No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


ПРОТОКОЛИ НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ

(Протоколи от световния ционистки конгрес в Базел, Швейцария 1897 г.)

ЗА АВТОРА НА ПРОТОКОЛИТЕ

Автор на “Протоколите на Сионските Мъдреци” е юдеинът Ашер Гинсберг, роден в гр. Сквир, Киевска губерния в 1856 г, известен между сънародниците си с името Ахат Хаам, т.е. “Единствен всред народа”. Фанатизиран и неуморим агитатор на меродавния библейски (равински) юдаизъм, Гинсберг бързо излиза в първите редове на юдейското ръководство и сравнително млад е приет за член във върховното управително тяло (кагала). Идеите му се отличават с удивителна яснота, простота и праволинейност. Дейността му е крайно смела, трескава, непрекъсната. Изработеният от него план за осъществяване заветните цели на израила, четен в тайно заседание на първия световен ционистки конгрес в Базел в 1897 г, прави силно впечатление, приема се от мнозинството и му открива пътя към водачеството. От този момент неговото влияние бързо расте и в 1913 г. той е всепризнат и неоспорим водач на юдейството.

Гинсберг подготви и ръководи руската революция в 1904-05 г., която, макар че не успя, разтърси издъно Русия и подготви успеха на революцията в 1917 година.

Той е невидимия ръководител на юдо-масонската дейност в периода на подготовката и протичането на войната 1914-1918 г. Той е и създателя и изпълнителя на руската революция през 1917 г. Умира през 1925 г. в Лондон.

ПРЕДГОВОР

Протоколите представляват кристализирана идеология на юдаизма, извлечена от неизменните и вечните закони на пророк Мойсея, точно такава, каквато ни я рисува 35-вековната еврейска история. С необясним за нашия морал цинизъм, те разкриват грандиозните цели на юдейството, безпощадната жестокост и абсолютната безогледност на средствата за постигането им.

Всеки, който прочете протоколите, остава поразен от дълбочината и яснотата на мислите, неограничения замах, непоколебимата решителност и пълното пренебрежение към целия нееврейски свят. Ледена хладина, бруталност и садизъм вее от всеки ред на тази протоколирана юдейска мъдрост.

Мислите, изказани в протоколите, хвърлят ярка светлина върху най-големите и мъчно обясними религиозни, хуманитарни и политически събития във всеобщата, а особено в новата история. Те са безпогрешен шифров ключ, с който се разгадават сложните социални и икономически проблеми, които създадоха най-големите обществени сътресения във всички европейски държави от ХV век насам.

А. Гинсберг е написал протоколите на малко познатия за самите юдеи староеврейски език, но се е явила нужда да бъдат преведени на френски език, за да послужат като агитационен материал. Агитацията, в полза на идеите на Гинсберг, се е водила и през време на самия конгрес в Базел, на който голямото мнозинство делегати не са знаели староеврейски език. Този именно френски превод по време около Базелския конгрес е попаднал в ръцете на руската тайна полиция, а от нея, в 1901 г., в ръцете на другарите на руския професор Сергей Николаевич Нилус.

За първи път протоколите са отпечатани на руски език през 1901 г. в съчинението на Г. Бутми “Неприятелите на човешкия род”. С. Н. Нилус отпечатва първото издание от тях през 1905 г. Същият отпечатва друго издание през 1911 г, и трето през 1917г, – непосредствено преди революцията. След руските издания протоколите се разпространяват из целия свят. Интересно е, че в Англия те се появяват почти едновременно с руските – през 1906 г. Това обстоятелство, както и незначителните различия в редакцията – но не и в идеите, на многото издания на протоколите в различните страни, дава основание да се предполага, че не само руската полиция, но и други са се добрали до оригиналите.

Протоколите, безспорно, са акт конспиративен, и като такъв могат да попаднат в чужди ръце (като се има пред вид неприкосновеността на юдейските организации, особено в котилото на юдомасонството – Швейцария) само по същия начин, т.е. конспиративно, тайно. Това обстоятелство, което не дава възможност да се представят формални доказателства, юдеите използват, за да отричат автентичността им. И разбира се, другояче не могат да постъпят, защото самопризнанието би било равносилно да подпишат смъртната си присъда.

За действителността на протоколите, обаче, съществуват неоспорими и най-сериозни доказателства – и формални, и по същество. Накратко ще ги посочим.

През 1933 г. в Швейцария почнали да се разпространяват “Протоколите на Сионските мъдреци”. Юдеите автоматично реагират, повдигат страшен шум в световния печат и завеждат дело срещу разпространителите. Делото се гледа в 1935 г. в гр. Берн в мировия съд, председателстван от юдеина-съдия Валтер Майер. Резултатът: разпространителите се признават за виновни, налагат им се огромни парични глоби и се забранява печатането и продажбата на протоколите. Юдейството тържествува, но... не за дълго. Осъдените апелират делото и през 1937 г., на 1.ХI. бернският апелативен съд издава решение, с което отменява присъдата на юдеина-съдия Майер и разрешава печатането и разпространението на протоколите. Като се има пред вид силата на юдейството в това време, и че този процес се води именно в Швейцария – коментарии са излишни, за да се разбере колко силни са били доказателствата за автентичността на протоколите.

Макар от юдейска гледна точка – като си служим със същия формалистичен мащаб за преценка правотата на нещата, присъдата на бернския апелативен съд да е напълно достатъчно доказателство, тя лично нас не ни задоволява. Ние намираме други много по-силни, по-съществени, абсолютно неоспорими и с математическа логичност данни, които доказват, че идеите, написани в протоколите са напълно идентични с вековната и неизменната идеология на юдейството и че тези идеи, дори от когото и да са написани, са една жива реалност, отражението на която ежечасно се чувства във всички области на живота по целия свят.

Ето само някои от тези доказателства:

1. Всички идеи в протоколите, без изключение са тъждествени с принципните начала на юдейската религия. Няма нито една мисъл в тях, която да излиза вън от идеологията и тактиката на юдеите, тъй както те са формулирани от Иехова чрез Мойсея и написани в петте Мойсееви книги в библията. Заслугата на Ашер Гинсберг се състои в това, че той ги е развил, систематизирал, свързал в порядъка на една програмна дейност и изложил просто, ясно и изразително.

2. Съществуват още няколко други откъслечни проекта, напълно в духа на протоколите, излезли в различни времена, в различни страни, написани все от юдеи:

а) Толедското писмо, написано в 1489 г. от княза на юдеите в Цариград до равина на гр. Арлес, изнесено в съчинението “Ла Силва Куриоза” на испанския благородник Юлиан де Мотрано.

б) реч на равина Райхорн в 1859 г., написана в съчинението “Биариц” в 1868 г. на германския писател Гьодшед.

в) Посланието до всички юдеи от Адолф Кремие – френски м-р на правосъдието и създател на световния еврейски съюз в 1860 г, печатано в Архив Израелит №25, 1861 г.

г) Диалогът в ада между Макиавели и Монтескьо, от френския юдеин Морис Жюли, Брюксел 1864 г.

д) Съчинението на самия Ашер Гинсберг “Преоценка на ценностите”, което и по стил, и по мисли е първообраз на протоколите.

3. Налице са и самопризнания на отделни юдеи за истинността на протоколите, между които е и отвореното писмо на юдеина Ели Раваж, написано в Сенчъри магазин №3 стр.346.

4. Най-очебийното доказателство – миналата и особено сегашната световна война и събитията между тях, в които и за слепите е ясно, че юдейството в плутократическия блок е играло и играе главната роля, а за националистическите държави е подчертан враг №1.

Идеите на юдаизма и живата действителност, които в протоколите са получили синтезиран формален вид, са най-силното доказателство за тяхната автентичност.

Само този, който няма очи и този който не желае да вижда, не ще види пораженията, които юдейството е нанесло на човечеството. Само тази душа, която се е откъснала от своя народ и не чувствува болките му, не ще трепне пред конвулсиите на милионите свои родни братя, грабени, лъгани и заблуждавани от синовете на Юда.

За улеснение при четенето, разчлених протоколите и поставих малки заглавия.

Преводачът.

 

 

ПРОТОКОЛ №1

...Без фразьорство ще разгледам същността на въпросите. Със сравнения и изводи ще изясня всяка мисъл. При формулиране на нашата система изхождам от наша и гоевска1 гледна точка.

ЧОВЕК Е ХИЩНО ЖИВОТНО.

Нека забележим, че лошите хора са повече от добрите и затова при управлението най-добри резултати се постигат, когато се действа с насилие и заплаха, а не с академически разсъждения. Всеки човек се стреми към власт; всекиму се иска да стане диктатор, стига да може; рядко би се намерил човек, който да не е готов да жертва доброто на другите, за да постигне своите интереси.

Какво задържа животинските нагони на човека? Какво ръководи тези хищни животни, които се наричат човеци? Най-напред, в началото на обществения строй, те са се подчинявали на грубата и сляпа сила, а по-после – на закона, който е също така сила, само че замаскирана. Логическото заключение от това е: по закона на природата – правото е в силата.

ПОЛИТИЧЕСКАТА СВОБОДА Е ФИКЦИЯ.

Политическата свобода е идея, но не и факт. Трябва да умеем, когато стане нужда, да използваме тази неопределена идея за примамка, с цел да привличаме народните сили и да сломяваме, когато пожелаем, една властвуваща партия. Тази задача се облекчава, ако противникът сам се е заразил от идеята за свобода, която нарича либерализъм и заради тази идея жертва силата. Тук именно ще се прояви и тържеството на нашата теория: разпуснатите от “свободата” юзди на управлението веднага, “по закона на живота”, ще се поемат и дръпнат от нова ръка. Сляпата народна сила не може нито ден да мине без ръководител. Новата власт ще заеме мястото на отслабналата от либерализма стара власт.

ЗЛАТОТО Е ВСЕМОГЪЩО. САМОУПРАВЛЕНИЕТО РАЗЛАГА НАРОДИТЕ.

В наше време силата на златото измества властта на управниците либерали. Мина времето на самоуправлението. Идеята за свобода е неосъществима, понеже никой не умее да се ползува с мярка от нея. Ако само за известно време се предостави на един народ сам да се управлява, той се разлага: още от първия момент възникват междуособици, след това социални войни, в които държавите изгарят и губят силата и значението си.

Всяка държава, изтощена от собствените си конвулсии или от вътрешни разпри, попада под властта на външни врагове и може да се счита за безвъзвратно загинала: тя е в наша власт. Деспотизмът на капитала, който всецяло е в наши ръце, подава на такава държава сламката, за която тя по неволя се хваща, защото иначе ще се сгромоляса в пропастта.

ЗА ЮДЕИТЕ ВСИЧКИТЕ СРЕДСТВА ЗА БОРБА СА НРАВСТВЕНИ.

На този, който със своята либерална душа би възразил, че тези разсъждения са безнравствени, аз поставям въпроса: ако на държавата е позволено и не се счита за безнравствено, когато употребява срещу външния враг всякакви мерки за борба, като например: да не открива на врага плановете си за защита или за нападение, да го напада нощем или с нееднакво число хора, то защо тогава същите тези мерки по отношение на по-лошия – вътрешния враг, който нарушава обществения строй и пречи на благоденствието, трябва да се наричат непозволени и безнравствени?

НАРОДЪТ Е ТЪЛПА.

Може ли здравият логичен ум да се надява, че успешно ще ръководи тълпите с помощта на разумни увещания или условия, щом съществува някакво, макар и безсмислено средство, което би се показало по-приятно на повърхностно разсъждаващия народ? Хората от тълпата, които се ръководят изключително от дребни страсти, поверия, обичаи, традиции и сантиментални теории, се поддават на партийни раздробления, които пречат на всяко сговаряне, дори когато за него са налице най-разумни основания. Всяко решение на тълпата зависи от случайното или подготвено болшинство, което, като не знае политическите тайни, взема абсурдни решения, които внасят зародиша на анархията в управлението.

В ПОЛИТИКАТА НЯМА МОРАЛ. УПРАВНИКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ХИТЪР И ЛИЦЕМЕРЕН.

Политиката няма нищо общо с морала. Владетел, който се ръководи от морала, не е политик и затова не може да удържи своя престол. Който иска да управлява, трябва да прибягва до хитрости и до лицемерие. Най-големите човешки добродетели – откровеността и честността – в политиката са пороци, защото смъкват от престолите държавници, по-сигурно и по-бързо, отколкото може да стори най-силният им враг. Тези качества трябва да бъдат атрибути на християнските държави; ние никога не трябва да се ръководим от тях.

ЮДЕЙСКОТО ПРАВО Е В СИЛАТА.

Нашето право е в силата. Думата право е отвлечена, без реална стойност и с нищо недоказан смисъл. Тази дума не означава нищо друго освен: дайте ми това, което искам, за да получа доказателства, че към по-силен от вас.

Къде почва правото? Къде свършва то? – Неизвестно.

В държава с неправилна организация, с отслабнала сила на законите и намалена власт на владетеля, поради размножилите се от либерализма “права”, аз черпя новото право – правото на силния: да се намеся и премахна всички съществуващи уредби и постановления, да сложа ръка върху законите, да преустроя учрежденията и най-после да стана господар на ония, които са предоставили нам правата на своята сила, като са се отказали от тях доброволно в името на либерализма.

ЮДЕЙСКАТА ВЛАСТ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-СИЛНА.

При съвременната неустойчивост на всички власти, нашата власт ще бъде по-силна от всяка друга, защото тя ще бъде невидима до тогава, докато укрепне дотолкова, че да не може никаква хитрост да я подрине.

От временните злини, които по необходимост сега вършим, ще произлязат добрините на непоколебимото наше управление, което ще възстанови правилното устройство и нормалния ход на народния живот, който е нарушен от либерализма. Резултатите ще оправдаят средствата. Нека в нашите планове да обърнем внимание не толкова на доброто и на нравственото, отколкото на нужното и полезното. Това е стратегическият план, който определя основната линия, от която ние не бива да отстъпваме, защото иначе рискуваме да видим разрушени многовековните си трудове.

НАРОДИТЕ СА СЛЕПИ.

За да бъдат действията целесъобразни, трябва да се вземат под внимание подлостта, неустойчивостта и непостоянството на тълпата, нейната неспособност да разбира и да чувствува условията на собствения си живот и на собственото си благополучие. Трябва да се разбере, че мощта на тълпата е сляпа, неразумна, неразсъждаваща, прислушваща се на ляво и на дясно. Не може слепец да води слепи, без да ги доведе до пропастта. Хората от тълпата, макар и да са гениално умни, щом не разбират нищо от политика, не могат да станат ръководители, без да доведат до гибел цялата нация. Само лице, което от детинство се е подготвяло за самовластно управление, може да разбира смисъла на идеите, които имат политическа основа.

САМОУПРАВЛЕНИЕТО СЪЗДАВА РАЗДОРИ.

Народ, който е предоставен сам на себе си, т.е. управлението на когото е предоставено на издънки из собствената му среда, се саморазрушава от партийни раздори, възбуждани от домогвания за власт и почести, а също и от произлизащите от това безпорядъци. Нима могат народните маси спокойно, без съревнование да разсъждават и да се справят с работите на страната, без да ги сместват с личните си интереси? Могат ли те да се защитават от външни врагове? Това е невъзможно, защото план, който е разбит на толкова части, колкото глави има в тълпата, губи своята цялост и става непонятен и неизпълним.

САМО МОНАРХИЯТА СЪЗДАВА РЕД.

Цялостни и ясни държавни планове може да приготви само монархът, който поставя в ред целия механизъм на държавната машина. От това трябва да се заключи, че целесъобразното за страната управление трябва да се съсредоточи в ръцете на едно отговорно лице. Без абсолютен деспотизъм не може да съществува цивилизация, защото цивилизацията не се създава от масите, а от техния ръководител, какъвто и да е той. Тълпата е варварин, който проявява своята варварщина при всеки случай. Щом тълпата вземе в свои ръце свободата, веднага я превръща в анархия, която вече сама по себе си е варварство в най-висша степен.

ЮДЕИТЕ ВНУШАВАТ НА НАРОДИТЕ СВОБОДА, ЗА ДА ГИ ТЛАСНАТ В ПИЯНСТВО И РАЗВРАТ.

Погледнете пияните, оглупели от вино гои, на които правото за безмерното му употребление е дадено заедно със свободата. Ние не бива и не ще допуснем синовете на израила да стигнат до същото положение. Народите на гоите са зашеметени от спиртни напитки, а младежта им е оглупяла от класицизъм и разврат, в който я тласкат нашите агенти; гуверньори, лакеи, гувернантки в богатите домове, прислужници и поставените от нас жени в местата на гоевските увеселения. Аз причислявам към числото на тези последните и тъй наречените “дами на доброто общество”, които по разврат и разкош са доброволни последователки на нашите развратителки.

ЮДЕЙСКИЯТ ДЕВИЗ Е: ХИТРОСТ, ЛИЦЕМЕРИЕ, НАСИЛИЕ, ГРАБЕЖ И ТЕРОР.

Нашият девиз е: “Сила и лицемерие”. В политическите дела побеждава само силата и особено ако тя е съчетана с таланта на държавните мъже. Насилието трябва да бъде принцип, а хитростта и лицемерието – правило за всички правителства, които не желаят да сложат своята корона в нозете на агентите на коя да е нова сила. Това зло е единственото средство, с което може да се постигне целта – доброто. Затова ние сме длъжни да не се спираме пред подкупа, измамата и предателството, стига с това да постигнем нашата цел. В политиката трябва да умеем без колебание да вземем чуждата собственост, ако с нея можем за добием покорността на гоите и властта над тях.

Нашето царство, вървейки по пътя на мирното завоюване на света, има право да замени ужасите на войната с по-малко забележими и по-целесъобразни наказания, чрез които да поддържа терора, водещ към сляпо послушание. Справедливата, но неумолима строгост е най-величавият фактор на държавната сила. Но не само за неоспоримата справедливост, но още и в името на дълга и победата, ние трябва да държим в програмата си за насилието и лицемерието. Самата доктрина за въздействие е толкова силна, колкото са силни средствата, които тя употребява, ето защо ние ще възтържествуваме и ще закрепостим всичките правителства под нашето върховно правителство, не толкова със самите средства, колкото с доктрината на строгостта. Достатъчно е да се знае, че ние сме неумолими, за да се прекрати непослушанието.

ЧРЕЗ ДЕВИЗА “СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО” ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА НАРОДИТЕ.

