No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Når I besøger Auschwitz - En vejledning til danske skoleelever
Af Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning


Kære elever
Når I besøger Auschwitz, måske sammen med jeres klasselærer, så gælder det om at holde øjne og øre åbne, og om at I tænker jer godt om!

Vær kritiske! Tro ikke på alt, som I får fortalt!

Auschwitz-Birkenau er idag et mindested og et museum. Det er en vigtig brik i polsk turistindustri! Det er derfor godt at forberede sig grundigt på besøget, og det kan ske ved at klikke sig ind på Auschwitz-museets officielle hjemmeside: www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/html/eng.

Holocaust er et spørgsmål om tro. På den første
mindetavle læser man, at "nazister" myrdede
fire millioner. Så begyndte troen at vakle.I 1991 blev tavlen udskiftet og tallet blev reduceret til halvanden million.
Hvornår mon man udskifter tavlen en gang til?
Det eneste dokumenterede dødstal i Auschwitz udgør blot 84.000.
Det svarer stort set til en naturlig afgang.

 

Auschwitz har længe været et udflugtsmål for turister. Hjemmesiden anfører mere end 25.000.000 gæster. Auschwitz-Birkenau er betydningsfuld som the symbol of the holocaust. Hvad der menes med holocaust, kommer vi tilbage til. Omkring en million europæiske jøder blev myrdet her, påstår man.

På hjemmesiden nævner man ikke, at det officielle tal indtil 1990 var fire millioner. Tallene ændrer sig med tiden. Det er underligt, at man ikke får en forklaring. Det skal snart vise sig, at der er mange andre underlige ting knyttet til Auschwitz som turistmål!


Danske og svenske skoleelever bør altså forberede deres besøg hjemmefra.
Begynd med at klikke ind på:

THE GAS CHAMBERS AND CREMATORIA

Her finder man syv underafdelinger. Lad os begynde med de syv steder - de syv gaskamre. Det handler ganske enkelt om mordvåbnet over alle mordvåben. Gaskamre i Auschwitz var Hitlers masseødelæggelsesvåben! Eller hvordan?
Her gives visse oplysninger samt en gammel tegning og et moderne fotografi.
Det påstås, at Krematorium 1 fungerede fra 15. august 1940 til juli 1943. Denne oplysning bekræftes af originale dokumenter og er sandsynligvis temmelig korrekt. Det hævdes, at tyskerne selv påstod, at der i tre ovne kunne brændes 340 lig i døgnet.

Spørg nu: Hvorfor er den gamle tegning så uklart gengivet, at man ikke kan læse ordene? Bed guiden om at fremskaffe den originale tegning fra museets arkiv! Den findes! Når I har fået denne tegning, se så efter den dør, I selv kom ind ad! Den var der ikke dengang! Hvordan kom jøderne ind ad døren, der ikke var der? Spørg så efter hullerne i taget eller loftet! De var der heller ikke dengang! Spørg hvordan det kan være, at der på den originale tegning står „Ligkælder“ (Leichenkeller) - ikke „Gaskammer“!

Ring til Dansk Ligbrændingsforening, der har pålidelige oplysninger om ligbrænding! Spørg om man i tre ovne kan brænde 340 lig i døgnet! Det kan man ikke! Bed derfor guiden i Auschwitz om at fremdrage det påståede tyske dokument og om at godtgøre dets ægthed!

Hullerne i loftet er vigtige, ja, altafgørende. Museet indrømmer, hvis I spørger, at de gamle huller er fjernet, og at der efter krigen er konstrueret nogle nye huller! Lad alle jeres klassekammerater gå på jagt efter sporene af de gamle huller, som hævdes at være blevet muret til! Spørg eventuelt jeres lokale murer, om man kan mure gamle huller til langt senere, så at sporene forsvinder helt! Det kan man ikke! Se nu på fotografiet under „GAS CHAMBERS AND CREMATORIUM I“. Spørg guiden, hvorfor man efter krigen har lavet disse kunstige konstruktioner, der oprindeligt ikke var der!

