-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


(ZIP)
© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag
. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
 

 

ÄR DET BROTTLIGT ATT INFORMERA?

 

(inför den kommande politiska rättegången, som börjar den 5 september 1989 i Stockholm, mot mig för "missaktning" av den "judiska folkgruppen")

Som Radio Islams ansvarige utgivare är jag anklagad av den judiska lobbyn i Sverige för att ha "missaktat" judarna, en viss "folkgrupp", vilket är straffbart i svensk lag.

Jag bestrider anklagelsen. Jag är oskyldig till det brott som lagts mig till last. Jag är ingen brottsling.

Jag ska strax förklara varför jag är oskyldig och förklara vad saken verkligen gäller och redovisa mina argument. Att det är sanningen, inte hatet som är min ledstjärna.

Men låt mig först säga: När mina meningsmotståndare söker täppa till munnen på mig genom att få Radio Islam stängd, då är det yttrandefriheten, demokratin och civilisationen som missaktas. Inte av mig, utan av dem!

När jag här försvarar mig och Radio Islam, så är det faktiskt yttrandefriheten, demokratin och civilisationen som jag försvarar mot yttrandefrihetens fiender, åsiktspoliserna och censurens skyddsvakter och överstepräster, mot demokratins fiender, diktaturanhängarna som förkväver varje "farlig" opposition, mot civilisationens fiender, dessa understödjare till vilda barbarer som rövat ett annat folks land, palestiniernas Palestina, och ständigt utsätter de kvarvarande palestinierna för den mest vedervärdiga behandling, den lössläppta soldatens terror.

När jag försvarar mig och Radio Islam, så är det den övermäktiga israeliska statsterrorismens dagligen plågade och skändade offer som jag försvarar, medan de som ställt mig inför rätta är det verkliga brottets bundsförvanter och försvarare, det folkrättsvidriga Israels vänner. Vilken paradox, vilken grym ironi! Det är lika bakvänt som i en makaber fars. Om det är någon som skulle stå inför rätta här, så är det förstås det ständigt pågående sionistiska folkmordets vänner och försvarare, Israels lakejer, inte den som solidariserar sig med offren. Med de skändade offren. Med de skändade palestinierna!

Även om sionismen och judendomen i teorin och som de tillämpas i dag är hets mot folkgruppen palestinierna och missaktning av muslimer och kristna i Palestina har det aldrig fallit mig in att ställa sionisterna inför rätta för att tysta dem. Jag respekterar yttrandefriheten. Låt mig nu förklara varför jag är oskyldig genom att redovisa vad saken verkligen gäller och framföra mina argument:

Saken gäller inte alls det jag anklagas för Att Radio Islam skulle ha brutit mot "lagen om hets mot viss folkgrupp" eller grupp med viss religiös tillhörighet, utan saken gäller att Radio Islam framfört stark kritik mot:

1. den judiska staten Israels existensberättigande på det palestinska folkets bekostnad.

2. världssionismen, som stöder den judiska staten Israel.

3. judendomen, på vilken världssionismen och den judiska staten Israel är uppbyggd.

Radio Islam har inte inskränkt sig till den sedvanliga kritiken av Israel för dess brott mot folkrätten och brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna, utan Radio Islam har gått djupare och sökt förklara hur det kommer sig att Israel begått och ständigt fortsätter att begå dessa brott mot folkrätten och de mänskliga fri- och rättigheterna, varför Israel från början begår ett folkmord på palestinierna, vilkas land Israel med list och våld berövat dem.

Förklaringen är Israels ideologi: sionismen. Och sionismen är inte, som många tror, enbart de israeliska judarnas ideologi. Sionismen är en ideologi som företräds av judar var än i världen de bor, oavsett i vilket land de är medborgare stöder de Israel. Den absolut övervägande majoriteten av världens judar är sionister. Sedan finns det förstås aktiva sionister och passiva sionister. Men sionister är de, när de stöder Israel.

Det bör tilläggas, att detta inte är något påhitt av Israels fiender. Själva den judiska staten Israel betraktar officiellt alla judar i världen som sina medborgare. Alla judar som reser till Israel för att bosätta sig där blir också automatiskt israeliska medborgare. Palestinier däremot som vill återvända till sitt och sina fäders land får inte sätta sin fot i Israel utan utvisas därifrån på momangen. Också palestinier som bor i Israel måste särskilt anhålla om att få israeliskt medborgarskap (Israels nationalsång lyder "Jag är jude"), och även när de erhåller israeliskt medborgarskap blir de inte likställda och fullvärdiga medborgare utan de diskrimineras på många olika sätt: de får inte bära vapen, de får inte studera i samma läroanstalter på lika villkor och de får inte bo i samma områden, de får inte organisera sig politiskt och fackligt på samma villkor, de får inte gifta sig med judar eller judinnor utan att båda parter utsätts för svåra trakasserier av olika slag m m. Låt mig här endast hänvisa till den israeliske juden och professorn Israel Shahaks ingående redovisningar av det rasistiska Israel som han kallar "det nazistiska".

Sionismen är alltså både en judisk nationalism för den judiska staten Israel och en världsrörelse för alla judar till stöd för denna stat. Bevisen för detta är att det finns en permanent världsjudisk organisation som håller regelbundet återkommande kongresser med judiska deltagare från hela världen till stöd för den judiska eller sionistiska staten Israel. Det är den Världssionistiska organisationen.

Låt oss för ett ögonblick tänka oss att det fanns en motsvarande svensknationalistisk världsrörelse och organisation, som förvandlar svenskheten till en "religion" (svenskdom), där all världens svenskättade för att stödja Sverige som deras verkliga fosterland, där de bortåt sex miljoner svenskättade amerikanerna, de ca 50 000 svenskättade australiensarna, de tusentals svenskättade i Västtyskland, Danmark, Norge, de över 500 000 svenskättade i Finland, de tusentals svenskättade i Frankrike, särskilt i Normandie, i Schweiz, Belgien, Holland, Argentina, Brasilien o s v uppmuntrades att nationellt organisera svenska lobbyn eller påtryckningsgrupper, under bl a religionsfrihetens täckmantel, på vederbörande lands regering att alltid stödja Sverige, att ständigt uppmana massmedierna att skriva eller tala väl om Sverige, att bemöta varje kritik av Sverige med flammande protester och förklara att antisvenskhet är missaktning och hets mot folkgrupp, ja, ett brott mot inte bara gällande lag till skydd för minoriteter utan även ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Och tänk er vidare att alla svenskättade i olika länder, särskilt de sex miljonerna svenskättade i USA, skulle pressa USA:s regering att ge Sverige årligen bortåt 10 miljarder dollar eller 60 miljarder kronor och dessutom förse Sverige med alla hypermoderna amerikanska vapen! I Sverige skulle då också alla svenskättade från hela världen samlas med jämna mellanrum och tillkännage resolutioner om att svenskfientlighetens spöke håller på att breda ut sig i världen och uppmana världens alla regeringar att med kraft bekämpa varje sadan svenskfientlig yttring och se till att bestraffa de skyldiga och varna för att svenskfientlighet kan leda till en förintelse av hela svenska folket... I Sverige skulle det också finnas ett jättestort mausoleum där alla svenskar som dödats under århundradena i krig och under förföljelser utomlands låg begravda med sina namn upptecknade och under en evigt brinnande eld dit alla svenskättade vallfärdade och dit alla utländska statsmän och högre dignitärer fördes för att lägga ned kransar och ge uttryck åt djup ånger inför och starkt deltagande med dessa mördade svenskar! Samtidigt skulle man varje år fira svenskarnas olika segrar över andra folk för flera tusen år sedan liksom judarna varje år firar "purim" till minnet av när judarna dödade 75 000 perser för flera tusen år sedan.

