Utbildningsväsendet, högskolorna, forskningen

 

 

Introduktion

Några aktörer med makt inom utbildningsväsendet

 

Områden:

Statsvetenskap

Ekonomi

Historia

Journalistutbildningen

Medicin - läkarvetenskapen, tandläkare, veterinärer

Fysik

Kemi

Teknik

Matematik

Geologi - geografi

Psykologi

Litteratur, språkvetenskap

Filosofi

Sociologi

Juridik

Religion/Teologi

Konst

Musik

Teater

Biologi - Botanik

Övriga

 

***

 


Introduktion

 

 

Judarna har sedan länge kommit till insikt att utbildning ger makt, och därför sett till att när pengar blivit över skicka de sina till den högre utbildningen. 

I boken "Judarna på svensk mark", av Eskil Olán, skriver denne (sid. 188):

"Därjämte utmärka de sig [de tyska, invandrande ashkenaziska judarna i Sverige] för ett enkelt och sparsamt levnadssätt men nedlägga mycken omsorg och kostnad på sina barns uppfostran och studier, - särskilt i syfte att bereda dessa en högre ställning inom det svenska samhället."

 

Precis som Olán sade, "i syfte att bereda dessa en högre ställning inom det svenska samhället".

Not: Man skall komma ihåg att den svenske historikern Eskil Olán inte anses av judarna som anti-judisk.

 

Det är det som gäller, man vill öka sitt inflytande och sin makt. 

Judarna är samtidigt så pass smarta att de stödjer och till stora delar själva står bakom en kultur i Västvärlden som inte framhäver kunskap och utbildning.

USA tjänar som bra exempel på hur det kan gå - och hur det snart kommer att gå, även i detta land.

I USA skall helst icke-judarna titta på judisk-producerade TV-serier, judisk-producerade Hollywoodfilmer, eller lyssna till judisk-producerad musik. Helst skall allt vara så anti-intellektuellt som möjligt, det är det som är ballt, det är det som hyllas.

Det här leder till en proletarisering av icke-judarna, där icke-judarna, genomsyrade av denna antiintellektuella drive, inte söker sig spontant till de högre utbildningarna. Det blir istället de som gör skitjobben och det närmaste media de kommer blir i egenskapen av lallande fem-femmor i någon judisk-producerad talkshow där de ska klappa händerna och tjoa på begäran.

 

Själva lever dock judarna inte som de lär, utan är mycket måna om att från en tidig ålder utbilda de sina så att de blir fyllda av vetskap om politikens spelregler och skolade i det akademiska talet varpå de sedan kan manövrera in sig på maktpositioner.

 

Det är allmänt känt att universiteten i USA är fyllda med judar, trots att de bara utgör någon futtig procent av landets totala befolkning.  

Jackie Jakubowski, chefredaktör, skriver i en kolumn i Judisk Krönika, nr.4-1986:

"Vid UCLA, ett av de många stora universiteten i staden [Los Angeles], är mellan 25 och 30 procent av eleverna judar. Samma statistik gäller också för de flesta amerikanska högskolor.

Just på utbildningsområdet är skillnaden störst mellan en "Mr. Cohen" och en statistisk medelamerikan. Medan 25 procent av USA:s befolkning har utexaminerats från en högre yrkesutbildning, 50 procent påbörjat en högre utbildning och 20 procent har universitetsexamen, är motsvarande procenttal för den judiska minoriteten 75, 90 och 60 procent!"

 

Robert Wolkoff, f.d. rabbin för Göteborgs Judiska Församling, skriver i en artikel publicerad i Judisk Krönika, nr. 4-5, november 1992, sid. 54:

"Intrycket att det akademiska ändå huvudsakligen var ett judiskt område kvarstod emellertid. Amerikanska skolor är rigoröst uppdelade i advanced placement och honors (den högsta nivån), och "vanliga" kurser. 90 procent av eleverna i de förra var judar. Duktiga icke-judar syntes som ett kuriosum, välkomna i sällskapet, men utan att någon hade riktigt klart för sig hur de hamnat där."

I samma nummer av tidningen (sid. 44 och 46) skryter man om att "redan vid sekelskiftet var majoriteten av studenterna vid det avgiftsfria City College judar, och 1918 hade andelen stigit till nästan 80 procent".

 

När judarna så tar över universiteten ser de också till att lägga om innehållet i studierna och judifiera dem.

 

Judinnan Joanna Bankier, som samarbetar med Judisk Krönika och Jackie Jakubowski, skriver om den högre utbildningen i dagens USA, i Judisk Krönika (nr. 4-5, 1992, sid. 58):

"Den judiska självkänslan firar kanske sina största triumfer på de amerikanska universiteten där det idag finns hundratals kurser i hebreiska och i judiska ämnen av alla slag."

Situationen beror "på att så många judiska familjer skickar sina barn till college".

Det krav judinnan Bankier ställer på ett lands "prov på en genuin demokratisk anda", för att judar skall känna sig "trygga", är om deras judiska områden blir en del av den totala utbildningen:

"För att en minoritet skall känna sig trygg i ett samhälle måste dess kultur åtnjuta så pass mycket respekt att den blir en del av undervisningen och forskningen vid de stora universiteten."

Baktanken är också mycket judisk då Bankier avslöjar att "den prestige som judiska studier åtnjuter idag på de amerikanska universiteten är en försäkring mot eventuella utbrott av antisemitism", vilket liknar mycket den judiske valutaspekulanten George Soros motiv att gå in och sponsra den högre utbildningen i Östeuropa, där syftet också, enligt honom, är att kunna stävja framtida "antisemitiska" yttringar - d.v.s. kritik mot judendom och judisk makt.

 

I Sverige har det inte gått riktigt lika långt, men det är på god väg.

Som vi kommer att visa i denna sammanställning har judar sedan länge funnits på höga nivåer inom det svenska utbildningsväsendet.

Genom att tidigt erövra höga positioner inom det icke-judiska majoritetssamhällets utbildningsinstitutioner har man snabbt ökat det judiska ideologiska inflytandet. För det är sällan en jude bara är jude in religion och tro, utan det judiska avspeglar oftast det mesta de gör och företar sig.

Ett bra exempel är den judiske professorn som måste dra någon historisk parallell för studenterna och han kan se en möjlighet att då på något sätt koppla ihop det med tal om massavlivningen av judar i det tyska koncentrationslägret i Auschwitz. Finns möjlighet att tangera det behjärtansvärda temat, ja då kommer juden att välja den möjligheten.

Eller ett konkret exempel som vi fick höra från studenter från Stockholms Universitet där det uppenbarligen på 1990-talet härjade en judinna på Institutionen för Romanska Språk, en Laura Petri-Schwarz. I sitt litteratur-urval till studenterna som läste italienska hade denna Schwarz en oerhörd stark preferens för just judiska författare, gärna kryddat med "förintelse"motiv. Detta trots att judar i Italien endast utgör en försvinnande liten minoritet. Men skall man tro Schwarz selektiva urval så är judar närmast i majoritet i det landet!

Sådana här små judisk vinklingar är inte oskyldiga då de är ämnade att påverka studenterna, de utgör faktiskt en del i det ideologiska kriget om Mellanöstern.

Ty om studenterna bombarderas med litteratur om stackars judar och Israels rättfärdighet, blir de klart mindre mottagliga för kritik av dessa judar och deras apartheidstat.

 

 

***

 

De judiska donationerna

 

Som inom så många andra områden har rika judiska familjer tidigt lärt sig nyttan av att "donera" pengar till olika institutioner i den icke-judiska världen.

På hemsidan för "Institutet för Judisk Kultur", berättar man exempelvis om judarnas historia i Sverige, och om hur:

"Svenska judar är också kända som frikostiga donatorer. Tack vare bl a en judisk donation kunde Göteborgs Universitet grundas."

Louis Fraenckel (1851-1911), var VD för Stockholms Handelsbank 1893-1911 och tjänad stora summor pengar. Han såg till att bli känd i de judisk-svenska historieböckerna som donator som gav pengar till Stadshuset i Stockholm, Handelshögskolan och pengar till stipendier för handelsvetenskapliga studier i utlandet.  

Och den likaledes judiske L. E. Magnus´ son Eduard Magnus gav grundplåten till Göteborgs Högskola, sedermera Göteborgs Universitet.

Dock är det inte sällan - utan snarare en regel att det finns baktankar och rent politiska motiv bakom dessa donationer, då judarna i själva verket alltid betraktar icke-juden som "untermesch" och knappast någon man förspiller en massa daler på.

När business-juden H.G. Turitz, mannen bakom Epa-affärerna, avled år 1957, hade han för åminnelsen av hans namn ordnat en H.G. Turitz-stiftelse, vars syfte visar sig vara spridandet av prosionistisk propaganda på Göteborgs Universitet.

Judisk Krönika, nr.9-10/1972, skriver om H.G. Turitz som "var aktiv sionist och besökte Israel så ofta som tid och sviktande hälsa medgav" och där "landets nutid och framtid låg honom varmt om hjärtat":

"Ända sedan 1940-talet hade H.G. Turitz arbetat med idén att genom föredrag och annan information göra det möjligt att till en bredare - och i fråga om Israel relativt oinformerad - publik sprida kunskap om och förståelse för Israel."

 Judisk Krönika citerar också i samma artikel från stiftelsens stadgar:

""Till Göteborgs Universitet skall årligen utbetalas 3000 kronor att användas i syfte att göra judisk historia mer allmänt bekant och att belysa de judiska problemen och antisemitismen för att därmed söka uppnå en större förståelse emellan kristna och mosaiska trosbekännare. Utformningen av denna information bestämmes av Göteborgs Universitet i samråd med Mosaiska Församlingens föreståndare.""

Här skall alltså den judiska församlingen "i samråd" tvinga på de svenska studenterna sionistpropaganda.

Och Judisk Krönika berättar att för att kunna sprida denna sionistpropaganda "under de gångna åren har H.G. Turitz-stiftelsen inbjudit ett femtontal personer att hålla föreläsningar vid Göteborgs Universitet" där enligt Judisk Krönika "hittills [...] endast judar varit föreläsare".

 

 

***

 

När det så gäller judarna och studierna har man ofta sett hur judar som nyinvandrat tämligen snabbt avancerat uppåt. Detta till skillnad från andra grupper som ofta hamnar i getton och proletariseras.

 

Hur går då detta till?

Tja, den judiska lektyren kan ge några ledtrådar.

 

Den judiske bokförläggaren Per I. Gedin skriver exempelvis i sin memoarbok "Förläggarliv" (Albert Bonniers Förlag, 1999, sid. 27):

"När vi skulle lämna skolan och Tyskland skrev [den judiska Theodor Herzl-] skolans rektor ut ett alldeles för bara betyg åt mig för att hjälpa mig att komma in i den svenska skolan [...]."

 

Så herr Gedin kom till Sverige som flykting från Nazi-Tyskland med preppade betyg.  

 

Nina Einhorn (Jerzy Einhorns sionistiska hustru) intervjuas i Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.3-1994:

"Redan i Lodz hade Nina mött en viss Jerzy Einhorn. De var studiekamrater. De var jämnåriga men Nina började en termin före Jerzy och fick chansen att komma till Köpenhamn, dit hon drog honom med sig. Där fick de dock inte stanna länge, men en vänlig rektor vid universitetet visade dem hur nära Sverige låg om man befann sig i Helsingör.

- Vi var fyra kamrater som med hjälp av den danska sionistorganisationen korn över med en liten båt till Skåne och sedan vidare med tåg till Stockholm, där jag fick gå på laboratoriekurs. Jag tyckte livet var pest och kände mig misslyckad. Jag ville ju bli läkare! Lånade en cykel, trampade iväg till Uppsala och sökte upp Hugo Valentin. Genom hans förmedling blev både Jerzy och jag så småningom antagna som extra studenter. Vi pluggade hårt och diskade för vårt uppehälle.

- Har man gått igenom ett krig, betyder det där med pengar så lite. Men på våren 1947 kom Herman Diamant, dåvarande styrelsemedlem i Israelitiska Ynglinga- föreningen, till Uppsala för att se hur vi klarade oss och tack vare honom fick vi de första stipendierna. Senare fick vi lån av Judiska församlingen för att läsa vidare."

 

Här ser man hur sionistledaren Valentin utnyttjar sina kontakter i Uppsala och fixar in de unga judarna på medicinutbildningen. Man undrar på vems bekostnad.

Sedan kommer en annan sionistisk jude, Herman Diamant, och ordnar fram de ekonomiska medel från någon av de många judiska fonderna, för att de skall kunna fullfölja studierna.

Så trots att paret Einhorn är nyinvandrade kan de plötsligt börja en utbildning som p.g.a. av bristande platser och stora omkostnader är svår för den svenska inhemska befolkningen att komma in på och fullfölja.

 

 

"Jag hade en suspekt lärare i kristendom som var präst, en dundrande gubbe. På ett föredrag om judendomen berättade jag att jag var jude. Han fick så dåligt samvete å historiens vägnar att jag fick femma utan att prestera nåt i övrigt på tre år."

 -Juden Steffo Törnqvist intervjuas i Judisk Krönika, nr.1-1996. Steffo berättar hur han haft nytta av det judiska.

 

 
***
 


 

Historik

 

Redan på 1930-talet noterade antijudiska kretsar det tilltagande judiska inflytandet inom utbildningsväsendet.

 

En sammanställning av den svenske antijudaisten Oscar Landhal från 1936, noterade följande judiska namn:

 

Vid GÖTEBORGS HÖGSKOLA har vi judarna Löb, Nachmannson och Cassirer.

Vid LUNDS UNIVERSITET har vi heljuden, prof. Ragnar Josephson. Prof. Harald Kylin är gift med en judinna. Besläktade med judar är professorerna Hadding, af Klercker, Löfstedt, Moberg (universitetets rektor) och Olivecrona.

Vid STOCKHOLMS HÖGSKOLA träffar vi på heljudarna professorerna Oscar Benjamin Klein och Martin Lamm och docenten Gert Bonnier (nu kallad till en professur vid högskolan). Den under året avlidne prof. Ivar Bendixson var likaledes heljude. Halvjudar är prof. Carl Benedicks och doc. Carl Olof Johan Lamm, kvartsjudar docenterna Otto Heilborn, Carl Olof Josephson och Adolf H. Schück (prof. Henrik Schücks son). Gifta med judinnor är doc., byråchefen K. A. Edin och prof. Otto Rosenberg. Besläktade med judar är ordföranden i högskolans styrelse, presidenten i Svea hovrätt Birger Ekeberg och prof. Gustaf Albert Eberstein.

Att Stockholms högskolas studentkårs officiella organ "Gaudeamus" har sin ekonomiska avdelning förlagd till Bonniers Förlag är ju under dessa omständigheter, helt naturligt samt att red. för densamma är juden Arnheim.

Vid KAROLINSKA INSTITUTET dominerar judarna fullständigt. Vi har där följande heljudar: doc. Hans Davide, doc. James Heyman, doc. (med professors namn) Arnold Josefson, doc. Bertil Josephson, prof. emer. Isak Jundell, prof. Adolf Lichtenstein och prof. emer. Henry Isaac Marcus. Den under året avlidne doc. Karl Marcus var även jude. Laboratorn Ernst Abrahamson är halvjude. Prof. Gösta Forsell och prof. Herbert Olivecrona, den kände hjärnkirurgen, vilken omger sig med en hel stab av tyska judar, är gifta med judinnor. Prof. Folke Henschen har varit gift med en judinna, likaså prof. Olle Kinberg (vilkens judiska fru numera är gift med landshövding von Sheidern i Vänersborg). Såväl prof. Henschen som prof. Kinberg har barn från dessa sina judiska äktenskap. Prof. Gadelius, doc. Waldenström har barn, som äro gifta med representanter för "egendomsfolket".

Vid UPPSALA UNIVERSITET har vi följande heljudar: prof. Bernh. Jaconowsky, doc. Hugo Valentin, doc. Elsa Warburg och (trol.) danske lektorn Alf. Henriques, prof. emer. Carl David Josephson och andre bibliotekarien Harald Heyman (vid universitetsbilioteket.) Halvjudar är prof. F. G. Blix, prof. emer. Henr. Schück, doc. H. G. Chr Wahren och doc. Gunnar Heckscher (son till prof. Eli Heckscher vid Stockholms handelshögskola). Gifta med judinnor är prof. N. Svedelius och prof. emer. O. Lagercrantz. Besläktade med judar är prof. H. F. Laurell, prof. Östen Undén, prof. Folke P:son Wetter och prof. emer. C. J. J. E. Wiman.

 

 

***

 
I ett mer sentida perspektiv, finns det gott om judar, sionister och judarnas nära vänner på höga positioner inom utbildningsväsendet.

Någon kan ju invända och fråga sig vad spelar detta för roll, men då vi i vår introduktion anser oss ha visat att judendomen är en elitistisk, rasistisk ideologi och den till judendomen kopplade politiska rörelsen sionismen är en våldsideologi där ockupation är målet och våld och terror medlen, anser vi det berättigat att påpeka vari den svenska utbildningshierarkin dessa personer finns.

Faktiskt mycket liknande de argument vårt eget etablissemang drar fram när de "upprörs" över att någon lärare eller utbildningsansvarig skulle vara anstucken av s.k. "nazistiska" idéer. Det är då inget som går opåtalat förbi utan det brukar fördömas. Och i den rådande judiskstylade demokrati vi lever under händer det till och med att folk blivit av med sina arbeten på dessa grunder.

Blotta anklagelsen räcker ibland.

 

Men när det gäller anhängarna av den rasistiska judendomen och den kriminella sionistiska ideologin där det går ut på att etnisk rensa, terrorisera, och faktiskt t.o.m. kulturellt och fysiskt utrota människor bara p.g.a. deras härkomst, ja då är det raka motsatsen.

 

 ***

 


 

Några aktörer med makt inom utbildningsväsendet

 

Inom rektorsväsendet på de högre utbildningarna, platser av klart strategiskt värde, har det sedan länge funnits människor med makt som kommer från denna maffia.

Där kan man se personer som:

 

 

Vid Uppsala Universitet

 

Juden Henrik Schück var rektor för Uppsala Universitet 1905-1919. Han var också professor i litteraturhistoria vid Uppsala Universitet. Vi berättar mer om Henrik Schück nedan

 

Otto Lagercrantz var prorektor för Uppsala Universitet 1929-1932 och sedan rektor 1932-1933. Han var professor i klassiska språk och sedan 1916 gift med judinnan Siri Magnus, vars far var en judisk gosshandlare Ad. Magnus och vars mor var född från den judiska klanen Raphael. Vi berättar mer om Otto Lagercrantz nedan

 

Åke Holmbäck (född 1889), var en folkpartist som var prorektor 1948 och rektor 1952-1955 för Uppsala Universitet. Holmbäck var en av grundarna av Samfundet Sverige-Israel och var denna sionistiska organisations förste ordförande.

Holmbäck var professor i privaträtt vid Uppsala sedan 1926. Inom politiken satt han i Andra och Första Kammaren och var bl.a. sakkunnig på Ecklesiastikdepartementet och Justitiedepartementet.

 

Torgny Segerstedt (Jr.) var universitetsrektor i Uppsala 1955-1978 och styrelseordförande för Folkuniversitetet 1947-1955. Segerstedt var professor i praktisk filosofi och ordförande i Samfundet Sverige-Israel 1975-1978, och därefter organisationens hedersordförande. Vi berättar mer om Torgny Segerstedt nedan.

 

Martin H:son Holmdahl var prorektor för Uppsala Universitet 1970-1978 och rektor för Uppsala Universitet 1978-1979. Holmdahl var professor i anestesiologi i Uppsala sedan 1965. Sedan 1990 är han ordförande för Hebreiska Universitetets Vänner i Sverige (se Judisk Krönika, nr.5-1990). Vi berättar mer om Martin H:son Holmdahl nedan.

 

Stig Strömholm var prorektor för Uppsala Universitet 1978-1989 och rektor för Uppsala Universitet 1989-1997. I egenskap av Prorektor vid Uppsala Universitet, var han en av de prosionister och sionismens nyttiga idioter, som 1985 skrev på en lista, på ett initiativ från World Zionist Organization, där man ville att FN:s resolution från 1975 om att sionism är en form av rasism, skulle annulleras. Se artikeln från Judisk Krönika, nr.2-1987. För övrigt ett dokument som också signerades av ovannämnde Martin H:son Holmdahl.

Till Strömholms försvar kan berättas att han ändå bjöd visst motstånd mot Israel-lobbyn under den s.k. "Bergman-affären" på 1990-talet.

 
Leif Lewin jude som är professor i statskunskap och som var vicerektor Uppsala Universitet 1999. Lewin var ordförande Sveriges Universitetslärarförbund 1987. Vi berättar mer om Leif Lewin nedan.

 

Lennart Hirschfeldt, jude och chefredaktör för Upsala Nya Tidning, var styrelseledamot i Uppsala Universitet under perioden 1977-1980. Vi berättar mer om Lennart Hirschfeldt i avsnittet om UNT.

 

Lennart Hirschfeldts dotter är professorn Lena Marcusson (född 1946). Hon har höga positioner inom den akademiska världen som professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet sedan 1997 och är prorektor för detta universitet sedan 1997. Således en judinna med mycket makt inom utbildningsväsendet. Därutöver har Marcusson också inflytande inom UNT då hon sitter i tidningens styrelse sedan 1996.

 

 

Håkan Holmberg, folkpartistisk politiker, är ledamot Uppsala Universitets konsistorium. Håkan Holmberg är redaktör på UNT och var ordförande för Svenska Kommittén mot Antisemitism 1989-1998. Vi berättar mer om Håkan Holmberg i avsnittet om UNT.

 

Per Wästberg (Hirsch), judisk medlem i Uppsala Universitets konsistorium 1991-1994. Satt som ledamot för fakultetsberedningen för Humaniora 1964-1969.

 

Ingegerd Troedsson, moderat politiker och starkt proisraelisk, satt i Uppsala Universitets konsistorium 1988-1991.

Ingegerd Troedsson på podiet, stödd av Israels fana - "huvudtalare vid firandet av Israels 40-årsdag":
"Det var inte det rätta tillfället för recensioner av dagspolitiken ansåg hon."

D.v.s. man skall inte ta upp det judiska apartheidsystemet och dess förtryck av Palestinas ursprungsbefolkning - de kristna och muslimska palestinierna.

   

Sven Delblanc (född 1931). Författare. Professor 1990 och ledamot av Uppsala Universitets konsistorium 1988. Skriver i "Slutord" om sin förläggare Tor Bonnier som "mitt livs sista faderssubstitut" och talar om Tors "faderskärlek" till honom. Medarbetare i BLM och Expressen. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.  

 

***

Vid Stockholms Högskola och Stockholms Universitet

 

Ivar Bendixson, jude och matematikprofessor, var rektor för Stockholms Högskola 1911-1927. Ivar Bendixsons bror, pedagogen Artur Bendixson, organiserade den 1901 upprättade Göteborgs högre samskola och var dess rektor t.o.m. 1904. Artur Bendixson redigerade också tidskriften Skolan och pedagogiska skrifter i början av 1900-talet och sedan 1913 var han medlem av redaktionen för Nordisk familjeboks 3:e upplaga. Artur Bendixson var nära vän med familjen Bonnier. Vi skriver mer om Bendixsons nedan.

 

Hugo Ivar Heyman (född 1883), tillhörde bl.a. Stockholms Högskolas kassaförvaltning och var sekreterare hos högskolans lärarråd och matematisk-naturvetenskapliga avdelning 1912-1914. (Ej att blanda ihop med en annan jude, Hugo Heyman, nedan.) 

 

Birger Ekeberg (född 1880), professor i juridik, var ordföranden i Stockholms Högskolas styrelse fr.o.m. 1927 samt president i Svea Hovrätt. Ekeberg var gift med dottern till en universitetskansler Carl Swartz. Ekeberg anges som "besläktad med judar" av den antijudiska författaren Landahl.  

 

Ulrika Francke (född 1956), direktör som suttit som styrelseledamot i Stockholms Universitet 1976-1985. Francke är judinna då hon är dotter till den judiske professorn och proisraelen Björn Tengroth (Kaplan), en person vi berättar mer om nedan.

   

Artikel och text ovan från Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.2-1998.

 

Professor Björn Tengroth, på sionistiskt jippo för att fira Israels 50 års jubileum.

Tengroth är judisk far till Ulrika Francke, en kvinna som varit styrelseledamot i Stockholms Universitet.

 

Elisabeth Fleetwood, moderat riksdagskvinna, har suttit som styrelseordförande för Stockholms högskoleregion och i styrelsen för Stockholms Universitet. Hon har vid upprepade tillfällen avslöjats som en politiker med sionistiska sympatier.

 

I styrelsen för Stockholms Universitet för år 2001 kan man se flera ledande sionister:

Anitra Steen är ordförande för universitetsstyrelsen sedan 1998. Steen har också varit socialdemokratisk statssekreterare på Utbildningsdepartementet 1989-1991. Vi har tidigare uppmärksammat henne då hon samarbetat med den sionistiska kvinnoorganisationen WIZO, Women´s International Zionist Organization. Enligt uppgifter i media i april 2002 skall Anitra Steen bli biträdande minister på Utbildningsdepartementet.

Willmar Sauter, judisk professor i teaterhistoria, är suppleant i styrelsen för Stockholms Universitet . Sauter har bott i Israel. Sauter skriver i Judisk Krönika, nr.1-1984:

"Mina känslor för Israel [...] var fortfarande mycket starka."

Vi berättar mer om Willmar Sauter nedan.

