HOME


  

 

 Mein Kampf

ADOLF HITLER

 

3

STÁTNÍ PRÍSLUŠNOST A STÁTNÍ OBCAN

 

Obecne zná tento útvar, který je dnes chybne oznacován jako stát, pouze dva druhy lidí: Obcany státu a cizince. Obcané státu jsou všichni ti, kterí bud svým narozením nebo pozdejším nabytím obcanského práva požívají práv obcana státu. Cizinci jsou všichni ti, kterí tech samých práv požívají v nejakém jiném státe. Mezi temito dvema druhy lidi, jako bytosti z jiného sveta, existují ješte lidé bez státní príslušnosti. Jsou to lidé, kterí mají tu cest nebýt príslušníkem žádného dnešního státu, tedy nikde nepožívají práva státního obcanství. Státní obcanství se dnes, jak již bylo zmíneno, získá predevším narozením uvnitr hranic nekterého státu. Rasa nebo národnost zde nehrají žádnou roli. Cernoch, který žil dríve na území pod nemeckou ochranou a má nyní v Nemecku bydlište, privede na svet narozením svého dítete "nemeckého obcana". Stejne tak se muže bez problému stát díte každého Žida, Poláka, Africana nebo Asiata nemeckým obcanem.

Krome získání obcanství narozením existuje ješte možnost získat je po urcitém case. K tomu je nutné splnit nekteré predpoklady, napríklad, že kandidát není pokud možno žádný lupic nebo pasák, že je politicky bezproblémový, to znamená neškodný hlupák, který svou novou vlast nebude zatežovat. Míneno je tím v tomto reálném case prirozene pouze financní zatížení. Ano, existuje dokonce doporucení podporovat a urychlovat proces získáváni obcanství. Pribudou tím údajne noví, poctiví plátci daní.

Rasové úvahy pri tom nehrají vubec žádnou roli. Jako kdyby šlo o obycejné prijetí napríklad do automobilového klubu. Clovek poskytne své údaje, ty se zkontrolují a overí a jednoho dne mu bude dáno na vedomí, že se stal obcanem státu, pricemž se to vše ješte zabalí do legracní formy. Onomu Zulukafrovi, který pripadá v úvahu, se totiž oznámí: "Tímto jste se stal Nemcem".

Tento kouzelnický kousek dokoná prezident státu. Co nedokázalo stvorit žádné nebe, dokáže takový úredník Theophrastus Paracelsus otocením ruky. Jednoduchý cár papíru a z mongolského Vaška se rázem stane pravý "Nemec".

Ale nejen to, že se nikdo nezajímá o rasu takového nového obcana, dokonce nikoho nezajímá ani jeho zdravotní stav. Tak muže být takový chlap, rozežraný syfilidou podle libosti, pro dnešní stát jako obcan vítán, pokud, jak již bylo receno, nepredstavuje žádné financní zatížení a politickou hrozbu. Takto nasává tento útvar, zvaný stát, do sebe jed, se kterým si nebude vedet rady.

Obcan státu se ješte odlišuje od cizince tím, že má otevrenou cestu ke všem verejným úradum, že bude eventuelne povolán na vojnu a že se muže, at již pasivne nebo aktivne, podílet na volbách. To je vlastne vše. Totiž ochranu osobních práv a osobní svobody požívá cizinec také, casto ješte vetší. Každopádne je to príznacné pro naši dnešní nemeckou republiku.

Já vím, že se toto nerado poslouchá, težko najdete neco bezobsažnejšího a na mozek více lezoucího, než naše dnešní zákony, týkající se státního obcanství. V soucasnosti je jeden stát, ve kterém jsou prinejmenším slabé náznaky lepšího pojetí tohoto zákona viditelné. Prirozene to není naše príkladná Nemecká republika, ale Americká unie, kde se alespon cástecne snaží prijít v této otázce k rozumu.

Tím, že Americká unie elementy ve špatném zdravotním stavu z pristehovalectví zásadne vylucuje a urcitým rasám neumožnuje získat obcanství, blíží se vhodnému pojetí národního státu. Národní stát rozdeluje své obcany do tri skupin: Na obcany státu, príslušníky státu a cizince. Narozením se zásadne získá pouze státní príslušenství. Toto státní príslušenství jako takové neopravnuje k vedení verejných úradu, ani k politické cinnosti ve smyslu uplatnení volebního práva, at již pasivního ci aktivního. Zásadne se u každého státního príslušníka zjištuje rasa a národnost. Tento príslušník státu má kdykoliv možnost se své státní príslušnosti vzdát a stát se obcanem té zeme, která odpovídá jeho národnosti. Cizinec se odlišuje od státního príslušníka pouze tím, že je státním príslušníkem jiného státu.

Mladý státní príslušník nemecké národnosti se zúcastnuje povinné školní docházky. Tím je vychováván k rasovému a národnostnímu uvedomení a soudržnosti. Po dalších státem podporovaných opatreních konecne nastoupí na vojnu. Výcvik u armády je široce pojatý a každému se dostane uplatnení podle jeho telesných a duševních schopností. Po ukoncení vojenské povinnosti je tomuto chrabrému, zdravému mladému muži slavnostne propujceno právo státního obcana. Je to nejcennejší dokument pro jeho celý další pozemský život. Získá tím veškerá práva obcana státu a požívá všechny z toho plynoucí výhody. Stát musí prísne rozlišovat mezi temi, kterí jsou jako príslušníci národa nosici jeho bytí a velikosti, a temi elementy, které mají uvnitr státu pouze pobyt.

Propujcení osvedceni o státním obcanství je spojeno s posvátnou prísahou na národní spolecenství a stát a musí být delící cárou. Musí být vetší cest být jako poulicní metar obcanem Ríše, než králem v nejakém jiném státe. Oproti cizinci má obcan státu prednostní práva, nebot on je pánem Ríše.

Tato vyšší dustojnost ovšem i zavazuje. Necestný a podlý zlocinec, zrádce vlasti atd. muže být této cti kdykoliv zbaven. Tím se stane opet pouze státním príslušníkem.

Nemecké devce je státní príslušnicí a teprve snatkem se stává obcankou. Nebot i ženským státním príslušníkum, jež se nacházejí v produktivním veku, mohou být propujcena obcanská práva.

IndexHOME
MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!
Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |