Genocide genom telepati, Hilberg förklarar

Robert Faurisson

   

Robert Faurisson är Europas mest kunnige och vetenskapligt skolade Holocaust revisionist. Han föddes 1929, utbildade sig i Paris Sorbonne, och undervisade som professor vid universitet i Lyon i Frankrike från 1974 framtill 1990. Han är specialist på att analysera texter och dokument. Hans författarskap i Holocaust-frågan har medfört publicationer av en mängd böcker och artiklar med en veteskaplig noggrannhet. Många av dessa artiklar har publicerats i Institute for Historical Reviews tidskrift The Journal of Historical Review. Denna essä är en förkortad del av originalet skrivet 1988.

 

Raul Hilberg, en av de mest ansedda författare som försvarar denna fysiska utrotning av judar som utförts av tyskarna under andra världskriget, började sina efterforskningar i detta ämne 1948.

1961, efter mer än 12 års forskningsarbete, så publicerade han The Destruction of the European Jews (Chicago: Quadrangle Books). I denna publikation, så framlägger han "förstörelsen av Europas judar" som ett omfattande företag som Hitler personligen övervakade, som, enligt Hilberg, gav två order för att genomföra detta. Sedan, fortsätter han, agerade ett stort antal tyska tjänstemän, speciellt inom polisen och militären, i överensstämmelse med dessa order, i laga ordning samordnat sina insatser för att förbereda, organisera, övervaka och genomföra detta omfattande kriminella företag.

1976 publicerades The Hoax of the Twentieth Century, skrivet av en av de mest ansedda revisionistiska författarna, Arthur R. Butz, som undervisar i Northwestern University nära Chicago. Han visade att den påstådda utrotningen av judar utgör "det tjugonde århundradets största bluff".

1978-1979, publicerade jag två artiklar i den ansedda dagstidningen i Paris Le Monde där jag visade att de påstådda nazistiska gaskamrarna inte kan ha existerat, i huvudsak på grund av fysiska och kemiska orsaker. Note 1 Dessa artiklar orsakade stor uppståndelse. Två välkända franska intellektuella Raymond Aron och François Furet, förordade ett internationellt symposium av experter som skulle hållas för att fastställa för världen att utrotningen av judar och de nazistiska gaskamrarna verkligen existerat. Bland de experter som skulle deltaga fanns Raul Hilberg.

Precis innan detta symposium skulle anordnas, så gjordes en lång intervju med Hilberg av den inflytelserika franska tidningen Le Nouvel Observateur, i vilken denna tyskfödda judiska historiker uttryckte några häpnadsväckande påståenden. Note 2 Beträffande förstörelsen av Europas judar och de nazistiska gaskamrarna, sa han att i grund och botten fanns inga dokument som verkligen bevisade dessa saker, utan i stället några vittnesmål som "överrestämde någotsånär".

Fastän Hilberg naturligtvis håller sig till sina grundläggande teser om utrotning så är det en väsentlig skillnad på det han säger i denna intervju mot vad han sagt tidigare. Det är uppenbart att det är revisionismen som är orsaken till denna förändring. Hilberg erkänner mer eller mindre det, även om det bara är indirekt. Han förklarar bestämt: Note 3

Jag vill bestämt påstå att Faurisson och andra, utan att vilja har gjort oss en tjänst. De har tagit fram frågor som har den verkan att engagera historiker i nya efterforskningar. De har tvingat oss att än en gång samla information, för att på nytt undersöka dokument och gå djupare inpå omfattningen på vad som har hänt.

Det internationella symposiumet ägde rum som planerat i Sorbonne mellan den 29 juni och den 2 juli, 1982, men bakom stängda dörrar. Sedan följde en redovisning av diskussioner och slutliga bedömningar vid en presskonferens. Men, till överraskning för alla närvarande, så infann sig bara Raymond Aron och François Furet till presskonferensen. De tillkännagav å ena sidan "trots efterforskning gjord med veteskaplig noggrannhet", så har ingen lyckats finna någon order från Hitler som sa att judarna skulle utrotas, och, å andra sidan, att sträva efter att få revisionister rättsligt dömda var som att bedriva en häxjakt. Inte ett ord sades om gaskammare.

Sju månader senare så summerade Hilberg sina nya teser för en åhörarskara på 2700 personer, vid Avery Fischer Hall i New York City: Den kompletta tyska taktiken för en fysisk förstörelse av judarna skapades genom tankeläsning! Inga dokument som kunde bekräfta denna kriminella taktik har kunnat finnas, eftersom inga sådana dokument har existerat. Under flera år så opererade hela det tyska byråkratiska maskineriet genom en slags telepati. Som Hilberg formulerar det: Note 4

Men det som började 1941 var en förstörelseprocess som inte var planlagd, inte centralt organiserad av någon byrå. Det fanns inget utkast och det fanns ingen budget för något förintande förfaringssätt. De [dessa förfaringssätt] togs steg för steg, ett steg i taget. Sålunda skedde det inte genom att någon plan hade framlagts, utan genom ett ofattbart möte genom telepati, en samstämmighet - en vittomfattande byråkrati genom tankeläsning.

Låt oss notera igen dessa avgörande ord: "ett ofattbart möte genom telepati, en samstämmighet -- en vittomfattande byråkrati genom tankeläsning. Note 5

Två år senare, bekräftade Hilberg dess ord och denna förklaring vid den första "Holocaust-rättegången" mot Ernst Zündel i Toronto. Han gjorde detta under ed när han korsförhördes av Zündels försvarsadvokat, Douglas Christie, som jag assisterade. Note 6

Det var samma år (1985) som den "reviderade" upplagan av hans bok kom ut. I den boken använde inte denna professor i Vermonts universitet uttrycket "samstämmighet" eller "tankeläsning". Men han skrev: Note 7

I den slutgiltiga analysen, så var inte förstörelsen av judarna en produkt av lagar och befallningar som det var en fråga om en anda, en delad fattingsförmåga, i synkroniserad samklang.

Han skrev också "oräkneliga beslut gjordes i ett vittomfattande byråkratiskt maskineri" utan "en grundläggande plan". Han säger "inga skrivna direktiv publicerades", "munliga direktiv och bemyndiganden", och "grundläggande förståelse av officiella resultat av beslut, behövde inte order eller förklaringar." "Inte en enda byrå" har funnits, skriver han, och "inte en enda organisation dirigerade eller samordnade processen". Förstörelsen av judarna, sammanfattade han, var "verket av ett vittomfattande administrativt maskineri," och "ingen special-byrå upprättades och ingen speciell budget tilldelades för förstörelse av Europas judar. Varje organisation hade en speciell roll att uppfylla i processen, och varje organisation genomförde sin uppgift." Note 8

För mig, är detta som att förklara vad som skulle vara ett enormt kriminellt företag i industriella proportioner baserat, speciellt, på ett vapen (ett kemiskt slakthus som använde ett insektsdödande medel), manövrerat genom ingripande av ett heligt spöke, som tänkte ut och åstadkom ett slags spontant skapande.

Jag vägrar att tro på det som inte är trovärdigt. Jag vägrar att tro på det ofattbara. Jag vägrar att tro på vad Hilberg själv kallar "ett ofattbart telepatiskt möte". Jag vägrar att tro på tankeläsning eller telepati, precis som jag vägrar att tro på ingripande av ett heligt spöke eller ett spontant skapande. Jag utesluter varje historisk tes, varje system av historiska förklaringar, som baseras på ett sådant tankeläsnings-begrepp.

Den 23 november 1978, så förklarade den franska historikern René Rémond för mig: "När det gäller [de nazistiska] gaskamrarna, så är jag beredd att hålla med dig. När det gäller genocide så är jag övertygad att nazismen i sig själv var tillräcklig pervers så att denna genocide var en del dennes motovation och handlingar. Men jag inser att jag inte har några vetenskapliga bevis för denna genocide."

Detta är det minsta man kan säga om man tar hänsyn till historiska fakta.

 

Noteringar

  1. "'Le problème des chambres à gaz' ou 'la rumeur d'Auschwitz'," Le Monde, Dec. 29, 1978, and, "Une lettre de M. Faurisson," Le Monde, Jan. 16, 1979, Reprinted in: R. Faurisson, Memoire en Defense (Paris: La Vieille Taupe, 1980), pp. 71-75, 83-88, and in: R. Faurisson, Écrits Révisionnistes (1974-1998), published in four volumes in 1999, vol. 1, pp. 122-124, 131-134.
  2. "Les Archives de l'horreur," Le Nouvel Observateur, July 3-9, 1982, pp. 70-73, 75-76. The interview was conducted Guy Sitbon, regular correspondent in the United States for Le Nouvel Observateur.
  3. Le Nouvel Observateur, July 3-9, 1982, p. 71. Also quoted in the Summer 1985 Journal, p. 170.
  4. Quoted in: George De Wan, "The Holocaust in Perspective," Newsday (Long Island, New York), Feb. 23, 1983, p. II/3. Also quoted in the Summer 1985 Journal, pp. 170-171.
  5. According to The American Heritage Dictionary of the English Language, "mind reading" is defined as "The faculty of discerning another's thoughts through extrasensory means of communication; telepathy."
  6. Hilberg testimony on Jan. 16, 1985 (Toronto). Trial transcript, pp. 846-848.
  7. Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews (New York: Holmes and Meier, 1985, 3 vols.), p. 55.
  8. R. Hilberg, The Destruction of the European Jews (1985), pp. 53-55, 62.
översättning av
Genocide By Telepathy, Hilberg Explains
Robert Faurisson

 

The Journal of Historical Review,
(January/February 1999)
The Journal of Historical Review:
P.O. Box 2739 , Newport Beach, CA 92659, USA. Subscription: $40 per year (domestic).Bok av Roger Garaudy, översatt till japanska
Robert Faurisson

Revisionist Publications: Around the World
Robert Faurisson

Jewish Power, Capitol Hill is `In Our Hands'
Joseph Sobran

Zionism and Anti-Semitism: A Strange Alliance Through History
Allan C. Brownfeld

Genocide By Telepathy, Hilberg Explains
Robert Faurisson


No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME