"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
(G. B. Shaw)

HOME


Professor Jan Bergmans vittnesmål

 

Här följer professor Jan Bergmans omtalade vittnesmål, som han avlade som expert och försvarsvittne i rättegången mot Radio Islams ansvarige utgivare Ahmed Rami 1989. Här behandlas bl.a. den judiska rasismen. Professor Jan Bergman tar upp den judiska "religionens" skrämmande sidor, bl.a. Amalek-mitzvan, det gudomliga judiska påbudet som gör det religiöst legitimt för en jude att döda en icke-jude och som dagligen tillämpas i det av judar ockuperade Palestina.


Ahmed Rami är författare och chefredaktör för Radio Islam. Hans (hos Kultur Förlag) utgivna böcker är: Vad är Israel?, 1988, Ett liv för frihet, 1989, Israels makt i Sverige, 1989 och Judisk häxprocess i Sverige, 1990.

Ahmed Rami har, i Sverige, dömts till 6 månaders fängelse enbart för sina åsikter. Västeuropa och Sverige "utvecklas" mot fler och fler förbud, åsiktsförtryck, maktkoncentration och diktatur.

Ramirättegången - handlar om yttrandefriheten i Sverige, om den judiska rasismen, om Palestinakonflikten och om den s.k. "Förintelsen". Vi publicerar här domen och alla de av Stockholms tingsrätt fällda uttalanden, i sina sammanhang, och professorerna Bergmans och Hjärpes vittnesmål (som försvarets vittnen) i rättegången samt Ahmed Ramis granskning av Tingsrättens dom, professorerna Weibulls, Kleins, biskop Stendahls och överrabbinen Narrowes vittnesmål (som åklagarens vittnen). Här återges intressanta och viktiga ställningstaganden, om principfrågor beträffande yttrandefriheten, från Jan Myrdal, Hans Schöier, Cohn-Bendit, Noam Chomski, Folket i Bild Kulturfront och från forskare vid Stockholms och Uppsala universitet. Mycket intressanta dokument om den längsta rättegången, på länge i Sverige, som ägde rum mellan den 4/9/1989 och 14/11/1989.

 

"Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären."
(Jan Hjärpe: professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet, under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam.)
 
"Det skall bli ränta på skuldkänslor."
( Tikkanen i DN 1987 12 21)

PROFESSOR JAN BERGMANS VITTNESMÅL:

***

LÖFTET OM ANDRAS LAND

***

Med judarnas rätt att förinta andra folk!

GT: "Icke-judar - skall du förgöra" !

GT: "Du skall döda de bästa..."!

***

Det gäller inte filosofiska tolkningar, men direkta tillämpningar av bibeln i Israel, med vapen i hand!

***

[Professor Jan Bergmans vittnesmål, enligt Sthlms tingsrätts utskrifter: Akt B8-4-89, Aktbil 184.]

***

 

Vem är professor Bergman?

 

 

 

 

 

 

 

Ramis utgångspunkt är Gaza, idag, inte Stendahls "dialoger"!

 

 

Bibelns normativa funktion

 

 

 

* "Amalek" - Israels motståndare

* Rami utgår från realiteter ...

 

I stort sett så följer Ahmed Rami den andra modellen. Han utgår från den aktuella situationen i Palestina, realiteter, konkretioner och lidanden. Det kan man verkligen ta på. Han projicerar in den moderna situationen i de här texterna och tycker att det överensstämmer förbluffande mycket.

När det gäller den andra sidan, de som använder sig av de här förintelsetexterna i dagens Israel - och tyvärr finns det många som gör det, så har jag sett att Morton Narrowe i en tidningsartikel har hävdat att de här förintelsetexterna tillhör inte judendomen (!)

Men det är faktiskt så att det förekommer (i Israel) och just i de sammanhangen där kombinationen av den typen av enkel bibelläsning, applicering av texten rätt upp och ned, där den kombineras med vapen - och det är en mycket olycklig kombination.

