No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


Den rasistiske sionistiske mafia i Norge

(forkortet versjon)

Av Alfred Olsen


Denne lille boken er ikke ment å skulle gi en uttømmende orientering om det rasistiske sionistiske problemet. Til det trengs flere bøker. Hensikten er å bidra til å åpne det norske folks øyne for dette alvorlige og betydningsfulle spørsmål og den store fare som det innebærer. Alle vi som kjemper for å åpne vårt folks øyne for den rasistiske sionistiske mafias verdenssammensvergelse, kan bare konstatere en rekke VIRKNINGER av deres innflytelse, f. eks. den usynlige sensur i pressen og forlagene, hvor det praktisk talt ikke slipper gjennom artikler eller bøker som inneholder kritikk av de rasistiske sionistene, deres metoder og mål.

[...]

Har vi et sionistisk problem i Norge?

Det er en meget alminnelig oppfatning at det rasistiske sionistiske problemet angår oss alle her i Norge. Det rasistiske sionistiske problemet er internasjonalt og angår alle verdens folk. På grunn av at det står bak storfinansen er hele verden kommet i avhengighetsforhold til deres finansmakt.

Hele historien viser en ubrutt forbindelse mellom rasistiske sionister og kristne.

[...]

Det er en kamp mellom det gode og det onde, slik som det har vært fra tidenes morgen. Men det er den forskjell at det aldri tidligere i vår historie har stått en slik konsentrert penge- og pressemakt og slike overmektige organisasjoner bak de ødeleggende rasistiske sionistiske krefter.

En følge av den ''rasistiske sionistiske materialistiske historieoppfatning'' er også den mammondyrkelse som idag preger verden. Alt kan fåes for penger, og den som har penger kan få alt, særlig makt. Den som har penger har innflytelse og anseelse, uansett vedkommendes personlige kvalifikasjoner, moral og dannelse, ærlighet, moralsk mot, idealisme, offervilje, hederlighet ansvarsfølelse, fedrelandskjærlighet, forsvarsvilje, selvdisiplin. Alt ofres på mammondyrkingens alter og kvalifiserer ikke til sosial anseelse. Tvertimot er forfallet så sterkt at dette er blitt begreper som det i store kretser trekkes på skuldrene av, og til og med blir latterliggjort. Man har større respekt for smartness enn for dyktighet, for smidighet enn for ærefølelse, for lettsindighet enn for ansvarsfølelse, man forakter fattigdommen og beundrer de rike og velstående selv om det er kjeltringer og bedragere.

Den rasistiske sionistiske mafias maktsystem er bygget på denne nesegruse tilbedelse av mammon,- en idé som i virkeligheten var helt fremmed for vårt folk.

Og dette sørgelige forfall i den norske folkekarakter kan i første rekke tilskrives den rasistiske sionistiske mafias agitasjon. At denne innflytelse har kunnet anta så faretruende dimensjoner skyldes ikke minst at vårt sekulariserte folk nettopp var så ufordervet, at det sto helt uforberedt, uforstående og vergeløst overfor en slik organisert ondskap som den rasistiske sionistiske mafia er.

Det store åndelige krise som tok sin begynnelse allerede med konsumismen, og som er innledningen til det store tidsskifte i menneskets historie som vi nå opplever, har vært en god grobunn for den rasistiske sionistiske materialismen. Det har vært en oppløsningens, forfallets og omvurderingens tid som har undergravet folkenes kristelige åndelige motstandskraft og er kommet de sionistiske materialistiske idéer i møte. Det alminnelige sedenes forfall, mangel på personlig ansvar, gudløshet, pessimisme, kynisme, sjelelig rotløshet, korrupsjon, skolens og hjemmets frigjørelse fra kristen moral - alt dette er den rasistiske sionistiske mafias verk.

Ånden drar menneskene til gjennom lidelse og arbeid. Den mammonistiske rasistiske sionismen støter mennesket ned til det animalske plan. Ånd fordrer indre disiplin, sionismen skaper massepsykose, en faktisk epidemi.

Ånden lærer mennesket dets hellige plikt og viser grensene. Den mammonistiske rasistiske sionismen forkynner løssluppenhet og bryter ned alle hemninger. Ånden hever menneskets høyere verdier og appellerer til dets æresfølelse. Den mammonistiske rasistiske sionismen frister mennesket til æreløshet og fører det gjennom vanære og fornedrelse til slaveri.

Den alminnelige mann og kvinne i Norge kjemper ikke for hjem, barn, fedreland, religion, lov og rett i disse vanskelige tider; folket sover, mens den rasistiske sionistiske mafias forkjempere går inn med glødende fanatisme for en idé de er besatt - og blindet - av. De velsituerte i samfunnet er ikke bare selvopptatte og slått med blindhet, men mange lar seg også direkte bruke som redskap for den rasistiske sionistiske mafias fremmarsj. Det er blitt ''moderne'' å kokettere med prorasistiske sionister, som de ofte lar seg imponere av og selv støtter. Og det lag i vårt folk som skulle representere den kristelige åndelige elite, går i stor utstrekning i spissen for kulturoppløsningsprosessen.

[...]

Hemmeligheten ved den rasistiske sionistiske mafia er dens samhold. Talmud er de fariseiske rasistiske sionistenes alfa og omega, her finner de sin sataniske lære.

Aldri ga fascister eller nazister uttrykk for en så innbarket rasisme som rabbiner Yaacov Perrin da han forrettet ved massemorderen Baruch Goldsteins gravferd. Man finner antagelig ikke i historisk tid offentlig presisering av tilsvarende religiøst rasehovmod:''En jødes fingernegl er mer verdt enn en million arabere.'' Mange har tatt avstand fra Goldsteins handling. Men ingen jøde har til nå stått frem og avsverget Talmud, som er selve idégrunnlaget for rabbiner Perrins utsagn. Hva har talmudister å bebreide verdens rasister og nazister for øvrig? Man forsøker å gi offentligheten inntrykk av at talmudistene begrenser seg til små grupper ortodokse fundamentalister blant jødene. Riktignok er fler enn 50% av verdens jøder agnostikere eller ateister, men de holder sammen med de ortodokse og fundamentalistene i å leve etter Talmud. Det er altså små gradsforskjeller i oppfatningene blant talmudistene, hvilket jevnlig kommer til uttrykk hos norske jøder. Man følger de påbud som Talmud gir i det daglige liv og ved høy-tider, og forstander Kai Feinberg og rabbiner
Michael Melchior har på det grunnlag flere ganger understreket avstanden til kristne. ''Bare den som er født av en jødisk mor er jøde.'' Dette klare rasistiske postulatet har vært gjentatt gang på gang fra talmudisk hold i Norge. Araberne er semitter som jødene og dermed broderfolk. Når en million brødre ikke er verdt en fingernegl, hva er da fremmede verdt? For eksempel nordmenn?

Forkynnelsen av Talmuds lover og livssyn skjer overfor betydelige antall personer i alle aldre og av begge kjønn. Bl.a. skjer det ved Bar Mitzva, som best kan sammenliknes med konfirmasjon. Med utgangspunkt i Talmud undervises ca. 13 år gamle jødiske barn om jødenes fiender, hovedsakelig representert ved de kristne, inkludert Messias Jesus.

Den 9. august 1993 anmeldte jeg rabbiner Michael Melchior og forstander Kai Feinberg for overtredelse av str.lovens paragraf 135a, fordi de sprer rasistiske utsagn og oppfordrer til vold i sin undervisning. (Saken ble henlagt uten begrunnelse). De utsagn fra Talmud som min anmeldelse bygger på og som objektivt sett må være straffbare, er blant andre følgende:

''Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg.''

(Baba bathra 114b).


''Skjønt verdens folk i det ytre ligner jødene, så er de bare aper sammenliknet med mennesker (d.v.s. jødene)

(Schene luchot haberith 250b).


''Det er tillatt for jøder å gå til akum (ikke-jøder), lede dem, gjøre forretninger med dem, snyte dem og ta pengene deres. For akums (ikke-jøders) rikdom er å betrakte som fri eiendom og tilhører den første (jøde) som får tak i den.''


''Jøden er den levende Gud, Guds inkarnasjon; han er det himmelske menneske, andre er jordiske, av mindreverdige raser. De eksisterer bare for å tjene Jøden. De er av kveg-ætt.''

(Kabbala).


''Redd ikke en gojim (ikke-jøde) som er i dødsfare.''

(Hilkkoth Akum XI).


''Å myrde gojim (ikke-jøder) er som å drepe ville dyr.''

(Sanhedrin 59a).


''Selv de beste blant gojim (ikke-jøder) bør bli drept.''

(Abodah Zara 26b).


''En gojim (ikke-jøde) som snuser, trenger inn i loven (Talmud), er skyldig med sitt liv.''

(Sanhedrin 59a).


''Å meddele noe til en gojim om våre religiøse affærer vil være det samme som å drepe alle jøder, for hvis gojim visste hva vi lærer om dem, ville de drepe oss åpenlyst.''

(Libbre David 37).


''Utryddelse av de kristne er et nødvendig offer.''

(Zohar, Shemoth).


''Tradisjonen forteller oss at de beste blant gojim (ikke-jøder) fortjener døden.'' 

(Ibid., Vaikra Rabba 14b).


''Psalmisten sammenlikner akum (ikke-jøder) med urene dyr i skogen.''

(Kethuboth 110b).


''Det seksuelle samværet mellom gojim er som mellom dyr.''

(Sanhedrin 74b, Tosepoth).


''Gojims (ikke-jøders) sæd har samme verdi som et dyrs.''

(Kethuboth 3b).


Når Michael Melchior og Kai Feinberg avhøres må man være klar over at de ifølge Talmuds lover ikke behøver å snakke sant. Ved Yom Kippur, jødenes nyttårsfeiring og deres helligste dag, innledes feiringen i synagogen i Oslo, ledet av Michael Melchior og Kai Feinberg, med at man messer følgende tekst:


''Alle løfter, forpliktelser, eder, forbannelser være kallet ''konam'', ''konas'' eller noe annet navn hvorved vi lover, sverger eller garanterer eller skulle bli bundet av, fra denne soningsdag til den neste, som vi imøteser med glede, trekkes tilbake. De skal ansees som opphevet, tilgitt, annullert og blottet for effekt; de skal ikke binde oss eller ha makt over oss. Løfter skal ikke betraktes som løfter, forpliktelser skal ikke være forpliktende, heller ikke eder skal være eder.''


Denne forhåndsavsvergelse for det kommende år, frem til neste Yom Kippur, fritar enhver jøde fra de inngåtte forpliktelser overfor ikke-jøder, herunder å tale sant under avgivelse av politiforklaringer.

Mange forferdes over lovbestemmelser i Talmud og om forholdet mellom jøder og ikke-jøder. Det finnes ikke et folk som engang kan sammenlignes med det rasehovmot og det rasehat som sionistenes Talmud står for. Sionistenes hovmod er således så overveldende at de til og med betrakter seg som de eneste mennesker på jorden.

Hvorfor opprøres ikke verden over slike ''moralforskrifter'' og dette sionistiske rasehat?

Ja dette kjenner vi jo ikke til, vil de fleste svare.

Men hvorfor kjenner ikke verden til det? Har det ikke gjennom all tid vært folk som har advart mot den rasistiske sionistiske mafias planer og dobbeltmoral?

Den rasistiske sionistiske mafia er ORGANISERT KRIMINALITET, og vi kristne må ta opp kampen mot deres onde lære i alle dens forkledninger.

Anti-sionisme er selvforsvar!

I 2000 år har den universelle Kristne Kirke advart alle kristne mot disse sataniske sionister.

I midten av det 13. århundret satte kong Ludvig den 9. av Frankrike i gang en omfattende undersøkelse for å finne årsakene til det kroniske hatet jødene led under. Det ble satt opp en undersøkelseskomité i 1240, og en kristen ved navn Nicolas Donin oversatte deler av Talmud som uttrykte hat overfor ikke-jøder. Rabbinerne Jechiel, Judah Samuel og Jacob ble invitert til å delta med forsvar for jødene og gjorde dette med energi. Med små forbehold innrømmet de at Donins oversettelse var korrekt, og undersøkelsen konkluderte med at Talmud er anti-kristen. Etter at komitéen hadde uttalt seg utstedte pave Gregor den Store et edikt om å brenne Talmud overalt hvor den ble funnet. Ediktet må antas å være bindende for den Universelle Kristne Kirken fremdeles. Senere paver har fordømt Talmud. Martin Luther, grunnlegger av den protestantiske kirke, ga ordre om å brenne den sataniske Talmud. Etter rettsavgjørelser har offentlig brenning av Talmud funnet sted i år 1233, 1244, 1248, 1299, 1319, 1322, 1553, 1554, 1558, 1559. Uoffisielt er den blitt brent mange ganger ved oppstander som skyldtes hat mot jøders handlemåter. Følgende sitater om kristenheten er hentet fra Talmud:


''Utryddelse av kristne er et nødvendig offer.''

(Zohar, Shemoth).


''Enhver som utgyter hedningers (kristnes) blod er like akseptabel for Gud som den som bringer et offer.''

(Ialkut Simoni 245c.n.772).


Den kjønnsmoral som Talmud står for illustreres best med noen sitater:


''En jøde kan skjende en ikke-jødisk pike når hun har fylt 3 år og 1 dag.''

(Aboda sarah 37a).


''Seksuelt samkvem med døde slektninger er tillatt uansett om hun eller han var enslig eller gift.''

(Yebhamoth 55b).


''Har en voksen mann seksuelt samkvem med en liten pike er det ikke noe å bry seg om, for hvis piken er mindre enn 3 år gammel er det som om man stikker fingeren i øyet;- tårene kommer i øynene igjen og igjen;- og slik kommer jomfrueligheten tilbake hos den lille piken under 3 år.''

(Kethuboth 11b).

Ingen annen nasjon har som Israel skutt ned og drept tusenvis av barn fordi de kastet sten mot godt beskyttede og bevæpnede okkupasjonssoldater. Slik kan bare folk gjøre som støtter seg til det grusomste av alle skrifter, Talmud. Det må være nok å repetere to sitater: ''Å myrde gojim (ikke jøder) er som å drepe ville dyr.'' Og: ''Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg.'' Glem heller ikke at Israels folk begikk folkemord da de første gang trengte inn i Palestina for 3000 år siden. Jøder var overrepresentert i Sovjets ledelse og satt i ledende stillinger da de villeste myrderier på 60 millioner kristne sovjetinnbyggere fant sted.

Vold, drap og masseterror er Israels oppskrift på herredømmet i Palestina, støttet av løpegutten Clinton i USA hvor nå 56% av de ledende stillinger i administrasjonen er besatt med jøder, som bare utgjør 3,5% av landets befolkning og som i sin daglige gjerning etterlever Talmud slik den er beskrevet. Den som endelig forstår sammenhengen undrer seg ikke lenger.

Den rasistiske sionistiske mafia passer på at sannheten om deres makt ikke kommer frem i norsk presse, som de kontrollerer, deres fortielses-taktikk er årsaken til at de har kunnet erobre seg sin uhørte og unormale maktstilling. Det de frykter mest er sann opplysning.

Morderes nasjonaldag

Etter at 30 palestinere i bønn ble slaktet i Hebron er 150 barn og voksne kaldblodig skutt ned og drept av morderiske, rasistiske sionistiske okkupanter. Dette feiret politimester Willy Haugli og Edvard Grimstad, som skal lede etterforskningen av norske hemmelige tjenesters kontakter med Mossad, ved å møte opp i ambassadens fest for sataniststatens 46-årsdag og spise kaviar og skåle i champagne med morderes representanter i Norge. Når ble Haugli og Grimstad våre utenriksrepresentanter? Kan det lenger være noen tvil om hvem de egentlig jobber for?

Stopp Mossadterror!

1) Hvem andre enn den rasistiske sionistiske stat Israel kunne høste fordeler av drapsforsøket på forlagsdirektør W. Nygård ved å skape hets mot Iran? Stod Mossad bak? (Våpen: Smith & Wesson).


2) Da Olof Palme ble myrdet var han i ferd med å bryte forbindelsene med terrorstaten Israel. Ble Palme myrdet av Mossad? (Våpen: Smith & Wesson).


3) Dommerne Borsalino, Falcone samt general Della Chiesa ble myrdet da de var i ferd med å avsløre at lederne av Mafiaen i Italia var sionister som hvitvasket sine penger i Israel.


4) ''De økonomiske reformer i Russland'' kontrolleres av sionister samtidig som den sionistiske Mafia kontrollerer den organiserte kriminaliteten, mens folket sulter.


5) Det eneste politiske mord som er begått i Norge etter annen verdenskrig ble utført på Lillehammer av Mossad. Den eneste organisasjon som er avslørt
som infiltratør i norsk overvåkingspoliti og politiet for øvrig er Mossad. Men Edvard Grimstad, som skal kontrollere de hemmelige tjenester, og politimesteren i Oslo, Willy Haugli, møter opp i Mossads ambassade og skåler for Israels 46-års nasjonaldag.


6) De rasistiske sionister i alle land er potensielle agenter for Mossad. Foruten norsk pass har sionister i Norge israelsk pass og mange har tjenestegjort i den rasistiske israelske armeén som har drept tusenvis av kvinner og barn. Vi forlanger at alle med israelsk pass sendes tilbake til Israel og at ingen tillates å ha dobbelt statsborgerskap.


