"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


(Brev från Sigbert Axelsson till JK)

Docent Sigbert Axelsson
UPPSALA UNIVERSITET
Teologiska Institutionen

Uppsala den 26 januari 1988

Till
Justitiekanslern
Box 2308
10317 Stockholm

Angående Judiska församlingens anmälan mot Radio Islam för att vara antisemitisk.


Häromdagen ringde jag och begärde att få den stora anmälan med ett underlag av Svante Hansson, som inlämnats mot Radio Islam, och jag tackar för en del sidor jag fått. Jag fick Svante Hanssons förord på 2 sidor, dagtecknat den 29 nov. 1987, och vidare sidor 90-98. Nu ber jag emellertid om hela dokumentet, så att jag kan läsa Hanssons definitioner och allt annat också, så att jag kan se hur han definierar begrepp när han kan få mig till att bli antisemit i sin kommentar på sid 97. Han måste ha mycket egendomliga definitioner, om han kommer till en sådan slutsats. Svante Hansson är själv ideologiskt mycket bestämd som sionist, och det är hedervärt naturligtvis. Han får definiera sin sionism som han vill, men om han definierar min antisonism så at han får mig till att bli antisemit, då måste det vara något grundfel på hans vetenskapliga apparat. Han förefaller godtycklig i sina definitioner av t ex antisionist, om han får mig till att vara antisemit.

På sid 97 säger Hansson följande: "I själva verket är hans egen ståndpunkt antisemitisk: Han förvägrar judarna rätten att definiera sig själva som ett folk." Jag vet inte varifrån han får det, för jag har mig veterligt aldrig förnekat judarna rätten att definiera sig som ett folk. I mina skrifter och mitt tänkande söker jag alltid att utgå från människors och traditioners självförståelse, det må gälla judar, kristna, muslimer osv, palestinier, israeler, araber. (Jag bifogar här den kortaste artikel jag skrivit om detta, från Arab Studies Quarterly, som tyvärr inte är korrigerad av en engelsman). Naturligtvis är judarna ett folk, om de vill definiera sig som ett folk, och de är en religion, om de vill definiera sig som en religon. Min poäng beträffande den judiska staten Israel är den, att den befolkas av tre traditioner, som möjligen alla tre definierar sig själva som folk, judar kristna och muslimer. Har alla tre rätt att göra anspråk på att bilda en stat? Mitt svar är principiellt nej, eftersom det alls inte är självklart att varje folk har rätt att bilda en stat. Principen att skilja mellan folk och stat är i själva verket ganska allmänt accepterad, såvitt jag kan förstå. I den nordiska debatten har samerna kallat sig ett folk, och jag ger dem rätt att själva definiera sig som ett folk. Men folket hör hemma i Norge, Sverige, Finland och skulle de göra anspråk å att bilda en egen stat, "Nordkalotten", så skulle jag tveka att stödja ett sådant krav. Liknande resonemang förs i de flesta av Europas stater, att folk är en sak och stat en annan. Det gäller Tyskland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Ungern, Jugoslavien osv, osv.

I Västasien finns det flera folk, som gör anspråk på att upprätta egna stater, t ex armenierna och kurderna. De har starka historiska skäl för att göra det, särskilt armenierna, tycker jag, och det är ju möjligt att det kommer att bildas en armenisk stat, en kurdisk stat. Det är en sak. Men att hävda att den person som säger nej till en princip att varje folk har rätt att bilda en egen stat fördenskull är anti-armenier, anti-kurd osv är ju absurt. Om Svante Hansson gjort sådana definitioner av centrala begrepp i sin inlaga, att den som inte ansluter sig till tanken att judarna har rätt att upprätta en egen stat fördenskull är antisemit, då har han gjort dåliga definitioner, som måste underkännas i ett seriöst sammanhang. Jag undervisar detta läsår om bl a dessa frågor på teologiska institutionen i ämnet missionsvetenskap, och jag bifogar här en stencil som jag använder i min undervisning. Där framgår mina begreppsbestämningar. Denna artikel är inte publicerad i bokform ännu, men den ska ingå i en bok som Brevskolan ger ut senare i vår, Fyrtio år utan land ... Mitt bidrag kommer där att heta "Israel, en judisk eller israelisk stat?". Jag pläderar där för att Israel ska vara en israelisk stat ungefär som Sverige är en svensk stat, dvs med lika rättigheter för alla medborgare oavsett språk, härstamning, religion, kön osv. Majoriteten må gärna vara judisk och i FN:s definition i delningsplanen 1947 kallas judisk. Huvudsaken är att alla har samma rättigheter som medborgare. Det är min poäng i kritiken av staten Israel som inte är en israelisk stat utan en judisk i sionistisk mening. Denna ideologiska hållning är antisionistisk men allt annat än antisemitisk.

Jag vore alltså tacksam för att få hela dokumentationen från Judiska församlingen inklusive Svante Hanssons skrivning.

Med utmärkt högaktning

Sigbert Axelsson

(Brev inkom till JK den 28/1/1988)Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk