No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Lad nu jøderne få ordet

 

udgivet af

 Olga Eggers

 EGET TRYK

 

Kopi ved:   V*F

 

I året 1859 holdt Rabbiner Reichhorn ved den hellige Rabbi Simon ben Jehudas Grav i Prag følgende tale for en udvalgt Kreds: 

De smertefulde Tider med Forfølgelse og Fornedring af Israels Folk er lykkeligt overstået takket være Civilisationens Fremskridt blandt de Kristne, som sikrer os et udmærket Ly, hvorfra vi kan overskride det Afsnit, som endnu skiller os fra vort ophøjede Mål. Vi råder nu over umådelige Kapitaler i Paris, London, Wien, Berlin, Amsterdam og Hamborg. (Den jødiske Bedrager Amsel Meyers (Frankfurt a/ M) fem Sønner sad på det Tidspunkt og dirigerede Europas Finanser som Bankherrer i Neapel, Paris, Wien, London og Frankfurt.) 

Overalt er Rotschilderne Herrer over den finansielle Situation, således at intet Sted nogen Finansoperation eller noget vigtigt Foretagende kan gennemføres uden deres umiddelbare Indflydelse, og næsten overalt er vi Herrer over Børserne. På denne Måde bliver vi Herrer over Priserne, og i Pant for de Kapitaler, som vi låner Landene, må vi udnytte deres Jernbaner, deres Bjergværker, deres Skove, deres Gruber og Fabrikker og tage deres Skatter og Afgifter i Pant. Vor Stræben må også være rettet derimod, at vore Brødre i Israel gør sig til Herrer over de store Grundbesiddelser. 

Under Påskud af at ville hjælpe den arbejdende Befolkning må vi vælte hele Byrden af Skatter og Afgifter over på Grundbesidderne, og når da deres Godser kommer i vore Hænder, så vil det Kristelige Proletariats Arbejde for os blive en Kilde til umådelige Indtægter.

Enhver Krig, enhver Revolution, enhver politisk og religiøs Ændring bringer os nærmere hint Øjeblik, da vi når vort store Mål.

Handel og Spekulation, disse 2 sprudlende Kilder til Gevinst, må

4

aldrig vristes ud af Israeliternes Hænder, og hvis der som Følge heraf skulle aldrig opstå nød, mismod og uroligheder, så vil vi altid få lejlighed til at kaste ansvaret over på Regeringen.

Der må skaffes Jøderne adgang til alle offentlige Embeder. Embederne indenfor Justitsvæsenet er for os de vigtigste. En Sagførers Karriere byder de bedste lejligheder til at blive indviet i vore argeste Fjenders, - de Kristnes Hemmeligheder. Jøderne må også stræbe efter at komme ind i Lovgivningsmagten, således at de kan arbejde på Ophævelsen af de Love, som de Fremmede (Gojim) har lavet mod Israels Børn: de Rettroende og Abrahams Tilhængere. 

Den virksomste Måde, hvorpå der kan vindes Ære og Agtelse, er ved at blive de Førende indenfor alle Finansoperationer samt i alle Industri- og Handelsforetagender. Ved Valg af Spekulationsarbejde må vi anvende den af os medfødte List.

Vi må ikke vige tilbage for noget, der kan sikre os en fremragende stilling i Samfundet. 

Således kan vi også spekulere i Musik, og når en af vore har komponeret noget, selvom det er aldrig så svagt, så må han hæves til skyerne, og hans Hoved må omgives med Berømmelsens Glorie.

Med Hensyn til Medicin og Filosofi, så må disse Områder også blive en del af vore åndelige Goder.

Lægen bliver indviet i de intimeste Familiehemmeligheder, og får på denne Måde vore Fjenders Sundhed og Liv i Hænde.

Det var ønskeligt, om Israeliter afholdt sig fra at tage Elskerinder blandt deres eget hellige Folk, men det kan anbefales, at de til denne Opgave finder sig kristne Jomfruer.

Guld er Hovedmagten på Jorden, men den næste Magtfaktor er Pressen. Men hvad formår Pressen uden Guld? Det er uundgåeligt nødvendigt, at Ledelsen af Tidsskrifter og blade kommer på vore Hænder. 

Vore Rigdomme og vor Smidighed med H. T. Valg af de Midler, der kan vinde de Store for vor sag, vil gøre os til Herrer over den offentlige Mening. (Georg Brandes Ord: Jeg kender kun to slags Journalister

5

dem, der lader sig købe, og dem, der er for dumme til at lade sig købe) og udleverer Masserne i vor Magt.

Når vi på denne Måde skrider målbevidst frem skridt for skridt, så vil vi trænge de Kristne tilbage og ødelægge deres indflydelse. Vi vil foreskrive Verden, hvad der skal æres og skænkes Tillid. Måske vil der hæve sig enkelte Individer imod os, men den uvidende og eftergivende Masse vil tage sig af os og stille sig på vort Parti.

Når vi engang bliver uindskrænkede Herrer over Pressen, vil det let blive os muligt at ændre de bestående Begreber om Ære, Tugt, Karakter og Moral, og rette et dødbringende Angreb på Familieinstitutionen, der tidligere var urørlig. Vi kan da omstøde Troen på alt det, som tidligere var vore Fjenders - de Kristnes Styrke, og når vi af deres Lidenskaber har smedet os det nødvendige Våben, vil det blive muligt at erklære Krig mod det, som tidligere var æret og agtet. 

Enhver af Israels børn må tilpasse sig disse Punkter, bevare dem og forstå dem, så vil vor Magt vokse til et Kæmpetræ og bære Frugt, nemlig: Rigdom og Indflydelse. 

Det er i vor Interesse, at vi viser Forståelse for de aktuelle sociale Spørgsmål, særlig sådanne, som stræber efter Forbedring af de arbejdende Klassers Kår. Men i Virkeligheden må vore Bestræbelser gå ud på, at vi bemægtiger os denne Side af den offentlige Mening for at bringe den ind i vore Baner.

Massernes Forblindelse og deres Tilbøjelighed til at lade sig fange af Fraser, gør dem til et let Bytte for os og skaffer os i deres Kredse Popularitet og Fortrolighed. Vi finder let blandt vore egne, Folk der er istand til at fremhykle følelser, som kan stå Mål med de Kristnes oprigtige Begejstring.

Enhver Revolution, enhver Voldshandling vil bringe os nærmere vort eneste Mål: at herske over Jorden, som det blev forudsagt vor Fader Abraham. 

I året 1860 udsendte Stifteren af det jødiske Verdensforbund Isaac

6

Cremieux et Opråb til jøderne Verden over, og det slutter således:

"Vor Sag er stor og hellig, og dens løsning er sikret. Kristendommen, vor gamle Fjende, ligger i Støvet og vrider sig i Dødskamp. Det net, som Israel nu har spændt over Verden, tager til i Omfang og Tæthed, og vore Bøgers hellige Profetier går deres Opfyldelse i Møde. Den tid er nær, da Jerusalem skal blive Bedehus for alle Nationer og alle Folk, hvor Israels eneste Guds Banner skal hejses på de fjerneste Steder og folde sig ud. Lad os benytte enhver Lejlighed. Vor Magt er umådelig, lad os forstå at benytte denne Magt til Fremme af vor egen Sag. Hvad har vi at frygte? Den Dag er ikke mere fjern, da alle Rigdomme, alle Skatte i Verden skal blive Israels Sønners Ejendom. 

Den jødiske Sagfører Pfaul skriver i Die Idioten:

Hvis jeg havde en Søn, vilde jeg ikke tale med ham om Fædrelandet. Fædrelandet er en Samling Personer, som du ikke engang har den Fornøjelse at kende, og som vil skyde dig ned bagfra, hvis du ikke vil lade dig dræbe for dem. Den Moder, der ofrer sin Søn for Fædrelandet, må på en eller anden Måde have været Skøge, og som skiller sig af med ham for lettere at kunne drive sit Håndværk.

I Året 1918 udtalte Jøden Landsberger:

Jeg hævder ubetinget den Påstand, som vil oprøre et forløjet Bourgeoisi, at Kokotten bør anses for at være Skabelsens mest fuldendte Kvindetype. Men naturligvis, - den, der finder, at Moderen med Pattedyret ved Brystet er en Idyl, og som er uimodtagelig for Stank, han kan selvfølgelig anse den Kvinde for mest værdifuld, som kan føde flest Børn. 

Jøden, Minister i Danmark, Edward Brandes, skrev til August Strindberg:

Jeg vilde være meget fornøjet, om du engang med flyvende Faner gik over til Gudsfornægtelsen, Thi udenfor denne er der ingen Frelse. Jeg vil tilstå dig, at jeg også har et Horn i Siden på Moralen. . Jeg tror ikke en stump på alt dette Vås om Kyskhed og Ægteskab. . Jeg tænker også, at disse norskdanske overspændte Fordringer til Ægteskabet sprænger denne tarvelige Institution i Luften. Desværre 

8

ikke i vor levetid, vore Efterkommere vil i alle Henseender have det langt behageligere. 

Jøden Baruch Levi skrev i et Brev til Carl Marx Mardochai:

Det jødiske Folk, taget som en Helhed, vil være sin egen Messias. Dets Herredømme over hele Verden vil opnås ved de øvrige menneskelige Racers Forening, Besejringen af Grænser og Monarkier, der er i Partikularismens Vold, og Oprettelsen af en Verdensrepublik. I denne Menneskehedens nye Organisation vil Israel overalt og uden Modstand blive det førende Element, især hvis det lykkes at bringe Arbejdermassen ind under dens faste Ledelse. De Regeringer, som Verdensrepublikerne danner, vil ved Hjælp af Proletariatets Sejr uden Anstrengelse alle overgå på jødiske Hænder. Privatejendommen vil da kunne blive undertrykt af de Regerende, der tilhører den jødiske Race, og som overalt forvalter Staternes Formuer. Således går Talmuds Løfter i Opfyldelse, for der står skrevet: Jøderne vil, når Messias Tid kommer, besidde alle Nøgler til alt det Gods, som Jordens Folk ejer. 