7) Fredsmegleren grev Folke Bernadotte ble myrdet i 1947. Sannheten om hans død kom ikke fram før fredag 9. september 1988, da morderne sto fram i det israelske forsvarets TV-stasjon og skrøt av det. Morderne het Meshulam Makover og Yeshoshua Zetler og de tilhørte den rasistiske sionistiske terrororganisasjonen STERN.

En av mordernes (Makover) TV-uttalelser viser klart hvilken menneskeforakt de rasistiske sionister representerer: Det var ikke mord, men en henrettelse (???????????).

Alt dette førte ikke til noe brudd med terrorstaten Israel p.g.a. den innflytelsen den rasistiske sionistiske mafia har over alle politikere i Sverige.


8) Den rasistiske sionisten Robert Maxwells (hans virkelige navn var Ludwig Hoch, en jøde født i en tsjekkisk by den 10. juni 1923) mystiske død er uten tvil det beste eksempel på at den rasistiske
sionistiske Mafia også er villig til å myrde sine egne, hvis de blir for grådige, eller står i veien for dens internasjonale kriminelle planer.

Maxwell svindlet alle overalt han kunne i verden med hjelp fra sine rasistiske sionistiske sammensvorne, og etterlot etter hans død et underskudd på 3 milliarder dollar.

Da Mordechai Vanunu ville avsløre Israels atomgalskap i DIMONA atombase og dets samarbeid med KGB og kommunistene i østblokken, ble han kidnappet i Roma av Mossad etter ordre fra Maxwell, uten at verdenssamfunnet reagerte.

Men da Maxwell i 1991 ville avsløre hvordan Israel via sitt hemmelige selskap NORDEX i Østerrike i all hemmelighet var i ferd med å kjøpe opp den høyteknologiske våpenindustri i det tidligere Sovjetunionen, ble han myrdet. Sammen med ham, under mystiske omstendigheter, ble også hans medsammensvorne myrdet (Boris Pugo, Nicolai Krutjina og andre).

Vi går ut fra at hele Russlands våpenindustri nå er i Israels, og dermed den rasistiske sionistiske Mafias hender, uten at de vestlige etteretnings-tjenester verden over har reagert. Dette beviser klart deres satanistiske makt.


9) Vi må ikke glemme at i Norge har den rasistiske sionistiske Mafia, inkludert Mossad og den amerikanske etteretningstjeneste, siden 60-åra overtatt den politiske kontrollen, i samarbeid med overvåkingspolitiet og Forsvarets etteretnings-tjeneste.

Takket være en slik kontroll kan de fare fram akkurat som de ønsker uten å møte virkelig motstand. Tungtvann og salg av kanonbåter til Israel (kanonbåter som er blitt brukt i bombingen av Libanon, der kvinner og barn ble slaktet) viser klart deres makt.

Haakon Lie er uten tvil mannen som har bidratt mest til at Norge er blitt en koloni for Israel. Mannen har sammen med den rasistiske sionistiske Mafias hjelp gjort Arbeiderpartiet til et springbrett for deres makt.

For slike forræderiske tjenester har Golda Meir erklært ham som Israels store venn; mannen har også fått flere utmerkelser fra terrorstaten Israel.

Nå lever denne judas, som har dolket hele arbeiderbevegelsen i ryggen med en hensynsløs makiavellistisk politikk, i Florida, USA, og lever i beste velgående sammen med sine rasistiske sionistiske venner, takket være de judaspenger han fikk for å angi og ødelegge folk som satte seg i mot hans landsforræderi.

Denne mannen må stilles for retten og dømmes etter paragraf 83 i straffeloven, og for forbrytelser mot menneskeheten.


VI FORLANGER AT ALLE RASISTISKE SIONISTER STILLES FOR RETTEN OG DØMMES FOR FORBRYTELSER MOT MENNESKEHETEN!


Den rasistiske sionistiske Mafias verdenssammen-svergelse har som mål å underminere ytringsfriheten, rettssikkerheten, den akademiske friheten, arbeiderbevegelsen og demokratiet.

Goethe:

''Og du arme kristne, hvor ille vil det ikke gå deg når jødene etterhvert har stekket dine vinger.''


Pave Innocens III (d. 1216):

''Det er en absurd tanke at bespottere av Kristus skal herske over de kristne.''


Profeten Muhammed:

'' Gud har tidligere sluttet et forbund med Israels barn...Fordi de har brutt denne overenskomst, derfor har du forbannet dem og forherdet deres hjerter. Men du må ikke opphøre med å avsløre deres bedrageri, bedragere er de på få unntagelser nær.'' (Fra Koranen)


Jødespørsmålet:

Det finnes både bra og dårlige jøder, men desverre er det de dårlige som har, og alltid har hatt, makten. Denne makten bruker de til å undertrykke alle folkeslag i verden. Takket være storfinansens råtne operasjoner ledet av B'nai B'rith-Rotschild-imperiet og dets Bilderberger-lakeier, dør 60 millioner barn hvert år av sult i den tredje verden. Samtidig utsettes vi for intens propaganda og infiltrasjon i kristne organisasjoner og kirkesamfunn for å gjøre dem til lydige tjenere for storfinansen, altså den rasistiske sionistiske mafias interesser. Vi kristne må i Guds navn motarbeide disse Antikrist-tilhengere og gjøre verden moden for Guds rettferd, HER OG NÅ.

Her følger så noen av de dårlige jødenes rasistiske uttalelser:

''Det er tillatt å bedra en gojim.''

(Babha Kama 113b)


''Den jødiske lære (Talmuds lære) skal bre seg over hele verden. Israelitter! Hvorhen skjebnen enn fører dere, hvor spredt dere enn kan være over hele jorden, alltid må dere betrakte dere som en del av det utvalgte folk. Vår sak er stor og hellig og dens seier er sikker. Kristendommen, vår urgamle fiende, ligger i støvet, dødelig rammet.

Vår makt lar seg ikke måle, la oss lære å bruke denne makt i vår saks tjeneste. Hva har de å frykte? Den dag er ikke lenger så langt borte, da all verdens rikdommer, alle verdens skatter skal være Israels eiendom.''

Uttalelse av høygradsfrimurer og jøde Aron Itsig Cremieux, tidl. fransk krigsminister, ved grunnleggelsen av den jødiske frimurerlosje ''Allianse Israelite Universelle'' i 1860 i Paris.


''Jøden er ikke fornøyd med avkristning; han judaiserer, han ødelegger den katolske og den protestantiske tro, og fremkaller likegyldighet.

Men samtidig med at han ødelegger disse menneskers tro, påtvinger han dem sine idéer om moral og liv. Han arbeider med sin urgamle oppgave, nemlig utryddelsen av kristendommen''.

Jøden Bernard Lazare, L'Antisemitisme s. 350.


''Vi jøder har fremstilt oss som verdensfrelserne, men er i dag verdens forførere, dens ødeleggere, dens brannstiftere og dens bødler.''

Jøden Oskar Levy.


''Deres avgudsbilder må ødelegges, eller omtales med spottende ord.''
(Iore Dea 146,15)


''Med gull kan vi kjøpe selv de mest opprørske sjeler, subsidiere alle statslån, og deretter holde statene i vårt grep. De største bankene, hele verdens børsvirksomhet, og regjeringenes kreditter, er allerede i våre hender''.

Jøden Rabbi Reichhorn.


''Vi jøder, ødeleggerne, vil for alltid forbli ødeleggere. Intet av det dere gjør vil tilfredsstille våre behov og krav. Vi vil alltid ødelegge, for vi trenger vår egen verden.''

Jøden Maurice Samuel.


''Den internasjonale finans og den internasjonale revolusjon arbeider ivrig og er den internasjonale jødedoms to fronter. Det er en jødisk konspirasjon mot alle nasjoner.''

Jøden Rene Groos.


''Dere er ennå ikke klar over omfanget av vår skyld. Vi er inntrengere. Vi er undergravere. Vi har ødelagt deres naturlige verden, deres idealer, og endret deres skjebne. Vi er den grunnleggende årsak til ikke bare den siste store krigen, men til alle andre større revolusjoner og kriger i deres historie. Vi har bragt strid, forvirring og frustrasjon inn i deres private og offentlige liv, og vi gjør det fremdeles. Ingen kan si hvor lenge vi vil forsette å gjøre det. Hvem vet hvilken stor og ærerik skjebne som kunne ha blitt dere til del, hvis vi hadde latt dere være i fred.''

Jøden Marcus Eli Ravage.


''Det jødiske folk vil bli sin egen Messias. Det vil oppnå verdensdominans gjennom oppløsningen av andre raser, fjerningen av grenser, utryddelsen av monarkiet, og opprettelse av en verdensrepublikk der jødene overalt vil nyte godt av sine statsborgerlige privilegier. I denne nye verdensorden vil Israels barn utpeke alle ledere uten å møte motstand. De forskjellige folkenes regjeringer vil uten vansker falle i jødenes hender. Det vil dermed bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe den private eiendomsrett, og overalt gjøre bruk av statens ressurser. Slik vil Talmuds løfte bli oppfylt. Der heter det at når den messianske tid er kommet, vil jødene ha hele verdens rikdommer i sine hender.''

Jøden Baruch Levy.


''Vi er ett folk, til tross for de tilsynelatende rivningene og uoverensstemmelsene mellom det amerikanske og det sovjetiske demokrati. Vi er ett folk, og det er ikke i vår interesse at Vesten frigjør de østlige nasjoner. Gjennom frigjøringen av disse slavelenkede nasjonene, ville Vesten uunngåelig berøve jødedommen den østlige halvdelen av dens verdensherredømme.''

Jøden Chaim Weizmann.


''Jødene kunne ha fått Uganda, Madagaskar, og andre steder til opprettelsen av et jødisk hjemland, men de ville ikke ha noe annet enn Palestina, ikke fordi Dødehavet gjennom fordampning kan produsere metalloider og metallstøv til en verdi av fem billioner dollar, ikke fordi det fins tyve ganger mer olje i Palestina enn i Nord- og Sør-Amerika tilsammen, men fordi Palestina er krysningspunktet for Europa, Asia og Afrika, og fordi landet utgjør et veritabelt sentrum for det politiske herredømme, det strategiske sentrum for verdenskontroll.''

Jøden Nahum Goldman,
President i Den Jødiske Verdenskongress.


''Jeg vil vie mitt foredrag på dette seminaret til muligheten av at vi nå går inn i et jødisk århundre, en tid da fellesskapets ånd, den ikke-ideologiske blandingen av det følelsesmessige og det fornuftige, og motstanden mot grupper og klasser vil bryte frem ved hjelp av anti-nasjonalismens krefter for å gi oss en ny type samfunn. Jeg kaller denne prosessen judaiseringen av kristendommen, for kristen-dommen vil bli et hjelpemiddel til å gjøre dette samfunnet jødisk.''

Jøden Rabbi Martin Siegel.


''La oss betrakte den virkelige verdslige jøden, hverdags - og ikke helligdagsjøden. - La oss ikke søke jødens hemmelighet i hans religion, men tvertimot religionens hemmelighet i jødens virkelige vesen! Hva er er nu jødedommens verdslige grunnvold? Materielle behov, selviskhet. Hva er jødenes virkelige kult? Handelen. Hvem er deres jordiske gud? Pengene.''

Jøden Karl Marx.


I boken til jøden Ben Chaim, ''Juda våkner'', finner vi en klar bekreftelse på den rasistiske sionistiske mafias verdensmaktplaner, deres hovmod, deres dobbeltmoral og deres materialisme. Fra denne bok gjengis nedenstående korte utdrag:

''Vårt folks Messiastanke (tanken om det verdslige verdensherredømmet) er slangen som vi nærer ved vårt eget bryst og ved hvis snikende gift vårt folk går langsomt, men sikkert til grunne.'' (side 17).

''Det står fast at det var oss, som ved proklamering av vårt folk som det ''utvalgte'', har lagt grunnen til denne grufulle misforståelse, vi har altså først, og uprovosert, ført det første slag mot men-neskeheten.'' (side 19)

''Den dag da denne uhyrlige Messiastanke ble født, fødtes også antisemittismen.'' (side 20)

''Et helt folk går gjennom historien belastet med den forbannelse og villfarne idé å være det utvalgte folk og blir derved et ærekrenkende eksempel på åndelig og moralsk selvlemlestelse.'' (side 22).

''Hvis man oppdrar f. eks. et barn, uansett rase, i den tro at det står høyere enn alle andre, at det er bedre og klokere enn alle andre, at det ikke en gang kan sammenlignes med andre, så vil det utvikle seg til et menneske, hvis stormannsgalskap kommer til å prege hele dets senere liv, og forholdet til andre ved dets hovmod, arroganse og hensynsløshet, så det ikke kan komme ut av det med noen. Slik et forferdelig oppdratt barn ville utvilsomt mere og mere utvikle seg til en alvorlig hindring for et fredelig forhold til andre, så de til slutt i rent selvforsvar ble tvunget til å ta avstand fra den stormannsgale og bestrebe seg på å uskadeliggjøre en slik person.

På samme måte med vårt folk.'' (side 27).


''......da jeg kom fra Krakau og fikk se den veldige og kostbare katedralen Sacre-Coeur reise seg på Montmartre, forsvant min uro. Folk som legger ned 50 millioner på bygningssten, men ikke har 50.000 til å støtte en anti-jødisk avis, er ikke farlige.

Endelig har vi (jødene) funnet folk som er mer underlegne enn vi, mer krypende enn vi, feigere enn vi: de innfødte i Frankrike.

Nå er det vi som regjerer og kommanderer i Frankrike, hvor de innfødte lyder oss, tjener oss og gjør oss rikere. Frankrike tilhører oss. Det fine aristokrati er signert av oss. I og med 1900-tallet trådte vår makt frem i dagens lys. Vi regjerer, og vi har ingenting imot at verden vet det.''

Jøden Isaac Blümchen, fra hans bok: ''Den høyere rasens rett''.


''Man skriker opp om jødenes utilbørlige innflytelse i deres teatre og kinoer. - Vel innrømmet. Men hva har det å bety sammelignet med vår overveldende innflytelse i deres kristne kirker, i deres skoler, i deres lovgivning og deres regjeringer, til og med i deres trosliv.......?''

Jøden Marcus Eli Ravage.


''Vi kan spare oss å lage bankerotter eller å gi statslån. Så lenge ikke verdenspressen er på våre hender, så vi kan bedra og forvirre alle folk, blir vårt herredømme bare hjernespinn.''

Montefiore.


Men hva sier kjente personligheter om denne rasistiske sionistiske verdenssammensvergelsen:

I 1887 profeterte Dostojevski:

''Deres (jødenes) rike nærmer seg, deres eneherredømme. Det begynner en tid da deres idéer skal herske uinnskrenket. Som følge av disse idéer visner enhver følelse av menneskelighet, tørsten efter sannhet, kristelige og nasjonale følelser, ja endog følelsen av nasjonal stolthet hos de euro-peiske nasjoner.''


Erasmus av Rotterdam:

''Det foregår en plyndring og et flåeri av den fattige mann gjennom jødene, at det ikke mere er til å holde ut - Gud forbarm deg over oss.''


Giordano Bruno:

''Det er sant at jeg aldri har funnet en lignende rettsanskuelse uten hos ville barbarer, og jeg antar at den først er oppstått hos jødene. Ti disse danner en så forpestet, spedalsk og samfunnsfarlig rase, at de fortjener å bli utryddet fra fødselen av.''


Goethe:

''Og du arme kristne, hvor ille vil det ikke gå deg når jødene etterhvert har stekket dine vinger.''


Voltaire:

''Huronerne, kanadierne, irokeserne var hu-manitetens filosofer sammenlignet med israelittene.''

''Min onkel hadde samkvem med Asias lærdeste jøder. De tilstod overfor ham, at de gjennom sine forfedre var befalt å avsky alle andre folk.''


Filosofen Arthur Schopenhauer:

''Den evige jøde Ahasverus er intet annet enn personifikasjonen av hele det jødiske folk... Jødenes fedreland er de øvrige jøder. Derfor kjemper han for dem som pro ara et focis, og intet fellesskap på jorden holder så godt sammen. Derav fremgår hvor absurd det er å gi dem andel i en stats regjering og forvaltning.''


Av Luthers bordtaler:

''Kanskje noen vil si: jeg taler for meget! Jeg taler ikke for meget, tvertimot altfor lite, når jeg ser deres skrifter: de forbanner oss gojim (ikke-jøder, kristne) og ønsker oss i sin skole og bønner alle ulykker, de stjeler våre penger og vårt gods ifra oss og bruker all mulig list imot oss, og mener dermed å ha gjort rett og riktig, d.v.s. derved har de tjent Gud, og de læres opp til slikt. Ingen hedninger har noensinne gjort noe lignende, og heller ingen annen enn djevelen selv, eller de han har besatt slik som han har besatt jødene.

''Vit, kjære kristne, og tvil ikke på det, at du etter djevelen ikke har noen bitrere, heftigere fiende enn en ekte jøde, som for alvor vil være jøde. Derfor, vokt deg for jødene, og vit hvor de har sine skoler, da disse intet annet er enn satans reder, hvor de opplæres til forfengelig egoisme, hovmod, løgnaktighet og alle laster, forhånelse av Gud og alle mennesker på det aller giftigste og bitreste vis, som djevelen selv gjør det, Vokt deg for dem!

