-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 

 

DEN JUDISKA MAKTEN
ÖVER MASSMEDIERNA

 

Pressen - numera talas om media, eftersom radio och TV kommit att betyda alltmer som nyhetsförmedlare och opinionsbildare -spelar en väldig roll, på gott och ont.

 I västvärlden - och Sverige utgör en del av västvärlden -är man stolt över att pressen är fri och oberoende samtidigt som man oroas över att särskilt TV blivit alltmer kommersialiserad, ytlig och förflackande.

 Men är verkligen pressen, radion och televisionen, allt detta som går under beteckningen media eller massmedia, så fri och så oberoende i västvärlden som man ständigt påstår?

När man kommer från den islamiska världen till västvärlden frapperas man mycket snart över en sak som alltid förtigs eller förnekas i väst, nämligen den sionistiska makten över massmedia, över nyhetsförmedlingen men framför allt över opinionsbildningen. Inte ens de mest radikala och i egna tycken frimodiga och djärva tidningar och kolumnister eller kommentatorer vågar kritiskt granska den världsomspännande sionismen, som andå öppet håller sig med en särskild organisation, Världs-sionistiska organisationen eller World Zionist Organization, som arbetar för Israel. Sionismen betraktas i västvärldens media, efter sionistisk diktamen, som uteslutande "en legitim judisk nationalism för skapandet av den judiska staten Israel"

- på, som vi alla vet, det palestinska folkets bekostnad! Att judar i alla länder, inte bara i den judiska inkräktarstaten, har sin främsta lojalitet till Israel, en främmande makt, det finner man självklart, i varje fall anses det ytterst suspekt att däri se något illojalt mot den egna nationen.

Att den judiska makten är oerhört stor i den ledande väst-makten USA:s massmedia, det är ett allmänt känt förhållande, som ofta påtalas i den islamiska världen men som nedtystas eller bagatelliseras i väst. Också kommunister och aggressiva USA-kritiker i västvärldens ledande media underlåter att nämna detta faktum - och orsaken är att det nazistiska Tyskland ständigt påtalade detta faktum, och allt vad det nazistiska Tyskland gjorde, också det som råkade vara riktigt, fördöms i väst som nesligt, skamligt och förkastligt.

Vilken betydelse har då den sionistiska makten och det sionistiska inflytandet över massmedierna i väst för den islamiska världen? Låt mig besvara denna fråga med att citera ett uttalande av Albert Einstein, vårt århundrades kanske mest kände fysiker och sionistiske jude. Einstein sade:

 "På två veckor kan tidningarna försätta den omdömeslösa massan i ett land i ett sådant tillstånd av raseri och upphetsning, att männen är beredda att, klädda till soldater, döda och låta sig dödas för ovärdiga mål och deras okända tillskyndare."

Vad Einstein här säger är att pressen kan piska upp massornas nationella lidelser och förmå dem att hata en utpekad fiendenation till att gå ut i krig mot den. I västvärlden skedde detta före och under första världskriget liksom före och under andra världskriget. Massmedias oerhörda makt ligger däri att den kan skapa hatoblekt - och därmed kommer vi in på sionismens makt över västvärldens massmedia och på sionismens speciella hatobjekt: å ena sidan nazismen och det nazistiska Tyskland som inkarnation för den s k antisemitismen eller judehatet, å andra sidan den islamiska världen i allmänhet och palestinierna i synnerhet. Israel kan endast fortleva genom stöd från västvärlden, i synnerhet USA, och västvärldens stöd till Israel är beroende av att nazismens judeförföljelser och påtalade judemord ständigt genom makten över massmedierna hålls vid liv, dels för att injaga skuldkänslor hos alla icke-judar i västvärlden över att man inte genast krossade nazismen, dels för att få icke-judar i västvärlden att tro att nazismens onda kan återuppstå med judehat och därför ständigt måste bekämpas genom att ge judarna vad de vill ha, inklusive staten Israel. Detta är sionismens syfte med den ständigt pågående antinazistiska kampanjen i de sionistkontrollerade västerländska massmedierna. Genom detta avleds uppmärksamheten (från judarnas ockupation av Palestina i dag) till det som har hänt för 40 år sedan och som inte kan göras ogjort.

