No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

"SIIONIN VIISAITTEN PÖYTÄKIRJAT"


Juutalaisten
salainen ohielma maailmanvaltiuspyrkimystensä toteuttamiseksi.

 


The Protocols of Zion
English | French | Deutsch | Svenska | Portug |  Slovakia | Russian
| Spanish | Italian | Danish | Arabic | Hungarian | Romanian | Finnish

Polish | Serb  | Croat

Some Selected Quotes from the Protocols:

English
German
Svenska
Danish

   

Alkusanat.

 

Juutalaisia oli Tietosanakirjan tekemän laskelman mukaan vuonna 1930 yhteensä lähes 16 miljoonaa, mutta vaikka heidän lukumääränsä, verrattuna maapallon asujamistoon, onkin näin pieni, on heidän vaikutusvaltansa sensijaan sitä suurempi, 

Viimeisten vuosikymmenien aikana on juutalaisten lukumäärä osoittanut kuitenkin voimakasta kasvua, sillä esimerkiksi vuonna 1900 laskettiin heitä olevan vain 10 miljoonaa; itse ovat he laskeneet oman lukumääränsä vuonna 1936 olleen yhteensä 24 miljoonaa. 

Euroopassa on aikaisenimin asunut yli 10 miljoonaa juutalaista, jotka ovat jakaantuneet ennen vuotta 1939 eri valtioiden kesken suunnilleen seuraavasti:

 

A. Pääasutusmaat

Puola 3,1 miljoonaa henkeä

Euroopan-Venäjä 2,7

Romania 1,5 
 

B. Pienasutusmaat

Saksa 550.000 henkeä

Unkari 450.000

Tshekkoslovakia 350.000

Itävalta 300.000

Englanti 300.000

Ranska 200.000

Liettua 150.000

Jugoslavia 90.000

Kreikka 90.000

Italia 70.000

Bulgaria 60.000 

Euroopan rinnalla on Pohjois-Amerikka juutalaisten eniten asuttama maanosa. Yksin Yhdysvalloissa oli heitä jo kymmenen vuotta sitten noin 4,4 miljoonaa. Yhdysvaltain juutalaisasutuksen pääpaikka oli New York, jossa heitä silloin asui 1.820.000 henkeä, ja tällä hetkellä lasketaan joka kolmannen new-yorkilaisen olevan juutalaisen. Pohjoismaissa on juutalaisten lukumääräinen merkitys ollut hyvin pieni, sillä heitä oli noin kymmenen vuotta sitten:

Ruotsissa 6.474 henkeä

Tanskassa 5.924

Suomessa 1.618

Norjassa 1.457 

Tällä hetkellä lasketaan Suomessa olevan noin 2.000 juutalaista. 

Juutalaiset ovat enemmän kuin muut maailman kansat joutuneet historian suureen parrasvaloon merkillisten rotuominaisuuksiensa takia ja siitä syystä, että heidän pääasuinpaikkansa ajanlaskumme syntymähetkellä oli Palestiinassa. 

Juutalaiset ovat syntyneet useiden Etu-Aasian ja Välimeren maiden kansojen sekasikiönä. Eräs heidän erikoispiirteensä on ollut heidän juutalaisen sekaverensä juutalaisena säilyttämisen merkillinen kyky. 

Pitäen sekaverensä vapaana arjalaisista vaikutuksista ovat he pahantekijäjoukon tavoin säilyttäneet keskinäisen yhteishengen suurissa kysymyksissä paljon täydellisempänä kuin mitkään muut inaailman kansat. Tästä myös johtuu, että heidän ominaisuutensakin ovat tänään samat kuin 2.000 vuotta sitten: juutalaiset ovat erinomaisen viisaita (kykeneviä lyömään itsensä läpi) - sitä eivät arjalaiset kiellä - mutta samalla heille on annettu myös inhimillisen luonteen alhaisimmat ominaisuudet. 

Siitä huolimatta, että Jeesus Kristus syntyi ja vaikutti juutalaisten keskuudessa, paaduttivat he sydämensä ja kielsivät ja kieltävät vielä tänä päivänäkin kristinuskon ja leimaavat Vapahtajan vääräksi profeetaksi. Eikä juutalaisten vihamielisyys rajoitu vain kristinuskoa vastaan, vaan se kohdistuu kaikkiin kristittyihin, joita he nimittivät »gojimeiksi» ja joita heidän käsityksensä mukaan voidaan kohdella kuin eläimiä. 

Juutalaisia vastaan ovat heidän rotuominaisuuksiensa takia ja erityisesti siitä syystä, että he ovat kaikkialla maailmassa pyrkineet elämään toisten kansojen kustannuksella - pakoillen rehellistä työtä - heidän isäntäkansansa historian aikana lukemattomia kertoja ryhtyneet puolustustoinienpiteisiin. Vuosisatojen aikana on juutalaisiin tästä syystä patoutunut sammumaton viha erityisesti meitä arjalaisia kansoja vastaan, joiden keskuudessa he ovat eläneet. Tätä juutalaisten vihaa on ollut orniaan kannustamaan heidän »pyhät kirjansa», jotka huokuvat ikuista ja sovittamatonta vihaa kristityitä kohtaan. 

Vaikka juutalaisilta puuttuu perusedellytys maailman valtiuden saavuttamiseksi, - hehän asuvat hajallaan toisten kansojen keskuudessa - ovat he kuitenkin ryhtyneet salakavalasti pyrkimään päämääräänsä, joka tähtää koko maapallon ja varsinkin sen taloudellisten arvojen täydelliseen herruuteen. 

Viimeisten vuosisatojen aikana ovat heidän unelmansa edistyneet nopeassa tahdissa ja heidän tietänsä maailmanherruuteen on tasoittanut se, että he ovat kapitalistisen maailmanjärjestyksen aikana onnistuneet keräämään maailman rikkaudet käsiinsä ja sen kautta saavuttaneet tavattoman suuren vaikutusvallan ei vain maailman taloudelliseen vaan nimenomaan myös poliittiseen elämään. 

Kulta on johtanut maailman juutalaisuuden maailmanvaltiuden portille ja tällä hetkellä vääntävät he jo salpaa sen päältä. 

Taistellessaan arjalaisia vastaan ovat juutalaiset osanneet asettaa suuren viekkautensa mestarillisella tavalla palvelemaan pyrkimyksiään. Heidän poliittisena välikappaleenaan on parin viime vuosisadan aikana ollut salainen vapaamuurarius. Sen kautta he ovat saavuttaneet erittäin suuren vaikutusvallan melkein kaikkien arjalaisten kansojen keskuudessa. 

Me tiedämme tänä päivänä, että vapaamuurarijärjestöt ovat salaseuroja, joihin juutalaiset ovat onnistuneet houkuttelemaan kunkin kansan vaikutusvaltaisimmat yksilöt. Jyrkkien valojen avulla ovat he kyenneet estämään tämän salaseuraisuuden ilmitulemisen ja kostotoimenpiteillä ovat he tukahduttaneet sen piirissä kaiken vastarinnan. Alistaessaan samalla vapaamuurariuden johtajaperiaatteen mukaisen järjestyksen alaiseksi sekä yksityisten jäsenten että loosien keskinäisiin suhteisiin nähden, ovat he harvinaisen taitavasti pitäneet huolen siitä, etteivät yksityiset vapaamuurarit eivätkä kokonaiset loosit ole usein edes itse olleet tietoisia siitä, kenenkä asioita he ovat palvelleet. Salaisia porrasasteikkoja myöten on maailman vapaamuurarius johtanut kuitenkin juutalaisiin vapaamuurarilooseihin, joiden ylimpänä elimenä tiedetään toimivan B'nai E'rith-nimisen suurloosin Amerikassa. 

Kullan ja vapaamuurariuden avulla myötävaikuttivat juutalaiset aikoinaan ratkaisevalla tavalla kuninkuuden rappeuttaman Ranskan »suuren» vallankumouksen syntyyn, joka avasi heille »vapauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden» merkeissä tien suuremman vallan tavoitteluun. Liberalistista maailmankatsomusta taitavasti tukien ja kehittäen ja sen valtiollisia rakennelmia, demokraattista ja kapitalistista yhteiskuntaa hyväksikäyttäen, ovat he senjälkeen yhtäjaksoisesti kohonneet vallassa ja vaikutuksessa. 

Edellinen maailmansota, jonka juutalaiset väittävät itse sytyttäneensä, vei heidän maailmanvaltansa pyrkimyksiä uuden jättiläisaskeleen eteenpäin, sillä arjalainen maailma heikontui sen johdosta tavattomasti, kun sen sijaan juutalainen maailma rikastui ja voimistui vastaavasti. 

Edellisen maailmansodan päättymisen jälkeen ryhtyi maailman juutalaisuus entistä kiihkeämmin taistelemaan ratkaisevan voittonsa puolesta. Euroopan kaikissa maissa ryhdyttiin kehittämään vapaamuurariliikettä entistä voimakkaammin ja pyrittiin siten saavuttamaan lopullinen vaikutus- ja määräämisvalta koko porvarillisessa Euroopassa. Samaan aikaan ryhdyttiin myös kiihkeästi vaikuttamaan uusin opinkappalein Euroopan työväestöön (Marx, Lassalle ym.), ja pian temmattiin koko työväenliike juutalaisen johdon käsiin, sillä sosialidemokraattien korkeimpaan johtoon (II Internationaleen) tuli melkein puhtaasti juutalainen esikunta. 

Suurin oli maailman juutalaisuuden voitto kuitenkin Venäjällä, jossa myös kommunistinen työväenliike (III Internationale) joutui juutalaisen johdon ja määräysvallan alaiseksi. 

Vain tätä taustaa vastaan on ymmärrettävissä, että punainen Venäjä sai rauhassa kasvaa ja kehittyä ja että juuri sinä hetkenä, jolloin Englanti valmistui antamaan sille armoniskua - vuonna 1919 oli Englannin laivasto Kronstadtin edustalla - sen isku yhtäkkiä herpautui. 

Juutalaisuuden marssiessa voitontietään eräs eurooppalainen maa kuitenkin yhtäkkiä karisti harteiltaan juutalaisuuden ja vapaamuurariuden kahleet: Adolf Hitlerin kansallissosialistinen Saksa nousi viimeisellä hetkellä taisteluun juutalaisuuden maailmanvaltiutta vastaan kohdistaen pääiskunsa sen vaarallisinta edustajaa, Neuvosto-Venäjää, vastaan ja samalla käyden leppymätöntä sotaa myös juutalaisuuden muita suurvaltoja vastaan. 

Vaikka Euroopan kansat tunnustivat yksimielisesti punaisen Venäjän vaaran, eivät niiden hallitukset tahtoneet kuitenkaan lähteä Adolf Hitlerin saarnaamalle ristiretkelle Venäjää vastaan. Juutalainen vaikutusvalta ja maailman vapaamuurarius piti huolen siitä, että Saksa jäi melkein yksin. Italian rinnalla vain muutamat aniharvat maat liittyivät Saksan rinnalle; Japani asettui Saksan rinnalle vain taistelussa Amerikkaa ja Englantia vastaan. mutta liittyi kuitenkin antikomintern-sopimukseen ollen sitä Saksan kanssa perustamassa. 

Kun Saksa ja sen liittolaiset nyt uudessa maailmansodassa ovat joutuneet Euroopan mantereella yhtaikaa taistelemaan punaista Venäjää ja demokraattista Englantia vastaan, ei se johdu vain siitä, että se olisi näiden kansojen tahto tai edes niiden edun mukainen, vaan myös siksi, että se on juutalaisuuden käsky; maailman juutalaisuus näkee juuri Saksan kansassa verivihollisensa ja siksi se pyrkii häikäilemättömin keinoin sen tuhoamaan. 

Hetkenä, jolloin Suomen kohtalo on enemmän kuin koskaan ennen miekan kärjessä, on meidän syytä valaista kansallemme nykyisen maailmansodan todellisia syitä ja siten opettaa se oikein arvioimaan poliittisia tapahtumia ja niiden perussyitä. Tästä syystä olemme saattaneet julkisuuteen tämän merkillisen kirjan - »Siionin Viisaitten pöytäkirjat» - joka läpileikkauksen tavoin paljastaa juutalaisten salaiset maailmanvaltaussuunnitelmat, sellaisina kuin ne olivat kehittyneet Baselin kongressin aikana vuonna 1897. Tutustumalla näihin pöytäkirjoihin ja siihen johdantoon - Yleiskatsaus juutalaisten maailmanvaltiuspyrkimyksiin -. jonka yksi maamme parhaita juutalaiskysymyksen erikoistuntijoita, jääkäriluutnantti Gunnar Lindqvist on laatinut, selviää, että maailmanjuutalaisuus kantaa ratkaisevalla tavalla vastuun nykyisen maailmansodan hirvittävistä onnettomuuksista. 

Erityisesti tahdomme alleviivata sitä, että juutalaisilla yhtävähän kuin millään muullakaan kansalla ei ole mitään moraalista oikeutta saavuttaa maailmanvaltiutta, ja meille arjalaisille olisi heidän maailmanvaltiutensa hirvittävä onnettomuus, ja jos se Euroopassa tulisi toteutetuksi bolshevistisen ruoskan alaisena, niinkuin ilmeisesti suunnitellaan, merkitsisi se koko länsimaiden perikatoa. 

Kun Neuvosto-Venäjä syksyllä 1939 ryhtyi kiristyspolitiikkaan Suomea vastaan ja myöhemmin hyökkäsi asevoimin sen kimppuun, määräsivät näistä toimenpiteistä lähinnä Neuvostoliiton korkeimmat juutalaisvoittoiset elimet, jotka olivat omaksuneet vanhan panslavistisen politiikan imperialistiset piirteet. 

Suomella, joka on aina saanut henkeen ja vereen saakka puolustaa vapauttansa idän hyökkäyksiä vastaan, on täysi syy suhtautua jyrkän kielteisesti myös sen tämän hetken hallitsijoita kohtaan. 

Edelläesitettyjä näkökohtia silmälläpitäen olemme saattaneet tämän kirjan julkisuuteen. 

Helsingissä, lokakuulla 1943. 

SINIRISTIN HALLITUS.

 

Erkki Räikkönen.
Puheenjohtaja.

 

Yleiskatsaus juutalaisten maailmanvaltiuspyrkimyksiin.

 

»Siionin Viisaitten pöytäkirjat» vaatisivat varsin laajan selostavan esityksen, mikäli esipuheen kirjoittajalla olisi tilaisuus käyttää hyväkseen koko sitä valtavaa aineistoa, joka vuosikymmenien aikana eri maissa, m.m. Saksassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Sveitsissä ja tsaari-Venäjällä, on syntynyt. »Pöytäkirjoja» käsittelee nykyisin kokonainen kirjallisuus, josta tämän yhteydessä mainitsen ainoastaan majuri evp. Ulrich Fleischauerin 400 sivun laajuisen teoksen 1), jossa kumoamattomasti todistetaan »pöytäkirjojen» luotettavaisuus ja todenperäisyys. Tämän yhteydessä on lukijalle ohjeeksi lausuttava, että »Siionin Viisaitten pöytäkirjoja» ei ole luettava eikä liioin katsottava jonkun julkisen kokouksen taikka järjestön virallisiksi istuntopöytäkirjoiksi, vaan ne ovat maailmanjuutalaisuuden vuosikymmenien, voisipa sanoa vuosisatojen, aikana kehittämä salainen toimintaohjelma maailmanherruuden saavuttamiseksi. Tämä ohjelma on kehittynyt eri jaostojen, joista mainittakoon mm. taloudelliset, poliittiset ja toimeenpanevat jaostot, salaisesta työskentelystä. Tämän vuosisadan alkuun mennessä 2) suoritetun työn kokonaistuloksena ovat tässä kirjassa julkaistut »pöytäkirjat», jotka Baselissa elokuun 29-31 päivinä 1897 - jolloin ensimmäinen sionistinen kongressi ja juutalainen vapaamuurariveljeskunta B'nai B'rith (Liiton lapset tai pojat) sekä muut juutalaiset korkeanasteen loosit (suurloosit) kokoontuivat - esitelmän muodossa julkituotiin »Vanhempien eli Viisaitten ncuvoston» salaisessa istunnossa. Esittelijänä lienee silloin toiminut sionistikongressin puheenjohtaja Benjamin Seff Theodor Herzl, jota juutalaiset nimittävät »Sionismin isäksi» ja »Maanpaon ruhtinaaksi» 3) Pöytäkirjojen hebreankielisen kieliasun lienee viimeistellyt juutalainen kirjailija ja poliittinen organisaattori Ascher Issajewitsch Ginsberg, jota on myöskin kutsuttu Achad Haamiksi. Ginsberg perusti vuonna 1889 Odessassa asuessaan juutalais-kansallisen salaliiton Bene Mosche, ja häntä kutsuttiin omassa piirissään »juutalaisten salaiseksi johtajaksi». 

