No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

Arabic

Sven.

Español

Portug.

Italian

Russ.

Bulg.

Croat.

Czech

Dansk

Finn.

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Serb.

Slov.

Indon.

Türk.

汉语

"Alla stora sanningar börjar som kätterier."(GB Shaw)
HOME
"Juderegister" eller uppslagsverk?

Klagomål över Radio Islam's uppslagsverk

 

Radio Islams domain abbc.net innehåller 15 olika hemsidor med en gemensam paroll: Inget hat, inget våld, ingen rasism. Ras? Endast en ras av människor. Radio Islam upprättades som en reaktion på den allmänna situa-tionen i Mellanöstern och på den palestinska tragedin i synnerhet.

Konflikten i Palestina står inte mellan semiter och antisemiter, utan mellan ockupation och motstånd, mellan rätt och fel, rättvisa och orättvisa. Den angår de människor som bor i Mellanöstern, men resten av världen är också inblandad, som vi har sett vid många tillfällen. Det är vår övertygelse, att vi i den här frågan kämpar för rättvisa, och man får inte glömma, att araber också är semiter.

Radio Islams hemsida är nu tillgänglig på 10 olika språk. Vi har samma budskap och innehåll på vart och ett av dessa språk. De framförda klagomålen är inte spontana utan ingår bara i en politisk kampanj med syftet kringskära och avskaffa yttrandefriheten. Avsikten är att stänga vår hemsida.

Innehåller dessa klagomål några speciella citat ur dokumentet eller någon översättning av de ställen man har funnit stötande? Vi tror oss kunna rättfärdiga och ge bevis för sanningen i allt vi skrivit. Om några felaktigheter skulle påträffas i våra texter, är vi givetvis beredda att erkänna ett misstag och rätta till det i vederbörlig ordning.

För vår del hävdar vi med bestämdhet:

1) Det förekommer inte något "uppeggande till våld" på Radio Islams hemsida.

2) På vår hemsida, som är uttalat anti-rasistisk, finns det ingenting som kan betraktas som rasistiskt eller främlingsfientligt.

3) Beträffande dokumentet "Radio Islams uppslagsverk", så var dess syfte att tillhandahålla en liten förteckning över olika offentliga personer, debattörer, politiker, ämnen, händelser, ideologier och organisationer, som är av intresse i den aktuella debatten om Mellanöstern och som behandlas på hemsidan. Att vissa nämnda personer betecknas som judar, har ingenting med rasism att göra. Det sker på samma sätt som beteckningen palestinier används om andra människor.

Omnämnda personer har utvalts, granskats eller kritiserats inte på grund av sitt etniska ursprung utan på grund av sin politiska verksamhet, sin ideologi och sitt ställningstagande i palestinakonflikten. I uppslagsverket förekommer sålunda både sionister och antisionister, även om vi själva tar ställning både mot judendomen och sionismen. Utan judendomen skulle det nämligen inte finnas någon sionism, och utan sionismen skulle det inte finnas någon israelisk ockupationsmakt i Palestina.

I den engelska sektionen av Radio Islam's hemsida finns det en förteckning över judar som styr Clintons administration, ett dokument som kallas "Clinton's List". Men de nämns inte på grund av att de är judar, utan därför att den judiska lobbyn i USA enligt vår mening har skapat en koncentration av makt, som inte bara utgör ett hot mot demokratin i USA utan också mot freden i Mellanöstern.

Men det finns ingenting i våra förteckningar över aktiva sionister, som kan anses innebära "uppeggande till våld" mot dessa personer. Om våra politiska mot-ståndare är av en annan mening, då borde de bemöta oss i sak eller bevisa sina anklagelser genom att ge konkreta exempel i form av korrekta citat ur dokumenten. Enbart det faktum att de inte delar våra politiska åsikter borde inte ge dem rätten att beröva oss vår mänskliga rätt till yttrandefrihet.

Vad det hela rör sig om, är det i USA nyligen fattade beslutet i Högsta domstolen, att yttrandefrihet skall råda åven på Internet! Detta beslut förargade i hög grad de judiska styrande kretsarna i många europeiska länder. Den tragiska verkligheten är nämligen den, att yttrandefrihet nästan inte alls existerar i många europeiska länder. Vi hoppas verkligen, att innehållet i vår egen hemsida liksom det i andras hemsidor inte skall behöva underkastas den judiska censuren.

Det är situationen i Mellanöstern som är mycket inflammerad - vederbörande parter i debatten och konflikten återspeglar bara den verkliga polariseringen. För palestinierna och muslimerna framstår sionisterna som dagens nazister. Sionismens offer upplever inte denna ideologi som något positivt, utan snarare som en symbol för ondskan.

För att undvika allt missförstånd har vi emellertid tagit bort "uppslagsverket" från vår hemsida.

Vi är en grupp av ungdomar, som som bor i olika länder och lärt känna varandra genom Internet, och vi har bestämt oss att försvara yttrandefriheten genom att UTÖVA den och genom att engagera oss i palestinafrågan och kampen mot den judiska rasismen och alla andra former av rasism.

Webmaster

Radio Islam


Citat från GÖTEBORGS POSTEN (den 11/11/1997):

" (...)

- Det här ska inte dramatiseras.är inget juderegister. Det är en förteckning över människor som är aktuella i Mellanösterndebatten. Jag står själv med, säger Ahmed Rami, grundaren av Radio Islam.

Något neutralt uppslagsverk handlar det dock inte om. Av de över 200 personer som räknas upp är de flesta "judar". Omdömena om dem talar ofta ett tydligt språk: En är "judisk VD för Riksteatern, där en mängd judiska skådisar medverkar".

En annan är "polskt-judiskt jordbruksråd" som utformat "vår jordbrukspolitik" och en är "en judisk räv" från en gammal "judisk klan" som "länge härjat i Sverige". En "jude" sägs ha "homosexuella förbindelser" med en annan.

Många av dem som nämns är uttalade Israelvänner. Men här finns också Israelkritiker som den "amerikanske jude som infiltrerat organisationen för solidaritet med palestinierna i Sverige och blivit chef för Palestinagrupperna".

- Att personer är judar har betydelse i Mellanösterndebatten. På samma sätt som om de varit palestinier. Det har inget med rasism att göra, säger Ahmed Rami som i en av sina böcker också publicerat namn på "judiska" företag med uppmaning till bojkott.

- Om företagen är judiska vet jag inte men de är företag som annonserat dyrt i en tidskrift för att stödja den israeliska ockupationen. Därmed har de gjort ett politiskt ställningstagande. Genom att bidragen maskeras som annonser blir de dessutom skattefria, säger Rami.

Radio Islams hemsidor har anmälts till JK av Svenska kommittén mot anti-semitism som anser att de borde kunna fällas för hets mot folkgrupp. Förundersökning pågar.

Ahmed Rami säger sig inte ha ansvar för hemsidorna som sköts av "några ungdomar" som fått disketter med hans böcker. Han gör dock ingen hemlighet av att han " hatar judendomen".

- Jag fick frågan av en judisk man om jag hatar judar. "Hatar du nazister"? frågade jag. "Ja", sa han. På samma sätt kan jag säga att jag hatar judar. För mig är judarna dagens nazister, säger Rami.

(...) "


Komplott mot Radio Islam

Med list och alla andra medel försöker Israel - och Israels agenter - ständigt att vända bort uppmärksamheten från den judiska ockupationen i Palestina och från den illegitima dominans och politiska ockupationen, som den judiska makten utövar över de västerländska staterna.

En grupp militanta sionister vid Stockholms universitet har sålunda i en av de judiska organisationerna i Sverige beställd och finansierad opinionsundersökning "avslöjat", att 34 % av högstadieeleverna i svenska skolor "betvivlar" att "Förintelsen" av judarna verkligen förekommit.

Resultatet av undersökningen, som det gjorts stort nummer av i de judekontrollerade media, vållade panik bland de styrande. Riksdagen enades omgående om ett krav på åtgärder från regeringens sida, och statsminister Göran Persson uttryckte i ett känslomättat anförande sin indignation och oro inför det faktum, att endast 66 % av de svenska högstadieleverna tror på "Förintelsen".

Eftersom ett av de viktigare målen för undervisningsväsendet och massmedia är att få folk att tro på den påstådda "Förintelsen" och uppnå det hundraprocentiga antal troende, som judemakten kräver, har Göran Persson lovat att skyndsamt vidtaga konkreta åtgärder för att intensifiera hjärntvättningen av högstadieeleverna och medborgarna i allmänhet och för att täppa till munnen på alla dem som utsår tvivel på tron på "Förintelsen".

Den svenske statsministern har vidare lovat att efter sin hemkomst till Sverige, efter sommaren, personligen distribuera en videokassett om "Förintelsen" till alla elevernas föräldrar, så att dessa tar sitt ansvar för att uppfostra sina barn i sionistisk anda och tro.

Det borde inte vara någon hemlighet, att den svenske statsministern inte själv skiver sina tal De brukar skrivas av regeringens starke man, juden Leif Pagrotsky! "Göran Perssons anförande" inför riksdagen anslog tonen för media.