Vad gäller den islamiska världen, så ligger det självfallet i sionismens och Israels intresse att framställa muslimer i allmänhet och araber i synnerhet som primitiva, barbariska och terroristiska, lömska och opålitliga, grymma och kulturellt efterblivna, kort sagt ondskans schablonbilder. En typisk sådan schablonbild tecknades nyligen av den judiske karikatyrtecknaren Oliphant i sionistiska New York Times och därefter återgiven i International Herald Tribune: man ser där hur några långa spöklikt ondskefulla tyskar beger sig ut i öknen och kommer till ett beduinläger med några kroknästa, hopkrupna araber sittande på huk rökande sina långa "opiumpipor" - det skulle beskriva den föregivna kemiska fabriken i Libyen "för framställning av giftgas": "Holocaust igen, denna gång i öknen", löd underrubriken. Den i New York Times verksamme judiske kolumnisten Willian Saphire skrev i samband med denna teckning också en krönika på detta ämne: "judarna är ånyo hotade till livet av de arabiska fanatikerna med hjälp av tyskar som i själ och hjärta är nazister!"

Detta tema återkommer ständigt i de av sionisterna dominerade massmedierna, i synnerhet när Israels anseende utsätts för hot genom Israels egna övergrepp som inte går att dölja i massmediernas nyhetsrapportering. Under den pågående intifadan i det av judarna ockuperade Palestina har Israels anseende i västvärlden sjunkit till ett för sionismen hotfullt bottenläge: att Israel är en grym förtryckarstat går inte längre att dölja lika litet som det går att dölja att Israel säger nej till varje rimlig förhandlingslösning med palestinierna. Alltfler också i västvärlden har börjat upptäcka att den sionistiska propagandabilden av bluffen Israel som "en skinande liten humanistisk demokrati mitt i ett hav av arabiska diktaturer" är falsk.

Mot denna bakgrund har intresset för den lilla lokala näraradiosändaren, Radio Islam, i Stockholm som jag leder väckt ökat intresse - och då bör man betänka att vad vi säger i Radio Islam på svenska språket är något som är sedan länge helt tabu, moraliskt och även juridiskt otillåtet, i Sverige. Radio Islam bryter totalt med vad sionisterna och deras anhängare har dikterat som otillåtet: Radio Islam är ett uppror mot hyckleriet och säger högt att Kungen är naken!

Radio Islam återkommer ständigt till det faktum att hela Israel är ett av sionistiska judar från palestinierna stulet och erövrat land. I Sverige - liksom i övriga västvärlden - anses Israel (enligt maktens och "djungelns lag") vara ett etablerat faktum som inte får ifrågasättas. Och observera: vi hänvisar till ledande sionistiska källor som Israels förste premiärminister och arbetarpartiets ledare, David Ben-Gurion, som till världssionismens dåvarande ledare Nahum Goldmann sade: "Om jag vore arabledare skulle jag aldrig förhandla med Israel, vi har ju stulit deras land, och visst har Gud lovat oss detta land, men vår Gud är inte deras..."

Radio Islam påtalar vidare inte bara de ständiga brott som Israel begår mot de mänskliga fri- och rättigheterna utan vi beskriver även Israel som en gren av en världsomfattande maffia, världssionismen med makt och inflytande inte bara över Palestina men även över västvärlden och över ledande massmedier, särskilt i USA som också utövar inflytande i Sverige och andra europeiska stater. Också detta är ett brott mot gällande normer inom svensk och annan västerländsk journalistik i media. Muslimernas kamp för frihet och jämlikhet bör då sträcka sig till en omfattande kamp för att befria västvärlden från den sionistiska makten.

Men inte nog med detta: Radio Islam påtalar även sambandet mellan den rasistiska judendomen, den bibliska och talmudska judendomen, och sionismen som av FN stämplats som rasistisk. Utan den judiska bibeln och Torah, som legitimerar rovet av det "förlovade landet", skulle sionismen aldrig ha etablerat sin stat i just Palestina och heller aldrig ha kunnat påverka de kristna i stor omfattning - det gäller främst bibelfundamentalisterna och många protestanter - att acceptera Israel som "Guds uppfyllelse" med sitt s k utvalda folk, judarna.

Det försåtliga och lömska med sionismens makt över de västerländska massmedierna är att den är kamouflerad och osynlig - genom att den inte får ses - och ger massorna en illusion av att massmedierna är fria och oberoende. Vem kan i mörkret bekämpa en osynlig fiende? Radio Islam har - genom att spränga tabut som sionisterna skapat- väckt alltfler till först undran och nyfikenhet och sedan till klarhet om att massmedierna i viktiga frågor vilseleder dem - och det är ett stycke på väg. Men ännu mer skulle kunna vinnas, om de islamiska länderna kunde samordna sina krafter till egna nyhetsbyråer för nyhetsförmedling och analyser och kommentarer som alternativ till de stora västliga, sionistiskt styrda och präglade nyhetsbyråerna som t ex AP (Associated Press), UPI (United Press International), Reuter, AFP (Agence France Presse) och DPA (den västtyska nyhetsbyrån).


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME