No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Izrael – państwo talmudyczne
Roy Tov – 12.10.2010

Izraelski rząd zdecydował o wprowadzeniu Prawa Obywatelskiego. Według jego nowej wersji, osoby nie będące Żydami (określenie, którego nie udało się zdefiniować nawet państwu Izrael), a które chcą zostać obywatelami Izraela, będą potrzebowały złożyć przysięgę lojalności wobec „żydowskiego i demokratycznego państwa”. Ta poprawka była jedną z obietnic poczynionych przez premiera Benjamina Netanyahu partii ministra spraw zagranicznych Avigdora Liebermana – Nasz Dom Izrael – w porozumieniach koalicyjnych. Nasz Dom Izrael przedstawił długą listę dyskryminacyjnych praw przeciwko nieżydowskim obywatelom Izraela. Punkt kluczowy: około 20% izraelskich obywateli nie jest Żydami. Co więcej, jak opisałem w Krzyżu Betlejem, wielu z uznawanych za Żydów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za takowych się nie uważa.
Poprawkę tę można określić jako następne rasistowskie prawo izraelskie i je odrzucić. Z taka oceną zgodziłoby się wielu Izraelczyków; co więcej, kilku izraelskich polityków, łącznie z Danem Meridorem, ministrem wywiadu i energii atomowej, który nazwał to prawo zbytecznym. Ale tu chodzi o coś więcej niż próbę dalszej dyskryminacji Palestyńczyków i innych nie żydowskich obywateli. Wiąże się to z podstawami syjonistycznego państwa.
„Przysięga” pojawia się Talmudzie w bardzo dramatyczny sposób. Stary Testament uważany był przez faryzeuszy za niebezpieczny. Po prostu wiele z Praw Mojżeszowych były niewygodnymi – i uciążliwymi – do przestrzegania. Ponadto, proroctwa odnoszące się do Jezusa – ich największego wroga – były w Biblii trudne do zignorowania. Stojąc wobec takiego problemu, ci pracowici ludzie opracowali 2 – etapowy plan. Pierwszy – stworzono prawo mówione. Były to prawa określające sposób, w jaki powinny być interpretowane Prawo Mojżeszowe i Pięcioksiąg. Stosując je, mogli je stosować zależnie od potrzeby. Twierdzą, że prawo mówione dane było przez Mojżesza ich przodkom. Biblia nie popiera tego twierdzenia. Na pewnym etapie – przed narodzeniem się Jezusa – rozpoczęto zbieranie tego prawa w księgi. W wyniku tego powstały nowe księgi znane jako Talmud – łącznie z wszystkimi formalnymi interpretacjami Pięcioksięgu – pierwsze pięć ksiąg Biblii. Wszystkie pozostałe księgi Biblii faryzeusze uważali za nieco więcej niż bajki. Obecnie rabini – duchowi potomkowie faryzeuszy – uważają Talmud za główną księgę prawa. Od tej pory faryzeusze i rabini mogli manipulować interpretacjami prawa dla własnych korzyści. Talmud podzielony jest na Midrashim – „kazania”. Najsłynniejsze z nich zwane jest „Trzema Przysięgami”.
Kazanie to mówi, że Bóg dał światu trzy przysięgi. Dwie z nich należą do Żydów, a ostatnia odnosi się do wszystkich pozostałych narodów. Żydzi przysięgli, że po wyjściu z niewoli nie wejdą (masowo) do Ziemi Izraela i nie będą się buntować przeciwko innym narodom, a te z kolei przysięgły, że nie będą zbytnio ciemiężyć Żydów. Kazanie to nie ma podstaw biblijnych. W swoim artykule Netanyahu’s Mule (Osioł Netanjahu) opisałem sojusz między grupami syjonistycznymi i pewnymi grupami ortodoksyjnymi, kiedy rabin określił sposób obejścia przysięgi dotyczącej nie wchodzenia na Ziemie Izraela. Sojusz ten umożliwił powstanie współczesnego państwa Izraela.
Państwo Izrael z definicji nie jest ortodoksyjne; ale w wielu kluczowych sprawach przestrzega Halacha – praw opisanych w Talmudzie. Jednym z tego przykładów jest kontrowersyjne Prawo Powrotu – prawo dające natychmiastowe obywatelstwo każdemu przybywającemu do Izraela Żydowi. Prawo to tworzy podstawę rasistowskiego państwa Izrael. Definicja tego, kto jest Żydem, wynika z talmudycznych definicji. Większość świeckich wydarzeń – narodziny, małżeństwo, śmierć – podlegają prawom talmudycznym i kierują nimi „dayanim„, żydowscy sędziowie religijni. Jedyną sprawą, w której państwo Izrael nie może odnosić się do Talmudu, jest sprawa Trzech Przysiąg. Według nich państwo Izrael nie powinno istnieć. W związku z tym, nie należy się dziwić temu, że państwo usiłuje wprowadzić nową przysięgę, próbując uczynić trzy poprzednie niepotrzebnymi.
Nie dziwi to, że państwo Izrael cierpi na podobny sprzeciw od wewnątrz. Dayanim – żydowscy sędziowie religijni – szkoleni są oddzielnie od zwykłych sędziów i są częścią pół-niezależnego systemu sprawiedliwości. Zanim podejmą działalność, muszą złożyć przysięgę lojalności wobec państwa Izrael, ale nie wobec jego prawa. Nie ma wątpliwości, że będą zmuszani do przestrzegania nowej poprawki prawa obywatelskiego – tzn. będą musieli dodać przysięgę wobec „żydowskiego i demokratycznego państwa” i uznać prawa państwowe – ale oni odmówią. Wielu z nich jest Haredim (ultra-ortodoksi), niektórzy z nich paradoksalnie nie uznają państwa, które zatrudnia ich jako dayanim, ponieważ dosłownie akceptują Trzy Przysięgi.
Niemożliwa jest akceptacja tej poprawki na podstawie logiki; widzimy, że państwo Izrael stosuje różne przysięgi wobec nie-Żydów i Haredim, a żadne wobec świeckich Żydów. Jest to kolejny rasistowski aspekt tego państwa, otwarcie naruszający Powszechną Deklaracje Praw Człowieka. Jest to kolejne przypomnienie o nielegalności tego państwa, a nawet bardziej o czymś innym, jego wewnętrznej słabości.

