HOME


  

 

 Mein Kampf

ADOLF HITLER

 

 

VENOVÁNÍ

 

Dne 9. listopadu 1923 ve 12 hodin 30 minut odpoledne padli pøed Feldherrnhalle a na dvoøe bývalého ministerstva války v Mnichovì v pevné víøe ve zmrtvýchvstání svého národa tito muži:

    ALFARATH,Felix, obchodník, nar. ø. èervence 1901
    BAURIELD, Andreas, klobouèník, nar. è. kvìtna +áýí
    CASELLA, Theodor, bankovní úøedník, nar. 8. srpna 1900
    EHRLICH, Wilhelm, bankovní úøedník, nar. 19. srpna1894
    FAUST, Martin, bankovní úøedník, nar. 27. ledna 1901
    HECHENBERGER, Ant., zámeèník, nar. 28. záøí 1902
    KÖRNER, Oskar, obchodník, nar. 4. ledna 1875
    KUHN, Karl, vrchní èíšník, nar. 26. èervence 1897
    LAFORTE, Karl, stud. ing., nar. 28. øíjna 1904
    NEUBAUER, Kurt, sluha, nar. 27. bøezna 1899
    PAPE, Claus von, obchodník, nar. 16. srpna 1904
    PFORDTEN, Theodor von der, rada Nejvyššího zemského soudu, nar. 14. kvìtna 1873
    RICKMERS, Jon., rytmistr v.v., nar. 7. kvìtna 1881
    SCGEUBER-RICHTER, Max Erwin von, Dr. ing., nar. 9. ledna 1883
    SRANSKZ, Lorenz, rytíø von, inženýr, nar. 14. bøezna 1899
    WOLF, Wilhelm, obchodník, nar. 19. øíjna 1898

    Takzvané národní úøady odepøely mrtvým hrdinùm spoleèný hrob.
    Vìnuji jim tedy ve spoleènou upomínku první svazek tohoto díla, které dosvìdèili svou krví. Ať vždy svítí na cestu stoupencùm našeho hnutí.

    LANDSBERG a.L., pevnostní vìznice, 16. øíjna 1924

ADOLF HITLER

 

 

IndexHOME


MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!
Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |