HOME

Talmoed Apologeten

Er wordt veel gesproken over de de zogenaamde Holocaust ontkenners.
Dit woord is op zichzelf al een ernstige manipulatie, want de meesten die met deze naam besmuikt worden, ontkennen helemaal niet dat de Joden vervolgd zijn tijdens de Tweede Wereld Oorlog, of dat er een vreselijke massamoord op hen gepleegd is. Zij bestrijden alleen een aantal details in de wijd verbrijde en verspreide populaire opvattingen . Maar we zullen het er hier verder niet over hebben.

Minder bekend is, dat er ook zogenaamde Talmoed apologeten bestaan; oftewel Talmoed ontkenners, die de schunnige inhoud van dit boek niet onder ogen wensen te zien, en daarom met allerlei uitvluchten aankomen als men dit boek citeert..

Talmoed apologie

Wanneer men met Talmoed citaten aan komt dragen, komen Joden of crypto-Joden1 vaak aan met allerlei verklaringen en ontwijkingen en geen wonder, het boek schets waarlijk geen zeer positieve indruk van deze godsdienst.
voorbeelden van deze apologiën zijn o.a. volgende:

Het is een verkeerde vertaling , het is uit zijn verband gerukt , de betreffende passage bestaat niet , dit moet anders begrepen worden want.....
En zo voort ad libitum.

Uit zijn verband gerukt:
Antwoord: In welk verband zouden de hier geciteerde uitspraken wel met de hedentijdse voorstellingen over ethiek en moraal verenigbaar zijn?


Wie naar voren brengt dat hier maar een klein aantal pagina's van een werk dat 10.000 pagina's bevat geciteerd worden, moet het originele werk maar eens van nabij bestuderen.

Bij voorbeeld wordt er alleen al in het Traktaat Aboda Zara meer dan 500 keer over niet-joden gesproken, en in geen enkel van deze gevallen gaat het hier om vriendelijke formuleringen. Ook in de rest van de Talmoed vindt men nergens iets dat de Joden tot een ethisch verhouden tegenover niet-joden verplicht. Dit is ook niet verwonderlijk, want volgens de Talmoedische uitleg van de Thora (Het Oude Testament) gelden de 10 geboden alleen voor Joden onder elkaar, en niet tegenover niet-joden.

Er liggen zelfs doelgerichte "tegen bewijzen" klaar op het Internet, die de " valse aantijgingen van Nazi's en Antisemieten over de inhoud van de Talmoed" moeten weerleggen.

Een soortgelijk verhaal werd al gebruikt door commentatoren en autoriteiten als kort als commentaar op de "Open Brief aan Hirsi Ali" waarin door Muhammed Bouyeri enkele Talmoed citaten in verwerkt waren.
(nl. Baba Mezie 114a-114b, Kerlthoth 6b, Barakath 56a, Yebamoth 92a, Baba Kamma 113a, en Sofarim 15 [Minor Tarcctates])

Om als leek over de inhoud van de Talmoed te gaan discussieren is net zo ondoenlijk als een Jehovagetuige van zijn ongelijk te overtuigen.

De korte citaten zoals die hier weergeven zijn ultra korte stukjes, die in de Talmoed omgeven zijn door bladzijden vol met hoogst schemerige teksten. Houdt Uw muis over deze link om een klein voorbeeld te zien; de hele tekst vult meer dan een hele A4 pagina met kleine lettertjes!

Gelukkig hebben ander mensen met verstand van zaken deze dingen ook bestudeerd.

Bijvoorbeeld over gedeelten van Talmoed die pedofilie en diverse rare vormen van seks goedkeuren .

Hier wordt door Christelijke deskundigen de zaak onder de loep genomen: De Talmoed over seks met kinderen (begin eventueel te lezen bij "Talmud Permits Child-Adult Sex" wat verder naar beneden op de pagina waarnaar verwezen wordt.)

Om de hele zaak rond de Talmoed nog ingewikkelder te maken zijn er sinds de 16 eeuw ook verschillende gekuiste versies van de Talmoed in omloop gebracht, met het doel de ware inhoudt die voor Christenen geheel onverteerbaar is te versluieren. Talmud Censorship

Deze tips zijn handig als Talmoed apologeten en shabat goys2 proberen de werkelijkheid te ontkennen, wat zij bij elke gelegenheid zullen doen.

De Talmoed bestaat uit kilometerlange commentaren van allerlei Rabbijnen met uitgangspunt in de Torah (zo'n beetje de vijf boeken van het Oude Testament).

De Talmoed is vooral practisch, en bied vele mogelijkheden om wetten te omzeilen en dergelijke. (Joodse advocaten!)

De Talmoed heeft meer autoriteit dan de Torah, en geeft onder meer verschillende belangrijke veranderingen aan met betrekking op hoe de Torah geïnterpreteerd moet worden. Dit wordt ook vaak bestreden door apologeten.

De waarheid is dat afgezien van kleine sektes zoals de Torah Trouwe Joden de Talmoed overal in de literatuur als de hoogste waarheid beschreven wordt.

De Talmoed is een complex van wetten, en geen moraal-leer zoals we dit van het Chirstendom kennen; als het volgens de letters van de wet toegestaan is is het ok.

De Talmoed is nog steeds actueel en belangrijk ook voor moderne Joden.

De Amerikaanse vice president kandidaat Joe Liebermann leest er gretig in.

Ook beroepen Joden in Israël zich regelmatig op de Talmoed.

Zo protesteerden een tijdje geleden een aantal orthodoxe rabbijnen bij de Israëlische regering, waarbij zij eisten dat het Israëlische leger in plaats van het vermijden van het maken van burgerslachtoffers onder de Palestijnen er juist zo veel mogelijk moest doden!

Maar afgezien van de Talmoed staat ook de Torah vol met smerigheden , die indien begaan door Joden tegenover andere volkeren als goed aangeprezen worden.

Het uitmoorden van mannen vrouwen en kinderen wordt zelfs vaak een gebod, waaraan op straffe van uitsluiting of dood aan gehoorzaamd moet worden.

De Joodse religie was in principe van het begin af aan een op genocide beluste moordcultus .

Geen wonder dat de Joden er alles aan deden en doen om de inhoud er van verborgen te houden. En wel op straffe des doods, zoals op vele plaatsen in de Talmoed te lezen is.

Tijdens de door Joden geleide Russische Revolutie stond er doodstraf op het citeren van de Talmoed, het bezitten van een exemplaar van De Protocollen van de Wijzen van Zion, en op antisemitisme in het algemeen.

Het officiële Jodendom heeft wel de Protestantse kerk er toe gedwongen de verhalen en het antisemitisme van Maarten Luther af te zweren.

Ook de Roomse kerke is na de oorlog door de Joden gedwongen bepaalde anti-Joodse uitlatingen te schrappen, en "verontschuldigingen aan te bieden".

Het officiëlle Jodendom daarintegen heeft nooit één paragraaf van Talmoed noch Torah geschrapt of afstand genomen van de vele beledigende en discriminerende uitlatingen die er in staan.

Maar de gelovige Jood gaat ongestoord door met het dagelijkse gebed , waarin hij G-d er voor dankt niet als vrouw, ezel of Gojim geboren te zijn , en waain hij er voor bid dat alle Christenen mogen vergaan .

Ook is het de Jood geboden op een kruis te spugen als hij het ergens tegenkomt, als ook bij het lopen langs een Christelijke begraafplaats te spugen, en de moeders van de overledenen naar de hel te wensen.

De kruisbespugingen zijn nog steeds een probleem in Jeruzalem, wanneer Christelijke processies passeren.

Onlangs is nog een klacht ingediend bij de Israëlische autoriteiten, maar er wordt niet aan gedaan. Ook het verbranden van Christelijke bijbels is een plicht die Joden in Israel bij gelegenheid nakomen. Artikel uit de Israëlische krant Haaretz 10-12-04.

Het bedrijven van Christelijke verkondiging is in Israël verboden.

1 Crypto-Joden; een uitdrukking die doelt op mensen die om reden van misverstane solidariteit met het Joodse volk menen alles wat Joden doen en zeggen menen te moeten verdedigen, of die zich min of meer gedragen als of ze zelf Joods zijn.
Dit komt vaak voor onder mensen die sterke familiebanden met Joden hebben, (echtgenoten), mensen die menen dat zij er door de gebeurtenissen tijdens de oorlog een schuldgevoel op na moeten houden, mensen die er om financiële of politieke redenen een voordeel in zien zich geheel met het Jodendom te solidarizeren, en mogelijker wijze andere niet geneomde redenen.

2 Een Shabat goy (of een Sabbat Goj) is een niet Jood die door Joden gehuurd wordt om tijdens de Sabbat (Zaterdag) electrische voorzieningen en andere moderne rechniek te bedienen, daar dit op die dag voor ortodoxe Joden verboden is. Dit woord wordt ook in een enigszins minachtende betekenis gebruikt voor diegenen die men voor een handlanger, dienaar of lakei van het Jodendom houdt die tegen de belangen van zijn eigen etnische groep handelt.

Een rechterlijke uitspraak in Zwitserland 5 Oktober 2001:

Talmoed Citaten zijn niet vervalst of verdraaid met antisemitische bedoelingen, zoals een Joodse vereniging beweerd had.


De Neue Luzerner Zeitung moet er bekend maken dat de citaten uit de Talmoed door de dierenactivist Erwin Kessler naar voren gebracht zijn niet vervalst zijn, en de hiervoor gedane beschuldigingen door de Joodse vereninging ongegrond zijn.. Hier nog meer belachelijk Talmoed uitspraken in het Duits


Radio Islam Nederlands
  Citaten uit de Talmoed, het heiligste boek der Joden
Richard E. Harwood: Stierven er werkelijk zes miljoen?