Jag återkommer till frågan om urvalet av texter. Om man ser det från judisk sida så skulle jag vilja säga - och jag tror att t ex Morton Narrowe ger mig rätt - att kärnan av de här texterna (i den judiska bibeln GT), de kanske otäckaste texterna i det här sammanhanget, det är sådana som brukar kallas för Herem-texterna och Amalek- texterna. Det är texter, framför allt ur Moseböckerna och Josua och Domarboken, som handlar om erövringen och rätt till landet. Man kom att döda de egyptiska förstfödda, och där den mirakulösa övergången över sävhavet. Hur det kom att rädda israeliterna och döda Farao och hans trupper. Det är i hög grad texter som slår åt båda hållen. Den enes bröd den andres död, är inte ett ovanligt fenomen. Men på andra sidan så var Amalek (och folket amalekiterna), den första fiende som Israels stammar mötte. Som ärkefiende kommer han alltså att stå som en sorts mytisk figur för den som - enligt vissa bibelställen - den som gradvis skall förintas och hans namn skall förintas och han skall inte finnas mer. Gradvis skall det ske. Ordet "herem" kan översättas med "förinta", "förgöra", "förstöra totalt". När det gäller Herem-texterna så är alltså de här Amalek-texterna ett exempel på denna herem. Men det finns andra, och där kommer de att drabba de s k sju folken som, efter Amalek, är de som kan utgöra ett hinder på vägen till att erövra och ta i besittning det utlovade landet, Palestina. Det gäller bl a kananéerna och ibland sägs kananéerna som en sammanfattande rubrik för de sju folken, ibland räknas det upp de sju folken. Det är alldeles klart, om man är historiker, att man kan se att det här är texter som speglar, delvis i efterhand och delvis i en sorts idealteckning, en mytisk teckning om, hur det borde vara när man är ensam herre i sitt land. Vad Ahmed Rami finner är det detta att det här stämmer ganska väl med vad palestinierna får uppleva dagligen eller är på väg mot det, och han andrar framför allt de här texterna och härmed besläktade texter. Är det faktiskt så att man använder i någon större utsträckning de här texterna i Israel? Är det inte ganska godtyckligt att säga att det är de här texterna som på något vis direkt eller indirekt bestämmer delar av skeendet i Israel idag? En del av mitt agerande här är att peka på i hur stor utsträckning faktiskt de här texterna spelar en roll i dagens Israel.

 

"Erövringen" av landet

 

 

 

 

 

"Plikten att döda civila"!!

 

 

"Alla araber måste dödas"!

 

 

 

 

 

"Med vapen i hand: slakta Israels fiender"!

 

 

 

"Religiös lagfart" för att röva ett land!

 

 

Bibliska gränser!

 

Jag är exeget också, och när det kommer i en text så vill jag utifrån just den texten som jag föreläser göra en utläggning och det här är alltså en så viktig utläggning om rätten till landet genom kontinuitet i landet. Det är en av flera faktorer som kan tas upp.

Den här texten säger vidare: "I enlighet härmed har vi (judarna) fått befallning att befria det. Därför skall vi aldrig vare sig övergiva det eller sönderslita våra förbindelser med det. Det är även känt i arabisk muntlig tradition och i deras Koran att vi i våra sista dagar skall återvända till våra förfäders hemland." "Detta har ytterligare bekräftats i Nationernas Förbunds beslut vid första världskrigets avslutande och i ett uttalande av Lloyd George, vilket jag har i min besittning." Det är alltså dem här levande skriftlärdomen och traditionen. - "Att allt detta land till sin fulla utbredning av sina bibliska gränser hör under Israels överhöghet. När vi i vår tid på gudomligt bud återvänder till våra förfäders mark vårt livs och vår helighets mark. Ja, stunden har kommit "- Psaltaren 102:14 - "och slutet är uppenbarat" - Talmud traktaten Sanhedrin 98. Därefter en hänvisning till Talmuds Kosari 5:27 och Hahajin i kommentar till Leviticus 25:25 och Jushot Malco och Jurie Daija (section) 66. Ni märker här hur man börjar att citera ett bibelställe, sedan kommer då Talmud och sedan kommer två utläggare, den senare till ett annat bibelställe. - "Så har vi inte fråntvingat araberna som bebodde marken i dess övergivenhet någon överhöghet över det. Ty de hade ingen. Vi har snarare återuppbyggt vårt land efter sammanbrottet från en främmande styrelse som tillfälligt regerat det med samtycke och beslut från världens nationer åt vilka detta land anförtrotts i detta syfte." Här påstås alltså att Nationerna och FN har gett landet inom bibliska gränser till den judiska staten Israel. Det är nog att slarva med förhållandena. "Inspirerade av sin kulturella upplysthet erkände de offentligen rättmätigheten i vår överhöghet över landet. De araber som är infödda i landet känner till och erkänner också det obestridliga faktum, att vi inte tillvällat oss någon regeringskontroll ur deras händer, såsom erkännes i ett dokument i min besittning." Han skriver inte vem som har skrivit dokumentet. - "Det är allmänt känt att vi inte drev araberna från deras boplatser här i vårt fäderneägda hemland. Vår profetias och våra profeters land, vårt kungadömes och våra konungars land, vårt heliga tempels spira och brännpunkt för vårt inflytande på hela mänskligheten." - "Utan snarare de av egen vilja, antingen av överdriven fruktan och självframkallad förvirring eller efter en politisk plan i avsikt att sprida en förvrängd bild, i det att de skapade 'flyktingläger' för att spela på världens sympatier i när och fjärran, flydde från och övergav sina lokala bosättningar." Det är faktiskt en av de mest diskuterade frågorna - att det ovedersägligen finns bandupptagningar som talar om att det var så att man drev araberna från deras boplatser. Det var icke frivilligt som de bröt upp. Intressant är att vi här har det här motivet som Krister Stendahl var inne på några gånger utifrån det som Ahmed Rami skriver om den här "förvirran". Det här mytiska att "det går som vi vill, det är Guds vilja och då är det Gud som på något sätt har ingripit och spritt förvirring hos folk." - "Vi å andra sidan, har fortsatt och fortsätter att bygga och uppbygga genom Herrens skräckinjagande under" - Där har vi det igen. Det är alltså inte bara i den här s k "befrielsekampen", (1977 eller -78), utan det är också i fortsättningen som man bygger upp "genom Herrens skräckinjagande under." Man skulle ju kunna lägga ut det, vad "Herrens skräck" innebär på Västbanken och Gazaremsan för palestinierna. - "Han som från sitt tempel ger styrka och mod till sitt folk - välsignad vare Herren! I det heliga arbetet att bygga upp vår nation och vårt hemland, vår Torah och vår moraliska kultur i rättfärdighet och rättvisa för återställande av de eviga värden som finns i vår nationella identitet och för återupprättandet av Guds närvaro och av Israel i Sion". Så avslutas texten med ett citat från Psaltaren 46:12: "Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg", och ytterligare ett psaltarställe: "Då skola vi icke vika från dig; behålla oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn. Herre Gud Sebaot, upprätta oss; låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta." Det är Psaltaren 80 verserna 19 och 20. Det hela undertecknat alltså av rabbi Zwi Yehuda Ha'cohen Kook, son till framlidne rabbi Abraham Yitzhak Ha'cohen Kook, förste överrabbinen i det Heliga Landet i Jerusalem och det här publicerades i den israeliska tidningen Ha'aretz den 31/12/73 och i Jerusalem Post den 5/1/1974.

 

 

Mycket krigisk "messianism"!

 

 

 

Vad gör man när man är stark?

 

Vad gör du när du är svag - och - vad gör du när du är stark? Dessa två frågor kan tillämpas på judendomen. Det har varit perioder då man var mycket svag, då det enda sättet att ta hämnd eller agera var att bygga upp en fiktionsvärld, där demoniseringen, där man tog till mytens alla språk för man hade inte makt, man hade inte vapen. Detta är ett svaghetstillstånd. Det finns mycket av detta i Talmud som naturligtvis kan förklaras utifrån de omständigheter under vilka judarna har levat under olika perioder. Då måste man bygga upp vad det är att vara egendomsfolket, vad det är att vara utvald. Och det är inte farligt när man är liten.

Vi har den här modellen om David och Goliat och att bli ett egendomsfolk. Det var att gå in i förbundet och under lojaliteten och solidariteten och alla mitzwot, buden och förbuden, det gjorde att man kunde kräva mer.

Men då kommer frågan: vad gör man när man blir stark? Vad gör ett starkt utvalt folk? Det är genast litet knepigare. Hur agerar man i en helt ny situation när man till skillnad från Prag - ghettot har vapen? Då - i ghettot - hade man inte vapen - nu, har man så mycket mer. Vad gör man med religionen när man är stark? Är det inte - idag - palestinierna som är de svaga?

 

Religion och politik

 

 

Adv F: Om jag får sammanfatta: din ståndpunkt är att det idag inte går att skilja mellan religion och politik när man betraktar sionismen i staten Israel?

Bergman: P g a de villkor som råder idag så är tendensen en sorts fundamentalisering, och inte en helhetssyn. Denna tendens kan vi se i Israel, den kan vi se i den islamiska världen och vi kan se det i delar av den kristna världen också. Och där är det naturligtvis ännu omöjligare att försöka komma med någon sorts enkel fördelning som att säga det där är inte religion, det där måste ju vara politik.

 

Har religionskritik några gränser?

 

 

 

 

 

 

Den judiska bibeln (GT), Talmud och "kristna ambassaden" - "Måste döda civila"! - "Du skall döda de bästa ..."!!

 

 

 

 

"Icke-judar - skall du förgöra"

 

 

 

 

 

Mitzwan (god gärning): att döda en icke-jude, är den som idag drabbar palestinierna!

 

 

 

 

 

Att hävda, att "Mitzwa" inte tillämpas idag, är en lögn!

 

 

 

 

 

De bästa av icke-judarna skall dödas!

 

 

 

 

 

Åklagaren rider på okunnigheten!

 

 

Bosättningspolitik bestäms av de "religiösa" och förvaltas av regeringen!

 

[* Vad åklagaren här säger är rena lögner. Han ger inget citat som exempel. Rami har aldrig sagt att "judarna har vissa egenskaper". Däremot kritiserar han judendomen som "religion" och ideologi och det som är "typiskt" judiskt, ideologiskt och "religiöst" menat. (Anm. Radio Islam)]
Bergman: Något som i vilket fall som helst nämns ganska ofta är bosättningspolitiken. Den har Ahmed Rami tagit upp flera gånger och det är ingen tvekan om att de krafter som ligger bakom den expansiva bosättningspolitiken på ockuperat område, vilket är helt mot Genèvekonvention-lagarna när det gäller ockupation, är Gush emunim och med dem besläktade grupperingar. Där har man etablerat fakta som sedan regeringen har noterat. Det har inte varit fråga om ett enda exempel där man utan tillstånd har - i de ockuperade områdena - etablerat bosättningar som sedan regeringen gått in och sagt att man skall riva dem. Bosättningspolitiken idag av Israel på ockuperat område kan inte förstås utan Gush Emunim. Det är för mig (och där har förvisso Ahmed Rami flera gånger pekat på) den här bosättningspolitiken som är en av ödesfrågorna idag i Israel-Palestinafrågan.

 

 

 

Mycket farligare om det finns i bibeln än om det finns i Sions Vises Protokoll ! - Det är då en Mitzwa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pervers sexuell besatthet

 

 

 

 

 

 

 

Expansionism, imperialism och judisk fräckhet - "icke-judar är födda som antisemiter"!!

 

 

 

 

Bergman: Leon Pinsker. P i n s k e r.

 

 

Är sanningen rasism?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hädelseparagraf - bakvägen!

 

 

Bergman: Om det har anknytning till Gamla Testamentet då kan man säga att så långt det gäller Gamla Testamentet då är detta hädelse. Det är alldeles klart att här används gammaltestamentliga citat på ett sådant sätt som man traditionellt skulle kalla för hädelse. Men det är också så att hädelseparagrafen är borttagen och det är inte med den här särlagstiftningen det här målet gäller. Med en ny lag sedan 1948 vill man bakvägen återinföra hädelseparagrafen. Jag kan säga att om detta är en spegling av gammaltestamentliga texter eller den hebreiska Bibelns texter så är det klart att häri ligger hädelse.

 

 

 

 

 

 

 

Att slå bakbundna människor - en glädje!!

 

 

 

 

 

Den internationella judenheten finansierar "bosättningspolitiken" - dvs konfiskeringen av palestinsk mark!

 

 

 

 

 

 

Lagen om "hets mot folkgrupp"

- nytt namn för hädelseparagraf!

- Men den tillämpas bara på Rami inte på Rushdie!!

 

 

 

 

 ***


Läs mer om professor Bergmans vittnesmål i vårt speciella Bergman arkiv med flera relevanta texter.

I en tid då judarna mobiliserat mot Uppsala Universitet med anledning av vad Bergman sade under rättegången, och kallat det för en "akademisk härdsmälta" och "moralisk kollaps", är det av vikt att gå tillbaks till ursprungsdokumenten.


BÖR GAMLA TESTAMENTET FÖRBJUDAS?

Följande anmälan gjordes till JK den 19 september 1987:


Till

Justitiekanslern

Box 2308

103 17 STOCKHOLM

 

Från judiskt och sionistiskt håll i Sverige har riktats grundlösa beskyllningar mot Radio Islam, för farlig judehets och kränkande antisemitisk propaganda. Avsikten med dessa vettlösa påhopp på Radio Islam, som bl a ägnat sig åt att kritiskt granska den israeliska ockupationsmaktens sionistiska propaganda i både själva Israel och även i övriga delar av världen, är uppenbarligen att driva fram en opinion för att strypa den demokratiska yttrandefriheten. Vi vill här kraftigt understryka, att vi också tar avstånd från den rasism som drabbat och alltfort kan drabba judarna som folkgrupp, den klassiska s k antisemitismen, som bör fördömas och bekämpas.