Denna hastiga skiss är en motsvarighet till vad den judiska staten Israel och världssionismen har organiserat! Var och en inser att om Sverige kom på den befängda idén att mobilisera alla svenskättade i olika stater i världen för stödkampanjer för Sverige i dess erövringskrig och ockupation, så skulle det väcka våldsamma protester från alla länder, i vilkas suveränitet Sverige då ingrep, och med all sannolikhet skulle Sverige isoleras från hela det internationella samfundet. Sverige skulle föraktas som gränslöst och aggressivt chauvinistiskt och rasistiskt!

Observera även: Denna jämförelse haltar ändå i ett viktigt avseende: den judiska staten Israel har erövrat ett annat folks land, palestiniernas Palestina, medan även ett sådant här världs-chauvinistiskt Sverige fortfarande har sina fastställda gränser inom ett givet landområde som inte har stulits från något annat folk!

Låt mig nu återgå till sionismen och verkligheten!

Sionismen är den judiska staten Israels ideologi som alla de israeliska partierna med makt och inflytande omfattar.

Sionismen är dessutom en världsomfattande rörelse och organisation. Världssionistiska organisationen finns i sinnevärlden som ett permanent stöd för Israel med förgreningar i olika nationella sionistorganisationer i olika länder i världen.

Förutom Världssionistiska organisationen finns även en annan permanentvärldsjudisk organisation, nämligen världsjudiska kongressen, som också verkar för att stödja Israel. Doktor Nahum Goldmann var i många år - på 50- och 60-talen -ordförande för både Världssionistiska organisationen och Världsjudiska kongressen samtidigt. I sin även till svenska översatta bok Den judiska paradoxen berättar Nahum Goldmann att dessa judiska organisationer i hemlighet utövar påtryckningar på flertalet staters regeringar i världen att rätta sig efter judiska eller sionistiska krav.

Man kommer alltså inte ifrån att fakta bekräftar att det finns ett nära samband mellan sionismen och judenheten. Och det finns självfallet även ett nära samband mellan sionismen och judendomen, vilket många söker förneka - men sanningen om detta nära samband mellan sionismen och judendomen är alltför uppenbar och kan inte sanningsenligt förnekas. Judarna och sionisterna själva hävdar detta. Alla ledande sionister, från världssionismens grundare och förste ordförande Theodor Herzl i början av 1900-talet till Israels förste premiärminister och israeliska arbetarpartiets ledare David Ben Gurion liksom senare israeliska ledare har öppet erkänt detta nära samband.

Låt mig här bara nämna några exempel:

Utan den judiska Bibeln, alltså Gamla Testamentet i kristendomens Bibel, skulle det inte ha funnits några judar, eftersom judarna anser sig vara ättlingar till Juda stam, den enda av det gamla Israels tolv stammar som "överlevde" när Herren, judendomens Gud, hade förgjort de elva andra stammarna

Se Andra Konungaboken, 17:e kapitlet, vers 18: Därför blev ock Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att icke något annat blev kvar än Juda stam allena." Benämningen judar kommer alltså från Juda stam!

Vidare: utan judar skulle det inte ha kunnat uppstå någon sionism till att organisera världens judar för att så småningom bilda den judiska staten Israel!

Vidare måste påpekas, att själva benämningen Israel på den judiska staten har en biblisk anknytning och därmed hör samman med judendomen. I judendomens Torah, som är den judiska religionens lag och lära och som omfattar de fem Moseböckerna i judendomens bibel, alltså Gamla Testamentet, så berättas det i Första Moseboken, 32:a kapitlet, verserna 24-28, att Jakob, sonson till Abraham och son till Isak, brottades med en okänd man, som visade sig vara Herren själv. Då Jakob inte besegrades i denna brottning, så sade den okände mannen, alltså Gud själv (vers 28): "Han sade: - Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger." På hebreiska betyder Israel just att kämpa med Gud. Eftersom hebreiskan är den judiska staten Israels språk, så är naturligtvis varje judisk israel fullt medveten om betydelsen av Israel och dess symboliska laddning: att de israeliska judarna är så i grunden övermodiga, så arroganta och så segervissa, att de kan utmana andra folk och inte behöver ta hänsyn till några andra folk eller till någon världsopinion eller till FN.

Ett flagrant bevis på denna gränslösa sionistiska arrogans med klar anknytning till den bibliska judendomen är ju erövringen av Palestina och fördrivningen av halva den dåvarande palestinska befolkningen åren 1947 och 1948 (judarna utgjorde 1917 endast 3% av Palestinas befolkning) samt det dagliga förtrycket av kvarvarande palestinier - och här kan jag hänvisa till Femte Moseboken, 7:e kapitlet, med rubriken "Befallning om kananéernas tillspillogivning". Kananéerna var dåtidens palestinier, alltså förfäder till dagens palestinier. Forntidens israeler - eller israeliter - erövrade ett redan då av palestinierna befolkat land, nuvarande Palestina, mördade eller fördrev och förslavade den ursprungliga befolkningen. Vår tids israeler - eller sionistiska judar - har efter biblisk förebild på motsvarande sätt mördat, fördrivit eller förödmjukat palestinierna. Den bibliska judendomen har här varit vägledande, den ständigt inspirerande faktorn. Detta är ett obestridligt faktum som inte kan förnekas annat än av lögnare eller de som är okunniga och inte vet vad de här talar om.

Ett annat flagrant exempel på gränslös sionistisk arrogans är mordet på FN-medlaren svensken Folke Bernadotte, han som tidigare - som Röda Korschef - hade räddat tiotusentals judar från de tyska koncentrationslägren i andra världskrigets slutskede. En av de sionister som planerade mordet på Folke Bernadotte var Yitshak Shamir, som i dag är Israels premiärminister. Några av de mördare som verkställde detta nesliga brott framträdde nyligen, 40 år senare i israelisk TV och bedyrade att de ångrade ingenting utan skulle "göra om samma mord på vem som helst av Israels fiender, också på FN:s uppdrag för att mäkla fred"! Också denna mordiska arrogans har sina rötter i den bibliska judendomen. I Femte Moseboken, 7:e kapitlet, vers 16, heter det: "Och alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota; du skall icke visa dem någon skonsamhet." Alltså, direkt uppmaning till folkmord! Detta är ju något exempellöst! Lika exempellös som den sionistiska erövringen av palestiniernas land i vår tid! Alltså, mord, rov och ockupation legitimeras av judendomen!

Här har jag gett en sammanfattande redovisning av de informationer och explikationer om den på judendomen grundade sionismen och dess judiska stat Israel som redovisats i Radio Islam i ett flertal dokumentärt bestyrkta program under två års tid.

Nu inställer sig frågan: Är dessa fakta redovisningar och därav dragna slutsatser, som uppbäres av en stark solidaritet med de fördrivna och förtryckta och ständigt misshandlade och beskjutna palestinierna ett brott? Är det ett brott att kämpa för rättvisan mot orättvisan? Är det ett brott att berätta hela sanningen om förtryckaren genom att påvisa den ideologi som driver förtryckaren och som gör honom, alltså Israel, till en exempellös arrogant förtryckare? Är detta ett brott, ärade domare och jurymedlemmar, då är det något fel, något fatalt fel med lagen och dess tillämpning i Sverige! Då är alla ständigt återkommande deklarationer om de höga och förpliktande värdena frihet, rättvisa och sanning bara skoj och elakt gyckel! Detta kan jag och vill jag inte tro, eftersom jag som politisk flykting från Marocko, fastän i dag svensk medborgare, är en stor beundrare av Sverige som ett humant och frihetssinnat land!

Men nu vill en grupp fega fanatiker - med detta åtal mot mig - åsidosätta Yttrandefriheten och förkväva Informationsfriheten och därmed ställa Demokratin inför rätta och - inför hela den upplysta världsopinionen - ställa Sverige inför skampålen!

Om dessa fega fanatiker och reaktionära mörkermän som drivit fram denna rättegång mot mig. mot min bok "Vad är Israel?" och mot Radio Islam skulle få sin vilja igenom och domen blir fällande och Radio Islam stängs, då skulle det därmed vinna laga kraft att sanningen om Israel, världssionismen och judendomen är brottslig. Innebörden av detta är inte bara en tragisk eftergift för en frihetsfientlig opinion, det vore även ett attentat på både Friheten och varje Sanningssträvan. För stryper man informationsfriheten och sanningssökandet om ett ämne, så är detta ett prejudikat att sedan strypa informationsfriheten om också andra ämnen efter godtyckligt val, allt eftersom en klick fanatiska reaktionärer stiger fram och säger sig vara "kränkta" och känna sig "missaktade" och yrkar på förbud, åsiktscensur!

Demokratins och rättssamhällets grundval är Yttrandefriheten. Och Yttrandefriheten vilar på Toleransprincipen som bäst har formulerats av den odödlige franske 1700-talsförfattaren och filosofen Voltaire, Upplysningens ledande ande. Voltaire har sagt följande: - Jag avskyr din åsikt men är beredd att gå i döden för din rätt att offentligt uttala den!

Det finns många människor i världen, i diktaturer och totalitära polisstater, som förföljs för sina åsikter och många av dem har för sina åsikters skull fängslats, torterats och även dödats. I Sverige har man - både från regering och opposition i riksdagen liksom i ledande opinionsmedia och alla demokratiska organisationer - starkt protesterat mot åsiktsförföljelser i andra, ofta avlägsna länder. Och Sverige har tagit emot tiotusentals politiska flyktingar, förföljda just för sina åsikters skull, varje år under en längre tid och betraktas därför av många i världen som en toleransens och frihetens land som man högaktar. Skall nu - för att tillmötesgå en klick fanatiska fiender till yttrandefriheten - en svensk domstol falla så djupt i alla frihetsälskande människors aktning att man förbjuder yttrande- och informationsfriheten och därmed drar skam och vanära över Sverige i hela världen?

Anklagelsen mot mig som ansvarig för Radio Islam, Stockholms närradio, är att en viss folkgrupp av viss religiös trosbekännelse, judarna, har utsatts för missaktning, och att jag därmed brutit mot lagen som uttryckligen förbjuder varje missaktning av en etnisk eller religiös grupp. Jag bestrider denna anklagelse av följande skäl:

1. Varje grupp, etnisk liksom religiös, som bedriver politik i en demokrati måste räkna, med att utsättas för kritisk granskning. Detta hör till yttrandefriheten och till demokratins spelregler. Radio Islam har bedrivit kritisk granskning av den judiska staten Israel, av världssionismen och .av den därmed sammanhängande judendomen och av de som stödjer Israel.

2. Om en viss grupp, den må vara etnisk eller religiös, i sin politiska verksamhet blir föremål för kritisk granskning och därvid känner sig kränkt och utsatt för missaktning, står det vederbörande grupp fritt att bemöta kritiken i samma forum. Detta är den genmälesrätt som förfördelad part enligt Publicistklubbens regler för god publicistisk sed har rätt till. Radio Islam respekterar detta och har ständigt anmodat sionister och pro-sionister som kritiserats för sin politik och ideologi att komma med genmälen och debattera med oss, men de har kategoriskt avböjt detta och i stället bombarderat Justitiekanslern med krav på att han ska stoppa Radio Islam. Sionisterna vill inte debattera med oss. De vill tysta oss.