1) »Der jüdische messias-Gedanke, Die Echtheit der ProtokoIle der Weisen von Zion», »Juutalainen Messias-ajatus, Siionin Viisaitten Pöytäkirjojen oikeellisuus». Julkaissut Bodung-Verlag Erfurtissa 1935. 

2) On otaksuttava, että tätä toimintaohjelmaa senkin jälkeen on jatkuvasti täydennetty ja modernisoitu mm. tekniikan, talouselämän ja sivistyspyrkimyksien kehitystä silmälläpitäen. 

3) »Maanpaon ruhtinaista» - hebreaksi exilarhi, eshmalotarhi, Resh-Goluta - sanoo Talmud, juutalaisten pyhä kirja: »Maanpaon (myöskin "vankeuden") ruhtinaat pitävät käsissään Israelin valtikkaa». Tavallisesti Israelin niin sanotut ruhtinaat, kuten myöskin »Vanhempien eli Viisaitten neuvostoon» kuuluvat, salataan huolellisesti kaikilta gojimeilta eli ei-juutalaisilta ja jopa Israelin salaisuuksiin perehtymättömiltä juutalaisiltakin. Samaten menettelevät korkeamman asteen vapaamuurarit alempaan asteeseen kuuluviin »veljiin» nähden. Julkisuudessa Theodor HerzI oli ennen Baselin kongressia vain wieniläisen Rothsehildin rahoittaman sanomalehden »Neue Freie Pressen» melko, tuntematon kirjeenvaihtaja. 

 

“Siionin Viisaitten pöytäkirjojen” synty ja historia. 

»Pöytäkirjat» ilmestyivät julkisuuteen ensimmäisen kerran Venäjällä vuonna 1901. Julkaisija oli venäläinen kirjailija Georg Butmi, ja kirjasen nimenä »Ihmiskunnan viholliset». Vuoden 1907 kuluessa hän julkaisi kaikkiaan neljä painosta, jotka kuitenkin juutalaisten ostamina hävisivät näkyvistä. Vuonna 1901 julkaisi venäläinen professori Sergei Alexandrowitsh Nilus uskonnollisen taistelukirjasen »Suurta vähäisessä», jonka alaotsikkona oli »Tuleva Antikristus ja Saatanan valtakunta maailmassa ovat lähellä.» Tämän kirjan hän julkaisi juutalaisia ja vapaamuurareita vastaan, joiden toimintaa hän piti Venäjän valtakuntaa ja kristittyä kirkkoa uhkaavana. Kirjasen toista painosta, joka ilmestyi vuonna 1905, professori Nilus laajensi liittämällä siihen erikoisjaksona »Siionin Viisaitten pöytäkirjat». Vuosina 1911, 1912 ja 1917 ilmestyivät tämän kirjan uudet painokset liitteineen. Professori Nilus ei vuonna 1905 nähtävästi ollut tietoinen siitä, että kirjailija Butini jo oli saattanut »pöytäkirjat» julkisuuteen, koska Butniin kirjanen oli hävinnyt julkisuudesta juutalaisten toimesta. Niinpä hän mainitsee esipuheessaan, että eräs korkea valtion virkamies, Tshernin kihlakunnan aatelismarski Aleksei Nikolajewitsh Suhotin, joka myöhemmin toimi Stawropolin varakuvernöörinä, oli hänelle luovuttanut »pöytäkirjat» käsikirjoituksena. - Kerenskin 4 ) hallitus, johon juutalaisten vaikutusvalta oli melkoinen, toimitti suurimman osan viimeisestä painoksesta takavarikkoon ja määräsi sen poltettavaksi 5). Bolshevismin valtaanpäästyä määrättiin »pöytäkirjat» hävitettäväksi koko Neuvostoliiton alueelta. 

4) Kerenski itse oli juutalainen, oikealta nimeltään Aron Adler. - Hänen isänsä käytti myöskin »salanimiä» Kirbis, Kiirbis, Kirbiz; rouva Adler meni uudelleen naimisiin ei-juutalaisen Kerenskin kanssa, joka otti ottolapsekseen nuoren Aronin. 

5) »Vapaamieliset» ovat siis myöskin roviollapolton kannalla! 

Se seikka, että »pöytäkirjat» ensimmäiseksi julkaistiin Venäjällä, johtuu siitä, että Venäjän senaikainen valtiollinen poliisi mielenkiinnolla seurasi juutalaisten edesottamuksia, koska erinäisten kumousliikkeiden oli todettu lähteneen heidän keskuudestaan. Kun sitäpaitsi moni Baselin sionisti- ja vapaamuurarikongressin osanottaja oli kotoisin Venäjältä'), niin venäläiset viranomaiset lähettivät sinne omia miehiään salaa seuraamaan ja urkkimaan asianomaisten puuhia. Näitten toimenpiteitten yhteydessä joutuivat »pöytäkirjat» käsinkirjoitettuna jäljennöksenä Venäjälle ja edelleen G. Butmin ja S. Niluksen käytettäväksi. 

6) Niinpä esimerkiksi Ascher Ginsberg, joka tähän aikaan oleskeli Odessassa. oli syntynyt 1856 Skwirissä Kiovan maakunnassa. Hän oleskeli sittemmin Lontoossa ja kuoli 1927 Jerusalemissa. 

Seuratkaamme vielä lyhyesti »pöytäkirjojen» tietä maailmalle ja julkisuuteen. Vuonna 1919 kapteeni Miiller von Hausen, kirjailijanimeltään Gottfried zur Beek, joka muuten oli professori Niluksen henkilökohtainen tuttava, julkaisi ne Saksassa 7) ja samana vuonna ne myöskin ilmestyivät Suomessa ruotsinkielisenä laitoksena 8), kustantajana a`kakauslehti »Blinkfyren», sekä samoin Englannissa j,-, Puolassa. Vuonna 1920 tämä suunnatonta huomiota herättävä maailmanjuutalaisuuden salakavalien hankkeiden paljastus joutui julkisuuteen myöskin Yhdysvalloissa ja Ranskassa, ja kohta senjälkeen »pöytäkirjojen» levikki laajeni käsittämään koko maailman. 

7) Tähän mennessä on siellä ilmestynyt yli 30 painosta. 

8) Seuraavana vuonna oli maassamme saatavana myöskin suomenkielinen painos Hämeen Kustannustoimiston julkaisemana. 

»Pöytäkirjojen» julkisuuteen tultua syntyi juutalaisten keskuudessa suurta levottomuutta ja hämminkiä. Itse Theodor Herzl valitti Sionistisen Keskuskomitean kiertokirjeessä N:o 18 vuodelta 1901, että »erästä luottamuksellista tiedonantoa kehoituksista huolimatta ei ole pidetty salassa, vaan sille on annettu vähemmän toivottu julkisuus». 

Ensimmäisinä toimenpiteinään kansainvälinen juutalaisuus häikäilemättömästi leimasi vuonna 1919 kuolleen professori Niluksen keksityksi taruolennoksi, samalla väittäen, että »pöytäkirjat» todellisuudessa olisivat Venäjän vanhoillisten taikka valtiollisen poliisin, ohranan, sepittämiä. Koska tämä julkea valhe ei tehonnut, niin koetettiin valtavalla propagandavyöryllä, joka ulottui yli kaikkien maanosien, ja tunnetun hiuksenhalkomisen avulla leimata »pöytäkirjat» juutalaisvastaiseksi häväistysasiakirjaksi. Lisäpaljastuksien avulla mm. saksalainen päivälehti »Völkischer Beobachter» 19.5.1921 ja kreivi Reventlow 23.8.1921 »Deutsche Tageblattissa» pakoittivat asianomaiset juutalaispiirit ryhtymään todistamaan väitteensä oikeiksi oikeudenkäynnin kautta. Mutta annetuista haasteista, joista suurisanaisesti edeltäpäin puhuttiin juutalaislehdistössä, huolimatta luovuttiin sittemmin kaikessa hiljaisuudessa esiintymästä virallisina todistajina. Yritettiinpä jopa väärillä valaehtoisilla todistuksilla käydä »pöytäkirjojen» kimppuun, mutta avustajat 9) - erinäisistä rikoksista jo ennen tuomitut, kansainvälisesti tunnetut keinottelijat ja poliisin asiakkaat monsieur du Chayla ja prinsessa Katharine Radziwill - joutuivat auttamattomasti kiinni törkeistä valheistaan. Kun sitten kansallissosialismin valtaanpääsy Saksassa osoitti, että juutalaisuuden maailmanvaltiuden suunnitelmia kohtaisi ankara vastarinta, jopa siinä määrin, että Israel,ehkä niihin nähden joutuisi kärsimään ankaran tappion, niin valmistettiin kertakaikkinen tappava isku »pöytäkirjoja» vastaan. Erinäisistä käytännöllisistä, oikeusteknillisistä ja maailmankatsomuksellisista syistä toimeenpantiin tämä suunnitelma Sveitsissä, jossa juutalaisten poliittiset ja sivistykselliset järjestöt Bernin tuomioistuimessa vaativat »pöytäkirjojen» levittämistä kiellettäväksi, koska ne muka sisälsivät tosiseikkojen väärennyksiä ja sitäpaitsi muka Sveitsin lakien mukaan kuuluvat niin sanottuun roskakirjallisuuteen. Ensimmäisessä oikeusasteessa syytetyt Silvio Schnell ja Fischer tosin tuomittiin, edellinen 20 ja jälkimmäinen 50 Sveitsin frangin sakkoon, mutta ei niillä perusteilla, joita juutalaiset olivat toivoneet, vaan senlaatuisen kirjallisuuden levittämisestä, jonka oikeus katsoi voivan aiheuttaa levottomuutta väestön keskuudessa taikka väkivaltaisuuksia Sveitsin juutalaissyntyisiä kansalaisia vastaan. Tämä tuomio aikaansai sen, että »pöytäkirjat» julistettiin takavarikkoon Bernin kanttoonissa. Tuomitut kuitenkin vetosivat Bernin ylioikeuteen, jossa alioikeuden tuomio 1.11.1937 kumottiin ja tuomitut julistettiin syyttömiksi. Ylioikeudessa toimi majuri Fleischhauer asiantuntijana ja joutui tässä ominaisuudessa kirjeellisesti vastaamaan viiteen oikeuden ja kahdeksaantoista syyttäjän tekemään kysymykseen. Hänen suorastaan historiallinen lausuntonsa oli juutalaisuudelle musertava. 

9) Ei tiedetä, kuinka paljon heille maksettiin väärän valan teosta! 

Tapansa mukaan ovat juutalaiset »pöytäkirjoista» puheen ollen halveksivasti viitanneet alioikeuden tuomioon, visusti kuitenkin jättäen mainitsematta ylioikeuden päinvastaisen päätöksen. 

Tällainen on lyhyesti kerrottuna pöytäkirjojen esihistoria. 

 

Juutalaisten maailmanvaltiussuunnitelmat. 

Edelleen on osoitettava, etteivät »pöytäkirjojen» paljastamat juutalaisten maailmanvaltiussuunnitelmat ole puhtaasti teoreettisia. Lisätodistelta antavat meille yllinkylIin juutalaiset itse. En kajoa tämän yhteydessä harmaaseen menneisyyteen, en profeettojen »lupauksiin» enkä juutalaisten »pyhiin kirjoihin», joita ovat mm. Talmud, Schulehan Aruch jne., vaan rajoitun esittämään eräitä lausuntoja omalta vuosisadaltamme. 

Juutalaisten omistamassa »Neue Freie Pressessä» kirjoitettiin 21.12.1909 kansainvälisen pankkitrustin muodostamisen yhteydessä: »Ajankohta on tullut, jolloin rahamahti julkisesti - kuten se tähänkin asti on salaisesti tehnyt - sanelee lakinsa maailmalle. Suurfinanssi on kutsuttu ottamaan haltuunsa keisari- ja kuningaskuntien 10) jäämistöt ja on se tapahtuva mitä suurimmalla arvovallalla, koska sen (suurfinanssin) vaikutusvalta ei rajoitu yhteen maahan, vaan ulottuu kaikkialle maailmaan». Valtioiden yläpuolella oleva rahamahti on siis olemassa ja kahlitsee »työn orjat» kultavitjoin kansainvälisellä rahapolitiikallaan, luottojen ja lainojen joko myöntämisellä taikka kieltämisellä sekä korkovitsauksellaan se sanelee meille lakinsa. 

10) Pöyhkeydessään juutalaiset mielellään puhuvat keisari- ja kuningaskuntien väistymisestä heidän tieltään vaikka he tällä sanonnalla tarkoittavat kuitenkin kaikkia kansallisvaltioita. 

Juutalainen Walter Rathenau, josta maailmansodan aikana 1914-1918 tuli Saksan sotatalouden diktaattori, kirjoitti jo 25.12.1909 »Neue Freie Pressessä»: »Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, harvainvalta, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa, 300 miestä, joista jokainen tuntee toisensa. johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään». Kolmannessa sionistikongressissa Wienissä vuonna 1899 lausui juutalainen Max Nordau, oikealta nimeltään Sildfeld, pikakirjoitetun istuntopöytäkirjan mukaan, että »kolmellesadalle Gideonin soturille on annettu tehtäväksi lyödä amalekilaiset». Pöytäkirja osoittaa, että tämä aitojuutalainen lauseparsi hämärine vertauskuvineen vastaanotettiin valtavin suosionosoituksin. Eräässä yksityiskirjeessään, joka julkaistiin »Neue Wiener Journalissa» 14.12.1927 Walter Rathenau uudelleen ottaa puheeksi nuo salaperäiset »300» kirjoittaen: »Noilla todellisilla 300:lla on varovaisuussyistä tapanaan kieltää mahtinsa. Valta piilee siinä, että pysytään tuntemattomina». Taloudellisesti juutalaiset siis silloin jo katsoivat saavuttaneensa päämääränsä - »luvatun maansa» -, vaikka tämä kammottava tosiseikka oli pidettävä salassa, jottei syntyisi vaikeuksia poliittisen vallan tavoittelussa. 

On lisäksi otettava huomioon että saalistavan, pääoman todelliset omistajat ja hallitsijat useimmiten jäävät suurelle yleisölle tuntemattomiksi 11). 

11) Ranskalaisen yhtiömuodon »Societé anonymen» eli »nimettömän yhtiön» mainitsen tässä kouluesimerkkinä. 

Kirjassaan »Der Weg nach Zion» eli »Tie Siioniin», ilmestynyt 1910, riemuitsee juutalainen kirjailija Kurt Münzer: »Emme ainoastaan me juutalaiset ole turmeltuneita ja ole mehuttomaksi-imetyn ja loppuun kulutetun sivistyksen päätepisteessä, vaan kaikki Euroopan rodut - ehkäpä me olemme heidät saastuttaneet ja heidän verensä myrkyttäneet -ovat samassa asemassa. Ylipäänsähän kaikki tänään on juutalaistutettu. Meidän henkemme elää kaikessa, meidän aatteemme hallitsee maailmaa. Me olemme valtiaat; sillä mikä tänään on valtaa, se on meidän hengestämme. Meitä ei enää voida poistaa, kaikki rodut ovat meidän läpitunkemiamme, häväistyjä, heidän voimansa murtuneet, kaikki on tehty masentuneeksi, lahoksi ja hauraaksi meidän kuihtuneen kulttuurimme kautta. Meidän henkemme juurineen ei ole enää hävitettävissä». Mikäli ei tiedettäisi, että tässä kylmästi selostetaan tosiseikkoja, niin voitaisiin uskoa, että joku raivohullu on syytänyt nuo sanat vasten ihmiskunnan kasvoja. - Tosiasia kuitenkin on, että juutalaisten kuihtunut nomaadisivistys on painanut leimansa nykyaikaan. Muistakaamme vain heidän keksimiään »muunnelmia» mm. taiteessa ja kirjallisuudessa, jotka ovat pimentäneet ihmisten terveen arvostelukyvyn. 