Още в старите времена ние първи възвестихме сред народите лозунга: “Свобода, равенство и братство” – примамливи думи, които оттогава насам толкова много пъти се повтарят от несъзнателните папагали – гои, които отвред налитат върху тях. Тези думи отнеха благосъстоянието от света и историческата свобода на личността, която свобода по-рано тъй много се пазеше от натиска на тълпата. Божем умните, интелигентните гои, не можаха да вникнат в отвлечеността на тези думи, не схванаха противоречието в тяхното значение и несъответствието помежду им. Те не виждат, че в природата няма равенство и не може да има свобода; че самата природа е установила неравенството в умовете, в характерите и в способностите, както е наложила и императивността на своите закони; че избраниците на тази тълпа, управници – са по отношение на политиката, също такива слепци, каквато е и тълпата; че посветеният в нашите тайни планове, макар и да е най-посредствен, все още може да управлява, а непосветеният – ако ще и гений да е, нищо не ще разбере от политиката. Всичко това гоите изпуснаха изпредвид, макар че в същност силата на техните династически управления е изградена върху този принцип. Бащата е предавал на своя син знанията си за хода на политическите дела така, че никой друг, освен членовете на династията да не ги знае и никой да не може да издаде тайните му за управлението на народа. С течение на времето доктрината на династическата приемственост за истинското положение на работите в политиката е била загубена – обстоятелство, което е послужило за успеха на нашето дело.

По всички краища на света думите: “Свобода, равенство и братство” наелектризираха чрез нашите слепи агенти тълпите, които с възторг понесоха нашите знамена. В същност тези думи бяха червеи, които подкопаваха благосъстоянието на гоите, унищожаваха навред мира, спокойствието, единството и разрушаваха всички основи на държавите им. Вие ще видите, че това послужи за нашето тържество. То ни даде възможност да отнемем от ръцете на гоите най-важния им коз – да премахнем привилегиите, които са същността на аристокрацията им, която беше единствената защитница на народите и държавите против нас.

ЮДЕЙСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ Е НАЧЕЛО НА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ.

Върху развалините на естествената и родова гоевска аристокрация ние поставихме начело на всички инициативи аристокрацията на нашата богата интелигенция. Цензът на тази нова аристокрация ние поставихме в богатството и в науката. Богатството е в нашите каси, а науката се движи от нашите мъдреци.

ЮДЕИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ СЛАБОСТИ.

Нашето тържество се улеснява още и от това, че в сношенията си с нужните ни хора ние винаги действаме на най-чувствителните човешки струни: на интереса, на алчността, на ненаситността, на материалните нужди на човека. А всяка една от тези изброени човешки слабости е в състояние да убие инициативата, отдавайки човешката воля в ръцете на купувача.

Абстракцията на свободата даде възможност на тълпите да мислят, че те са народа, че те са собственици на страната, а правителството не е нищо друго освен управник, когото те могат да сменяват, като износени ръкавици.

Сменяемостта постави народните представители на наше разположение и като че ли по наше назначение.

 

ПРОТОКОЛ №2

ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВОЙНИ ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ.

За успеха на крайната ни цел е необходимо войните да не носят териториални изменения; това ще пренесе конфликтите на икономическа почва, в която народите ще почувстват и ще се убедят в силата на нашето надмощие; това положение на нещата ще отдаде и двете “воюващи” страни в ръцете на нашата интернационална агентура, която притежава милиони очи и уши, непреграждани от никакви пречки. Тогава нашата международна сила, след като раздруса народите и промени нравите им, ще ни даде възможност да ги управляваме също така, както гражданското право в държавите урежда отношенията на поданиците помежду им.

Администраторите-гои, които ние ще назначаваме, в зависимост от тяхната работоспособност и робски наклонности, не ще бъдат подготвени за управление и лесно ще станат пионки в нашата игра, в ръцете на нашите учени и гениални съветници-специалисти, възпитани още от детинство да ръководят работите на целия свят.

АРИЙЦИТЕ СА ТЕОРЕТИЦИ И РУТИНЕРИ.

Както ви е известно, тези наши специалисти черпят нужните за управлението познания из нашите политически планове, из опита на историята и наблюденията над всеки протичащ момент. Гоите не се ръководят от опита на безпристрастните исторически наблюдения, а от теоретическата рутина и то без всякакво критическо изследване и усет към резултатите. Ние няма защо да държим сметка за гоите – нека временно те да се веселят и да живеят с надежда за нови увеселения или със спомените за преживяното.

ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.

Нека за гоите да играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за повеление на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни повеления. Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока.

ЮДЕИТЕ ПОДГОТВЯТ УСПЕХА НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ УЧЕНИЯ.

Не мислете, че нашите твърдения са голословни: обърнете внимание как ние подготвихме успеха на дарвинизма и марксизма. Разлагащото влияние върху гоевските умове на тези теории, поне за нас, юдеите, трябва да бъде очевидно.

ЮДЕЙСКАТА ТАКТИКА Е ГЪВКАВА.

На нас ни е необходимо да държим сметка за съвременните мисли, характери и тенденции на народите, за да не правим грешки в политиката, управлението и администрирането. Тържеството на нашата система, частите на механизма на която ще се разполагат различно в разните страни, в зависимост от темперамента на народите, които срещаме на пътя си, не може да има успех, ако практическото й приложение не се основава на изводите от миналото във връзка с настоящето.

ЮДЕИТЕ ВЛАДЕЯТ НАЙ-ВАЖНИЯ ФАКТОР НА ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ – ПЕЧАТА.

Съвременните държави разполагат с една велика сила, която движи мисълта на народите – това е печатът. Ролята на пресата трябва да бъде: да долавя нуждите, да предава оплакванията и да разкрива недоволствата на народа. Печатът е въплътено тържество на свободното слово. Но държавите не съумяха да използват тази сила и тя попадна в нашите ръце. Чрез нея ние спечелихме влияние, оставайки сами в сянка; благодарение на нея ние прибрахме златото, без оглед на потоци човешки кърви и сълзи... Но ние откупихме този успех, като жертвахме и мнозина от нашия народ.

ВСЕКИ ЮДЕИН МИСЛИ, ЧЕ СТРУВА КОЛКОТО ХИЛЯДИ “ДРУГИ ХОРА”.

Всяка една жертва, дадена от наша страна, струва пред Бога хиляди гои.

 

ПРОТОКОЛ №3

ЮДЕЙСКАТА СИМВОЛИЧНА ЗМИЯ Е ОПАСАЛА СВЕТА.

Днес мога да ви съобщя, че нашата цел е вече на няколко крачки от нас. Останало е още едно малко пространство, и целият изминат от нас път е вече готов да сключи кръг на символичната змия, както ние изобразяваме нашия народ. Когато този кръг се затвори, всички европейски държави ще бъдат сграбчени от нас като в силни клещи.

КОНСТИТУЦИОННИТЕ УПРАВЛЕНИЯ

ЩЕ ПАДНАТ

Съвременните конституционни везни скоро ще се катурнат, защото ние сме ги поставили така, че те не ще престанат да се колебаят, докато се протрие опората им. Гоите предполагаха, че достатъчно добре са ги закрепили и все очакват везните да дойдат в равновесие, но опората им – владетелите – са обезсилени от министрите, които вършат глупости, понеже управляват безконтролно и безотговорно. Тази власт те дължат на терора и страха, който са вселили в дворците. Като нямат достъп до средите на своя народ, владетелите вече не могат да се приобщят с него и да се запазят от властолюбците. Просветената царска сила и сляпата сила на народа, които ние разединихме, са изгубили вече всякакво значение, защото отделно те са безпомощни, като слепец без тояга.

ЮДЕИТЕ СЪЗДАДОХА ВЛАСТОГОНСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗЛОЖЕНИЕ.

За да тикнем властолюбците да злоупотребяват с властта, ние противопоставихме една на друга всички сили, като развихме либералните им стремежи за независимост. За тази цел ние възбудихме апетитите на всички честолюбци; въоръжихме всички партии; поставихме властта като прицелна точка за всички амбиции. Още малко и навред ще се появят безредици и разорения...

ПАРЛАМЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ СЪБРАНИЯ СА АРЕНИ НА БЪРБОРСТВО.

Неуморими бъбрици обърнаха заседанията на парламентите и на административните събрания в ораторски състезания. Дръзки вестникари и безсрамни памфлетисти ежедневно нападат административния персонал. Злоупотребите с властта окончателно ще подготвят всички учреждения към падане и скоро всичко ще се сгромоляса надолу с главата под ударите на тълпите.

ОБЕДНЕЛИТЕ НАРОДИ СА В БЕЗНАДЕЖДНО РОБСТВО. ТЕ ИМАТ САМО ФИКТИВНИ ПРАВА.

Бедността принуди народите към тежък труд и ги притиска по-силно, отколкото ги притискаше робството и крепостничеството. От робското си положение те можаха да се освободят, но от нищетата на живота никога не ще могат да се отскубнат. Ние сме вмъкнали в конституциите на държавите права на народните маси, които в същност са фиктивни, а не действителни. Всичките тези така наречени “права” на народа, съществуват само като отвлечени идеи, които никога на практика не ще се осъществят. Каква полза има пролетаризираният работник, който се е превил под тежестта на труда и е потънал в грижи за своята участ, от правата на бърборковците да дрънкат глупости, на вестникарите – да дращят наред с разумното и безброй глупости, щом пролетариата няма от конституцията никаква друга полза, освен трохите, които ние му хвърляме от нашата трапеза, в замяна на неговия глас в полза на нашите предложения, на нашите кандидати и агенти?

Либералните права са за бедняка горчива ирония, защото неотменният ежедневен труд не му дава възможност истински да се ползува от тях. Освен това тези същите права му отнемат гаранцията да има постоянна и сигурна печалба, понеже го поставят в зависимост от стачките на другарите и локаутите на господарите.

ЮДЕИТЕ УНИЩОЖИХА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ.

Народите, настроени и ръководени от нас, унищожиха аристокрацията си, която им беше естествена защитница и кърмачка, макар че тази аристокрация работеше за собствените си интереси, свързани неразривно с народното благосъстояние. Сега, с унищожаването на аристокрацията, народите попаднаха под гнета на новобогаташите, случайно забогатели безсъвестници, които нахлузиха върху работниците жесток ярем.

ЧРЕЗ МАСОНСТВОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЮДЕИТЕ МАМЯТ И ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ.

И ето, ние се явяваме като спасители на работниците от този гнет, като им предлагаме да влязат в нашата войска – в редовете на социалистите, комунистите и анархистите, на които ние винаги оказваме подкрепа в името на братското правило за общочовешка солидарност, прокарвана от нашето интернационално масонство.

ЮДЕЙЩИНАТА СЕ КРЕПИ ВЪРХУ ГЛАДА И ИЗРАЖДАНЕТО НА НАРОДНИТЕ МАСИ.

Аристокрацията, която по право се ползуваше от труда на работниците, беше заинтересувана от това, работниците да бъдат сити, здрави и силни. Ние, обаче, сме заинтересувани в обратното – в израждане на гоите. Нашата сила и власт се крият в хроническото недояждане и в слабостта на работниците, защото това ги закрепостява под нашата воля, а правителствата им няма да намерят нито сила, нито енергия да ни противодействуват.

Гладът създава на капитала права над работниците по-сигурно, отколкото законната царска власт даваше тези права на аристократите. С нуждата и с раждащата се от нея робска зависимост ние ще движим тълпите и с техните ръце ще унищожаваме ония, които се изпречват на нашия път, и когато дойде времето да се короняса нашият всемирен владетел, същите тези робски ръце ще пометат всички препятствия, които му пречат.

БЪДЕЩАТА ЮДЕЙСКА ВЛАСТ ЩЕ РЕОРГАНИЗИРА ОБЩЕСТВОТО И ЩЕ ПРЕВЪЗПИТА МАСИТЕ ЗА ПЪЛНАТА ИМ РОБСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Гоите отвикнаха да мислят без нашите напътствия и затова не виждат колко е необходимо за нас, когато настъпи нашето царство, да наложим без колебание следните мероприятия: да създадем народни школи, в които ще се преподава единствената истинска обществена наука, първата между всички – науката за устройството на човешкия живот, за общественото съществуване, което иска разпределение на труда, а следователно и разпределение на хората на класи и съсловия; да внушим на всички да знаят, че равенство не може да има, когато има различни по назначение дейности; че пред законите не могат еднакво да отговарят и този, който със своята постъпка компрометира цялото съсловие, и онзи, който с постъпката си не засяга никого другиго, освен своята чест. Правилната наука за обществения строй, в тайните на която ние не просвещаваме гоите, показва на всички, че специализацията и трудът трябва да се развиват в строга системност, за да не бъдат извор на страдания, поради несъответствие между възпитанието и работата. Като изучат тази наука, народите ще почнат доброволно да се подчиняват на нашите власти и на създадения от нас строй в държавата. При сегашното състояние на науката и при създаденото от нас в нея направление, народът, който сляпо вярва на печатното слово, поради невежество и внушени заблуждения, питае вражда към всички по-високо стоящи от него съсловия, защото не разбира значението на всяко от тях...

Казаната вражда още повече ще се усили при икономическите кризи, които спират борсовите сделки и вървежа на промишлеността. С всички възможни средства и с помощта на златото, което е изцяло в нашите ръце, ние ще създадем всеобща икономическа криза и ще изхвърлим на улицата цели тълпи работници, едновременно във всички страни на Европа. Тези тълпи ще се нахвърлят с наслаждение да проливат кръвта на ония, на които те с простотата на своето невежество завиждат и чиито имущества ще им бъде тогава възможно да ограбят. Те няма да засегнат нас – юдеите, защото нам ще бъде известен денят на нападението и ще вземем мерки за запазване.

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН ЧРЕЗ ДЕСПОТИЗЪМ.

Ние сме убедени, че прогресът ще доведе всички гои в царството на разума. Ние ще упражним деспотизъм, който с разумни строгости ще умири всички вълнения и ще изгони либерализма из всички учреждения.

Когато народът схване, че в името на свободата му се правят отстъпки и снизхождения, той си въобразява, че е властен и се нахвърля срещу властта. Като всеки слепец той се натъква на много препятствия, безпомощен търси покровител, какъвто не намира и като не се сеща да се върне към първото си положение – слага покорно своите пълномощия пред нашите нозе. Спомнете си френската революция, на която ние дадохме името “велика”, тайните на чиято подготовка нам бяха добре известни, защото тя цялата беше наше дело. От тогава ние водим народите от едно разочарование към друго, за да ги насочим в определения ден в полза на оня цар-деспот със Сионска кръв, когото ние готвим за владетел на света.

СИЛАТА НА ЮДЕИТЕ Е В РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОРОЧНОСТТА НА ДРУГИТЕ НАРОДИ.

В сегашно време, ние като международна сила, сме неуязвими, защото, когато едни държави ни нападнат, други ни поддържат. За нашето могъщество съдействува неизтощимата подлост на гоевските народи, които пълзят пред силата и са безжалостни към слабостта, безпощадни са към грешките и снизходителни към престъпленията, роптаят срещу противоречията на свободния строй, а също търпеливи до мъченичество пред насилието на смелия деспотизъм. От съвременните парламентарни премиери – диктатори, те търпят такива злоупотреби, за най-малкото от които, ако имат възможност и разум, биха обезглавили двадесет краля. С какво да се обясни това явление, такава непоследователност у народните маси към престъпленията на властниците, които са навсякъде от едно естество? Това явление се обяснява с това, че диктаторите чрез своите агенти заблуждават народа си, че злоупотребите действително нанасят щети на държавата, но то се налага от висши държавнически цели, които се държат в тайна и че на края ще се постигне благополучие на народа, международна солидарност и равноправие. Разбира се, те не им говорят, че това благополучие може да се извърши само в бъдещата юдейска държава, само под нашата власт.

Да, народите осъждат правите и оправдават виновните, като се убеждават все повече и повече, че могат да вършат всичко, каквото пожелаят. Благодарение на това положение на нещата, разрушава се всяка устойчивост и се създават безредици на всяка крачка.

ПОНЯТИЕТО “СВОБОДА” Е ПРИНЦИП НА ЖИВОТИНСКАТА СИЛА

Думата “свобода” тласка човешките общества в борба срещу всяка сила, срещу всяка власт, дори божествена и природна. Ето защо, при нашето възцаряване, ние ще трябва да изхвърлим тази дума от човешкия речник, понеже тя е принцип на животинската сила, която превръща тълпите в глутница от кръвожадни зверове. Ако не им се даде кръв, те са нервни, не спят и търсят да се борят. Тези зверове заспиват всеки път, когато се напият с кръв и в това време е лесно човек да ги окове във вериги.

 

ПРОТОКОЛ №4

РЕПУБЛИКАТА Е ЕТАП КЪМ ЮДЕЙСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО.

Всяка република минава няколко стадии. Пълният от тях включва първите дни на обезумял слепец, който се лута ту надясно, ту наляво; вторият е демагогията; третият – анархията, която е законна рожба на демагогията. Анархията неизбежно води към деспотизма, но не към законния, открития и отговорния деспотизъм, а към невидимия и неизвестния, присъщ на всяка тайна организация, която действа безцеремонно, защото се прикрива зад гърба на разни агенти, честото сменяне на които не само че не вреди, но подпомага тайната управляваща сила, тъй като тази смяна я избавя от задължението да харчи средства за възнаграждение на дългосрочни служители.

МАСОНСТВОТО СЛУЖИ ЗА НЕПРОНИЦАЕМО ПРИКРИТИЕ НА юДЕЙСКИТЕ СИЛИ.

Кой и как може да събори една невидима управляваща сила, която е скрита зад официалната власт? А нашата сила е именно такава. Външното масонство 2 служи за непроницаемо прикритие на нея и на нейните цели. Планът за действие на тази сила, даже и нейното местопребиваване, ще останат за винаги неизвестни на народите.

ЮДЕИТЕ, КОИТО НАСАЖДАТ БЕЗБОЖИЕТО, ЩЕ НАЛОЖАТ НА ВСИЧКИ ЮДЕЙСКАТА ВЯРА.

Но и свободата би могла да бъде безвредна и да просъществува в държавата ни без вреда за благополучието на народите, ако се сложи върху принципа на вярата в Бога и братството на човечеството, като се изключи мисълта за равенството, на което противоречат самите природни закони, които са установили подчинеността. При вяра в Бога народът би бил управляван под опекунството на енорийските съвети от ръката на своя духовен пастир и би вървял смирено и кротко, покорявайки се на Божиите закони на земята. Ето защо, когато вземе властта, на нас е необходимо да подкрепим вярата, за да изскубнем от ума на гоите принципа за безбожието.

ЮДЕИТЕ НАСАЖДАТ СПЕКУЛАТА, ЗА ДА ЗАГРАБЯТ БОГАТСТВАТА.

А за да не могат умовете на гоите да мислят и да следят развитието на политическите въпроси, трябва да ги отвлечем и насочим към промишлеността и към търговията. По такъв начин всички нации, настървени във взаимна борба за свои изгоди, не ще забележат общия си враг. Освен това, за да може свободата окончателно да разложи и разори гоевските общества, трябва промишлеността да се постави на спекулативни начала, чрез които всички печалби не ще се задържат в ръцете им, а ще минат в нашите каси.

МАТЕРИАЛИЗМЪТ ЩЕ СЪЗДАДЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ И ЩЕ ТЛАСНЕ НАРОДНИТЕ МАСИ В РЪЦЕТЕ НА ЮДЕЙСКИТЕ АГЕНТИ.

