"Alla stora sanningar börjar som kätterier."(Georg Bernard Shaw)


HOME

Per Ahlmark -

en av Israels

AGENTER

i Sverige!

____________

 

För att illustrera hur den judiska makten verkar i Sverige skall jag här försöka belysa en typisk sionistisk agent: fenomenet Per Ahlmark, den beryktade svenske sionistiske propagandisten.

Per Ahlmark gjorde sin publicistiska debut i en artikel i Dagens Nyheter, då han ännu var gymnasist. Per Ahlmark ivrade då - som han själv och DN tyckte, mycket radikalt för att morgonandakten och kristendomsundervisningen i skolan skulle försvinna. Skolundervisningen i det kristna Sverige- under den judiska påverkan - skulle befrias från kristen påverkan som ett led i en "humanistisk" avkristningsprocess och judaiseringsprocess!

Per Ahlmark framförde dock inte något förslag om att all religionsundervisning skulle vara av ondo, endast den obligatoriska kristendomsundervisningen. Då - pa 50-talet - fanns ännu inte någon muslimsk befolkning i Sverige, däremot en judisk - och mot den primitiva judendomen hade Per Ahlmark varken då eller senare några invändningar!

Tvärtom: utan kristet präglad kristendomsundervisning skulle kristendomen komma i ett underläge gentemot judendomen, eftersom det ju är självklart att de från kristendomsundervisningen befriade judarna i stället skulle få behålla en starkt judiskt präglad undervisning i judendomen.

Samtidigt skulle kristendomen alltmer "sekulariseras" och judaiseras som "dotter till judendomen". Detta sade Per Ahlmark aldrig rent ut. Men det var just detta han avsåg.

Senare, när den munvige Per Ahimark började göra sig politiskt gällande som "liberal" debattör inom FPU, folkpartiets ungdomsförbund, där han var jämnårig kamrat med bl a Juden Ernst Klein, kunde man genast notera ett utmärkande drag hos denna speciella variant av "liberal" "kulturradikalism" hos Per Ahlmark: den utpräglat sionistiska och dubbelmoralistiska: att å ena sidan ständigt glorifiera ockupationsmakten Israel och allt judiskt som mänsklighetens adel, och å andra sidan ta munnen full med liberalismens frasvafflor, garnerade med sötsliskig sylt: ifrågasättandet av alla etablerade värderingar och lovsanger till yttrandefriheten som dock, typiskt nog, aldrig fick gälla Israel och sionismen, ty den som så gjorde avfärdades magistralt av Per Ahlmark som antisemit och nazist. Per Ahlmark - liksom hans vördade lärare inom publicistiken, DN:s dåvarande chefredaktör Herbert Tingsten- blev snart den rabiate arabhataren i Sverige - allt för Israels skull! Som alla fanatiska sionister är ledstjärnan för Per Ahlmark: Israel uber alles. Allt i inrikes- liksom utrikespolitik fokuseras för Per Ahlmark till ett och detsamma: det som gagnar Israel är bra, upphöjt, ädelt och stort; det som kan skada Israel är dåligt, uselt och ondskefullt. Enkla schabloner i lögnpropagandans tjänst!

Per Ahlmark har faktiskt identifierat sig totalt med Israel, en exempellös banditstat, en grym och bestialisk inkräktar och ockupationsmakt!

Så är det!

I en artikel i Bonnierkoncernens dåvarande Veckojournalen, nr 18, 1979, med rubriken "Per Ahlmark: en bit av mitt hjärta finns i Israel", säger Per Ahlmark till journalisten judinan Cordelia Edvardsson, numera Svenska Dagbladets Israel-korrespondent, följande:

"Att svika Israel vore detsamma som att svika sig skalv."