Og Eder, mine kjære herrer og venner som er prester og predikanter, vil jeg erindre om i Eders embeder, at også I advarer Eders folk mot evig ødeleggelse - nemlig at de må vokte seg for jødene.

Hva skal vi forkynnere gjøre? - først og fremst vil vi tro vår Herre Jesus som uttalte om jødene, der ikke antok, men korsfestet ham, denne dom: I er slangeyngel og djevelens barn!''

Martin Luther (utdrag fra boken: Jøderne og deres løgner. 1543).

 

William Shakespeare:

Jøden Shylock: ''Jeg hater ham fordi han er kristen, men mer for at han i lav enfoldighet låner penger gratis og bringer ned rentefoten her hos oss i Venezia.''

''Hvis jeg en gang får et riktig tak på ham skal jeg mektig nære det gamle nag jeg bærer til ham.''

Utdrag fra boken: Kjøpmannen i Venezia.


Immanuel Kant:

''De midt iblandt oss boende jøder har ved sin ågermentalitet etter eksilet, også hva den store massen angår, fått ord på seg som bedragere. Det synes fremmed å tenke seg en en hel nasjon som bedragere. Men likeså vanskelig er det å tenke seg en hel nasjon av handelsfolk, som for størstepartens vedkommende er bundet sammen av overtro, anerkjent av den stat hvori de lever. Det er folk som ikke søker noen borgerlig ære, men gir avkall på denne for de fordeler han kan oppnå ved å overliste det folk han finner gjestfrihet hos.''

[...]


Ellers når det gjelder ytringsfriheten, er den fraværende når man forteller sannheten om den internasjonale rasistiske sionistiske Mafia, og deres utbytting av alle folkeslag i verden.

VI ANKLAGER MASSEMEDIA FOR MEDVIRKNING TIL MASSEMORD PÅ DET PALESTINSKE FOLK.

Den løgnaktige og umoralske fremstilling av hva som skjer i Palestina avslører hvordan den rasistiske mafia jobber: - Villige tjenere av den sionistiske stat Israel, gift med sionister, innsettes som redaktører.

For å kamuflere sine hensikter sier de at de er for en palestinsk stat på samme måte som de er for en israelsk stat. Men den sataniske stat Israel har gjort det klart at noen palestinsk stat vil det aldri bli noe av, og den myrder palestinske kvinner og barn.

For å innbille folk at de føler noe i den anledning gråter massemedia krokodilletårer, for så å la det gå i glemmeboken.

Slik viser massemedia at de består av udemokratiske løgnere, moralske evnukker som støtter opp om den sataniske, rasistiske sionistiske mafia.

Alle artikler og innlegg til avsløring av den rasistiske sionistiske mafia refuseres slik at folk indoktrineres med en ensidig skjønnmaling av den sataniske, rasistiske sionistiske staten Israel.

Vi anklager massemedia for medvirkning til massemord på det palestinske folk.

ISRAELSK MASSEMORD PÅ DET PALESTINSKE FOLK ER EN FORBRYTELSE MOT MENNESKEHETEN!

DIREKTESENDT, RITUELT FREDSTEATER.

At TV-overføringen av seremonien foran Det hvite Hus, hvor avtalen mellom Israel og PLO ble undertegnet, hadde stor psykologisk og dermed politisk virkning over hele verden er hevet over tvil. Det var velregissert, rituelt teater. En annen side av saken er hvor meget substans det inneholder, og hvordan det står til med moralen?

Palestinere oppnår et visst selvstyre i Gaza og Jeriko etter først å være fordrevet etter FNs foræring av deres landområder til Israel i 1948 og deretter å ha ligget under for israelsk okkupasjon i årtier.

Overført til norske, historiske erfaringer vil man kunne trekke denne parallellen:

La oss si at den tyske okkupasjon av Norge hadde vart i flere tiår hvoretter tyskerne hadde funnet ut at de måtte finne på noe for å berolige oss nordmenn og redusere sine okkupasjonsutgifter. I den anledning blir vi tilbudt et slags selvstyre i Finnmark samt i Halden med omegn. Bortsett fra visse områder som tyskerne betraktet som sitt til evig tid skulle etter et par år forhandles videre om administrasjonen av de øvrige områder. Spørsmålet er: - Ville en slik avtale ha noen mulighet for å bli varig godtatt av det norske folk?

Med god grunn tviler mange på holdbarheten av den avtalen som Arafat inngikk med Israel. Mange palestinere oppfatter fremdeles hele Palestina som sitt land, særlig de som ble drevet på flukt i 1948 og årene deretter.

De vil ikke la seg avspise med smuler, og deres talsmenn har ytret seg markant mot avtalen. De betrakter Arafat som forræder mot det palestinske folk. Avtalen har oppstått av økonomisk nødvendighet for Israel og er basert på maktutøvelse. Endrer maktforholdene seg vil den være uten noen som helst verdi. Grunnlaget for den vellykkede, norske diplomatiske innsatsen er norske oljepenger som selvfølgelig fristet israelerne i en trengt situasjon.

At norske skatteytere kunne tenke seg en milliard og 400 millioner brukt til andre og mer nærliggende formål bryr ikke regjeringen seg om.

Oslo 28.11.92


SIONS VISES PROTOKOLLER:

Vårt Land opplyser den 26.11.1992 at jeg nylig skal ha stått for utgivelse av Sions Vises Protokoller. Det medfører ikke riktighet. Derimot har jeg utgitt en liten bok om den sionistiske frimurerlosjen B'nai B'rith og den rasistiske sionistiske mafias planer for overtagelse av verdensherredømmet.

Om protokollene er et falsum skal jeg ikke ta standpunkt til. Enhver kan jo lese den og danne seg sin egen oppfatning. Man trenger ikke å la seg belære av et partsinnlegg fra den rasistiske sionisten Dagfinn Rian (jobber for Israelmisjonen).

Imidlertid er det ganske oppsiktvekkende hvilke oppfylte forutsigelser man kan trekke ut av teksten når man tar i betraktning at den snart er 100 år gammel.


Hvem som benytter seg av vold i den åndskampen som raser illustreres best med følgende eksempel:

Da Ahmed Rami [Radio Islam], Robert Faurisson, David Irving, Fred Leucher og Louis Farrakhan (de tre sistnevnte kom ikke p.g.a. sikkerhetsproblemet) var i Oslo i forbindelse med det møtet jeg hadde planlagt om den ''rasistiske sionistiske mafia og revisjonismen'' viste det seg umulig å skaffe seg møtelokale nettopp på grunn av voldstrusler (jeg ble personlig truet på livet flere ganger), og jeg siterer fra et brev som ble skrevet av en advokat på vegne av en hotelleier:

''........ Jeg nevner også at hotellets adm. direktør.... forleden fikk en anonym telefonhenvendelse med trusler om alvorlige represalier mot ham selv og hans familie hvis man tillot at dette arrangementet ble avholdt på hotellet......''.

Da professor Robert Faurisson besøkte Stockholm ble han regelrett overfalt av rabulistiske aktivister til åpenlyst bifall fra rasistiske sionister, vist på svensk TV. Under et diskusjonsprogram om uroen i Tyskland foreslo en rasistisk sionistisk deltager å skyte motstanderne i knærne. Kjennsgjerningene taler for seg. Å fremstille seg som stakkars forfulgte uskyldigheter er et gammel og gement rasistisk sionistisk trick som har vært benyttet i hundrevis, for ikke å si tusenvis av år, og som noen fremdeles biter på.

Mossad-agenten Salman Rushdie har blamert Islam og fornærmet 1 milliard muslimer. I ytringsfrihetens navn blir han forsvart av alle medier i Norge. Men ønsker man å kritisere den rasistiske sionistiske mafia aldri så lite stenger avisene sine spalter og tyr til løgn og forvrengninger, og man blir til og med dødstruet av drapskommandoer utsendt fra religiøse fanatikere i Israel.

Vi er blitt nektet å holde et demokratisk møte tre forskjellige steder. Vi ble nektet å holde to møter på Youngstorget, samtidig ble vi nektet å demonstrere sammen med muslimske venner. Når det gjelder selve Al-Quds-demonstrasjonen , var jeg og Ahmed Rami invitert av muslimer til å være til stede. P.g.a. voldstrusler fra Blitz-miljøet, de truet med å angripe selve den islamske demonstrasjonen, valgte vi å forlate stedet av hensyn til våre muslimske venner. Dette illustrerer klart at Norge er et rasistisk sionistisk diktatur.

NY RASISTISK SIONISTISK GRUPPE I NORGE!
FLERE PENGER FRA NORSKE SKATTEBETALERE TIL MOSSAD OG DEN RASISTISKE SIONISTISKE MAFIA!

Gruppen mot ''antisemittisme'' som Arve Faye Bisgaard har stilt seg i spissen for er ikke noe annet enn et nytt i rekken av rasistisk-sionistisk påfunn.