Ожесточената борба за превъзходство и тласъците в икономическия живот ще създадат, та те вече са създали – разочарования, студени и безсърдечни общества. Тези общества ще получат пълно отвращение към висшата политика и към религията. Тяхното ръководно начало ще бъде само сметката, т.е. златото, към което те имат истински култ, заради материалните наслаждения, които то може да даде. Тогава именно, не за да служат на доброто, дори не заради богатството, а само от ненавист към привилегированите, нисшите класи на гоите ще тръгнат с нас против нашите съперници за властта, т.е. против властващите интелигентни гои.

 

ПРОТОКОЛ №5

БЪДЕЩОТО ЮДЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ КРАЙНО ДЕСПОТИЧНО.

Каква форма на административно управление може да се даде на сегашните общества, в които подкупничеството е проникнало навред, където богатствата се движат изключително чрез ловките и изненадващи полумошенически тъмни сделки, където царува разпуснатостта, където нравствеността се поддържа с наказателни мерки и със сурови закони, а не с доброволно възприети принципи, където чувствата към отечество и религия са потиснати от космополитически убеждения? Каква форма на управление трябва да се даде на тези общества, ако не оная – деспотическата, която аз ще ви опиша по-долу. Ние ще създадем крайна централизация на управлението, за да вземем по този начин в ръцете си всички обществени сили. Чрез нови закони ние механически ще уредим всички прояви на политическия живот на нашите поданици. Тези закони ще унищожат едно след друго всички допуснати от гоите противоречия и волности. Нашето царство ще се ознаменува с такъв величествен деспотизъм 3, който ще е в състояние, във всяко време и на всяко място, да задуши противодействащите и недоволни гои.

ЮДЕИТЕ УБИХА ВЯРАТА В БОГА И ПОНИЗИХА АВТОРИТЕТА НА МОНАРСИТЕ.

Ще ни се възрази, че деспотизмът, за който ви говоря, не се съгласува със съвременния прогрес, но аз ще ви докажа обратното.

Миналите времена, когато народите гледаха на владетелите като на истински Божии помазаници, те им се покоряваха безропотно. Но от деня, в който ние им внушихме мисълта за собствените им права, те почнаха да считат коронованите лица за простосмъртни. Богопомазаното избранничество в очите на народа падна от главите на царете. Когато пък отнехме от народа и вярата в Бога, силата на властта бе изхвърлена на улицата, по местата и публичните диспути и бе заграбена от нас.

Освен това, изкуството да се управляват масите и лицата посредством майсторски построени теории и фразеологии, чрез сложни и преплитащи се закони, всички области на живота и чрез всякакви уловки, от които гоите нищо не разбират, е специалност на нашия административен ум, който умело си служи с анализа, наблюденията и използва тънкостите в съображенията, в които ние нямаме съперник, както нямаме такъв и в съставяне планове за политически акции и провеждането им. Еднички само езуитите в това отношение биха могли да се сравнят с нас, но ние съумяхме да ги дискредитираме в очите на безсмислените тълпи, когато разкриха организацията си, а ние самите, с нашата тайна организация, останахме в сянка. Впрочем, на света не е ли все едно, кой ще бъде негов владетел – главата ли на католичеството или нашият деспот, в жилите на когото тече сионска кръв? Но за нас, за избрания народ, това съвсем не е безразлично.

ДВАДЕСЕТ ВЕКА ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ВРАЖДИТЕ МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ.

Една световна коалиция на гоите би могла временно да спечели някакъв успех над нас, но ние сме осигурени срещу това, поради дълбоките корени на разединението между тях, които вече не могат да бъдат изкоренени. Ние противопоставихме едни срещу други личните и национални интереси на гоите, религиозните и племенни ненависти, които насаждахме в техните сърца в продължение на двадесет века. Благодарение на това нито една държава, протягаща ръка за съдействие, няма да получи подкрепа от никъде, защото всички знаят, че съглашението против нас не ще бъде от полза за никого. Ние сме толкова силни, че всекиму се налага да държи добра сметка за нашата сила. Държавите не могат да направят дори нито едно малко, частно съглашение, без и ние тайно да участваме в него.

ЮДЕИТЕ СА УБЕДЕНИ В СВОЯТА КРАЙНА ПОБЕДА.

“Чрез Иехова царуват Царете.” А чрез пророците нам е казано, че от самия Бог ние сме избрани да царуваме над цялата земя. Бог ни е наградил с гения, който може да се справи с тази задача. Ако има в противния лагер гений, той ще се опита да се бори с нас, но проходящият, временно блеснал гений, не може да се сравнява с вродената гениалност на нашия народ. Борбата между него и нас ще бъде безпощадна, такава, каквато светът още не е виждал.

НА КАПИТАЛА ПРИНАДЛЕЖИ ЦАРСКИЯ ПРЕСТИЖ.

Та и закъснял би бил техният гений. Всички колела на държавния механизъм се движат от силата на двигателя, който се намира в нашите ръце, а този двигател е златото. Измислената от нашите мъдреци наука за политическа икономия показва, че на капитала отдавна принадлежи царското достойнство.

КАПИТАЛЪТ ТРЯБВА ДА ВЛАДЕЕ ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА.

Капиталът, за да може да действа без стеснение, трябва да получи свобода за монопол на промишлеността и търговията, нещо, което с невидима ръка вече се привежда в изпълнение във всички части на света. Тази свобода ще даде политическа сила на индустриалците, която ще се използва за потискане на народите.

По-важно е народите сега да бъдат обезоръжавани, отколкото да водят войни. По-важно е да се използуват разгорелите страсти в наша полза, отколкото да се уталожват; по-важно е да се подемат и тълкуват чуждите мисли по своему, отколкото да се отхвърлят.

ЮДЕИТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ОТСЛАБЯТ ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ.

Главната наша задача е да бъде отслабена гоевската обществена мисъл чрез критика; тези, които размишляват и се противопоставят, трябва да се отучат да размишляват; умствените сили трябва да се насочат в словесни престрелки на празно красноречие.

ОБЩЕСТВАТА МОГАТ ЛЕСНО ДА СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ И ЛЪЖАТ.

Във всички времена както народите, така и отделните лица, са приемали словото за дело, защото се задоволяват с това, което външно им се показва и рядко забелязват дали в обществения живот след обещанията следват изпълнението и резултатите. За това ние ще създадем у гоевските държави такива учреждения, които красноречиво ще доказват своите мними заслуги в прогреса.

Ние ще поставим на всички партии и политически течения маската на либерализма, ще ги снабдим с оратори, които ще говорят толкова много, че да доведат хората до преумора от речи, до отвращение от ораторите.

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ХАОСА В ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ.

За да се завладее общественото мнение, необходимо е преди всичко то да се постави в недоумение. Това ще се постигне, като от разни страни се изказват много и противоречиви мнения и то дотогава, докато гоите се заблудят и се загубят в лабиринта на противоречията. тогава те ще разберат, че е най-добре да нямат никакво мнение по политическите въпроси и че тези въпроси не са от компетентността на обществото, а само на онзи, който го ръководи. Това е първата тайна за успеха на управлението.

Втората тайна се състои в това, щото народните недостатъци, привички, страсти, правила за взаимоотношения, да се умножат толкова много, че да се създаде хаос, в който никой да не е в състояние да се организира, вследствие на което и хората да престанат да се разбират един с друг. Тази мярка ще ни послужи да посеем раздори във всички партии, да разделим всички колективни сили, които още не искат да ни се покорят, да обезоръжим всяка лична инициатива, която в нещо би могла да пречи на нашето дело.

ОПАСНИТЕ ЗА ЮДЕИТЕ ЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ДА СЕ НАСОЧВАТ ЕДНА СРЕЩУ ДРУГА.

Няма нищо по-опасно от личната инициатива. Ако тя е качество на гениален човек, той може да направи много нещо от милионите хора, вред които ние посяхме семето на раздора. Ние трябва да насочим възпитанието на гоевските общества така, че при всяко дело, където силната личност може да прояви инициатива, ръцете й да увиснат в безнадеждност и безсилие. Импулсът от свободата на действие на една личност, когато се срещне със свободата на друга личност, намалява своя ефект. От това произлизат тежки нравствени сътресения, разочарования и несполуки.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ХАОС ЩЕ НАЛОЖИ ЮДЕЙСКОТО ГОСПОДСТВО.

С всичко това ние така ще изтощим гоите, че ще ги принудим сами да ни предложат международната власт, която, поради това, че сме навсякъде по света, ще може без всякаква спънка да обхване всички държавни сили на света и да образува свръхправителство. На мястото на съвременните правителства ние ще поставим страшилище, което ще се нарича свръхправителствена администрация. Ръцете на това страшилище ще бъдат протегнати към всички страни и ще обхванат като в клещи всички общества. При такава организация, естествено, нашата колосална сила не може да не покори всички народи.

 

ПРОТОКОЛ №6

МОНОПОЛИТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ БОГАТСТВАТА.

Ние скоро ще почнем да учредяваме грамадни монополи, резервоари на колосални богатства, от които дори крупните гоевски състояния ще изпаднат в такава зависимост, че ще се стопят заедно с държавния кредит, който имат, още на другия ден след политическата катастрофа.

Господа икономисти, които тука присъствате, преценете значението на тази комбинация!...

По всички пътища ние трябва да повдигаме престижа на нашето свръхправителство, като го представяме за покровител и възнаградител на всички, които доброволно ни се покоряват.

ЮДЕЙСКИЯТ КАПИТАЛ УНИЩОЖАВА ЕДРОТО ЗЕМЕВЛАДЕНИЕ.

Аристокрацията на гоите, като политическа сила, умря – няма защо да държим сметка за нея; но и като земевладелска сила тя за нас е вредна, защото може да бъде самостоятелна в придобиване средства за живот. За това е необходимо на всяка цена да я обезземлим. Най-добрият способ за достигане на тази цел е увеличаване на поземлените данъци и ипотекиране на земята. Тези мерки сигурно ще поставят земевладението в тежки условия и гоевските аристократи, привикнали да не се задоволяват с малко, несъмнено ще изчезнат.

ЧРЕЗ СПЕКУЛАЦИЯТА БОГАТСТВАТА ЩЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В ЮДЕЙСКИТЕ КАСИ.

В същото време усилено трябва да се покровителства търговията и индустрията, а най-главното спекулацията, ролята на която е да бъде в противовес на индустрията. Ако няма спекулация, индустрията ще увеличи частните капитали и ще подпомогне повдигането на земеделието, понеже ще освободи земята от задълженията към земеделските банки. Необходимо е индустрията да изсмуче от земята и от работните ръце капиталите и чрез спекула да ги предаде в наши ръце. Така ние ще приберем всички пари на света и ще хвърлим всички гои в редовете на пролетариите. Тогава гоите, за да получат насъщните средства за съществуване, ще се преклонят пред нас.

СПЕКУЛАТА И РАЗКОШЪТ РАЗОРЯВАТ ИНДУСТРИЯТА.

За да разорим гоевската индустрия, ние ще засилим заедно със спекулата и развитата от нас всред гоите жажда за разкош.

ЮДЕИТЕ ЩЕ УВЕЛИЧАТ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ЕДНОВРЕМЕННО ЩЕ ПОВИШАТ ЦЕНИТЕ.

Ние ще увеличим работната заплата, но това няма да принесе никаква полза на работниците, защото в същото време ще предизвикаме поскъпване на предметите от първа необходимост, уж като резултата от упадъка на земеделието и скотовъдството. Освен това, майсторски и дълбоко ще подкопаем изворите на производството, като насочим работниците към анархия, като ги приучим на спиртни напитки и заедно с това вземем мерки, за да прогоним от земеделието всички интелигентни гоевски сили.

А, за да не могат гоите преждевременно да забележат истинската страна на нещата, ние ще я прикрием, като представим работата уж като стремеж да се услужи на работническите класи и на великите икономически принципи, за които нашите икономически теории водят дейна пропаганда.

 

ПРОТОКОЛ №7

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ НАРОДИТЕ.

Надпреварването за въоръжаване и увеличаване на полицейските кадри са необходимите допълнения на гореказаните планове. Необходимо е да създадем във всички държави само пролетаризирани маси с неколцина предани нам милионери, политици и военни.

Ние на всяка цена трябва да създадем брожения, раздори и вражди в цяла Европа, а чрез нея и във всички други континенти. От това има двояка полза: първо, ще държим в подчинение всички страни, които добре знаят, и са почувствали, че само ние сме властни, когато пожелаем, да създаваме безпорядъци или да въдворяваме ред. Всички тези страни са привикнали вече да виждат в нас една неотразима подавляваща сила. Второ, ще имаме благоприятната възможност чрез интриги да объркаме прокараните от нас във всички държавни кабинети нишки на политиката, икономиката и финансите. За да постигнем това, ние трябва по време на разните преговори и съглашения да се въоръжим с голяма хитрост и проницателност, като “официално” винаги държим противоположна тактика, т.е. да се показваме честни и сговорчиви. По този начин народите и гоевските правителства, които сме приучили да виждат само видимата страна на всичко, което им представяме, ще ни приемат за благодетели и спасители на човешкия род.

НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО ЮДЕИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ С ВОЙНА.

На всяко противодействие ние трябва да бъдем в състояние да отговорим с война от съседите на оная страна, която би се осмелила да ни противодействува; но ако и тези съседи помислят да застанат колективно против нас, ние сме длъжни да дадем отпор с всеобща война.

Главният успех на политиката се крие в тайната; думите на дипломата не бива да се съгласуват с неговите действия. Ние трябва да принуждаваме гоевските правителства към действия, полезни на нашия широко замислен план, който е вече близо до въжделеното си осъществяване. Това трябва да става, като че ли под натиска на общественото мнение, което в същност се създава от нас с помощта на така наречената “велика сила” – печата, който с малки изключения, за които няма защо да се държи сметка, е изцяло вече в нашите ръце.

Накратко резюмирана, нашата система за обуздаване гоевските правителства в Европа е: на едно от тях ние ще покажем нашата сила чрез терор, а на всички останали, ако те въстанат против нас, ще отговорим с американските, китайските и японските топове.

 

ПРОТОКОЛ №8

СПОРЕД ЮДЕИТЕ ПРАВОТО НЕ Е ОБЕКТИВНА СИЛА.

Ние трябва да сложим ръка на всички оръжия, които противниците ни биха могли да използват против нас. Ние сме длъжни да подбираме най-тънките изрази от правния речник за оправдаване на ония решения, които биха могли да се покажат извънредно смели и несправедливи; тези решения безусловно трябва да се облекат в изрази, които имат вид на висши нравствени и правови норми.

ЮДЕИТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ТУРЯТ РЪКА НА ВСИЧКИ СИЛИ В ДЪРЖАВАТА.

Нашето управление трябва да разполага с всички културни сили. То ще се заобиколи с публицисти и главно с хора, придобили особено свръхобразование и възпитание в нашите школи. Тези хора ще се запознаят с всички тайни на социалния строй и ще знаят всички тънкости на политическото изкуство. Ще бъдат запознати с цялостното устройство на човешката природа, с всичките й чувствителни струни, върху които ще трябва да умеят да свирят. Тези струни са: умствения склад на гоите, техните наклонности, недостатъци, пороци, всичките им други качества, особеностите на класите и съсловията. Няма съмнение, че гениалните сътрудници на нашата власт, за които аз говоря, няма да бъдат взети из редовете на гоите, които са привикнали да изпълняват своята административна работа, без да се интересуват какво трябва да се постигне с нея, без да мислят за какво е нужна тя. Администраторите на гоите подписват книжата без да ги четат; те служат от корист или пък от честолюбие.

Ние ще заобиколим нашето правителство с цял щаб икономисти. Ето защо икономическите науки съставляват главния предмет, който юдеите изучават. Нас ще ни заобикалят цяла плеяда индустриалци, капиталисти, а най-главното милионери, защото всъщност всичко ще се разреши от количеството на парите.

Засега, до известно време още, не е безопасно да назначаваме наши братя-юдеи на високи постове в държавите. Ние ще поверяваме тези постове на гои, миналото и характерът на които са такива, че между тях и народа зее пропаст; в случай че някои от тях не искат да бъдат послушни на нашите заповеди, очаква ги или съд, или заточение. Tова е нужно, за да защитават нашите интереси до последното си издихание.

 

ПРОТОКОЛ №9

ЮДЕЙСКАТА ТАКТИКА Е ГЪВКАВА.

Когато ще прилагате нашите принципи, обръщайте внимание на характера на народа, в страната на който се намирате и действате. Общото и навсякъде еднаквото приложение на принципите не може да има успех, ако предварително народите не се превъзпитат по нашите разбирания; пристъпвайте към прилагането им предпазливо! Вие ще видите, че няма да минат и десет години и най-упоритият характер ще се промени и нови народи ще зачислим в редовете на покорените от нашата власт.

Либералният – в същност нашият, масонския лозунг – “Свобода, равенство и братство”, когато ние се възцарим, ще заменим с приложимия в живота идеен лозунг: “Право на свобода, дълг за равенство, идеал за братство!” Тогава ние сигурно ще хванем бика за рогата...

ЮДЕИТЕ ИЗПОЛЗВАТ И АНТИСЕМИТИЗМА ЗА СВОИТЕ ЦЕЛИ.

“Де факто” ние вече сме обезсили всички гоевски правителства, макар между тях “де юре” да съществуват още много привидно самостоятелни. Ако сега някои държави повдигнат протест против нас, това ще бъде за форма, по наше желание и разпореждане, защото техният антисемитизъм ни е нужен, за да държим в ръка и нашите по-малки братя – евреи. Няма да разяснявам това, защото то вече беше предмет на нееднократни наши беседи.

ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.

В действителност за нас няма препятствия. Нашето свръхправителство се намира в такива особено благоприятни условия, които са дали основание да го наричат с динамичната дума – диктатура. Аз мога с положителност да заявя, че в сегашното време ние сме законодателите; ние определяме състава на съда и ние раздаваме правосъдието; ние наказваме и помилваме; ние седим на водаческия кон като повелители на всички войски. Ние управляваме със силна ръка, защото държим в ръцете си и остатъците на разнебитената гоевска общественост, която някога е била силна, но сега покорна нам. Ние държим в ръце необузданите честолюбия, ненаситната алчност, безпощадното отмъщение и злобната ненавист.

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

От нас изхожда всесковаващият терор. Ние имаме в услуга хора, представляващи всички мнения и всички доктрини: монархисти, демократи социалисти, комунисти и всякакви утописти. Ние сме впрегнали в работа всички и всеки един подкопава последните остатъци на властта, старае се да срине всички установени порядки. Всички държави, измъчени от неуредици, искат покой. За да имат мир, те са готови да пожертват всичко. Но ние няма да им дадем мир, докато те открито и с покорност не признаят нашето интернационално свръхправителство.

Народите пищят и искат разрешението на социалния въпрос посредством международни съглашения. Разпокъсаността на партиите хвърли народите в наши ръце, защото за водене на партийни борби са необходими пари, а всичките пари са в нашите каси.

ЮДЕИТЕ РАЗКЪСАХА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВЛАДЕТЕЛИТЕ И НАРОДИТЕ ИМ.