Spørg også, om skorstenen er fra krigens tid - eller om den først blev opført efter krigen. Spørg, om den overhovedet har forbindelse ind til ovnene! Det har den ikke! Spørg, om ovnene er originale! Det er de ikke! Bed om en forklaring på de to wc-afløbsrør inde i det såkaldte gaskammer, hvor I opholder jer! Hvis guiden er ærlig, så får I at vide, at det stammer fra et tidspunkt, hvor der var fire små rum - altså ikke et stort „gaskammer“!

Spørg, hvordan samme rum på samme tid kunne fungere både som opbevaringsrum til lig og som rum til gasning af mange mennesker! Hvordan var der plads til begge på samme tid? Spørg om der eksisterer døde- og ligkælderbøger! Det gør der! Spørg om antallet af døde svarer til ovnenes kapacitet og til mængden af brændstof! Tallene passer! Men hvordan bliver der så plads til yderligere gasninger? Guiden kan ikke besvare spørgsmålet!
Gå tilbage til hullerne i loftet! De er der stadig ikke! Hvordan kunne man så hælde giftgas gennem huller, der slet ikke var der?

Hvad bliver jeres konklusion efter besøget i Gaskammer I?

 

BUNKER No. 1 OG BUNKER No. 2

Det hedder dernæst, at fra første halvdel af 1942 begyndte nazisterne at anvende Bunker 1, „det lille røde hus“, og Bunker 2, „det lille hvide hus“, til gasning af mennesker. De to små huse skal altså også have indeholdt gaskamre.
Men hvor er de to små huse mon blevet af? Hvor findes de?

Spørg guiden, HVOR de to huse dog er blevet af! Hvor er de originale tegninger? Der er ingen! Hvor er der billeder? Der er ingen!

Bliv ved med at spørge om det lille røde hus og om det lille hvide hus - de to små mystiske huse!

Lad jer ikke nøje med en snak om at nogen har hørt, at nogen har sagt, at nogen har set et lille rødt hus eller et lille hvidt hus.
 
Og hvis guiden siger, at kommandanten selv har sagt at der engang var to små huse, spørg så, om kommandanten sagde og skrev dette før eller efter at han blev udsat for tortur. Spørg en dansk dommer eller politimand, hvad han mener om forklaringer fremsat under tortur!

Bed om beviser!


I Auschwitz fandtes posthus, bibliotek, biograf, teater, bordel,
fodboldbane, hospital osv. - alt til rekreative formål.
Her ses et billede af en swimmingpool.


Spørg også, hvordan det var muligt at brænde ligene i store huller i jorden, som museet påstår. Prøv selv at grave et hul, for eksempel for at brænde en kats kadaver. Det er næsten umuligt. Hvordan kunne man så brænde masser af lig?

 Spørg også om grundvandstanden i Auschwitz-Birkenau! Vandspejlet ligger for det meste lige under jordoverfladen. Hullerne måtte altså være vandhuller! Hvem finder på at brænde lig i vandhuller?
 

GAS CHAMBER AND CREMATORIUM II

Det er rigtigt, at krematoriet fungerede fra marts 1943 til november 1944 - dog ikke alle dage. Vi ved alt om bygningen og indretningen af dette bygningsværk. De originale dokumenter ligger i arkiverne i Auschwitz! Bed om at få dokumentation! Hvis man ikke vil give jer dokumentation, spørg så, HVORFOR man ikke vil fremlægge dokumentationen!

Et krematorium er ikke det samme som et gaskammer. I aviser og på fjernsyn viser man ofte billeder krematorier, men aldrig billeder af gaskamre! Hvorfor?

Bed nu om bevis for eksistensen af et gaskammer i denne bygning! Bed om de originale tegninger! Gennemgå dem med en klasselærer - eller endnu bedre med en lokal arkitekt. Bygningerne blev jo opført, som alle andre bygninger, på basis af en arkitekttegning.  En lokal arkitekt vil hurtig kunne forklare for jer, at bygningen umuligt kunne fungere som gaskammer. Hvorfor fører museet jer så bag lyset?
Det påstås, at tyskerne hævdede, at ovnene i denne bygning - ialt 15 ovne (5x3, som på billedet) - kunne kremere 1440 lig i døgnet.