Mot denna bakgrund önskar undertecknade anmäla det skriftliga upphovet till verkligt judehat och judeförakt, nämligen Gamla Testamentet, (den judiska Bibeln) så att denna samling fruktansvärda hetsskrifter mot judarna må förbjudas såsom stridande mot lagen om hets mot folkgrupp.

Det är sannerligen hemska och djupt vanhedrande anklagelser som riktas mot folkgruppen judar i denna "Den Heliga Skrift". Judarna skildras där som gränslöst högmodiga, bottenlöst svekfulla, oerhört grymma och sadistiska, dessutom som sataniska massmördare, begivna på plundring, barnamord, kvinnoskändningar och landrov, det s k heliga landet rövades från andra högre civiliserade folk [kananéerna (dagens palestinier)]. Kort sagt, i deras egen heliga skrift skildras judarna som en gangstermaffia och ett rövarband av allra värsta slag inför vilket sentida motsvarigheter i Amerika och annorstädes förbleknar som skäligen harmlösa söndagsskolegossar vid en jämförelse, ja, i historien möter vi motsvarigheter endast i en Attilas eller en Djingis khans vilda horder av mordbrännare och folkmördare, så t ex hos de stora judiska ledarna Mose och dennes arvtagare Josua liksom hos den judiske "hjältekonungen" David. Och alla dessa ohyggliga skändligheter begås med förbundsgudens välsignelse och stränga uppmaningar!

Låt oss erinra oss om vad som verkligen står i denna judarnas egen heliga skrift om judarna:

1. att Gud har ingått ett förbund med judarna och därmed blivit "Herrens egendomsfolk", "ett heligt folk", alltså ett herrefolk gentemot alla andra folk (2 Mosebok 19: 5-6) - vad är väl detta om inte ett gränslöst judiskt högmod som överträffar varje annan trångsynt och skrytsam nationalism och chauvinism? Att utse sig själva till Guds särskilda folk!

2. att Gud har givit judarna rätt att mörda och plundra andra folk på deras egendom - den judiska påsken firas ännu till åminnelse av alla hemska plågor som hemsökte Egypten (Farao) och sedan massmorden på alla "förstfödda i Egypten" (2 Mosebok 12: 29), varefter plundringarna vidtog: "Och Israels barn hade gjort såsom Mose sade: de hade av egyptierna begärt deras klenoder av silver och guld, så ock kläder. Och Herren hade låtit sitt folk finna nåd för egyptiernas ögon, så att de gåvo dem vad de begärde. Så togo de byte från egyptierna." (2 Mosebok 12: 35-36)

3. att Gud har givit judarna rätt att röva andra folks land: "När nu Herren, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dig - stora och vackra städer, som du icke har byggt, och hus fulla med allt gott, vilka du icke fyllt, och uthuggna brunnar, som du inte har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du icke har planterat - och när du äter och blir mätt, så tag till vara att förgäta Herren, som fört dig ur Egyptens land, ur träldomshuset. Herren, din Gud, skall du frukta, och honom skall du tjäna och vid hans namn skall du svärja... Och du skall göra vad rätt och gott är i Herrens ögon, för att det må gå dig väl, och för att du må komma in i det goda land som Herren med ed har lovat åt dina fäder, och taga det i besittning, därigenom att han driver undan för dig alla dina fiender, såsom Herren har lovat." (5 Mosebok 6: 10-13, 18-19)

4. att Gud har givit judarna rätt att begå folkmord, att totalt förinta de folk vilkas land de har gudomlig rätt att röva: "Och alla de folk som Herren, din Gud, giver i din hand skall du utrota: du skall icke visa dem någon skonsamhet." (5 Mosebok 7: 16)

5. att Gud har givit judarna rätt att lura andra folk med lögnpropaganda tills dessa blivit fullkomligt sinnesförvirrade och därmed lättfångna byten att förinta: "Herren, din Gud, skall giva dem i ditt våld och sända stor förvirring bland dem till dess att de förgöras." (5 Mosebok 7: 23)