Dagen efter riksdagens sammanträde skrev den sionistiska tidningen Dagen, att "Föreningen Förintelsens överlevande" har beslutat stoppa Radio Islam och upprätta ett väldigt monument över "Förintelsen" framför synagogan i Stockholm. I en intervju i samma tidning förklarade föreningens ledare juden Jakob Ringart, att "det är en skandal att Ahmed Rami tillåts fortsätta förneka Förintelsen genom radiosändningar på svenska mark".

I en intervju samma dag i svensk radio förklarade en av ledarna för den judiska lobbyn, att resultatet av den nämnda undersökningen är frukten av årslånga sändningar från Radio Islam, och att "endast Ahmed Rami kan i dag vara glad över det".

Exakt en vecka efter statsministerns anförande beslöt Justitiekanslern i sin egenskap av högste statsåklagare att börja vidtaga "lagliga" åtgärder mot Radio Islams hemsida. Samtidigt som detta beslut tillkännagavs i media, lät man förstå att Justitiekanslern beslutat hemligstämpla hela dossiern om denna "affär"!

Eftersom hela detta "affär" totalt mörklagts och Justitiekanslern vägrar att uttala sig, vände sig TV2:s Rapport till en karriärist juridikprofessor vid Stockholms universitet, som på beställning menar att "Ahmed Rami kan befinnas skyldig till missaktning av det judiska folket, även om hans hemsida på Internet är baserad i Amerika. Ahmed Rami är svensk medborgare och skall dömas efter svensk lag".

Dagen efter beslutet om rättsliga åtgärder mot Radio Islams hemsida på Internet fick Ahmed Rami en räkning beträffande sändningarna från Radio Islam, som sänder 35 timmar i veckan. Enligt räkningen skall Radio Islam betala 6 000 kronor för sändningskostnaderna, efter en taxa på 65 kronor för en kvarts timme.

Radio Islam började sända den 3 mars 1987 och har aldrig tidigare (som alla andra närradio program) behövt betala någon avgift för själva sändaren (det finns en gemensam sändare för alla närradio-program på Stocholms city), utom för användningen av förbindelsen som förband dess studio med sändaren. Ordföranden i styrelsen för denna sändare är aktiv medlem i en sionistorganisation och undertecknaren av räkningen (också han sionist) är aktiv medlem i en homofilorganisation, som i sina publikationer ofta angripit Radio Islam.

Dessa politiska, juridiska och finansiella förföljelser av Radio Islam och dess hemsida på Internet är inte bara inriktade mot personen Ahmed Rami, som redan avtjänat sex månaders fängelse för att ha uttryckt sina åsikter, utan mot allas vår frihet. I går och idag är det Palestina, Tyskland, Schweiz... i dag är det Sverige och Rami. Vem står på tur i morgon?

Det är dags att övergå till konkreta handlingar av solidaritet utöver de geografiska, ideologiska, etniska och religiösa gränserna. Ondskans krafter agerar internationellt på den globala nivån i ett totalt krig för att lägga vår planet under judiskt herravälde. Efter att ha visat sitt rätta ansikte i Palestina flyttar de hela tiden fram sina positioner i syfte att förvandla hela världen till ett enda stort ockuperat Palestina, det vill säga till ett enda stort fängelse, bevakat av en judisk ledarklick!

Vår civilisation kan endast överleva och blomstra i ett klimat av tankefrihet och respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla makter, religioner, ideologier och politiska system bör kunna hävda sig i en öppen och fri debatt och tillerkänna en opposition rätt att existera.

Den totalitära judendomen (med dess sionism) är i dag den enda ideologi, som systematiskt vill kriminalisera blotta existensen av en opposition och ropar för polisen så fort den blir emotsagd!

Innan man kan samexistera, måste man först existera. Den rätten förvägras dem som motsätter sig det judiska väldet. Denna judiska fanatism och obskurantism - direkt från antiken - som utövas idag (!) utgör ett farligt hot mot vår civilisation och mot världsfreden.

Var och en av oss bör göra någonting konkret för att försvara friheten!

Visa konkret solidaritet med Radio Islam!


Complaints about Radio Islam

and "Radio Islams Uppslagsverk", ("The Encyclopedia of Radio Islam") .

***

The Radio Islam´s abbc.net-domain containes 15 different homepages withe one common slogan:

no hate, no violence.

Race? Only one Human race.

Radio Islam, was created as a reaction to today's realities in the Middle East in general, and the Palestinian tragedy specifically.

The conflict in Palestine is not between Semites and anti-Semites, but between occupation and the resistance against this occupation, between right and wrong, justice and injustice.

It concerns the people living in the Middle east but the rest ofd the world in involved too, as we have seen in many circumstances.

Our conviction is that we, in this issue, are fighting for justice. And one shouldn't forget that Arabs are also Semites.

The homepage of Radio Islam is now available in ten (10) different languages. We have the same messages and contents in each of these languages

The complaints are not spontaneous but are just a part of a political campaign trying to circumvent and destroy free speech.

The aim is to to shut down our homepage.

Do these complaints contain any specific quotes from the document or any translation of those passages that they have found offending?

We believe we can justify and provide evidence for everything we have written.

If anything wrong may be found in our texts, then, of course, we are quite prepared to aknowlege a mistake and correct it in due time.

For our part we say with firmness:

1 )There is no "incitement of violence" in the homepages of Radio Islam.

2) On our homepage, which is outspokenly anti-racist, there can be found nothing that can be considered racist or xenophobic.

3) Concerning the document "The Encyclopedia of Radio Islam":

The purpose of this "Encyclopedia" is to provide a kind of short dictionary of var�ous public persons, debaters, politicians, subjects, events, ideologies and organizations that are of current interest in the debate on the Middle East and are being treated in the home page. That certain persons mentioned are Jews is significant in the same meaning as if they had been Palestines and has nothing to do with racism.

Without Judaism no Zionism, without Zionism no Israel, and Israel is an occupant.

Those who support Israel take a politcal position to the question.

Persons mentioned have been selected, scrutinized or criticized not because of their ethnic origin but because of their ideological and political activities.

a)The Encyclopedia of Radio Islam constitutes a kind of index in alphabetical order to subjects mentioned in the material published in Radio Islam's homepage, with links to these specific subjects. (For instance anyone seeing the name Roger Garaudy in the encyclopedia , can be linked from the encyclopedia to material published by this French writer).

b)The Encyclopedia is not "a list of persons", Jews or non-Jews, but a kind of short dictionary which will contain all the subjects; facts, events, organizations, persons involved in the Middle East debate or in some way connected to the conflict in Palestine, definitions, even newspapers are mentioned there.

c) Persons mentioned in this encyclopedia have been chosen not because of their ethnical origin, but because of their political ideology and POLITICAL position regarding the Palestine question, as POLITICAL actors, i. e. , in this encyclopedia, you'll find both Jews and non-Jews, Zionists and anti-Zionists.

d)What we do have in the English section of Radio Islam's homepages is a list of Jews working in the Clinton administration - the document called "Clinton´s List". But they are mentioned there not because they are Jews, but they are mentioned there because we believe that the Jewish lobby in the US has created a concentration of power which we believe is troublesome to the democracy of that country and dangerous for the peace in the Middle East.

But there is no way this listing of politically active Zionists can be considered as "an incitement to violence" against these persons.

It is a political analysis which has been made by many observers, including Israeli newspapers.

e)The inspiration for creating "The Encyclopedia of Radio Islam" has been the thorough Palestinian masterpiece "The Encyclopedia of the Palestine Question" as well as the leading Jewish source - "The Encyclopaedia Judaica".

f)If our political opponents are of a different view, they should have to prove their point by giving precise examples, like correct translated quotes from the documents, for instance.

Just the fact that they don't agree with our political views should not allow them to deprive us of our human right of freedom of speech.

What it really is all about, is the recent decision by the US Supreme Court to let freedom of speech rule over the Internet.

This decision was met with anger by the jewish ruling circles in many European countries.

The tragic reality is this; freedom of speech is almost non-existent in many European countries.

We hope that censorship will not prevail over the content of our or any other homepages.

It is the situation in the Middle East that is very much inflamed - the parties concerned in the debate and the conflict only reflect the real polarization.

To the Palestinians and Muslims the Zionists appear to be the Nazis of today.

To the victims of Zionism this ideology is not experienced as something positive, but rather as a symbol of evil.

We removed the Encyclopediain from our homepage in order to avoid all misunderstanding.

We are a group of young people, who have got to know each other through Internet, and we have decided to use our freedom of speech by engaging ourselves in the Palestine question and the struggle against Jewish racism.

Webmaster

Radio Islam


 Vad är Radio Islams budskap?
¤ Tillbaks till svenska huvudsidan

¤ Till Radio Islams sidor på andra språk
"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

Pravdas intervju med Ahmed Rami     


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst


Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson


"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse Wilhelmson
Israels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick


Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 


Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush

The Founding Myths of Modern Israel
Garaudy: "Den israeliska statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
Shahak: "Judisk historia"


Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!