Tłumaczenie: Ola Gordon
Źródło: futurefastforward.com/current-affairs/4346-israel–a-talmudic-state-by-roy-tov-121010


O autorze z grypa666:
Izraelski chrześcijanin prześladowany
Roy Tov opublikował m.in. na dysydenckiej witrynie Rense.com artykuł pt. Rozwiązać żydowski problem Ameryki o tym, jak Izrael wykorzystuje USA. Podobne artykuły można znaleźć w Jerusalem Post. Tov zacytował decyzję najwyższego sądu USA ws. internowania mniejszości stwarzających problemy Ameryce podczas II wojny światowej i zaproponował, żeby zastosować coś podobnego w stosunku do Żydów w USA, bo brak działania zapobiegawczego równa się dyskryminacji (nie-Żydow) i rasizmowi, czyli jest niekonstytucyjny.
Następnego dnia Rense.com zastąpił tekst nieprzyjemną notką dla autora, który otrzymał też szereg e-poczt. Wszystkie zignorowały stronniczość pro-izraelską USA, przy czym żadna nie znalazła błędów logicznych w artykule. Cenzura pozbawiła autora znacznej części dochodu z jego książki The Cross of Bethlehem. Brutalny atak agentów Mosadu na Tova w ub.r. pozostawił go z obrażeniami gardła, które pogarszają się stopniowo i coraz trudniej mu mówić. Tov nazywa to powolną śmiercią, bo pozbawia go możliwości publicznych wystąpień i nauczania.
Tov prosi o datki i kupowanie jego książek na Amazon.com. Apeluje on do rządu Iranu ws. szykan doznawanych w Boliwii, gdzie jest na uchodźstwie. Boliwiańska ochrona i odźwierny ambasady Iranu w La Paz blokują mu dojście do ambasady, gdzie stara się o azyl w Iranie. Tov ma status uchodźcy politycznego wg Konwencji Genewskiej z 1951 r. Poza atakiem, który uszkodził gardło Tova, Izrael próbował złapać go w zasadzkę, nawet przy pomocy znanego polityka USA. Tov szuka azylu w kraju nie posiadającym stosunków dyplomatycznych z Izraelem.


"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!