3. I den kritiska granskning som Radio Islam har företagit av den judiska staten Israel, världssionismen och den därmed sammanhängande judendomen har alltid grundats på relevanta citat från relevanta källor, vilkas autenticitet ingen har velat eller kunnat ifrågasätta. Vi har i Radio Islam bl a citerat från judendomens heligaste skrifter, från Moseböckerna som är judendomens Torah eller den judiska lagen och läran, och vi har citerat från den ännu i bruk varande judiska församlingens sång- och bönebok Psaltaren i judendomens Bibel, d v s Gamla Testamentet, alltså inte från några egna påfund och inte heller från några sagoböcker eller diktares utgjutelser som inte är representativa för judendomen. Och observera: Radio Islam har återgett dessa stycken inte för att förnedra, eller missakta judar i allmänhet utan för att belysa den judendom som återspeglas i den sionistiska erövringen av Palestina och den judiska staten Israels erövrings- och våldspolitik mot palestinierna: för att förklara den israeliska våldspolitiken, precis som den nazistiska ideologin med relevanta citat från Hitlers bok Mein Kampf och andra ledande nazisters skrifter kan förklara och förtydliga vissa särdrag i den nazityska politiken före och under andra världskriget för bortåt 50 år sedan utan att därmed alla tyskar ska ha rätt att känna sig missaktade och förbjuda sådan information om nazismen.

4. Det har inkommit klagomål mot Radio Islam från sionister och pro-sionister att vi läst avsnitt från skriften Sions Vises Protokoll och att vi även presenterat de s k historie-revisionister utomlands som starkt ifrågasätter att nazisterna under andra världskriget i sina koncentrationsläger mördade sex miljoner judar. Vad gäller skriften Sions Vises Protokoll, så är den allmänt tillgänglig på svenska Kungliga biblioteket, i arabvärlden och muslimska länder sedan länge och ansedd som en intressant och avslöjande skrift om världssionismen och dess konspiratoriska strävan efter ett kommande världsherravälde. Därför har Radio Islam, som framför den islamiska synen på Israel och världssionismen, valt att presentera denna skrift, dels genom att ge en bakgrundshistoria om skriftens tillkomst och de bemötanden mot sionisternas kritik av boken som ett falsarium, dels att läsa upp vissa avsnitt ur skriften och komplettera varje uppläst avsnitt med en analys mot bakgrund av vad som hänt sedan skriften utkom och blev känd i västvärlden kort efter den bolsjevikiska Oktoberrevolutionen 1917. Beträffande historierevisionisterna, som granskat hela historiekomplexet om den föregivna förintelsen av sex miljoner judar, så har Radio Islam tagit upp detta ämne, eftersom det bland sionister allmänt anses att utan denna väldiga judemassaker i Europa under andra världskriget så skulle den judiska staten Israel aldrig ha kunnat bildas, eftersom sionisterna väckte stark medlidandesympati och skuldkänslor i USA och Västeuropa för bildandet av en judisk stat i Palestina. Radio Islam har ställt sig frågan:

Kan också detta vara en sionistisk propagandalögn? Detta är bakgrunden till att Radio Islam presenterat historierevisionisterna - och också detta är ett led i Radio Islams hävdande av yttrandefriheten.

 

Till sist:

Leve yttrandefriheten utan vilken varken vetenskaplig sanningssträvan eller demokrati är möjlig. Historien har visat att yttrandefriheten är något djupt mänskligt som överlever alla försök att strypa den. Förkvävs yttrandefriheten i ett land fortlever den i något annat land och återkommer - friheten kan inte dödas så länge det finns mänskligt liv och människohjärtan som älskar sanningen och alltid vill söka den, också till priset av livets förlust.

I islam har vi en helig plikt "jihad" som betyder ansträngning, kamp - en vilja att kämpa för rättvisa och mot förtryck och orättvisa. I solidaritet med de förtryckta palestinierna i deras kamp mot Israel och världssionismen för Radio Islam med ord denna kamp här i Stockholm: Jihad med upplysning som vapen.


Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP

Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskVad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME