Ahmed Rami HOME Ahmed Rami 

 JUDARNA
GÅRDAGENS OFFER,
DAGENS BÖDLAR
!
Jan-Ola Gustafsson
10-1-2009
I olika debatter, särskilt i dessa dagar, blir ofta de som modigt och rättmätigt kritiserat Israels krigsmakt för krigsförbrytelser och massakrerna i Libanon och Gaza beskyllda för att vara "antisemiter". Denna meningslösa etikett är givetvis avsedd att skam- och skuldbelägga alla som inte hukar för den mediala förkärleken att framställa Israels arroganta och självsvåldiga uppträdande i försonande dager.

Begreppet semiter är en på 1700-talet införd benämning på en grupp forntida eller ännu levande folk som antogs härstamma från Noaks son Sem (1.Mosebok 10 kap). Numera avser man med semiter de folk som vid sitt första framträdande i historien talat semitiska språk. Dessa språk utgör en av undergrupperna inom den afroasiatiska språkgruppen, och med en utbredning inom ett avsevärt område i norra och nordöstra Afrika samt Mellanöstern/Asien. Det största språket är arabiska.

Att klassas som prosemit eller antisemit är alltså meningslöst när man talar om staten Israel, dess befolkning eller den judiska religionen. Begreppet antisemit har gjorts till en tyvärr förlamande skrämseletikett som utan urskillning fästes på var och en som ens vågar antyda ett uns av kritik mot den sionistiska staten Israel. Jag har ett stort antal judiska vänner både i Sverige och utomlands som är aktiva i organisationer som tar kraftigt avstånd från sionismen som ideologi då den står i stark konflikt med Torah, d v s det judiska `gamla testamentet`. Dessa antisionistiska judar kallas "självhatare" (eng. self-hating jews) av sionisterna.

Sionismen som är en världslig politisk rörelse hänvisar trots detta till att de är "Guds egendomsfolk" och att man har fått "sitt land" av Gud. Egendomligt nog låtsas dom aldrig om sina halvsyskon araberna som i Bibeln kallas Ismaeliter. I gamla testamentet berättas om Abram och hans hustru Sarai som Gud lovat egen avkomma trots att de var mycket gamla. (1.Mos 15 t.o.m. 18). De litade dock inte på Guds löften utan Sarai "lånade ut" sin egyptiska tjänstekvinna Hagar till Abram för att få den utlovade avkomman vilket resulterade i en son som hette Ismael.

Gud förtydligade emellertid löftet om den utlovade egna avkomman och ändrade makarnas namn till Abraham och Sara, och tretton år därefter föddes deras gemensamma son Isak. Sionisterna åberopar också ett av Guds löften till Abraham som finns i 1.Mos 15:18 .."åt din säd (avkomma) skall jag giva detta land, från Egyptens flod (Nilen) ända till den stora floden Frat (Eufrat)..

Den judiske hedersmannen Alfred Lilienthal har redogjort för den sionistiska Kivunim-planen för ett Stor-Israel med denna utsträckning och att de blå ränderna i Israels flagga symboliserar dessa floder (med sionisternas symbol, den sexuddiga stjärnan, mellan dessa). Israels flagga fastställdes dessutom i en kuppartad omröstning i det provisoriska styret för den nya staten 1948.

Sionisterna åberopar även andra förbund med Gud, ex-vis då israeliterna genom Moses fick budorden under vandringen i Sinai, men som de bröt redan innan Moses kom tillbaka med stentavlorna. (2. Mos 19 t.o.m. 32).

Genom hela den historia som åberopas som "bevis" för "äganderätten" till sin statsbildning så förekommer ständiga brott mot de förbund som de ingått med Gud.

Gå gärna in på websidan för de Torah-trogna judarnas världsorganisation www.nkusa.org och läs vad de tycker om denna statsbildning som västmakterna och den sionistiska världsorganisationen med våld tvingade fram i Palestinaområdet efter andra världskriget i svallvågorna efter de nazistiska massmorden på judar.

Diverse "experter", mediarepresentanter, historielärare och andra som åberopas eller yttrar sig i dessa dagar är förvånansvärt okunniga om sionismens historia som gradvis framtonade under 1600-talet för att sedermera få en organiserad form genom Theodor Herzl i slutet av 1800-talet. Det lönar sig att söka kunskap hos många judiska organisationer och inte blint låta sig ledas av den dominanta och resursstarka sionistiska propagandan.

Vi kommer aldrig att få en bättre värld om vi ska acceptera att GÅRDAGENS OFFER ÄR DAGENS BÖDLAR.

Jan-Ola Gustafsson

Svenska medier sviker sanningen

DN har sedan årtionden, liksom de flesta dominerande media i Sverige, varit en stark röst för zionistiska intressen. På samma sätt som i UZA samt England och de flesta andra EU-länder är media hårt styrda av krafter som står de zionistiska krafterna nära. Jyllands-Posten, som skapade oredan med den provokativa publiceringen av Muhammedkarikatyrerna för ett par år sedan, är bara ett av åtskilliga exempel. Jag har i drygt en vecka försökt få Aftonbladet, Expressen, TV:s Rapport och Aktuellt att beröra frågan om de naturgasfyndigheter som finns under östra Medelhavet eller att ta upp frågan om de s k oligarkerna i Ryssland som med sitt dubbla medborgarskap (Israel och Ryssland) dominerar en stor del av den postkommunistiska ekonomin.

Det verkar ju inte vara en slump att gasen till väst stryps i dessa dagar för att avleda intresset från den massaker som pågår i Gaza. Nedanstående synpunkter av en anonym författare visar att många människor äntligen börjar reflektera över Israels gangsterfasoner och suveräna förakt för FN-resolutioner och allmänt accepterade folkrättsliga regler.

Må denna upplysta skara växa hundrafalt och tusenfalt!

Jan-Ola Gustafsson

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Jag läser DN idag. Det första jag får veta är att mänskliga lilla Israel håller på att upprätta en "humanitär korridor". Nu kommer Gazaborna att slippa bomberna mellan kl. 13 och 16 lokal tid. Dessutom kommer dessa lyckliga palestinier att njuta av privilegiet att "periodvis", dvs när ockupanten behagar det, få lite förnödenheter för att kunna stå ut lite längre till med "behandlingen" under resten av dagen - och natten. Något eldupphör blir det självklart inte.

Också innan Tel Avivs ”humanitära” utspel kom nyheten om att Chávez beslutade att utvisa den sionistiska ambassadören i Caracas – ett beslut som hyllades överallt bland arabvärldens fotfolk men som för DN inte existerade.

Samtidigt kallade Brasilien Israels agerande för statsterrorism:

”När det begås ett attentat mot Israel så handlar det om ett terrordåd. Vad kallas det när den israeliska armén dödar civila? Är detta en försvarsreaktion? Ursäkta mig, men det är statsterrorism”, sade Lulas rådgivare i internationella frågor Marco Aurelio Garcia till pressen.

Detta ska naturligtvis DN inte rapportera om. Det är oproffsigt och partiskt.

Istället ägnar sig tidningen åt att konstatera att uppgifterna om dödsoffer i Gaza är osäkra eftersom dessa ”kommer antingen från Hamas eller från sjukvårdspersonal på de större sjukhusen i Gasa” (lägg märke till den fasansfulla felstavelsen – en Freudiansk lapsus, kanske?)

Den norska läkaren Mads Gilberts vittnesmål har inte heller plats i DN:s nyhet. Han tillhör säkert samma terroristanstruckna pack som dem som är inne i Gaza. ”Hade inte Israel varit så klumpiga att inte låta journalister ta sig in i staden så skulle världen ha fått veta att det kanske inte var så farligt”, lyder nyhetens undertext.

Bara 25 procent av dödsoffren i Gaza är ”civila”, konstaterar tidningen. Med civila menas (men det ska absolut inte sägas högt) kvinnor och barn, för ALLA palestinska män är underförstått ”terrorister” (vilket inte heller ska sägas högt). Rapporterna, oavsett hur många, om att de israeliska styrkorna systematiskt skiljer männen mellan 12 och 45 år från resten av befolkningen för att göra vad de vill med dem bryr sig DN inte om. Det skulle vara oproffsigt och opartiskt.

Israelerna bekämpar en ockuperad befolkning som har legitim rätt att göra motstånd på de sätt den anser lämpliga. Hamas gömmer sig inte bakom civilbefolkningen, den är civilbefolkningen. För att kunna ”upprätthålla ordningen” måste Israel döda Gazaborna. Detta är för DN ett alltför ärligt sätt att framställa saken. Därför är det opassande för tidningen att återge en israelisk officers medgivande av att hennes armé använder vit fosfor mot Gazaborna, så som ”partiska” medier som Al Jazeera och TeleSur har gjort.

Om DN hoppade av glädje med varje skola och varje bostad som sprängs i luften in i Gaza så skulle de flesta finna det ganska motbjudande. Istället, genom att hålla en förment neutral ton och på sin höjd ge plats åt någon eufemistisk kritik av Israels ”hårda metoder”, kan DN ägna sig åt att visa Israels minst ofördelaktiga sidor och berätta det som Israel är intresserat att berätta.

Vi får veta att den israeliska staden Sderot vid gränsen mot Gaza ”har hög smärtgräns i stupade”, att Bushs klienter Hosni Mubarak och Nicolas Sarkozy verkar för en ”förhandlad lösning” som innebär att gränsen till Egypten förblir stängd – ett oacceptabelt förslag, inte bara för Hamas utan för alla offer för Israels massaker – och att en proisraelisk EU-delegation har varit i Mellanöstern för att förmå regionens ledare att som vanligt inte göra någonting. Palestiniernas verkliga lidande, de latinamerikanska ledarnas stöd till Gazaborna, de massiva demonstrationerna överallt i världen ska inte förekomma i en sådan utsträckning att de ger intrycket av att världen tycker något annat.

Detta var DN:s bevakning av blodbadet i Gaza den 7 januari 2007. Men det skulle ha kunnat vara SDS, SvD, SVT, SR eller någon annan av de bokstavskombinationer som utgör de svenska mainstreammedierna. Men varför ska man bli upprörd över att de inte säger sanningen? Kan man förvänta sig någonting annat? Vem äger dem? Vem betalar deras annonser eller sponsrar deras sändningar? Västs stora medier är, som den spanska journalisten Pascual Serrano säger, inte en stödtrupp åt de rådande intressena, utan en av systemets pelare. Att förvänta sig att de ska gå emot folkmordet är naivt. De är våldsamma medier.


 

3.8.2006

Är det inte märkligt att omvärldens exempellösa flathet inför de grymheter som nu pågår för fullt i Mellanöstern har stora likheter med vad som dokumenterats från slutet av 30-talet när dåtidens stormakter också tillät det expanderande Nazityskland att handla helt efter egna ritningar?

Andra slående paralleller är bl a att Israels aggression till stor del möjliggörs ekonomiskt av USA på samma sätt som 30-talets Tyskland kunde upprusta med hjälp av de pengar från USA-banker som Hitlers finansminister Hjalmar Schacht kunde ordna fram under hela 30-talet efter "Machtubernahme".

Det finns en strävan efter territoriell utvidgning i östlig riktning, ett "Drang nach Osten" som beskrivs av den judiske anti-zionisten Alfred Lilienthal i artikeln ang
Kivunim-planen
(www.alfredlilienthal.com).

Hänsynslöst förintande av civil infrastruktur och civilbefolkning, "det totala kriget", så som skedde under andra världskriget då bla den engelska staden Coventry förintades.
Sedan de allierade hade lärt sig förfarandet blev taktiken allmänt praktiserad, med bl a Dresden och Hiroshima som exempel.

Förakt för den angripna sidan, kopplat till iden om den egna sidan och det egna folkets överlägsenhet i olika hänseenden, eller en historisk uppgift som ska genomföras.

Yttrandet "Vi ska bomba dem tillbaka till stenåldern" av den sionistiske amerikanske generalen Norman Schwartzkopf som ledde det förra gulfkriget har i internationella
media förekommit som en ledstjärna för den Israeliska krigsledningen i den pågående utplåningen av Libanon som nation. Har inte här normala civiliserade principer
undanträngts och ersatts ev ren och oförställd ondska?

När det gäller händelserna i Libanon har inte västeuropeiska media rapporterat om det flitiga användandet av en speciell bombtyp -"bunker busters". Detta vapens effektiva genomträngande av hårda mål möjliggörs av en stridsspets av DU (depleted uranium - utarmat uran). Dessa projektiler är inget annat än radioaktiva vapen och har för oöverskådlig tid besmittat bl a Afghanistan, Irak, Serbien och Kosovo och nu också Libanon. USA har via baser i England levererat DU-ammunition till Israel för det pågående överfallet på Libanon.

De drabbade ländernas befolkningar kommer i århundraden framöver att plågas av genetiska skador som förorsakas av det radioaktiva stoft som frigörs när en DU-bomb eller granat briserar och som sedan blir kvar i terrängen. En ödets ironi gör att många tiotusental av främst amerikanska veteraner från förra gulfkriget drabbats av effekterna av de egna vapnen och nu tillsammans med sina familjer plågas av sjukdomar som i olika takt förkortar deras liv, på samma sätt som skedde med de amerikanska veteraner från vietnamkriget som hade hanterat avlövningsmedlet "Agent Orange".

För att du ska förstå vad som sprids ut över allt större del av vår jordyta så googla på "depleted uranium extreme birth deformities" och ta del av den information som där framförs. Fundera därefter vad du och dina närmaste kan bidra med för att stoppa barbariet. Inte minst du som har barn eller barnbarn har ju anledniing att fundera.