Englannin juutalaisten pää-äänenkannattaja »Jewish Chronicle» kirjoitti 10.12.1911: »Juutalaiset, jotka haluavat olla isänmaallisia englantilaisia ja samalla hyviä juutalaisia, ovat yksinkertaisesti eläviä valheita. Juutalainen isänmaallisuus on ulkoasu, johon pukeudumme herrojen englantilaisten mieltymykseksi». 

Juutalainen Arthur Trebitsch kirjoittaa kirjassaan »Geist und Judentum», »Henki ja juutalaisuus», joka ilmestyi Leipzigissä 1919, sivulla 22: »Juutalaisten kansa on muovaillut itselleen tulevan Messiaksen hahmon, jonka tulee valmistella valitulle kansalle lopullista voittoa ja triumfia kaikista muista (kansoista)». Entisessä Rooman valtakunnassa myönnettiin voitokkaille sotapäälliköille kunnianosoituksena triumfi, jolloin juhlittava riemukulkueessa ajoi Rooman läpi. Voitettujen kansojen ja heimojen parhaita edustajia kuljetettiin orjanpukimissa triumfaattorin jäljessä. 

Juutalainen Moritz Rappaport lausuu kirjassaan »Sozialismus, Revolution und Judenfrage» 12), »Sosialismi, vallankumous ja juutalaiskysymys»: »Vallankumous muistuttaa meille uudelleen juutalaiskysymyksen tärkeyttä, sillä juutalaiset ovat vallankumouksen toimeenpaneva voima». 

12) Ilmestynyt Leipzigissä 1919. 

Juutalainen lehti »The Jewish World» kirjoitti 16.1.1919 viitaten maailmansotaan 1914-1918 seuraavasti: »Kansainvälinen juutalaisuus pakoitti Euroopan tähän sotaan, ei ainoastaan päästäkseen suuriin rahapääomiin käsiksi, vaan myöskin voidakseen sen välityksellä ryhtyä uuteen juutalaiseen maailmansotaan». Tämä tunnustus, joka käsittää kaksi maailmansotaa ja miljoonien syyttömien kuoleman, on sikäli niin hirvittävä, ettei siihen uskoisi, ellei tietäisi, että sitä käytettiin asiantuntijan todistusaineistona »pöytäkirjoja» koskevassa oikeusjutussa Bernin ylioikeudessa. 

Lontoolaisessa »Spectator»-lehdessä kirjoitti juutalainen Oscar Levy 10.10.1920: »Me, jotka esiinnymme maailman pelastajina, emme ole muuta kuin viettelijöitä, hävittäjiä, murhapolttajia ja maailman pyöveleitä». 

Juutalainen Simon-Tov Yacoel julistaa kirjassaan »Israel, Reflexions sur la grande guerre et Favenir de peuples» 13): »Sanonta, että sotaa on käyty maailman vapauttamiseksi sortovallasta ja sen viemiseksi vapautta kohti, on suuri erehdys, eriskummallisen teeskentelyn mielijohde, sillä koskaan kansat eivät tule olemaan vapaita, ellei heitä sitovia kahleita katkaista. Todistus: jokaisella mahtavalla kansakunnalla on toinen orjanaan; niin on Ranskalla Korsika, Englannilla Irlanti ja SuurSerbialla Montenegro ja - lyhyesti sanottuna - Israelilla on koko ihmiskunta orjanaan». Ei voi juuri valittaa lausunnon selvyyttä 14). 

13) Ilmestynyt Salonikissa 1921. 

14) Muuten on kuvaavaa, ettei kirjoittaja maininnut Neuvostovenäjää orjuuttajana. 

Vuonna 1921 kirjoitti juutalainen »Neue Rundschau» marraskuun numerossaan Karlsbadissa pidetyn 12. sionistikongressin johdosta: »Kenelle tuli onni osakseen kokea sydämin ja älyin luonnonvoimainen elämys -Neuvostoliitto -, sille nousi Karlsbadissa pakottavasti tajuntaan yllättävä rinnakkaisilmiö Moskova-Sion». Sanojen oikean ja syvemmän merkityksen käsittää, kun ottaa huomioon, että eräät sionistikongressin osanottajat juuri olivat käyneet »tutustumiskäynnillä» Neuvostoliitossa. 

Itävallan juutalaisten liiton äänenkannattajassa, »Die Wahrheit»-lehdessä, kirjoitti juutalainen Stricker 24.11. 1922: »Suurjuutalaisella maailmankongressilla, johon juutalaisuuden kaikki taloudelliset ja sosiaaliset voimat kootaan, on oleva täydellinen määräysvalta, sen on oltava korkein ja viimeinen oikeuspaikka, sillä on oleva oikeus ratkaista kaikki kysymykset kaikkia sitovalla tavalla». Tässä vaaditaan juutalaisille oikeuksia, jotka ilmeisesti asettavat kansallisvaltiot ja heidän hallituksensa syrjään. 

»Maailmanvallankumous, jonka tulemme kokemaan, tulee olemaan yksinomaan meidän käsiemme työtä. Tämä vallankumous tulee lujittamaan juutalaisen rodun ylivaltaa kaikkiin muihin rotuihin nähden», ennusti 5.7.1922 juutalaislehti »Tribune Juive». On mielenkiintoista todeta, että tässä kuten muissakin kohdissa puhutaan »juutalaisesta rodusta» muiden rotujen vastakohtana. Meidän on muistettava, että samat juutalaiset kiihkeästi vastustavat rotuoppia, mikäli vain ei-juutalaiset niitä kannattavat soveltamalla ne omaan elämäänsä. 

Juutalainen rabbiini J. L. Magnes lausui 1919 New Yorkissa pitämässään puheessa: »Vertailkaamme Saksan nykyistä tilannetta tilanteeseen Venäjällä: molemmissa maissa, on vallankumous vapauttanut luovat voimat. Olemme täynnä ihailua siitä, missä määrin juutalaiset epäröimättä ovat asettautuneet käytettäväksi uhrautuvaan työskentelyyn. Vallankumoukselliset, sosialistit, menshevikit, riippumattomat taikka vanhoillis-sosialistit, kutsuttakoon heitä miksi hyvänsä, kaikki he ovat juutalaisia ja kaikissa kumouksellisissa ryhmityksissä heitä on johtajina ja aktiivisina». Tämä lainaus on otettu Leon de Poneinsin kirjasta »Juutalaisuus ja Maailmanvallankumous», II osa, sivu 24, ja se osoittaa, että juutalaiset järjestelmällisesti pyrkivät eri puolueiden johtoon joko välillisesti taikka välittömästi, yhtyäkseen yhdeksi toimeenpanevaksi voimaksi silloin, kun tilanne näyttää otolliselta. Mikään länsimaisen kulttuurin yhteiskunta ei voisi nimittää niitä kumouksellisia voimia, joita tässä tarkoitetaan ja joiden toiminnan jäljillä syyttömien ihmisten ruumiit viruvat ja poltettujen kotien rauniot savuavat, luoviksi voimiksi; siihen tarvitaan totisesti ennenkuulumatonta häikäilemättömyyttä. 

»Neue Jildische Monatshefte», 3. vuosikerta, N:o 19-20, asettautuu vastustamaan niitä harvoja juutalaisia, joiden ääntä koskaan ei ole kuultu, ja jotka eivät hyväksy rotukumppaniensa vihantäyteistä politiikkaa, ja lausuu: »Kuulen myöskin juutalaisten kuiskaavan: 'he vahingoittavat meitä, se ei voi olla hyvää, se herättää Pahaa verta', Fiiinvastoin, olkaamme ylpeitä siitä, että eräs Marx, eräs Lassalle, eräs Singer, eräs Rosa Luxemburg, eräs Eisner, eräs Haasee jne. ovat juutalaisia, sillä he edustavat heimomme ikivanhaa inhimillistä sielua paremmin kuin joku uskonnonuudistaminen sen voisi tehdä. Vaikkakaan en voikaan ratkaista, onko heidän tiensä oikea, niin todetkaamme ilomielin, että myöskin Venäjällä ja Unkarissa monet niistä, jotka yrittävät johtaa sorrettuja ja köyhtyneitä massoja uusiin ja parempiin elämänmuotoihin - eräs Trotski, eräs Bela Kun -, ovat juutalaisia. He osoittavat vain, että ihmisyyden ajatus on parhaiten löydettävissä juutalaisissa». Rosa Luxemburg oli eräs Berlinin ns. E~partakus-murhien aiheuttajista; Eisner oli mies, joka määräsi panttivangit ammuttaviksi Mi~nchenin kommunistikaappauksen aikana; Trotski oli eräs Venäjän ja Bela Kun - oikealta nimeltään Cohn - eräs Unkarin ja Espanjan pyöveleistä. 

Kirjeenvaihdossaan juutalaisen Karl Marx-Mordechain kanssa kirjoitti juutalainen Baruch Levi: »Juutalainen kansa, kokonaisuutena katsottuna, tulee olemaan oma Messiaksensa. Sen maailmanherruus tullaan saavuttamaan yhdistämällä muut ihmiskunnan rodut, poistamalla rajat ja kuninkuudet - kansallisvaltioiden suojavallit - ja luomalla maailmantasavalta, joka kaikkialla myöntää juutalaisille kansalaisoikeudet. Tässä ihmiskunnan uudessa järjestelmässä tulevat Israelin lapset vastustamattomasti olemaan johtava alkuaine, varsinkin mikäli heidän onnistuu saattaa työläisten massat muutamien heikäläisten (juutalaisten) kiinteään talutukseen. Kansojen hallitukset, jotka muodostavat maailmantasavallan, joutuvat köyhälistön voiton kautta vaivatta juutalaisten käsiin. Yksityisomistusoikeus voidaan sittemmin juutalaisrotuisten hallitusten toimesta tukahduttaa ja ne (juutalaisrotuiset hallitukset) tulevat hallitsemaan valtioomaisuuksia. Näin toteutuvat Talmudin lupaukset, että juutalaisilla - Messiaksen aikojen tultua - on avaimet koko maailman kansojen varoihin». Tämä varsin mielenkiintoinen. lausunto on otettu ranskalaisesta aikakauslehdestä »Revue de Paris», 35. vuosikerta, N:o 11, sivu 574. Se pu,huu puolestaan räikeällä tavalla. 

Olen tässä esittänyt eräitä todistuksia siitä, että juutalaiset ja heitä edustava julkinen sana todella työskentelevät sen maailmanherruuden saavuttamiseksi, jonka profeetat sekä Israelin »pyhät kirjat» ovat heille ennustuksin ja lupauksin taanneet. Samankaltaisia todisteita voisi esittää sadoittain, jopa tuhansittain. Haluan tämän lisäksi kiinnittää lukijan huomiota siihen, että juutalaisten voitonvarmuus saavutti jonkinlaisen huippukohdan bolshevistisen vallankumouksen onnistuttua Venäjällä. Sitä osoittaa heidän maailmansodanjälkeinen kirjallisuutensa, heidän lehdistönsä ja heidän esiintymisensä. Tämä ei olekaan ihme, sillä olihan näille pyrkimyksille nyt annettu hävityksen miekka käytettäväkseen. Tämän miekan veriset jäljet Eurooppa toteaa nyt kauhistuneena. 

 

Juutalaisuus ja bolshevismi. 

Edelläolevasta selviää, että juutalaiset itse tunnustavat olevansa yhteiskuntaa hävittävien voimien käymisaines. Tiedämme myös, että bolshevistinen kumousliike on suurin, minkä maailma tähän saakka tuntee. On siis paikallaan, että tutkimme lyhyesti juutalaisuuden suhdetta siihen. 

Viimeksi saatujen tietojen mukaan Venäjän juutalainen kansanosa on 1,8 %:a kokonaisväestöstä, mutta heidän osuutensa bolshevistisen valtion johdossa on aivan ratkaiseva. Todistuksena siitä esitän eräitä tietoja H. Fehstin laajasta teoksesta »Bolschevismus und Judentum» 15) »Bolshevismi ja juutalaisuus». Vaikkakin numerot koskevat tilannetta noin. 8 vuotta sitten, ovat ne erittäin kuvaavia, ja sitäpaitsi ei suuria muutoksia itse järjestelmässä sen jälkeen ole sattunut huolimatta eräistä henkilövaihdoksista. 

15) Ilmestynyt Leipzigissä 1934. 

I. Bolshevistinen puoluekoneisto. 

a) Poliittiseen toimistoon kuului 9 jäsentä, murhattu Kirow oli kymmenes. Jäsenistä oli

4 Venäläistä = 44,5 %; Molotow, Kalinin, Voroshilow, Andrejew,

3 Juutalaista = 33,3 %; Lazar Kaganowitsh, Kuibyshew, Kosior,

2 georgialaista = 22,2 %: Stalin-Dshugashwili, Ordshonikidse. 

b) Keskuskomitean sihteeristö: Pääsihteeri Stalin-Dshugashwili, georgialainen, 2 sihteeriä, murhattu Kirow oli kolmas, heistä oli

1 juutalainen = 50 %: Lazar Kaganowitsh,

1 tuntematonta kansallisuutta = 50 %: Shdanow. 

c) Järjestelytoimistoon kuului 9 jäsentä, murhattu Kirow oli kymmenes. Heistä oli

2 venäläistä = 22,2 %: Jeshow, Kosarew,

4 juutalaista = 44,5 %: Lazar Kaganowitsh, Stetzki, Kuibyshew, Shwernik,

1 georgialainen = 11,1 %: Stalin-Dshugashwili,

2 tuntematonta kansallisuutta = 22,2 %: Shdanow, Gamarnik. 

d) Puoluevalvonnan komitea, puheenjohtajana juutalainen Lazar Kaganowitsh. Komiteaan kuului 61 jäsentä, joista oli

22 venäläistä = 36,1 %,

35 juutalaista = 57,3 %,

4 muuta ei-venäläistä = 6,6 %

Komitean johtoon oli asetettu 7-miehinen työvaliokunta, jonka jäsenistä oli

3 venäläistä = 42,8 %,

3 juutalaista = 42,8 %,

1 latvialainen = 14,4 %. 

e) Keskuskomitean täysistuntoon osallistui 71 jäsentä, (heillä oli 68 varajäsentä). Varsinaisista jäsenistä oli

32 venäläistä = 45,1 %,

27 juutalaista = 38 %,

12 muuta ei-venäläistä tai tuntematonta kansallisuutta olevaa = 16,9 %.
 

f) Revisiotoimistoon kuului 22 jäsentä. Heistä oli

7 venäläistä = 31,8 %,

11 juutalaista = 50 %,

4 muuta ei-venäläistä = 18,2%.

 

II. Bolshevistinen valtiokoneisto. 

a) Kansankomissaarien neuvosto käsitti 21 jäsentä, joista oli

8 venäläistä = 38,1 %: Molotow (Puheenjohtaja), Tschubarj (puheenjohtajan sijainen), Voroshilow (armeija ja laivasto), Bubnow (kansanvalistus), Lobojew (puunjalostusteollisuus), Andrejew (kuljetus), Pachornow (vesikuljetus), Antipow (posti ja lennätin),

8 juutalaista = 38,1 %: Kuibyshew (puheenjohtajan sijainen), Wallach-Finkelstein-Litvinow (ulkoasiat), Rosenholtz (ulkomaankauppa), Tshernow (maanviljelys), Kalmanowitz (sovhoosit), Ljubimow (kevyt teollisuus), Kaminsky (terveys), Jagoda eli Jehucla (sisäasiat, G.P.U. eli tsheka).

4 muuta ei-venäläistä = 19,1 %: Meshlauk, latvialainen (valtiollinen suunnitelmajaosto), Rudsutak, latvialainen (puheenjohtajan sijainen), Ordshonikidse, georgialainen (raskas teollisuus), Mikojan, georgialainen,

1 tuntematonta kansallisuutta = 4,7 %.