6. att Gud har givit judarna rätt att utplåna alla misshagliga folk från historien, att "Förintelsen" är ett judiskt påfund från förbundsguden att verkställa: "Och han (Herren) skall giva deras konungar i din hand, och du skall utrota till och med deras namn, så att de icke mer finnas under himmelen. Ingen ska kunna stå dig emot, till dess att du har förgjort dem." (5 Mosebok 7: 24)

7. att Gud har givit judarna rätt att förslava andra fredligt sinnade folk: "När du kommer till någon stad för att belägra den, skall du först erbjuda den fred. Om den då giver dig ett fridsamt svar och öppnar sina portar för dig, så skall allt folket som finnes där bli arbetspliktigt åt dig och vara dina tjänare." (5 Mosebok 20: 10-11)

8. att Gud har givit judarna rätt att våldta och skända kvinnor och barn efter eget gottfinnande: "Men om den - en belägrad stad - icke vill ha fred med dig, utan vill försvara sig mot dig, så må du belägra den. Och om Herren, din Gud, då giver den i din hand skall du slå allt mankön med svärdsegg. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som ännu finnes i staden, allt rov du får där, skall du hava som ditt byte; och du må då njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender. Så skall du göra med alla städer som äro mer avlägsna från dig och som icke höra till dessa folks städer: Men i de städer som tillhöra dessa folk och som Herren, din Gud, vill giva dig till arvedel, skall du icke låta något som anda har bliva vid liv, utan du skall giva dem alla till spillo..." (5 Mosebok 20:12-17)

9. att judarna under sina plundrings- och erövringståg i "det utlovade landet" - alltså i våra dagars Israel - verkligen lydde sin förbundsguds uppmaningar och begick massmord och folkmord, så t ex under Josuas ledning vid erövringen av Jeriko: "Och de gåvo till spillo allt vad som fanns i staden, både män och kvinnor, både unga och gamla, så ock oxar, får och åsnor, och slogo dem med svärdsegg." (Josua 6: 21) Se även förintelsen av Ais alla innevånare (Josua 8: 24-29)!

10. att "Förintelsen" inte alls var något nazistiskt påfund mot judarna utan något som deras egen förbundsgud gladde sig åt att verkställa: Hitler och de andra nazistledarna verkställde bara Guds straffdom mot sitt eget folk: "Och det skall ske, att likasom Herren förut fröjdade sig över eder, när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall Herren nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör eder. Och I skolen ryckas bort ur det land dit ni nu kommit för att taga det i besittning. Och Herren skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena ände till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten. Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila för din fot: Herren skall där giva dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en försmäktande själ. Och ditt liv skall dig synas liksom hänga på ett hår; du skall känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt liv." (5 Mosebok 28: 63-66)

11. att skändliga barnamord besjungs i den judiska sång- och böneboken Psaltaren som hämndens ljuvhet: "Dotter Babel, du ödeläggelsens stad, säll är den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss. Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan." (Psaltaren 137: 8-9)

12. att föraktliga och nesliga omdömen om judarna som sinnesförvirrade och galna brottslingar får sin legitimering genom judarnas främste profet Jesaja redan i kapitlet, Botpredikan för det avfälliga Juda: " En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner intet. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avföda. I vanartiga barn, som haver övergivit Herren, föraktat Israels Helige och vikit bort ifrån honom! Var skall man slå eder, då I så fortgån i avfällighet? Hela huvudet är ju krankt, och hela hjärtat är sjukt." (Jesaja 1: 3-5)

13. att judarna har sin förbundsguds välsignelse att njuta av andra folks plågor och förnedring: "Och Edom skall bliva ett föremål för häpnad: alla som gå fram där skola häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor." (Jeremia 49: 17) "Ty för mig själv har jag svurit, säger Herren, att Bosra skall bliva ett föremål för häpnad och smälek: det skall förödas och bliva ett exempel som man nämner när man förbannar; och alla dess lydstäder skola bliva ödemarker för evärdlig tid." (Jeremia 49: 13)

14. att judarna har rätt att påtvinga sina fiender den yttersta förnedringen, tvångskannibalism. Så här säger judarnas störste profet, Jesaja, i förbundsgudens namn: "Ja, jag skall tvinga dina förtryckare att äta sitt eget kött och av sitt eget blod skola de bliva druckna såsom av druvsaft. Och allt kött skall då förnimma att jag, Herren, är din frälsare, och att den Starke i Jakob är din förlossare." (Jesaja 49: 26)

15. att judarna än idag årligen firar sin Purimfest, så är detta till åminnelse av judiska massmord på 75 000 perser: "Och judarna anställde med sina svärd ett nederlag överallt bland sina fiender och dräpte och förgjorde dem och förforo som de ville med sina motståndare... Och de judar som voro i Susan församlade sig också på fjortonde dagen i månaden Adar och dräpte i Susan tre hundra män... Och de övriga judarna, de som voro i konungens hövdingadömen, församlade sig till försvar för sitt liv och skaffade sig ro för sina fiender, i att de dräpte sjuttiofem tusen av dessa sina motståndare... Därför fira judarna på landsbygden, de som bo i landsortstäderna, den fjortonde dagen i månaden Adar såsom en glädje-, gästabuds- och högtidsdag, på vilken de sända gåvor till varandra av mat de hava tillagat." (Ester 9: 5, 15-16, 19)

16. att judarnas kung Salomo byggde det första templet, vigt åt förbundsgudens ära, med slavarbetare från främmande folk: "Och Salomo lät räkna alla främmande män i Israels land, likasom hans fader tidigare anställt en räkning av dem. Och de befunnos vara ett hundra femtiotre tusen sex hundra. Av dem utsåg han sjuttiotusen till att vara bärare, åttiotusen till att hugga sten i bergen och tre tusen sexhundra till att hava uppsikt över folket och hålla det i arbete. Och Salomo begynte bygga Herrens hus i Jerusalem." (Andra Krönikeboken 2: 17-18, 3: 1) Alltså, judarna byggde inte ens sitt eget tempel!

17. att judarnas omskrutne "hjältekonung" David i själva verket inte alls var någon hjälte utan en lömsk och feg mördare, som besegrade sin ryktbara motståndare, filistéiske "jätten" Goliat på följande sätt: "Och David stack sin hand i väskan och tog därur en sten och slungade och träffade filistéen i pannan; och stenen trängde in i pannan, så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann David filistéen med slungan och slog filistéen till döds, utan att David hade något svärd i sin hand. Sedan sprang David fram och ställde sig invid filistéen och fattade i hans svärd; och när han hade dragit det ur skidan gav han honom dödsstöten och högg av hans huvud därmed." {Första Samuelsboken 17: 49-51)

18. att det mest bestialiska folkmord begicks av judarna under kung Davids ledning, när man sönderstyckade hela folks lik och sedan brände upp dem i eld, en veritabel "förintelse" långt före nazisternas: "Då församlade David allt folket och tågade till Rabba och angrep det och intog det. Och han tog deras konungs krona från hans huvud; den vägde en talent guld och var prydd med en dyrbar sten. Den sattes nu på Davids huvud. Och han förde ut bytet från staden i stor myckenhet. Och folket därinne förde han ut och lade dem under sågar och tröskvagnar av järn och bilor av järn och överlämnade dem åt Molok (som krävde människo-offer i eld). Så gjorde David mot Ammons barns alla städer. Sedan vände David med allt folket tillbaka till Jerusalem." (Andra Samuelsboken 12: 29-31) Ordspråksboken, som tillskrivs Davids son, kung Salomo, rekommenderar sönderstyckandet av fiendens kvarlevor: "En vis konung rensar bort de ogudaktiga såsom med en kastskovel och låter tröskhjulet gå över dem." (Ordspråksboken 20: 26)

19. att i den judiska sång- och böneboken, Psaltaren, besjunges och lovprisas fiendens förintelse: "Din hand skall nå alla dina fiender; din högra hand skall träffa dem som hata dig. Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte. Herren skall fördärva dem i sin vrede: eld ska förtära dem." (Psaltaren 21: 9-10) Och detsamma möter vi i judendomens torah, "läran" och "lagen", i Femte Moseboken, i Moses avskedssång, då han talar i Herrens namn och med dennes mun: "Ty eld lågar fram ur min näsa, och den brinner ända till dödsrikets djup; den förtär jorden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar." (5 Mosebok 32: 22) En vision av ett kärnvapenkrig...!

20. att judarna anser sig ha gudomlig rätt att tillämpa rasåtskillnad, dels i Torah, dels genom de bibliska lagstiftarna Esra och Nehemja: "Du skall icke befrynda dig med dem (andra folk); dina döttrar skall du icke giva åt deras söner, och deras döttrar skall du icke taga till hustrur åt dina söner." (5 Mosebok 7: 3) "Och prästen Esra stod upp och sade till dem: - I haven varit otrogna, i det att I haven tagit till eder främmande kvinnor och därmed ökat Israels skuld. Men bekännen det nu, Herren, edra fäders Gud till pris och gören hans vilja: skiljen eder från de andra folken här i landet och från de främmande kvinnorna. Då svarade hela församlingen och sade med hög röst: - såsom du har sagt, så tillkommer det oss att göra." (Esra 10: 10-12) Också lagstiftaren Nehemja förbjuder i förbundsgudens namn all ras- eller folkbeblandning för judarna, så att de må hålla sitt blod rent: "Och jag besvor dem vid Gud och sade: I skolen icke giva edra döttrar åt deras söner, ej heller skolen I av deras döttrar taga hustrur åt edra söner eller åt eder själva." (Nehemja 13: 25)

Dessa tjugo exempel med åtföljande citat torde klart och tydligt visa att judarnas egen Bibel, Gamla Testamentet, innehåller "antisemitiska" eller judefientliga smädelser och förtal av värsta slag.

Det är ju här - i själva den judiska och även kristna Bibeln - som antisemiter i alla tider har hämtat näring och stoff till hets mot judarna som folkgrupp: att judar är särskilt arroganta eller högmodiga, att de är bottenlöst svekfulla, giriga, krasst materialistiska, mordlystna, tyranniska och fullständigt hänsynslösa och rovgiriga gentemot andra folk som inte blint underkastar sig deras herravälde. Bara en sådan berättelse - i Första Moseboken - om hur patriarken Jakobs son Josef som Faraos uppsyningsman utsög de egyptiska bönderna för att berika sig själv och sin släkt har naturligtvis givit upphov till det seglivade talet om judarnas brutala snikenhet, och att judarna skulle vara redo att i alla länder sko sig på den inhemska befolkningens bekostnad.

Om man verkligen från grunden vill gå till rätta med judeföraktet och judehatet måste ovillkorligen Gamla Testamentet förbjudas och inte bara moraliskt fördömas som en farlig samling antisemitiska smädesskrifter, vilka kan fresta många bibelläsare till tankar och gärningar som strider mot lagen om hets mot folkgrupp. Därmed hemställer undertecknade att JK förutsättningslöst och allvarligt må pröva om Gamla Testamentet helt eller delvis må betecknas som skändlig förtals- och smutslitteratur och tas i beslag.

Stockholm 14 september 1987

Kommittén för solidaritet med Israels offer.

Ahmed Rami

(Från Ahmed Ramis bok Israels Makt i Sverige)

 


(Efter JK:s granskning av denna anmälan och av Gamla Testamentet, beslöt han att fria den judiska bibeln. Radio Islam sände denna information, återgav innehållet av denna anmälan. JK som friade Gamla Testamentet väckte åtal mot Radio Islam, som enbart citerade GT och anmälan.Stockholms Tingsrätt friade denna anmälan.

Egyptian intrepetation of the Old Testament

by Dr Zelig

The Jewish "west world" has not overcome the death of Anwar Sadat and is still mourning him as a great and brave arab leader that sold the whole Egypt to Israel for regaining the Sinai.

According to Radio Islam's citation of the Old Testament, the jews are allowed to kill egyptians, even a 'good' egyptian shouldn't be spared.

If it's true, then one may wonder why the western opinion is so upset about the tragic fate of Sadat ? !!

The Egyptians Jihad members just followed the instructions of Jahve and carried out what was written i the jewish Holy scriptures.

The problem was that those "ignorant arabs" started in the wrong end and killed the [for Israel] "best" egyptian.

And look at what another Egyptian did to the poor fundamentalist Meir Kahane, calling for more killing of arabs och blodshed of innocents and more money transfered to the jewish state to finance the jewish slaughter machine into his end.

Now I begin to understand why Ahmed Rami appealed to the Swedish court already in 1989 to ban the Old Testament in Sweden.

Not only because it's systematically misused by the Zionist, but also misunderstod by the non- or anti-Zionists.


(Så långt en "djupanalys" för alla engelsktalande. Fast oss emellan, tror jag inte ens att Rami själv i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig vilka ödesdigra konsekvenser G:a Testamentet skulle få för judarnas favoritfarao.

Att anmälan av G:a Testamentet för hets mot folkgrupp var snarare en spontan reaktion mot Rushdies Satansverser vet ju alla.

Tyvärr Radio Islam fans, den här gången får jag ta och föra in anmälan mot G:a Testamentet på "kontot" för Ramis "spontana försvarsreaktioner. Eventuella klagomål mot detta beslut framförs skriftligt.)