Det første Bisgaard gjorde allerede før gruppen hadde konstituert seg var å reise til Stockholm for å hente instruksjoner og planer fra nordens erke-sionist, Per Ahlmark. Denne angivelig rent ikke- jødiske gruppen er styrt av Mossad og den rasistiske sionistiske mafia, for hva hadde ellers Bisgaard hos ''svensken'' Ahlmark å gjøre når gruppen skal være norsk? Den internasjonale mossad-agenten og rasistiske sionisten, ''rabbiner'' Michael Melchior er selvfølgelig glad for initiativet. Fra før av har vi følgende pro-rasistiske sionistiske organisasjoner som presser norske skattebetalere for penger:

Det Mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim.
Den norske Israelmisjon.
Fellesinnsamlingen for Israel.
Felleskomitéen for Israel.
Hjelp jødene hjem.
Den internasjonale ''kristne'' ambassade i Jerusalem.
Den jødiske kvinneforening - WIZO.
Jødisk nasjonalfond i Norge.
Karmel-Instituttet.
Med Israel for ''fred''.
Ordet og Israel.
Shalom-gruppen i Oslo og andre grupper over hele landet.


ÆRLIG TALT: - hva skal nok en gruppe kunne utrette som ikke alle de øvrige gruppene har prøvd seg på hele tiden? Er ikke overfloden av allerede eksisterende rasistiske sionist-grupper i seg selv beviset for at selve Mossad står bak den nye, personifisert ved Mossad-agenten Per Ahlmark?

Hvor mange norske skattekroner har gått til de gruppene som eksisterer? Hvor mange skattekroner skal gå til de rike rasistiske sionistene fra arbeidsløse, gjeldsofre og andre trengende? Skal vi få lov til å mene hva vi selv finner ut eller skal også det sensureres av Mossad, betalt av norske skattebetalere?

[...]

DEN RASISTISKE SIONISTISKE NORSKE STATSKIRKE.

I en verden hvor titalls milioner mennesker lider og dør hvert år er de rasistiske sionistene bare opptatt av seg selv, av penger, av sine egne, selvforskyldte problemer og sine høyst subjektive fremstillinger av hendelser som er 50, 100, 200, 500, og for den saks skyld gjerne 3000 år gamle. Intet annet interesserer dem, og aviser, ukeblader, radio og TV flyter over av deres selvopptatthet. Støttet av Den rasistiske sionistiske norske Statskirke og norske, sionistiske lakeiorganisa-sjoner ledet av den israelske ambassadøren og rabbiner Michael Melchior i Bergstien, fokuseres det uopphørlig på de rasistiske sionistenes grense-løse klager og selvmedlidenhet, mens verre lidelser forties. For eksempel Gulag og masseutryddelsene i Sovjet som de rasistiske sionistene bærer et stort ansvar for.

Kjennsgjerningene taler for seg selv og lar seg ikke benekte. De står på trykk og kan avspilles fra bånd.
Deres egoisme er åpenbar for alle som ikke lukker øynene og stikker fingrene i ørene. Og nordmenn som identifiserer seg med dette gemene hykleriet er freidige nok til å betegne seg selv som kristne.

[...]

Den kristnes holdning.

DE KRISTNE OG ISRAEL


''Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som fornekter Faderen og Sønnen.''


Noen av dagens kristne er stilt overfor et samvittighetsproblem på grunn den nåværende staten Israel. Noen, følsomme for det jødene kaller det ''Hitlerske holocaust'', skyndte seg å anerkjenne denne staten, men noen nekter å gjøre det av to årsaker:

1) På grunn av at de har innsett uretten som er gjort mot det palestinske folk, som med vold er blitt jaget ut av sitt land.

2) Av årsaker forbundet med kristen tro og vitnesbyrd. Siden dette er et svært følelsesladet emne, egnet til å vekke sterke reaksjoner, må det på forhånd sies at problemet ikke er behandlet i en anti-semittisk ånd, men er fremtvunget av en lidenskapelig interesse for sosial og religiøs rettferdighet. Vi er for religiøs frihet for alle og hvor som helst, også i Israel, hvor vi håper at de flere millioner palestinere i eksil - kristne og muslimer - vil bli tillatt å vende tilbake av de israelske myndig-

heter, som nå nekter å repatriere dem på grunn av at de ikke er jøder.

For å klargjøre problemet må vi stille oss selv følgende spørsmål:

Hva betyr anerkjennelse av staten Israel for en kristen? Er det å anerkjenne ''fait accompli'' av dens tilstedeværelse i Palestina, eller legitimiteten av dens tilstedeværelse her idag? Når det gjelder dette ''fait accompli'', som en historisk begivenhet, kan man ikke gjøre annet enn å merke seg tilstedeværelsen i Palestina - og bare siden 1948 - av et politisk vesen, som de Forente Nasjoner - som en verdslig institusjon - gikk med på anerkjenne som ''staten Israel''.

Men hva med legitimiteten av denne tilstedeværelse på palestinsk territorium?

La oss ta et eksempel: En mann besitter et stjålet objekt. Vi anerkjenner det faktum at dette objekt er i hans besittelse, men kan vi godta dette faktum ved å anerkjenne ''legitimiteten'' av det uten å begå en alvorlig urett?

På denne måten blir samvittighetsproblemet vi kristne i dag stilles overfor følgende:

Kan vi godta legitimiteten av staten Israel i Palestina? Når vi snakker om legitimiteten av en stat, henviser vi til en historisk rett i et bestemt land, i Israels tilfelle blir også en bibelsk rett fremsatt. Vi må derfor snakke om Israels historiske og bibelske legitimitet.

DEN HISTORISKE LEGITIMITET

En kan ikke finne historiske argumenter som er tilstrekkelig gyldige til å rettferdiggjøre en israelsk stat i Palestina i det 20. århundre.

Dette landet tilhører palestinske innbyggere, slik alle land tilhører sine egne innbyggere. Fire milioner palestinere krever sine legitime historiske rettigheter over den palestinske jord. Disse rettighetene er før-Bibelske, og Bibelen nevner Palestina og palestinerne. Deres kriger mot de jødiske angriperne er kjente (1 Samuel 28).

Før Jesu komme prøvde jødene flere ganger å skape en israelsk stat i Palestina på palestinernes bekostning. Denne staten tok form av et kongedømme ca. 1000 f. Kr. Men etter mindre enn hundre år ble kongedømmet delt i to: Nordriket i Samaria og Sørriket i Judea. Senere forsvant begge riker. Det første ble ødelagt av assyrerne i 722 f.Kr.,
200 år etter sin opprettelse, mens det andre ble utslettet i 586 f. Kr. ved den babylonske invasjonen, ca. 400 år etter at det ble opprettet. Jødene ble deretter landforvist til Babylonia, og bare et lite antall av dem ble igjen i landet. De opprinnelige innbyggerne, palestinerne, ble derimot boende i Palestina. Det jødiske kongedømmet gjenoppstod ikke før med Herodes den store i år 37 f. Kr. Ca 100 år senere, i år 70 e. Kr., ble dette kongedømmet erobret av Titus" romerske tropper. En del jøder (noen få tusen), hovedsakelig fra Jerusalem, ble tatt som krigsfanger av romerne. I denne forbindelse er det viktig å påpeke at jødiske bosetninger allerede før år 70 fantes i hele det romerske imperium. I Alexandria alene bodde det over 1 million jøder. Etter oppstanden mot romerne i år 135 var det først og fremst Jerusalem-jødene som ble fordrevet, og det var mange nok igjen i Palestina til å sette opp et religiøst senter - riktignok ikke i Jerusalem. Landets opprinnelige palestinske befolkning ble tilbake.

Nesten 2000 år senere, i 1948, ble det opprettet en ny israelsk stat i Palestina. Denne staten gjorde krav på landet, på bekostning av palestinerne, som alltid hadde bodd her. Jødene, som vendte tilbake i store mengder fra hele verden, kastet ut palestinerne med voldelige midler. Disse måtte forlate sine hjem under tragiske omstendigheter. De ble landsforvist til de omkringliggende arabiske land, der de måtte bo i telt under elendige forhold. Stormaktene var behjelpelige ved den jødiske innvandringen til Palestina, mens palestinerne ble tvunget ut. 14 mai 1948 ble så staten Israel proklamert. Et kvarter etter proklamasjonen ble
staten anerkjent av stormaktene, som om Palestina og palestinerne aldri hadde eksistert.

Likevel er de historiske bevisene på det klare og overveldende ( Bibelsk: 4. Mosebok Nb. 13,21 - sosialt, kulturelt, folkloristisk, gamle og samtidige palestinske penger, osv.).