Och Cordelia Edvardsson [en av de hundratusentals "överlevande" från "Förintelsen" i Auschwitz, som sedan kom till Sverige i Folke Bernadottes vita Röda Korsbussar] säger så här i denna artikel:

"Kärlek, sade nagon, kärlek, det är saklig omsorg om nästan. När jag sitter och talar med Per Ahlmark i Jerusalem, så tänker jag pa det ordet. Han har nyss själv talat om sin kärlek till Israel. Det skedde i hans tacktal under en enkel men innerlig ceremoni, då man invigde den skog på över tio tusen träd med vilken svenska vänner, både judar och icke-judar, hyllade Per Ahlmark vid hans avgång som partiledare. Här står nu Per Ahlmark i vårsolen och vittnar om sin kärlek till Israel, medan en svensk och israelisk flagga slår i vinden och svenskfödda judar, israeler och tillresta turister lyssnar andäktigt till den man som en av israelerna kallar "vår man i Sverige."

Besinna nu noga vad Per Ahlmark själv säger och vad hans undergivna beundrarinna, Cordelia Edvardsson, säger: Denna fullständiga hängivenhet åt en roffar- och banditstat, som förkroppsligandet av kärlek, är den absoluta personliga förnedringen. Inget annat!

Ahlmark har försvurit sig åt Israel!

Ett svek förutsätter en tro pa något idealt eller ett kontrakt som man ingått och sedan brutit, vanligen av låga motiv eller av svaghet. Eftersom Per Ahlmark talar om Israel som sin kärlek såsom den mest glödande patriot om sitt fosterland under romantikens dagar, är det alldeles uppenbart att Per Ahlmark har Israel som sitt älskade fosterland, ja, att han ingått ett kärleksäktenskap med Israel, likvärdigt med det heliga förbund som den förfärlige judiska "guden" Jahve ingick med Abraham och sedan med Israels folk. Per Ahlmark är inte jude - eller lär inte vara jude. Men han är totalt judaiserad: en hängiven ärkesionist som identifierar sig själv med Israel! Inte undra på att sionisterna är förtjusta, uppkallar en - på palestinsk stulen mark - planterad skog efter honom och kallar honom "var mån i Sverige"!

Nu bör man ha i åtanke två saker:

denne Per Ahlmark flaggar som "demokrat", en "liberal" "frihetsälskare" som hatar förtryck och våld, samtidigt som han älskar och helt identifierar sig med hatets ideologi, sionismen, och med våldets och förtryckets stat framför alla andra, Israel!

Inte undra på att detta bäddar för en schizofren, en perverst kluven inställning som måste leda till själsliga plågor och svar ruelse!

För det andra bör man ha i åtanke, att denne Per Ahlmark som är helt uppbunden av primär lojalitet till en främmande våldsmakt gjorde lysande politisk karriär i Sverige och blev folkpartiets ledare och - så länge han själv orkade - vice statsminister i den första borgerliga trepartiregeringen som tillträdde 1976 - bara ett tuppfjät från den allra högsta posten i Sverige satt alltså en israelisk toppagent, "vår man i Sverige"!

Låt oss så beröra det motbjudande hyckleriet, när judinnan Cordelia Edvardsson, säger att hon tänker pa kärlek till nästan, när hon hör Per Ahlmark bekänna i Jerusalem sin kärlek till Israel! Ja, detta är värre än ett hyckleri - ett hyckleri, eftersom det tionde budet - i Andra judiska Moseboken 20:17 - endast avser nästan inom samma folk, för judar endast judar! Det är ett hån, ett hån mot de fördrivna och förtryckta palestinierna, som israelerna, de sionistiska judarna, sannerligen inte ser som deras nästa utan som skadedjur, gräshoppor, som Israels f.d. premiärminister, Folke Bernadotte-mördaren Yitzhak Shamir kallat palestinierna, eller som kackerlackor som Israels överbefälhavare, general Eytan, kallat palestinierna. Om detta har även just Cordelia Edvardsson själv senare rapporterat.

Kärlek till nästan i betydelsen kärlek till alla medmänniskor över nationsgränser förekommer inte inom judendomen och är helt otänkbar där, eftersom det skulle innebära judendomens upplösning och sionismens sammanbrott, Israels undergång. Därför är det - i sak- fullständigt absurt att Per Ahlmarks kärlek till Israel skulle ha något att göra med kärlek till nästan i betydelsen medmänniskor, eftersom den judiska staten Israel bygger på den judiska tron att palestinier inte är några medmänniskor utan varelser som på olika sätt är i vägen för Israel och skall fördrivas, förtryckas och utsugas - allt efter vad som är mest lämpligt!

Låt oss övergå till Per Ahlmarks tacktal till Israel som återges av Cordelia Edvardsson i Veckojournalen, nr 18, 1979.

Han säger:

"Därför, nästa gång det internationella stöd - som ni israeler behöver - uteblir och mitt lands - alltså Sveriges- officiella röst har tystats av olja och okunnighet, minns då de tusentals träd som växer här och se dem som representanter för de hundratusentals män och kvinnor i Sverige till vilka Israel ger hopp, stolthet, ideal, ett lidelsefullt engagemang och något att tro pa som är större än vi själva."

Här har Israel inte bara blivit detsamma som Per Ahlmark, den totala identifieringen, utan - vad Per Ahlmark säger - "större än vi själva"! Här ser vi hur den i egna ögon "frihetsälskande liberalen" faller platt till marken och slickar Israels fot. Detta är den totala förkrosselsen, den fullständiga självuppgivelsen: att banditstaten Israel som stulit palestiniernas land och bryter skändligt mot alla internationella avtal och mänskliga rättigheter skulle "ge hopp, stolthet, ideal", som Per Ahlmark säger.

Man kommer att tänka pa vad den judiske "profeten" Jesaja säger om hur Israel skall härska genom andra folks förödmjukelser i 49:e kapitlet, vers 23:

"Och konungar skola vara dina barns vårdare och furstinnor deras ammor, de skola falla ned infor dig med ansiktet mot jorden och slicka dina fötters stoft. Och du skall förnimma att jag är Herren och att de som förbida mig icke komma pa skam."

Och i 49:e kapitlet, vers 26, säger den judiske "profeten" Jesaja:

"Ja, jag skall tvinga dina förtryckare att äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skola de bliva druckna som av druvsaft. Och allt kött skall förnimma att jag, Herren, är din frälsare, och att den starke i Jakob är din förlossare."

Alltså, "Israels fiender" ska utsättas för den yttersta förnedringen och brutaliteten: tvångskannibalism, att äta sina egna barn !

För att förstå uttrycket "den starke i Jakob" måste man erinra om vad som står i judendomens heligaste skrift, i Torah, (närmare bestämt i Första Moseboken, kapitel 32, verserna 24-28) där det berättas att patriarken Jakob, sonson till Abraham och son till Isak, brottades med själve Gud, en natt och inte kunde besegras - och då säger "Gud" själv i vers 28:

"Han sade: Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger."

Här har vi alltså i ett nötskal förklaringen till att den judiska inkräktar- och banditstaten kallar sig Israel: en judisk tro på att ha övervunnit Gud och människor och vunnit seger! Och här har vi väl också förklaringen till att en Per Ahlmark slickar stoftet för Israel!

Hur denne politiskt prostituerade dubbelsionist Per Ahlmark reser inte bara till Israel utan även till New York - eller Jew York- och ödmjukt konsulterar Israels FN-ambassadör, ledningen för den sionistiska kriminella spionorganisationen ADL (Anti-Defamation League, den s k "antiförtalsligan") och förstås kompisen- den politiska bedragaren och löngnaren- Elie Wiesel, som mycket tack vare Per Ahlmarks lobbyaktioner lyckades tubba norska stortinget att tilldela honom Nobels fredspris på bortat två och en halv miljoner kronor. Som tack fick sedan Per Ahlmark ett "Jerusalem-pris"(!!!!) på 230 000 kronor. Så helt lottlös har ju Per Ahlmark inte blivit för sin idoga verksamhet som Israels man i Sverige. Den judiska lobbyn i Sverige ordnar också så att Per Ahlmark kan flyga och flänga lite varstans och konsultera judar om hur förfärligt hotfull och farlig Radio Islam är. Och i Köpenhamn har judiska ungdomsförbundet utnämnt Per Ahlmark till hädersmänniska"människosonen", Ben-Adam! Ack, ja!

Ahmed Rami (i sin bok Israels makt i Sverige, )