 

Som chef för rektors kansli för Stockholms Universitet (2001) anges en kvinna med det judisk-klingande namnet Pia Bjerén Fürstenbach.

 

 

***

 

Vid Göteborgs Högskola och Universitet

 

Den judiske advokaten Philip Lemans dotter Agda Leman, blev 1877 gift med Evald Lidén professor i jämförande språkforskning med sanskrit vid Göteborgs Högskola och högskolans prorektor 1926-1927.

 

Holger Elliot (född 1887), judisk hovrättspresident, var styrelseledamot i Göteborgs Högskola 1949-1953.

 

Per Nyström professor, f.d. landshövding, var ordförande för Göteborgs Högskola 1951-1954, och Handelshögskolan i Göteborg 1950-1961. I sin sionistiska gärning har vi noterat att han är stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

 

Christina Rogestam, centerpartistisk politiker, var ordförande för Göteborgs förenade studentkårer 1968-1969 och senare styrelseledamot av Skolöverstyrelsen 1981-1982, ordförande för regionstyrelsen för Göteborgs högskoleregion 1975-1982, och innehade den viktiga posten som förvaltningschef för Universitetet i Göteborg åren 1982-1987.

Rogestam förärades utmärkelsen "Årets Kvinna" av den sionistiska kvinnoorganisationen WIZO, för år 1990. En utmärkelse som bara ges till de mer hängivna sionisterna och Israelbeundrarna i Sverige.

Christina Rogestam är stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism och lokalordförande för Samfundet Sverige-Israel i Göteborg (2002).

 

Jan Nilsson, professor i matematisk fysik på CTH i Göteborg var rektor för Göteborgs Universitet 1986-1992. Nilsson är sedan 1959 med en judinna Roboz, vars mor var född Stern.

 

 

Några universitetsbibliotekarier värda att nämna.

 

Ernst Meyer (född 1854), 1:e bibliotekarie vid Uppsala Universitet 1910. Son till bokförläggaren Philipp Meyer och dennes likaledes judiska fru från klanen Rubenson.

 

Den berömde juden Harald Heyman (1889-1962), var också förste bibliotekarie i Uppsala Universitet 1946-1955. Dessförinnan var han 2:e bibliotekarie fr.o.m. 1925. Harald Heyman är begravd på den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm. Han är far till Israel-propagandisten Viveka Heyman ("Arbetaren") och Ernst Heyman, samt till Elsa Heyman, som är gift med Jacob Branting, se denne.

 

Erik Mesterton (född 1903), 1:e bibliotekarie vid Göteborgs Universitetsbibliotek 1961-1969. Gift med den judiska dottern till professor Malte Jacobsson och judinnan Emma Stiasny.

 

Herbert Tigerschiöld, var som 2:e bibliotekarie på CTH (Chalmers) i Göteborg gift med judinnan senare känd som Brita Wigforss. Hon hette ursprungligen Felländer och hennes mor var från klanen Ahronowitsch. De skilde sig sedan varpå Brita gifte sig med Harald Wigforss, senare huvudredaktör och ansvarig utgivare av GHT. Herbert Tigerschiöld blev senare överbibliotekarie på CTH åren 1964-1970.

 

***

Några andra aktörer

 

Den judiske direktören Erland Waldenström, på mödernet från den judiska klanen Lion, var en höjdare inom Sveriges industri- och bankvärld. Vi berättar mer honom och hans släkt i avsnittet om judar och industrin i Sverige. Bland andra engagemang var Waldenström ledamot av direktionen för Handelshögskolan i Stockholm 1961-1977. 

 

Moderatkvinnan Ann-Cathrine Haglund var styrelseledamot för Högskolan i Örebro åren 1988-1992, och som ordförande för utbildningsutskottet 1991-1993. Ann-Cathrine Haglund var länge ordförande för Samfundet Sverige-Israel.

 

Kerstin Meyer, judisk operasångerska, satt i styrelsen för Umeå Universitet 1994-1997.

 

Ann-Britt Grünewald, feminist debattör och f.d. fängelsechef, är styrelseordförande för Högskolan i Dalarna (februari 2001). Ann-Britt Grünewald är gift med den pro-israeliske aktivisten Björn Grünewald, son till judiske konstnären Isaac Grünewald.

 

Claes Dinkelspiel sitter i City-universitetets styrelse. Brodern Ulf Dinkelspiel, moderat politiker och f.d. minister, är också engagerad i utbildningssektorn och sitter i KTH:s styrelse (2001-01-01 — 2003-12-31).

 

Bonnie Bernström, ledamot av Institutet för Högre Kommunikations och Reklamutbildnings högskolestyrelse fr.o.m. 1988. Bernström är medlem i Samfundet Sverige-Israel och stödmedlem i den sionistiska och Israel-lobbyorganisationen Svenska Kommittén mot Antisemitism. Vi berättar mer om henne i vårt avsnitt om folkpartiet.

 

Anita Bråkenhielm, moderat riksdagskvinna,. Inom utbildningsväsendet har hon varit ledamot i regionstyrelsen för Linköpings högskoleregion 1980-1987 och ordförande för Sophiahemmets sjuksköterskehögskola sedan 1999. Bråkenhielm är stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism

 

Harry Cullberg grundade och var sedan rektor och VD för Sigtunaskolan. Cullbergs dotter gifte sig med Torkel Stern, en känd jude inom bankvärlden, och son till det judiska kammarrättsrådet Erik Stern, vars mor i sin tur stammade från den judiska klanen Delmonte

 
Astrid Janzon (född 1907), var rektor för Statens Sjukskötskola i Stockholm 1939-1969 och för Karolinska Sjukskötskolan 1969-1970. Janzons mor var född Hollander, således kom hon från den judiska klanen med samma namn.
 
Jörgen Weibull, professor i historia, var rektor för Ålborgs universitetscenter 1973-1976. Folkpartist och s.k. historisk expert anlitad frekvent av Svenska Kommittén mot Antisemitism.

 

Erik Sandberg (född 1909), var under sin yrkesverksamma period rektor för ett antal olika skolor, bl.a. i Västerås. Sandberg hade mycket inflytande inom utbildningsväsendet då han var t.f. undervisningsråd 1950-1960 och ordförande för Rektorernas Riksförening 1960-1965. Han satt också i styrelsen för stifts- och landsbiblioteket i Västerås 1967-1974.

Han var också engagerad inom det kristna samfundet. Ordförande för Sigtunastiftelsen 1971-1981 och ordförande för dess AU 1977-1979. Guvernör för Rotary International 1976-1977, ledamot av Svenska Rotaryrådet 1969-1970, 1975-1980 och dess ordförande 1979-1980. Han tillhörde Förbundet för kristen humanism och var ordförande för Humanistiska Förbundet i Västerås sedan 1979.

Erik Sandberg var en kristen sionist. Han utmärkte sig inom de sionistiska leden som vice ordförande för Samfundet Sverige-Israel 1978-1986.

Erik Sandberg deltog vid Judiska Föreningens festlighet i Västerås, se Judisk Krönika, nr.4-5/1988.

Erik Sandberg var gift med dottern till professor Nils von Hofsten. Till saken hör att denne professor var gift med en kvinna från familjen Berlin, där namnet "Berlin" brukar tala för ett direkt släktskap med den till kristendomen konverterade juden Abraham David Brody (-Berlin).

Erik Sandbergs svåger, var författaren Erland Hofsten, känd från TV:s valvakor 1962-1982. Erland Hofsten (född 1911) var 2:e vice ordförande för Sveriges Författarförbund 1974-1976, och tidigare gift med journalisten Birgitta Ek

 

 

Sigvard Rubenowitz, var rektor för Socialhögskolan Göteborg 1969-1970. Rubenowitz tillhörde Göteborgs Judiska Församling och var t.o.m. dess ordförande. vi berättar mer om Rubenowitz, nedan.

 

Ted Goldberg, sociolog och fil. dr. Rektor vid Socialhögskolan i Stockholm.

 

Ulla Wagner, judisk studierektor för Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 1982-1983. Hon har varit verksam där sedan 1969. Wagner är också museichef för Folkens Museum och satt i SIDA:s forskningsnämnd 1996-1998. 

 

Peter Luthersson, SvD:s kulturchef 1993-2001, var universitetslektor vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lunds Universitet sedan 1985 och innehade den prominenta posten som studierektor där 1985-1993. Sedan 2001 är Peter Luthersson prefekt för området Konst, kultur och kommunikation, K3, på Malmö Högskola sedan 2001. Luthersson sitter sedan 2002 i Judisk Krönikas redaktionskommitté.

 

Sverker Oredsson, folkpartist, högskolelektor och numera professor i historia. Anges som universitetsdir. i Lund 1982-1990. På senare tid också ordförande för Svenska Kommittén mot Antisemitism. Deltog i kampanjen mot konstnären Lars Hillersberg.

 

Staffan Burenstam Linder (född 1931) riksdagsledamot och f.d. vice ordförande för moderaterna, statsråd och chef för Handelsdepartementet var docent i nationalekonom i Handelshögskolan i Stockholm 1961, för att sedan bli professor i internationell ekonomi där sedan 1974. 1986 blev han även rektor för Handelshögskolan. Staffan Burenstam Linder var en av moderaternas främsta Israel-sympatisörer.Burenstam Linder var exempelvis en av huvudtalarna vid det "sympatimöte för Israel" som Samfundet Sverige-Israel anordnades i Stockholms Folkets hus 15:e december 1974, enligt en artikel i Menorah, nr.1-1975.

 

Donya Feuer, judisk koreograf. Adjungerande professor vid Lärarhögskolan.

 

***

 

Utbildningspolitik
 

På den utbildningspolitska sidan har man sedan länge sett antal aktörer med band till den judiska gruppen och sionistmaffian i Sverige.

 

Denna politiska makt är viktig om man exempelvis vill få igenom ändringar av utbildningsplanen, lägga in mer om den s.k. "förintelsen" för skolungdomarna, skolresor till Auschwitz och andra sionist-inspirerade aktiviteter.

 

Åke Zetterberg (född 1908), var en av grundarna av Samfundet Sverige-Israel, 1953. Zetterberg var politiskt aktiv och satt i Andra Kammaren för socialdemokraterna 1958-1968 och var sakkunnig i Ecklesiastikdepartementet 1947-1953, där hade således hade möjlighet att influera utbildningen i riket.

Åke Zetterberg var präst med socialdemokratisk böjelse som var ordförande för Stockholms prästsällskap 1949-1952, ordförande för Stockholms kristliga socialdemokrater 1947-1959, ordförande för Sveriges kristliga socialdemokraters förbund 1954-1968. Han var pastor primarius och domprost för Stockholms stift och Storkyrkoförsamlingen 1959-1970.

 

Ingrid Osvald-Jacobsson var byråchef för överstyrelsen för yrkesutbildning 1947-1961. Hon var gift med landshövdingen och filosofiprofessorn Malte Jacobsson som tidigare varit gift och hade barn med judinnan Emma Stiasny. Ingrid Osvald-Jacobssons bror, direktören Gunnar Osvald, var gift med en judinna från klanen Heyman, och hennes andre bror, professor Hugo Osvald, var också gift med en judinna från klanen Heyman samt ordförande för Samfundet Sverige-Israel.

 

Jan Friedman, folkpartist och jude, var tidigare politiskt verksam som bl.a. informations-sekreterare i Utbildningsdepartementet 1977-1979. Jan Friedman har som aktiv jude suttit i fullmäktige i Judiska Församlingen i Stockholm (se Judisk Krönika, nr.3-1979) samt är medlem i den sionistiska organisationen Svenska Kommittén mot Antisemitism.

 
Jan-Erik Wikström, folkpartist, var tidigare Sveriges utbildningsminister då han var statsråd och chef för utbildningsdepartementet 1976-1982. Wikström har också varit vice ordförande för skoldirektionen och länsskolnämnden 1967-1970. 1988-1997 var han ledamot av Karolinska Institutets konsistorium. Jan-Erik Wikström är stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism och tidigare ordförande i Samfundet Sverige-Israel.

Jan-Erik Wikström var huvudtalare vid en stor sionistisk ceremoni i Göteborgs synagoga, med anledning av Israels 40-årsjubileum, och där KDS-ledaren Alf Svenssonockså prisade Israel.

Judisk Krönika, nr.4-5/1988, kallar Wikströms tal "ett ode till staten Israel", ett "varmt hyllningstal, buret av äkta vänskap till den jubilerande staten".

 

Beatrice Ask, moderat f.d. utbildningsminister. Numera medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

 
Bert Levin, jude och statssekreterare i Utbildningsdepartementet 1976.
 
Lars Leijonborgs fru Lotta Edholm är ledamot av den sionistiska organisationen Svenska Kommittén mot Antisemitism. Ur denna aspekt är det klart graverande att hon samtidigt sitter i skolroteln för Stockholms stad.

 

Kurt Stern, österrikisk jude, verksam under 40 år, varav 20 år som chef för Arbetarnas Bildnings Förbund - ABF - i Stockholm. Kurt Stern kallas exempelvis i samband med att han tilldelades Sankt Eriksmedaljen, "Stockholms stads finaste utmärkelse", för en "ledande folkbildare i Stockholm" (se DN 21/5-2001). Gift med Karin "Kajsa" Odencrants, som arbetar med högskolefrågor på Utbildningsdepartementet.

 

David Zaudy, judisk propagandist på Expressens ledarsida. Moderat ersättare i utbildningsnämnden i kommunfullmäktige för Stockholms Stad (2000). 

 

Lena Svanberg, red. på Skolöverstyrelsen 1961-1967. Judinna från klanerna Lempert och Adelsohn.

 

Matts Bergom-Larsson, från klanen Bonnier, satt i Skolöverstyrelsen 1964-1972.

 

Leif Larson, kanslisekreterare på Utbildningsdepartementet 1967, departementssekreterare där 1971. Sakkunnig på Utbildningsdepartementet 1988-1991. Direktör på Kulturdepartementet sedan 1991. Modern från judiska klanen Heyman.

 

Harry Schein, österrikisk jude, sakkunnig på Utbildningsdepartementet 1971-1976.

 

Åke Meyerson, sakkunnig Ecklesiastikdepartementet 1963, departementssekreterare där 1965.

 

Jan Stiernstedt - sakkunnig på Ecklesiastikdepartementet 1959. 1:e kanslisekreterare 1960. Budgetsekreterare 1962. Byråchef 1963. Departementsråd 1965. Expeditionschef Utbildningsdepartementet 1969-1979. Jan Stiernstedt är jude via modern, från klanen Abramson/Abrahamsson.

 
Pia Enochsson, från Socialdemokratiska Partiets Kvinnoförbund, politisk sakkunnig och verksam på Utbildningsdepartementet och UD 1986-1991. Tidigare vice ordförande i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

  

Gunnel Vallquist (född 1918), satt i UHÄ:s planering och beredning för kultur och informationsyrken 1977-1982. Hon bär f.ö. professors namn sedan 1981.

 

Lennart Weiss, har suttit i Stockholms skolstyrelse (1994).

 

***

 

Hem och skola 

 

Bengt Börjesson, professor i socialt arbete. Ordförande i riksförbundet Hem och Skola 1976-1980. Tidigare rektor för Socialhögskolan i Stockholm 1969-1972. Gift med judinnan Kerstin Vinterhed, se denna. 

 

Karl Grunewald, judiskt medicinalråd (modern född från den judiska klanen Feldmann). Ordförande för riksförbundet Hem och Skola 1972-1976. Far till journalisten Niclas Grunewald

 

Gabriel Romanus, folkpartist och jude, ordförande riksförbundet Hem och Skola 1980-1984. Observera att Gabriel Romanus är kusin till judinnan Kerstin Vinterhed, ovan. Gabriel Romanus´ farbror Sven Romanus var sakkunnig på Ecklesiastikdepartementet 1941-1943.

Gabriel Romanus var ordförande för Svenska Kommittén mot Antisemitism 1984-1989. Han är också suppleant i riksstyrelsen för Samfundet Sverige-Israel.

Farbrodern Sven Romanus är stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism .

 

Här ser man i riksförbundet Hem och Skola på posten som ordförande först en icke-jude gift med en jude, sedan en jude, och sedan en jude igen.

Kom ihåg att judarna själva påstår att de är så obetydliga och kraftlösa i det svenska samhället, och tillika såtill antalet, att sannolikheten att stöta på en jude är c:a 1 på 400.

 

***

 

ÖVRIGA

 

Knut Kjellberg, anatomi-professor vid Konstakademin, liberal riksdagsman, var ordförande i Folkbildningsförbundet. På mödernet relaterad till judiska klanen Arnoldson

 

Inga Fischer-Hjalmar var sedan 1952 gift med Stig Hjalmars (född 1917), professor i mekanik vid KTH 1979-1983. Stig Hjalmars var också 1:e vice ordförande för Universitetslärarförbundet 1964-1970.

 Leif Lewin (född 1941), professor i vältalighet och statskunskap sedan 1972. Ordförande för Statsvetenskapliga förbundet 1976-1978. Ordförande Sveriges Universitetslärarförbund 1987.

 

Lena Einhorn har tagits upp av regeringen som ledamot i Ämnesrådet för humaniora och samhällvetenskap i Vetenskapsrådet. 
 
Helle Klein, politisk chefredaktör på Aftonbladet, sitter som Ledamot av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet under två perioder. Ledamot av det nybildade Vetenskapsrådet. Helle Kleins farbror är den sionistiske agitatören Ernst Klein, och hennes farfarsfar var överrabbinen Gottlieb Klein.

 

 

Skollitteratur;

 

Karin Tarschys. Författare till utbildningslitteratur. Gift med den sionistiskt aktive juden Bernhard Tarschys.

 
Hans Thorbjörnsson. Född 1934. Fil. mag. Lärare i svenska och historia. Numera läroboksförfattare på heltid. Skriver i Judisk Krönika, nr.3-1990.

 

 

*** 

 


Statsvetenskap

 

Juden Gunnar Heckscher (1907-1987) var ordförande för högerpartiet (moderaterna) under åren 1961-1965. Han var rektor för Socialinstitutet 1945-1954, därefter professor i statskunskap vid Socialinstitutet 1948-1958 och sedan den viktiga posten som professor i statskunskap vid Stockholms Universitet 1958-1965. Heckscher var även aktiv på det internationella planet och var vice ordförande för International Political Science Association 1952-1958.

 

 

Carl Wahren (född 1933), jude från den kända judiska klanen Wahren. Byrådirektör på SIDA 1964 och avdelningsdirektör där 1965-1968, byråchef på SIDA 1970-1978. Carl Wahren var universitetslärare i internationell politik i Uppsala och Stockholm 1962-1968.

 

Daniel Tarschys, statsvetare och s.k. öststatsexpert började som professor i öststatsforskning vid Uppsala Universitet för att efter 1985 bli professor vid Stockholms Universitets Statsvetenskapliga Institution.

Daniel var även nominerad som kandidat till rektor för Stockholms Universitet, något han gjorde i konkurrens med sin judiske vän från statsvetenskapliga institutionen, professor Kjell Goldman (se DN 27/2-1994).

Daniel Tarschys samarbetar med Världssionistiska Organisationen.

 

 

Kjell Goldman. Statsvetare vid Statsvetenskapliga Institutionen i Stockholms Universitet. Var en av huvudkandidaterna till posten som ny rektor på Stockholms Universitet enligt DN 27/2-1994: "Tipsen inför topptjänsten lutar mycket, mycket, försiktigt åt Kjell Goldman."

 

 

Leif Lewin (född 1941), professor i vältalighet och statskunskap i Uppsala sedan 1972. Ordförande för Statsvetenskapliga Förbundet 1976-1978. Ordförande för Sveriges Universitetslärarförbund 1987. Vice rektor för Uppsala Universitet 1999.

 

Michelle Michelletti, statsvetare vid Statsvetenskapliga Institutionen Stockholms Universitet.

 

Farago, statsvetare vid Statsvetenskapliga Institutionen Stockholms Universitet. 

 

Eric Stern, amerikansk jude från Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet. Forskar om krishantering för Utrikespolitiska Institutet 2001.

 

Elias Berg, statsvetare vid Statsvetenskapliga Institutionen Stockholms Universitet.

 

Bo Rothstein (född 1954). Fadern jude född i Österrike, senare invandrad till Sverige. Modern från den judiska klanen Blecher.

Bo Rothstein var först forskare i statskunskap vid Uppsala Universitet 1986-1995. Därefter gästforskare på en rad olika amerikanska universitet. 1993-1994 var Rothstein professor i arbetsmarknadsrelationer för Institutet för Arbetslivsforskning. Sedan 1994 är han innehavare av August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Han har också varit adjungerande professor i Bergen 1995-1997.

År 2000 utsågs han till ledamot av regeringens demokratidelegation. Gästkrönikör på Göteborgs-Postens ledarsida fr.o.m. aug 2000. Skriver regelbundet i Moderna Tider bl.a. om "förintelsen", samt angrepp mot professor Jan Bergman efter rättegången mot Radio Islam. Bo Rothstein är gift med en rektor AnnChristin Gustafsson.

 

 

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 

Herbert Tingsten (1896-1973) statsvetare, publicist. Professor i statsvetenskap vid Stockholms Högskola 1935-1946. Chefredaktör för Dagens Nyheter 1946-1960. Senare känd som Israel-propagandist och donator till Israel.

  

Hans Bergström, senare chefredaktör på DN. F.d. talskrivare år "Mr. Israel", Per Ahlmark. Bergström är också statsvetare. Även Bergströms Mellanöstern korrespondent på DN, Per Jönsson, har tillhört Statsvetenskapliga Institutionen i Stockholm.

 

 

Därutöver kan vi berätta att den judiske aktivisten Stefan Dominique numera aktiv i Svensk Israel-Information, tidigare angavs som "lärare i Mellanöstern-kunskap" vid Lunds Universitet (1989).

 

*** 


Ekonomi

 

 

Den tyske juden Carl Heinemann som under åren 1837-1857 var rabbin för den judiska församlingen i Göteborg, arbetade sedan 1846 som lärare på Göteborgs Handelsinstitut, och sedan 1848 som dess rektor. Rektorstjänsten fortsatte han med efter att han slutat som rabbin, ända till sin död 1868.

 

 

David Davidson (1854-1942). Professor i nationalekonomi och finansrätt vid Uppsala Universitet 1889-1916. Professor Davidson har givit ut i skrift "Bidrag till läran om ekonomiska lagarna för kapitalbindning" och "Bidrag till jordräntornas historia". Davidson har även stått som utgivare av "Ekonomisk Tidskrift" sedan 1899. David Davidsons far var den judiske handlanden Isak Davidsson och modern kom från den judiska klanen Stiebel.

   

 

Eli Heckscher (1879-1952) var den kände nationalekonomen, ekonomihistorikern och statistikern som skall ha tillhört den s.k. "Unghögern" men som räknas som en framstående liberal. Eli Heckscher hade ett stort inflytande på svensk ekonomisk utbildning då han var professor vid Handelshögskolan i Stockholm i nationalekonomi 1909-1929 och i ekonomisk historia åren 1929-1944. Flitig skribent i Stockholms-Tidningen, Bonnier-tidningen Dagens Nyheter och Svensk Tidskrift samt föredragshållare i Radion.

Som troende jude är denne Eli Heckscher begravd i den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm. På sin plast är att nämna att "heckscher" är ett hebreiskt-judiskt uttryck för renhet.

Eli Heckscher var far till högerpartiets ledare Gunnar Heckscher och farfar till socialdemokratiske rikspolischefen Sten Heckscher.

Efter Eli Heckscher tog folkpartisten Bertil Ohlin över professorskapet i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och hade denna post fr.o.m. 1929. Dessförinnan var Ohlin professor vid Köpenhamns Universitet 1924-1929.

 

 

Gustaf Åkerman (född 1888), professor i nationalekonomi vid Göteborgs Handelshögskola 1931-1953, härstammade från den döpta tysk-judiska släkten Kalm (i Sverige "Calms"). Gustaf hade dessförinnan varit bl.a. attaché respektive tillförordnad 2:e sekreterare vid utrikesdepartementet 1915-1918. Gustaf Åkerman gifte sig senare med dottern till en kommendörkapten Joe Ekelund.

Gustaf Åkermans son Johan Åkerman (Jr.) (född 1925) har gjort en lång karriär på Grängesbergsbolag fr.o.m. 1960 och var VD för Gränges AB åren 1971-1977. Därefter var han utredningsman på Industridepartementet 1977-1978, innehade diverse styrelseordförandeuppdrag, var finansdirektör på Statsföretag AB 1981-1983, och till sist direktör Svenska Handelsbanken 1983-1985. 

Professor Gustaf Åkermans bror Johan Åkerman (Sr.) (född 1896), var också professor i nationalekonomi åren 1941-1961 och tillhörde Sveriges Industriförbund 1928-1932.

Gustaf och Johan Åkermans (Jr.) judiske far var Henrik Åkerman, diplomat och svensk-norsk envoyé i London.

 

Artur Attman (född 1910) var professor i ekonomisk historia i Göteborgs Universitet 1954-1977 och ordförande för Stiftelsen Kursverksamhet vid Göteborgs Universitet sedan 1957.  

Artur Attman tillträdde 1972 som ordföranden i den judiska H.G. Turitz-stiftelsen (se Judisk Krönika, nr.9-10/1972). Den sionistiske juden "H.G. Turitz [hade] arbetat med idén att genom föredrag och annan information göra det möjligt att till en bredare - och i fråga om Israel relativt oinformerad - publik sprida kunskap om och förståelse för Israel", enligt Judisk Krönika, och H.G. Turitz-stiftelsen är ett resultat av denna strävan.

Således optimalt för sionisterna att ha denne Attman både i den sionistiska H.G. Turitz-stiftelsen och som chef för kursverksamheterna samtidigt.

Bland andra uppdrag Attman innehaft ses också rollen som styrelseordförande i Göteborgs Sparbank 1965 och förste vice ordförande för Länssparbanken i Göteborg 1968-1977.

 

 

Sandor Asztély, född 1909 i Ungern. Professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, Göteborgs Universitet. Gift med en judinna Weinberg.

 

Walter Goldberg (född 1924 i Tjeckoslovakien) professor på Handelshögskolan i Göteborg och vid Göteborgs Universitet 1966-1989. Var föreståndare för Stiftelsen för administrativ vidareutbildning vid Handelshögskolan i Göteborg sedan 1958. Styrelseledamot på Hahn-Meitner Institute for Nuclear Research 1974-1980. Observera att Hahn och Meitner var två kända judiska kärnfysiker.

 

Marian Radetzki (född 1936). Polsk-född professor i ekonomi. Tidigare anställd på KF och direktör för Swedish Coop Center i Stockholm. Skrev förut på Dagens Nyheters ledarsida. Forskare vid studieförbundet Näringsliv & Samhälle - SNS.

 

Inom den akademiska världen har vi också den sionistiske juden Gabriel Urwitz en post som adjungerad professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (2001). Vi berättar mer om Urwitz i vårt avsnitt om Gota-banken, som han var med om att krascha.

 

Harry Flam. Professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholm (2001). Var ledamot i Riksbankens utredning som del i regeringens tillsatta kommission som utredde Sveriges transaktioner med nazi-Tyskland 1998.

  

Pierre Lehman. Professor vid Handelshögskolan. F.d. frilansjournalist.

***

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 

Staffan Burenstam Linder (född 1931) riksdagsledamot och f.d. vice ordförande för moderaterna, statsråd och chef för Handelsdepartementet var docent i nationalekonom i Handelshögskolan i Stockholm 1961, för att sedan bli professor i internationell ekonomi där sedan 1974. 1986 blev han även rektor för Handelshögskolan. Staffan Burenstam Linder var en av moderaternas främsta Israel-sympatisörer.Burenstam Linder var exempelvis en av huvudtalarna vid det "sympatimöte för Israel" som Samfundet Sverige-Israel anordnades i Stockholms Folkets hus 15:e december 1974, enligt en artikel i Menorah, nr.1-1975.

 

 
***  


Historia

 

 
Torvald Magnusson Höjer (född 1876) var en inflytelserik politiker och diplomat och historiker av judiskt börd då han via modern som var född från den judiska klanen Elliot, på så vis var ättling till den öppet judiske ättfadern Abraham Josephson-Josephssohn. Denne Abraham Josephson-Josephssohn var Torvald Magnusson Höjers morfarsfar, och hans morfarsmor var judinnan Blomma Magnus.

Torvald Magnusson Höjers icke-judiske far var lektorn Magnus Mauritz Höjer (1840-1910), som satt i Andra Kammaren 1891-1908 och tillhörde folkpartiets förtroenderåd 1895-1899 och år 1900 anslöt sig till det nybildade Liberala Samlingspartiet.

Torvald Magnusson Höjer började sin karriär då han 1906-1909 var andre arkivarie i Utrikesdepartementet. Han blev 1909 förste sekreterare och chef för Utrikesdepartementets nyupprättade pressbyrå samt var 1912-1919 kansliråd och chef för den ur denna framgångna pressavdelningen, "en under [det första] världskriget synnerligen ansvarsfull befattning", enligt Nordisk Familjebok (utgåvan för år 1929).

1919 blev han chef för Utrikesdepartementets politiska och handelspolitiska avdelning. Han var sekreterare vid monarkmötet i Oslo 1917 samt vid de efterföljande nordiska ministermötena 1920 och blev 1921 minister "av 1:a klass". Sedan 1923 var han verksam som envoyé i Oslo och 1925-1927 var han suppleant för de svenska ombuden vid Nationernas Förbunds församling.

Torvald Magnusson Höjer var därutöver docent i historia vid Stockholms Högskola och 1905-1921 sekreterare i Svenska Historiska Föreningen samt utgav 1906-1920 Historisk Tidskrift.

Torvald Magnusson Höjer blev far till fyra judiska barn där sonen Torvald Höjer (Jr.) (född 1906) blev professor i historia vid Stockholms Högskola fr.o.m. 1950, medlem av universitetsberedningen 1945-1951 och utgivare av Historisk Tidskrift sedan 1949. Ännu ett bra exempel på hur makt går i arv från far till son.

 

 

Hugo Valentin (1888-1963). Docent i historia vid Uppsala Universitet 1930, professor fr.o.m. 1948.

Ökänd judisk propagandist. Redaktör för Judisk Tidskrift sedan 1949. Har bl.a. skrivit böcker som "De svenska judarnas historia" (1924),"Zionismen" (1933), "Antisemitismen i historisk och kritisk belysning" (1935), "Kampen om Palestina" (1940), "Zionismen som dröm och verklighet" (1950), "Antisemitismen, en fara för folk och individ" (1950) och slutligen "Judarna i Sverige" som kom ut när han dog.

Hugo Valentin deltog 1933 i grundandet av Svenska Zionistförbundet. Hugo Valentin kallas i Menorah, nr.1-1975, "den svenske sionistledaren under flera decennier".

Här ser man således hur en framträdande sionistisk aktivist och propagandamakare under flera år var professor i historia vid ett ledande svenskt universitet.

  

Juden Tom Söderberg, son till författaren Hjalmar Söderberg och dennes judiska hustru, var t.f. professor i historia vid Stockholms Högskola 1959.

Efter att arbetat i redaktionen för Bonniers konversationslexikon och Bonniers världshistoria och på den inflytelserika posten som politisk redaktör Morgon-Tidningen i Göteborg 1936-1940 (ej att förväxla med Morgon-Tidningen/Socialdemokraten i Stockholm) blev Tom Söderberg skribent på Expressen åren 1946-1959.

Tom Söderbergs judiska nerv kan också ses i hans val av ämne att skriva böcker om, vi tänker då på hans bok "Bendix, Josephson och ab" (1956), och åtminstone i hans första val av partner då han valde judinnan Helen Starck (Rosenbaum). Hon kom efter sin relation med Söderberg senare att gifta sig med direktör Gustaf Borgström och bli moder till de tre etablissemangssyskonen Annette Kullenberg, Kerstin Vinterhed (DN) och Claes Borgström (advokat, JÄMO).

Tom Söderberg var en av de många celebriteter, däribland många judar och kända sionister, som skrev under ett upprop publicerat i Judisk Krönika, nr.5-1971, till stöd för den då nybildade "Anna Riwkin-Bricks stipendie- och minnesfond". En fond för att hedra den då nyavlidna sionistiska judinnan och förkämpen för Israel, Anna Riwkin-Brick. Även Toms fru, konstnärinnan Stella Söderberg, var med på detta upprop.

Toms judiska syster Dora Söderberg var i sin tur en känd skådespelerska på bl.a. Dramatiska Teatern som gifte sig med 1:e regissören Sune Carlsten, och deras således judiske son Rolf Carlsten blev också en känd regissör och teaterproducent både inom SR och SVT.

 

 

Sten Carlsson (född 1917) modern född Steffenburg. Professor i historia i Uppsala 1956-1984. Ordförande i Historialärarföreningen 1960-1970, ledamot av Statens Humanistiska Forskningsråd 1969-1975, ordförande Svenska Historiska Föreningen 1977-1983. En av huvudförfattarna till bokserien "Den Svenska historien".

Son till professorn Gottfrid Carlsson. Sten Carlssons bror är professorn i farmakologi vid Göteborgs Universitet, Arvid Carlsson, som är medlem i föreningen Hebreiska Universitetets Västsvenska Vänner i Göteborg, och som år 1979 erhöll Wolfs "israeliska nobelpris". Ett pris som ges av Israel till internationellt kända forskare och där prisutdelningen sker i Israels parlament, Knesset (se artikel i Judisk Krönika, nr.3-1979).

Sten Carlsson är gift med en judinna som på mödernet kommer från den judiska klanen Hirschfeldt.

 

 

Herman Schück (född 1925) Professor i historia vid Stockholms Universitet 1978-1991. Ordförande för Svenska Historiska Föreningen 1983-1989. Styrelseledamot i Riksantikvarieämbetet och de historiska muséerna 1984-1990. Medlem i Riksarkivet, där moderata Israel-vännen Ingegerd Troedsson är ordföranden.

Herman Schücks far var docenten Adolf Schück. Modern född från den judiska Josephson-klanen. Herman Schück gifte sig i sin tur med en Eva Lindberger, vars moder är född från den judiska klanen Münnich.

Herman Schücks son är ekonomi-journalisten och folkpartisten Johan Schück, aktiv för Israel och numera på Dagens Nyheter. Johan Schück är gift med folkpartistiska judinnan och juristen Sussi Kvart (polsk-judiskt ursprung), som vi berättar mer om i vårt avsnitt om judar inom rättsväsendet.

Herman Schücks syster Ingrid Schück är gift med läkar-professorn Lennart Juhlin.

 

När det gäller Sten Carlsson och Herman Schück ovan, lägg märke till deras ockupation av ordförandeposten för "Svenska Historiska Föreningen", en post som de tillsammans behärskade fr.o.m. 1977 t.o.m. 1989.

 

 

Kjell Kumlien (född 1903) vars mor var född Sterner, var tillförordnad professor i historia vid Stockholms Högskola 1950-1957 och verksam vid Stockholms Universitet 1962-1963 där han bar professors namn fr.o.m. 1963. Efternamnet Sterner är stadigt återkommande i de svensk-judiska kretsarna.

 

 

Kristian Gerner. Professor i östeuropeisk kultur och historia vid Uppsala Universitet. Tidigare docent vid Lunds Universitet. Öststatsexpert. Debattör. Skribent i SvD. F.d. trotskist.

Inbjuden hösten 1993 som expert på "antisemitism" i f.d. Sovjet av riksdagen. Medlem och tidigare ordförande i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Drev kampanjen mot konstnären Lars Hillersberg.

Kristian Gerner medverkar regelbundet i sionistpressen. Skrev recension av Henrik Bachners bok om antisemitismen i Sverige efter 1945 i Judisk Krönika, nr.6-1999. Skriver i Judisk Krönika, bl.a. i temanumret 4-1987 "Vänstern och den judiska frågan" med sin artikel "Hatets ideologi". På 1980-talet kunde man se Gerner skriva artiklar i den sionistiska tidningen Menorah, organ för Förenade Israelinsamlingen, vilket mer än väl avslöjar de täta banden mellan den s.k. "svenska" antisemitism-komittén och de sionistisk-israeliska organisationerna i landet.

I Menorah, nr.2-1984, där Gerner "har för Menorah bearbetat ett kapitel om antisemitismen i Polen", påpekar tidskriften också att Gerner "har en judisk mor", som en delförklaring till hans judiska engagemang. Och i nr. 4-1984, av Menorah bidrar juden Gerner med ytterligare en artikel.

Gerner höll tal vid ceremoni till minnet över Warszawaupproret, (se Judisk Krönika, nr.3-1990).

 

 

Kim Salomon. Jude och professor i internationell historia, Lund. Skriver regelbundet i SvD, ofta med judisk inriktning 

 

Alexander Kan, judisk professor i historia vid Uppsala Universitet, skriver också om judiska ting på SvD-kultur. Han har också setts skriva i Judisk Krönika, nr.1-1994, en artikel om antisemitiska karikatyrer och "den antisionistiska bildhetsen".

 

Yvonne Hirdman (född 1943). Feminist. Professor i kvinnohistoria vid Göteborgs Universitet 1988-1992. Professor i historia vid Stockholms Universitet sedan 1996. Verksam vid Arbetslivsinstitutet sedan 1992. Skriver i feministtidskriften "BANG". Ledamot av Nordiska Muséets nämnd sedan 1984. Ledamot av Maktutredningen 1985-1990. Syster till den judiske diplomaten Sven Hirdman, se denne.

 


Den judiska hjärntvättarduon Levine och Bruchfeld håller presskonferens om hur de skall "utbilda" det svenska folket angående "förintelsen".
 
 ***

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 
Nils Ahnlund, professor i historia vid Stockholms Högskola fr.o.m. 1929. Far till supersionisten Knut Ahnlund, se nedan, och farfar till den till judendomen konverterade Nathan Shachar, Dagens Nyheters Israelkorrespondent.

 

Erik Lönnroth (1910-2002), historieprofessor sedan 1942 vid Uppsala Universitet. Styrelseledamot i Sveriges Radio1947-1967. Medlem i Svenska Akademien sedan 1962. Erik Lönnroth höll i öppningsanförandet för konferensen om judarna i Norden som hölls i Uppsala 1986 (se boken "Judiskt liv i Norden"). Erik Lönnroth var också en stor beundrare av den sionistiske historikerprofessorn Hugo Valentin. "En judisk historiker av stort format, en sällsynt högtstående kulturpersonlighet" var akdemiledamoten Erik Lönnroths karaktäristisk av sin ämneskollega från Uppsala. Fina ord om den rasistiske cynikern Hugo Valentin, en man som 1933 deltog i grundandet av Svenska Zionistförbundet.

I sitt första äktenskap var Erik Lönnroth gift med en judeättling och syster till Olof Lagercrantz som hette Ebba Lagercrantz (avlägset stammande från den strategiskt "kristnade" hovjuden Lewin). Erik Lönnroth är med denna kvinna far till SvD:s forne kulturchef professor Lars Lönnroth och vänsterpartiets vice partiordförande JohanLönnroth.

 

Jörgen Weibull (1924-1998) historiker. Professor i Århus 1967. Professor och rektor för Ålborgs universitetscenter 1973-1976. Professor i Göteborg 1977-1990. Ledamot i folkpartiets partistyrelse 1982-1987.

Son till Curt Weibull, professor i historia vid Göteborgs Högskola 1927-1953. Curt Weibull var även rektor där 1936-1946. Curt Weibull var i sin tur son till professor Martin Weibull.

Jörgen Weibull var åklagarens vittne i Ahmed Rami-rättegången 1989 och åklagarens vittne i den senare Ditlieb Felderer-rättegången. Medverkar i Svenska Kommittén mot Antisemitisms bok "Det eviga hatet". Medförfattare i boken "Antisemitismen. En historisk skildring i ord och bild".

Historieprofessorn och folkpartisten Jörgen Weibull blev också känd då han under 1980-talet i Moskva träffade ett judiskt "intellektuellt" par som påstod sig leva under hemska umbäranden, och där denne Weibull i hemlighet för myndigheterna, gjorde en filmsnutt om dessa stackars av ryssar så förtryckta judarna. En filmsnutt som Weibull sedan smugglade ut ur Sovjet och som på sedvanligt propagandistiskt sätt sedan lanserades i våra svenska medier där filmsnutten sändes på TV (se Menorah, nr.3-1984).

Den här händelsen illustrerar också att Weibull inte bara med ord även i handling agerade för den judisk/sionistiska propagandasaken. Ty propagandan om "de förtryckta judarna i Sovjet" under 1970-1990-talen gick ut på att den enda lösningen för dessa förtryckta var emigration till Israel.

 

OBS: Att en annan Weibull, en Lauritz Weibull, var professor i historia vid Lunds Universitet 1919-1938.

   

Sverker Oredsson, folkpartist, högskolelektor och numera professor i historia i Lund. Var universitetsdir. i Lund 1982-1990. Sedan 2002 tillträtt posten som ordförande för den sionistiska pro-Israel organsiationen Svenska Kommittén mot Antisemitism. Deltog dessförinnan i den sionistdirigerade hetskampanjen mot fritänkaren och konstnären Lars Hillersberg.

 

 

Sven Tägil, historiker och professor i Empirisk konfliktforskning vid humanist-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Stationerad vid Historiska Institutionen vid Lunds Universitet. Projektledare för "Judarna i Sverige". Tägil ingår i "Fråga Lunds" TV-panel.

 

Helene Lööw, "nazistexperten". Lööw blev fil. dr. vid Göteborgs Universitet med sin avhandling "Hakkorset och Wasakärven" (1990). Hon har därefter producerat ett stort antal artiklar och senast boken "Nazismen i Sverige" 1980-1997. Hon har varit ledamot i Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt och etniskt relaterat våld och Kommissionen för judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget. Lööw är även Sveriges representant i styrelsen för European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC). Hon har tills nyligen arbetat på BRÅ, men utnämndes 2002 till chef för Levande historia-projektet. Det hör till saken att veta att Lööw, ihop med den sionistiske juden Stéphane Bruchfeld, var en av de tre bakom den feltolkade rapporten från 1997 om de svenska ungdomarnas okunnighet om "förintelsen", och således var Lööw själv en av orsakerna till att propagandaapparaten Levande historia överhuvudtaget sattes igång.

Lööw värjer sig inte för att dyka uppp sionistiska sammanhang. Exempelvis kunde man se Helene Lööw som talare för Womens International Zionist Organization, på en av dem arrangerad s.k. "WIZO-kväll", den 17 april, 2001. Vi har t.o.m. sparat annonsen för detta evenemang, som kan beskådas genom att klicka här.

I Judisk Krönika, nr.4-1994, berättades det också att Lööw varit inbjuden till WIZO, för att sitta i en "expertpanel" under ett seminarium om nynazism tillsammans med israeliska Hadassa Ben Itto, domare från Israel som bl.a varit involverad under rättegången mot Radio Islam.

 

 
***


 

Journalistutbildningen

 

Ett annat sätt att påverka journalister av icke-judiskt härkomst att ändå inse fördelarna med att alliera sig med den judiska gruppen är förutom exemplen ovan att "utbilda" dem - på ett tidigt stadium - så att de blir mer pro-judiska.

Förutom direkta aktörer på journalistutbildningen så finns det också en ekonomisk styrning. På Journalisthögskolan har den numera judiska familjen Hjörne inrättat en professur i "praktisk journalistik" och på Handelshögskolan har familjen Bonnier donerat 25 miljoner kronor för inrättandet av en professur i företagsekonomi med särskild inriktning på media (augusti 2001). Bonnier-donationen á 25 miljoner gavs f.ö. "med anledning av Carl-Johan Bonniers 50 årsdag" (Bonniers Presstjänst, 2001-08-17):

"- Handels och Stockholm saknar en medieprofessor. Kommunikationsbranschen är en av de starkaste tillväxtbranscherna och ökad forskning inom media behövs, säger Carl-Johan Bonnier."

 

Sionister verksamma inom journalistutbildningen:

 

Efter sin karriär på Dagens Nyheter gick den tyske juden Arne Ruth 1999 över till att bli gästprofessor för journalistutbildningen på JMK (journalistik, medier och kommunikation) på Stockholms Universitet.

Även Lars Weiss från TV4 gjorde liknande karriärbyte och var fr.o.m. 1998 gästprofessor vid journalistutbildningen på JMG i Göteborg.

Stefan Mehr, tidigare chefredaktör för MånadsJournalen är numera rektor på Bonniers Medie Institut.

Den judiske journalisten Göran Rosenberg har också en gästprofessur i journalistik vid JMK, Stockholms Universitet.

Fredrik Nejman, en judisk journalist som vi uppmärksammat i vårt avsnitt om Expressen, är föreläsare vid journalistutbildningen på Poppius för år 2001. Fredrik Nejman arbetar öppet för Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Kajsa Heinemann är en judisk "kulturjournalist" på TT Spektra och DN som vi skriver mer om i vårt avsnitt om massmedia. Kajsa Heinemann är dotter till den kände judiske "radiodoktorn" Peter-Paul Heinemann och hon arbetar som lärare i journalistik och mediepedagog på Botkyrka Mediecenter i Tumba.

 

Till judarna nära allierad har också haft en del att säga när det gäller journalistutbildningen.

Vi har också Bonnier-mannen Bo Strömstedt, som var gästprofessor i praktisk journalistik i Göteborg 1992-1993.

Den förre Bonnier-redaktören Christina Jutterström, var gästprofessor i praktisk journalistik i Göteborg vid JMG, projektledare för Centrum för granskning av journalistik och medier och satt i redaktionskommittén för tidningen "JMG - granskaren" innan hon blev chef för SVT.

Både Bo Strömstedt och Christina Jutterström hade tilldelats den sionistiska familjen Hjörnes gästprofessur i praktisk journalistik som Hjörnes strategiskt inrättat vid JMG.

 

Carl-Adam Nycop, också en känd Israelsympatisör var lärare vid Nordiska journalisthögskolan i Århus 1958-1977 och styrelseordförande där 1973-1977. Nycop var också verksam vid Journalisthögskolan i Stockholm 1967-1973.

 

Bengt Nerman, son till Ture Nerman en av judarnas strategiska allierade, var bl.a. universitetslektor vid Journalisthögskolan 1968-1988. Vi kan f.ö. berätta att Bengt Nermans bror Anders Nerman har suttit som medlem i Judiska Muséets styrelse. 

 

  ***


 

Medicin - läkarvetenskapen

 
Judarna skryter frekvent sinsemellan om sin dominans inom detta gebit.

 

Den judiske läkaren och professorn Herman Diamant skriver i Judisk Krönika, nr.2-1999, sid. 10, om judiska läkare:
"Det är egentligen ganska anmärkningsvärt att det judiska inslaget inom psykoanalys, hud- och könssjukdomar, öron-, näs- och halsåkommor blivit så markant."

"Lättast är kanske att förklara den judiska dominansen inom psykoanalysen."

"I jämförelse med andra specialiteter kan man konstatera den starka judiska överrepresentationen inom psykoanalysen, särskilt i Wien."

Diamant talar om den judiska "etniska dominansen" inom psykoanalys, dermatologi och otologi , i Wien (sid. 10).

 

Diamant fortsätter (sid. 11) om judiska dermatologer (hudläkare):

"1937, året före Anschluss, var mer än 60 procent judar av samtliga i Wien verksamma hudläkare."

"Även sedan dermatologin fått upprättelse och blivit mer accepterad kom den att domineras av judiska läkare, åtminstone i Amerika."

Diamant fortsätter (sid. 11) om judiska öron- näsa- halsläkare innan krigsutbrottet:

"Den judiska dominansen inom otologin, särskilt i Wien, har varit slående."

 

  

Annons i Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.1-1973.

Judiska läkare i Sverige visar sitt stöd till apartheidstaten Israel och uppmanar till att man skall donera pengar till den judiska ockupationsmakten.

  

***

 

Judar och läkaretiken

 
Då judendomen är en genomrasistisk ideologi kan det synas konstigt att se judar i rollen som hjälpande och läkare. Den judiske dissidenten Israel Shahak, grundaren av Israels Förbund för Mänskliga Rättigheter, skriver åtskilligt intressant om vad den judiska "religionen" påbjuder när det gäller läkaretiken.

Citaten nedan kommer från hans högintressanta bok "Judisk historia - judisk religion".

Shahak skriver i sin introduktionstext i bokens kapitel 1, "En sluten utopi?", om varför han överhuvudtaget började engagera sig för mänskliga rättigheter i den judiska staten Israel.

 
"Denna bok är visserligen skriven på engelska och avsedd för människor som lever utanför staten Israel, men ändå är den på sätt och vis en fortsättning av min politiska verksamhet som israelisk jude. Denna verksamhet började 1965-66 med en protest, som då vållade en stor skandal: Jag hade varit åsyna vittne då en ytterligt religiös jude vägrade låta någon använda hans telefon på sabbaten för att kalla på ambulans åt en ickejude, som hade fallit ihop medvetslös utanför hans bostad i Jerusalem. I stället för att bara skriva om saken i pressen bad jag om ett möte med ledamöterna av den rabbinska domstolen i Jerusalem, vilken är sammansatt av rabbiner som utsetts av den israeliska staten. Jag frågade dem huruvida ett dylikt beteende var förenligt med den judiska religionen såsom de tolkade den. De svarade att juden i fråga hade uppfört sig korrekt, ja fromt, och de underbyggde sitt utlåtande med hänvisning till en auktoritativ sammanställning av talmudiska lagar, författad i vårt århundrade. Jag anmälde det inträffade till den ledande hebreiska dagstidningen, Ha'aretz, som tryckte min berättelse och därmed vållade en mediaskandal.

Skandalen ledde inte, som jag ser det, till några positiva resultat. Ingen av de ledande rabbinerna, vare sig i Israel eller i diasporan, ändrade någonsin bestämmelsen att en jude inte får kränka sabbaten för att rädda en ickejudes liv. De tillförde en hel del skenheligt svammel med innebörden att om en sådan handling kan medföra fara för judar, är det tillåtet att kränka sabbaten för deras skull. Jag började då studera Talmuds lagar för umgänget mellan judar och ickejudar, varvid jag byggde vidare på vetande jag inhämtat i ungdomen. Det kom att stå klart för mig att varken sionismen, dess skenbart ickereligiösa del inräknad, eller israelisk politik alltsedan den judiska statens grundande, eller för den delen de principer som väglett diasporans judar i deras stöd för Israel, kan förstås, om man inte beaktar dessa lagars djupare påverkan liksom den världsåskådning de både skapar och är uttryck för. Den politik Israel faktiskt förde efter sexdagarskriget och i synnerhet den apartheid det israeliska styret på de ockuperade områdena innebar, liksom de flesta judars inställning till palestiniernas rättigheter, också som principsak, har blott förstärkt denna min övertygelse."

 
Och Israel Shahak skriver vidare i kapitel 2, "Fördomar och undanflykter", om den judiska "habbad"-rörelsen inom den judiska chassidismen:
 
"Vad slags åsikter hyser då denna rörelse om ickejudar? Låt oss till exempel ta den berömda Hatanja, en bok av fundamental betydelse för habbadrörelsen, en av hassidismens viktigaste grenar. Enligt denna är alla ickejudar helt och hållet sataniska varelser 'hos vilka det absolut inte finns något gott'. Också ett ickejudiskt foster är kvalitativt annorlunda ett judiskt. En ickejudes själva existens är 'oväsentlig', medan däremot hela världsalltet skapades enbart för judarnas skull.

Denna bok sprids i otaliga upplagor, och dess idéer utbreds vidare i de många 'tal' habbads nuvarande Führer (ett ärftligt ämbete) hållit. Denne, den så kallade lubavitchrabbinen M. M. Schneurssohn, leder sin mäktiga världsomspännande organisation från sitt högkvarter i New York. I Israel sprids dessa tankar vitt och brett bland allmänheten, i skolorna och i krigsmakten. (Enligt ett vittnesmål av Shulamit Aloni, ledamot av knesset, ökade habbad sin propaganda särskilt kraftigt inför den israeliska invasionen av Libanon i mars 1978, varvid syftet var att förmå läkare och annan sjukvårdspersonal att avstå från att bistå 'ickejudiska sårade'. Denna nazianstrukna uppmaning avsåg inte särskilt araber eller palestinier utan ickejudar rätt och slätt, gojim) En tidigare israelisk president, Shazar, var en ivrig habbadanhängare. Många andra israeliska och amerikanska politiker på toppnivå - med premiärminister Begin i spetsen - har offentligt fjäskat för och stött denna rörelse."

 
 
Och i kapitel 4, "Historiens tyngd", skriver Shahak under punkt två i en upplistning:
 
"2. Det klassiska judiska samhället var särskilt beroende av kungar eller av adelsmän med kungliga befogenheter. I nästa kapitel diskuterar jag olika judiska lagar riktade mot ickejudar, och isynnerhet lagar som befaller judar att smäda ickejudar och avhålla sig från att prisa dem eller deras seder. Dessa lagar medger ett och endast ett undantag: en ickejudisk kung eller på orten mäktig storman (på hebreiska paritz, på jiddisch puretz). En kung prisar man och ber man för, och honom lyder man inte bara i de flesta borgerliga ärenden utan också i en del religiösa. Det är i allmänhet förbjudet för judiska läkare att rädda livet på ickejudar under sabbaten. Men som vi skall se befaller dessa lagar läkarna att göra sitt yttersta att bota stormän och härskare. Detta utgör en del av förklaringen till att kungar och ädlingar, påvar och biskopar ofta anlitade judiska läkare. Men inte bara läkare. Judiska skatte- och tullindrivare eller (i Östeuropa) godsförvaltare kunde man lita på att de gjorde sitt bästa för kungen eller baronen, på ett sätt som en kristen inte alltid gjorde."
 
Och i Kapitel 5, "Lagarna mot ickejudar":
 
"Ett annat responsum av Hatarv Sofer behandlar frågan huruvida det är tillåtet för en judisk läkare att färdas i vagn på sabbaten för att vårda en ickejude. Här påpekar han först att resa i hästanspänd vagn på sabbaten under vissa betingelser innebär brott endast mot ett förbud 'de vise' uppställt men inte mot Tora själv. Därefter erinrar han om Maimonides' yttrande att en ickejudisk kvinna som skall föda inte får bistås på sabbaten, ej ens om det innebure att sabbaten inte vanhelgades, och fastslår att samma princip gäller inte endast förlossningshjälp utan all sjukvård. Men sedan uttrycker han farhågan att detta, om det sattes i verket, 'skulle väcka oönskad fientlighet,' ty 'ickejudarna skulle inte godta förevändningen om sabbatens helgd,' utan 'skulle säga att en avgudadyrkares blod har ett ringa värde för oss'. Även, och det är kanske viktigare, kunde ickejudiska läkare hämnas på sina judiska patienter. Man måste finna ut bättre ursäkter. Han råder en judisk läkare, som kallas på sabbaten, att ursäkta sig med att säga att han är tvungen att stanna i staden för att vårda andra patienter, 'ty han kan använda detta för att säga, "Jag kan inte resa på grund av faran för den eller den patienten, som i första hand behöver läkare, och jag kan inte lämna min patient" ... Med en dylik förevändning behöver man inte frukta fara, ty den är en rimlig ursäkt, som man ofta hör från läkare som anländer sent, då en annan patient i första hand behövt dem.' Endast 'om det är omöjligt att finna någon ursäkt', får läkaren resa i vagn på sabbaten för att behandla en ickejude.

I hela diskussionen är huvudfrågan de ursäkter man bör komma med, inte den sjukes vård och välfärd. Och genomgående tas för givet att det är rätt att bedra ickejudar i stället för att vårda dem, så länge man kan avvärja'fientlighet.

De flesta judiska läkare i nutid är naturligtvis inte troende och känner inte ens till dessa regler. Dessutom visar det sig att även många av de troende föredrar den hippokratiska eden framför de fanatiska rabbinernas föreskrifter, och det länder dem till heder. Rabbinernas ledning kan emellertid inte undgå att ha ett visst inflytande på en del läkare, och det finns många som visserligen inte följer den ledningen men ändå väljer att inte protestera mot den öppet.

Allt detta är långt ifrån en oväsentlig fråga. Den nyaste halakhiska ståndpunkten i dessa frågor finns dokumenterad i en koncis och auktoritativ bok, tryckt på engelska under titeln Jewish Medical Law. Denna bok, som är utgiven av den ansedda israeliska stiftelsen Mossad Harau Kook, bygger på responsa av rabbi Eli'ezer Yehuda Waldenberg, överdomare vid Rabbinska distriktsdomstolen i Jerusalem. Några ställen i detta arbete förtjänar särskilt omnämnande.

För det första 'är det förbjudet att vanhelga sabbaten ... för en karaite skull.' Detta fastslås kort och torrt, utan villkor och utan vidare diskussion. Förmodligen anses den fientlighet, man kan få röna av denna lilla sekt, så obetydlig att man kan låta medlemmar av den dö förr än behandla dem på sabbaten.

Beträffande ickejudar: 'Enligt den stadga som finns uttalad i Talmud och i samlingar av judisk lag är det förbjudet att vanhelga sabbaten - vare sig det är biblisk eller rabbinsk lag som bryts - för att rädda livet på en livsfarligt sjuk ickejudisk patient. Det är också förbjudet att förlösa en ickejudisk kvinna på sabbaten.'

Men detta modifieras med en dispens: 'Idag är det dock tillåtet att vanhelga sabbaten för en ickejudes skull genom att utföra handlingar som är förbjudna enligt rabbinsk lag, ty genom att göra detta förebygger man att det uppstår onda känslor mellan jude och ickejude.'

Detta går inte särskilt långt, eftersom sjukvård mycket ofta medför handlingar som Tora själv bannlyser från sabbaten och som ej innefattas av denna dispens. Det finns, får vi veta, 'en del' halakhiska auktoriteten som utsträcker dispensen till att gälla också sådana handlingar - men detta är ju bara ett annat sätt att säga att de flesta halakhiaka auktoriteter, och de som verkligen räknas, har intagit motsatt ståndpunkt. Men än är inte allt förlorat. Den nyssnämnda boken Jewish Medical Law har en hisnande läsning på denna svårighet.

Lösningen hänger på en finess i talmudisk lag. Ett förbud, Tora utfärdat mot att utföra en viss handling på sabbaten, förutsätts gälla endast när handlingens faktiska resultat är vad som från början avsågs. (Ett exempel: Att mala vete förutsätts vara förbjudet av Tora endast om syftet faktiskt är att erhålla mjöl.) Om däremot utförandet av handlingen är underordnat något annat ändamål (melakha seh'ejna tzrika legufa), får handlingen en annan status -den är visserligen alltjämt förbjuden, men inte av Tora själv utan endast av de vise. Alltså:

För att slippa överträda lagens bud har man funnit på ett rättsligt godtagbart sätt att ge en ickejudisk patient sjukvård också i de fall detta skulle innebära att man bröt mot biblisk lag. Man föreslår att läkaren, då han ger den nödvändiga vården, inte främst har för avsikt att bota patienten utan att skydda sig själv och det judiska folket mot anklagelser för religiös diskriminering och vedergällning .som kan skada honom själv i .synnerhet och det judiska folket i allmänhet. Med denna avsikt blir varje handling från läkarens sida en 'handling vars faktiska resultat inte är vad som från början avsågs' ... som endast den rabbinska lagen förbjuder på sabbaten.

Denna hycklande ersättning för den hippokratiska eden föreslås också av en auktoritativ hebreisk bok. Fakta har omnämnts åtminstone två gånger i den israeliska pressen. Ändå tiger det israeliska läkarsällskapet. Jag har nu något så när utförligt behandlat den ytterst viktiga frågan om halakhas inställning till ickejudens själva liv. Jag skall nu betydligt mer kortfattat gå igenom andra halakhiska regler, som innebär diskriminering av ickejudar. Det finns ett mycket stort antal dylika stadgar, så jag skall nämna bara de viktigaste."

 

Under en not i samma kapitel, skriver Shahak:

"Rabbi Jisra'el Me ir Kagan - mer känd som 'Hafetz Hajjim' klagar i sin Mishna berura, skriven i Polen år 1907: Och vet att de flesta läkare, till och med de mest troende, inte bryr sig de ringaste om denna lag. Ty de arbetar på sabbaten och reser flera parasanger för att behandla en hedning, och de bereder egenhändigt sina läkemedel. Och de har inget bemyndigande att göra detta. Ty även om vi kan forna det tillåtet, av fruktan för fiendskap, att bryta mot de förbud våra vise utfärdat - och inte heller detta är alldeles tydligt - måste det förvisso vara otillåtet för envar jude att bryta mot de förbud Tora själv utfärdat. De som överträder detta förbud, kränker sabbaten i allra högsta grad, och må Gud förbarma sig över dem för deras helgerån.' (Kommentar till Shulhan arukh, 'Orah hajjixn' 330.) Författaren anses allmänt som sin tids störste rabbinske auktoritet."
 

***

 

Ovannämnda långa citat återgavs är för att visa andan bakom den judiska ideologin.

Efter dessa långa citat kommer vi då in på de judiska läkarna verksamma i Sverige. En sammanställning av den svenske antijudaisten Oscar Landhal från 1936, noterade följande judiska namn:

 

Bland läkarna finner vi följande judar enl. 1934 års uppgifter. Ivar Magnus Abrahamson, David Abrahamson, Isidor Bluhm, Hans Davide, Marcus Diamant, Alfred Flaum, Artur Fürstenberg, David Heineman, Agnes Henriques, James Heyman, Isak Hirsch, Bernhard Jacobowsky, Georg Jacobsohn, Arnold Josefson.

Bertil Josephson, David Josephson, Erik Kaiser, Ivar Kaplan, Helena Klein, Jacob Krenzisky, Arvid Labatt, Albin Landau, Helge Lublin, Carl Manheimer.

Edgar Mannheimer, Isaac Marcus, Leopold Marcus, Karl Marcus, Aron Mark, Erland Mindus, John Nasiell, Robert Nasiell, Vilhelm Nasiell, Gustav Nathanson, Sven Philip, John Philipson, Harald Rosenbaum, Reinhold Ruben, Mendel Rubensohn, Meyer Schachtel, Hans Silwer, Herman Simkowsky, Mauritz Sisefsky, Bernhold Stern, Erik Wolff, Ludvig Wolf, Artur Wulff, Josef Zacharias, Edvard Zadig.

Halvjudar finns det även gott om, vilket vi ser av följande stickprov: Erik Abrahamson, Ernst Abrahamson, Fritiof Blix, Bengt Hamilton, Gustav Heyman, Aron Kahn, Louise Lamm, Göran de Maré, Albert Rubenson, Carl Otto Mauritz Segerberg, Ludvig Simon, Moritz Simon, Julia von Sneidern, Per Stenbeck, Herman Wahren, Gylfe Vallentin.

 

***

 

Vi skall nu ta upp några av de mer inflytelserika namnen.

 

Elias Heyman (1829-1889). Son till Heyman Jacob Heyman och en judinna, född från klanen Schlesinger. Medicine professor vid Karolinska Institutet. Enligt boken "Det judiska Stockholm" (sid. 49) den "förste professorn i hälsovårdslära". Hyllas i The Jewish Encyclopedia såsom en av upphovsmännen till "Göteborgs-systemet".

Elias Heyman gifte sig med judinnorna Bendix och Magnus. En av Elias Heymans söner blev byråchef i lantbruksstyrelsen, och en dotter giftes med medicinalrådet Peder Turesson Björck. En annan son blev handlande i Göteborg och av hans barn blev Bengt Heyman direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF).

Elias´ son Harald Heyman blev universitetsbibliotekarie i Uppsala och gift med adliga halvjudinnan Stina von Unge. Av paret Heyman-von Unges barn blev sedan Viveka Heyman en känd Israel-propagandist i tidningen Arbetaren och anställd vid Israels legation i Stockholm, Ernst Heyman blev häradshövding, och Elsa Heyman gift med kulturredaktören på Arbetarbladet, Jacob Branting (sonson till socialdemokratins Hjalmar Branting).

 

Josef Elliot, professor vid barnbördshuset i Stockholm. Nykristnad, men son till den öppet judiske ättfadern Abraham Josephson-Josephssohn, se denne, och dennes judiska hustru Blomma, född Magnus. Josef Elliot fick fem barn där den ena dottern gifte sig med Mariestadslandshövdingen Sjöcrona, och den andra dottern gifte sig med häradshövdingen Strömberg.

 

Carl-David Josephson, professor i obestetrik och gynekologi vid medicinska fakulteten i Uppsala 1909-1923.

Gift med sin egen kusin, Ida Josephson, dotter till den judiske affärsmannen Wilhelm Josephson, ensam ägare av "Bendix Josephson & Co.". Ida Josephsons syster Anna var gift med den judiske bankiren Ernest Thiel, och Idas syster Lisen var gift med den judiske förläggaren Karl Otto Bonnier.

Carl-David Josephsons dotter, Kerstin Josphson, gifte sig 1909 med lektorn och historiske skribenten Sten Bonnesen (född 1886), vice sekreterare i Karolinska Förbundet 1922-1928 och ordinarie 1928-1933 och medlem i Centralbyrån för Populärvetenskapliga föreläsningar.

 
Carl Gustaf Santesson var professor och överkirurg vid Serafimerlasarettet. Via fadern judeättling från den döpta tysk-judiska släkten Kalm (i Sverige "Calms").

Carl Gustaf Santessons ene son, Gustaf Santesson (1862-1939), var professor i farmakodynamik och farmakognosi vid Karolinska Institutet i Stockholm, 1895-1927. Carl Gustaf Santessons andre son, Henrik Santesson, blev vice häradshövding, riksgäldsfullmäktig och direktör för Nobelstiftelsen.

Henrik Santesson gifte sig med en judinna Alfhild Fränckel. De hade fyra barn där den judiske sonen Per Santesson (född 1892) blev justitieråd 1939-1957 och avdelningsordförande i Högsta Domstolen 1955-1957, medan parets judiska dotter Greta Santesson blev gift med museiintendenten Sven Kjellberg.

 

***

 

Gunnar Blix var professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid medicinska fakulteten i Uppsala fr.o.m. 1930. Gunnar Blix´ mor var född från den judiskan klanen Lamm. Gunnar Blix är far till folkpartisten och f.d. utrikesministern Hans Blix som vi skriver mer om i vårt avsnitt om det judiska inflytandet inom den svenska politiken.

 

 
James Heyman (född 1882), professor vid Karolinska Institutet.

James Heyman var gift med dottern till den judiske direktören Arthur Thiel och dennes hustru från klanen Sachs.

James Heymans bror Rolf Heyman (född 1889), direktör på NK, gifte sig också med en dotter till Arthur Thiel och judinnan Sachs.

James Heymans andre bror Hugo Heyman (född 1881) var ordförande för Chalmers Tekniska Högskolas avdelningsråd för allmänna vetenskaper 1949-1955.

James Heyman var även svåger till den judiske professorn Arnold Josefson, se nedan.

 

 

Arnold Josefson (född 1870). Judisk professor vid Karolinska Institutet. Var gift med en Maya Heyman, syster till professorn James Heyman, ovan.

Arnold Josefson är far till Helge Josefson, f.d. provinsialläkare i Göteborg och som var ledamot av stadsfullmäktige i Ludvika sedan 1962.

 
Isak Jundell (1867-1945). Professor i pediatrik vid Karolinska Institutet i Stockholm 1914-1932. Begravd som jude i den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm.
 
Juden Adolf Lichtenstein (1884-1950) var sedan professor i pediatrik vid Karolinska Institutet i Stockholm, fr.o.m. 1932. Lichtenstein ligger också begravd i den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm.
 
Ernst Abramson (född 1896), jude och son till godsägaren Hugo Abramson. Professor i födoämneshygien vid Statens Institut för Folkhälsan 1938-1961 och var dess föreståndare 1938-1957. Gift med en judinna Abramson, dotter till godsägaren Erik Abramson. Parets judiska dotter Britt Abramson gifte sig sedan med Per Persson, anställd på Bonnier-ägda Åhlén & Åkerlund Förlag och redaktionschef på Vecko-Journalen, programchef och sedan chef för Sveriges Radios nyhetsredaktion 1964 etc.
 
Robert Bárány. Känd judisk invandrare till Sverige, undan nazismen. Professor i öron- näsa- och halssjukdomar vid medicinska fakulteten i Uppsala åren 1926-1936. Fick Nobelpriset i medicin 1914. Far till Franz Bárány, f.d. överläkare (St. Eriks sjukhus, Stockholm) och ledamot i socialstyrelsens och försvarets sjukvårdsstyrelses vetenskapliga råd.

   

Bernhard Jacobowsky (1893-1984) jude och professor i psykiatri vid vid medicinska fakulteten i Uppsala fr.o.m. 1932. Begravd i den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm.
 

 

Ordförande för Göteborgs Handels- och sjöfarts Tidning (GHT) åren 1946-1969 och styrelseledamot där 1942-1973 var ingen annan än juden Hans Forssman.

Forssman, vars mor var född från den judiska klanen Levisson, var professor i psykiatri men även politiskt aktiv och medlem i stadsfullmäktige i Göteborg 1951-1953, och ledamot av socialstyrelsens vetenskapliga råd 1962-1977.

 
Tore Broman, född 1908, i Lund. Professor i neurologi i Göteborg 1953-1974. Judeättling via modern Dagmar Berlin, som var ättling till den till kristendomen konverterade juden Abraham David Brody (-Berlin), se denne. Fadern Ivar Broman var själv anatomiprofessor i Lund åren 1905-1933.

Not: Innan Ivar Broman blev anatomiprofessor var en Carl Fürst professor i anatomi vid Lunds medicinska fakultet 1888-1919, men vi tror inte att vi här har att göra med en ättling från den judiska klanen Fürst-Fürstenberg.

Tore Bromans bror var Sten Broman, den kände tonsättare och musikmannen.

 
Henry Marcus, var judisk professor i nervsjukdomar vid Karolinska Institutet i Stockholm, 1924-1931. Han gifte sig med en judinna från de judiska Friedländer-Schlesinger klanerna. Deras son Herbert Marcus (född 1912), blev också läkare och en känd gynekolog och obstetriker som bl.a. var ordförande för Svenska Gynekologförbundet 1951-1953.

Henry Marcus´ syster Zelina Marcus gifte sig med den icke-judiske bankdirektören Oscar Fischerström, och parets dotter blev gift med den kände kristendomslektorn Herman Levin (som i sin tur var son till hovpredikanten Carl Herman Levin).

 

Erik Wolff (1891-1970). Professor i rättsmedicin. Gift med den judiska aktivisten Gladys Wolff (född från den judiska klanen Traugott). Gladys Wolff var ordförande för Judiska Kvinnoklubben.

Erik Wolff var bl.a. ordförande i Förenade Israelinsamlingen.

Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.1-1971, skriver i sin hyllning till Erik Wolff att han "var uppfylld av de stora judiska sammanhangen":

"Israel kom därvid helt naturligt att spela en central roll i hans strävanden."

"Framförallt blev Förenade Israelinsamlingen det forum där hans Israelintresse fick sitt kanske starkaste uttryck."

Rättsmedicinprofessorns fader, Emil Wolff, var vice häradshövding. Erik Wolffs bror, Torsten Wolff, blev kansliråd.

 

 

Juridikprofessorn Gösta Ebersteins syster Elisabet Eberstein, var gift med med den kände judiske godsägaren från Norrköping, Jacob Wahren, på mödernet från den likaledes judiska klanen Philip. En person från den judiska societén.

Deras judiske son Herman Wahren (född 1897) blev läkare och fr.o.m. 1961 titulerad professor. Herman Wahrens son är Patrik Wahren (född 1933), och denne är i sin tur gift med Britta Wahren, professor vid Karolinska Institutet sedan 1992 och aktiv vid Smittskyddsinstitutet (2001).  

Herman Wahrens andre son John Wahren (född 1937) är professor i klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet sedan 1973.

 
Theodor Ehrenpreis (född 1909), f.d. överläkare och ledamot av socialstyrelsens vetenskapliga råd 1961-1974. Son till den sionistiske överrabbinen Marcus Ehrenpreis, se denne.

  

Leonard Goldberg (född 1911), professor i teoretisk alkoholforskning Karolinska Institutet, 1957-1977. Gift med en judinna Ethel Milner, vars mor var född Kahn.

 

Dora Jacobsohn (född 1908), tysk-född judinna och vars mor var född Jaffé. Dora Jacobsohn kom till Sverige och arbetade här med endokrinologi i Lund, och fick professors titel fr.o.m. 1964.

 

Ulrich Moritz (född 1928), från Chemnitz i Tyskland och sannolikt jude. Biträdande professor i sjukgymnastik vid Lunds Universitet 1969 och professor där sedan 1979. Gift med en journalist Ingrid Mügge, dotter till översten Karl-Albert Mügge.

 

 

Carl Hirsch (1913-1973), var en judisk professor i ortopedi i Uppsala 1957-1960, och i Göteborg sedan 1961. Carl Hirschs far var den judiske köpmannen Josef Hirsch medan moder var född från den judiska klanen Luft.

Judisk Krönika, nr.6-1971, har en skrytartikel om professor Carl Hirsch:

"En svensk forskare som har denna inställning är professor Carl Hirsch, chef för ortopedisk-kirurgiska kliniken vid Karolinska Institutet i Stockholm och en av världens främsta specialister på det ortopediska området. Och han är inte heller sen att omsätta sina åsikter i praktiken."

Judisk Krönika berättar att Rambamsjukhuset, ett större sjukhus i Haifa i Israel "hoppas mycket av professor Hirschs forskningsresultat och personliga insatser för sjukhuset" och att man ämnar "bygga och inviga en biomekanisk institution som, om allt går väl, skall bära Carl Hirschs namn".

"Professor Hirsch berättar själv för Judisk Krönikas medarbetare vid samtal med honom på hans klinik i Stockholm att han är mycket intresserad av de här planerna. När den dagen kommer är han, som redan nämnts, beredd att dels för en tid fara ner till Haifa för att leda arbetet, dels medverka till att skicka dit internationella experter för att så kunna bygga upp en forskning som man hittills inte haft råd och möjlighet att kosta på sig där. Helt enkelt skapa ett forskningscentrum där man kan få avlägsna sig från dagens problematik och ägna sig åt framtidsforskning.

Nästa internationella benbiologiska ortopedisk-kirurgiska kongress hoppas man också kunna arrangera i Tel Aviv och Jerusalem i oktober 1972, där professor Hirsch åtagit sig att leda två symposier rörande skelettets åldrande och moderna rekonstruktionsmöjligheter i fråga om att bygga in nya höftleder.

Inför denna kongress har Israel utlovat femton stipendier till de bästa föredragshållarna under 40 år, som bör skicka in sina bidrag tre månader i förväg till "Sicot" vetenskapliga kommitté. De femton bästa får diplom och inbjuds som kongressens gäster. Juryn som ska bedöma de insända uppsatserna utgörs av professorerna Casuccio, Italien, Lacroix, Belgien, och Hirsch, Sverige."

I sitt första äktenskap 1938 gifte han sig med den öppet judiska dottern till den judiske grosshandlaren Abraham Ikelberg och dennes likaledes judiska fru Leoni Goldstein.

Carl Hirsch var mot slutet av sitt till sin död 1973 gift med den kända aktrisen Anita Björk, se denna.

 

 

Harald Eliasch, född 1923 av en judisk köpman Czeslaw Eliasch och dennes hustru Lola Tauman, blev en känd överläkare i medicin i Stockholm. Var sekreterare och ordförande för Sveriges Cardiologförening 1957-1975. Han har även suttit i styrelsen för den judiska fonden C. Groschinskys Minnesfond.
 
Sam Brody, judisk obestetrik och gynekologiprofessor vid Karolinska Institutet, Stockholm.  Född 1924 i Berlin. Chefsläkare Huddinge Sjukhus 1984-1989. Gynekologi, obestetrik professor.

Modern född Gurewitsch (Goorin). Son till Aladár Brody, ungersk jude, bibliotekarie vid Mosaiska Församlingen och föreläsare i semitiska språk vid Stockholms Universitet.

Sam Brody gifte sig 1959 med dottern till medicinprofessorn Birger Carlström.