Vi legger merke til at de som støtter Israel har dårlig samvittighet overfor jødene, og for å lette sin samvittighet stemte de for en jødisk stat i Palestina. Men det kan ikke skapes rettferdighet ved å nekte palestinerne deres legitime rettigheter til fordel for andre. Som før nevnt: Man kan ikke disponere over noe som tilhører en annen. For å ta et eksempel: En amerikaner eller en nordmann, for eksempel, har ikke rett til å disponere over palestinsk jord, som selvsagt ikke tilhører ham. Et spørsmål kan dermed stilles til dem som vil tilfredsstille sin egen samvittighet ved å plassere jødene i et jødisk hjemland: Hvorfor ikke gi dem et stykke av ens eget land, europeisk eller amerikansk, som de så kan disponere fritt?

[...]

Paver som har satt seg kraftig imot den rasistiske sionistiske mafia og deres anti-kristne aktiviteter.

Sylvester I. Gregor I. Gregor VIII. Benedict XIII. Julius III. Paul IV. Pius IV. Pius V. Gregor XIII. Clement VIII. Aleksander VIII. Benedict XIV. Pius VII. Leo XIII. Benedict XV. Honorius III. Gregor IX. Innocent IV. Clement IV. Gregor X. Nikolas IV. Johannes XXII. Urban V. Martin V. Eugenius IV. Calistus III. Paul III. Julius III. Pius IV. Sixtus V. Paul V. Urban VIII. Alexander VII. Innocent XII. Clement XI. Innocent XIII. Clement XII. Clement XIII. Pius VI. Pius VII. Leo XII. Pius VIII. Gregor XVI. Pius IX. Pius X. Pius XI.


Kirkefedre, teologer og lærde som med sine skrifter advarte oss kristne mot den rasistiske sionistiske mafia:

Alfonso de Vallodilid: Batallos de Dios.
Alonzo de Spina: Fortalitium fidei.
St. Ambrose: De Tobia.
Amolon: Epistola seu liber contra Iudaeos.
Ariston de Pella: Altercatio contra Iason et Papiscus.
St. Augustine: Oratio adversus Iudaeos.
Bede: Geistlige historier.
St. Bernard av Clairvaux:
Det andre korstogs prekener.
Cedrenus: Disputatio contra Iudaeos.
Commodian: Instructiones adversus gentium Dios.
Gibert Crepin: Disputatio Iudei cum christiano de fide christiana.
Ciprianus Carthagensis: De Catholicae ecclesiae unitate.
St. Cyril: S. Baron, Den russiske jøde.
Dagobard: De Insolentia Iudaeorum.
Eusebius: Demonstratio evangelica; Preparatio evangelica.
Evagrius: Altercation av Simon og Theophilus.
Francisco de Torrejoncillo: Continela contra Judíos.
Gregory av Nyssa: Testimonium adversus Iudaeos ex testere Testamento.
Isodoro av Sevilla: De Fide Catholica ex votere et novo Testamento.
St. Jerome: Epistolae.
Jerome de Santa Fe: Hebreomastyx.
St. John Chrysostom: Taler og skrifter.
S. Justin Martyr: Dialog med Thyphon;
Brev til Diognetus.
Justinianos: Noveller.
Lactantius: Divinæ Institutiones.
Simone Maiol: Dierum canicularium.
Nicolas de Lyra: Postilla; De Messia.
Paulo de Santa Maria: Undersøkelse av den hellige Skrift.
Paulo de la Caballeria: Tractatus zelus Christi contra Iudaeos, Saracenos et infideles.
Pierre de Blois: Liber contra perfidia Iudaeorum.
Pierre de Cluny: Tractatus adversus Iudaeorum inveteratam duritiam.
Pfefferkorn: Hostis Iudaeorum.
Theophanus: Contra Iudaeos.

I 2000 år har den Universelle Kristne Kirke advart oss kristne.


I Amerika førte Benjamin Franklin sin forgjeves kamp mot den rasistiske sionistiske mafia. Han tok opp kampen mot jøders innvandring. I en stor tale i den amerikanske kongress i 1787 uttalte han blant annet:

...............Mine herrer! Denne større fare er jødene.

I hvert land hvor jøder har slått seg ned i større antall har de alltid senket det moralske nivå, de har innført sin handelsånd. De har avsondret seg og aldri latt seg assimilere. De forhåner den kristne religion som denne nasjon bygger på, og ved mostand mot dens forskrifter har de forsøkt å undergrave den. De har opprettet en stat i staten.

Har man imidlertid motarbeidet dem noe sted, har de satt alt inn på å ødelegge dette land finansielt, slik som tilfellet er med Portugal og Spania.

.............De er vampyrer, og vampyrer kan ikke leve på vampyrer. De kan ikke eksistere alene, de må vegetere på nakken av de kristne og andre folk. Hvis dette folk i det foreliggende forfatningsutkast for De forente Stater ikke blir utelukket fra vårt land, da vil de i løpet av mindre enn 200 år strømme inn i slike mengder at de behersker og sluker landet.

Jeg advarer Dere, Mine herrer.

Hvis vi ikke for alltid utelukker jødene, da vil deres barns barn forbanne dere i deres graver!

.......Selv om de lever ti generasjoner blant amerikanere, så vil de ikke bli amerikanere..........
De er en trussel mot dette land, når man tillater dem å komme inn...........


I Norge førtes før 1851 den samme forgjeves kamp av de få som forstod betydningen av dette skjebnesvangre spørsmål. Gunnlovens bestemmelse om at jøder ikke hadde adgang til riket, var ikke en helt tilfeldig bestemmelse, men sikkert satt der etter en grundig overveielse av menn som forstod det store ansvar som var forbundet med å holde et helt folks skjebne i sin hånd.

I forbindelse med opphevelsen av denne paragraf i vår grunnlov i 1851, uttalte stattholder Severin Løvenskiold:

''Jeg anså ikke dengang (1814) innlemmelse av det fremmede jødiske element i vårt folk, i vår stat, som gavnlig, men tvertimot, fra flere synspunkter betraktet, utilrådelig. Denne min anskuelse er ikke alene uforandret, men den er bestyrket av de siste 37 års mange europeiske begivenheter, hvori vitterlig jøder, især jøders penger, har utøvet en vesentlig innflytelse.''


Det er ingen som helst tvil om at denne forandring i vår grunnlov har hatt skjebnesvangre følger for vårt folk. Ikke minst er det iøynefallende, når det gjelder senkningen av handelsmoralen.

Den rasistiske sionistiske mafia har i dag gjort Norge til et diktatur, dette takket være en svekkelse i den kristne folkekarakteren som man kan iaktta i dag.


''Vi må forby den fordervelige lidelse og kreftfremkallende ågerslange, som har eksistert i 60 år i Firenze, styrt av den hatefulle - Gudshatere - Hebraiske sekt.''

Girolamo Savonarola


''Det må ikke bli tillatt jøder å beholde hva de har fått i besittelse p.g.a. deres åger.''

St. Thomas Aquinas.


Nesten alle store personligheter i verdenshistorien har advart oss mot den rasistiske sionistiske mafias utbytting av folket gjennom sin ågerviksomhet. Her er noen navn:

Cicero, Churchill, Bismarck, Céline, G.K. Chesterton, Dostojevskij, Gogol, T. Jefferson, R. Kipling, A. Pusjkin, Seneca, Leo Tolstoj, Holberg, Wagner, Voltaire, Mark Twain, A. Solzhenitsyn, Ezra Pound, Montesquieu, F. Liszt, C. Lindbergh, St. Juan av Capistrano, V. Hugo, Hemingway, Lord Byron, H. Belloc, etc. ect.

Fra tidenes morgen har den rasistiske sionistiske mafia fått sine motstandere:


Abd al - Quadir al Jilani, al Fath ar Rab - bani wal-Faid ar - Rahmani (Arabia, 545 e. Kr.):

''Jødene, som bor spredt over hele verden og dog holder fast sammen, er listige, menneskefiendtlige og farlige skapninger som man må behandle som giftige slanger - nemlig, så snart de viser seg, å sette hælen på deres hode, hvis man lar dem bare et øyeblikk heve hodet, da vil de uten tvil hugge, og deres bitt er dødbringende.''


Cæsar (d.år 43 f. Kr.):

I en rettssak i Rom var Cæsar forsvarer for den ene part. Under sitt forsvar trådte han plutselig hen mot dommeren og sa: ''Jeg vil nå snakke så lavt at bare dommeren hører meg. For denne foraktelige jødiske hop bekjemper enhver anstendig romer. Forakter man dem imidlertid i republikkens interesse, så lager de stor ståhei. Da opptrer de i folkeforsamlinger og hisser massene mot oss.''


Napoleon I:

''Den jødiske nasjons streben går helt siden Moses ut på åger og pengeutpressing.''