Yleisvenäläisten ammattiyhdistysten keskusneuvoston puheenjohtaja oli juutalainen Schwernik.

Valtiopankin puheenjohtaja ja Työn ja puolustuksen neuvoston jäsen oli juutalainen Marjasin.

Viljanvarastoimisen komitean puheenjohtaja ja Työn ja puolustuksen neuvoston jäsen oli juutalainen Kleiner.

 

b) Valvontatoimiston puheenjohtajana oli juutalainen Kuibyshew, sihteerinä juutalainen Manfred. Toimistossa oli 70 jäsentä, joista oli

30 venäläistä = 42,8 %,

35 juutalaista = 50 5%,

5 muuta ei-venäläistä = 7,2 %.

Toimiston johtoon oli asetettu 11-miehinen työvaliokunta. Sen jäsenistä oli

3 venäläistä = 27,2 %,

7 juutalaista = 63,6 %,

1 tuntematonta kansallisuutta = 9,2 %.

 

c) Neuvostoliiton ulkomaisen edustuksen 18 valtuutetusta lähettiläästä oli 10 juutalaista ja 2 puolijuutalaista = 66,6 %. Edustajat olivat maiden mukaan lueteltuina seuraavat:

Afghanistan: Melnikow, venäläinen; Eesti: Ustinow, venäläinen; Englanti: Maiski, juutalainen; Italia: Potemkin, venäläinen; Itävalta: Petrowsky, juutalainen; Japani: Jurenew, juutalainen; Kreikka: Kobetzki, juutalainen; Latvia: Bratman-Brodowsky, juutalainen; Liettua: Karski, juutalainen; Mandshukuo: Slawitzki, pääkonsuli, juutalainen; Norja: Beksadjan, armenialainen; Persia: Pastuchow, armenialainen; Puola: Dawtjan, armenialainen; Ruotsi: Kollontai, puolijuutalainen; Saksa: Suritz, juutalainen; Suomi: Stein, juutalainen; Unkari: Petrowsky, juutalainen; Yhdysvallat: Trojanowski, puolijuutalainen. 

Neuvostoliiton ulkomailla olevien kauppaedustuksien johdossa oli miltei yksinomaan juutalaisia. Esimerkkinä mainittakoon muutamia suurvalloissa olleista edustajista:

Englannissa Oserski, Italiassa Löwensohn, Ranskassa Ostrowski ja Saksassa Weitzer. 

Myöskin kansankomissaarien sijaisiin nähden asianlaita oli samanlainen. Näistä mainittakoon: raskas teollisuus = Moses Kaganowitsh, kevyt teollisuus = Fuschmann, maanviljelys = Zilko ja Lewin, sisäasiat = Agranow, kansanvalistus = Eppstein, puunjalostusteollisuus = GrUnstein, ulkomaankauppa = Frumkin ja Dwolaiski, kuljetus = Polenski. 

Kominternin johto on aina ollut juutalaisille haluttu toiminta-alue. Sen johtomiehinä ovat muun muassa toimineet juutalaiset Manuilski ja Piatnitski. 

Jumalattomuusliikettä on jo monta vuotta määrätietoisesti johtanut juutalainen Jaroslawski (oikealta nimeltään Gubelmann). 

Olen tällä osoittanut, että bolshevismin syntyyn ja sen alkuvaiheisiin osallistuneita ja senjälkeen joko luonnollisesti taikka »epäluonnollisesti» hautaan toimitettuja juutalaisia - kuten Avanesoff, Axelrod-Nathanson, Berkmann, Joffe, Kameneff-Rosenfeld, Kamkoff-Katz, Karachan. Kopp, Levin, Martoff-Cederbaum, Petroff-Waisbrot, Radek.-Sobelsohn, Schierwindt, Schreider, Sinowjev-Apfelbaum, Ste'nberg, Stekloff-Nahamkes, Suhanow-Himmer. T'omsky-Honigberg, Trotski-Bronstein, Uritski-Radymilski, Volodarski-Cohen ym. - ei ole poistettu sentakia, että saataisiin tilaa venäläisille tai ei-juutalaisille, vaan heitä on seurannut toisia valitun kansan edustajia. Samoin on tänä Päivänäkin: mikäli joku juutalainen poistuu, niin toinen tulee tilalle. Viittaan vain tässä »Pravdan» virallisiin tiedoituksiin Puna-armeijassa tapahtuneista ylennyksistä ja suoduista kunniamerkeistä; näissä luetteloissa on juutalaisia joukoittain. 

Myöskin sukulaisuussuhteitten juutalaisten vaikutusvalta ne  ja naimisiinmenon kautta Neuvostojohtoon on huomiota ansaitseva. Niinpä ovat veljekset Lazar ja Moses Kaganowitsh itse Stalinin lankomiehiä. 

Edellä esittämiäni henkilötietoja hiukan tarkemmin seulotessa huomataan helposti, että juutalaiset ovat visusti itselleen pidättäneet kaikki tärkeimmät avainasemat valtio- ja puoluekoneistossa (ulkopolitiikka ja ulkomaanedustus, ulkomaankauppa, teollisuuden eri haarat, valtionpankki, GPU jne.). Itse asiassa he tällä tavoin hallitsevat myöskin niitä aloja, joissa heikäläisiä ei ole julkisesti näkyvissä. Ja koska edelleen useilla johtohenkilöillä on kaksi, jopa useampiakin vaikutusvaltaisia toimia, on tuloksena, että Venäjää hallitsee varsin rajoitettu määrä henkilöitä, noin 50 luvultaan, joista runsaasti puolet on juutalaisia. 

 

Juutolaisuuden suhde kristinuskoon. 

Juutalaisuuden suhde kristinuskoon on kielteinen, voisipa sanoa vihamielinen. Jo tunnettu varhaisroomalainen kirjailija Tertullianus totesi vuonna 198 j.Kr.: »Juutalaisten synagoogat ovat kristittyjen vainoamisen lähtökohtia». Ja edelleen: »Juudan kansa on kristittyjen pärjäämisen lähtökohta». Kuuluisa jumaluusoppinut, tohtori Rohling, osoittaa vuonna 1883 Paderbornissa ilmestyneessä teoksessaan, että juutalaiset itse myöntävät, että heidän rabbiininsa aiheuttivat lukuisten kristittyjen uhrikuoleman Rooman valtakunnassa. Keisari Antonius Pius suhtautui suopeasti kristittyihin, mutta rabbiini Jehuda, joka kuului keisarin suosikkeihin, sai hänet uskotelluksi, että Roomassa raivoava rut,ontapainen tauti oli kristittyjen aiheuttama, ja sen ajan tapoja noudattaen hävitettiin »syylliset» täydellisesti. Tämä tapahtui vuonna 155 j.Kr. Sama juutalainen lähde kertoo, että Marcus Aurelius vuonna 214 j.Kr. murhautti kaikki Rooman ja Kyproksen kristityt juutalaisten vehkeilyjen tuloksena. Myöskin Dioeletianuksen vainotoimenpiteisiin olivat juutalaiset syyllisiä. - Juutalainen Heinrich Georg F. Löwe, tunnettu Israelin »pyhien kirjojen» kääntäjä, toteaa »Schulehan Aruch»-kirjan esipuheessa (kirja ilmestyi Wienissä 1896): »Näyttää siltä, että ei huomata sitä juutalaiskansan omituisuutta, että se jähmettyneessä kopeudessaan, jota ei ole mahdollisuutta voittaa, asettaa eroittavan seinän itsensä ja toisten kansojen välille, kuten heidän aiheuttamansa kristittyjen vainoamiset ja roomalaisen hallitusvallan ärsyttäminen kristittyjä vastaan osoittavat.» 

Juutalaisten »pyhät kirjat» (Talmud, Schulehan Aruch ym.) suorastaan pursuavat vihaa kristittyjä vastaan, ja vaikkakin juutalaiset varovaisuussyistä ovat osaksi sensuroineet alkuperäisen tekstin, uhkuu niistä edelleen sammumaton viha. Tästä vihasta on juutalainen Cheskei Zwi Klötzel vuonna 1912 lausunut sanoja, jotka ansaitsevat tulla huomioiduiksi kautta koko kristityn maailman. Klötzel ottaa lähtökohdakseen Tanskan juutalaisen Aron Goldschmidtin romaanin »Ein Jude», »Eräs juutalainen», jonka johtavana ajatuksena on: »Minä olen asettava vihan sinun ja sinun vaimosi, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille», ja liittää tähän omia ajatuksiaan seuraavasti: »Tämän johtoaiheen nojalla on Goldschmidt esittänyt sen ajatuksen, jota jokainen tänään kavahtaa julkituomasta, ajatuksen iankaikkisesta vihasta juutalaisuuden ja. ei-juutalaisuuden välillä. Juutalaisvastaisuus ja juutalaisviha kuitataan juutalaisten keskuudessa vihalla kaikkea ei-juutalaista vastaan. Kuten me juutalaiset olemme tietoisia siitä, että jokainen ei-juutalainen sydämensä syvimmässä on juutalaisvihollinen - hänen täytyy olla - niin on myöskin jokainen juutalainen olemuksensa syvimmässä perukassa kaiken ei-juutalaisen vihaaja. Ja olkaamme avomielisiä: vaikka pitäisimme jotakin ei-juutalaista yksilöä kuinka korkeassa arvossa tahansa, vaikkapa olisimme hänen kanssaan ystävyyssuhteissa, jopa lankoutuneetkin, niin kuitenkin jokainen meistä asettaa ei-juutalaiset persoonattomana massana, henkenä, vaikutuspiirinä, sivistysyksikkönä - kuka sen uskaltaisi kieltää - juutalaisuuden varjoon. Uskon, että voitaisiin todistaa juutalaisuudessa olevan olemassa liikehtimistä, joka on juutalaisvastaisuuden tarkka peilikuva. Sitä minä nimitän suureksi juutalaiseksi vihaksi. Ken keskuudessamme ei ole sielullinen tai henkinen kuohilas, ken ylipäänsä kykenee vihaamaan, hän ottaa osaa tähän vihaan. Todellisuudessa ei mikään minussa ole niin elävää kuin vakaumukseni siitä, että jos on jotakin, mikä yhdistää koko maailman juutalaiset, niin se on tuo valtava, pyhä viha.» 

Juutalainen runoilija Heinrich Heine, joka erehtyen luetaan saksalaisten suurten kulttuurihenkilöiden joukkoon, kirjoitti kuvaavan hävyttömästi: »Kun aatteen lutikat poljetaan rikki, niin jättävät ne jälkeensä löyhkän, joka jää vuosituhansiksi lemuamaan. Sellainen aate on kristinusko, joka jo 1800 vuotta sitten tuli rikkipolietuksi, ja joka siitä asti on meiltä juutalaisraukoilta saastuttanut ilman». Eräs suurimpia erheitä, joita sekä aikalaisemme että esi-isämme ovat tehneet, on omaksua luulo, että juutalaisista kasteen avulla tulisi luotettavia kristittyjä.» Vastatodisteena esitän tässä ainoastaan yhden juutalaisen oman tunnustuksen, nimittäin professori Eduard Gansin lausunnon: »Kaste ja risteytys eivät vaikuta mitään. Jäämme vieläpä sadannessa polvessa juutalaisiksi, kuten 3000 vuotta sitten. Myöskin kymmenkertaisessa risteytyksessä jää rotumme hallitsevaksi, siinä syntyy nuoria juutalaisia». Suuri uskonpuhdistajamme ja oppi-isämme Martti Luther on viimeisinä elinvuosinaan ehkä ankarammin kuin kukaan nykyajan »antisemiitti» tuominnut juutalaiset ja juutalaisuuden. Vuonna 1543 hän kirjoitti ja julkaisi Wittenbergissä teoksen »Von den Juden und ihren Lügen» 16), »Juutalaisista ja heidän valheistaan». Tämä teos ei suinkaan ole ainoa Martti Lutherin juutalaisia vastaan kirjoittama, mutta hänen kaikki tämänkaltaiset kirjansa on varsin ymmärrettävien syiden takia yritetty salata suurelta yleisöltä taikka ne on koetettu julistaa vanhentuneiksi tai vähemmän ajankohtaisiksi. Totuus on kuitenkin, että juutalaiskysymys on tänään yhtä ajankohtainen kuin konsanaan suuren uskonpuhdistajan aikoina, vieläpä ratkaisevalla 'tavalla moninverroin ajankohtaisempi, sillä juutalaisten maailmanherruudesta käydään nyt ratkaisevaa taistelua. Lutherin asenne juutalaisuuteen pohjautuu hänen omiin kokemuksiinsa, sillä hänen tultuaan kuuluisaksi ryntäsivät juutalaiset »kirjanoppineet» Wittenbergiin yrittäen taivuttaa häntä heidän puolelleen uskonnonasioissa. Laajoissa väittelyissä heidän kanssaan Luther oppi perinpohjaisesti tuntemaan heidän suunnitelmansa, heidän vihansa kristittyjä vastaan, ja tästä syystä hän jätti jälkimaailmalle vakavaksi tarkoitetun varoituksen. Voimakkaalla ja sen ajan mutkattomalla kielellä Martti Luther julistaa: 

16) Ilmestynyt suomeksi vuonna 1939 Kustannus-Oy Vasaran toimesta Helsingissä. 

»Miten meidän kristittyjen on nyt tämän turmeltuneen kirotun juutalaiskansan kanssa meneteltävä? Meidän ei ole heitä siedettävä, vaikkakin he asuvat keskuudessamme ja me tiedämme heidän harjoittavan tällaista valehtelemista, jumalanpilkkaamista ja kiroamista, ettemme tekisi itseämme osallisiksi heidän kaikkiin valheisiinsa, kirouksiinsa ja jumalanpilkkaansa. Niin me emme voi tuota Jumalan vihan sammuttamatonta tulta (kuten profeetat sanovat) sammuttaa emmekä juutalaisia käännyttää. Meidän täytyy rukouksen ja jumalanpelon avulla harjoittaa ankaraa armeliaisuutta, jotta voisimme edes muutamia pelastaa tulesta ja liekeistä. Kostaa me emme saa, heillä on kosto niskassaan, tuhat kertaa ankarampi kuin mitä me voimme heille toivoa. Minä tahdon antaa tässä rehellisen neuvoni. 

»Ensiksi, että heidän synagoogansa tai koulunsa sytytettäköön tuleen, ja mikä ei tahdo palaa, se peitettäköön ja umpeenluotakoon maalla, ettei ikänä yksikään ihminen näkisi siitä kiveä eikä kuonaa. Ja tämä on tehtävä Herramme ja kristikuntamme kunniaksi, jotta Jumala näkisi, että me olemme kristittyjä ja ettemme ole tietoisesti tahtoneet emmekä sietäneet tällaista Hänen Poikaansa ja Hänen kristittyihinsä kohdistettua julkista valehtelemista, kiroamista ja herjaamista. Sillä mitä me tähän asti olemme tielämättömyydessämme sietäneet (minä itsekään en ole sitä tiennyt), sen Jumala on antava meille anteeksi. Mutta nyt kun me sen tiedämme, meidän pitäisi lisäksi läheisyydessämme suojella ja varjella sellaista juutalaista taloa, jossa he puhuvat Kristuksesta ja meistä valhetta, herjaavat, kiroavat, syljeskelevät ja häpäisevät Häntä ja meitä (kuten edellä on kuultu). Tämä olisi juuri samaa kuin jos me tekisimme sitä itse, ja paljon pahempaa, kuten hyvin tiedetään. 

»Toiseksi, että heidän talonsakin samalla tavalla rikkirevittäköön ja hävitettäköön, sillä niissäkin he harjoittavat samaa, mitä he kouluissaan harjoittavat. Sen sijaan heidän annettakoon asua ulkosuojissa ja talleissa, kuten mustalaisten, jotta he tietäisivät, etteivät he ole herroja maassamme, kuten he kerskailevat, vaan ainoastaan vankeja maanpaossa, kuten he lakkaamatta Jumalan edessä meistä parkumalla huutavat ja valittavat. 

»Kolmanneksi, että heiltä otettakoon pois kaikki heidän rukouskirjansa ja Talmudin selityksensä, joissa sellaista epäjumalanpalvelusta, sellaisia valheita, kirouksia ja jumalanpilkkaa opetetaan. 

»Neljänneksi, että heidän rabbiineitaan kiellettäköön elämän ja hengen menettämisen uhalla vastedes opettamasta, sillä sellaisen viran he ovat täydellä syyllä menettäneet, koska he pitävät juutalaisparkoja vankeinaan Mooseksen lauseiden (5. Moos. 17: 11-12) perusteella, joissa hän käskee, että heidän on oltava opettajilleen kuuliaisia ruumiin ja sielun menettämisen uhalla, vaikka Mooses selvästi lisää: mitä he sinulle opettavat Herran lain mukaan. Tämän nuo lurjukset kiertävät ja käyttävät tuon kansaparan kuuliaisuutta oman häijyytensä hyväksi Herran lakia vastaan ja valavat heihin sellaista myrkkyä, kirousta ja jumalanpilkkaa. 

»Viidenneksi, että juutalaisilta kokonaan peruutetaan tien ja saattovartion käyttöoikeus, sillä heillä ei ole maaseudulla mitään tekemistä, koska he eivät ole herroja, eivät virkamiehiä, eivätkä kauppiaita tai sentapaisia. Heidän on pysyttävä kotonaan. Minulle on sanottu, että nyt kuuluu eräs rikas juutalainen ratsastelevan maaseudulla kahdellatoista hevosella (hän tahtoo tulla kohabiksi) ja nylkee ruhtinaat, herrat, maat ja ihmiset puhtaaksi, niin että suuret herrat katsovat sitä karsaasti, Jos te, ruhtinaat ja herrat, ette voi kunnollisella tavalla kieltää sellaisilta nylkyreiltä tietä, niin koottakoon jokin ratsumiesjoukko heitä vastaan, koska te tulette tästä kirjasesta oppimaan, mitä en heidän kanssaan on meneteltävä, eikä heidän olemustaan ole suinkaan suojeltava. Sillä teidän ei pidä ettekä te myöskään voi heitä suojella, ellette sitten tahdo Jumalan edessä tulla kaikkiin heidän kauheuksiinsa osallisiksi. Mitä hyvää siitä voisi tulla, sitä tahtonette toki ajatella ja menetellä sen mukaan. 

»Kuudenneksi, että heiltä kiellettäköön koronkiskominen, jonka heiltä Mooses on kieltänyt, koska he eivät ole omassa maassaan eivätkä vieraiden maiden herroja, ja heiltä otettakoon kaikki omaisuus ja hopea- ja kultakalleudet ja pantakoon syrjään talletettaviksi. Ja syy on tämä: kaiken, niitä heillä on (kuten edellä on sanottu), he ovat meiltä varastaneet ja ryöstäneet koronkiskomisellaan, koska heillä muuten ei ole mitään muuta elinkeinoa. Tällaista rahaa on käytettävä siten (eikä muuten), että missä joku juutalainen on tehnyt todellisen parannuksen, hänelle annettakoon siitä käteen sata, kaksi tai kolme guldenia henkilön olosuhteen mukaan, jotta hän saisi elatuksen alkua vaimoparalleen ja pienille lapsilleen ja vanhojen tai vaivaisten ylläpitoon. Sillä sellainen huonolla tavalla ansaittu omaisuus on kirottua, ellei sitä Jumalan siunauksin käytetä hyviin ja hyödyllisiin tarkoituksiin». 

Meistä suomalaisista on 96 prosenttia Lutherin opetuslapsia ja me uskomme hänen opinkappaleisiinsa. Haluammeko me siis väittää, että hän on täydellisesti erehtynyt juutalaisiin nähden ja että hänen kokemuksensa ovat arvottomia meille, hänen sanansa tuulesta temmattuja ja hänen varoituksensa joutavia? Tuskin - sillä onhan kansankirkkomme edesmennyt, suuresti kunnioitettu ylipaimenkin, arkkipiispa Gustaf Johansson, joka tunsi juutalaiset ja jolla oli heistä jokseenkin samanlainen käsitys kuin Lutherilla, lausunut: »Juutalaiset odottavat Messiasta, joka tuo heille maailmanvallan. Messias on tullut, mutta hän ei tullut sellaisena kuin juutalaiset toivoivat. He kokoavat nyt rahoja ja koettavat kaikin keinoin heikentää muita kansoja, jotta Messiaalla tullessaan olisi helpompi päästä valtaan. Tämä väärä messiastoivo kannattaa juutalaisten pyrintöjä, mutta se pettää, sillä lupaus Messiaan maailmanhallinnosta toteutuu tulevassa maailmanajassa. Sionismi on luopunut isiensä uskosta ja uskonnosta». (Herättäjä n:o 1/1925). 

Tämä esitys juutalaisten asennoitumisesta kristinuskoon riittänee osoittamaan juutalaisten kielteisen ja vihamielisen suhtautumisen siihen. 

 

Juutalainen vapaamuurarius. 

Esitettävinä olevissa »pöytäkirjoissa» on usein puhe vapaamuurariudesta. Näin ollen meidän on tutkittava tämän salaseuran suhteita juutalaisuuteen, mutta sitä ennen on lukijalle esitettävä muutamia yleisiä tietoja vapaamuurarien veljeskunnista. 

Keskiajan kuvanveistäjät, kivenhakkaajat, muurarit ja varsinkin tuomiokirkkojen, linnojen ym. Suurisuuntaisten rakennuksien urakoitsijat - rakennusmestarit – olivat sangen kuuluisia henkilöitä. Ammattinsa puolesta joutuivat he silloisen Euroopan hengellisten ja maallisten hallitsijoiden ja suurten herrojen kanssa kanssakäymiseen, josta taas johtui, että nämä rakennusammatin edustajat hankkivat itselleen silloisiin olosuhteisiin nähden varsin laajan yleissivistyksen ja maailmantuntemuksen. Kun he sitten turvatakseen ammattisalaisuuksiaan perustivat oman järjestönsä, jonka toimialue ulottui yli koko mantereen, pyrki heidän kokouksiinsa paljon sekä älymystöön että ylimystöön kuuluvia ei-rakennusmiehiä joko viettämään aikaa »tupakkapuhein», hankkimaan kaupallisia tietoja vieraista maista tai suosituksia jollekin vaikutusvaltaiselle suurmiehelle. Näin ollen tämä »ammattiliitto» sai alunperin eräänlaisen kansainvälisen vivahduksen, vaikkakaan ei siinä mielessä, miksi kansainvälisyyttä nykyisin kutsutaan. Mainittu järjestäytyminen tapahtui alunperin Ranskassa, jonka arkistot kertovat, että ensimmäinen vapaamuurariloosi perustettiin Pariisiin vuonna 1258 17). Nimitys »vapaamuurari», - englanniksi »freemason» - johtuu siitä, että senaikuiset rakentajat kutsuivat itseään muurareiksi, ja koska heille oli myönnetty erinäisiä oikeuksia ja vapauksia, mm. he suosituksiensa perusteella saattoivat vapaasti kulkea maasta maahan, niin heistä tuli vapaita muurareita, niitten ammattilaisten vastakohtana, jotka olivat sidotut paikalliseen, toisarvoisempaan työhön. Kuten sanottu, vapaamuurarit kokoontuivat looseihin, joka nimitys johtuu englanninkielen »lodgesta», ja on yhä vielä käytännössä vapaamuurarisanastossa. Voidaan sanoa, että vapaamuurarius alunperin oli puhtaasti ammatillinen yhteenliittymä, joka ei puuttunut politiikkaan. Euroopassa käytyjen suurten sotien johdosta - varsinkin 30-vuotissodan takia - rakennustoiminta kuitenkin lamaantui, kuten nykyisenkin sodan johdosta on tapahtunut ja kuten pula-aikana oli asianlaita, ja loosien toiminta tyrehtyi mannermaalla jatkuakseen sitten Englannissa, missä kuningashuone harrasti rakennustaidetta 18). Näin siirtyivät vapaamuurariuden elinvoimaiset jäännökset Englantiin, josta sittemmin on tullut tämän vaikutusvaltaisen salaliiton tyyssija - brittien imperiumin laajentamiseksi. Ammatilliset näkökohdat joutuivat kuitenkin vähitellen varjoon, ja looseissa tähänasti vieraina olleita ei-ammattilaisia ruvettiin hyväksymään jäseniksi 19). Ennen pitkää kehitys veikin siihen, että hyväksytyt ei-ammattilaiset ottivat vallan käsiinsä 20), ja siitä lähtien voidaan sanoa vapaamuurariuden rappeutumisen alkaneen. Ei ajettu enää ammatillisia harrastuksia, vaan ryhdyttiin politikoimaan oman ryhmäkunnan hyväksi, jolloin omanvoitonpyyntö tuli »veljien» johtotähdeksi. 

17) On väitetty, että Yorkin kaupunkiin Englannissa olisi Perustettu veljeskunnan 100si jo vuonna 936, mutta ns Yorkin peruskirjan aitoutta ei ole voitu todistaa. Myöhemmin on Poliittinen vapaamuurarius mielellään yrittänyt todistaa syntyneensä jo Salomonin temppelirakennuksen aikana ja se on suorastaan naurettavalla tavalla kerskaillut salaseuran »ikivanhoilla perinteillä». Jos uskoisi vapaamuurareita, niin jo Aatami olisi kuulunut johonkin loosiin. 

18) Tästä johtuu, että vielä nykyajankin vapaamuurarius, jolla totisesti ei ole aavistustakaan rakennustaiteesta, yhä edelleen jaarittelee »kuninkaallisesta taiteesta», kun on kysymys veljeskunnan hullunkurisista menoista ja sangen kyseenalaisesta toiminnasta. 

19) Puhuttiinkin työtät,ekevistä ja hyväksytyistä muurareista. Edelliset olivat ammatiltaan tosiaan muurareita. jälkimmäiset vain »hengessä mukana». Tästä johtuu, että vapaamuurarikielessä tehdään ero vanhan toiminnallisen ja uuden aatteellisen vapaamuurariuden välillä, jolloin nykyajan »veljet» lukeutuvat »aatteelliseen» haaraan. 

20) Vuonna 1717 yhdistettiin Lontoossa toimivat neljä loosia yhteen suurloosiin, jonka suurmestariksi tuli Montagun herttua. 

Tämän suppean selostuksen puitteissa ei ole mahdollista käsitellä vapaamuurariuden kehityksen kulkua: kuinka se on osallistunut kaikkiin suuriin kumousliikkeisiin 21), kuinka se on lietsonut vihaa aikaansaadakseen sotia 22) ja kuinka vapaamuurariuden vaikutusvallan seurauksena on syntynyt taloudellisia pula-aikoja, jotka ovat tuottaneet veljeskunnan jäsenille taikka johtaville ryhmille yhä enemmän rahaa ja mahtia. 

21) Ranskan suuri vallankumous oli myös vapaamuurarien »saavutus». 

22) Sarajewon murha, josta maailmanpalo 1914-18 syttyi, oli vapaamuurarien työtä. 

Jo varhaisessa kehitysasteessa juutalaiset rahamiehet soluttautuivat looseihin, Suhteet juutalaisiin laajentuivat nopeassa tahdissa. ja niiden periaatteellinen laatu selvinnee parhaiten s_-uraavasta Yhdysvaltojen ylirabbiinin, tohtori Isaac Wisen sanoista, jotka julkaistiin juutalaisessa »Israelite of America»-lehdessä elokuun 3 p:nä 1866: »Masonry is a Jewish institution, whose history. degrees, charges, passwords and explications are Jewish from beginning, to end» eli suomeksi: »Vapaamuurarius on juutalainen rakennelma, jonka historia, asteet, virat, tunnussanat ja julistukset ovat juutalaisia alusta loppuun asti». Edelleen on juutalainen vapaamuurari, tohtori G. Karpeles lausunut eräässä juutalaisen vapaamuurariveljeskunnan »B'nai B'rithin» juhlajulkaisussa vuodelta 1902, sivulla 107: »Vapaamuurariuden aate on myöskin s;säisestä pakotteesta syntynyt juutalaisuudesta, sen perustajana pidetään Salomonia, joka näki Israelin korkeimman kukoistuksen. Sen sanasto ja nimitykset ovat suurimmaksi osaksi hebreasta otetut». Tähän voisi lisätä. että juutalaiset odottavat uutta »kukoistusta» - meidän kustannuksellamme - juuri vapaamuurariuden avulla. 

Korkean asteen vapaamuurariveli Hermann Gloede, jonka tehtävänä on ollut aikanaan Saksassa kirjoittaa erinäisiä vapaamuurariuden ohjesääntöjä, sanoo: »Koska tapamme liittyvät suoranaisesti juutalaiseen papillisuuteen, niin voidaan katsoa tottumuksemme pitää päämme peitettynä merkiksi siitä, että muodostamme pyhän papillisen yhteiskunnan». Tosiasia on, että veljeskunta - myöskin meillä - kokoontuu istuntoon silinterihattu päässä, siis kuten juutalaiset synagoogassaan. (Viimemainitut käyttävät kuitenkin toisenlaisia päähineitä). Vapaamuurarit jäljittelevät täten käyttäytymisessään juutalaisia. 

Ranskalainen vapaamuurarilehti »Le Symbolisme» kirjoitti vuonna 1928: »Ensimmäinen tekomme on oleva juutalaisen rodun ylistäminen, rodun, joka on säilyttänyt tietämisen jumalallisen sisällyksen muuttumattomana». Tämä kehoitus oli tarkoitettu Ranskan kansalaisille, ja se todistaa, miten suuren arvon vapaamuurarit asettavat Juutalaisten »tietämiseen, joka - Israelin vaellusmatkoista huolimatta - »pyhien kirjojen» avulla on säilynyt muuttumattomana tähän päivään saakka. - Itämaitten historioitsijat A. Garkawi ja tohtori L. Katzenelson, jotka molemmat ovat juutalaisia, ovat Pietarissa ennen viime maailmansotaa julkaisseet erään »Juutalaisen eneyklopedian», tietosanakirjan, jossa melkoisen laajasti ja peittelemättä käsitellään vapaamuurariutta. Kymmenennessä niteessä, sivulta 677 lähtien, kerrotaan, kuinka vapaamuurariudessa on ajan mittaan muodostunut useampia järjestelmiä eli »systeemejä» useammanlaisine arvoasteineen. Alussa oli arvoasteita vain kolme, oppilaan, kisällin ja mestarin, mutta sen mukaan kuin inhimillinen turhamaisuus pääsi vaikuttamaan looseissa - juutalaiset käyttivät sitä tietenkin hyväkseen - muodostui uusia »systeemejä», joilla oli useampia asteita kunnostautuneille veljille. Tällöin lisättiin erittäin kekseliäästi käytettävänä olevien »arvonimien» lukua. oppilaitten, kisällien ja mestarien, lisäksi annettiin sellaisia arvonimiä kuin »Salomonin juutalainen (Israelite Salomonien eli Salomonique), »Uskovainen juutalainem» (Déiste Juif), »Kadoschin ritari», »Salomonin temppelin käskynhaltija», »Salornonin temppelin hallintomies», »Salomonin temppelin valtuusmies», »Salomonin temppelin sinetinvartija», »Salomonin temppelin tarkastaja», »Salomonin temppelin yliarkkitehti», »Salomonin temppelin rahanvartija», »Salomonin temppelin vaakunanpitäjä», »Salomonin temppelin suurmarski», jne. Kaikki nämä eriskummalliset »arvonimce» ovat enemmän tai vähemmän juutalaisvoittoisia ja osoittavat nekin puolestaan, kuinka juutalaishengen läpitunkema vapaamuurarius on. Lisäksi tulee vielä, että koko tämä aikaihmisten ilveily on äärimmäisyyteen asti mauton. 