Sam Brody annonseras i en "tacklista" tillsammans med Gun Brody (hans fru), som personer Förenade Israelinsamlingen tackar för bidrag till organisationens kampanj EXODUS (se "Menorah", nr.2-1999 och i nr.3-1999).

 

 

Den judiske klädfabrikanten Harry Kaplans bror, Bruno Kaplan (född 1914), var en judisk aktivist som förutom att han blev känd som överläkare och ordförande för socialstyrelsens nämnd för abort och steriliseringsärenden åren 1966-1984, även tillhörde den Mosaiska (judiska) Församlingen Stockholm 1969-1972 och World Jewish Congress världsexekutiv åren 1957-1985 där Bruno Kaplan var vice ordförande för Europaexekutiven sedan 1979. En absolut topp-position inom den judiska världen.

Därutöver har Bruno Kaplan även haft påverkansmöjligheter att sionistifiera frikyrkorörelsen då han även satt som ledamot av Sveriges Frikyrkorådsdelegation under åren 1973-1985.

 

 

Georg Klein (född 1925). Ungersk jude, kom till Sverige 1947 som s.k. "överlevande" från "förintelsen". Tumörbiolog. Chef för Institutionen för tumörbiologi vid Karolinska Institutet sen 1957. Professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet. Gästprofessor Hebrew University, Jerusalem 1973 och 1974.

Författare, bl.a. "Ateisten och den heliga staden". Medverkar i boken "Judisk Identitet". Medverkar i "Det eviga hatet". Har skrivit korrespondens-böcker med Per Ahlmark och Lars Gyllensten, se dessa.

Vittne i rättegången mot Ahmed Rami. Ledamot i Samfundet Sverige-Israel. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Skrev artikel om Raoul Wallenberg i Judisk Krönika, nr.4-5/1988.

Tillhör organisationen "Östersjöjudiskt Forum"; sitter i dess "expertgrupp" (se "Östersjöjudisk bulletin", nr.2-3-2000 (verksamhetsberättelse-bilagan). Tackas bland andra namngivna, i en annons för WIZO-federationen, i Judisk Krönika, nr.4-1990.

Medverkar i "medicinskt afton" under Israels 50-års jubileumsfestival, den18/3-1998 (se Judisk Krönika, nr.1-1998).

Satt i juryn för utdelandet av Zionistiska Federationen 1987-års "Jerusalempris" (se artikel i Judisk Krönika, nr.3-1987).

Georg Klein "tackade" de allierade för kriget mot Irak genom besök till Amerikas, Storbritanniens och Israels ambassad (se Judisk Krönika, nr.2-1991).

 

Professor Georg Klein var en av de prosionister som 1985 skrev på en lista, på ett initiativ från World Zionist Organization, där man ville att FN:s resolution från 1975 om att sionism är en form av rasism, skulle annulleras (se artikeln från Judisk Krönika, nr.2-1987).

Andra professorer som skrev under samma petition var: Knut Ahnlund, Lars Gyllensten, Krister Stendahl, Ulf Linde och Torgny Segerstedt.

 

Upprop för sionismen publicerat i Judisk Krönika, nr.1-2/1971. Notera namnen på kända och av media upphaussade judiska "intellektuella" som professor Jerzy Einhorn och hans fru Nina (från Förenade Israelinsamlingen), vittnet mot Ahmed Rami i rättegången 1989 och tillika professorn Georg Klein och hans fru Eva Klein, professorn Rolf Luft, rabbinen och också vittnet mot Ahmed Rami 1989, Morton Narrowe, samt överläkaren och ordförande i Mosaiska Församlingen i Stockholm Bruno Kaplan.

 

 

 

Artikel från Judisk Krönika, nr.4-1986.

Och i en artikel i Judisk Krönika, nr.4-1986, avslöjas att Georg Klein t.o.m. samarbetar med den Zionistiska Federationen i Sverige och den världsomspännande sionistorganisationen World Zionist Organization, WZO, (se artikeln härintill).

Georg Klein är gift med judinnan Eva Klein, som också är född i 1925, i Budapest, Ungern. Eva Klein hette ursprungligen Fischer i efternamn och modern var född Nemes. Hon är cancerforskare och professor vid Karolinska Institutet sedan 1969. Gästprofessor vid Hebrew University, Jerusalem 1973 och 1974. Tillhör också organisationen "Östersjöjudiskt Forum" och dess "expertgrupp".

 

 

Georg Klein och hans hustru Eva Klein är förbundna i sitt stöd för sionistisk apartheid i Mellanöstern och sågs önska "Mazal tov!" (grattis) till firandet av Israels 40-årsdag, i en stor annons i Judisk Krönika, nr.2-3/1988 (församlingsdelen).  

 

 

Sionisten Georg Klein blir filosofie hedersdoktor vid Hebreiska Universitetet i Israel.

Bild och bildtext från Judisk Krönika, nr.4-1989.

  

 

I en artikel i Judisk Krönika, nr.2-1987, berättas hur professorerna Kristoffer Gjötterud (norsk fysiker), Lennart Levi och Rolf Luft medverkade på 1987-års "Israelfestival".

Även Jerzy Einhorn skall ha varit med på denna sionistiska tillställning som hölls på Läkarsällskapets lokaler i Stockholm (se Judisk Krönika, nr.6-1986).

 

Vi kommer nu att berätta mer om herrarna Luft, Levi och Einhorn.

 

Rolf Luft (född 1914), fadern från den judiska klanen Luft, modern från den judiska klanen Milner. Professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet 1958-1980 och f.d. ordförande i Nobelkommittén för medicin. Var President för International Diabetes Federation 1974-1979. Har bl.a. suttit i Socialstyrelsens vetenskapliga råd och Försvarets sjukvårdsstyrelse. Medlem i den Judiska Församlingen i Stockholm.

Rolf Luft var en av de många celebriteter, däribland många judar och kända sionister, som skrev under ett upprop publicerat i Judisk Krönika, nr.5-1971, till stöd för den då nybildade "Anna Riwkin-Bricks stipendie- och minnesfond". En fond för att hedra den då nyavlidna sionistiska judinnan och förkämpen för Israel, Anna Riwkin-Brick.

Rolf Lufts namn kunde också ses annonseras i "Menorah", nr.1-1995, i en "tacklista" i tidskriften som en person Förenade Israelinsamlingen tackar för bidrag till deras kampanj EXODUS.

 
 

Lennart Levi är en jude född i Riga 1930 som son till den judiske köpmannen Sam Levi och dennes judiska fru, född Löwenstein. Läkare. Professor i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin, vid Karolinska Institutet. Chef för Statens Institut för psykosocialmedicin - IPM (se också hans judiske kollega Aleksander Perski som sedan 2000 leder Stressmottagningen - en forskningsklinik vid IPM). Lennart Levi var mångårig chef för WHO:s forskningsgrupp för psykosociala faktorer och hälsa. 

Lennart Levi skriver i Judisk Krönika, nr.2-3/1988 (församlingsdelen), apropå hur judarna skall verka mot sådant man tycker går mot judarna. Enligt Levi skall man som jude:

"Reagera på allt detta [...]. Var och en av oss, och genom våra företrädare, politiska och andra. Genom att i skrift och på annat sätt uttrycka vår kritik eller uppskattning till alla dem det berör. Till företrädare för alla aktörer i Mellanöstern-konflikten. Till svenska massmedia. Till partiledarna. Till de judiska församlingarna. Adresserna finns i telefonkatalogen!"

Lennart Levi anser också att :

"Ett absolut minimikrav kunde t ex vara att de judiska församlingarna i Sverige gemensamt, med eller utan medverkan från judiska organisationer, grundar och finansierar ett informationssekretariat, värt namnet! Med heltidsanställda, kvalificerade journalister och en kvalificerad jurist på halvtid."
 
Levi förespråkar inget annat än ett propagandainstitut för den judiska saken. Räcker det inte med Bonniers insatser, herr Levi

Lennart Levi är far till Ragnar Levy, en medicinsk journalist som är redaktör för tidskriften "Vetenskap & Praxis" (2001).

 
 

Jerzy Einhorn berättar vi mer om i vårt avsnitt om Israels makt över politiken i Sverige och KDS, det parti Einhorn var aktiv i.

Einhorn kom i mitten av 1950-talet kom till Radiumhemmet, först som underläkare och sedan som biträdande överläkare och professor. Fram till 1992 var han chef på Radiumhemmet.

Jerzy Einhorn som varit vice ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm, var sedan juni 1994 styrelsemedlem i Keren Haysesod - Förenade Israelinsamlingen, tillhörde Östersjöjudiskt Forum och därutöver stödmedlem i den sionistiska organisationen Svenska Kommittén mot Antisemitism. Han medverkade också i den senare organisationens anti-Radio Islam bok "Det eviga hatet". Einhorns tes var att Radio Islam och Ahmed Rami är så farligt just för att Rami uppträder så civiliserat vilket faktiskt är ett ganska löjligt argument.

 

Jerzy Einhorn var också den som var en av huvudtalarna vid den sionistiska organisationen Keren Kajemets årliga Tubishvat-fest för år 1986. Judisk Krönika, nr.5-1986, återger Einhorns sionistiska appeller från talet, där han bl.a. sade:

"Israel har för oss judar blivit ett land till vilket det inte bara är behagligt att resa på semester. Israel är den bästa livförsäkringen för oss, för våra barn, för Sydamerikas och Sovjets judar, för judar som bor i arab länder, i Asien och i Afrika. Att stödja Israel ekonomiskt är en skyldighet mot oss själva, mot våra barn och mot judar i andra länder, där judar fortfarande är förföljda.

Detta är vår heligaste plikt."

Det är således "en helig plikt" för en jude att stödja apartheid- och ockupant-staten Israel.

 

Hustrun Nina Einhorn var 1994-1999 ordförande för Keren Hayesod - Förenade Israelinsamlingen och fr.o.m. juni 1999 i styrelsen.

När hon slutade som ordförande 1999 kunde man läsa i "Menorah", nr.3-1999, sid. 14:

"Nina som på ett förtjänstfullt och framgångsrikt sätt lett organisationens arbete under fem år, avtackades av Israels ambassadör Gideon Ben-Ami och av hedersordföranden Franz Cohn [...]."  

 

Som en del av den sedvanliga massmediala lanseringen av alla som på något sätt är relaterade till celebra judar har även Jerzy Einhorns son, Stefan Einhorn, likt fadern också cancerläkare och professor vid Radiumhemmet, börjat lanseras som en tänkare om existens och liknande. I denna roll har man kört ett radioprogram på P1 om honom där diskussionen leds av Agneta Pleijel - författarinnan som valdes till "Årets sionistiska kvinna" 1993. Och för sommaren 2002 var denne Einhorn Jr. bokad som en av P1:s sommarpratare. Stefan Einhorn har f.ö. skrivit en avslöjande artikel om det tabubelagda ämnet judiska genetiska sjukdomar i Judisk Krönika, nr.1-1998.

Paret Einhorns judiska dotter Lena Einhorn berättar vi mer utförligt om i vårt avsnitt om judar och televisionen i Sverige då hon sedan några år tillbaka börjar sig göra allt mer gällande i vårt TV-medium.

 

 

Fritz-Axel Wiesel (född 1944), son till överläkaren Fritz Wiesel. Professor och överläkare på Institutet för psykiatri (sedan 1998 Institutet för neurovetenskap), Uppsala Universitet.

Brodern Torsten Wiesel (född 1924), verksam i USA, professor i neurobiologi, erhöll delat Nobelpris 1981.

 
Professorn i farmakologi vid Göteborgs Universitet, Arvid Carlsson (född 1923), på mödernet från familjen Steffenburg, är medlem i föreningen Hebreiska Universitetets Västsvenska Vänner i Göteborg. Arvid Carlsson erhöll år1979 Wolfs "israeliska nobelpris", som ges av Israel till internationellt kända forskare och där prisutdelningen sker i Israels parlament, Knesset (se artikel i Judisk Krönika, nr.3-1979). Arvids far var professorn Gottfrid Carlsson. Brodern Sten Carlsson är historieprofessor och gift med en judinna från klanen Hirschfeldt

 

 
Ragnar Müller (född 1915) vars far var judiske grosshandlaren Abraham Müller och modern född Seidenberg, är professor i neurologi i Umeå 1960-1963, chefsläkare Lunds sjukvårddistrikt 1977-1981, ordförande för Svenska Neurologiska Föreningen 1962-1963, ledamot i försvarets sjukvårdsstyrelses vetenskapliga råd 1966-1978.

 

Herman Diamant (född 1918) professor i oto-rhino-laryngologi vid Umeå Universitet och överläkare vid öron-näs- och halskliniken vid Umeå lasarett åren 1962-1984. Var också chefsläkare för Umeå regionsjukhus fr o m 1978. Därefter professor emeritus. Herman Diamant var ordförande i Akademiska föreningen och ledamot av stadsfullmäktige och kulturnämnden för folkpartiet. Skriver en artikel om judiska läkare i Judisk Krönika, nr.2-1999. Ordförande i "Kiki och Bertil Neumans Fond". Herman Diamant intervjuas i Menorah, nr.2-1978, i samband med Israels 30-års jubileum.

Herman Diamants namn kunde också ses annonseras i "Menorah", nr.1-1995, i en "tacklista" i tidskriften som en person Förenade Israelinsamlingen tackar för bidrag till deras kampanj EXODUS.

 
Bertil Magnusson (född 1916). Modern född från den judiska klanen Gumpert. Läkare. Professor i dermato-venerologi, Lund, sedan 1969. Fadern var professor Hilding Magnusson.

 

Professor Edgar Mannheimer (född 1920). Son till den kände judiske advokaten och politikern Otto Mannheimer (Sr.)

Edgar Mannheimer var far till den Bonnier-allierade journalisten Otto Mannheimer (Jr.) och adoptivfar till den kvinnliga musikern Mannheimer.

 
Fredrik Berglund (född 1924) vars far var den i USA verksamme professorn Hilding Bergström (född 1887) och dennes judiska hustru Helene Pollak (i sin tur på mödernet Reich). Professor på undersökningsavdelningen vid Statens Livsmedelsverk 1972 och forskningschef på Kabi Vitrum AB 1974, etc.
 
Bengt Ihre (född 1902) blev medicinare och avancerade till att bli professor och ordförande för Svenska Föreningen för Gastroenterologi och Sveriges läkarsällskap 1962-1963. Bengt Ihres son med en dotter till konteramiral Hans Ericson, Thomas B. Ihre, blev också läkare likt sin far och 2:e viceordförande för Sveriges Läkarförbund 1974, 1:e viceordförande 1975-1979 och slutligen organisationens ordförande 1984-1988.

Bengt Ihre har ett judiskt påbrå, då han via sin moder, född från den judaiserade adliga släkten Björkenheim, är nedstigande släkting till den judiske myglaren Moses Marcus Levi som vi i vårt introduktionsavsnitt berättar mer utförligt om och vars nykristna namn var det avjudaiserade Adolf Ludwig Lewin. Bengts far var den icke-judiske ryttmästaren Johan Ihre.

Professor Bengt Ihres dotter Elizabeth gifte sig med en Bernt Jakobson, med stor sannolikhet från den judiska klanen som stavar namnet på ett likartat sätt. Bernt Jakobson var civilingenjör och överinspektör för Statens vägverk 1958-1970, ordförande Statsverkens ingenjörsförbund 1947-1951, ledamot av Stockholmshögerns förbundsstyrelse och AU 1950-1955 och ordförande för Svensk Geoteknikförening 1950-1963. 

Bengt Ihres bror Nils Ihre (född 1910), är en f.d. UD man och känd direktör numera bosatt i Frankrike och som sedan 1982 är ledamot i Amitié Judéo-Chrétienne de France (det judisk-kristna vänskapsförbundet) och ledamot i Alliance France-Israël, Frankrikes motsvarighet till Samfundet Sverige Israel.

 

Bengt Ihres andre bror Holger Ihre var direktör och har sedan länge arbetat för den judiska familjen Bonniers där han var personaldirektör för AB Bonnierföretagen åren 1963-1973.

 

Ytterligare en av de judiska bröderna Ihre, Thomas Ihre (född 1900), var bl.a. försäljningsdirektör på Uddeholms AB 1945-1967, och en annan bror Hans Ihre (född 1899), blev känd advokat.

 

 

Matts Bergom-Larsson och Mårten Larssons likaledes judiske Bonnier-ättade bror, Yngve Larsson (Jr.), kom att bli en känd läkare och avancera till professors titel inom området pediatrik, och slutligen gifta sig med dottern till en bankdirektör.

 

  

Artikel och text ovan från Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.2-1998.

 

Professor Björn Tengroth, på sionistiskt jippo för att fira Israels 50års jubileum.

Tengroth är judisk far till Ulrika Francke, en kvinna som varit styrelseledamot i Stockholms Universitet.

Björn Tengroth, modern från den judiska klanen Kaplan. Professor, chefläkare på Karolinska Sjukhuset, chef S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.

Intervjuas i Menorah, nr.1-1996 då han är sakkunnig i en judisk stiftelse som har verksamhet i Israel. Tengroth "säger till Menorah att svenska ögonläkare har mycket kunskap att hämta från Israel".

Tengroth har själv arbetat en hel del i Israel.

Stiftelsen är grundad av judinnan Carmen Regnér, styrelseledamot i Förenade Israelinsamlingen.

Björn Tengroth är far till direktören Ulrika Francke som vi nämnde, ovan då hon bl.a. sitter i styrelsen för Stockholms Universitet.

 
 

Seved Ribbing var professor i praktisk medicin vid medicinska fakulteten i Lund,1888-1910.

Seved Ribbing far var den icke-judiske häradshövdingen Gustaf Ribbing, och modern var en judinna från klanen Meyer.

Seved Ribbings judiska syster Anna-Lisa Ribbing, gifte sig 1887 med Karl Arvid Edin (född 1880), som var tillförordnad professor i statistik 1910-1916, 1918-1922, lärare vid Stockholms Högskola sedan 1916 och sekreterare i telegrafistyrelsen sedan 1920 och senare byråchef.

 

 
Alf Nachemson (född 1931). Modern född Tarschys. Professor i ortopedkirurgi vid Göteborgs Universitet sedan 1971. Gift med en judinna Fineman, vars mor var född Grün, och parets son är den kände finansmannen Mikael Nachemson, bl.a. verksam på Öhman Fondkommission AB och länge lierad med judarna Dinkelspiel (Ulf och Claes).
 

 

Jan Wahlberg (född 1932) blev chefsöverläkare och senare professor på Arbetsmiljöinstitutet sedan 1981. Inom läkaryrket har han haft flera topp-positioner som ordförande för Svenska föreningen för allergologi 1985-1986, Svenska dermatologiska sällskapet 1986-1988, och tillhörandes Internationella Kontaktdermatitgruppen sedan 1990.

Jan Wahlbergs mor var judinnan Carin Heyman, dotter till grosshandlaren Fredrik Heyman och en judinna Henni, född Friedeberg. Carin Heymans farfar var i sin tur juden Salomo (Sally) Heyman, delägare i firman Hasselblad & Co.

Jan Wahlberg kommer från privilegierade förhållanden där hans far borgmästare Eric Wahlberg (född 1894), var borgmästare Torshälla 1925-1942. Till det intressanta hör att notera att denne med en judinna Heyman gifte svenske borgmästare var ledamot av Statens flyktingnämnd 1941-1950, d.v.s. under de år som man behandlade frågan om den judiska flyktingimporten. Således kan man säga att judarna i Eric Wahlbergs person hade en trogen allierad att föra deras talan. Eric Wahlberg fortsatte sedan som direktör för Sveriges Socialvårdsförbund under åren 1940-1962.

Jan Wahlbergs judiske bror Thomas Wahlberg blev industriman med inflytande över den svenska pappersindustrin.

 

Henry Wallman (född 1915, New York) modern född Aronoff. Associerad professor i matematik vid MIT i USA 1946-1950, gästprofessor vid Chalmers Tekniska Högskola 1948-1950, professor i tilämpad elektronik vid CTH 1955, i medicinsk elektronik 1967-1980 och under samma period också professor vid Göteborgs Universitets medicinska fakultet. Gift med en Leona Rosenthal.
 
Åke Meyerson, son till judiske överstelöjtnanten Alfred Meyerson, var chef för förlagsredaktionen på förlaget Tiden 1946-1960, också anställd på förlaget Almqvist & Wicksell/Geber åren 1960-1963. Därefter blev Meyerson sakkunnig på Ecklesiastikdepartementet och departementssekreterare 1965 för att sedan bli känd överintendent och bl.a. styrelseordförande för Stiftelsen Thielska Gallieriet sedan 1971. Åke Meyersons judiske son Björn Meyerson (född 1933) blev läkare och professor i klinisk smärtforskning, styrelseledamot av flera internationella vetenskapliga organisationer och var i sitt först giftermål gift med generaldirektören Anita Werner, se denna.

Professor Bengt Meyerson var en av de judiska deltagarna på en medicinsk Israel afton (se Judisk Krönika, nr.1-1998). Kolla namnet en gång till i orginalartikeln

 

Anita Aperia. Professor i pediatrik sedan 1987 och överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Polsk-judiskt påbrå, se intervju MånadsJornalen. Anita Aperia är sedan 1968 gift med professor Ove Broberger (född 1927).

 

Hugo Lagercrantz (född 1945). Professor i barnmedicin sedan 1983 och överläkare vid Karolinska Sjukhuset. Skriver debattartiklar bl.a. på DN-Debatt. Gift 1968 med författarinnan och judinnan Rose Lagercrantz, se denna. Far till Rebecka, Leo och Samuel Lagercrantz, där Leo Lagercrantz är en judisk propagandaskribent på Expressens ledarsidor.

Hugo Lagercrantz är son till professor Rutger Lagercrantz (född 1917).

Hugos farbror är DN chefredaktören Olof Lagercrantz, se denne. Olof Lagercrantz var i sin tur gift sedan 1939 med en Martina Ruin, dotter till professor Hans Ruin och syster till den kände statsvetarprofessorn Olof Ruin.

Juden Hugo Lagercrantz´ kusiner är skådespelerskan Marika Lagercrantz, samt SvD:s forne kulturchef professor Lars Lönnroth och vänsterpartiets vice partiordförande Johan Lönnroth.

 

Bengt Björkstén. Professor vid Institutionen för pediatrik, Universitet-sjukhuset, Linköping. Medlem av styrelsen för "Östersjöjudiskt Forum", året 1999. Tillhör organisationens "Estlandsgrupp" och dess "expertgrupp" (Se "Östersjöjudisk bulletin", nr.2-3-2000 - verksamhetsberättelse-bilagan). 

Bengt Björksténs namn kunde också ses annonseras i Menorah, nr.4-2001, i en "tacklista" i tidskriften som en person Förenade Israelinsamlingen tackar för ekonomiska bidrag till nytta för Israel.

 

 
Jovan Rajs, judisk professor i rättsmedicin. Skrivit boken "Ombud för de tystade".

 

 
Felix Mitelman (född 1940), polsk jude och professor i klinisk genetik vid Lunds Universitet sedan 1980. Ledamot i Cancerfonden 1977-1991. Ordförande i Human Gene Mapping Neoplasia Committee 1988-1996.

 

Rolf Lewensohn. Medicinprofessor vid Socialstyrelsen (2001). 

  

Lennart Philipson (född 1927), läkare, professor i mikrobiologi i Uppsala 1968-1982. Ordförande Svenska föreningen för mikrobiologi 1968-1973.

 

Bo Philipson (född 1936), ögonläkare, professor i oftalmiatrik vid Karolinska Institutet sedan 1984. Gift med en judinna Agneta Josephson, dotter till professor Bertil Josephson.

 

Mattias Aurell (född 1934) vars far var författaren Tage Aurell och där modern var född Zimmer (kan vara judiskt), är professor i medicin vid medicinska fakulteten i sedan 1982. Gift med en judinna och överläkare Sterner, vars mor var född Berger.

 

Därutöver har vi noterat att en Anders Valentin figurerade som landslagsläkare för det svenska fotbollslandslaget vid Fotbolls VM sommaren 2002. 

 

 

Bland några mer osäkra kort har vi:

 

Nils Jonsson (född 1931), modern född Sterner, professor patologi i Lunds Universitet, 1979-1997. Ordförande läkarsällskapet i Lund 1995-1996.

 

Karolinska Institutet är Lennart Kaijser (född 1937), professor i klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet sedan 1990 och dessförinnan tillförordnad professor och högskolelektor 1976-1989. En möjlig jude.

 

Alicja Wolk, professor vid Karolinska Institutet. Sannolikt polsk judinna.

 

 

 

Personer från medicin/läkarkåren lierade med det judiska nätverket
 
 
Medicine professor Karl Stenhammar, gifte sig med judinnan Paulina Elliot, som var "nykristnad" och dotter till den öppet judiske ättfadern Abraham Josephson-Josephssohn, och hans judiska fru Blomma (född Magnus). (Abraham Josephson-Josephssohn är stamfader för den judiska släkten Elliot. Han ersatte sitt judiska efternamn Josephson-Josephssohn med efternamnet "Carlberg", under det att hans barn kallade sig "Elliot".) Se också Karl Stenhammars svåger, den judiske professorn Josef Elliot.

 

Medicine professor Per Wising, var gift med en kvinnlig judeättling, Sophie Benedicks, som var sondotter till juden Michael Benedicks, se denne.

Paret fick fyra halvjudiska döttrar. Parets ena dotter, Sigrid Wising, gifte sig med landshövdingen Sven Johansson Hagströmer. Parets andra dotter, Maria Sophia (Maj) Wising, gifte sig först med marinlöjtnanten och konstnären Raoul Oscar Wallenberg och blev således mor till den kände juderäddaren Raoul Wallenberg, därefter gifte hon sig med Fredrik von Dardel, och blev således mor till Guy von Dardel, Raouls Wallenbergs halvbror

En annan dotter, Anna Cornelia Wising, gifte sig med godsägaren Carl WilliamNisser, i Broby, Bettna. 

 
Oskar Medin, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet 1883-1912 och Nordstjärnekommendören var gift med dottern till Gabriel (ben-Aron) Abrahamson
 
Emil Bovin (född 1868), var professor i obstetrik och gynekologi sedan 1924. Emil Bovins dotter gifte sig med den judiske direktören Matts Bergom Larsson, som bl.a. var sekreterare i SAF, VD i Sveriges Verkstadsförening, ordförande i Arbetsmarknadens yrkesråd, ordförande i Svenska Röda Korset, som också suttit i Skolöverstyrelsen (1964-1972), i LO och SAF:s kvinnolönekommitté, i PA-rådet och AMS och som varit ledamot i Pressens Opinionsnämnd.

Matts Bergom-Larssons kommer från klanen Bonnier då hans mor var judinnan Elin Bonnier, syster till den judiske bokförläggaren och styrelseordförande i Dagens Nyheter Tor Bonnier och bokförläggaren Åke Bonnier (Sr.). Matts Bergom-Larsson är i sin tur son till den icke-judiske borgarrådet och folkpartistiske riksdagsmannen Yngve Larsson.

 

 
John Sjöqvist, medicine professor vid Karolinska Institutet i Kemi och farmaci, 1918-1928. Gift med en kvinnlig judeättling, von Hermansson, som var sondotterdotter till juden Isaac Michaelson, se denne. Hennes mormor var en dansk judinna född Heckscher

 

 
Gösta Forssell (född 1876) var professor i radiologi vid vid Karolinska Institutet sedan 1916. Han var gift med en Esther Gottlieb, som enligt uppgift var judinna, och dotter till godsägaren Joh. Gottlieb. Paret Forssell-Gottliebs dotter, Monica Forssell, gifte sig 1935 med ingenjören Per Odelberg (född 1909), som sedan kom att vara vice VD på Bofors AB 1962 och den kända svenska krigsmaterielkoncernens verkställande direktör 1966-1972.

Gösta Forssells bror Carl Forssell (1881) blev professor vid Tekniska Högskolan fr.o.m. 1913 och gift med dottern till en professor Otto Torell.

 

 

Doktor Elise Otteson-Jensen som startade RFSU var en gammal nära vän till den sionistiska fotografen Anna Riwkin-Brick och satt ihop med flera kända sionister i styrelsen för "Anna Riwkin-Bricks stipendie- och minnesfond" (Judisk Krönika, nr.5-1971) efter Riwkinsdöd 1970.

I Judisk Krönika, nr.5-1971, citeras Elise Otteson-Jensens inställsamma tal till Anna Riwkin-Bricks ära efter hennes död, ett tal som hölls för ett sionistiskt auditorium på det Judiska Centret i Stockholm, 10 maj 1971.

 

 
Professorn och hjärnkirurgen Herbert Olivecrona var under 1921-1942 gift med judinnan Ragnhild Hirsch. Herbert Olivecrona var professor i neurokirurgi vid Karolinska Institutet 1935-1960. Paret Olivecrona-Hirschs judiske son är den kände TV-mannen Gustaf Olivecrona (en av de tre "O"-na). 

Herbert Olivecronas bror Karl Olivecrona var professor i processrätt i Lund 1933-1964 och gift med författarinnan Birgit Lange (som bl.a. skrivit boken "Mosaisk dröm", 1977). 

Herberts syster Esther var gift med Dag Strömbäck som var professor i nordisk- och jämförande folklivsforskning i Uppsala 1948-1967 och som på fädernet stammade från en kyrkoherde men på mödernet från en kvinna född Steinmetz, det senare ett efternamn som ofta figurerar bland judarna i Sverige.

 

 

Folke Henschen, professor i patologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, fr.o.m. 1920. Son till professor Salomon Henschen, som var professor i medicin vid samma institut som sonen, under åren 1900-1912. Folke Henschen följde med Salomon till Moskva för att övervaka vid Lenins dödsbädd; om detta kan man läsa i hans memoarbok "Min långa väg till Salamanca" från 1957.

Folke Henschen gifte sig med Signe Thiel, dotter till den judiske bankiren Ernest Thiel, se denne. August Thiel var hennes farbror. Signe Thiel var kusin till förläggaren Tor Bonnier, se denne.

Folke Henschen blev far till den judiska konstnärinnan Helga Henschen, se denna.

Folke Henschen var också bror till Ingegerd Henschen-Ingvar (död 1986) fil. dr. som giftes med professor Sven Ingvar, professor i praktisk medicin vid Lunds medicinska fakultet fr.o.m. 1929 där Sven Ingvar tog över professorskapet efter juden Seved Ribbing, se denne.

Sven Ingvar och Ingegerd Henschen-Ingvars son är David (Henschen) Ingvar (1924-2000), känd professor i neurofysiologi och kusin till judinnan Helga Henschen.

David (Henschen) Ingvar var skalig när det gällde det judiska och skrev läsvärda inlägg i koscher-debatten under 1990-talet.

 

Nils Törnblom (född 1911), läkare, professor i medicin i Umeå 1959-1977. Gift med en judinna Jette Heckscher, dotter till den judiske professorn Hans Heckscher.
 

 

Carl-Gustaf Bernhard (född 1910), professor i fysiologi och tidigare ordförande för Karolinska Institutets Nobelkommitté. Sedan 1937 gift med den sannolikt judiska operasångerskan Benna Lemon Brundin, (född 1912), dotter till operasångaren Olof Lemon.

 

 

Lennart Juhlin (född 1926). Läkare. Professor i dermato-venerologi Uppsala Universitet. Gift med judinnan Ingrid Schück, som var dotter till docent Adolf Schück och Ruth Josephson. Ingrid är syster till historikerprofessorn Herman Schück, se denne.
 

 

Gunnar Holmberg (född 1919). Professor i psykiatri sedan 1980. Gift med en Erna Broman, som via sin mor är ättling till juden Abraham David Brody (-Berlin). Ernas far var ovannämnde anatomiprofessorn Ivar Broman, se denne. Ernas bröder (d.v.s. Gunnarssvågrar) var judarna Sten och Tore Broman, se dessa.

 

 
Axel Ahlmark (född 1913), professor och föreståndare för avdelningen för yrkeshygien på Statens Institut för Folkhälsan, professor Arbetsmedicinska Institutet 1966-1972, professor i hygien i Umeå sedan 1972. Far till "Mr. Israel" - Per Ahlmark.
 
Michael Bohman (född 1917), professor i barn och ungdomspsykiatri i Lund 1972-1983, är gift med en judinna Levin, vars mor var född Cohn.
 
Lars Gyllensten (född 1921). Författare. Histolog. Prospektor vid Karolinska Institutet 1955-1969. Biträdande professor 1969-1973.

Ledamot i Svenska Akademin 1966, dess ständige sekreterare 1977-1986. Nobelstiftelsen sedan 1979 och ordförande sedan 1987. Avgick i samband med Rushdie-affären. Se också Kerstin Ekman. Styrelseledamot i Sveriges Radio 1967-1974. Dramaten. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Lars Gyllenstens namn kunde också ses annonseras i "Menorah", nr.1-1995, i en "tacklista" i tidskriften som en person Förenade Israelinsamlingen tackar för bidrag till deras kampanj EXODUS.

 
Kirurgprofessorn Ragnar Romanus, bl.a. med i Socialstyrelsens vetenskapliga råd, Riksföreningen mot cancer, vice ordförande för Svenska läkarsällskapet, ordförande för Svenska kommittén för vetenskapens frihet, gifte sig med judinnan Vera Starck-Romanus, en känd RFSU-aktivist.

Parets judiske son Gabriel Romanus och hans sionistiska aktivism berättar vi mer om i avsnittet om folkpartiet.

 

Martin H:son Holmdahl (född 1923), var professor i anestesiologi i Uppsala sedan 1965. Han var pro-rektor för Uppsala Universitet 1970-1978 och rektor för Uppsala Universitet 1978-1979.

Sedan 1990 är han ordförande för Hebreiska Universitetets Vänner i Sverige (se Judisk Krönika, nr.5-1990).

Holmdahl deltog vid cermonin när Per Ahlmark fick utmärkelsen "Honorary Fellow" vid Hebreiska Universitetet. Per Ahlmark fick denna utmärkelse, enligt Judisk Krönika, nr.3-1991, för "sina intellektuella kvaliteter och sitt lysande stöd till Israel", som den officiella motivationen löd. 

Martin H:son Holmdahl, i egenskap av Rector Magnificus vid Uppsala Universitet, var en av de prosionister som 1985 skrev på en lista, på ett initiativ från World Zionist Organization, där man ville att FN:s resolution från 1975 om att sionism är en form av rasism, skulle annulleras. Se artikeln från Judisk Krönika, nr.2-1987.

Holmdahl "själv har en son, gift med en sabra", en israelisk judinna (Menorah, nr.2-1987).

 

 

Jan Stjernswärd (född 1936), känd professor i onkologi. Under åren 1960-1986 gift med Gunilla Dinkelspiel, dotter till den judiske bankiren Max Dinkelspiel, och där Gunilla således är syster till Ulf och Claes Dinkelspiel.

 

 
Agne Larsson (född 1939) var professor i pediatrik vid Uppsala Universitet fr.o.m. 1984 och professor i pediatrik vid Karolinska Institutet sedan 1993. Gift med en kvinna vars mor var född från den judiska klanen Hirsch.

Nils Bejerot (död 1988), professor och känd socialläkare och psykiatrisk konsult för polisen. Bildade 1969 Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle - RNS - en folkrörelse.

Nils Bejerot var gift med den engelska judinnan och sionisten Carol Bejerot. Enligt Carol Bejerots dödsannons i DN (28/8-2001) var hon "med och startade Svenska Amnesty och var dess första kassör". Samma artikel (skriven av bl.a. judinnan Gun Zacharias) berättar vidare:

"Hennes judiska bakgrund bidrog till att hon in i det sista hade ett djupt och praktiskt engagemang för landet Israel." 

Carol Bejerots namn kunde också ses annonseras i "Menorah", nr.1-2000, i en "tacklista" i tidskriften som en person Förenade Israelinsamlingen tackar för bidrag till deras kampanj EXODUS.

Deras dotter Lena Bejerot gör karriär inom Sveriges Radio, först som producent för "Godmorgon, världen" (P1) och fr.o.m. januari 2005 Ekots korrespondent i New York.

 

 

***
 

Veterinärhögskolan

 

 

Ernst Thal (född 1915, i Mannheim), modern född Loeb. Bakteriolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt och professor och föreståndare för bakteriologiska avdelningen sedan 1967. 

 

Adrian Frank. Född 1927, Ungern. Modern född Pogány. Veterinärmedicinare och professor. Gift med en Elisabeth Schitter, vars mor var född Kiss.

 

Den icke-judiske Folke Henschen, gift med judinnan Thiel, var professor i patologisk anatomi vid Veterinärhögskolan 1916-1920. 

 

 

***

 

Tandläkarområdet

 

Lars Hollender (född 1933), professor i odontologisk röntgendiagnostik vid Göteborgs Universitet sedan 1969. Gift med en judinna Schiff.

 

Jan Hirsch. Anges som "professor" med tandinplantat och oral kirurgi som specialitet (1996). Har annons för sin mottagning i Judisk Krönika, nr.2-1996.

 

Anders Sonesson (född 1893), professor i dental röntgendiagnostik vid Tandläkarhögskolan i Malmö, gift med en judinna från den judiska klanen Marcus, på mödernet Behrman.

Deras judiske son Bertil Sonesson (född 1929) är universitetslektor och var tillförordnad professor i anatomi vid Lunds Universitet, 1973-1982. Bertil Sonesson var ordförande för läkarsällskapet i Lund 1982-1983.

 

Gösta Gustafsson (född 1906), professor i oral histopatologi i Lund 1964-1972.Gift med judinnan Anna-Greta Marcus-Berg (född 1908), på fädernet född från den judiska klanen Marcus och docent i oral histologi i Lund 1960-1973.

 

Axel Bergenholz (född 1930), Axel professor i parodontologi i Umeå sedan 1977. Gift med en judinna som på mödernet är född Hirsch.

 

***


Naturvetenskapliga ämnen

Fysikområdet

 

 

Robert Rubenson.

 

Robert Rubenson (1829-1902). Fysiker och professor. Fysiker. Enligt boken "Det judiska Stockholm" (sid. 49) "Sveriges förste meteorolog". Meteorologiska Centralanstaltens förste ledare.

 

Robert Rubenson var bror till polismästaren i Stockholm Semmy Rubenson och politikern (Salomon) Moritz Rubenson.

Robert Rubenson var också kusin till Musikaliska Akademins direktör Albert Rubenson.

 

 

Juden Carl Benedicks var fysikprofessor vid Stockholms Högskola 1911-1922 och föreståndare för Metallografiska institutet i Stockholm. Under åren 1936-1937 var han president för Kungliga Vetenskapsakademien. Carl Benedicks var halvbror till Ottonie Benedicks vars make i sin tur var botanikprofessorn Otto Rosenberg.

Carl Benedicks´ halvbror, den judiske godsägaren Gustaf Benedicks (1848-1918) (sonson till den judiske affärsmannen Michael Benedicks), var konservativ ledamot av Första Kammaren åren 1892-1909. Gustaf Benedicks´ syster Carolina-Benedicks-Bruce blev en halvkänd judisk skulptris.

 

 

 

Oskar Klein (1894-1977). Begravd på den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm. Fysiker. "Framstående" teoretiker. Professor i mekanik och matematisk fysik vid Stockholms Universitet 1931-1962.

Son till överrabbinen Gottlieb Klein. Bror till Helena Klein, (född 1885) en på sin tid känd sanatorieläkare i Örebro.

Fader till Expressens Ernst Klein och professorn Birgit Arrhenius (Klein), se dessa. 

 

 

Lise Meitner (född 1878). Judisk forskarkvinna från Tyskland. I Tyskland avdelningschef för Kaiser Wilhelm Institut für Chemie 1917-1938. Kom som flykting till Sverige innan kriget. Verksam vid Nobelinstitutet för fysik i Stockholm, åren 1938-1947. Omnämns i en artikel om berömda tysk-judiska flyktingar till Sverige, i Judisk Krönika, nr.5-1996.

 

 
Hans Christian Fischer (född 1920, modern född Wulff), judisk professor i hållfasthetslära i Uppsala 1968-1985. Se hans syster Inga Fischer-Hjalmars, se nedan.  

 

Inga Fischer-Hjalmars (född 1918). Syster till Hans Christian Fischer, se ovan.

Professor i teoretisk fysik vid Stockholms Universitet 1963-1982. Grundare av Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, ihop med Gerald Nagler, Per Wästberg, samt Thomas von Vegesack, se dessa. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Inga Fischer-Hjalmars, i egenskap av vice president i Vetenskapsakademin, var en av de prosionister som 1985 skrev på en lista, på ett initiativ från World Zionist Organization, där man ville att FN:s resolution från 1975 om att sionism är en form av rasism, skulle annulleras. Se artikeln från Judisk Krönika, nr.2-1987

Inga Fischer-Hjalmar var sedan 1952 gift med Stig Hjalmars (född 1917), professor i mekanik vid KTH 1979-1983. Stig Hjalmars var också 1:e vice ordförande för Universitetslärarförbundet 1964-1970.

 
 

Guy von Dardel (född 1919). Judisk via modern och ättling till Michael Benedicks, se denne.

Guy von Dardel var anställd SAAB 1944-1946, FOA 1946-1950, AB Atomenergi 1950-1954, CERN Genève 1954-1965. Laborator i fysik i Lund 1964-1965, professor 1965-1985. Ordförande ECFA 1975-1977. Ledamot av Vetenskapsakademin 1975. Gift 1949 med en Matilda Jungstedt vars far var konstnären Kurt Jungstedt.

Guy von Dardel är son till Fredrik von Dardel (1885-1979), huvudman för ätten Dardel och byråchef i medicinalstyrelsen, sjukhusdirektör vid Karolinska Sjukhuset 1939, överdirektör där 1940-1950, ledamot av överstyrelsen för Konung Oscar IIs jubileumsfond 1942-1967, styrelseledamot Gustaf V:s 80-års fond 1941-1973.

Via modern är Guy von Dardel halvbror till Raoul Wallenberg, se denne. 

 
 
Manne Siegbahn (1886-1978) var professor i fysik vid Lunds Universitet 1920-1922 och vid Uppsala Universitet 1923-1937. Ledare för Nobelinstitutet för fysik 1937-1964. Vid hans avgång förstatligades institutet och bytte namn till Forskningsinstitutet för Atomfysik (AFI), men heter numera Manne Siegbahn-institutet (MSI). Manne Siegbahn erhöll Nobelpriset i fysik 1925.

Manne Siegbahn är far till Bo och Kai Siegbahn, där Bo Siegbahn är en fanatisk sionist, ambassadör och ledamot i Samfundet Sverige-Israel, medan Kai Siegbahn (född 1918), gick i faderns fotspår och blev kärnfysiker, professor vid Tekniska högskolan 1951-1954, professor i Uppsala 1954 och erhöll halva Nobelpriset i fysik 1981.

Den f.d. SAAB-Scania VD:n och vice VD:n på Asea, Curt Mileikowsky (född 1923), berättar vi om mer i vårt avsnitt om den svenska ekonomin. Denne aktör för Israels målsättningar i Mellanöstern tillhörde Nobelinstitutet för Fysik 1948-1954 och var tillförordnad professor i fysik vid KTH 1955. Mileikowsky har också varit styrelseledamot för FOA. Mileikowskys ideologiske frände, judinnan Evelyn Sokolowski, är docent och tidigare chef för svensk kärnkraftsindustris gemensamma analysgrupp, och har arbetat nära ovannämnde professorn Kai Siegbahn. I en gemensam debattartikel på DN Debatt den 22 juli 2003 skriver Curt Mileikowsky och Evelyn Sokolowski om varför det judestyrda USA gjorde rätt i att anfalla och ockupera arablandet Irak våren 2003. Evelyn Sokolowski har också bedrivit - likt sina sionistiska fränder - kampanj mot DN:s forne chefredaktör Olof Lagercrantz där hon i en artikel i SvD19/8-2002 påstod att Lagercrantz övertagande på DN efter Israel-fanatikern Herbert Tingsten, medförde "en omkastning av vår största tidnings politiska kurs, som nu blev ett hån inte bara mot kommunistdiktaturernas miljontals offer utan också mot de demokratiska värden som DN tidigare gjort sig till talesman för".

 

Hector Rubinstein, professor i teoretisk subatomär fysik vid Uppsala Universitet 

 
Torleif Ericson (född 1930), professor i fysik sedan 1976, adjungerande professor vid Uppsala Universitet 1992-1997. Ordförande CERN:s kärnstrukturkommitté 1964-1967. Gift med en judinna professor Magda Galula, vars mor är född Coen.
 

 

Frantisek Janouch, från Tjeckien. Forskare vid Manne Siegbahn-institutet i Stockholm. Gift med en öppen judinna. Frantisek Janouch är far till den judiska sexrådgivaren Katarina Janouch som bl.a. arbetar för Bonnier-tidningen Expressen.

 

 

 

"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak."

"Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande i Stockholms Judiska Församling, i tidskriften Judisk Krönika, nr.4-5/1988, sid. 36 och 37.

*** 


Kemi

 

Salo Gronowitz, född 1928, i Johannesburg. Modern född Marcus. Professor i Kemi Oslo 1963-1965 och i Lund sedan 1965. Gift med en Rella Jacob, på mödernet Adler.

 

Salo Gronowitz´ namn kunde ses annonseras i "Menorah", nr.3-1995, i en "tacklista" i tidskriften som en person Förenade Israelinsamlingen tackar för bidrag till deras kampanj EXODUS.

***
 


Teknik - bl.a. KTH och CTH

 

 

Pontus Henriques var professor i beskrivande geometri vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 1911-1917.
 
Fredrik Lamm (född 1872), var professor i elektronik vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, 1911-1937. Han var son till den judiske grosshandlaren Albert M. Lamm och dennes judiska fru Hilda Heyman. Fredrik Lamm var ledamot av spårvägsstyrelsen sedan 1901 och av Gas- och Elektricitetsstyrelsen sedan 1908.

Gift med dottern till professor August Wijkander. Deras judiske son Uno Lamm blev kärnkraftsdirektör och var direktör och chef för atomkraftavdelningen i Västerås 1955-1959, vice ordförande för SEIF 1952-1955, aktiv på både CTH och KTH. Styrelseledamot i AB Atomenergi 1956-1959, aktiv i Svenska handelskammaren i Los Angeles 1967-1969, 1974-1976 och 1986 och mycket annat.

 
 
Hugo Heyman (född 1881), ej att blanda ihop med Hugo Ivar Heyman, var ordförande för Chalmers Tekniska Högskolas avdelningsråd för allmänna vetenskaper 1949-1955. Bror till medicin professorn James Heyman

 

Gustaf Östberg (född 1926), modern född Steffenburg. Professor i konstruktionsmaterial i Lund 1975-1990.

 

Halina Neujahr. "Överlevande" från "förintelsen". Professor vid KTH, Stockholm.

 

Joen Sachs, professor och ordförande i Forum för arbetslivets bebyggelse.Chalmers tekniska högskola.
 
Henry Wallman (född 1915, New York) modern född Aronoff. Associerad professor i matematik vid MIT i USA 1946-1950, gästprofessor vid Chalmers Tekniska Högskola 1948-1950, professor i tillämpad elektronik vid CTH 1955, i medicinsk elektronik 1967-1980 och under samma period också professor vid Göteborgs Universitets medicinska fakultet. Gift med en Leona Rosenthal.

 

Erich Adler (född 1905), från Tyskland och sannolikt jude som efter studier i München 1931, började studera i Stockholm 1933 och sedan började ägna sig åt organisk kemi och var professor vid CTH 1952-1972.
 
Achim (Adam) Richter, judisk fysikprofessor. Framstående vetenskapsman inom subatomär fysik. 1995 hedersdoktor på Chalmers, Göteborg.
 

 

Douglas Wahren (född 1934) är son till den judiske direktören Helge Wahren, och forskare i pappersteknik med professors titel sedan 1973. Har bl.a. varit forskningschef på STORA 1987.
 

 

En möjlig jude på KTH är Arne Kaijser, professor vid KTH i ämnet teknikhistoria.

Arne Kaijser var civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola 1973 och har arbetat som utredare, forskningssekreterare och biståndshandläggare bland annat vid IVA och SIDA.

1986 doktorerade han vid Linköpings Universitet med avhandlingen "Stadens ljus. Etableringen av de första svenska gasverken". Sedan 1991 verksam som forskare och lärare vid KTH och har varit med om att bygga upp en forskarutbildning i teknikhistoria.

 

Professor V. Cvetkovic på Tekniska Högskolan i Stockholm har "ett mångårigt samarbete" med Israel och den israeliske professorn och sionisten Gedeon Dagan, mannen som erhöll Stockholms Vattenpris 1998 (se Menorah, nr.3-1998).

 

 
Arkitektur

 

Ernst Jacobsson (1839-1905) känd judisk arkitekt och professor. Morfars far till TV-producenten Bo Bjelfvenstam. Ernst Jacobsson egen far var den kände judiske bedragaren Levi Jacobsson, se denne. Ernst Jacobssons kusin var konstnären Ernst Josephson.

Ernst Jacobssons son med judinnan Selma Lamm, var Gunnar Jacobsson (född 1873) som bl.a. var verkställande direktör för AB Atlas-Diesel fr.o.m. 1917 och ledamot av styrelsen för Sveriges Industriförbund och Sveriges Allmänna Exportförening och som var ordförande i styrelsen för Sveriges Maskinindustriförening. 

 

 

Olof Brulin (född 1918), var professor vid KTH 1979-1984. Judeättling via sin moder Ida Abramson(-Abrahamson), som är dotterdotter till juden Gabriel (ben-Adam) Abrahamson. Olof Brulin var son till Herman Brulin, som var Riksarkivråd och Serafimerordens historiegraf.

 

 
Heinz Jacobinski, född 1924, Tyskland, var sannolikt också jude. Heinz Jacobinski var professor i matematik vid CTH sedan 1967.

 

 

Hans-Erland Heineman (född 1919), från den gamla judiska klanen Heinemann, blev professor i arkitektur fr.o.m. 1973. Hans-Erland Heineman har varit ledamot av Statens Kulturråd och Svenska Unescorådet. Han gifte sig 1951 med dottern till medicin professorn Wilhelm Sahlstedt (född 1879).
 
 

Mårten Larsson, jude från familjen Bonnier var f.ö. universitetslektor vid KTH 1972-1986.

 

 

Sten Samuelson (född 1926), och vars mor hette Jabelonsky, vilket brukar vara ett judiskt efternamn. Professor i arkitektur vid Lunds Universitet sedan 1964. Bland hans verk hör bl.a. ett arbete på Oljeberget i det av Israel ockuperade Jerusalem.

 

Örjan Wikforss (född 1950), modern född Sterner, arkitekt, ordförande SAR 1984-1985, adjungerad professor i datorstödd projektering CTH 1986.

 

*** 

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 

 
Jan Nilsson (född 1932), biträdande professor sedan 1969 och professor 1979 i matematisk fysik på CTH i Göteborg. Rektor för Göteborgs Universitet 1986-1992. Gift 1959 med en judinna Roboz, vars mor var född Stern.