Här följer några informativa nätsidor som också behandlar dessa djävulska vapentyper:

http://www.prisonplanet.com/articles/july2006/290706deadlydu.htm
http://www.prisonplanet.com/articles/ww3/israel_attacks_lebanon_burns.htm
http://www.uruknet.info/?p=24885
http://www.rense.com/general72/phoss.htm
http://english-cyprus.indymedia.org/newswire/display/176/index.php

VÅR VÄRLD BLIR TYVÄRR ALDRIG BÄTTRE ÄN VAD VI ALLA GÖR DEN TILL!
DÄRFÖR HAR DU OCKSÅ ETT ANSVAR FÖR HUR DU LEVER DITT LIV OCH VAD DU GÖR - OAVSETT OM DET ÄR ONT ELLER GOTT
VAD VI SÅR FÅR VI SKÖRDA - DEN PRINCIPEN HAR FÖLJT OSS ALLTSEDAN MÄNSKLIGHETENS VAGGA
SKA VI ARBETA FRAMÅT-UPPÅT ELLER BAKÅT-NEDÅT?


Sprid gärna informationen ang DU-vapnens effekter till vänner och bekanta så har du i alla fall gjort en god gärning.

Jan-Ola Gustafsson

The jewish Massacre of Gza

The ideology behind, its meaning,
 its lessons and its consequences


Photos of the jewish
   
massacre of Gaza

Album of the idéology
   behind the massacres


  Jewish massacres
     in Gaza,
 photos


Images of the Jewish
    bestiality in Gaza


Jewish children send 
  
'love' messages


100 cartoons about
   
jewish domination


Jews Banished
  
47 Times - Why?


For Whom
    the Gaza BellTolls


The Jewish
   
terrorist Stat


Judaism in its
   
finest hour !


What famous men
     said about Jews


Israel Committing
    War Crimes


I am Israel


Wake up Germany !


How to Kill a
    Palestinian


The Jewish Purim:
  
  What's It ?


Jewish Yom Kippur
   
What Is It ?


Jewish leaders kill
    for Jewish votes


Israel Seeking
   Arab
Obeisance

US Promotes Jewish
    Genocide of Gaza


"European" or
    Jewish initiatives?


 


Bombing of
    University !

 

The Jewish
     Holocaust in Gza

 


Jewish Extermination
    Campaign

 


Economical War,
    Jewish domination

 


Israel: Boycott
    and Sanction

 


Fatwas on the
    Boycott of Israel

 


Products' Boycott
    starts in Malaysia

 


Ten Key Questions
     to The Jews

 


No congratulations
    to Obama

 


Madoff and its
    victims Victims

 


A North American
   
Statementon Gaza

 


Rotten state of Egypt
    is too powerless to ac
t
 


Homosexual King
     of Morocco

 


Growing outrage at
     the killings in Gaza

 


US secret arms
    to Israel

 


The Crucifixion of
     Bishop Williamson

 


What is this Jewish
    carnage really about ?

 


Jewish massacre
 


Ahmed Rami
 


French
 


Arabic بالعربية

 

ألبوم صور أخرى عن المجازر اليهودية وعن الهيمنة اليهودية
Album photos du pouvoir juif
Album-photos of the jewish power

100 Jewish cartoons

Jewish Manipulation of World Leaders

Jews push for WWII propaganda exhibit

US "Presidents" ruled by the Jewish power

Jewish atrocities continue ...

Jewish children send 'love' messages.

Jewish 'love' messages (Jewish Photos)

Cartoons about the Jew Sarkozy

Other cartoons about Sarkozy

Cartoons: Jews in the Bush Administration

Other cartoons about jewish ockupation

World War II´s German cartoons

Jewish Manipulation of World Leaders

Jews push for WWII propaganda exhibit

US "Presidents" ruled by Jewish power...

Jewish atrocities continue ...

Photos

2007_dan-halutz_poster-campaign-wanted-halutz
 قاطعوا اليهود

أخي المسلم: إن تعذّر عليك أي فعل أو جهاد مقاوم، فبربّك، على الأقل، قاطع اليهود بكل ما استطعت، وأينما كنت في العالم: ماليا و تجاريا وسياسيا وثقافيا وإجتماعيا وإقتصاديا. وهذا من حقك القانوني الفردي والديمقراطي المشروع.  فلا تدعم - بأي طريق، مباشر أو غير مباشر، عدونا اليهودي. وهذا أضعف الإيمان أن تقاطع اليهود وتمتنع من دعمهم كأعداء، سواء بالمال أو بالتعامل التجاري أو السياسي أو الثقافي. وحاول أن تقاطع كل السلع اليهودية وكل الشركات اليهودية وكل المتاجر والمحلات اليهودية.  وقاطع أيضا كل خائن يتعامل مع اليهود أو مع تجارتهم وسلعهم ومحلاتهم ومتاجرهم. إن كل ربح تجاري يكسبه منك يهودي قد يذهب كمشاركة منك غير مقصودة  للمشاركة في المجهود الحربي اليهودي الإسرائيلي للإستمرار في إحتلال وقتل إخواننا الفلسطينيين كخطوة أولى لإخضاعنا جميعا ولتركيع أمتنا الإسلامية وإذلالها وإستعبادها.

 Ahmed Rami HOME  Ahmed Rami