Jøden Carl Marx Mardochai skrev før Verdenskrigen til den tyske Marxistfører Engel:

Uden en kile skubbes ind udefra, er der intet at stille op med de tyske Hunde. 

Den i Amerika udkomne Avis ”Jewish World" ( Jødiske Verden) skrev 16. Januar 1919 således:

"Den internationale Jødedom har tvunget Europa til at lave denne Krig, - ikke blot for at kunne hobe store Pengesummer op, men også for med disse Penge at være istand til at kunne begynde en ny jødisk Verdenskrig." 

I de zionistiske Protokoller står:

"Såsnart en ikke-jødisk Stat vover at vende sig imod os og gøre Modstand, må vi være istand til at foranledige dens Naboer til Krig imod den. Men skulde Naboerne finde på at gøre fælles Sag med den og gå imod os, så må vi slippe Verdenskrigen løs. Ja, det må

9

komme så vidt, at dersom alle europæiske Stater skulde gå samlede imod os, da må det amerikanske, kinesiske eller japanske Skyts svare dem i vort Navn." 

I Jødernes Lovbog Pesachim, 113 a står skrevet:

"Når du drager i Krig, så sørg for ikke at gå ud som den første, men derimod som den sidste. Så kan du vende hjem igen som den første." 

Jøden Professor Eduard Gans skriver:

Dåb og Korstegn nytter slet intet. Selv i den Hundrede Generation vedbliver vi at være Jøder som for 300 År siden." 

Den jødiske forhenværende Overrabiner i Wien, Dr. David Feuchtwang, har udtalt:

Der gives overhovedet intet Demokrati, som ikke er jødisk, fordi hele Demokratiet flyder fra jødiske Kilder."

Jøden Isidore Loeb skriver, Paris 1892:

"Sikkert er det imidlertid, at Jøden med eller uden en messiansk Konge vil komme til at danne Menneskehedens Midtpunkt. - Folkeslagene vil overgå til det jødiske Folk, og Folkene vil gå bagefter jøderne som Fanger i Lænker og kaste sig for deres Fødder."

I et Brev, dateret Palæstina November 1938, skriver Jøden Wagner: "Attentatet i Paris giver os et glimrende Bevis på, at der findes Medlemmer af et lille Folk, som prisgiver sig selv for at vise, at Hævnen er deres. - I Dag gælder det om Hævn. Og denne Hævn vil fuldbyrdes langsomt men sikkert. Vi bryder os ikke om Medlemmer af andre Folk, kun Jøder må det være, der langsomt men sikkert overgiver disse Hunde til Døden. Vi behøver ingen Koncentrationslejre, vi overgiver straks disse Nazihunde til den underjordiske Verden, til Helvede." 

Det jødiske Blad" Medina Ivrid " ( Jødestaten) skriver September 1935 følgende:

"I vore Hjerter hersker kun en Følelse: Hadets Følelse. Vi befaler vore Hjerter at banlyse alle andre Følelser og kun lade sig lede af denne eneste Følelse ---Hadet."

"Chefredaktøren for en Jødeavis, "Den nye Verdens­scene", Jøden Georg Bernhard, skriver i September 1939 

"Således kan det ikke vedblive at gå. Hvis der ikke snart udbryder en ny Verdenskrig vil i den nærmeste Tid 150.000 til 200.000 Jøder blive nødt til at udvandre."

Overrabbiner, Dr. Moses Friediger skriver i sin i Efteråret 1937 udkomne "Lærebog i den jødiske Religion", at endnu den Dag i Dag betragtes Talmud (Jødernes hellige Bog) som grundlæggende for den jødiske religiøse Opfattelse.

En Ikke-jødes Sæd er som Sæd af Kvæg. (Talmud)

Og så et Ord om Jøderne:

Jesus sagde:

"Hvorfor forstår i ikke min Tale? Fordi i ikke kan høre mit Ord. I er af den Fader Djævelen, og Eders Faders Begæringer vil i gøre - - ­

Den, som er af Gud, hører Guds Ord, derfor hører i ikke, fordi i er ikke af Gud. "

Joh. 8.


"Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - Dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

Jyllands-Posten provokerede ikke
i ytringsfrihedens navn i 2005

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Jødisk racisme
Af Dr. David Duke

Elie Wiesel: Et prominent falsk vidne
Af Robert Faurisson

The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "The Founding Myths
of Israeli Politics"


The Jews behind Islamophobia

Døde virkeligt 6 millioner?
Richard E. Harwood berømte bog

Israel - Herrefolkspolitik gennem terror
Af David Duke

Zions Vises Protokoller

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Videoer   
 

Talmud unmasked
Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Den jødiske racismes rødder
Af David Duke

Simon Wiesenthal: En falsk nazijæger
Af Mark Weber

Geert Wilders: Israels mand i Europa

Karikaturer 

Aktivisme!