Kontakt nu igen Dansk Ligbrændingsforening, eller et af de lokale krematorier (ring bare!)! Spørg, om disse tal mon kan være rigtige! Forklar også, at tyskerne dermed mente, at det kun krævede få kilo koks at brænde et lig! Passer det?
Det passer heller ikke! Spørg nu guiden, hvad det er for noget sludder! Bed om at se dokumentation for at tyskerne vrøvlede sådan!

Bed også om dokumentation for, at tyskerne ønskede at fjerne beviserne for deres forbrydelse ved krigens slutning! Hvilke beviser? Hvor står det?

Se efter hullerne i taget og loftet! Alle vidner påstår, at SS førte giftgas gennem huller i taget! Men der er slet ingen huller! Lad hele klassen gå på jagt efter de fire store firkantede huller, som vidnerne påstod fandtes i taget/loftet! Bemærk også de mærkelige uregelmæssige huller, som er brudt i betonen efter krigen! Hvorfor?

 Hvem har været ude på hvad? Sammenlign de uheldige efterkrigshuller med de falske huller i Krematorium I! Ser I sammenhængen?

Hvis vidnerne siger, at der er huller, selv om I ikke kan finde huller - hvem skal man så stole på?

Spørg om den lille elevator, der førte ligene op fra „gaskammeret“ til selve krematoriet. Spørg, hvilken vej døren ind til „gaskammeret“ mon gik? Den gik indad!  Se selv på den originale tegning i arkivet! Hvordan kunne den så undgå at blive blokeret af de mange lig?

 


GAS CHAMBER AND CREMATORIUM III

Denne bygning er konstrueret på samme måde som GAS CHAMBER AND CREMATORIUM II. Dette ses dels af luftfotografier fra 1944, dels af originaltegninger. Og det ses, når I selv besøger lokaliteten. Der gælder altså akkurat samme argumentation som ovenfor.

Bemærk tegningen! Hvorfor er den gengivet så at man ikke kan læse, hvad der står?

Bed om et tydeligt kopi af originalen!

Bemærk, at der ikke er huller i taget og loftet!

Spørg også om luftfotografierne fra 1944! Spørg navnlig om, hvorfor de er malet over med striber og pletter!

Spørg, om dørene til ligkælderen! Hvilken vej gik de?

Spørg, hvor man opbevarede ligene, hvis ligkælderen blev anvendt til gasning af mennesker!

 

GAS CHAMBER AND CREMATORIUM IV

Det påstås, at der blev brændt 265 lig i døgnet, og at bygningen fungerede fra marts 1943 til d. 7. oktober 1944.

Tegningen er igen så lille og uklar, at man ikke kan bruge den til noget. Hvorfor? Bed om originalen og snak så med en arkitekt om den! Eller med jeres klasselærer.

Prøv selv, med tegningen i hånden, at gennemgå en tænkt gasning! Dørene inde i bygningen er anbragt således, at det ville blive et rent kaos. Døde og levende ville mase sig fast i hinanden. Man ville fare vild - total forvirring!

Der er kun en række små vinduer oppe under taget. SS-manden må benytte en stige. Først skal han op og åbne vinduerne. Så skal han ned og hente gasdåse plus dåseåbner. Så op og åbne dåsen, dernæst ind med gassen - forudsat at ingen lang jøde har smækket vinduet i! Så ned med den tomme dåse plus den ret store åbner. Så op igen for at lukke vinduet. Så omsider ned igen. Da der var fem eller seks sådanne vinduer, og da hvert vindue kræver seks ture, bliver det til 30-35 ture per gasning.

 

GAS CHAMBER AND CREMATORIUM V

Her siges det samme som ovenfor, men der er to nye billeder.

Det øverste billede viser bygninger bag nogle træer. Det beviser intet om noget masemord - heller intet om bygningens funktion. Hvorfor så dette billede?

Det nederste billede viser nogle mænd, nogle lig og røg. Ingen ved hvor, hvornår eller hvem, der har taget billederne. Læg også mærke til cementsøjlerne i baggrunden! Bøjer de i rundinger eller har de knæk! Tydeligere billeder fremviser knæk. Men har de andre søjler ikke rundinger? Stammer billederne overhovedet fra Auschwitz?

Er det overhovedet muligt at brænde lig på denne måde? Hvorfor benyttede man ikke krematorierne til ligbrænding?

Dermed har I afsluttet gennemgangen af Hitlers masseødelæggelsesvåben i Auschwitz-Birkenau!

Var de såkaldte gaskamre nu også gaskamre?
Pengesedlen specielt til brug i Auschwitz er trykt august 1944.
Hvad skulle jøderne med penge,hvis de alligevel skulle smides direkte i gaskammeret?
Betale vagtmanden for at få lov til at blive gasset? Nej, vel?


 

HVAD SÅ?

Gå nu hen i udstillingen , se på bøgerne, der ligger til salg. Stil spørgsmål! Se de gamle sko, de gamle proteser, de gamle kufferter!

Hvor kommer de fra? Blev de medbragt af russerne? Hvad blev der af de tidligere ejermænd? Døde de en naturlig død? Blev de transporteret videre østpå?
Museet hævder, at de blev gasset! Bed igen om beviser!

 

TILBAGE I DANMARK

Dernæst kan i klikke ind på en officiel dansk hjemmeside, hvis udtrykkelige formål er at oplyse jer om holocaust:
www.holocaust-uddannelse.dk
Se nu, om I kan finde beviser for eksistensen af gaskamre!

Se først under Billedgalleri! Her er der 19 forskellige billeder. Hvorfor er der intet billede af mordvåbnet? Hvorfor er der intet billede af en person, som er gasset? Der ses billeder af gamle sko og gammelt tøj - men det beviser jo intet. Der ses billeder af jødiske kvinder og af lig. Men undersøg billederne nøje! Bed om bevis for at billedteksterne svarer til billederne selv. Søg på nettet, og I vil finde, at samme billeder optræder med mange forskellige billedtekster!

Bemærk især sidste billede: „Kvinder og børn før de bliver gasset i Krematorium IV i Auschwitz-Birkenau.“. Spørg, hvordan man kan vide, at personerne blev gasset bagefter? Man kan ikke se det på billedet! Spørg, hvem der tog billedet og hvornår! Nogle siger, at det stammer fra maj måned 1944. Af arkiverne fremgår imidlertid at Krematorium IV netop var ude af drift på dette tidspunkt! Hvordan kunne personerne så blive kremeret?

Klik dernæst ind på „Udryddelseslejre“!

Herunder nævnes som udryddelseslejre: Chelmno, Auschwitz-Birkenau, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek. Disse steder spiller også en rolle i Polens turistindustri!

Se på billederne! Hvorfor er der ingen billeder af gaskamre? Bed om beviser for at billedteksterne svarer til billederne!

Kontakt forfatterne og anmod om kopier af de originale tegninger af gaskamrene! De findes ikke! Hvorfor findes de ikke?

Klik ind på „Endloesung“, hvor I får at vide, at „Endloesung“ betyder folkemord. Det er meget godt - men hvor er der et originalt tysk dokument, hvoraf det fremgår, at det er sandt? Et sådant dokument findes ikke! Altså læser man noget ind i teksten, som slet ikke står der!

Bed om bevis på, at Hitler overhovedet kendte og brugte ordet „holocaust“. Det findes ikke! Giver det derfor mening at sige, at „Hitler beordrede holocaust“?

Kilk ind på „Holocaust-benægtelse“, og herunder især „Benægternes „66 punkter“ - og tilbagevisning af disse påstande.“

Bemærk under Punkt 1, at det hævdes, at omkring 6 millioner jøder blev dræbt af nazisterne i samtidige kilder, øjenvidneberetninger, fotografier, koncentrations- og udryddelseslejrenes fysiske eksistens samt demografiske oplysninger.

Tag de fem typer bevis hver for sig! Der er ingen samtidige kilder. Der er ingen troværdige øjenvidnskildringer (se nedenfor), der er ingen fotografier (kun med uægte billedtekster). Lejrenes fysiske eksistens er sand nok, men det beviser intet om at de blev benyttet til udryddelse. Demografiske oplysninger, som er videnskabelige, findes slet ikke. Der henvises til bøger, hvor forfatteren (især Benz) tæller dobbelt.

Gør det til en spændende elevopgave, at tilbagevise tilbagevisningerne. Det er faktisk let nok!

I har nu set, at alt beror på vidner. Ring til politiet og spørg om man altid kan stole på vidner!

Der er to slags vidner: Fanger, som har overlevet, og tyskere, især SS-folk, der har været indblandet.

Næsten alle tyske SS-folk (se på nettet under Hoess, Gerstein, Ohlendorf, Pohl) blev udsat for tortur. Spørg igen politiet!

Fangerne fortæller ofte de mest fantastiske historier. Mange fanger fortæller om bjerge i Auschwitz. Men der er ingen bjerge! En dansk dame fortæller, at hun boede på loftet af Krematorium I - men der er, som I selv har set, slet intet loft!

En anden dansk dame - Olly Ritterband - har sagt, i fjernsynet, at gaskamrene lå inde i de små ovne i Krematorium 1. Her blev jøderne gasset i massevis.  Altså må de have været meget små - som fastelavnsboller eller mindre, som vinbjergsnegle!

Spørg igen politiet og dommerne, hvad man skal mene om sådanne vidner!
 


KONKLUSION

Holocaust kan defineres som massemordet på omkring 6 millioner jøder, efter ordre fra Hitler. Alle tre forhold må være opfyldt, før man kan tale om et massemord: Et mord, et mordvåben, et offer. Uden mordvåben, uden morder, uden myrdet mand  - intet mord.

Der findes ingen ordre fra Hitler - hverken mundtlig eller skriftlig. Nogle mener, at andre tyskere myrdede jøderne efter at have læst Hitlers tanker. Andre mener, at Hitler nikkede eller gjorde hemmelige tegn og så videre. Hvad mener I om den slags forklaringer?

Det største af alle masseødelæggelsesvåben skulle være de syv gaskamre i Auschwitz-Birkenau. men I har ikke fundet dem!

I de andre påståede udryddelseslejre findes heller ingen masseødelæggelsesvåben.
Faktisk kender man heller ikke navnet på en eneste person, som med sikkerhed er blevet gasset i Auschwitz-Birkenau. Tyske læger har underskrevet tusindvis af dødserklæringer, der stadig findes, men ingen taler om massegasning.
 

PAS PÅ!

Når I stiller fornuftige og kritiske spørgsmål til det danske holocaustcenter, vil I opleve at I ikke får noget svar. I bliver bedt om at tro på holocaust! Det er akkurat som til en konfirmationsundervisning! Ingen beviser - men krav om, at I tror på gaskamrene! Læg også mærke til, at forskere, der stiller naturlige spørgsmål, bliver fordømt, bagtalt, rakket ned, og i nogle lande sendt i fængsel!
Flere skoleelever er blevet smidt ud, når de har henvendt sig personligt for at få svar på alle disse spørgsmål!

Breve besvares ikke. Eller også får man ikke noget rigtigt svar.

Bed om originale tegninger! Bed om originale fotografier!

Fås ikke, desværre!

Tænk over alle disse ting!

Spørg Uffe Østergård, spørg historielærerne ved universitetet, hvorfor de ikke vil indgå i en åben debat med de forskere, der stiller de spørgsmål, I selv stiller, når I besøger Auschwitz!
    
Spørg, hvad Uffe Østergård mener om sætningen:

 

INGEN HULLER - INGEN HOLOCAUST!

Stil samme spørgsmål til de mange andre mennesker, der faktisk lever af at udbrede den blinde tro på holocaust!

Snak også med arkitekter, med manden, der ordner jeres gasfyr, med jeres murer - med alle folk, der har deres sunde fornuft i behold.

 

KONCENTRATIONSLEJRE

Koncentrationslejre er ikke noget tysk påfund. De blev opfundet af englænderne under Boerkrigen i Sydafrika (1899-1902). Siden blev koncentrationslejre flittigt anvendt af USA under den anden verdenskrig, hvor alle tyske statsborgere i USA på denne måde blev skaffet af vejen. Ligeledes beskyttede de rare amerikanere deres land ved at indespærre samtlige japanere - også de, som forinden havde opnået amerikansk statsborgerskab.

 

ENDLÖSUNG

Endlösung - den endelige løsning på verdens jødeproblem - er et udtryk anvendt af jøden Theodor Hertzl på den zionistiske verdenskongres i Basel 1897, hvor talen var på at skaffe jøderne deres eget land. Foruden drømmemålet Palæstina var også på tale øen Madagaskar, et område i Brasiliens jungle og et frodigt landområde i Sibirien.

Idéen med et særligt jødisk land, et Israel, blev anbefalet af Adolf Hitler i hans bogværk Min Kamp og af den amerikanske bilkonge Henry Ford i hans bog Den internationale Jøde. Ordet Endlösung er således siden i manipulationens navn bevidst blevet mistolket.

Jødernes ophold i Auschwitz og andre koncentrationslejre skulle udelukkende være af midlertidig karakter indtil Adolf Hitler kunne erobre et passende landområde til dem. Af samme årsag fandtes der en del jøder i den tyske værnemagt, som under hagekorset kæmpede for det Hitler havde stillet dem i udsigt.

Jamen, fandtes der slet ikke noget holocaust? Jo, men det foregik bare ikke i de tyske koncentrationslejre, men i byerne Dresden, Leipzig, Nagasaki og Hiroshima. Forbryderne blev hverken eftersøgt eller straffet. De blev hædret som store helte.DANSK SELSKAB FOR FRI HISTORISK FORSKNING


Referencer:

Litteratur

Bøger:

 • Arthur R. Butz, The Hoax of The Twentieth Century, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.
 • Ernst Gauss (ed.), Dissecting the Holocaust. The Growing Critique of ‘Truth’ and 'Memory', revised paperback edition. Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago, , IL 60625, USA.
 • Don Heddesheimer, The First Holocaust, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.
 • Carlo Mattogno, Jürgen Graf, Treblinka, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.
 • Carlo Mattogno, Auschwitz: The End of a Legend -- A Critique of J.-C. Pressac, Institute for Historical Review, P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659 USA.
 • Germar Rudolf, The Rudolf Report, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

   

Tidsskrifter:

 • Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.
 • The Journal of Historical Review, (ISSN: 0195-6752), Institute for Historical Review, P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659 USA.
 • The Revisionist, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.
 • The Barnes Review, 645 Pennsylvania Ave SE, Suite 100, Washington D.C. 20003 USA.

   

 HjemmesiderDet jødiske folk har altid været rigt på profeter. Det husker vi alle fra Bibelshistorien. Også i nyere tid kan jøderne fremvise store profeter. Eksempelvis ses her en side fra tidsskriftet The American Hebrew, 31. oktober 1919, side 582, hvor der fortælles om en holocaust på seks millioner jøder i Østeuropa.


"Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - Dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

Jyllands-Posten provokerede ikke
i ytringsfrihedens navn i 2005

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Jødisk racisme
Af Dr. David Duke

Elie Wiesel: Et prominent falsk vidne
Af Robert Faurisson

The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "The Founding Myths
of Israeli Politics"


The Jews behind Islamophobia

Døde virkeligt 6 millioner?
Richard E. Harwood berømte bog

Israel - Herrefolkspolitik gennem terror
Af David Duke

Zions Vises Protokoller

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Videoer   
 

Talmud unmasked
Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Den jødiske racismes rødder
Af David Duke

Simon Wiesenthal: En falsk nazijæger
Af Mark Weber

Geert Wilders: Israels mand i Europa

Karikaturer 

Aktivisme!