Toteamme vielä, että n.s. ruotsalainen systeemi, johon meikäläiset ruotsinkieliset muurarit lukeutuvat, - Pyhän Augustinin loosi, Pyhän Henrikin loosi, Pyhän Phoenixin loosi ja Korsholm-loosi - juutalaisessa tietosanakirjassa mainitaan sellaisena, »joka on erityisesti kristillisten ainesten läpitunkema». Tämä ei suinkaan merkitse, että vapaamuurarit jakautuisivat toisiaan vihaaviin ryhmiin. Asianlaita on se, että on esitettävä erilaisia tunnuksia eri puolilla maailmaa, jotta saataisiin kaikki herkkäuskoiset mukaan ja jotta jokaiselle yksilölle voitaisiin tarjota oikea ja häntä miellyttävä ulkokuori. Tosiseikaksi jää, ettei maailmassa ole kuin yksi ainoa vapaamuurarius. Tästä sanoo saksalainen korkean asteen veli August Horneffer kirjassaan »Der Bund der Freimaurer», »Vapaamuurarien Liitto»: »Ken liittyy vapaamuurariliittoon, hänen on annettava pyhä lupaus (vala), hänen on alistuttava juhlalliseen vihkimiseen, hänen on osoitettava huomattavaa uhrivalmiutta (loosien jäsenmaksut ovat melkoiset); hän seisoo näitten vaatimusten täyttämisen jälkeen erään henkisen perhe- ja sukulaispiirin keskuudessa. Kaikki maapallon vapaamuurarit nimittävät häntä veljeksi». Edelleen saksalainen vapaanmuurarijäsenlehti »Leipziger Frelmaurerzeitung» kirjoittaa 28.6.1873: »Meille vapaamuurariveljille ei loosi ole ahtaasti neljän seinän rajoittama tila, vaan maailma on meille loosi». Sveitsiläisen Alpina-loosin suurmestari Quartier la Tente lausui 1901 Genevessä pidetyssä vapaauurarikongressissa: »Meidän on juurrutettava vapaamurariuden valon vastustajiin tietoisuus, että kaikki loosit ovat solidaarisia ja että vapaamuurarius muodostaa vhden kokonaisuuden». - On kyllä myönnettävä, että oli olemassa looseja, jotka tarkoituksellisesti eivät hyväksy juutalaisia jäsenikseen. Toiselta puolen on olemassa 1ooseja, jotka harjoittavat »jäsenhankintaansa ainoastaan juutalaisten keskuudessa. Vihamielisyys ei suinkaan vallitse heidän kesken, vaan he ovat määrättyjen »diplomaattisten» yhdysmiesten kautta kosketuksessa toisiinsa taikka harrastavat jäsentensä kautta kanssakäymistä. »B'nai B'rith»-loosi oli puhtaasti juutalainen suurloosi ja sen jäsenillä oli vapaa pääsy jokaiseen muuhun loosiin, siis myöskin sellaisiin, Jotka naamioimissyistä esiintyvät juutalaisvapaina. Paitsi »B'nai B'rith»-loosia oli olemassa vielä lukuisia muitakin juutalaislooseja, joista mainittakoon: Independent Order Briss Abraham, Independent Order Free Sons of Israel, Grand Order of Israel, Older Achei Briss. Order of Ancient Maccabeans, Order Achei Ameth, Kesper Shel Barzel, Ahavat Israel, Loyal Order of Moses, Independent Order Mosche, jne. 

»Die Bauhütte», Saksan vapaamuurariuden äänenkannattaja, kirjoitti vapaamuurarien hyväntekeväisyydestä vuonna 1872, sivulla 140: »Mikäli loosi harjoittaa hyväntekeväisyyttä, niin se ei tapahdu osanotosta köyhyyttä kohtaan, vaan ainoastaan suorittaakseen lunnaita ulkomaailman katseltavaksi». Vapaamuurarjen kuukausijulkaisu »Latomia» kirjoitti heinäkuun numerossaan vuonna 1865 samasta asiasta: »Hyväntekeväisyys palvelee vapaamuurareita ainoastaan, jotta voitaisiin kätkeä jotain muuta», ja unkarilainen vapaamuurarilehti »Kelet» kirjoitti heinäkuun numerossaan 1911: »Me rakennamme uuden yhteiskuntaljärjestelmän perustan. Siihen tarvitsemme salaperäisyyttä, jotta pysyisimme yhdessä. Hyväntekeväisyys on vain silmänlumetta, joka tarpeettomaksi tultuaan poistetaan. Salassapitämisen lupauksella ei olisi enää järkiperäistä tarkoitusta, jos olisi kyseessä vain hyväntekeväisyys, ja kammottavat vapaamuurarivalat eivät olisi tarpeen,». 

Tällaista on siis todellisuudessa vapaamuurareiden harjoittama ns. »hyväntekeväisyys». 

 

Suhteemme juutalaisuuteen. 

Tässä esittelyssäni olen käyttänyt melkein yksinomaan juutalaisia lähteitä, mutta en yksipuolisesti jostakin määrätystä maasta, vaan koko Euroopasta sekä myös Yhdysvalloista otettuina. Täinän menettelytavan avulla olen halunnut todistaa, ettei juutalaiskysymys rajoitu johonkin määrättyyn maahan, kuten esimerkiksi Saksaan, vaan että se on ajankohtainen kaikkialla, missä ihmisiä asuu. Se ei ole ajankohtainen sentakia. että juutalaisia vainottaisiin - eihän juutalaisten vastustajilla ole sananvaltaa esimerkiksi Englannissa, Yhdysvalloissa eikä Etelä-Amerikan valtioissa, Ruotsissa ym. -, vaan siksi, että maailmanjuutalaisuus suhtautuu vihamielisen hyökkäävästi ja röyhkeän kopeasti muihin kansoihin. Meillä ei-juutalaisilla on oikeus, jopa velvollisuuskin - koska olemme teoistamme vastuussa tuleville sukupolville - puolustautua näitä hyökkäyksiä ja vihan-, röyhkeyden- ja kopeudenosoituksia vastaan. Vain silloin, kun näin menettelemme, olemme Martti Lutherin hengen mukaisia taistelevia kristittyjä. 

Kolmessakymmenessäviidessä vuodessa on juutalaisten lukumäärä kohonnut melkein kolminkertaiseksi. Samanaikaisesti toiset kansat kärsivät väkiluvun alentumisen kirouksesta. Mikäli kehitys jatkuu edelleen samaan suuntaan, toteutuvat juutalaisten maailmanvaltiussuunnitelmat nopeasti. 

Juutalaiset, jotka meille saarnaavat kansainvälisyyden ihanteista, kansallisten rajojen poistamisesta, rotuoppien mielettömyydestä ja siitä paratiisista, joka on syntyvä, kun kaikki kansat perinteisiin, kansallisiin ominaisuuksiin ja kieleen katsomatta yhdistetään yhdeksi ainoaksi massaksi, eristäytyvät itse mitä ankarimmin säilyttääkseen juuri kaiken sen, mitä he kehoittavat toisia hylkäämään.

 

Helsingissä, lokakuussa 1943. 

Gunnar Lindqvist.

 

 

 

POYTÄKIRJAT

 

1. POYTAKIRJA 

Puhukaamme asioista juurtajaksain, keskustelkaamme mutkattomasti ja ilman tyhjänpäiväisiä lauseparsia sekä valaiskaamme jokaista yksityiskohtaa vertauksin ja johtopäätöksiä tekemällä. 

Tämän vuoksi haluan esittää järjestelmämme sekä meidän että ei-juutalaisten näkökannalta katsoen. 

Meidän on aina muistettava, että sellaisia ihmisiä, joilla on huonot vaistot, on olemassa paljon enemmän kuin sellaisia, joiden luonnetta hyvät ominaisuudet hallitsevat. Sentähden valtionhallinnossa saavutetaan parempia tuleksia väkivallan ja häikäilemättömyyden kuin akateemisten väittelyiden avulla. Jokainen ihminen pyrkii valtaan, jokainen haluaisi itsevaltiaaksi, jos vain siihen pystyisi, ja useimmat olisivat valmiit uhraamaan omien etujensa hyväksi kaikkien muitten edut. 

VOIMA - OIKEUS. Mikä on pitänyt aisoissa ne villieläimet, joita nimitetään ihmisiksi? Mikä heitä on tähän saakka johtanut? 

Yhteiskuntaelämän alkuasteilla he alistuvat raa'an Ja sokean voiman alaisiksi, myöhemmin taas lakiin, joka on samaa voimaa, vaikkakin peitetyssä muodossa. Tästä teen sen johtopäätöksen, että luonnonlain mukaan voima on oikeutta. 

VAPAUS VAIN KUVITTELUA. VAPAAMIELISYYS ELI LIBERALISMI. Poliittinen vapaus on aate, mutta ei tosiasia. Tätä aatetta täytyy osata soveltaa sillo'n, kun on jonkinlaisen syötin avulla houkuteltava kansanjoukkoja omaan puolueeseen, jos tämä on päättänyt kukistaa vallassa olevan puolueen. Tämä tehtävä helpottuu, jos vapauden aate eli ns. vapaamielisyys tarttuu vastustajaankin, joka tämän aatteen nimissä luopuu osasta valtaansa. Tästä ilmenee teoriamme ylemmyys: käsistä päästettyihin ohjiin tarttuu olemassaolon lain mukaisesti uusi käsi, koska sokeat kansanjoukot eivät tule toimeen päivääkään ilman johtajia. Uusi mahti asettuu siten vapaamielisyyden heikontaman vanhan tilalle. 

KULTA. USKONTO. ITSEHALLINTO. Meidän aikanamme on kullan voima astunut liberalismin, vapaamielisyyden, tilalle. Oli aika, jolloin uskonto hallitsi. Vapauden aate on saavuttamaton, koska kukaan ei voi käyttää sitä järkevästi. Antakaa kansalle vaikkapa vähäksikin aikaa itsehallinto, ja se muuttuu vallattomuudeksi. Pian syntyy keskinäisiä riitaisuuksia, jotka nopeasti johtavat yhteiskunnallisiin voimainmittelyihin. Tällöin valtiot sortuvat ja niiden merkitys muuttuu tuhkaksi. 

RAHAN HERRUUS. Jos valtakunta uupuu omiin sisäisiin mullistuksiinsa tai jos se niiden vuoksi joutuu ulkoisEn vihollisensa käsiin, voi sen kummassakin tapauksessa katsoa joutuneen lopullisesti tuhon omaksi: se on silloin meidän vallassamme. Rahan herruus, joka on kokonaan ineidän käsissämme, ojentaa silloin sille pelastavan olienkorren, johon sen on vasten tahtoaankin pakko tarttua, koska se muuten joutuu perikatoon. 

SISÄINEN VIHOLLINEN. Kysyn siltä, joka vapaamielisyydessään pitäisi sellaista menettelyä moraalittomana: jos jollakin valtakunnalla on kaksi vihollista ja jos ulkoista vastaan on lupa käyttää kaikkia taistelukeinoja salaamalla sotasuunnitelmat häneltä, hyökkäämällä hänen kimppuunsa yöllä ja ylivoimaisin joukoin, niin miksi tällaiset keinot olisivat luvattomia ja moraalittomia vielä vaarallisempaa sisäistä vihollista, yleisen järjestyksen ja hyvinvoinnin tuhoajaa, vastaan käytettyinä? 

KANSANJOUKOT. LAITTOMUUS. Miten saattaa terveesti ja johdonmukaisesti ajatteleva henki toivoa, että kansanjoukkoja voitaisiin menestyksellisesti hallita järkevien kehoituksien ja hyväntahtoisen puheen avulla, koska kansanjoukoilla on mahdollisuus vastaväitteisiin. Tämä mahdollisuus tosin näyttää järjettömältä, mutta pintapuolisesti ajattelevasta kansasta se tuntuu miellyttävältä. Suuret laumat, jotka yleensä ovat taipuvaisia antautumaan intohimojensa, taikauskon, tottumuksiensa, perinnäistapojensa ja hempeitten opinkappaleiden valtaan, sotkeutuvat puoluehenkeen, joka tekee keskinäisen ymmärtämyksen mahdottomaksi, vaikkakin sitä järkisyin valmisteltaisiin. Kansanjoukkojen ratkaisut ovat aina riippuvaisia satunnaisesta tai keinotekoisesti hankitusta enemmistöstä, joka valtiotaidon viekkauksista tietämättömänä antaa johdattaa itsensä mitä järjettömimpiin päätöksiin ja aiheuttaa silen laittomuuden alkua valtionhallinnossa. 

VALTIOTAITO JA MORAALI. Politiikalla ei ole mitään tekemistä moraalin kanssa. Hallitsija, joka pitää siveyssääntöjä ohjeenaan, ei voi olla varma valtaistuimestaan. Sen, joka haluaa hallita, on turvauduttava viekkauteen ja teeskentelyyn. Kansan jalot ominaisuudet - suoruus ja rehellisyys - eivät sovellu politiikkaan, sillä ne syöksevät hallitsijat valtaistuimelta varmemmin kuin voimakkainkaan vihollinen. Olkoot ne gojimien valtioiden ominaisuuksia, me emme missään tapauksessa anna niiden ohjata toimintaamme. 

VÄKEVÄN OIKEUS. OIKEUTEMME PERUSTUU VOIMAAN. Sana ->oikeus~ on keinotekoinen, kuviteltu, eikä millään tavalla todistettu käsite. Se merkitsee vain: anna minulle, niitä ininä haluan, jotta voisin osoittaa olevani sinua väkevämpi. 

MISTÄ OIKEUS ALKAA? MISSÄ SE LAKKAA? Valtioon, jonka hallitusvalta on huonosti järjestetty, lait arvottomia ja hallitsija heikko, tuon minä uuden oikeuden: väkeväminän oikeuden käydä valtion kimppuun, kumota kaikki voiniassaolevat säädökset ja lait, muuttaa kaikki laitokset ja saattaa itseni niiden herraksi, jotka ovat jättäneet meille valtansa luovuttuaan silitä vapaamielisyyden vaikutuksen alaisena vapaaehtoisesti. 

VAPAAMUURARI-JUUTALAISUUDEN VOITTAMATTO1V1UUS. Nyt, kun vallat horjuvat, tulee mahtimme olemaan voittamattomanipi kuin mikään muu, koska se tulee olemaan näkymätön siihen saakka, kunnes se kehittyy niin lujaksi, ettei mikään viekkaus voi sitä järkyttää. 

TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT. Siitä ohimenevästä pahasta, jota meidän on pakko harjoittaa, syntyy se hyvä, mikä johtuu järkkymättömästä hallituksesta, joka jälleen panee käyntiin kansojen sääntöjenmukaisen, vapaamielisyyden häiritsemän koneiston. Tarkoitus pyhittää keinot, Kääntäkäämme huomiomme pikemmin suunnitelmiemme välttämättömyyteen Ja hyötyyn kuin niiden hyvyyteen ja moraal~in. Edessämme on strateegisesti valmistettu toimintaohjelma, josta emme missään tapauksessa saa poiketa, sillä silloin saattaisivat monen vuosisadan aikana suoritetun työmme tulokset tuhoutua. 

KANSANJOUKKO ON SOKEA. Menestyksellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi on otettava huomioon kansanjoukkojen alhaisuus, vaihtelevaisuus ja kyvyttömyys sanansa pitämiseen sekä omien elämänehtojensa ja oman hyvinvointinsa ymmärtämiseen. On oltava selvillä siitä, että joukkojen valta on sokea, järjetön, itsepäinen, altis joka suunnalta tuleville vaikutelmille. Sokea ei voi johtaa sokeita, vaan vie heidät syvyyden kuilun partaalle. Kansanjoukosta nousseet yksilöt, vaikkapa olisivatkin neroja, eivät siis pysty kansan johtajiksi, ellei heillä ole valtiollista tietoutta, vaan vievät sen tuhoon. 

POLITIIKAN AAKKOSET. Ainoastaan lapsesta saakka yksinvaltiaaksi kasvatettu voi täydellisesti käsittää vaitiollisen toiminnan aakkoset. 

PUOLUERIIDAT. Oman onnensa nojaan, s.o. sen omasta keskuudesta nousseitten johtajien käsiin, jätetty kansa tuhoutuu puolueriitaissuuksien, jotka vallanhimo ja kansansuosion tavoitleleniinen herättää, sekä niiden kautta syntyvän epäjärjestyksen vuoksi. Kuinka olisi mahdollista, että kqnsanjoukot voisivat rauhallisesti, ilman kademieltä, arvostella ja selvittää koko maan asioita, joita ei koskaan saa sekoittaa yksityisetuihin? Kykenevätkö he puolustamaan maata ulkoisia vihollisiaan vastaan? Sitä ei voi. edes ajatellakaan, sillä suunnitelmaa, jossa on yhtä monta mieltä kuin miestäkin, on mahdoton toteuttaa ja käsittää hajanaisuutensa vuoksi. 

TARKOITUKSENMUKAISIN HALLITUSMUOTO ON ITSEVALTIUS. Ainoastaan itsevaltiaan toimesta suunnitelmat voidaan saada riittävän selviksi, oikeaan järjestykseen ja toteutetuiksi valtiokoneistossa. Tästä johtuu, että valtiovalta, jos sen käytössä tahdotaan olla tarkoituksenmukaisia, on keskitettävä yhden vastuunalaisen henkilön käsiin. Ilman täydellistä itsevaltiutta, jota eivät toteuta kansanjoukot, vaan heidän johtajansa, olkoonpa hän kuka tahansa, ei mikään sivistys voi säilyä. Kansanjoukot ovat barbaareja, jotka paljastavat raakalaisuutensa joka tilaisuudessa. Niinpian kuin kansanjoukot omaavat itselleen vapauden, muuttuu vapaus sekasorroksi, joka on raakalaisuuden pahin muoto. 

VAKIJUOMAT. PAHEET. Katsokaa noita väkijuomien päihdyttämiä eläimiä, joiden järjen on sumentanut viina, jonka rajattomaan nauttimiseen vapaus heidät oikeuttaa! Emme voi sallia oman kansamme joutuvan yhtä pitkälle. Väkijuomat ovat tylsistyttäneet ei-juutalaiset kansat, ja niiden nuoriso on varhaisen paheellisen elämän turmelema. Nuorison ovat tähän elämään houkutelleet asiamiehemme, joita ovat yksityisopettajat, palvelijat, rikkaitten perheitten kotiopettajattaret, kauppa-apulaiset ja monet muut, heidän joukossaan naisemme ei-juutalaisissa huvittelupaikoissa. Näihin viimemainittuihin luetaan niin kutsutut »ylempien seurapiirien naiset», jotka ovat vapaaehtoisia haureuden ja ylellisyyden tien vaeltajia. 

JUUTALAISTEN VAPAAMUURARILOOSIEN PERIAATTEET. Tunnussanamme on voima ja teeskentely. Valtiollisissa asioissa voittaa vain voima varsinkin, jos se on yhdistynyt kyvykkyyteen, joka on välttämätöntä kansan johtamisessa. Väkivalta on ensimmäinen periaate, ja viekkaus sekä teeskentely ovat sellaisen hallituksen voimakeinoja, joka ei halua alistua jonkun uuden mahdin alle. Tämä paha on ainoa keino päämäärän saavuttamiseksi, pääsemiseksi pahasta hyvään. Älkäämme siksi kavahtako lahjomista, petosta ja kavalluksia, jos ne voivat auttaa meitä pääsemään päämääräämme. Valtiotaito vaatii kykyä osata pelkäämättä ryöstää toiselta omaisuus, jos sen avulla saatetaan toiset kuuliaisiksi ja saavutetaan valtaa. 

TERRORI JA VÄKIVALTA. Hallituksellamme, joka kulkee rauhallisen valloituksen tietä, on oikeus korvata sodan kauhut julistamalla vähemmän huomiota herättäviä, mutta tarkoituksenmukaisempia kuolemantuomioita sen terrorin ylläpitämiseksi, joka pakoittaa kansan sokeaan ja ehdottomaan tottelevaisuuteen. Oikeudenmukainen, mutta järkähtämätön ankaruus on valtiovallan tärkein tuki. Meidän on noudatettava tätä väkivallan ja teeskentelyn ohjelmaa ei ainoastaan oman etumme vuoksi, vaan myöskin siksi, että se on velvollisuutemme ja tuo meille voiton. Taitavat, kylmät ennakkolaskelmat merkitsevät juuri yhtä paljon kuin ne keinot, joita käytetään hyväksi. Siksi me tulemme voittamaan, emme niinkään paljon keinojemme kuin oppimme järkähtämättömyyden avulla, ja alistamaan kaikki kansat valtaamme. Me tiedämme olevamme kylliksi taipumattomia voidaksemme kukistaa jokaisen tottelemattomuudenyrityksen. 

VAPAUS. TASA-ARVOISUUS. VELJEYS. Jo muinaisaikoina heitimme kansain keskuuteen sanat »vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus», joita mielettömät papukaijat ovat senjälkeen kaikkialla maailmassa toistaneet ja rientäneet kaikilta ilmansuunnilta näitä syöttejämme kohden. Niiden avulla on hävitetty maailmasta todellinen henkilökohtainen vapaus ja hyvinvointi, mikä ennen oli turvattuna suurten laumojen väkivaltaa vastaan. Viisaatkaan ja ymmärtäväiset ei-juutalaiset eivät käsittäneet näiden sanojen todellista merkitystä ja niiden sisäistä ristiriitaisuutta. He eivät huomanneet, ettei luonnossa ole olemassa mitään tasa-arvoisuutta eikä voi olla mitään vapautta, koska jo itse luonto on säätänyt järjen, luonteen ja taipumukset erilaisiksi eri yksilöillä. Lisäksi luonnon koko elämä on riippuvainen sen omista laeista. Ei-juutalaiset eivät ajattele, että kansanjoukko on sokeata voimaa, että sen keskuudesta valitut nousukkaat ovat yhtä sokeita kuin kansanjoukko itse, että asioista selvillä oleva, vaikka hän olisi tyhmäkin, osaa hallita, kun taas asioita tuntematon, olkoonpa hän vaikka nero, ei ymmärrä politiikkaa eikä valtiotaitoa. Kaikki tämä on jäänyt ei-juutalaisilta huomaamatta. 

PERINNÖLLISEN HALLITUKSEN PERIAATE. Ja kuitenkin perinnöllinen hallitus aikoinaan perustui juuri näihin periaatteisiin, sillä isä jätti perinnöksi pojalleen tiedon kaikista valtion asioista, jottei kukaan muu kuin saman hallitsijasuvun jäsen pääsisi perille näistä salaisuuksista, ei ainakaan hallittava kansa. Aikojen kuluessa tällainen valtiotaidon perintöjärjestelmä on joutunut syrjään ja se on ollut asiallemme eduksi. 

EI-JUUTALAISEN YLIMYSTÖN ETUOIKEUKSIEN HÄVITTÄMINEN. Kaikkialla maailmassa ovat sanat »vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus» salaisten asiamiestemme avulla keränneet joukkoihimme runsaasti väkeä, joka on riemunnelin kantanut lippuamme. Ja kuitenkin nämä sanat ovat matoja, jotka ovat nakertaneet ja syöneet gojimien hyvinvoinnin, hävittäneet levon, rauhan, yksimielisyyden ja heidän valtansa pohjan ja perustuksen. Tulette näkemään, että tämä on valmistanut meidän riemuvoittoamme: se on antanut käsiimme tärkeimmän valttimme, gojimien ylimystön etuoikeuksien lakkauttamisen, se on sen pohjan ja perustuksen poistamisen, joka oli ainoana eri kansakuntien turvana meitä vastaan. 

UUSI YLIMYSTÖ. Entisen perinnöllisen ylimystön raunioilla olevan henkisen ylimystön johtoon olemme asettaneet rahan ylimystön. Takeena siitä, että tälle uudelle ylimystölle annetaan sille kuuluva arvo, on sen meistä riippuva rikkaus sekä omien viisaitten miestemme meidän eduksemme johtama tiede. 

INHIMILLISTEN HEIKKOUKSIEN ARVIOINTIA. Voittoamme on helpoittanut vielä sekin, että me aina ollessamme muitten kanssa tekemisissä olemme koskettaneet ihmisen herkimpiä kieliä - oman edun tavoittelemista, itsekkäitä pyyteitä, ihmisten mittaainattomia aineellisia tarpeita. Jokainen näistä heikkouksista jo voi tukahduttaa yksilön itsenäiset aloitteet alkuunsa, sillä mielihalujensa orjina ihmiset alistuvat sen käytettäviksi, joka on ostanut heidän työvoimansa. 

VAPAUDEN HARHAKUVITELMAN avulla olemme saaneet uskotelluksi suurille kansanjoukoille, että hallitukset ovat ainoastaan maan oikean omistajan, nimittäin kansan, omaisuuden vartijoita, joita siitä syystä voi vaihtaa uusiin aivan kuin käsineitä. 

Se seikka, että valtionpäämiehet voidaan eroittaa viroistaan, on saattanut heidät täydellisesti meidän käsiimme. 

 

2. POYTÄKIRJA 

JUUTALAISTEN YLIVALTA PERUSTUU TALOUDELLISIIN SOTIIN. Meidän etujemme kannalta on välttämätöntä, etteivät sodat Pääty alueellisiin laajennuksiin ja maastovoittoihin, jos se vain voidaan välttää, sillä siten sota siirtyy taloudelliselle pohjalle, ja meidän apumme ansiosta kansat saavat nähdä todellisen voimamme. Sellaisissa oloissa kumpikin sotaakäyvä puoli joutuu riippuvaisuussuhteeseen kansainvälisiin asiamiehiimme nähden, joiden palveluksessa on kaikkialla miljoonia tarkkanäköisiä silmiä. Täten meidän omat kansainväliset etuoikeutemme hävittävät kaikki todelliset kansalliset oikeudet, kuten hallitusten valta nyt järjestelee kansalaisten keskinäisiä suhteita. 

NÄKYVÄ HALLINTO JA SALAISET NEUVONANTAJAT. Hallitusmiehet, jotka me valitsemme kansan riveistä heidän orjamaisten taipumustensa perusteella, eivät ole valmistautuneet hallitsemaan. Heistä on siten helppo tehdä pelinappuloitamme, joita nerokkaat neuvonantaja-asiantuntijamme, miehet, jotka jo lapsista alkaen on kasvatettu hallitsemaan maailmaa, salaisesti siirtelevät. Kuten tiedätte, ovat nämä neuvonantajat hankkineet valtiolliset tietonsa ja hallitsemiskykynsä perusteellisesti tutustumalla valtiollisiin oppeihimme, ottamalla oppia historian kokemuksista ja tekemällä havaintoja kaikista jokapäiväisen elämän tapahtumista. Gojimit eivät ota huomioon puolueettomien, historiallisten havaintojen käytännöllisiä tuloksia, vaan seuraavat totunnaisia teoreettisia kaavoja ollenkaan arvostelematta niiden tuloksia. Sentähden voimme jättää heidät laskelmiemme ulkopuolelle. Meidän puolestamme he saavat toistaiseksi huvitella nautinnoissaan, odotella uusla ja muistella vanhoja nautintojensa hetkiä. Pitäkööt he vain parhaimpana sitä, minkä me olemme saaneet heidät uskomaan tieteen viimeiseksi sanaksi. Gojimien henkisen työn tekijät ylpeilevät tiedoistaan kuitenkaan niitä tarkistamatta ja toteuttavat »tieteestä» oppimansa teoriat, jotka meidän omat asiamiehemme ovat keksineet muokatakseen mieliä meille edulliseen suuntaan. 

HÄVITTÄVIEN OPPIEN MENESTYS. Alkää luulko, että meidän väitteemme ovat vain tyhjää puhetta: huomatkaa, millaisen loistavan vastaanoton olemme järjestäneet Darwinin, Marxin ja Nietzschen opeille ja teorioille! Ainakin meille pitäisi näiden oppien gojimien mieliä hajoittavan vaikutuksen olla täysin selvän. 

SOVELLUTTAMINEN POLITIIKKAAN. Meidän on otettava huomioon nykyajan kansojen luonteet, ajatustavat ja taipumukset, ettemme tekisi virheitä politiikassa ja hallinnollisissa tehtävissämme. Järjestelmämme, jonka koneistoa voidaan sovelluttaa eri lailla kansojen luonteesta riippuen, ei vie meitä voittoon, ellei sitä käytännössä sovelleta niin, että menneisyyden kokemukset saadaan sopusointuun nykyolojen kqnssa. 

SANOMALEHDISTÖN TEHTÄVÄ. Nykyaikaisten hallitusten käsissä on suunnaton mahti, joka muokkaa kansan ajatustavan, nimittäin sanomalehdistö. Sen tehtävänä on niin sanoaksemme esittää välttämättömät tarpeet, julkaista kansan valitukset ja sekä ilmaista että luoda tyytymättömyyttä. Sanomalehdistössä suorapuheisuus kehittyy huippuunsa. Mutta hallitukset eivät olekaan osanneet käyttää tätä mahtia, ja niin se on joutunut meidän käsiimme. Sen avulla olemme saaneet vaikutusvaltaa jääden kuitenkin itse varjoon: kiitos lehdistön on suunnaton määrä kultaa meidän käsissämme, vaikka meidän onkin ollut pakko ottaa se veri- ja kyynelvirroista välittämättä. 

JUUTALAISTEN UHRIEN ARVO. Olemme ostaneet itsemme vapaiksi uhraamalla monia omasta kansastamme. Mutta jokainen uhri meidän puoleltamme on tuhansien gojimien arvoinen Jumalan edessä. 

 

3. POYTÄKIRJA 

VERTAUSKUVALLINEN KÄÄRME JA SEN MERKITYS. Tänään voin ilmoittaa teille, että olemme vain muutaman askeleen päässä päämäärästämme. Muutama askel enää ja tiemme päättyy vertauskuvallisen käärmeen ympyrään, joka on kansamme tunnuskuva. Kun tämä kehä sulkeutuu, jäävät kaikki Euroopan valtiot siihen kuin voimakkaisiin pihteihin. 

PERUSTUSLAILLISEN VAA'AN EPÄVAKAISUUS. HIRMUVALTA LINNOISSA, Nykyajan perustuslakien vaaka joutuu pian pois tasapainosta, koska olemme tarkistaneet sen huolimattomasti, jotta se ei pääsisi tasapainoon ennenkuin sen tuki pettää. Gojimit sensijaan otaksuvat tehneensä sen luet riittävän lujiksi ja odottavat kärsivällisesti. vaalan tasapainoon palaamista. Mutta tuki, siis hallitsevat piirit, jäävät edustajainsa varjoon ja nämä tekevät tyhmyyksiä edesvastuuttoman valtansa huumaamina. Tästä vallastaan he saattavat kiittää palatseissa vallitsevaa terroria. Kun hallitsijat eivät voi lähestyä kansojaan eivätkä mennä niitten keskuuteen, eivät he myöskään voi sopia niiden kanssa saadakseen turvaa vallanhimoisia vastaan. Me olemme eroittaneet toisistaan hallitsevien näkyvän väkivallan ja sokean kansanvallan, ja toisistaan eroitettuna ne ovat voimattomia kuin sokea ilman keppiä. 

VALTA JA KUNNIANHIMO. Viekoitellaksemme vallanhimoiset käyttämään valtaansa väärin olemme nostattaneet kaikki voimat toisiaan vastaan kehittämällä itsekunkin vapaamielisiä taipumuksia riippumattomuuteen. Tähän suuntaan olemme kiihoittaneet yritteliäisyyttä kaikilla aloilla, aseistaneet kaikki puolueet ja asettaneet korkeimman vallan käyttäjät kaikkien kunnianhimoisten pyyteiden yhteiseksi kohteeksi. Olemme muuttaneet valtakunnat levottomuuksien ja kapinain temmellyskentiksi. Hieman kärsivällisyyttä vielä, ja kaikkialla syntyy pian levottomuuksia ja mullistuksia. 

PARLAMENTAARISET SUUNSOITTAJAT. HÄVÄISTYSKIRJOITUKSET. VALLAN VÄÄRINKÄYTÖKSET. Väsymättömät suunsoittajat ovat muuttaneet kaikki parlamentaariset, hallinnolliset kokoukset puhujain kilpailuiksi. Häikäilemättömät sanomalehtimiehet, tunnottomat häväistyskirjoitusten tekijät hyökkäävät joka päivä hallitusviranomaisten kimppuun. Vallan väärinkäyttäminen syövyttää lopulta valtion perinteet valmistaen sen tuhoa. ja kaikki romahtaa vihdoin raivoavien kansanjoukkojen iskuihin. 