Ние бихме могли да се боим, ако се съединят будната просветена царска сила и сляпата сила на народа, но ние сме взели всички мерки срещу тази възможност. Между едната и другата сили издигнахме стена от взаимно недоверие и терор. По такъв начин сляпата сила на народа стана наша опора, и ние, само ние еднички, ще й бъдем ръководители и, разбира се, ще я насочим към нашата цел.

ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ ЧРЕЗ НАЙ-ВЕРНИТЕ СИ ОРЪДИЯ – МАСОНИТЕ.

За да не може ръката на слепия народ да се освободи от нашето ръководство, ние трябва винаги да се намираме в тясно общуване с него, ако не лично, то чрез най-верните си слепи оръдия – братята масони. Когато станем призната власт, тогава с народа ще беседваме лично на площадите и ще го обучаваме по политическите въпроси в онази насока, каквато нам е потребно. Сега ние лесно можем да следим как се възпитава народът, защото каквото пратеникът на правителството или сам владетелят каже, то веднага бързо се разнася чрез гласа на народа и достига до нас.

ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУТИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО.

За да не се унищожат преждевременно гоевските учреждения, ние с умела ръка се докоснахме до тях и взехме в свои ръце краищата на пружините на техния безпорядъчен произвол. Ние засегнахме правовия ред, но ние заменихме този ред с либералния безпорядъчен произвол. Ние засегнахме правосъдието, изборните учреждения, печата, свободата на личността, а най-главно, образованието и възпитанието като крайъгълни камъни на свободния живот.

ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА МЛАДЕЖТА.

Ние зашеметихме, опиянихме и развратихме гоевската младеж посредством възпитанието, като й внушихме известни на нас лъжливи принципи и теории.

ЮДЕИТЕ УСЛОЖНИХА И ОБЪРКАХА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

Над съществуващите закони, без съществено да ги изменяме, а само като ги изопачихме с противоречиви тълкувания, ние създадохме грандиозно дело, в смисъл на получените резултати. В началото тълкуванията замаскираха законите, а след това и съвсем ги скриха от погледите на правителствата, поради невъзможността да се знае и разбере такова забъркано законодателство. От тук произлезе теорията за съдене по съвест.

ЮДЕИТЕ ЩЕ МИНИРАТ ВСИЧКИ СТОЛИЦИ И ЧРЕЗ УЖАСА НА РАЗРУШЕНИЕТО ЩЕ ОТСТРАНЯТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО.

Вие казвате, че ако преди определеното време се узнаят нашите планове, против нас ще се вдигнат с оръжие в ръка; но ние сме взели мерки срещу това и на Запад имаме вече такава терористическа система, която може да накара и най-храбрите души да затреперят. Подземни съобщения като “Метрополитен”, ще бъдат прокарани под всички столици и, ако стане нужда, тези столици ще бъдат вдигнати във въздуха с всичките им организации, държавни институти и население.

ПРОТОКОЛ №10

ЮДЕИТЕ СЪЗНАТЕЛНО ЗАМЪГЛЯВАТ ВСИЧКИ ГОЛЕМИ ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ.

Днес започвам с повторение на казаното по-рано и ще ви моля да помните, че народите и правителствата се задоволяват в политиката само с външната, формалната страна на въпросите. Та и къде могат те да виждат истинската страна на нещата, когато за техните представители най-важното е да се веселят. За нашата политика е твърде съществено да се знае тази подробност, тя ще ни помогне, когато ще почнем разглеждането на въпросите за: разделяне на властите, свободата на словото, печата, религията, вярата, правото на сдружение, равенството пред закона, неприкосновеността на собствеността, жилището, данъците, идеята за скрития налог и обратната сила на законите. Всичките тези въпроси са от такова естество, че тях направо и открито пред народа човек не трябва никога да разглежда. В случай, когато е необходимо да се засегнат, не трябва да се изброяват, а накратко и изобщо да се заяви, че ние признаваме принципите на сегашното управление. Значението на това замълчаване се заключава в това, че неуказаният принцип ни дава свобода на действие, незабелязано да изоставим от него това, което не е нужно за нас. Когато принципите се изброяват, това показва, като че ли ние ги признаваме.

НАРОДИТЕ УВАЖАВАТ СИЛАТА, ДОРИ КОГАТО Е ТИРАНИЧЕСКА.

Народите имат особена обич и уважение към гениите на политическата мощ и оценяват всичките им насилнически действия с изрази, подобни на тези: подло, но ловко!... насилие, но величествено!

Ние разчитаме да привлечем всички нации на работа за изграждане новото световно здание, което проектираме. Ето защо преди всичко ни е необходимо да притежаваме извънредна смелост и сила на духа, чрез които нашите деятели ще сломят всички препятствия, изпречили се на пътя ни.

ЮДЕИТЕ РАЗЧИТАТ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРИЗНАТЕЛНОСТТА НА НАРОДИТЕ.

Когато извършим нашия държавен преврат, ще кажем на народите: “Всичко беше извънредно лошо, всички страдаха, но ние унищожихме причините на вашите мъки: политическите гонения и различия, границите, различните монетни системи. Няма съмнение, че вие сте свободни да произнесете над нас вашата присъда, но, нима тя може да бъде справедлива, ако вие я потвърдите, преди да изпитате това, което ние ви даваме?”... Тогава те ще ни възвеличаят и в единодушен възторг от надежди и упования, ще ни понесат на ръце. Гласуването, което направихме оръдие за нашето възцаряване, като приучихме към него дори най-долните членове на човешките общества, ще изпълни своята служба и ще изиграе този път своята последна роля като чрез единодушно гласуване народите ще изразят желанието си да се опознаят с нас по-отблизо, преди да ни присъдят.

ВНУШЕНОТО ОТ ЮДЕИТЕ ВСЕОБЩО ГЛАСОПОДАВАНЕ ПОНИЗИ СИЛАТА НА НАРОДИТЕ.

За тази цел ние трябва да привлечем към гласуване всички граждани, без разлика на клас и на ценз, за да подчертаем абсолютизма на общественото мнозинство, което не се състои само от интелигентните класи. По такъв начин, като втълпим на всички мисълта за значението на отделната личност, ще разрушим значението и възпитателната роля на гоевското семейство, ще отстраним изпъкването на индивидуалните умове над тълпата, която ръководена от нас няма да им даде да се издигнат, нито дори да се изкажат. Тълпата е привикнала да слуша само тези, които й плащат за послушанието и вниманието. С всичко това ние ще създадем такава сляпа сила, която никога не ще бъде в състояние да се мръдне без ръководството на нашите агенти, които ще заместят гоевските лидери. Народите ще се подчиняват на този режим, защото ще знаят, че от новите лидери – наши агенти, ще зависят и работата, и подаянията, и получаването на всички блага.

ПЛАНЪТ ЗА ЮДЕЙСКОТО УПРАВЛЕНИЕ Е ДЕЛО НА ЕДИНИЧНАТА ВОЛЯ НА ЮДЕЙСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

Планът за управлението трябва изцяло да излезе от една глава, понеже никой не би могъл да го сглоби, ако допуснем раздробяването му на части от множество умове. Ние може да знаем този план, но не можем да го обсъждаме, за да не нарушим неговата гениалност, връзката на съставните му части и практическата сила на тайното значение на всяка негова точка. Ако подобно дело се обсъжда и изменя чрез вишегласие, то ще понесе върху си печата на всички умствени недоразумения, понеже не всички ще схванат дълбочината и връзката на неговите замисли. За нас е нужно плановете ни да бъдат смели и целесъобразно замислени, затова не трябва да хвърляме гениалната работа на нашия ръководител на разтерзание от тълпата, или дори от ограничено общество.

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ОТРОВИ ДЪРЖАВНИЯ ОРГАНИЗЪМ.

Във всички страни съществуват приблизително едни и същи управителни институти, но под различни названия: правителство, министерство, сенат, държавен съвет, законодателно и изпълнително тяло. Не е нужно да ви пояснявам механизма и взаимоотношенията на тези учреждения, понеже това ви е добре известно. Обърнете само внимание на това, че всяко едно от споменатите учреждения отговаря на известна важна държавна нужда, при това, моля забележете, че думата “важна” аз отнасям не към учреждението, а към функцията, следователно не учрежденията са важни, а техните функции. Учрежденията са раздробили и разделили помежду си властта на държавата: законодателна, изпълнителна и съдебна. Те трябва да действуват в държавния организъм както действуват органите в човешкото тяло. Ако се повреди една част, държавата ще заболее, както заболява човешкото тяло и ще умре. След като ние внесохме в държавния организъм отровата на либерализма, целият политически състав на организма се измени: държавите заболяха от смъртоносна болест – от отравяне на кръвта. Остава да чакаме края на агонията им.

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ РОДИ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЪРЖАВИ, КОИТО СА ШКОЛИ ЗА ДЪРЖАВНО БЕЗДЕЛИЕ.

От либерализма се родиха конституционните държави, които изместиха спасителното за гоите самодържавие, а институционализмът, както ви е добре известно, не е нищо друго, освен школа за раздори, разединение, спорове, несъгласия, безплодни партийни агитации, партийни тенденции – с една дума, школа за всичко, което обезличава деятелността на държавата.

ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ СА КАРИКАТУРИ НА ВЛАДЕТЕЛИ.

Трибуната не по-лошо от печата осъди владетелите на бездействие и безсилие и с това ги направи непотребни, излишни, вследствие на което в много страни те бяха свалени. Така стана възможно възникването на републиканската епоха и тогава ние заменихме владетеля с карикатурния израз на управлението – с президента на републиката, който е взет от тълпата, из средата на нашите креатури, на нашите роби. Ето каква бе мината, която ние поставихме под гоевския народ, или по-вярно, под гоевските народи.

В близко бъдеще ние ще уредим отговорността на президента и тогава не ще се церемоним вече да прокарваме всичко под отговорността на тази наша безлична марионетка. Какво ще засегне нас, ако след това се разредят редовете на настървените към властта, ако настанат смутове, поради липсата на кандидати за президенти, или ако се създадат бъркотии, които съвсем ще дезорганизират страната?...

ЮДЕЙСКИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕ БЪДАТ АФЕРИСТИ И ПОЛИТИЦИ С ТЪМНИ ДЕЛА.

За да доведем нашият план до такива резултати, ние ще подготвяме да се избират за президенти лица, в миналото на които има някакво тъмно неразкрито дело, или някаква афера. Такива лица ще бъдат верни изпълнители на нашите заповеди от страх да не бъдат изобличени и от свойственото за всеки човек, достигнал до властта, стремление да запази за себе си привилегиите, облагите и почитта, които са свързани със званието президент на република.

ПРЕЗИДЕНТИТЕ СА КУКЛИ В РЪЦЕТЕ НА ЮДЕИТЕ.

Народното събрание ще прикрива, защитава и избира президентите, но ние ще му отнемем правото да предлага закони, да ги изменя, защото това право ще предоставим на отговорния президент, който ще бъде кукла в ръцете ни. Разбира се, тогава властта на президента ще стане прицелна точка за всевъзможни нападки, но ние ще му дадем за самозащита правото да се обръща към народа, към общественото мнение мимо неговите представители, т.е. към същия наш сляп прислужник – мнозинството из тълпата. Независимо от това, ние ще представим на президента правото да обявява военно положение. Това последно право ние ще мотивираме с това, че президентът, като върховен вожд на въоръжените сили на страната, трябва да държи армията в свое разположение за защита на републиканската конституция, чиято защита е негов дълг, като отговорен представител на републиката и пазител на конституцията.

В БЪДЕЩОТО ВСЕМИРНО ЦАРСТВО САМО ЮДЕИТЕ ЩЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТ.

Естествено е, че при такива условия ключът от светилището ще се намира в нашите ръце и никой друг освен нас не ще ръководи вече законодателната власт.

Освен това, с въвеждане републиканската конституция, ние ще отнемем на народното събрание правото да прави запитвания за правителствените мероприятези, под предлог да се запази политическата тайна. Покрай това ще съкратим числото на представителите до минимум, с което ще охладим и политическите страсти и страстта за занимаване с политика. Ако при все това, без да се очаква, политическите страсти пламнат, макар и в малки размери, ние ще ги сведем до нула чрез решението на всенародното мнозинство, към което ще апелираме.

ПРАВАТА НА ПРЕЗИДЕНТА.

От президента ще зависи назначаването на председателите и подпредседателите на народното събрание и на сената. Вместо постоянни сесии на парламентите, ние ще съкратим заседанията им на няколко месеца. Освен това президентът, като началник на всички власти, ще има право да свиква или разпуска парламента, да отлага времето за нови избори и за свикване на парламента. Но, за да не би последствията от всички тези, в същност незаконни действия, да паднат върху президента по-рано, отколкото предвиждат нашите планове, ние ще подшушнем на министрите и на другите обкръжаващи президента чиновници от висшата администрация мисълта, да заобикалят неговите разпореждания със собствени нареждания, за да поемат те отговорността, вместо него. Ние особено ще препоръчваме тази роля да се дава за изпълнение на сената, на държавния съвет, или на министерския съвет.

Президентът, когато и както ние желаем, ще тълкува смисъла на важните закони, които могат да се изтълкуват различно; той ще ги анулира, когато му кажем, че това е необходимо. Освен това, той ще има право да предлага временни закони и дори изменение на конституцията, като мотивира, както едното, така и другото с изискванията на висшите държавни интереси.

С такива мерки ние ще сполучим малко по малко, крачка по крачка, да унищожим в конституциите всичко, което ни пречи и да прокараме в тях това, което ще изземе собственото им съдържание до толкова, че когато настъпи момента, ще можем незабелязано да превърнем всяко управление в наша монархия.

НАД ИЗТОЩЕНИТЕ НАРОДИ ЩЕ СЕ ПРОВЪЗГЛАСИ ВСЕМИРНИЯТ ЮДЕЙСКИ ЦАР.

Признаването на нашия самодържец може да стане и преди унищожаване на конституциите. Моментът за това признаване ще настъпи, когато народите, измъчени от неуредиците, несигурността и некадърността на управниците, които ние сме създали, викнат: “Махнете тези управници, дайте ни един всемирен монарх, който да ни обедини и да унищожи причините за раздорите: границите, националностите, религиите, държавните разхищения; който да ни даде мир и покой, каквито ние не можем да намерим при нашите управници и представители.”

Но всички вие отлично знаете, че за да може да се изкаже подобно всенародно желание, необходимо е непрестанно, във всички страни, да се объркват отношенията на гражданите, да се изтощават правителствата, да се преуморяват от безредици, вражда, борби, ненавист и болести и пр. всички, така че гоите да достигнат положение да не виждат друг изход, освен да приемат нашето пълно господство... Ако ние дадем на народите отдих, едва ли някога ще настъпи желаният от нас момент.

 

ПРОТОКОЛ №11

ЮДЕЙСКИЯТ ДЪРЖАВЕН СЪВЕТ

Държавният съвет се явява като поддръжка на властта на владетеля; той е видимата част на законодателния корпус и представлява нещо като комитет за редактиране законите и указите на владетеля.

ЮДЕЙСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

По програмата на новата конституция, която приготвяме, ние ще създаваме законите по следната процедура: 1) по предложения на законодателното тяло; 2) с укази на владетеля въз основа на общите постановления на конституцията, на постановленията на сената, на решенията на държавния съвет и на министерските постановления; 3) в случай, че настъпи удобния момент за държавния преврат, ще се съобразяваме с новите условия.

ПРЕВРАТЪТ

Като установим приблизително последователността на действията – ще довършим подробностите в комбинациите, които ще довършат преврата в хода на държавната машина. В тези комбинации аз включвам свободата на печата, правото на сдружение, свободата на съвестта, изборното право и много други права, които трябва да изчезнат от човешката мисъл още на другия ден, след като бъде провъзгласена новата конституция. Само в момента на преврата ние имаме възможност отведнъж да обявим всичките си постановления; всяко забавено изменение носи опасност, защото, ако това изменение бъде прокарано със сурова строгост, то може да доведе до отчаяние, предизвикано от страх, че ще последват нови изменения от същия характер; ако ли пък то се изтълкува като по-нататъшна отстъпчивост, има основание да се заключава, че ние сме съзнали нашата грешка, а това ще подкопае ореола на непогрешимостта на новата власт. Може още да се помисли, че сме се уплашили и сме се видели принудени да правим отстъпки, нещо от което никой не ще бъде благодарен, защото ще счита, че сме длъжни да правим отстъпки. И едното, и другото, и третото са вредни за престижа на новата конституция. За нас е нужно, щото още от първия момент на преврата зашеметените и потиснати от гняв и недоумение народи да почувстват, че сме толкова силни, неуязвими и изпълнени с духовна мощ, че в никакъв случай няма да се церемоним, че не само няма да обръщаме внимание на техните мнения и желания, но ще сме готови и способни във всеки момент и на всяко място, с подавляваща сила и строгост да задушим всички прояви на недоволство; че ние, които с един замах установихме всичко, каквото ни е било нужно, в никакъв случай няма да делим с тях нашата власт... Тогава те от страх ще си затворят очите и смирено ще чакат развитието на събитията.

ЮДЕИТЕ СЧИТАТ НАРОДИТЕ ЗА СТАДО ОВЦИ И ЗАТОВА ЩЕ ГИ ОБЕЗПРАВЯТ.

Гоите са стадо овци, а ние за тях сме вълци. А нали знаете какво става с овците, когато в кошарата им се промъкнат вълци?... Гоите ще затворят очите си още и за това, защото ние ще обещаем да им върнем всичките отнети свободи, след като усмирим враговете на мира и закрепим новите институти. Трябва ли да казвам колко време гоите ще очакват това възвръщане на правата?

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИТЕ И МАСОНИТЕ СА СЛЕПИ ОРЪДИЯ НА ЮДЕИТЕ.

Но защо ние измислихме и внушихме на гоите идеите на интернационалната миротворна политика, без да им дадем възможност да видят нейната основа? – Защото трябваше по околен път да постигнем онова, което по прав път е непостижимо за нашето разсеяно племе. За това ние създадохме и нашата организация на тайното масонство.

Скотовете гои, които ние привлякохме да служат във външните масонски ложи, за да ги откъснем от техните съвременници, нито знаят какво нещо е масонството, нито дори подозират какви са неговите цели.

Бог нареди ние, неговият избран “народ” да бъде разпилян по света. В тази разпръснатост всички виждат нашата слабост, но се оказа, че в нея е и всичката ни сила, която ни доведе до прага на световното владичество.

Още малко ни остава да доизградим постройката върху положените вече основи.

 

ПРОТОКОЛ №12

ЮДЕИТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ СВОБОДАТА.

Думата свобода, която може да се тълкува различно, ние определяме така: Свободата е право да се върши това, което позволява законът. Подобно тълкуване, когато държим властта в ръцете си, ще ни даде възможност да обсебим всичките права, защото законите ще разрешават и забраняват само това, което е в интереса на нашата програма.

ЦЕЛИЯТ ПЕЧАТ ЩЕ БЪДЕ ПОД НАЙ-СТРОГА ЮДЕЙСКА ЦЕНЗУРА.