 

 

Folke Odqvist (född 1899) professor i hållfasthetslära vid KTH sedan 1936 och pro-rektor 1943. Var sedan 1926 gift med en judinna Vera Traugott, som på mödernet också stammade frän den judiska klanen Salomon.

Folke Odqvists syster Dagmar Odqvist blev förste bibliotekarie på KTH medan hans bror Bertil Odqvist blev en känd läkare i Västerås.

Paret Odqvist-Traugotts judiska dotter gifte sig sedan med en viss Anders Björkman (född 1920) och han kom senare att själv bli verksam vid CTH och slutligen professor i teknisk kemi fr.o.m. 1961.

Paret Odqvist-Traugotts andra dotter gifte sig sedan med Frithiof Niordson (född 1922), professor vid Danmarks Tekniske Höjskole sedan 1958.

 

 
Judisk Krönika, nr.3-1971, berättar att de två svenska arkitekturprofessorerna Thorvald Åkesson och Hans Asplund var med som delegater på den sionistiska ingenjörs- och arkitekturkonferensen som anordnades i Israel, december 1970, där Israels premiärminister Golda Meir och presidenten Zalman Shazar skötte ruljansen.

 

 *** 

 

Matematik

 

 
Ivar Bendixson var professor i högre matematiska analys vid Stockholms Högskola 1905-1927. Ivar Bendixson var även rektor för Stockholms Högskola 1911-1927.
 
Erik Ioseph Philip (född 1881), son till en judisk grosshandlare Ioseph Philip och dennes judiska fru från klanen Levertin, blev civilingenjör och tillförordnad professor i matematik vid Tekniska Högskolan 1916, 1918 och 1921 och Tekniska Högskolans sekreterare sedan 1917.
 

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 

Ivar Waller (född 1898), var professor i mekanik och matematisk fysik 1934-1964. Waller tillhörde Vetenskapsakademiens Nobelkommitté för fysik 1945-1972 och var bl.a. styrelseledamot i aktiebolaget Atomenergi 1968-1969.

Ivar Waller var gift med en judinna Irène Glucksmann, vars mor i sin tur var född Lewkowitsch.

 

 Åke Pleijel (född 1913), son till professor Henning Pleijel vid Tekniska Högskolan, blev själv professor i matematik vid KTH 1949 och Lunds Universitet 1952-1967.

Åke Pleijel hade ihop med författarinnan Sonja Berg en dotter, Agneta Pleijel, som sedan kom att bli en av de främsta sionisterna i Sverige. En annan dotter, Sonja Pleijel, är producent på SVT, Malmö.

Sedan 1967 är Åke Pleijel gift med informationschef Margit Riesz. Hon är i sin tur dotter till professorn Marcel Riesz (född 1886), från Ungern vars mor var född Nagel, vilket talar för att han inte var en äkta magyar utan med största sannolikhet jude. Denne Marcel Riesz var professor i matematik i Lund 1926-1952.

 

 

***


 

Geologi - geografi
 
 
Per Holmquist, geologiprofessor vid KTH i Stockholm åren 1912-1931, var gift med en Helena Åkerman, judeättling från den döpta judiska familjen Kalm (i Sverige "Calms"). Se också Helenas bror Gunnar Åkerman som blev kansliråd i Försvarsdepartementet.
 

Geografiprofessorn Karl Ahlenius (Sr.), var gift med en judinna född Fränckel. Far till juden Holger Ahlenius, se denne. Farfar till Bonnier-juden Karl Ahlenius (Jr.) som chefade på Dagens Nyheter.

 

 

Per Holm, (född 1915), professor i regional planering vid KTH 1973-1980. Per giftes 1941 med en kvinna Heyman, dotter till en judisk direktör Bengt Heyman.

Per Holm har också varit sakkunnig vid Socialdepartementet 1946 och senare expert i flera statliga utredningar inom byggnationsområdet.

 

 ***


Psykologi
 

 

Den judiske läkaren och professorn Herman Diamant skriver i Judisk Krönika, nr.2-1999, om psykoanalysen (sid. 10-11):
"Den första kadern av psykoanalytiker, som samlades kring Freud och som bl.a. innehöll namn som Otto Rank, Karl Abraham, Max Eitingon, Sándor Ferenczi och Ernest Jones, hade ett mycket starkt judiskt inslag. Denna grupp kom att bli tongivande i världen och blev utgångspunkt för alla riktningar av psykoterapi.

Det starka judiska inslaget i gruppen runt Freud kom att sätta sin prägel på psykoanalysens anhängare världen över, i synnerhet i Amerika och Tyskland. Det blev en kraftig judisk dominans, vilket säkert inte uteslutande var till fördel för specialiteten, eftersom den ständiga kritiken fick en stark etnisk slagsida. Inte minst märktes detta vid angreppen på Freud själv.

Det är sålunda inte så svårt att förklara det judiska intresset för psykoanalys, då detta låg väl i linje med det judiska tänkandet och kännandet."

  

 ***

 

David Katz (1884-1953), professor i psykologi och pedagogik vid Stockholms Högskola fr.o.m. 1937, där de s.k. Lindholmsnazisterna demonstrerade vid hans installationstal då han var en tysk jude som kommit som flykting till Sverige undan nazismen. Hans fru Rosa Katz (1883-1975) var en på sin tid känd judisk psykolog. Båda ligger begravd på den södra judiska begravningsplatsen, vid Skogskyrkogården, Stockholm.

 

 
Sigvard Rubenowitz (född 1925), rektor för Socialhögskolan Göteborg 1969-1970. Professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs Universitet sedan 1970. Ledamot av Sveriges psykologförbunds centralstyrelse 1959-1961. Tillhör Socialstyrelsens vetenskapliga råd sedan 1971.

Var 1992-1998 ordförande i Judiska Församlingen i Göteborg. Efterträddes senare av Anders J. Carlberg, se denne. F.d. ordförande i Göteborgs Judiska Församlings socialstyrelse (1990). Styrelseledamot i Judisk Krönika (1999).

 

 

Tomas Böhm, judisk psykiatriker och psykoanalytiker. Föräldrarna judiska flyktingar (från Ungern och Österrike) som flydde under andra världskriget. Tomas Böhm har tidigare haft en egen psykologspalt i Expressen och ses också i SVT som proffs förståsigpåare.

Böhm är rätt besatt av det judiska och skriver även skönlitterära böcker som romanen "Fjällturen" (Bonnier, 1980) som handlar om judisk identitet vid sidan av mer psylogiskt material som boken "Att ha rätt. Om övertygelse, tolerans och fundamentalism" (Natur & Kultur, 1998) och "Inte som vi!" (1993), där han i den senare boken samarbetar med en polsk-födde judiske psykoanalytikern Ludvig Igra, se nedan.

Tomas Böhm recenserar böcker i Jackie Jakubowskis sionistiska tidskrift Judisk Krönika (se nr.3-1990), och i sitt val av kärlekspartner är Böhm också inskränkt judisk och ihop med en Suzanne Kaplan.

 

 

Ludvig Igra (1945-2003), polsk-född judisk psykoanalytiker, kom till Sverige 1947. Var redan på 1980-talet rektor för Svenska föreningen för holistisk psykoterpai och psykoanalys (nuvarande Svenska psykoanalytiska sällskapet). Medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen. Författare till ett flertal böcker, bl.a. "Objektrelationer och psykoterapi" (1983).

Både Ludvig Igra och Tomas Böhm med verkar med var sitt kapitel i Jackie Jakubowskis bok "Judisk Identitet".

 

 

Madeleine Bachner, judinna och nuvarande ordförande i Svenska psykoanalytiska sällskapet (2003).

 

***

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:  

 

Jan Elmgren (född 1904), var professor i psykologi och pedagogik i Göteborg 1939-1956. Jan Elmgren var sedan 1930 gift med en kvinna född Weiss.

 

 

Carl Ivar Sandström, välkänd psykolog och redaktör för Nordisk Psykologi. Carl Ivar Sandström var recensent i Bonnier tidningen Expressen åren 1948-1954. Sandström var gift med en judinna från den judiska familjen Geber. Parets judiska dotter Birgitta Sandström är en känd konstvetare och museidirektör som bl.a. varit intendent på Nationalmuseum samt chef för Zornsamlingarna i Mora.

 

***

 


Litteratur, språkvetenskap

 

 

Juden Gustav Peringer, adlad, och sedan professor i orientaliska språk vid Uppsala Universitet (1681-1695). Hans ättlingar lever vidare under namnet Liljebladh.

 

 

Oscar Levertin (1862-1906). Känd judisk litteraturprofessor. Författare. Litteraturkritiker på SvD.

Utgav tillsammans med Henrik Schück "Svenska memoarer och bref" (10 band, 1900-1906, Albert Bonniers Förlag ). Hans andra hustru hette Ebba von Redlich och hon är begravd med honom på den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm.

Oscar Levertins far var Wilhelm Levertin, en judisk affärsman som försökte sig på som bokhandlare i Stockholm men gick sedan över till en framgångsrik konsthandel.

 

 

Henrik Schück (1855-1947) var professor i Lund 1890, därefter professor i litteraturhistoria vid Uppsala Universitet 1898-1920. Henrik Schück var också rektor för Uppsala Universitet 1905-1919.

Ledamot av Svenska Akademien sedan 1913. Skrev bl.a. "Svenska Akademins historia", 7 band, 1935-1939. Skrev tillsammans med juden Karl Warburg "Illustrerad svensk litteraturhistoria" (del 1-2, som utkom 1895-1897 på juden Gebers förlag, se denne).

Utgav tillsammans med Oscar Levertin"Svenska memoarer och bref" (10 band, 1900-1906, Albert Bonniers Förlag).

Henrik Schücks farbror var Martin Schück, se denne.

 

 
Karl Warburg (1852-1918) var professor i litteraturhistoria vid Stockholms Högskola 1909-1918. Karl Warburgs fosterdotter Maud, född Warburg, gifte sig med regissören Ragnar Hyltén-Cavallius.

 

Warburg efterträddes på posten som professor i litteraturhistoria i Stockholm av en annan jude, Martin Lamm, som i sin tur innehade litteraturprofessors posten under perioden 1919-1945.

Martin Lamm (1880-1950), gifte sig med en judinna Wavrinsky. Deras dotter Karin Lamm gifte sig med den kände läkaren Sven Hammartsröm, och paret Lamm-Hammarströms dotter är bokförläggaren Stina Hammarström.

Stina Hammarström (född 1945), som således är judinna, var förlagsredaktör för Bokförlaget Prisma 1970-1979 och delägare i Hammarström & Åberg Bokförlag 1979-1990. Hon var förlagsredaktör på Rabén & Sjögrens bokförlag 1990-1993 och därefter verksam på Rabén Prisma sedan 1994 och på Prisma Bokförlag sedan 1998.

Stina Hammarström är gift med bokförläggaren Gösta Åberg (född 1927) i dennes andra giftermål.

Gösta Åberg har bl.a. varit förlagsredaktör på Bokförlaget Forum AB 1954-1956, Natur och Kultur AB 1956-1959, Bokförlaget Prisma AB 1959, redaktionschef där 1962, vice VD 1966, och slutligen förlagschef och VD på Prisma åren 1973-1979. Gösta Åberg är delägare i Hammarström & Åberg Bokförlag sedan 1979 och dess VD sedan 1986. Han har därutöver suttit som styrelseledamot i Svenska Bokförläggarföreningen åren 1974-1979 och 1990-1991.

 

 
David Tabachovitz, född 1895 i Vilna som son till den judiske religionsläraren Meir Tabachovitz och dennes judiska fru Sara Klibanski, var professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala Universitet 1956-1962.

 

Alf Lombard (född 1902), docent i romanska språk i Uppsala och sedan professor i Lund 1938-1969. Därefter professor emeritus. Ordförande i franska, spanska och italienska föreningarna i Sverige. Far till skådespelerskan och judinnan Yvonne Lombard, se denna.

 

 

Den judiske förläggaren Hugo Geberts dotter Magda Geber gifte sig med den judiske professorn vid Göteborgs Högskola, Ernst Nachmanson. Grekiska, språk och litteratur. Bror till businessjuden August Nachmanson.

Ernst Nachmanson var president för Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1934.

 
Aladár Brody, jude född i Ungern 1901. Föreläsare i semitiska språk vid Stockholms Universitet 1938. Lärare vid Mosaiska Församlingen i Stockholm. Far till judiske medicinprofessorn Sam Brody, se denne.
 

 

Max Gorosch (1912-1983). Språkprofessor. Begravd på den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm.

 

 

Bertil Maler (1910-1980). Professor i romanska språk, särkilt ibero-romanska språk i Stockholm, 1964-1976. Begravd på den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm. Aktiv i den supersionistiska organisationen Zionistiska Federationen och satt exempelvis i denna organisations "hedersdomstol" (se Judisk Krönika, nr.5-6/1972).

 

 
Jöran Mjöberg (född 1913) är en professor som är verksam inom litteraturhistorieområdet. Mjöberg stammar på mödernet från den judiska klanen Josefson (med enkel "s"). Han har bl.a. varit styrelseledamot i Pär Lagerkvist-samfundet sedan 1990. Sedan 1989 bär Mjöberg professors namn.

Jöran Mjöberg har varit flitig kulturskribent i BLM, men även Sydsvenska Dagbladet och i Svenska Dagbladet. I den senare tidningen har vi märkt hur han upprepade gånger skriver om just judar och judiska ting.

 

 
Malgorzata Anna Packalén. Född i Polen. Judinna. Professor i polska vid Slaviska Institutionen (2001).
 

 

Lars Lönnroth (född 1935) professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet sedan 1982. Dessförinnan professor i litteratur och textvetenskap vid Aalborg Universitet i Danmark 1974-1982. Professor vid Universitet i Trondheim 1993-1998. Kulturchef på SvD 1991-1993. Professor Lars Lönnroth var ordförande i Konstnärsnämnden sedan 1994.

 

 
Folke Josephson (född 1934), son till en judisk direktör Hugo Josephson, är professor i jämförande språkforskning med sanskrit vid Göteborgs Universitet sedan 1983.

 

Peter Luthersson (född 1954), är universitetslektor vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lunds Universitet sedan 1985 och innehade den prominenta posten som studierektor där 1985-1993. Sedan 2001 är Peter Luthersson prefekt för området Konst, kultur och kommunikation, K3, på Malmö Högskola sedan 2001.

Luthersson var SvD:s kulturchef 1993-2001. Sedan 2002 sitter han i Judisk Krönikas redaktionskommitté.

 

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 

 

Advokat Philip Lemans dotter Agda Leman, blev 1877 gift med Evald Lidén (född 1862), professor i jämförande språkforskning med sanskrit vid Göteborgs Högskola fr.o.m. 1899 och högskolans pro-rektor 1926-1927.

 

 

Otto Lagercrantz (född 1868) var professor i klassiska språk i Göteborg 1913 och i grekiska språket och litteratur i Uppsala 1919-1933. Otto Lagercrantz var sedan prorektor för Uppsala Universitet 1929-1932 och sedan rektor 1932-1933. Otto Lagercrantz var sedan 1916 gift med judinnan Siri Magnus, vars far var en judisk gosshandlare Ad. Magnus och vars mor var född från den judiska klanen Raphael.

 

 

Fredrik Böök, professor i litteraturhistoria vid Lunds Universitet, 1920-1923. Hjälpte till att lansera sionismen efter sin resa som Svenska Akademiens representant vid öppnandet av Hebreiska Universitetet i Jerusalem 1925.

Morton H. Narrowe, f.d. överrabbin vid Judiska Församlingen i Stockholm, skriver i Judisk Krönika, nr.4-1984:

"Efter Fredrik Bööks resa till Jerusalem 1925 med anledning av grundandet av Hebreiska Universitetet och efter hans artiklar i Svenska Dagbladet, som sedan samlades i boken "Resa till Jerusalem", kände den svenska allmänheten till sionismens politiska målsättning och den nya judiska kulturen med det nygamla hebreiska språket."
 

 

Alf Önnerfors (född 1925), tillförordnad professor i latinska språket i Uppsala och Lund 1958, 1960 och 1963. Han blev sedan professor i medeltidslatinsk filosofi vid Freie Universitet i Berlin 1963-1970. Sedan 1964 är Alf Önnerfors gift med en Ute Michaelis, vars mor är född från den kända gamla judiska klanen Nissen.

 

Knut Ahnlund, professor i nordisk litteraturhistoria. Tidigare ordförande i Rikssamfundet Sverige-Israel. Stödmedlem i Svenska Kommitén mot Antisemitism. Svenska Akademien sedan 1983. Son till historieprofessorn Nils Ahnlund som var medlem i Svenska Akademien sedan 1941 och skribent i SvD 1917-1927. Knut Ahnlund är bror till Erik och Henrik Ahnlund, se dessa.

Knut Ahnlund är far till DN:s Israelkorrespondent och till judendomen konverterade Nathan Shachar, se denne.

 
Gunnar Axberger, född 1930. Professor i litteraturhistoria. Gift med dottern till en professor Sture Berggren.

Far till juden Hans-Gunnar Axberger, se denne.

 

 

Bertil Malmberg (född 1913), professor i fonetik 1950-1969, allmän språkvetenskap 1969-1978, i Lund, därefter professor i Sorbonne. President International Society of Phonetics 1961-1975.

Far till den judiske komikern Anders "Adde" Malmberg.

 

***

 


Filosofi

 

Ernst Cassirer var professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs Högskola 1935-1940. Tysk jude. Kom som flykting till Sverige innan kriget.

 

Manfred Moritz, född 1909 i Tyskland som son till en köpman och en judinna född Posner. Kom till Sverige och blev professor i praktisk filosofi i Lund 1959-1975. Medlem i Nordiska Föreningen för Rättsfilosofi sedan 1969. Är gift med en judinna vars mor var född Lewihn.

 

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 

Malte Jacobsson var professor i filosofi vid Göteborgs Högskola 1920-1934. Först var Malte gift med judinnan Emma Stiasny, vän till den österrikiske judiske designern Josef Frank. Sedan gifte sig Malte Jacobsson med Ingrid Osvald-Jacobsson, byråchef för överstyrelsen för yrkesutbildning, en kvinna vars två bröder Hugo och Gunnar Osvald var gifta med judinnor från den judiska klanen Heyman och där professor Hugo Osvald t.o.m. blev ordförande för Samfundet Sverige-Israel.

Malte Jacobsson var ordförande för stadsfullmäktige i Göteborg 1927-1934, där han varit politiskt aktiv sedan 1919. Landshövding för Göteborg och Bohusläns Län 1934-1950.

Malte Jacobssons dotter med judinnan Emma Stiasny, Ingrid Jacobsson, blev gift med Erik Mesterton (född 1903), en man som kom att bli 1:e bibliotekarie vid Göteborgs Universitetsbibliotek.

 

 

Torgny Segerstedt (Jr.) var professor i praktisk filosofi i Uppsala 1938, och i sociologi 1947. Styrelseordförande för Folkuniversitetet 1947-1955. Universitetsrektor i Uppsala 1955-1978. Ledamot i Svenska Akademien sedan 1975. Ordförande i Samfundet Sverige-Israel 1975-1978 och därefter organisationens hedersordförande. Instiftade det sionistiska priset Torgny Segerstedt-stipendiet. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

 
 

Professor Ingemar Hedenius, flankerad av Israels och Sveriges flaggor, som talare vid ett"sympatimöte för Israel".

Bild från Menorah, nr.1-1975.

  
Ingemar Hedenius (född 1908) var professor i praktisk filosofi sedan 1947-1973 och verksam i Uppsala. Han har bl.a. varit medarbetare i tidskriften Tiden 1940-1944.

Ingemar Hedenius hörde också till en av de främsta Israel-sympatisörerna.

Ingemar Hedenius var exempelvis en av huvudtalarna vid det "sympatimöte för Israel" som Samfundet Sverige-Israel anordnade i Stockholms Folkets hus 15:e december 1974, enligt en artikel i Menorah, nr.1-1975. Där sade Hedenius bl.a. i sitt tal:

"Israel befinner sig i ett farligare läge än någonsin. Därför måste vi mer än någonsin inte bara känna vänskapens sympati utan också ge uttryck för den, vi som inte är politiker i ansvarig ställning."

 

 

Professor Ingemar Hedenius var också talare på en av sionisterna anordnad "nordisk konferens om antisemitism i Sovjet" (se artikel i Judisk Krönika, nr.2-1979).

 

Ingemar Hedenius bror var Per Hedenius (född 1906), känd läkare och sedan 1940 gift med judinnan Evelyn Hambro, dotter till den judiske stortingspresidenten Carl Joachim Hambro.

Carl Joachim Hambro, född 1855, blev 1905 medarbetare i Morgenbladet och var 1913-1921 dess chefredaktör. Han var 1926-1934 förman i norska högerns styrelse och stortingspresident sedan 1926. Han var stortingets representant vid svenska riksdagens 500-årsjubileum, norsk delegerad hos Nationernas Förbund i Genève sedan 1926 och ledamot av NF:s kontrollkommission sedan 1930 samt president i dess kontributionskommitté sedan 1935. Denne storriddare av S:t Olafsorden rymde 1940 till Sverige och lyckades därifrån ta sig över till Amerika. Han utgav där en bok, vari han gick mycket illa åt Sverige med anledning varav Stockholmstidningen 9.1-1941 skrev några rader, vilka förtjäna att citeras:

"Hr Hambro åtnjöt våren 1940 största möjliga gästfrihet här i landet, men vår konung och vår ansvariga regering ville inte tillmötesgå hans begäran att Sverige skulle gå i krig för Norges räkning. Han torde ursäkta det. Det egendomliga sätt på vilket hr Hambro nu uttrycker sin tacksamhet för visad gästfrihet, nödvändiggör - hur tråkigt det än kan vara - att omtala, att Hambro är jude. Han är heller inte den ende av sin stam, som på detta sätt visat sin tacksamhet under tidernas lopp. Och han blir inte den siste. Vi ha här i Sverige att vänta oss åtskilligt av samma slag, som det hr Hambro nu serverat. Ty vi ha inte kunnat ta emot alla judar som sökt sig hit, och de som kommit ha vi inte kunnat bereda alla de friheter och förmåner, som de önskat. Särskilt ha vi inte velat gå i krig för deras skull, och vi ha tillåtit oss att mera hålla på vår neutralitet än på. dem. Vi ha därför ådragit oss deras kritik, och vad det kommer att kosta oss, lämnar hr Hambro ett exempel på. Det är säkert bara en försmak av vad som kommer.

Man tycker annars att han haft anledning att rikta sin kritik mot annat håll, bl. a. mot sig själv, ty uppenbarligen var han med och drev kronprins Olav mot dennes vilja i landsflykt. Denne hade hellre velat stanna i sitt land som en man, såsom hans svåger Leopold av Belgien gjorde... Mycket hade kunnat se annorlunda ut i Norge nu, om han det fått göra ... "

 

Ingemar och Per Hedenius var söner till Israel Hedenius som var överläkare och professor sedan 1923 och s.k. "förste livmedikus".

Ingemar Hedenius´ dotter är Anna Boëthius (Hedenius) (född 1935), känd författarinna och adjunkt som tidigare var gift (numera skild) från Ulf Boëthius (född 1933), professor i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur 1990-1998.

 

Som vanligt så ser man att de personer som är judarnas allierade har en stark förankring inom de övre skikten av samhället. 

 

*** 


Sociologi

 

Joachim Israel, född 1920, i Tyskland. Kom till Sverige 1938 i egenskap av sionistisk aktivist under jordbruksträning inför planerad emigration till Palestina - han var en s.k. "chalutzim". Blev istället kvar i Sverige.

Sociolog. Författare. Universitets lektor i sociologi i Stockholm 1959-1963, professor i sociologi i Köpenhamn 1968, Lund 1971-1986 och slutligen i Göteborg 1986-1994. Anges av Carl-Adam Nycop, i dennes bidrag till boken "Det judiska Stockholm" (sid. 224) som ett av flera exempel på "intellektuella judar" som flytt undan nazisterna till Sverige.

Joachim Israel var gift med Miriam Israel (1920-1996), en känd barnpsykolog som kom från den judiska klanen Valentin.

Deras son Dan Israel var redaktör Ordfront Förlag, Nordstedts Förlag och på nystartade förlaget Leopard. 

 

 

Lars Dencik (född 1941). Tidigare docent i social-psykologi vid Roskilde Universitet, därefter professor i socialpsykologi vid Roskilde Universitetscenter (1998).

Kallas av Dagens Nyheter för "den judiske professorn" och "aktiv jude", (se DN 21/10-2001). Kallar sig själv för "en hängiven jude" (Judisk Krönika, nr.4-1989).

Socialdemokrat. Skriver bl.a. i tidningen VI.

Redaktionskommittén Judisk Krönika samt regelbunden skribent. Medverkar i boken "Judisk Identitet". Medstiftare av "Jödiske Akademi" i Köpenhamn. Redaktionsmedlem i "Alef - tidskrift för jödisk kultur".

Är sionistiskt aktiv då han annonseras i "tacklista" som person som Förenade Israelinsamlingen tackar för bidrag till organisationens sionistiska projekt EXODUS (se "Menorah", nr.3-1999). 

 
Bengt Börjesson (född 1932), professor i socialt arbete vid Umeå Universitet sedan 1981. F.d. ordförande Hem och Skola och tidigare rektor för Socialhögskolan i Stockholm. Gift med judinnan Kerstin Vinterhed, se denna.