''Den franske regjering tør ikke se med likegyldighet

på hvorledes en lavtstående, degenerert og dårlig nasjon tar i besittelse de to gamle og vakre Elsass-departementer. Man må betrakte jødene som nasjon, ikke som sekt. Det er en nasjon i nasjonene. Jeg skulle være tilbøyelig til i hvertfall for en tid å frata dem retten til å utstede hypoteklån. Det er for ydmykende for det franske folk å føle seg forpliktet overfor denne laveste av alle nasjoner. Hele landsbyer er gjennom jødene fraranet sine eiendommer. De har innført livegenskapet igjen. Det er rene ravneflokker. Siden Moses er jødene forenet som åger- og undertrykkerfolk. Hos de kristne finnes ikke noe liknende. Blandt dem er åger unntagelse og ille ansett.''


Thomas Carlyle:

''Bare handel med penger , gull, juveler og kledebon; materielt eller åndelig - til den sanne rikdom har de (jødene) ikke bidratt noe.''


Den tyske filosof Fichte:

''I nesten alle europeiske land vokser det frem en mektig fiendtligsinnet stat i stadig krig med alle andre, og som på mange måter utøver et voldsomt trykk på samfunnene. Det er jødedommen.''


Ludvik Feuerbach:

''Utilitarismen - nytelse - er jødedommens høyeste prinsipp. Deres prinsipp, deres Gud, er verdens praktiske prinsipp: Egoismen, og til og med egoismen i form av religion.''


Werner Sombart:

''Judaisme og kapitalisme er identiske.''


Theodor Momsen:

''Jødene er dekomposisjonens ferment.''


Fredrik den Store:

''Hvor det hersker orden, der har jøden intet å håpe.''


Merovingerkongen Guntram:

''Ve over jødefolket, ti det er slett og troløst og alltid i sitt hjerte fullt av arg list.''


Som De kan se var det med god grunn at våre Eidsvoldsmenn med Nicolai Wergeland i spissen, satte seg mot den rasistiske sionistiske mafia.


Og det er med god grunn at også vi i Norge må reise oss til kamp mot det rasistiske sionistiske diktaturet i dag.

[...]


IKKE VENT - inntil du og ditt land er blitt slavebundet av den rasistiske sionistiske HØYFINANSEN uten noensinne å kunne komme fri. Bare din kampvilje og personlige anstrengelser kan vinne denne ''vår kamp for å overleve den sataniske, rasistiske sionistiske ''New World Order''- totalitarisme.''


RASISME

''Nordmann er bare den som er født av en norsk mor''.

Rasistisk? Da må også følgende uttalelse være rasistisk: ''Jøde er bare den som er født av en jødisk mor.'' Nøyaktig dette er uttalt flere ganger i norske medier uten å vekke vrede hos noen, og uten at påtalemyndighetene har trukket frem paragraf 135a, rasistparagrafen.

Hvorfor skulle da ikke samme utsagn fra hvilken som helst folkegruppe være lovlig, selv om det ganske opplagt er rasistisk?


En million tyskere er mindre verdt enn en nordmanns fingernegl.

Ville noen her i landet protestere? Neppe.


En million svensker er mindre verdt enn en nordmanns fingernegl.

Ville noen protestere? Folk ville antagelig smile eller le overbærende.


En million arabere er mindre verdt enn en jødes fingernegl.

Rabbineren Perrin avleverte dette utsagn ved massemorderen Goldsteins båre, og uttalelsen er referert i alle medier over hele kloden. Ingen har protestert. Perrin er heller ikke blitt anklaget for rasisme og trukket for retten med krav om straff.

Men om noen skulle ha sagt ''En européers negl er mer verdt enn en million jøder'' er vel ingen i tvil om hvilken kjempebølge av indignerte protester som ville ha reist seg fra rasistiske sionister og deres supportere over hele verden med rop om rasisme, antisemittisme og om statlige tiltak og strenge straffer for synderne. For å forsterke reaksjonene ville antagelig militante rasistiske sionistgrupper velte gravstener på jødiske gravsteder, male hakekors på jødiske minnesmerker og anlegge en eller annen liten synagogebrann for dermed å villede opinionen.


Hvordan står det til med menneskerettighetene i verden?

Med den Amerikanske konstitusjonen som forteller at alle mennesker er født like?

Med den Europeiske menneskerettskonvensjonen?

HVOR LENGE VIL JOURNALISTER FINNE SEG I Å VÆRE LØPEGUTTER OG PAPEGØYER FOR DEN RASISTISKE SIONISTISKE MAFIA?

De rasistiske sionister maser uopphørlig om Holocaust og de slipper til i alle medier uansett om disse er eiet av dem selv, av andre private eller offentlige instanser. Penger gir dem adgang. Wannsee skal minnes, Auschwitz skal minnes, krystallnatten skal minnes, Dachau skal minnes, Warszawa skal minnes og Gud vet hva som ikke skal minnes dersom de rasistiske sionistene har den minste fordel av det. Og det til tross for at jøder bare utgjorde en mindre del av de internerte som omkom under krigen og at det aldri var tale om slike tall som de selv opererer med, og slett ikke om gassing.

Men et spørsmål til dem som tror på de rasistiske sionist-fantasiene:

Hvorfor skal bare jødenes Holocaust minnes?

[...]

Hvorfor skal skolebarn trekkes til Auschwitz for å hjernevaskes etter alle kunstens regler?

De rasistiske sionistene bruker alle midler for å utnytte folk uvitenhet og ømme følelser til økonomisk vinning. All vold og urett fortrenges systematisk for at det usanne, forløyede, rasistiske sionistiske holocaust skal bli stående alene igjen som det eksklusive ofringsalter til rasistiske sionisters gunst og gavn.

Holocaust er ikke verdens verste forbrytelse. Holocaust er verdens verste løgn, og hva gjør egentlig de rasistiske sionistene? De tviholder på og sprer historier om at deres nærmeste skal ha lidd en forsmedelig, ussel og grusom død, kledd nakne og drept med gift fremstilt for å drepe lus. Hva kan være mer nedverdigende? Revisjonister har i årevis forsøkt å fri dem fra disse redselsminnene ved grundig forskning som viser at det ikke var slik.

Men monomant holder de rasistiske sionister fast ved sine fantasiforestillinger. Hvorfor skulle de gjøre det om det ikke var forbundet med en vinning? Å bli forelagt revisjonistenes forskningsresultater ville enhver annen ha følt som en lettelse. Ikke de rasistiske sionistene.

De oppfatter det som en trussel mot grunnlaget for deres makt over andre og mot den rikdom den har skaffet dem. Det brukes hundrevis av millioner til å befeste den usanne holocaustmyten med minnesmerker. De rasistiske sionister prioriterer det fremfor å hjelpe mennesker som står overfor den verste skjebne som kan vederfares noen, en langsom død av sult og tørst.

Dette er de rasistiske sionistenes virkelige ansikt:- forherligelse av svindel, neglisjering av andres nød.


Til videre opplysning anbefaler vi å lese disse bøkene:

Alfred Olsen: B'nai B'rith, Sionismens planer for overtagelse av verdensherredømmet.
Alfred Olsen: De Kristne.......Israel.......og det palestinske holocaust.
Alfred Olsen: Sannheten.
Moshe Menuhin: The decadence of Judaism in our time.
Arthur Koestler: The thrirteenth tribe.
Alfred Lilenthal: The zionist connection.
Jack Berstein: The life of an american jew in rasist marxist Israel.
J. Berstein, L. Martin: My farewell to Israel, the thorn in the Mideast.
Hillaire Belloc: The Jews.
Maurice Samuels: You gentiles.
Benjamin H. Freedman: Facts are facts.
Lenni Brenner: Zionism in the age of the dictators.
Norman F. Dacey: ''Democracy'' in Israel.
T. W. Pike: Israel.....our duty, our dilemma.
N. Chomsky: The fateful triangle: The United States, Israel and Palestinians.
P. Findley: They dare to speak out: People and institutions confront Israels Lobby. (in the USA).
R. Curtis: A changing image: American perseptions to the Arab-Israeli dispute.
E. Tivnan: The lobby: Jewish political power and american foreign policy.
H. Schieber: Holy Land betrayed.
James A. Malcolm: Origins of the Balfour declaration.
Bernard Lazare: Antisemitism.
Victor Ostrovsky: By the way of deception.
Victor Ostrovsky: Kampen om Mossad.
Richard H. Curtis: Stealth PACs: Lobbying for controll over U.S. Middle East policy.
Judith Ramsey Ehrlich & Barry J. Rehfeld:
The New Crowd.
Maurice Pinay: The Plot Against The Church.
Vicomte Léon De Poncis:
Judaism and the Vatican.
Rabbi Moshe Shonfeld:
Genocide in the Holy Land.
Gary Allen: None dare call it Conspiracy.
Paul A. Fisher: Behind the Lodge Door.
Antony C. Sutton:
Wall Street and the rise of Adolf Hitler.
Rev. Patrick Cleary: The Church and Usury.
Seymour M. Hersh: The Samson Option.