Днес вече ние използваме всичките средства на печата за нашите задачи. Каква специална роля играе пресата? Тя служи за неограничено раздухване на страстите или на партийния егоизъм, което ни е нужно, за да разединяваме гоите. Тя е празна, несправедлива и лъжлива. По-голямата част от гоите съвсем не разбират нейното предназначение. Ние ще я оседлаем и ще вземем поводите в нашите здрави ръце. Същото ще сторим и с останалия печат, защото какъв смисъл има да се отървем от нападките на вестниците, ако станем прицелна точка на брошури и книги? Сега печатът – този инструмент за разгласяване – е скъп, поради необходимостта да се цензурира, но ние ще го обърнем в доходно перо за нашата държава. Ние ще обложим печата с особен гербов налог; ще установим и внасянето на залог при учредяването на печатни органи и при откриване на печатници; собствениците им ще бъдат задължени да ни гарантира, че нашето правителство не ще бъде изложено на нападките на печата. За всяка евентуална нападка ние ще глобяваме безпощадно. Тия мерки, особения гербов налог, залозите и глобите ще донесат на правителството грамадни приходи. Ако партийните вестници биха се осмелили, въпреки глобите, да пишат против нас, то щом повторят нападките, ние ще ги забраняваме. Никой безнаказано не ще се докосва до ореола на нашата правителствена непогрешимост. Предлогът да се прекрати един печатен орган ще бъде, че този орган без всякакво основание и повод е вълнувал умовете. Моля да забележите, че между тези, които ще ни нападат, ще има и създадени от нас органи, но те ще нападат изключително тези наши постановления, които ние сме определили да бъдат изменени. Без наш контрол, нито едно съобщение не ще проникне в обществото.

ВСИЧКИ АГЕНЦИИ ЩЕ ИЗВЕСТЯВАТ САМО ТОВА, КОЕТО ЮДЕИТЕ ИМ ЗАПОВЯДВАТ.

Това нещо ние и сега постигаме, благодарение на обстоятелството, че всички новини, от всички краища на света, се получават от няколко агенции, в които всичко е централизирано. При нашата власт тези агенции ще бъдат всецяло наши учреждения и ще разгласяват само онова, което ние им предпишем.

Ако досега ние съумяхме да завладеем до такава степен умовете на гоевските общества, че те гледат на световните събития през цветните стъкла на очилата, които ние им поставяме; ако сега нито в една гоевска държава не съществуват за нас заключалки, които да ни отнемат достъпа към тъй наречените от гоевската глупост “държавни тайни”, то какво ще бъде, когато ние, в лицето на нашия всемирен монарх, бъдем признати за господари на света?!

ЮДЕЙСКАТА КОНТРОЛА НА ПЕЧАТА СЪЗНАТЕЛНО ЩЕ УБИЕ ИДЕЯТА ЗА ПРОГРЕСА.

Да се върнем към печата. Всеки, който пожелае да бъде издател, или библиотекар, или печатар, ще бъде заставен да се снабди с диплом, който, в случай на провинение, веднага ще се отнема. При такива мерки, оръжието на мисълта ще стане възпитателно средство в ръцете на нашето правителство, което няма вече да допусне народните маси да се заблуждават и мечтаят за благодеянията на прогреса. Кой от нас не знае, че тези призрачни копнежи за прогрес водят към нелепи мечтания, от които са се родили анархистическите отношения на хората към властта и помежду им? Това е тъй, защото прогресът, или по-добре идеята за прогреса, е насочила хората да мислят за най-различни еманципации, без да установи крайните граници на мисълта и желанията... Всички така наречени либерали са анархисти, ако не на дело, то в мислите си. Всеки един от тях бяга след призрака на свободата, като заедно с това изпада в своеволие, т.е. в безконтролни протести, заради самия протест...

ПЕЧАТЪТ ЩЕ БЪДЕ ДРАКОНОВСКИ ОКОВАН И СТРОГО ЦЕНЗУРИРАН.

Ние ще обложим целия печат с гербови марки на лист и с налози, а книгите, които са по-малко от 30 листа, ще облагаме в двоен размер, като ги запишем в разреда на брошурите. По този начин от една страна ще намалим числото на списанията, които от себе си представляват най-лошата печатна отрова, а от друга страна – тая мярка ще принуди писателите да пишат дълги произведения, които струват скъпо и малко се четат. А това, което ние самите ще издаваме за умственото развитие в набелязаната от нас насока, ще бъде евтино и ще се чете на един дъх. Налогът ще обуздае празното литературно влечение, а наказанията ще поставят писателите в зависимост от нас. Ако се намерят някои желаещи да пишат против нас, то няма да се намерят охотници, които да напечатат произведенията им. Всеки издател или печатар, преди да приеме нещо за печатане, ще бъде задължен да отиде при властите и да иска разрешение. По такъв начин ние предварително ще знаем всички сплетни, които ни се готвят и ще ги разбиваме, понеже обясненията ни ще изпреварят въпросите, които се повдигат.

Литературата и журналистиката са двете най-важни възпитателни сили. Нашето правителство ще стане собственик на повечето вестници; чрез тях то ще неутрализира вредното влияние на частния печат и ще печели грамадно влияние над умовете. Ако ние допуснем десет гоевски списания, сами ще създадем тридесет наши. Публиката, разбира се, не бива и да подозира подобно нещо, затова нашите списания ще бъдат външно с най-противоположни насоки и мнения, за да възбуждат не само доверие, но и да привличат дори нашите нищо не подозиращи противници, които, попаднали по този начин в примките ни, ще бъдат обезвредени.

На първо място ще бъдат печатните ни органи от официален характер. Те ще са постоянния страж на нашите интереси и затова тяхното влияние трябва да бъде подавляващо. На втори план ще бъдат официозите, чиято роля ще бъде да привлича за нашата кауза равнодушните и спокойните читатели. На трето място ще поставим органите на създадената от нас опозиция, която в един или няколко от своите органи ще играе ролята на наш антипод. Истинските ни противници в душата си ще приемат тая привидна опозиция за нещо свое и ще ни открият картите си. Печатните ни органи ще бъдат с всевъзможни тенденции: аристократически, републикански, революционна, дори анархически – разбира се, доколкото позволява конституцията. Те, подобно на индийския идол Вишну, ще имат сто ръце, всяка от които ще държи пулса на всяко едно от обществените течения. Когато пулсът се повиши, тогава тези сто ръце ще поведат мненията в посока към нашата цел, и това ще стане лесно, защото развълнувалият се субект губи разсъдителността и лесно се поддава на внушения. Ония глупци, които ще мислят, че следват мнението на вестника от своя лагер, всъщност ще следват нашето мнение, или онова, което е нам желателно. Въобразявайки си, че следват органа на своята партия, те ще вървят след знамето, което ние издигаме пред тях.

За да насочваме в този смисъл нашите вестникарски кадри, ние ще трябва с особено внимание да организираме това дело. Под името “Централно отделение на печата”, ние ще учредим литературни събрания, в които нашите агенти незабелязано ще дават паролата и сигналите. Обсъждайки и противоречейки повърхностно на нашите начинания, без да засягат тяхната същност, вашите “опозиционни” органи ще водят празна престрелка с официалните вестници, за да дават повод да се изказваме по-подробно, отколкото бихме могли да направим това в първоначалните официални изявления. Разбира се, това ще става когато нам е изгодно.

Привидните нападки срещу нас ще уверят поданиците в пълната свобода на словото, а това ще служи на нашите агенти за повод да твърдят, че органите, които излизат срещу нас, само пустословят, понеже не могат да намерят съществените мотиви за опровержение на нашите разпореждания.

Такива, незабелязани за общественото мнение, но от голямо значение маневри, винаги успешно ще подведат общественото мнение и ще създадат доверие към нашето правителство. Благодарение на тях ние, според нуждата, ще възбуждаме, или ще успокояваме умовете по политически въпроси; ще ги убеждаваме, или ще ги въвеждаме в заблуждение, като печатаме ту истина, ту лъжа, ту данните, ту техните опровержения, в зависимост от това, дали те са приети добре или зле, но винаги, обаче, предварително много внимателно ще опитваме почвата, преди да стъпим на нея...

Ние сигурно ще побеждаваме нашите противници, понеже те не ще имат на разположение органите на печата, в които биха могли да се изказват напълно. Така за нас не ще е нужно да даваме опровержения.

Пробните камъни, хвърляни от нас от колоните на третата, “опозиционната” група на нашия печат, в случай на нужда, ние енергично ще опровергаваме в официозите.

ЮДЕЙСКИЯТ ЦЕНЗ ЗА ЖУРНАЛИСТ ИЗИСКВА МИНАЛИ СРАМНИ ДЕЛА.

Сега във френската журналистика съществува масонската солидарност, изразена в парола: “Всички органи на печата са свързани помежду си с професионална тайна.” Подобно на древните авгури, ни един техен член не издава тайните на своите сведения, ако не е постановено да ги оповести. Ни един журналист няма да се реши да предаде тази тайна, защото нито един от тях не допуснат в литературата, ако в цялото си минало не е имал някакво срамно дело... Тези дела по наше желание биха могли винаги да бъдат веднага разкрити. Докато тези срамни дела остават в тайна за малцина, ореолът на журналиста привлича мнението на болшинството и след него вървят с възторг.

ЮДЕИТЕ ЧРЕЗ ПРОВИНЦИЯТА ЩЕ СЕ НАЛАГАТ НАД СТОЛИЦИТЕ.

Нашето внимание ще се насочи особено върху провинцията. Там ние трябва да възбудим такива надежди и стремежи, които да ни дават основание винаги да се нахвърляме върху столицата, като на последната ги представяме за самостоятелни провинциални надежди и стремежи. Ясно е, че техният извор ще бъде все същият – нашият. За нас е нужно, докато още не сме завладели пълната власт, понякога столиците да се намират под натиска на провинциалното мнение на народа, т.е. на болшинството, подбуждано от нашите агенти. За нас е необходимо психологически да наложим на столиците да не обсъждат даден свършен факт, когато той е приет от провинциалното болшинство.

ЮДЕИТЕ НЯМА ДА ОПОВЕСТЯВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.

Когато се намираме в преходния период към нашето възцаряване, ние не трябва да допускаме печата да изобличава обществената безчестност. Трябва всички до помислят, че новият режим толкова е задоволил всички, че дори е изчезнала и престъпността... Случаите на проявена престъпност трябва да останат известни само на жертвите на престъпността и на случайните свидетели, но не и на други.

 

ПРОТОКОЛ №13

ЮДЕЙСКАТА ТАКТИКА

Нуждата от насъщния хляб принуждава гоите да мълчат и да бъдат наши покорни слуги. Гоите – агенти на нашия печат, ще обсъждат по наша заповед това, което е неудобно сами ние да изнасяме чрез официални документи. В същото време, всред развълнуваното обществено мнение, ние ще прокараме желаните от нас мерки и ще ги поднесем на публиката като свършени факти. Никой не ще посмее да иска повече от направеното, или отменяне на взетите мерки, тъй като всичко ще бъде представено като по-добро от миналото. А освен това печатът ще отвлича вниманието към нови въпроси – нали ние научихме хората да търсят все новото. С обсъждането на тези нови въпроси ще се заловят ония безмозъчни общественици, които никога няма да разберат, че нищо не разбират от онова, което се залавят да обсъждат. Въпросите на политиката не са достъпни никому, освен на ония, които са я създали и от много векове я ръководят.

ЮДЕИТЕ ЩЕ ВЛАДЕЯТ МИСЪЛТА НА ТЪЛПАТА.

От всичкото това вие схващате, че като спечелим мнението на тълпата, ние облекчаваме само хода на нашия механизъм; вие забелязвате също, че не с дела, а с думи, пуснати по един или друг въпрос ние търсим одобрението на тълпата. Ние постоянно ще разгласяваме, че във всичките си мероприятия се ръководим от надеждата, свързана с убеждението ни, че служим на общото благо.

ЮДЕИТЕ ОТКЛОНЯВАТ ВНИМАНИЕТО ОТ ВАЖНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.

За да отвлечем по-безпокойните хора от обсъждане на политически въпроси, ние ще изнасяме за обсъждане нови на глед политически въпроси – въпросите за индустрията. Нека гоите да беснеят на това поприще. Масите са съгласни да бездействат под предлог, че си почиват от политическите борби, на които ние ги приучихме, за да ги използваме в борбата си с гоевските правителства; те са склонни да насочат вниманието си към други обществени дейности, които ние ще им покажем и ще ги убедим, че са също от политическо естество.

ЮДЕИТЕ ЩЕ ОТКЛОНЯВАТ ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ ОТ СЕРИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ.

За да не би сами гоите да си поставят някои цели, ние ще ги отвличаме с увеселения, игри, забави, сензации, с публични домове... Скоро чрез печата ще почнем да предлагаме конкурсни състезания в изкуството и спорта. Тези интереси окончателно ще отвлекат умовете от въпросите, по които би могло да се създаде стълкновение между нас и тях. Като отвикнат все повече и повече да се занимават с обществени работи и да мислят самостоятелно, хората ще заговорят в унисон с нас, защото ние еднички ще останем да им предлагаме нови насоки на мисълта...

Разбира се, това ще направим посредством такива лица, с които никой не ще помисли, че сме се предварително уговорили.

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ПРОГРЕСЪТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ.

Либералните утописти ще завършат своята роля, когато нашето управление бъде признато, а дотогава те усърдно ще ни служат. До този момент ние няма да престанем да насочваме умовете към всякакви измислици на фантастични теории – нови и на глед прогресивни. Досега ние напълно успяхме да замаем празните глави на гоите с теорията за прогреса и няма между гоите ум, който би забелязал, че думата “прогрес” е само примка, която отвлича ума от истината и го насочва към разновидностите на материалните изображения. Истината е една единствена и в нея няма място за прогреса. Прогресът е лъжлива идея, която служи да затъмни истината, за да не я узнае никой, освен нас – Божите избраници, които сме нейни пазители.

Когато ние се възцарим, нашите оратори ще тълкуват великите проблеми, които вълнуваха човечеството и го доведоха в края на краищата до нашето благодатно управление. Кой ще се усъмни тогава, че всички проблеми са съставна част на нашия политически план, който никой не е подозирал през течение на много векове?

 

ПРОТОКОЛ №14

ЮДЕИТЕ ЩЕ НАЛОЖАТ НА СВЕТА СВОЯТА РЕЛИГИЯ.

Когато се възцарим, не ще е желателно да съществува друга религия, освен нашата, в единния Бог, с когото нашата съдба е свързана поради избранничеството ни и чрез когото ние сме свързани със съдбините на света. Затова ние сме длъжни да разрушим всички религии. Ако от това се народят съвременни атеисти, това положение ще бъде преходно и не ще попречи на нашата цел; те ще пропаднат и ще послужат за отрицателен пример на поколенията, които ще слушат нашата проповед за религията на Моисея, която със своята устойчива и обмислена система принуди всички народи да ни се поклонят и покорят. Ние ще подчертаем мистическата правда, върху която се основава цялата й възпитателна сила.

В НОВОТО ЦАРСТВО ЮДЕИТЕ ЩЕ ЧЕРНЯТ СТАРИТЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЩЕ ВЪЗВЕЛИЧАВАТ ЮДЕЙСКАТА ВЛАСТ.

При всеки удобен случай ние ще публикуваме статии, в които ще сравняваме нашето добро управление с миналата власт. Благоденствието и спокойствието, които макар и изтръгнати с вековни вълнения, ще дадат хубавия облик на новото управление. Ние ще описваме грешките на гоевската администрация в най-черни багри; ще посеем към миналото такова отвращение, че народите ще предпочетат спокойствието в робство пред прословутите права на свободата, които толкова ги измъчваха. Тази “свобода” изтощи изворите на човешкото съществуване, защото народите бяха под гнета на тълпа пройдохи, незнаещи какво вършат... Безполезните смени на управленията, към които ние тласкаме гоите, за да подкопаваме техните държавни организации, дотолкова са омръзнали на народите, че те ще предпочетат да търпят от нас всичко, само и само да не рискуват отново да изпитат преживените вълнения и несгоди. Ние особено ще подчертаваме историческите грешки на гоевските управления, които толкова векове измъчваха човечеството с несъобразни мероприятия към всичко, което е засягало истинското благополучие. Увлечени, след всевъзможни фантастични проекти за социални блага, гоите не забелязваха, че тези проекти все повече влошават вместо да подобряват условията, върху които се създава добър човешки живот...

Цялата сила на нашите принципи и мероприятия ще изпъква, когато ги издигаме и тълкуваме като ярък контраст на прогнилия стар обществен строй.

Нашите философи ще обсъждат недостатъците на гоевските вярвания, но никой от гоите никога не ще е в състояние да обсъжда нашата вяра от гледна точка на истината, защото никой основно не ще я узнае освен синовете на Израила, които никога не ще посмеят да издадат нейните тайни.

В тъй наречените напредничави страни ние създадохме безумна, мръсна и отвратителна литература. След като вземем властта, ние само за кратко време ще продължим да насърчаваме съществуването на тази литература, за да се очертае по-релефно контрастът между нея и програмите, които ще се разнесат от висините, където стоят нашите мъдреци. Нашите умни мъже, възпитани за ръководители на гоите, ще съчиняват речи, проекти и статии, с които ще влияем на умовете, като ги насочваме към набелязаните от нас понятия и знания.

 

ПРОТОКОЛ №15

ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ ЧРЕЗ ЕДНОВРЕМЕННИ ПРЕВРАТИ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ.

Когато най-после окончателно се възцарим чрез едновременни държавни преврати, които ще се извършат, когато всички съществуващи правителства бъдат признати за негодни, а до тогава ще мине още доста време, може би и цял век – ние ще вземе мерки, за да не се правят срещу нас заговори. Затова най-напред безмилостно ще наказваме всички, които посрещнат нашето възцаряване с оръжие в ръка.

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО МАСОНИТЕ ЩЕ БЪДАТ РАЗГОНЕНИ.

Участниците във всяко новообразувано, каквото ида е тайно общество, ще наказваме със смърт, като тези, които сега членуват в съществуващите, създадени по наше внушение, тайни организации, които ни служат и са ни служили, ще разтурим и изпратим в далечните от Европа континенти. Така ние ще постъпим с ония масони, които искат да знаят повече от онова, което ние сме им определили, а ония, които по някаква причина ще помилваме, ще се намират под постоянния страх от заточение. Ние ще издадем закон, според който всички, които са участвали в тайни общества, ще подлежат на изгонване от Европа, която ще бъде център на нашето управление.

ЮДЕИТЕ ЩЕ СЪЗДАДАТ РЕД, НО С БЕЗОГЛЕДНИ ПО ЖЕСТОКОСТ МЕРКИ.

Решенията на нашето правителство ще бъдат окончателни и безапелационни. В гоевските общества, в които посяхме дълбоко корените на разложението и на постоянното бунтарство, ние ще въдворим реда само с безпощадни мерки, които ще свидетелстват за твърда и експедитивна власт. Няма да гледаме жертвите, защото те падат за бъдещото благо. Да се постигне доброто, макар и по пътя на жертвоприношението, е дълг на всяко управление, което съзнава, че съществуването му се състои не само в привилегиите, но и в задълженията. Най-важното нещо за едно здраво и трайно управление е да закрепи ореола на своето могъщество, а този ореол се създава само чрез величествена непоколебимост на властта, която носи върху себе си мистична неприкосновеност – Божието избраничество. До последно време такова беше руското самодържавие – единствения в света наш сериозен враг, ако не считаме папството. Спомнете си как залятата в кръв Италия не докосна нито един косъм от главата на Силла, който проля тази кръв. Мощният Силла бе боготворен от народа, който, макар и изтерзан от него, го счете за неприкосновен поради мъжественото му възвръщане в Италия. Народът не се докосва до оногова, който го хипнотизира със своята храброст и сила на духа.

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ МАСОНСКИТЕ ЛОЖИ.

Засега, докато се възцарим, ние ще създаваме и размножаваме франкмасонските ложи във всички страни на света, като привличаме в тях всички, които биха могли да бъдат и които сега са проявени като забележителни деятели, защото тези ложи ще представляват главното справочно място за обществените прояви и инструмент за изпълнение на нашите решения.

МАСОНСКИТЕ ЛОЖИ СА ПОДЧИНЕНИ НА ТАЙНОТО ЮДЕЙСКО ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ.

Ние ще централизираме управлението на всичките масонски ложи под едно управление, което ще бъде известно само на нас, като за всички други ще остане напълно невидимо. Това управление ще се състои само от наши мъдреци. В ложите то ще има свой “таен” представител, който ще служи за прикритие на управлението, което чрез него ще издава паролата и ще диктува програмата. Тези ложи ще бъдат котилото на всички революционни и либерални начинания. Техния състав ще се подбира от всички слоеве на обществото. Най-тайните политически замисли ще ни бъдат известни и ще попадат под нашето ръководство в самия ден на тяхното възникване. В числото на членовете на тези ложи ще приберем почти всички агенти на международната и национална полиция, понеже полицейската служба е незаменима за нас с възможността си да се справя по своему с непокорните, да прикрива нашите деяния, да създава поводи за недоволства и пр.

КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МАСОНИТЕ.

Обикновено в тайните общества постъпват най-охотно аферистите, кариеристите и въобще хора, които преди всичко са лекомислени, с които не е трудно да се ръководи делото и навива механизма на проектираната от нас машина. Ако светът се развълнува от незадоволства, то това ще рече, че нам е било нужно да го разбунтуваме, за да разстроим твърде голямата му солидарност. Ако всред него възникне заговор, то начело на него няма да застане друг, освен някой от нашите най-верни слуги. Естествено е, че никой друг, а само ние можем да направляваме масонските действия, защото само ние знаем къде ги водим и ние знаем крайната цел на всяко действие. Гоите нищо не знаят. Те не могат да знаят дори най-близкия непосредствен резултат на каквото и да било, проведено от нас действие. Те и не подозират, че всичко, което днес вършат по своя инициатива, го вършат по наше внушение. Обикновено гоите вършат всичко от дребни увлечения, да удовлетворяват своето самолюбие.

Гоите отиват в ложите или от любопитство, или с надежда чрез ложите да се доберат до обществената трапеза. Някои отиват там, за да имат възможност да изказват пред публиката своите неосъществени, празни мечтания. Те жадуват само за успехи и за ръкопляскания – неща, на които ние сме твърде щедри. Ние им даваме тези успехи, за да ги направим самонадеяни, а със своята самонадеяност те незабелязано възприемат нашите внушения. Напълно уверени, че във всичко следват собствените си мисли, те и не допущат, че могат да се подадат на чуждо влияние.

ПСИХОЛОГИЯТА НА МАСОНА.

Вие не можете да си представите, как самоувереността може да доведе и най-умните гои до безсъзнателната наивност, при която твърде лесно, при най-малкия неуспех, дори с прекратяване само на аплодисментите, гоят-масон се обезкуражава и изпада в робска послушност, стига да му се обещае, че ще му се възобнови успеха. Колкото при прокарване плановете си, ние, юдеите пренебрегваме популярността, толкова гоите са готови за нея да пожертват своите планове, стига да печелят евтини успехи... Тази тяхна психология значително облекчава нашата задача да ги направляваме, както желаем. Те имат външност на тигри, но душите им са овнешки и в главите им духат противоположни ветрове.

ИНТЕГРАЛНИЯТ КОЛЕКТИВИЗЪМ Е ВНУШЕН ОТ ЮДЕИТЕ.

Ние залъгахме гоите масони с мечти за някакъв си символически цялостен колективизъм. Те не са в състояние да разберат, и никога не ще разберат, че това е само една въдица, че идеята за цялостния колективизъм е нарушение на най-главния закон на природата, която от сътворението на света е създавала неприличащи един на друг индивиди, т.е. установила е закона за индивидуалността...

И ако ние можахме да заслепим гоите до такова безумие, то не е ли очевидно, че умът им е съвсем неразвит в сравнение с нашия ум?! Ето кое, именно, най-много гарантира нашия успех.

ЮДЕИТЕ НЕ СЕ СПИРАТ ПРЕД НИКАКВИ ЖЕРТВИ, ЗА ДА ПОСТИГНАТ СВОЯТА ЦЕЛ.

Колко нашите древни мъдреци са били предвидливи, когато са казали, че за да се постигне една сериозна цел, човек не трябва да се спира пред средствата, нито да държи сметка за числото на жертвите!

...Ние не сме държали сметка за жертвите, дадени от скотското семе на гоите; не са малко и нашите жертви, но в замяна на тях ние дадохме на синовете на Израила такова привилегировано положение на земята, за каквото те не са могли дори да мечтаят. Със сравнително малко жертви от наша страна ние не само запазихме народността си от гибел, но печелим победата на световната арена.

ЮДЕИТЕ ПО МИСТЕРИОЗЕН НАЧИН УБИВАТ ВИНОВНИТЕ МАСОНИ.

Смъртта е неизбежния край за всекиго. По-добре този край да се приближи към ония, които пречат на нашето дело, отколкото към нас, които създаваме това дело. Ние наказваме масоните по такъв начин, че никой освен братята, дори самите жертви, не подозират откъде идва наказанието. Когато е нужно да умрат, те умират винаги като че ли от нормално заболяване и когато братята масони узнаят за това, не смеят да протестират. С такива мерки ние сме пресушили в средата на масонството всяка възможност за протест против нашите разпореждания. Ние проповядваме на гоите либерализъм, но своя народ и нашите агенти държим в абсолютно послушание.

ЮДЕИТЕ УБИХА ПРЕСТИЖА НА ЗАКОНИТЕ.

По наше влияние гоевските закони почти не се изпълняват. Ние внушихме свободното тълкуване на законите и с това подронихме техния престиж. По най-важните принципни въпроси и дела съдилищата решават така, както ние им предписваме. Те виждат нещата в оная светлина, в каквато ние ги осветляваме чрез гоевската администрация и чрез подставени лица, с които ние наглед нямаме нищо общо. Ние оставаме скрити зад мненията на вестниците и на другите издания. Дори сенаторите и висшата администрация сляпо приемат нашите съвети. Простият, животинският ум на гоите не е способен нито за анализ, нито за наблюдения, нито пък да предвиди към какво води известна постановка на даден въпрос.

ЮДЕИТЕ СЕ СЧИТАТ ЗА НАЙ-СПОСОБНИ.

При съществуващата разлика между нашите умствени способности и инстинктивния животински ум на гоите, ясно се вижда печата на нашето избраничество и човечност. Гоите гледат, но не виждат и не изобретяват, освен само материални неща. Това показва, че самата природа ни е предназначила да ръководим и управляваме света.

БЪДЕЩИТЕ ЮДЕЙСКИ ЗАКОНИ.

Когато дойде нашето открито управление и се почувства неговата благодатност, ние ще променим цялото законодателство. Нашите закони ще бъдат кратки, ясни, трайни, без всякакви тълкувания, така щото всеки да бъде в състояние да ги знае. Главната черта, която ще се прокара в тях, ще бъде пълното и безпрекословно послушание към началството. Тогава всички злоупотреби ще изчезнат, понеже всички до един ще бъдат отговорни пред най-висшата власт на върховния началник.

Всяка злоупотреба с властта, която лежи по-долу от тази на върховния владетел, ще се наказва така безпощадно, че у всички ще изчезне охотата да излязат вън от рамките на закона. Зорко ще следим за всяко действие на администрацията, от която зависи вървежа на държавната машина. Разпуснатостта на администрацията поражда разпуснатост навсякъде в живота. Нито един случай на злоупотреба и беззаконие не ще се остави без примерно наказание.

Укривателството и взаимните отстъпки по службата, тези големи злини между служащите по администрацията, окончателно ще изчезнат още след първите примери на сурово наказание. Ореолът на нашата власт изисква целесъобразни, жестоки наказания и на най-малкото користно престъпление, което уврежда големия престиж на властта.

Пострадалият ще изтърпи наказанието, макар и несъразмерно с вината, като войник, който е паднал на своя пост за защита на властта, принципа и закона. Това са устои на управлението, които не позволяват на управляващите обществената колесница да напускат пътя на обществения дълг за лични изгоди. Например: нашите съдии ще знаят, че ако пожелаят да похвалят глупавото милосърдие, те нарушават закона за правосъдието, който е създаден не да даде възможност на съдиите да показват високите си духовни качества, а за да наказват примерно престъпленията за назидание на хората. Нека съдиите проявяват хуманните си качества в частния живот, а не на общественото поприще, което представлява възпитателната основа на човешкия живот.

ПРЕДЕЛНА ВЪЗРАСТ ЗА СЪДИИТЕ И ЧЕСТОТО ИМ СМЕНЯВАНЕ.

Новият, назначен от нас съдебен персонал ще служи най-много до 55-годишна възраст, защото първо – старците по-упорито се придържат в предвзетите мнения, по-малко са способни да се подчиняват на нови разпореждания, и второ – защото с това ще ни се даде възможност по-лесно да разместваме персонала. Разместването на персонала е средство за давление над него. Който иска по-дълго да държи своето място, ще е принуден да ни се подчинява сляпо, за да заслужи това. Изобщо, ние ще си избираме съдии само из средата на ония, които добре знаят, че трябва само да прилагат законите и да наказват, а не да мечтаят, за своя либерализъм във вреда на държавно-възпитателния план – качество, което много често се среща у гоите.

Страхът от преместване подронва колективната солидарност у съслуживците и ги привързва към интересите на правителството, от което зависи тяхната съдба. На младото съдийско поколение усилено ще се внушава да не допуска злоупотреби, които биха могли да нарушат законно установените норми във взаимоотношенията на нашите поданици.

КАКВИ СА СЕГАШНИТЕ СЪДИИ И ЧИНОВНИЦИ.

Сега гоевските съдии правят компромиси при всички престъпления, защото нямат правилна представа за своето назначение. А и сегашните управници, при назначаването на съдиите, не се грижат да им внушат чувството на дълг и съзнание за работата, която се иска от тях. Както животните пускат малките си да търсят храна, така и гоите назначават своите партийни съмишленици на доходни служебни места, без да им разясняват за какво са създадени тези места. С това гоите със собствената си администрация рушат управлението си. Нека от горното да извлечем още един урок за нашето управление.

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН.

Ние ще изкореним либерализма от всички важни средищни постове на нашето управление, от които зависи възпитанието на служителите на нашия обществен строй. На тези постове ще се назначават само лица, които ние сме подготвили и възпитали за административна работа. Възможно е да ни се забележи, че уволнението на старите служащи ще струва скъпо на държавната хазна. Ще отговоря: преди всичко в замяна на службата, която уволнените губят, ще им се намери частна работа и после ще забележа, че тогава всичките пари ще са в наши ръце и няма защо правителството да се плаши от големи разходи.

В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЩЕ ЦАРУВА АБСОЛЮТИЗМЪТ.

Нашият абсолютизъм ще бъде прокаран в целия живот така, че всяка проява на нашата велика воля ще бъде уважавана и всичките ни постановления безпрекословно изпълнявани. По този начин ще се отстрани всякакво роптаене и недоволство, а ако случайно се проявят, ще бъдат наказвани примерно.

Ние ще премахнем касационното право, като го включим във властта на управляващия, защото не трябва да допуснем народът дори да помисли, че поставените от нас съдии могат да вземат несправедливи решения. Ако ли пък се случи нещо подобно, ние сами ще касираме решението и така ще накажем съдията, който не си е разбирал от работата, че да послужи за пример на всички други. Повтарям: ние ще знаем всяка стъпка на нашата администрация. Ще я напътстваме така, че народът да е доволен от нас. Народът с право иска от доброто управление добри чиновници.

БЪДЕЩОТО ЮДЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Нашето управление ще излъчва патриархална бащинска грижа. Еврейският народ и поданиците ни гои ще виждат в лицето на нашия върховен управител баща, който се грижи за всичките им нужди и дела, който бди за взаимоотношенията между поданиците един към друг и между поданиците и управляващите. Тогава всички ще свикнат с мисълта, че мирният и спокоен живот е възможен само при това опекунство и това ръководство.

Те ще признаят самовластничеството на нашия върховен управител с голямо благоговение, близко до боготворене, особено когато се убедят, че назначените от нас началници не упражняват своя лична власт, а само сляпо изпълняват заповедите на върховния владетел. Те ще бъдат честити, че тъй хубаво сме наредили всичко в живота им, както това могат да направят само добрите родители, които възпитават децата си в чувството на дълг и послушание. Що се отнася до тайната на нашата политика, която дава тези благодатни резултати, народите, както и техните управници никога не ще са в състояние да я узнаят.

ПРАВОТО НА СИЛНИЯ Е ЕДИНСТВЕНО ПРАВО.

Както виждате, аз изграждам нашия деспотизъм върху правото и върху дълга. Правителството, което чувствува своя дълг, като баща към своите поданици, има за това най-важната длъжност да принуди всички да изпълняват дълга си. То има право да се ползува от силата, защото се стреми да приучи човечеството към определения му от природата обществен строй – подчинение на една власт. Всичко в света се намира в зависимост и се подчинява или на хората, или на обстоятелствата, или на своята натура, но във всички случаи – на най-силния. За доброто на света този най-силен фактор сме ние. Ние сме длъжни без колебание да жертваме всички отделни личности, които нарушават установения строй, понеже великата възпитателна задача лежи в примерното наказание на злото.

ЮДЕЙСКИЯТ МОНАРХ ЩЕ БЪДЕ СВЕТОВЕН ПАТРИАРХ.

Когато царят израилев сложи на свещената си глава короната, която Европа ще му поднесе, той ще стане патриарх на света. Необходимите жертви, които той целесъобразно ще принесе за благото на народите, никога няма да достигнат числото на ония жертви, които гоевските правителства в течението на вековете са принасяли от манията си за величие. Нашият цар ще бъде в постоянно общение с народа. Той ще му говори от трибуната слова, които още същия час мълвата ще разнася по целия свят.

 

ПРОТОКОЛ №16

БЪДЕЩОТО УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

За да унищожим всички колективни сили освен нашите, трябва да обезвредим основата на колективитета – университетите, на които ще дадем нова насока. Университетските управници и професорите ще се подготвят по подробни тайни програми, от които безнаказано не ще могат да отстъпват нито буква. Те ще се подбират особено внимателно и ще се намират в пълна зависимост от правителството. Ще премахнем от университетските програми държавното право и всичко, което се отнася до политическите въпроси. Тези предмети ще се преподават на много малко, избирани с големи способности лица, и то из числото на посветените. Университетите не бива да пускат в живота недозрели хора, както досега, които съчиняват планове за конституции и се занимават с политически въпроси, от които и бащите им никога нищо не са разбирали.

Когато много хора безразборно се занимават с политически въпроси, явяват се утописти и лоши поданици. Сами можете да забележите това, ако се вгледате в общото възпитание на гоите. Ние внесохме в тяхното възпитание всичките ония начала, които извънредно много разнебитиха обществения им строй. Когато ние вземем властта, ще отстраним от възпитанието всичко, което смущава душата и ума. Младежта ще обърнем в послушни деца, на които ще вдъхнем обич към управляващите, за да гледат на тях като опора и надежда на мира и спокойствието.

НОВАТА ЮДЕЙСКА НАУКА

Класицизмът и всичко от древната история, в която се срещат повече лоши, отколкото добри примери, ние ще заменим с нова програма на бъдещето. Ще заличим от паметта на хората всички нежелателни за нас факти от миналите векове, като оставим само ония, които рисуват грешките на гоевските правителства. На първо място в учебната програма на всяка наука ще бъде поставено учението за практическия живот и задължителния обществен строй, отношенията на хората един към друг, порицание на лошите и егоистични примери, които сеят заразата на злото и други подобни въпроси от възпитателен характер. Върху тази възпитателна основа ще се създадат науки за всяко знание по отделно. Тази постановка на въпроса е от особена важност.

ЮДЕИТЕ ЩЕ РАЗГРАНИЧАТ НАЙ-СТРОГО СТЕПЕНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИЕРАРХИЯ.

Хората от всяка обществена категория трябва да бъдат възпитани при строго разграничение на тяхното назначение и труд. Случайните гении всякога са успявали и ще съумяват да се вмъкнат в други категории. Но ще бъде голямо безумие, поради такава рядка случайност, да се създава възможност на бездарници да прескачат в чужди редове и да изтласкват от там ония, които по рождение и по подготовка са предназначени за там. Вие сами знаете до какво положение дойдоха гоите, които допуснаха тази въпиюща безсмислица.

ЮДЕИТЕ ЩЕ ИЗДИГНАТ АВТОРИТЕТА НА СВОИТЕ УПРАВНИЦИ.

Ние ще премахнем всякакво свободно обучение. Учащите се ще имат право заедно с родителите си да се събират в учебните заведения като в клуб. По време на тези събрания в празнични дни, преподавателите ще четат свободни лекции за човешките отношения, за значението на личния пример, за наказателните мерки, които се вземат за нарушение на правомерните отношения и най-после за философията на ония нови теории, които още не са известни на света. Ние ще издигнем тези теории в догми на вярата, като преходен етап към нашата вяра.

След като до тук изложих нашата програма за действията ни в настоящето и в бъдещето, сега ще ви съобщя основата, върху която тя е изградена.

СЕГАШНОТО НАГЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ ПРЕВЪРНЕ ХОРАТА В ПОСЛУШНИ ЖИВОТНИ.

Хората живеят и се ръководят от идеи, които се закърмяват от възпитанието, което действува успешно във всички възрасти, разбира се, чрез различни методи. Това е потвърдено от многовековен опит.

Като знаем това, ние най-внимателно ще следим за всеки проблясък на независима мисъл у гоите, за да я насочваме – което вече от скоро вършим – към обекти и идеи, които са нам полезни. От друга страна, внушената от нас на гоите система, която обуздава свободната мисъл е вече в действие. Това е така наречената система за нагледно обучение. Тази система има за цел да превърне гоите в немислещи и послушни животни, които без нагледност не ще пожелаят нищо да предприемат. Един от най-добрите ни агенти във Франция е г-н Буржуа, който е провъзгласил вече новата програма за нагледното обучение.