 

 

*** 


Juridik

 

 

Marianne Levin. F.d. sakkunnig för Modegrossisten. Professor i civilrätt vid Stockholms Universitet.

 

Lena Marcusson (född 1946) är judinna och dotter till UNT:s Lennart Hirschfeldt. Hon har höga positioner inom den akademiska världen som professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet sedan 1997 och är prorektor för detta universitet sedan 1997. Således en judinna med mycket makt inom utbildningsväsendet. Därutöver har Marcusson också inflytande inom UNT då hon sitter i tidningens styrelse sedan 1996.

Hennes bror är förre Judisk Krönika och numera hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt.

 

Dödsrunan för Rudolf Rajmic i DN 16/12-1995.

En sionist som undervisade i juridik vid Stockholms Universitet och socialhögskolan och vars syster, Nina Einhorn, senare blev ordförande för Förenade Israelinsamlingen.

 

 

*** 

 Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 

 

Åke Holmbäck (född 1889), var en folkpartist som var prorektor 1948 och rektor 1952-1955 för Uppsala Universitet. Holmbäck var en av grundarna av Samfundet Sverige-Israel och var denna sionistiska organisations förste ordförande.

Holmbäck var professor i privaträtt vid Uppsala sedan 1926. Inom politiken satt han i Andra och Första Kammaren och var bl.a. sakkunnig på Ecklesiastikdepartementet och Justitiedepartementet.

 

 

Gösta Eberstein. Professor i juridik vid Stockholms Högskola, fr.o.m. 1916. Kallad "den svenska immaterialrättens fader".

Det intressanta är hur Gösta Ebersteins döttrar just gift sig med Israelaktiva individer. Annhild Eberstein gifte sig med det judiska statsrådet Sven af Geijerstam, en annan av Ebersteins döttrar gifte sig med en annan Israelanhängare, Nils Thedin, på Kooperativa Förbundet - KF.

 

 

 

Justitierådet Nils Alexanderson var professor i processrätt vid Stockholms Högskola 1908-1922. Far till Karin som senare gifte sig med juden Bernhard Tarschys.

 

 *** 


Religion/Teologi

 

Edvard Lehmann var professor i teologisk encyklopedi vid Lunds Universitet, åren 1913-1927. Lehmann kommer från en känd släkt som haft mycket inflytande i grannlandet Danmark. Namnet "Lehmann" brukar anses vare ett s.k. "judiskt namn" men vi är detta fall ej riktigt säkra på att vi här har att göra med någon från "det utvalda folket".

Edvard Lehmann hade en dotter som gifte sig med Gunnar Carlsson (född 1894), professor sedan 1949 i latin och ordförande för Svenska Klassikerförbundet 1948-1956.

En annan dotter till professor Lehmann gifte sig med Göte Turesson (född 1892), professor i ärftlighetslära vid Lantbrukshögskolan sedan 1935.

 

  

SvD, 28/12-1995. Insändaren om hur den glorifierade Torgny Segerstedthjälpte till att ruinera människor vid Kreuger-kraschen.

 

Torgny Segerstedt (Sr.) (1876-1945), religionshistoriker, tidningsman. Professor vid Stockholms Högskola 1913.

Ledamot för Forum 1914-1917, därefter för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT), i vilken han gisslade nazismen. Far till Torgny och Ingrid Segerstedt, se dessa.

 

Helmer Ringgren (född 1917), professor i gammaltestamentlig exegetik i Åbo och Uppsala. Skrev bl.a. "Hebreisk nybörjarbok" (1969). Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Professor Helmer Ringgren (Uppsala) övertog ordförandeskapet för Sällskapet för judaistisk forskning efter Bernhard Tarschys och Helmer innehade posten t.o.m. 1985.

 

Karl-Johan Illman, professor i gammaltestamentlig exegetik med judaistik vid Åbo Akademi - den då enda egentliga nordiska professuren i judaistik - blev därefter ordförande för Sällskapet för judaistisk forskning.

Karl-Johan Illman är medförfattare till boken "Judisk historia". Tackas på baksidan av Judisk Krönika, nr.6-1991, "för medverkan i Judisk Krönika under 1991".

 

 

***

 

Torleif Petterson. Professor i religionssociologi vid Uppsala Universitet sedan 1988.

Avtackas av David Fischer, se denne, i förordet till Fischers bok "Judiskt liv - En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling", (Megilla Förlaget, Uppsala, 1996). Han tackar Petterson "som under många år stött mig, ej endast inom ämnet utan minst lika mycket på det personliga planet. Den hjälpen har varit helt avgörande [för att kunna skriva boken]".

De hör till saken att veta att David Fischer är en sionistiskt aktiv jude som tidigare var regelbunden skribent i sionistiska tidskriften Menorah och har drivit kampanjer om att han i egenskap av lärare skulle vara utsatt för "antisemitism".

 

***

 


 

Konst
 

Knut Kjellberg, anatomi-professor vid Konstakademin i Stockholm, liberal riksdagsman och ordförande i folkbildningsförbundet. Son till en judinna från den judiska klanen Arnoldson. Knut Kjellbergs dotter blev gift med en judisk ingenjör Sten Thiel.

 

Geskel Saloman (1820-1901/1821-1902) Född i Schleswig, kom som barn till Danmark. Fadern sedan kantor i synagogan i Köpenhamn. Invandrad från Danmark till Sverige - flyttade till Göteborg 1850. 1871 flyttade till Stockholm. Känd konstnär. Författare. Arkeolog. Fotograf.

Professor vid Konstakademin. En av hans elever var Prins Eugen. Grundare av Göteborgs konstmuseum. Ordförande i Stockholms Schackklubb. Bror till Siegfried Saloman, se denne. Morfar till Axel Hirsch, se denne. 

 

 

Ragnar Josephson, kallad "Joppen" (1891-1966). Begravd på den norra judiska begravningsplatsen vid Haga, Stockholm. Konsthistoriker. Författare. Professor i konsthistoria Lund 1929-1957. Dramatenchef 1948-1951. Ledamot i Svenska Akademin fr.o.m. 1960. Grundare av Arkiv för dekorativ konst (numera kallad Skissernas museum) i Lund. Skönlitterärt verk: "Kanske en diktare" och skrev boken "Strimmor av liv" (Bonniers, 1967).

Bror till Gunnar Josephson, se denne. Farbror till Erland och Carl-Olof Josephson, se dessa.

 

 
Isaac Grünewald (1889-1946), professor vid Konsthögskolan 1938-1942. Var dessförinnan tillförordnad professor där åren 1932-1938. Isaac Grünewalds son Björn Grünewald är sionistiskt aktiv, arbetar för Israel och är gift med feministdebattören Ann-Britt Grünewald.
 
Endre Nemes (född 1909), är en ungerskfödd jude och son till ett judiskt finansråd Ignac Nagel, som efter studier i Prag under 1930-talet kom till Sverige, där han blev föreståndare och lärare vid Valands konstskola i Göteborg, en post han innehade under åren 1947-1955. Sedan 1968 fick denne jude bära professors titel.
 
Rudolf Zeitler, född 1912, i Prag. Professor i konsthistoria med konstteori vid Uppsala Universitet 1964-1977.
 
Marie-Louise Ekman, (Fuchs, de Geer, Bergenstråhle). Professor vid Konsthögskolan sedan 1984. Ordförande KLY.
 
Judinnan Mona Gordon är tecknare och lärare i skrift på Konstfack i Stockholm.

Stammar å mödernet från den judiska klanen Raphael, är gift med den judiske skulptören Willy Gordon.

 

Charlotte Gyllenhammar. Konstnärinna. Konstprofessor vid Malmös konsthögskola en kortare tid. Dotter till Pehr Gyllenhammar. Samarbetar med Förenade Israelinsamlingen.

 

 

 ***

 

Andra aktörer med band till det judiska nätverket:

 

Ragnar Östberg professor i arkitektur (byggnadskonst) vid Konsthögskolan i Stockholm 1921-1931. Hans dotter med judinnan Thiel gifte sig sedan med Povel Ramel.
 
 

Patrik Reuterswärd (Jr.) (född 1922), son till envoyé Patrik Reuterswärd (Sr.), var professor i konsthistoria vid Stockholms Universitet 1973-1988, ordförande för konsthistoriska sällskapet 1973-1990 och redaktör för Konsthistorisk Tidskrift 1980-1990. Sedan 1948 var Patrik Reuterswärd (Jr.) gift med dottern till det judiska kanslirådet Göran Topelius och dennes judiska fru, författarinnan Margareta Suber-Topelius (född från den judiska klanen Suber).

Patrik Reuterswärd(Jr.):s bror, Erik Reuterswärd (född 1917), blev bl.a. departementsråd och regeringsråd.

 

 

Sven Sandström (född 1927), professor i konstvetenskap sedan 1977, har bl.a. varit ordförande för Sveriges Konstkritikersamfund 1961-1975 och var t.o.m. vice president för Association International des Critiques d´Art 1970-1973. Sven Sandström är sedan 1985 gift med en judinna Helperin.
 

 

 

Ulf Linde (född 1929) är professor i den moderna konstens teori och konsthistoria. Därutöver har han varit konstkritiker på DN sedan 1956. Ulf och hans fru hade ett nära umgänge med Tor Bonnier och Herbert Tingsten och deras respektive. Jytte Bonnier, Tor Bonniers hustru, berättar i sin bok "Manilla - Innanför murarna" (Bokförlaget Trevi, 1993, sid. 58) hur "Tor upplevde Ulf Linde som en perfekt samtalspartner".

Linde är ledamot av Svenska Akademien sedan 1977 och har varit intendent för Thielska Galleriet. Linde bidrog med ett kapitel om juden Ernest Thiel, i boken "Det judiska Stockholm" (Judiska Muséet, 1998). Ulf Linde var dessutom en av de många prosionister och sionismens nyttiga idioter som 1985 skrev på en lista, på ett initiativ från World Zionist Organization, där man ville att FN:s resolution från 1975 om att sionism är en form av rasism, skulle annulleras. Se artikeln från Judisk Krönika, nr.2-1987.

1996 fick så Ulf Linde Gerard Bonniers pris à 125 000 kronor.

 

 

Bo Grandien (född 1931). Professor i konstvetenskap vid Stockholms Universitet sedan 1989. Ständig sekreterare vid Kungliga Akademien för de fria konsterna (1998).

F.d. journalist vid Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Har skrivit boken "Drömmen om renässansen", Nordiska Muséet, Stockholm (1979), som bl.a. handlar om synagogbygget i Stockholm 1870 och från vilken man citerar i Judisk Krönika, nr.3-1991. Bidrar med ett kapitel om synagogan vid Wahrendorffsgatan, i boken "Det judiska Stockholm" (Judiska Muséet, 1998).

Bo Grandiens far, redaktören Alf Grandien (född 1887), var också medarbetare i Svenska Dagbladet under perioden 1923-1952. Alf Grandien var ordförande för högergruppen i Stockholms stadsfullmäktige.

 

***


Musik
 
Endre Wolf. Född 1913 i Ungern. Violinist. Konsertmästare i Göteborg 1936-1946. Professor i Manchester 1954-1964. Professor i Köpenhamn sen 1968. Lärare vid Sveriges Radios musikskola sen 1959.

  

Eva Abrahamson, sångpedagog. Gift med operasångaren Georg Pawlo. Mor till skådespelaren Toiwo Pawlo.

 

Werner Wolf-Glaser. Född 1910, Köln, Tyskland. F.d. studierektor Västerås musikskola. Komponerat operor, baletter, orkesterverk etc. Publicerad pedagog, dikter, kritiker, essäer. Far till Etienne Glaser, se denne. Farfar till Pernilla och Benjamin Glaser, se dessa.

 

Hans Eppstein (född 1911), tysk-född jude från Mannheim. Pianist, musikpedagog. Dirigent för Stockholms madrigalsällskap 1943-1945. Lektor på Göteborgs musikkonservatorium. Styrelseledamot av Sveriges pianolärarförbund. 

 

Stig Ribbing (född 1904), pianoprofessor. Hyllad som jude i Judisk Krönikas artikel "Alla är de på något sätt...", från Judisk Krönika nr.4-1985, en artikel om kända svenska judar och svenskar med judiskt påbrå och som finns inscannad och tillgänglig för läsning via denna länk. Stig Ribbing har medverkat i bl.a. radion fr.o.m. 1925 och som solist i världen. Stig Ribbing var lärare i pianospel vid Musikhögskolan 1958-1970 och bar professors namn fr.o.m. 1968. 1940 gifte sig Stig Ribbing med den Wien-födda Maria Edenhofer, därefter kallad Maria Ribbing, som i sin tur blev en känd sångerska.

 

Iréne Mannheimer (född 1931) Konsertpianist. Studerade för personer med namn som Annie Fischer och Vlado Perlemuter. Lärare i piano på Musikhögskolan sedan 1968. Professor i Musikaliska Akademin. Ordförande i Svenska pianopedagogförbundet 1968-1977. Dotter till bankdirektör Gunnar Mannheimer. Hennes syster Karin Mannheimer, är gift med Sten Frykberg, se denne.  

 

Vi skall inte heller att glömma att nämna judinnan Madeleine Uggla (född 1920) som hade mycket inflytande över musikutbildningen då hon var lärare på Musikhögskolan 1962-1970 och 1972-1975 och sedan grundade Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) 1960 och var lärare och rektor där 1960-1981 och sedan konstnärlig ledare och styrelseordförande 1981-1991.

Hon grundade också Svenska röstpedagogförbundet 1960 och var dess ordförande till 1977, var ordförande för Sveriges körförbund 1983-1995, ordförande i samrådet för nordisk amatörmusik 1985 och vice ordförande där 1988-1995.

Hennes judiska påbrå kommer från det att hon egentligen är född Thiel, som dotter till den judiske direktören Olof Thiel, och således ättling till den judiska bankirfamiljen med samma namn.

  

Den judiska operasångerskan Kerstin Meyer (född 1928) har tillhört Operan sedan 1950-talet och blev rektor för Operahögskolan i Stockholm 1984-1994. Hon har erhållit titeln hovsångerska och sedan 1987 bär hon professors namn. Hon har förutom sjungandet suttit på en mängd intressanta poster inom de högre kultursfärerna.

Styrelseledamot i Rikskonserter 1979-1985, Kungliga Musikaliska Akademien 1982-1988, Drottningholmteaterns vänner 1985-1994, Sveriges tonkonstnärsförbund 1986-1991, STIM sedan 1988, Konstnämnden sedan 1994, styrelseordförande för Kungliga Teaterns solister och satt också i styrelsen för Umeå Universitet 1994-1997.

 

Kerstin Meyer var gift med den numera avlidne Björn Bexelius (1941-1997), som bl.a. var styrelseledamot i Statens kulturråd.

 

David Bartov (född 1951). Sovjetisk-född konsertviolinist verksam i Sverige och som egentligen hette Gutman i efternamn. Har var bosatt i Tel Aviv i Israel under 1960-talet. Var också med och startade Nordiska Musikkonservatoriet 1977. 

 

Inger Wikström (född 1939), pianist som debuterade 1956. Internationellt verksam. Startade Nordiska Musikkonservatoriet 1977. Ledamot av MA sedan 1988. Även tonsättare, bl.a. operan "Den fredlöse" (1986 efter Strindberg-drama). Tidigare gift med Jan-Erik Wikström, se denne.

 

 

***


 

Teater

 

 

Willmar Sauter, judisk professor i teaterhistoria. Sitter som suppleant i styrelsen för Stockholms Universitet (2001).

Willmar Sauter har bott i Israel och föreläst på Hebreiska Universitetet. (Sauter kom till Sverige 1968. Några kortare studier han gjort har publicerats i Judisk Krönika. Sedan 1992 professor i teaterhistoria vid Stockholms Universitet).

Sauter skriver i Judisk Krönika, nr.1-1984:

"Mina känslor för Israel [...] var fortfarande mycket starka."

 

 

Michael Meschke. Född 1931, Danzig. Teaterchef. Professor. Grundade 1958 och därefter chef för Marionetteatern. Grundade 1976 Svenska dockteaterinstitutet.

Pjäser, bl.a. "Himlaspelet" (1958). TV-filmer, bl.a. "Purgatorio" (1974). Samarbetar med Judiska Teatern. Marionett-teatern samarbetar med Judiska Teatern.

 

Pierre Fränckel, judisk teaterman och sionist, var 1973-1978 rektor för Dramatiska Institutet.

 

Agneta Pleijel, professor vid Dramatiska Institutet, Stockholm. Fadern var professor Åke Pleijel, se denne, moden författaren Sonja Berg

 

Georg Malvius (född 1945, i Timisoara, Rumänien) regissör, teaterchef, professor i musikalregi sedan 1992 och biträdande rektor i högskolan för Teater, Opera och Musikal i Göteborgs Universitet sedan 1995.

 

 

***


Biologi - Botanik

 

Yngve Sjöstedt (född 1866), var professor, intendent, ordförande vid Naturhistoriska Riksmuséet 1902 och ordförande för dess intendentkollegium och redaktör för Etnomologisk tidskrift 1901-1910.

Yngve Sjöstedt var gift med judinnan Rosa Grünberg-Sjöstedt (född 1878), känd judisk opera- och operettsångerska och dotter till den judiske köpmannen D. L. Grünberg och en kvinna Samuelson

 
Otto Rosenberg (född 1872), botanikprofessor vid Stockholms Högskola 1911-1940. Gift med en kvinnlig judeättling, Ottonie Benedicks, sondotter till affärsjuden Michael Benedicks, se denne. Denna judinnas halvbror var juden Carl Benedicks, fysikprofessorn, se denne.

Otto Rosenbergs egen far var också professor, Olof Rosenberg.

Otto Rosenberg själv var far till juden Sven Rosenberg (född 1904), chef för marinförvaltningens torpedbyrå 1948-1951, inspektör för torpedvapen 1951-1954, chef för flygförvaltningens robotbyrå 1954-1962, anställd på FOA 1962-1971, ledamot av Örlogsmannasällskapet 1947, kommendör 1951, lärare vid Kungliga Sjökrigsskolan 1943-1947, marinattaché Oslo och Köpenhamn 1945-1946.

Sven Rosenberg gifte sig 1930 med en Märta Lybeck, dotter till amiral Otto Lybeck.

 
Nils Svedelius (född 1873), son till justitierådet Carl Svedelius, var professor i botanik, fr.o.m. 1914, i Uppsala. Nils Svedelius gite sig med en Lisa Thegerström, vars mor var född från den judiska klanen Lamm. Nils Svedelius´ bror Arvid Svedelius blev också justitieråd, liksom fadern.
 
Harald Kylin (född 1879), var botaniker och professor vid Lunds Universitet sedan 1920. Han var bl.a. ordförande i Sveriges Studerande Ungdoms Nykterhetsförbund. Harald Kylin gift sig 1924 med en judinna Elsa Jacobowsky, vars far var den judiske grosshandlaren Moritz Jacobowsky och där modern var född Schwartzmann.

Parets judiske son, Anders Kylin (född 1925), blev professor i växtfysiologi vid Lunds Universitet sedan 1976 och har varit gästforskare i bl.a. Israel.

 
Professor Gunnar Täckholm (1891-1931) var professor i botanik vid universitetet i Kairo 1925-1929, och gift 1926 med Vivi Laurent, sedermera Vivi Laurent Täckholm (född 1898), och som också blev professor i botanik i Egypten på 1940-talet, efter makens död.

Vivi Laurent Täckholm sympatiserade med den judiska saken och frekventerade judiska evenemang i Sverige (se enligt Bertil Neuman "Något försvann på vägen", Legenda Förlag, Stockholm, 1989, sid.117) och var medarbetare i Nordisk Familjeboksredaktion, skrev böcker, samt skrev i tidningar som DN, Stockholms-Tidningen, Aftonbladet och Husmodern. Vivi Laurents bror Torbern Laurent (född 1896), blev professor i telegrafi och telefoni vid KTH fr.o.m. 1944.

 

 

Rolf Santesson (född 1916) var professor i botanik vid Naturhistoriska Riksmuséet 1973-1981, och i sitt första äktenskap gift med redaktören Ulla Hedenberg, som på mödernet stammade från den judiska klanen Lublin.

Rolf Santessons syster, Mai Santesson, blev känd som chefredaktör på Bonnier-ägda Damernas Värld 1938-1959, och hade ett oäkta barn med den judiske mediamogulen Albert Bonnier Jr., en man vid namn Joachim Santesson, numera en känd affärsman (se artikel i Aftonbladet, 7/8-2001).

 

Tor Ørvig (född 1916), blev intendent på Naturhistoriska Riksmuséet och professor och sektionsföreståndare efter 1973. Han var sedan 1948 gift med judinnan Mary Meirowitz, sedermera Ørvig.

Mary Ørvig (Meirowitz) (född 1918), var en känd barnbibliotekarie vid Stockholms Stadsbibliotek som där var föreståndare för barnsektionen, sedan föreståndare för Svenska barnboksinstitutet fr.o.m. 1965, samt sekreterare för International Research Society for Children´s Litterature 1974.

 

***


 

Övriga

 

Gert Bonnier var professor i ärftlighetslära och husdjursförädling vid Stockholms Högskola fr.o.m. 1936.
 

Hugo Osvald (född 1892) professor i växt- och odlingslära vid Lantbrukshögskolan fr.o.m. 1933. Professor Hugo Osvald var ordförande för Samfundet Sverige-Israel.

 

Wilhelm Rodhe (född 1914), professor i limnologi i Uppsala sedan 1959. Wilhelm Rodhe var en av huvudtalarna i samband med firandet av Israels 25-års jubileum i Malmö, 1973. Han höll där ett "högtidstal" om "Israels vatten" (se Förenade Israelinsamlingens officiella tidskrift Menorah - den sjuarmade ljusstaken - nr.2-1973).

Och i Menorah, nr. 4-1987, berättas att Wilhelm Rodhe hållit föredrag för Samfundet Sverige-Israels lokalsamfund i Västerås detta år, också på temat "Israels vattenförsörjning".

Wilhelm Rodhes bror Lennart Rodhe (född 1916), är konstnär och var professor i målning 1958-1968.

 

Lars Olof Lodén (född 1930), modern född Zellinger, professor i astronomi i Uppsala Universitet 1970-1995. Avslöjar sig som sionist som stödjer Förenade Israelinsamlingens verksamhet (se Menorah, nr.2-1993).

 

Lars Gustafsson. Adjungerande professor i filosofiska och germanska studier vid University of Texas at Austin. Research Fellow vid The Berlin Institute of Advanced Studies.

Hans judiska hemförsamling är den konservativa synagogan Agudas Achim, i Austin, Texas. Medverkar i boken "Judisk Identitet".

Har skrivit boken "Frihet och fruktan" (1985) tillsammans med Per Ahlmark. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

 
Bengt Knutson Hamilton. Via modern släkt till juden Leopold Abrahamson. Son till greve Hamilton, Uppsala-landshövding.

Bengt Knutson Hamilton var medicine professor vid universitetet i Chicago.

Svåger via sina syster till friherre Gordon Stjernstedt. Bengt Knutson Hamiltons systerson är Jan Stiernstedt, se denne. 

 
Käte Hamburger. Tysk judinna. Kom 1934 som flykting till Sverige. Forskare. 1956 blev hon professor i Stuttgart. Omnämns i en artikel om tysk-judiska flyktingar till Sverige, i Judisk Krönika, nr.5-1996.
 
Den österrikisk-judiske designern Josef Frank (1885-1967) var redan innan han kom till Sverige professor vid Kunstgewerbeschule 1920-1926, och efter sin berömda verksamhet vid Svenskt Tenn var han professor i arkitektur vid New School of Social Research i New York, 1941-1946.  
 

Erik Arrhenius (född 1931), professor i cellulär toxikologi vid Stockholms Universitet 1975-1985 och därefter professor i naturresurshållning vid Stockholms Universitet fr.o.m. 1985. Erik Arrhenius är sedan 1955 gift med judinnan och professorn Birgit Klein, dotter till judiske fysikprofessorn Oskar Klein, se denne.

Professorn Birgit Arrhenius (Klein) (född 1932), är på detta sätt inget annat än sondotter till överrabbinen Gottlieb Klein och hennes bror är ingen mindre än den sionistiske juden, Israel-aktivisten och tidigare utrikesredaktören på Expressen, Ernst Klein

 

 

Kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki.

 

Jerzy Sarnecki. Född i Polen 1947. Professor i allmän kriminologi vid Stockholms Universitet sedan 1993. Byråchef för Brottsförebyggande Rådet - BRÅ, 1986.

Gift med en judinna Esther Pollack, dotter till en redaktör Heinrich Pollack.

 

Krister Stendahl (född 1921). Biskop för Stockholms stift åren 1984-1988, sedan biskop emeritus.

Mycket USA-centrerad och det är nog därifrån man delvis kan spåra hans prosionism. Professor i Harvard 1958-1984 och var sedan Kraft-Hiatt distingerad professor vid det judiskinfluerade Brandeis Univiversity i USA 1991-1993 och ledamot av den judaiserade American Academy of Arts and Sciences 1962.

 

 

Hanne Trautner-Kromann, professor i Judaistik i Lund fr.o.m. 1993. Samarbetar med Julian Ilicki, se denne. 
 

 

Karl Gustav Izikowitz (född 1903), var son till en judisk köpman Marcus Izikowitz. Museichef på Etnografiska Muséet i Göteborg 1953-1967 och sedan professor i etnografi i Göteborg 1955 och därefter professor i etnografi och särskilt socialantropologi 1967-1970.

 

***
 

 


Top      Index      Person-index      Home