 

ПРОТОКОЛ №17

БЪДЕЩЕТО ЮДЕЙСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

Адвокатурата създава студени, жестоки, упорити и безпринципни хора, които във всички случаи застават на безличната чисто законна почва. Те са привикнали при съдебните процеси да употребяват силите си само в полза на защитата, която са поели, без да се интересуват от социалните последици. Нормално, те приемат защитата на всички престъпления и, стремейки се на всяка цена да оправдаят своите клиенти, се залавят за най-малките възможности и с това деморализират съда. Ето защо ние ще поставим тази професия в тесни рамки и ще я включим в кръга на изпълнителното чиновничество. Както адвокатите, така и съдиите ще бъдат лишени от правото да влизат във връзка с тъжителите. И едните, и другите ще изучават делата само в заседанията на съда и по документите. Защитата на клиентите ще става, след като последните бъдат разпитани от съда, т.е. по изяснените вече факти. Адвокатите ще получават възнаграждението си без да се гледа каква е била защитата. С други думи, те ще бъдат прости докладчици по делата, но в полза на правосъдието, в противовес на прокурора, който ще бъде докладчик в полза на обвинението. Това ще съкрати съдебния процес. По този начин ще се установи една честна и безкористна защита, водена не за частен интерес, а по убеждение. Между другото, с това ще се премахне подкупа, който сега се практикува и с който се дава възможност да спечели делото оня, който плати най-много.

ЮДЕИТЕ ПОДРИВАТ ХРИСТИЯНСТВОТО.

Ние вече се погрижихме да дискредитираме гоевското духовенство, а с това и да разстроим делото му, което би могло да ни пречи твърде много. Влиянието на духовенството върху народа се понизява всеки ден. Свободата на съвестта сега е провъзгласена навред, и следователно само няколко години ни отделят от момента, в който християнската религия ще рухне. С другите религии ние ще се справим още по-лесно, но да се говори за това е още рано. Ние ще поставим християнството и духовенството му в такива тесни рамки, че тяхното влияние ще тръгне по обратния път на предишното си движение.

Когато настане времето да се унищожи окончателно папският двор, показалецът на една невидима ръка ще посочи на народите пътя към него. Тогава народите ще се хвърлят върху му, но ние ще се явим като папски защитници, за да не допуснем да се отиде до голямо кръвопролитие. Тази диверсия ще ни даде възможност да се промъкнем в недрата на папския двор и няма вече да излезем от там, докато не подчиним всичките му сили.

юдейският владетел ще бъде истинският вселенски папа. Той ще бъде патриарха на интернационалната църква.

Но докато превъзпитаме младежта в новите преходни вероизповедания, а след това и в нашата вяра, ние няма открито да засягаме съществуващите църкви. Ще се борим с тях чрез критика, която да предизвика разкол.

Въобще, ръководеният от нас съвременен печат ще изобличава държавните работи, религиите и бездарността на гоите по начин, който без да почива на някакви принципни положения, само ще ги унизява всячески, за да ни даде възможност да ги унизим така, както умее само нашето гениално племе.

БЪДЕЩАТА ЮДЕЙСКА ПОЛИЦИЯ

Нашето царство ще бъде апология на Бога, в когото то намира своето олицетворение. Нашите сто ръце ще държат пружините на социалната машина. Ние ще виждаме всичко, без да имаме нужда от помощта на официалната полиция, която в сегашната си форма, изработена от нас за гоите, пречи на правителствата да виждат. Според нашата програма, една трета от поданиците, водени от чувство на дълг, от съзнание за необходимост, като доброволни разузнавачи, ще следят за останалите поданици. Тогава не ще се счита за нещо срамно, ако човек бъде шпионин и доносник. Напротив, това ще бъде нещо похвално. Неоснователните доноси, обаче, ще бъдат жестоко наказвани, за да не се злоупотребява с изпълнението на полицейския дълг.

Нашите агенти ще бъдат хора както от висшето общество, така и от нисшето. Между тях ще има хора от всички среди: веселяци, административни чиновници, издатели, печатари, търговци, работници, файтонджии, лакеи и т.н. На тази безвластна полиция ще поставим задача само да докладва и да свидетелства. Проверката на нейните показания и арестите ще зависят от отговорните контрольори по полицейските дела. Самите арести ще се извършват от полицейските корпуси и градската полиция. Всеки, който чуе или види нещо из областта на политиката и не съобщи за това където трябва, също така ще бъде подведен под отговорност за укривателство.

Също както нашите братя сега, под страх от отговорност, са задължени да донасят на кагала за всичко, каквото забележат против юдейската община, така и при нашето всемирно царство всички наши поданици ще бъдат задължени в това отношение да изпълняват дълга си към държавата.

Една подобна организация ще бъде в състояние да изкорени злоупотребите с властта и силата, да унищожи подкупа и всички пороци, които ние, с нашите съвети и теории за свръхчовешки права, утвърдихме като навици у гоите... Та и как иначе би било възможно да създадем повече поводи за безредици всред гоевската администрация, ако не по този начин?!... В числото на гоевските навици има един особено важен – това са проявите на агентите на реда, които сме поставили в такова положение, че да имат възможност да развиват лошите си наклонности: своенравие, своеволие и на първо място подкупничество.

 

ПРОТОКОЛ №18

ОХРАНАТА НА ЮДЕЙСКАТА ВЛАСТ И НА ВЛАДЕТЕЛЯ

Когато стане нужда да усилим суровите охранителни мерки, които са най-страшната отрова за престижа на властта, ние, със съдействието на добри оратори, ще устроим привидни безпорядъци или прояви на недоволство. Тези оратори ще се подкрепят от нашите съмишленици. Това ще ни даде повод да извършим обиски и да наложим надзор с нашите агенти, които имаме в гоевската полиция...

Понеже по-голямата част от заговорниците действуват от любов към изкуството, само за да се приказва за тях, то докато не преминат към действие, ние няма да ги тревожим; ще вмъкнем само в тяхната среда лица да ги следят. Трябва да се помни, че престижа на властта намалява, когато често открива против себе си заговори, тъй като това е косвено самопризнание, че е безсилна, или което е още по-лошо, че не е права.

Известно ви е, че ние убихме престижа на владетелите чрез честите покушения върху живота им. Това правихме и правим чрез нашите агенти, слепи овци, от нашето стадо, които можем лесно, с няколко само либерални фрази, да подтикнем към политическите престъпления. Ние принудихме управниците да признаят своето безсилие, щом открито обявиха мерките, които трябва да се вземат за охрана на властта. С това ние ги подведохме сами да погубят престижа на своята власт.

Нашият управител ще се охранява от невидима сила. Ние няма да допуснем дори мисълта, че срещу него може да съществува недоволство, с което той не би могъл да се справи, та да става нужда да се пази. Ако ние допуснем тази мисъл, както това вършеха и вършат гоите, то с това бихме подписали присъдата, ако не на него самия, то в недалечно бъдеще на неговата династия.

Нашият управител строго ще спазва закона и ще използва властта си само за доброто на народа, съвсем не за свои или династически изгоди. Безспорно, ако това се изпълнява, неговата власт ще се уважава и охранява от самите поданици. Те ще я боготворят, защото ще мислят, че с нея е свързано благополучието на всеки гражданин и на държавата, и че от нея зависи реда в обществения строй...

Да се охранява владетелят открито, значи да се признае, че организацията на неговата сила е слаба. Нашият цар винаги ще бъде заобиколен с тълпа, уж любопитни мъже и жени, всъщност наши агенти, които ще изглежда, че съвсем случайно заемат първите редове около него. Другите ще бъдат държани по-далеч под предлог да се запази редът. Това ще послужи за пример на сдържаност за останалите. Ако в народа се забележи просител, който се провира в редовете, за да подаде прошение, то от първите редове трябва да се вземе това прошение и пред очите на просителя и на всички да се даде на владетеля. Така всички ще знаят, че просбите стигат до местоназначението си и че следователно има контрол и от страна на самия владетел. За да се запази ореолът на властта, необходимо е народът да може да каже: “Ако царят само знаеше това...“ или “Царят ще узнае това...”

Когато се учреди официална охрана, изчезва мистичния престиж на властта. Всеки, който много или малко е смел, се счита за фактор и води борба с властта. Размирникът съзнава своята сила и при удобен случай дебне момент да я прояви. Не ще съмнение, че на гоите ние проповядвахме съвсем друго и сега можем да видим докъде ги е довела откритата охрана на владетеля.

ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ АРЕСТУВАНИ ПРИ ПОДОЗРЕНИЕ.

Престъпниците у нас ще бъдат арестувани още при първото много или малко основателно подозрение. Не бива от страх, че ще стане грешка, да се дава възможност да избяга някой, който е заподозрян в политически простъпки или престъпление. За такъв страх ще наказваме безпощадно. Ако при простите престъпления все още би могло да се вземат под внимание подбудителните причини, то за политическите престъпления подобно нещо няма оправдание, защото, освен правителството, никой нищо не ще разбира от политика... А даже и не всички правителства ще разбират истинската политика.

ПРОТОКОЛ №19

ВЪВ ВСЕМИРНОТО ЦАРСТВО САМО ЮДЕИТЕ ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С ПОЛИТИКА.

Ние не ще допуснем самостоятелно никой да се занимава с политика, но ще поощряваме докладите, молбите и проектите, които се предлагат на вниманието на правителството с цел за подобрение на народния бит. Това ще ни даде възможност да откриваме недостатъците и фантазиите на нашите поданици, на които или ще удовлетворяваме исканията, или ще отговаряме с разумни опровержения, които ще доказват късогледството на ония, които разсъждават неправилно.

Шумно изразеното недоволство срещу нашата добра власт не ще е нищо друго, освен лаене на псе срещу слон. За едно правителство, което е добре организирано не толкова от полицейска, колкото от обществена страна, лаенето е безрезултатно. Палето лае срещу слона, без да съзнава неговата сила и значение: достатъчно е само с добър пример да изтъкнем силата и значението на едната и на другата страна и псето, щом съгледа слона, ще престане да лае и ще почне да върти опашка.

ЮДЕИТЕ ПРИРАВНЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ВУЛГАРНИТЕ.

За да лишим политическото престъпление от престижа на доблест, ние ще го поставим на подсъдимата скамейка наред с кражбата, убийството и с всички други отвратителни престъпления. Тогава общественото мнение ще смеси в представата си престъплението от този разред с позора на вулгарните престъпления и ще го заклейми с презрение.

Ние се постарахме, и надявам се, че сполучихме да внушим на гоите да не възприемат този способ за борба с размириците. За тази цел чрез речи и чрез печата, както и в умелото ни внушение при съставянето на учебниците по история, ние направихме реклама на мъченичеството за идеята на общото благо. Тази реклама увеличи контингента на либералистите и постави хиляди гои в редовете на нашия инвентар.

 

ПРОТОКОЛ №20

ЮДЕЙСКАТА ФИНАНСОВА ПРОГРАМА

Днес ще разгледам финансовата програма, която бях отложил за в края на доклада си. Това е най-трудният, заключителният пункт в нашите планове. Ако си спомняте, аз по-рано със загатвания ви говорих, че успехът на нашите действия се разрешава от цифрите на парите.

Когато вземем властта, неотговорното ни правителство от чувство за самосъхранение ще избягва чувствително да обременява народните маси с налози; то няма да забравя, че трябва да играе ролята на баща и покровител. Понеже държавната организация струва скъпо, а нужните средства трябва да се намерят, то ще трябва да пипа особено грижливо, когато разрешава въпроса за равновесието в тази материя.

ПРОГРЕСИВЕН НАЛОГ ВЪРХУ БОГАТСТВАТА

Нашето управление, в което монархът ще има узаконената функция, че е собственик на всичко, което се намира в държавата – нещо, което лесно може да се проведе и на дело – ще може по законен ред да изземе всички суми, необходими за правилното парично обръщение в държавата. Ето защо, покритието на държавния фиск, чрез прогресивния данък върху имотите, ще даде най-сигурни резултати. Данъците ще се изчисляват върху определен процент на имота и изплащат без притеснения и разорение на гражданите. Богатите ще трябва да съзнаят, че е в техен интерес за представят част от своите излишъци в полза на държавата, която им гарантира владението на останалите имущества и правото на честна печалба. Казвам “честна печалба”, понеже учреденият със закон контрол над богатствата ще отстрани грабежите.

Тази социална реформа трябва да дойде от горе, защото времето й настъпва. Тя е необходима, за да има мир. Да се събират данъци от сиромаха, ще рече да се сее семето на революцията; то е в ущърб на държавата, която не бива заради дребното да губи голямото. Независимо от това, щом капиталистите се обложат както трябва, ще се прекрати и натрупването на богатства в частни ръце. Сега ние натрупахме капиталите в частни ръце, с цел да ги противопоставим на правителствената сила на гоите – на държавните им финанси.

ДАНЪЦИ

Данък, който се увеличава прогресивно на големината на капитала, ще даде много по-голям приход, отколкото сегашният, почти еднакъв процент, поголовен данък. Последният за нас сега е потребен, само за да предизвикваме всред гоите вълнения и недоволства.

Силата, на която нашият монарх ще се опира, се състои в равновесието между богатствата на гражданите и задълженията им към държавата, което е и гаранция за мира. Това равновесие и този мир ще се постигнат, когато капиталистите отстъпят част от своите доходи. С това те ще осигурят правилния ход на държавната машина. Държавните разходи трябва да се посрещат от ония, които могат безболезнено да ги понесат и от които има какво да се вземе.

С една такава мярка ще се премахне ненавистта към богатия, в когото бедния вижда финансовия крепител на държавата, пазителя на мира и на благоденствието. За бедния ще бъде ясно, че богатият е който дава нужните средства, за да има ред в страната. А за да не бъдат интелигентните богати платци много огорчени от новите данъци, ще им се дават подробни отчети за назначението, което ще имат тези данъци. Разбира се, такива отчети няма да се дават и за сумите, които отиват за нуждите на трона и на административните учреждения.

Монархът не ще има собствено имущество, щом всичко, което се намира в държавата, представлява неговото притежание. Иначе би се получило противоречие. Фактът, че монархът има собствени средства, дава основание да се отрича правото му на собственост върху всеобщото владение.

Наследниците на монарха ще се издържат на държавни средства. Всички други негови сродници трябва или да се поставят в редовете на държавните служители, или сами да се трудят да получат право на собственост. Привилегията на царската кръв не може да служи за разхищение на държавната хазна.

При всички парични сделки: купуване, продаване, получаване пари или наследство, ще се плаща прогресивен гербов налог.

Ако някой укрие, че е продал правото си на собственост, все едно – парична или друга, и това се узнае, на виновника ще се наложи да плати процент от скритата стойност и глоба в размер, съобразен с продължителността на времето, през което е укривал извършената сделка.

Разписките за всички парични сделки и покупки трябва в срок на една неделя да се представят в местното данъчно управление, с означение на името, фамилията и постоянното местожителство на бившия и новия собственик на имуществото. Това прехвърляне, което трябва да бъда поименно, ще се обложи със сума, която да бъде по-голяма от обикновените разходи, които са свързани с покупката и продажбата и което ще се плаща само в гербов налог при определен процент. Направете сметка колко пъти тези налози ще надминат приходите на гоевските държави.

ДЪРЖАВНА КАСА

Фондовата каса на държавата трябва да съдържа определено количество запасни суми. Всичко, каквото се събере повече от това количество, трябва да се пусне в обръщение. С тези пуснати суми ще се организират обществените предприятия. Понеже инициативата за тези предприятия ще излиза от държавата, то тя здраво ще привърже работническата класа към владетелите. Една част от тези суми ще се дава като награда за изобретателност и производство.

НАЗНАЧЕНИЕ НА ПАРИТЕ

По никакъв начин в държавната каса не бива да се държат, макар и една седмица, по-големи суми отколкото след строг разчет са определени. Парите съществуват, за да бъдат винаги в обръщение. Всеки техен застой се отразява гибелно върху хода на държавния механизъм, на който те служат като смазочно средство; застоят им може да спре правилния ход на този механизъм.

ПРОЦЕНТНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕДИЗВИКВАТ ЗАСТОЙ.

Заменяването на част от монетния знак с процентни книжа предизвиква точно такъв застой. Последствията от подобни мерки сега вече достатъчно се забелязват.

ТОЧНИ И ЯСНИ МЕСЕЧНИ ДЪРЖАВНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Ние ще уредим така добре отчетността, че всеки път, когато владетелят пожелае, ще може да има на ръце пълния отчет за държавните приходи и разходи, разбира се, с изключение на текущия несъставен месечен отчет и на предидущия, който още не може да бъде представен.

ВЛАДЕТЕЛЯТ ЩЕ КОНТРОЛИРА ФИНАНСИТЕ.

Единственото лице, което няма интерес да се разграбват държавните средства, това е техният собственик – владетелят. Ето защо неговият контрол ще отстрани всяка възможност за загуби, прахосвания или кражби.

За да може владетелят да има време за контрол и творческа работа, ще се прекратят всички официални представления и приеми, които се правят само от етикет и му отнемат драгоценното време. Тогава неговата власт не ще бъде вече раздробена между случайно издигнати гои, които обкръжават престола му, не защото ги е грижа за държавните интереси, а за лични сметки, блясък и разкош.

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРИЗИ И ПРИНУЖДАВАТ ПРАВИТЕЛСТВАТА ДА ПРАВЯТ ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ.

Ние създадохме всред гоите икономически кризи с единствена цел да извадим парите от обръщение. Така се блокираха грамадни частни капитали, гражданите изтеглиха от държавните банки парите си и държавите биваха принудени да се обръщат към капиталистите за заеми. Тези заеми отегчават държавните финанси с плащането на проценти и ги поставят в зависимост от кредиторите. Капиталистите отнеха индустрията от ръцете на занаятчиите и я съсредоточиха в свои ръце. Така те изсмукаха всичките народни сокове, а с това и държавните.

КОЛИЧЕСТВО НА ПАРИТЕ

Количеството на парите, които сега се пущат в обръщение, не съответстват на нуждите на живота и не може да задоволи нуждите на работниците. Количеството на парите трябва да е съобразено с прираста на населението; при това трябва да се броят и децата като потребители още от деня на раждането им. Своевременни ревизии и решения за пускане на пари представляват съществен въпрос, който има значение за целия свят.

ЗЛАТНАТА ВАЛУТА

Вие знаете, че златната валута е била гибел за всички държави, които са я приели, защото тя не може да задоволи необходимостта от пари, още повече, че ние се постарахме да изтеглим колкото е възможно повече злато от обръщение.

ТРУДОВАТА ВАЛУТА

Ние трябва да въведем валута равна на стойността на работната сила, безразлично дали тази валута ще бъде книжна или монетна. Ние ще пускаме в обръщение пари в количество, съобразено с нормалните нужди на всички поданици, като увеличаваме това количество съобразно прираста на населението. С тези сметки се занимава всяка административна област.

БЮДЖЕТЪТ

За да не стават задръжки при отпускането на пари за държавни нужди, владетелят ще определя с указ размера на сумите и срока, за който се отпускат. С това ще се отстрани възможността дадено министерство да фаворизира едни учреждения в ущърб на други. Бюджетните приходи и разходи ще се водят паралелно, едни до други, за да се вижда във всеки момент движението и състоянието на сумите в касата.

Реформите и принципите, които проектираме да прокараме в гоевските финансови учреждения, ще облечем в такива форми, че те няма да разтревожат никого. Ние ще посочим, че тези реформи са необходими, вследствие на страшната анархия, създадена от ред финансови безпорядъци. Ние ще изтъкнем, че главният безпорядък произлиза от това, че у тях започват с гласуването на един бюджет, който от година на година постоянно нараства и то по следната причина: с този бюджет те изкарват до средата на годината; после искат допълнителен бюджет, който изразходват за три месеца, а след това пък искат ликвидационен бюджет. Но понеже бюджетът за следващата година се гласува съобразно общия баланс, то ежегодното отдалечаване от нормата чувствително се увеличава, вследствие на което годишният бюджет се утроява за период от десет години. Благодарение на тази практика, която е резултат на безгрижие в гоевските държави, касите им са опустели. Заемите, падежът на които настъпва след това, дообират и останалото и довеждат гоевските държави до разорение. Вие отлично знаете, че ние не можем да въведем у нас такава финансова неуредица, каквато сме внушили на гоите.

ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ: ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ

Всеки заем е доказателство за държавно безсилие и неразбиране на държавните работи. Заемите висят над главите на управниците като дамоклев меч и ги принуждават вместо да събират от поданиците си временни налози, да идат с протегнати ръце да просят милостиня от нашите банкери. Външните заеми са пиявици, които никой не може да откъсне от държавното тяло, ако те сами не паднат, или държавата сама не ги отхвърли. Но гоевските държави не ги откъсват, а ги залепят на себе си, и затова неизбежно ще загинат по собствена вина.

В същност, каквото представлява сам по себе си обикновеният заем, това е и външният заем. Заемът е пускане на държавни полици, които имат едно процентно задължение, съразмерно със сумата на взетия капитал. Ако заемът се плаща с лихва 5%, то след 20 години държавата изплаща лихви, които достигат размера на направения заем. За срок от 40 години тя плаща лихви два пъти повече от самия заем; за 60 години – три пъти повече, а дългът все си остава непокрит.

ВЪНШНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ СА ПО ЮДЕЙСКО ВНУШЕНИЕ, ЗА ЮДЕЙСКИ ИНТЕРЕСИ.

От тази равносметка става очевидно, че държавата при поголовния данък взема последните стотинки на бедняците данъкоплатци, за да изплаща задълженията си по заеми към чуждестранните банкери, вместо да събере тези стотинки за своите нужди, без да плаща проценти.

Докато заемите бяха вътрешни, гоите само преместваха парите от джоба на бедните в джобовете на богатите. Но когато ние чрез подкуп на тези, които ни трябваха, накарахме гоите да правят външни заеми, всичките държавни богатства потекоха в нашите каси и всички гои почнаха да ни плащат данък за поданство.

Ако лекомислието на гоевските владетели към държавните работи, продажността на министрите и невежеството на финансовите управници задължиха държавите с неизплатими дългове към нашите банкери, ние трябва да знаем, че този успех ни е коствал не малко труд и пари.

ЕДНО-ПРОЦЕНТОВА СЕРИЯ

Ние няма да допуснем да се застояват парите, затова не ще имаме държавни процентни книжа, освен еднопроцентната серия, която не ще даде на пиявиците да изсмукват държавната мощ. Правото да пускат в обръщение процентни книжа, ще бъде предоставено изключително на индустриалните дружества, на които не ще бъде трудно от своите печалби да плащат на държавата проценти. Държавата няма да спекулира с парите, както това правят тези дружества. С парите тя ще посреща своите разходи, а не ще прави търговски сделки.

ИНДУСТРИАЛНИ ЦЕННИ КНИЖА

Индустриалните ценни книжа ще се купуват и от държавата, която от длъжник, какъвто е сега, поради големите си задължения, ще се превърне в заемодавец, защото от това ще има печалба. С тази мярка ще с е прекрати застояването на парите. Тунеядството и мързелът у гоите бяха полезни за нас, докато те управляваха, но са нежелателни за нашето управление.

Колко е голямо недомислието на чисто животинските гоевски мозъци, се вижда от това, че когато те вземаха от нас заеми с проценти, не помисляха, че същите тези пари, увеличени с процента, ще трябва да ги вадят из своите държавни джобове, за да се разплащат с нас. Не беше ли много по-просто да вземат нужните им пари направо от своите поданици.

Гениалността на нашия ненадминат ум се прояви в това, че съумяхме да представим на гоите работата със заемите така, че те дори видяха в тях изгоди за себе си.

ЮДЕЙСКА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

Нашата финансова политика, която ние, когато му дойде времето, ще представим на гоите под светлината на вековни опити, правени над техните държави, ще се отличава със своята яснота и определеност. Тя нагледно ще убеди всички в ползата на нашите нововъведения. Тя ще сложи край на злоупотребите, чрез които властвахме над гоите, но злоупотреби не ще допуснем в нашето царство.

Ние ще нагласим отчетната си система така, че който и да било от управниците, от най-големия до най-дребния чиновник, да няма възможност без да бъде забелязан, да изтегли дори и най-малката сума за нещо друго, освен за каквото тя е предназначена, или да я изразходва за друга цел, освен определената в плана.

Не може да се управлява без определен план. И героят, и богаташът ще загинат, ако вървят по неопределен път и с неопределени средства.

СЕГАШНИТЕ УПРАВНИЦИ ОБРЪЩАТ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА ПАРАДНАТА СТРАНА.

Гоевските управници, на които внушихме церемониални приеми, етикеции и увеселения и отклонихме от сериозните държавни занятия, са в същност завеса за нашето фактическо управление. Отчетите на тези случайни управници се съставят от наши агенти. Тези отчети винаги задоволяват недалновидните умове на гоите. Никой от тези, които четат отчетите и проектите, не питат от къде ще се направят спестяванията и какви нови налози ще се предвидят... Вие знаете къде тази безгрижност заведе гоевските държави, до какво финансово разстройство дойдоха те, въпреки удивителното трудолюбие на техните народи...

 

 

ПРОТОКОЛ №21

ВЪТРЕШНИ ЗАЕМИ

Към доклада си от миналото заседание сега ще прибавя подробно обяснение за вътрешните заеми. За външните заеми аз не ще говоря повече, защото е ясно, че те ни храниха с националните сокове на гоевския труд. Когато дойде нашата всемирна държава, те от външни ще се превърнат във вътрешни. Ние се възползвахме от продажността на административните органи и нехайството на управниците, за да получаваме двойни, тройни и по-големи суми, давайки им заеми от натрупаните и съвсем ненужни нам пари. Кой може да направи това по отношение на нас?

Ще изложа след това подробностите на гоевските вътрешни заеми. Обяснявайки, че ще сключват такъв заем, държавите откриват подписка за своите облигации, т.е. за процентните книжа. За да бъдат облигациите достъпни за всички граждани, определят им цена от 100-1000, като правят и отстъпка на първите подписали. На другия ден изкуствено повдигат стойността на облигациите, в резултат на което всички се хвърлят да записват суми за заема. В продължение на няколко дни касите на държавната хазна се препълват, но, разбира се, и скоро се изпразват, защото парите ще отиде за нуждите, които породиха заема. Обикновено гоевските правителства шумно обявяват, че подписката много пъти превишава размера на заема, което произвежда голям ефект и слуги за основание да казват: ето с какво голямо доверие се ползват ценните книжа на правителството.

ПАСИВ И НАЛОЗИ

Щом, обаче, комедията се изиграе, възниква неприятният факт на образувалия се пасив и при това твърде тежък. За да платят процентите на заема, принудени са да прибягват към нови заеми, които не покриват задълженията, а само увеличават общия дълг. А когато кредита се изчерпи, принудени са с нови налози да покриват не заема, а само лихвите му. Тези налози са пасив, употребяван за покриване пак на пасива.

КОНВЕРСИИ

По-нататък настъпва времето на конверсиите, които намаляват лихвите, но не покриват дълговете. Освен това, намалението на лихвите не може да бъде направено без съгласието на заемодавците. При обявяване на конвертирания заем, предлага се на длъжника – държава, да върне парите на тези банкери, които не са съгласни да отстъпят своите ценни книжа срещу новия заем. Ако всички биха изявили подобно несъгласие и биха поискали парите си обратно, то правителствата биха били хванати на собствената си въдица, защото не са в състояние да платят предложените ценни книжа. За наше щастие, несведующите по финансовите работи поданици – гои, всякога са предпочитали загубите от изменение на курса и намаление на процентите при новите условия на заема, с което са давали възможност на правителствата си да отхвърлят от себе си отговорността за пасива от много милиони. В бъдеще при външните дългове конверсии няма да правим и гоевските държави ще бъдат поставени в тежко положение когато си поискаме всички пари обратно.

БАНКРУТИ, ВЗЕМАНЕ ПАРИТЕ НА СПЕСТОВНИТЕ КАСИ

Признато е, че банкрутирането по-добре от всичко друго служи като средство за скъсване на връзките между народите и техните управници.

Обръщам вашето най-голямо внимание не само на тази мисъл, но и на следующето обстоятелство: сега всички вътрешни заеми са се превърнали от консолидирани на летящи дългове, т.е. такива, чиито срокове за изплащане са повече или по-малко близки. Тези дългове се състоят от изразходваните пари на вложителите в спестовните и другите каси. Намирайки се дълго време в разпореждането на правителството, тези фондове се изчерпват за изплащане на лихвите по външните заеми, а вместо тях се влагат суми в размер само на рентата им. Ето тези именно каси покриват всички неуредици в държавните каси на гоите.

ИЗДАВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ЦЕННОСТИ

Ние ще заменим борсите с големи държавни кредитни учреждения, назначението на които ще се състои да издават промишлени ценности въз основа на дадени правителствени съображения. Тези учреждения ще бъдат в състояние да изхвърлят на борсата до 500 промишлени книжа за един ден, или да купят толкова. По този начин всички промишлени предприятия ще попаднат под наша зависимост и вие може да си представите каква мощ ще ни даде това.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ФОНДОВИТЕ БОРСИ

Когато ние дойдем на световния престол, всички финансови сделки, които не съответстват на нашите интереси, както и всички фондови борси, ще бъдат унищожени без остатък, понеже ние няма да допуснем да се колебае престижа на нашата власт, тъй както се колебаят цените на ефективите. Ние ще определим със закон пълната и фиксирана стойност на ценните книжа поотделно, като се изключи всяка възможност за повишението или понижението им. Повишението винаги дава понижение, което ние винаги използувахме по отношение ефективите на гоите.

ПРОТОКОЛ №22

Във всичко, което дотук ви изложих, аз се постарах да обрисувам тайната на миналото и настоящето, вървейки по потока на великите, идващи в близко бъдеще събития; докладвах ви тайната на законите за нашите отношения към гоите и за финансовите операции. На тази тема ми остава да добавя още малко. В нашите ръце е най-могъщата съвременна сила – златото, с което във всеки момент ние можем да разполагаме от нашите банки и хранилища в неограничено количество.

ЮДЕЙСКИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ СА ОСНОВАТА НА БЪДЕЩОТО ДОБРО.

Още ли има нужда да ви доказвам, че нашето управление е предопределено от Бога?... Мигър с нашето колосално богатство ние не ще можем да докажем, че злото, което толкова векове бяхме принудени да вършим, е служило в края на краищата за истинското благо и за поставяне на всичко в ред? Макар и с известно насилие, но редът ще бъде установен напълно. Тогава ние ще умеем да докажем, че сме наистина благодетели, понеже върнахме на измъчената земя доброто, свободата на личността, спокойствието, мира и достойнството в отношенията на хората. При това ние ще обясним, че свободата не се състои в разпуснатостта, нито правото – в разюздаността; също така достойнството и силата на човека не се състоят в правото на всеки да провъзгласява разрушителни принципи в името на свободата, на съвестта, равенството и други подобни; че свободата на личността далеч не се състои в правото да се интригува и да се безпокоят другите, като се злоупотребява в ораторските качества над вълнуващите се тълпи, а че истинската свобода се състои в неприкосновеността на личността, честността и точното изпълнение на всички закони на обществото; че човешкото достойнство се включва в съзнанието за своите права едновременно със съзнанието за неприкосновеността на правото на другите, а не в неограничени фантазии, бликащи от неудовлетворените нагони на личното “Аз”.

МИСТИЧНОТО ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ЮДЕЙСКАТА ВЛАСТ.

Нашата власт ще се покрие със слава, защото ще бъде могъща; тя ще управлява и ръководи, а не ще се влече след лидери и оратори, крещящи безумни слова, които гоите наричат велики принципи и които по моето убеждение не са нищо друго освен утопии... Нашата власт ще бъде създател на порядъка, в който се заключава и цялото щастие на хората. Ореолът на нашата сила ще внуши на народите мистическо преклонение и благоговение пред властта на Юда над народите. Истинската ни сила няма да има нищо общо с никакво “право”, даже и божествено: никой не ще помисли да предприеме каквото и да било, което би могло и на косъм да докосне нейната мощ.

 

ПРОТОКОЛ №23

НАМАЛЕНИЕ НА РАЗКОША

За да се научат хората на послушание, трябва да ги приучим към скромност, а за това е необходимо да съкратим промишленото производство на предметите от разкоша. С това ние ще подобрим нравите, деморализирани от съревнованието към разточителство и разкош.

ДРЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Ние ще засилим дребното частно производство, което ще подрони частните капитали на фабрикантите. Това е необходимо още и затова, че фабрикантите, макар не всякога съзнателно, движат мислите на масите против правителството.

Безработицата е най-опасното нещо за правителството. Ние ще ликвидираме този въпрос, щом вземем властта в наши ръце.

ПИЯНСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАНЕНО.

Пиянството ще бъде забранено със закон и наказуемо като престъпление против човечността, понеже под влиянието на алкохола хората се превръщат в животни. Поданиците, повтарям още един път, ще се подчиняват сляпо на силата, която е напълно независима от тяхната воля и в която те чувстват меча на собствената си защита и помощта против ударите на социалните камшици... За това е нужно монархът да има ангелска душа, за да виждат в него олицетворение на силна, мощна защита.

СТАРИТЕ ОБЩЕСТВА ЩЕ СЕ ЗАЛЕЯТ С КРЪВ, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО.

Сегашните управници влачат своето съществуване всред деморализираните от нас общества, из средите на които навсякъде се показват огнените езици на анархизма. Нашият цар, като има пред вид, че гоите отричат божествената сила на властта, е длъжен издъно да раздруса старите общества и да ги пресъздаде без да се бои, че за това може да се наложи да ги залее със собствената им кръв. Той трябва да ги възкреси, като правилно организирана войска, готова да се бори съзнателно с всяка опасна за държавното тяло зараза.

ЮДЕЙСКИЯТ НАРОД Е БОЖИ ИЗБРАНИК.

Нашият от Бога избран монарх е определен да сломи безумните сили, които се движат от инстинкта, а не от разума, от животинското, а не от човечността. Тези отрицателни сили сега тържествуват. Техни прояви са насилническите правителствени действия, които са логически резултат от гоевските принципи за лична свобода и право. Тези насилия са разрушили всички социални порядки и са разчистили пътя, за да се издигне над тях трона на Юдейския владетел, но те ще престанат в момента на неговото възцаряване. Ние ще изгладим пътя на монарха така, че да няма по него никакви грапавини, и тогава ще можем да кажем на народите: “Благодарете на Бога и се преклонете пред този, който носи на лицето си печата на предопределената власт над хората, на когото сам Иехова е запалил звездата. Никой друг, освен него, не може да ви освободи от безумните сили и злините на живота.

 

 

 

ПРОТОКОЛ №24

Сега ще изложа как короната на цар Давид ще се закрепи и в последните слоеве на народите по земята. Това закрепване ще се изгради преди всичко върху началата, които до ден днешен съставляват жизнената сила на нашите, познаващи всички световни работи, мъдреци, които направляват възпитанието и образованието на цялото човечество.

ПОДГОТОВКА НА СВЕТОВНИЯ МОНАРХ

Ние ще готвим неколцина мъже от семейството на Давида за царе и престолонаследници, като ги изберем не по наследствено право, а по проявени способности. Тези избраници ще посветим в съкровените тайни на политиката и управлението, но така, че никой друг да не ги узнае. Целта на този начин на подготовка е да се подчертае, че управлението не може да се повери на непосветените в тайните на изкуството за управление. Само на избраниците ще бъде разкрито и практическото приложение на плановете чрез сравнително разглеждане на многовековните опити, наблюденията върху икономическите ходове и неизменните принципи на социалните науки, с една дума – в духа на здраво установените от самата природа естествени закони за човешки отношения.

ИЗБОР НА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИЦИ

Престолонаследниците ще бъдат лишени от своите права, ако при подготовката се проявят лекомислени, мекушави, или покажат качества, които биха уронили властта и биха ги охарактеризирали като неспособни за управление и вредни за царското предназначение. Само безусловно способните за твърдо, макар и до жестокост, непоклатимо управление, ще получат царската корона от нашите мъдреци. В случай на заболяване, отслабване на волята или други отрицателни качества, царете ще се задължат да предадат юздите на управлението в нови, способни ръце. Царските планове за действия в текущия момент, а още повече за бъдещия, трябва да бъдат неизвестни, даже и за най-близките му съветници.

ЦАРЯТ И НЕГОВИТЕ ТРИМА ПОСВЕТЕНИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Само царят, заедно с тримата посветени от него в управлението, ще знаят близкото бъдеще. В лицето на властващия с непоколебима воля над себе си и поданиците си цар, всички ще почувстват осигурена съдбата си. Никой не ще знае целта на царските разпоредби, следователно и никой не ще може да създава пречки за изпълнението им. Естествено, и интелектуалните способности на царете трябва да съответстват на задачите, които ще разрешават по съставения план на управлението. Ето защо царят ще застане на престола, след като познанията му се проверят от мъдреците. За да спечели обичта на народа си и народа да го познае – царят трябва да беседва по площадите със своя народ. Това ще възстанови нарушеното досега сцепление между царя и народа. Нам е нужно до момента, в който ще наложим нашата власт, царят и народът да бъдат разделени, за да попаднат поотделно под нашето влияние.

НАШИЯТ ВЛАДЕТЕЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ БЕЗУПРЕЧНО НРАВСТВЕН.

Юдейският цар не трябва да се намира под властта на своите страсти, особено на сладострастието. В ни една черта от неговия характер не трябва да има сянка от властническия животински инстинкт, който помрачава ума... Сладострастието най-много разстройва умствените способности и яснотата на възгледите, понеже отвлича мисълта към животинската срана на човешката дейност.

Владетелят от светото семейство на Давида, който ще бъде опората на човечеството, трябва да принесе в жертва за своя народ всичките си лични влечения.

Нашият владетел трябва да бъде напълно безупречен.