TALOUDELLINEN ORJUUS. »KANSAN OIKEUDET». Köyhyys sitoo lujemmin kansat raskaaseen työhön kuin orjuus. Orjuudesta ja maaorjuudesta voi jollain tavoin päästä vapaaksi, mutta kurjuudesta ei pääse eroon. Me olemme perustuslaillisten hallitusmuotojen yhteydessä säätäneet kansoille oikeuksia, jotka ovat vain silmänlumetta eivätkä mitään todellisia oikeuksia. Kaikki ns. »kansanoikeudet» ovat vain kuviteltuja, eivätkä koskaan todellisia. Mitä työnsä ääreen nääntyvää, kovan kohtalon painamaa köyhälistötyöläistä hyödyttää se, että kaikenlaiset -urhuuksia puhuvat henkilöt saavat villitsemisoikeuden ja lehtimiehet oikeuden kirjoittaa kaikenlaista roskaa asiallisten kirjoitusten ohella, ellei hänellä ole muuta hyötyä perustuslaillisista oikeuksistaan kuin ne muruset, joita me heittelemme heille pöydästämme palkaksi siitä, että he äänestävät etujemme, asiamme ja asiamiestemme puolesta? Köyhälle miehelle tasa-arvoiset oikeudet merkitsevät vain katkeraa ivaa, koska pakko tehdä työtä jokapäiväisen elannon saamiseksi estää häntä niitä käyttämästä hyväkseen. Hän joutuu päinvastoin usein menettämään taatun toimeentulonkin sen kautta, että on joutunut samalla kertaa riippuvaiseksi sekä työnantajan työsuluista että tovereittensa lakkoilemisista. 

RIISTÄMINEN JA YLIMYSTÖ. Kansa on meidän johdollamme hävittänyt ylimystön, joka oli sen luonnollinen puoltaja ja huoltaja, koska sen oma etu sitä vaati, sillä tämä etuhan liittyi erottamattomasti juuri kansan hyvinvointiin ja oli siitä riippuvainen. Kun ylimystö nyt on tuhottu, on kansa joutunut nopeasti rikastuneiden nousukkaiden valtaan, ja nämä ovat säälimättä orjuuttaneet työläiset. 

JUUTALAISTEN VAPAAMUURARIEN JOUKKO. Me esiinnymme työmiehen pelastajina tästä ikeestä tarjoamalla hänelle paikan joukkomme riveissä, sosialistisessa, anarkistisessa ja kommunistisessa armeijassamme, jota aina tuemme sekä rahallisesti että moraalisesti muka yleisinhimillisen veljeyden nimissä, mutta todellisuudessa yhteiskunnallisen vapaamuurariutemme vaatimusten mukaisesti. Ylimystö, jolla oli oikeus käyttää hyväkseen työtätekevän kansanluokan työtä, tahtoi sen pysyvän kunnossa, terveenä ja ravittuna Meidän etumme ovat päinvastaiset, me vaadimme ei-juutalaisten rappeutumista. 

GOJIMIEN RAPPEUTUMINEN. Valtamme perustuu työmiehen nälkään ja heikkouteen, sillä siten hän heikontuu niin, ettei kykene vastustamaan tahtoamme. 

NÄLKÄ JA PAAOMAN OIKEUS. Nälkä antaa pääomalle paremman vallan työmieheen nähden kuin konsanaan se oikeus, jonka laillinen hallitseva hallitusvalta on antanut ylimystölle. Nälän ja sen aiheuttaman vihan avulla me johdamme kansanjoukkoja ja niitten avulla taas syrjäytämme kaikki ne, jotka asettuvat meitä vastustamaan. 

KANSANJOUKOT JA MAAILMANVALTIIAAN KRUUNAUS. Kun aika on kypsynyt niin, että maailmanvaltiaamme voidaan kruunata, lakaisevat nämä samat kädet tieltä kaiken sen, mikä saattaisi. muodostua esteeksi. 

TULEVIEN VAPAAMUURARIKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Gojimit ovat jo tottuneet siihen, että he eivät osaa ajatella ilman meidän tieteellisiä neuvojamme. Tämän vuoksi he eivät huomaa sitä, mitä me tulemme ennenkaikkea tinkimättömästi ajamaan, nimittäin, että kansan kouluissa on opetettava yhtä ainoata, tieteistä tärkeintä tiedettä, nimittäin ihmiselämän järjestämisen ja organisoimisen tiedettä, joka vaatii työnjakoa ja, siis ihmisten jakamista luokkiin ja säätyihin. Kaikkien täytyy tietää, ettei tasa-arvoisuutta voi olla, koska eri toimialat ovat eri arvoisia ja niillä on erilainen tarkoitus. Ihmisillä on erilainen vastuu lakien edessä. Tällaisesta jaosta on seurauksena mm. se, että henkilö, joka teollaan häpäisee kokonaisen säädyn, on teostaan aivan toisenlaisessa vastuussa kuin se, joka häpäisee vain oman maineensa. 

YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEN SALAISUUDET. Yhteiskunnallisen elämän rakennustyön salaisuudet, joita emme paljasta gojimeille, ovat siinä, että virat ja tehtävät on pysytettävä määrätyissä piireissä kasvatuksen ja töitten erilaisuudesta riippuen, jolloin ne eivät muutu kurjuuden aiheuttajiksi. Tämän opin omaksuessaan kansat tulevat vapaaehtoisesti alistumaan hallitusvaltansa alle ja tyytymään sen luomaan hallitusmuotoon. Tieteen nykyisen tilan ja meidän luomamme suunnan vallitessa kansa luottaa sokeasti painettuun sanaan sekä sen esittämiin harhaoppeihin ja vihaa rajoittuneisuudessaan kaikkia säätyjä, joiden se luulee olevan itseään paremmassa asemassa, sillä kansa ei ymmärrä eri yhteiskuntaluokkien merkitystä. 

YLEINEN TALOUDELLINEN JANNITYSTILA. Yllämainittu viha yltyy vielä sen taloudellisen pulan kautta, joka tulee lamauttamaan rahaliikkeen ja teollisuustoiminnan. Kun me kaikilla käytettävissämme olevilla keinoilla ja kullan voimalla, joka on kokonaan meidän käytettävissämme, olemme aikaansaaneet yleisen talouspulan, syöksemme kaikissa Euroopan maissa yhtaikaa kaduille suunnattomia kansanjoukkoja. Nämä laumat tulevat mielihyvin vuodattamaan niiden verta, joita he lapsuudestaan saakka ovat yksinkertaisuudessaan kadehtineet ja joiden omaisuuden he nyt voivat ryöstää. 

TURVALLISUUS. Meikäläisiin he eivät koske, koska me tiedämme, milloin hyökkäys alkaa ja ryhdymme ajoissa toimenpiteisiin omiemme suojelemiseksi. 

VAPAAMUURARIUDEN HERRUUS PERUSTUU JÄRKEEN. Me olemme vakuuttaneet kaikille, että kehitys johtaa gojimit järjen ylivaltaan. Meidän yksinvaltamme tulee olemaan samankaltaista, sillä se ymmärtää tukahduttaa kaikki levottomuudet järkiperäisellä ankaruudella ja hävittää vapaamielisyyden juurineen kaikista yhteiskunnallisista laitoksista 

VAPAAMUURARIJOHTAJAN KUKISTUMINEN JA RANSKAN SUURI VALLANKUMOUS. Kun kansa huomasi, että vapauden nimessä tehtiin myönnytyksiä, se luuli itseään herraksi ja anasti vallan, mutta sokeain tavoin se heti kompastui kaikenlaisiin tiellään olleisiin esteisiin, etsi turhaan itselleen johtajaa ymmärtämättä palata takaisin vanhoihin olosuhteisiin ja laski lopulta valtakirjansa meidän jalkojemme juureen. Muistakaa Ranskan vallankumousta, jolle olemme antaneet nimen »suuri». Sen syntymisen salaisuuden tunnemme hyvin, sillä se on kokonaisuudessaan kättemme työtä. 

Siitä saakka olemme johtaneet kansan pettymyksestä toiseen, niin että sen lopuksi on pakko luopua meistäkin Siionin heimoa olevan maailmanhallitsijan hyväksi, jonka me kasvatamme maailmalle. 

SYY VAPAAMUURARIUDEN HAAVOITTUMATTOMUUTEEN. Me olemme nykyään kansainvälisenä voimana haavoittumattomia, koska me hyökkäyksen sattuessa aina saamme tukea muista maista. Gojim-kansojen pohjaton matalamielisyys, vallan edessä mateleminen, mutta säälimättömyys heikkoja kohtaan, pienten erehdysten ankara rankaiseminen, mutta suopea suhtautuminen rikollisiin, häikäilemättömään mielivaltaan alistuminen aina marttyyriuteen saakka - kaikki tämä edistää riippumattomuuttamme. Gojim-kansat sietävät nykyisten yksinvaltiaiden väärinkäytöksiä ja ovat valmiit heidän takiaan katkaisemaan kahdenkymmenen kuninkaan kaulan. 

SALAISTEN VAPAAMUURARIASIAMIESTEN TEHTÄVÄT. Kuinka tällainen ilmiö on selitettävissä, tällainen kansanjoukoissa ilmenevä johdonmukaisuuden Puute aivan samanarvoisiin tapauksiin nähden? Tämä ilmiö selittyy siten, että diktaattorit antavat asiamiestensä kuiskata kansan korvaan, että he näiden väärinkäytöstensä kautta valtioitten etuja vahingoittaessaan toimivat korkeamman päämäärän hyväksi - kansan parhaan saavuttamiseksi ja kansojen kansainvälisen veljeyden ja yksimielisyyden sekä tasa-arvoisuuden luomiseksi. He eivät tietenkään mainitse mitään siitä, että kaikki tämä saattaa tapahtua ainoastaan meidän valtikkamme alla. 

Niin, kansa tuomitsee ne, jotka ovat oikeassa, ja vapauttaa syylliset kuvitellen mielessään voivansa tehdä mitä tahtoo. Tämän harhaluulonsa vallassa kansa tuhoaa kaiken oikeusjärjestyksen ja saa aikaan joka askeleellaan epäjärjestystä. 

VAPAUS. Sana »vapaus» syöksee ihmisjoukot taisteluun jokaista mahtia, jopa jumalallista ja luonnonkin voimaa vastaan. Meidän on siksi valtaan päästyämme poistettava tuo sana täydellisesti ihmiskunnan sanakirjasta. Siihen kätkeytyy eläimellisen voiman periaate, joka muuttaa kansat vertajanoaviksi villipedoiksi. 

On kyllä totta, että nämä eläimet vaipuvat uneen verta juotuaan, ja silloin ne on helppo kahlehtia. Mutta ellei niille anneta verta, ne eivät nuku, vaan taistelevat. 

 

4. PÖYTÄKIRJA 

TASAVALLAN KEHITYSASTEET. Jokainen tasavalta käy useamman kehitysasteen läpi. Ensimmäistä astetta voidaan verrata mielettömän sokean päättömään toimintaan hulluutensa ensi hetkinä, toinen ilmenee kansankiihoituksen, demagogian, valtakautena, josta syntyy anarkia. Tämä taas johtaa välttämättömyyden pakosta despotismiin, mutta ei vastuulliseen ja lailliseen yksinvaltiuteen, vaan näkymättömään ja nimettömään, joka laadultaan on aivan samanlaista kuin minkä muun salaisen järjestön toiminta tahansa. Se toimii sitä häikäilemättömämmin, koska se puuhailee kaikenlaisten asiamiesten selän takana. Näitten asiamiesten vaihtaminen uusiin ei suinkaan tuota vahinkoa, vaan päinvastoin tukee salaista valtaa, joka tällaisten vaihdosten avulla pääsee tuhlaamasta varojaan palkkioitten maksamiseksi pitkäaikaisille palvelijoilleen. 

ULKONAINEN VAPAAMUURARIUS. Kuka ja mikä voisi kaataa tämän näkymättömän mahdin? Meidän voimamme on juuri tätä näkymätöntä laatua. Vapaamuurarien ulospäin näkyvä toiminta verhoaa todellisen valtamme ja pyrkimyksemme. Meidän toimintasuunnitelmamme ja valtamme sijoituspaikka pysyvät aina kansalta salassa. 

VAPAUS JA USKONTO. Mutta vapaus voisi olla vaaratontakin; se ei vahingoittaisi valtioelämää, jos se pysyisi uskossa Jumalaan, pitäisi kiinni kansojen veljeydestä, mutta ei takertuisi kiinni tasa-arvoisuuden ajatukseen, jota vastaan itse luonnonlait puhuvat, koska niihin sisältyy se periaate, että toisen on toteltava toista. Kansa, joka näin uskoisi, alistuisi seurakunnan holhoukseen ja antautuisi nöyrästi sielunpaimentensa johdettavaksi noudattaen Jumalan käskyjä täällä maan päällä. Siksi meidän on ehdottomasti hävitettävä uskonto ja syövytettävä gojimien mielestä itse käsitys Jumalan olemassaolosta ja vaihdettava se matemaattisiin laskelmiin ja aineellisten vaatimusten esittämiseen. 

KANSAINVÄLINEN KILPAILU KAUPASSA JA TEOLLISUUDESSA. KEINOTTELUN ASEMA JA TEHTÄVÄT. Jotta gojimit eivät ennättäisi ajatella ja huomioida mitään, on heidät houkuteltava kaupan ja teollisuuden palvelukseen. Siten kaikki kansat alkavat etsiä omia etujaan eivätkä näistä taistellessaan huomaa yhteistä vihollistaan, Mutta jotta vapaus perinpohjin tuhoaisi gojimien yhteiskunnat, on teollisuus perustettava keinotteluun. Tästä on se hyöty, että se, mikä maasta otetaan, ei jää itse teollisuuden käsiin, vaan joutuu keinottelijoiden käsiin, toisin sanoen meille. 

KULLAN PALVOMINEN. Jännittävä kamppailu etuoikeuksista ja menestyksistä taloudellisen elämän alalla luo ja on jo luonut pettyneitä, kylmiä ja sydämettömiä yhteiskuntia, jotka tuntevat syvää intoa korkeampaa politiikkaa ja uskontoa kohtaan. Niiden ainoana ohjaajana on ainoastaan laskelmointi, t.s. kulta, jota he voivat todella palvella ja kumartaa sen tarjoamien aineellisten nautintojen vuoksi.. Ja silloin, ei suinkaan aikaansaadakseen ja palvellakseen hyvää eikä edes rikkauden takia, vaan vihasta ja kateudesta etuoikeutettuja kohtaan alemmat gojimien kansanluokat seuraavat meitä taistelussamme niitä vastaan, jotka kilpailevat kanssamme vallasta gojimien älymystöä vastaan. 

 

5. POYTÄKIRJA 

HALLITUSVALLAN ANKARA KESKITYS. Millainen hallintojärjestelmä on toteutettava sellaisissa yhteiskunnissa, joissa lahjomisjärjestelmä on tunkeutunut kaikkialle, joissa rikkauksia kootaan taitavilla, petollisilla sopimuksilla ja joissa siveellisyyttä ja moraalia ylläpidetään ankarien rangaistusten ja lakien avulla, mutta ei vapaaehtoisuuteen perustuvien periaatteiden avulla, ja missä tunteet isänmaata ja uskontoa kohtaan on kokonaan hävitetty kosmopoliittisten, yleismaailmallisten opinkappaleiden avulla? Mikä muu hallitusmuoto tällaisille yhteiskunnille sopisi paremmin kuin se yksinvaltius, jonka teille seuraavassa esitän! Meidän on toimeenpantava hallitusvallan luja keskitys saadaksemme yhteiskunnan kaikki voimat ja mahtikeinot käsiimme. Me tulemme uusien lakien avulla koneellisesti järjestämään alamaistemme kaiken valtiollisen toiminnan. Nämä lait tulevat asteettain kumoamaan kaikki aikaisemmat lait ja säädökset, gojimien tekemät myönnytykset ja heidän suomansa vapaudet, ja meidän herruutemme tulee ilmenemään niin suurisuuntai~ sena yksinvaltiutena, että se pystyy koska ja missä tahansa yllättämään vastahakoiset ja tyytymättömät gojimit. 

Väitetään ehkä, että tällainen yksinvaltius ei sovi nykyaikaisen edistyksen puitteisiin, mutta minä todistan teille kuitenkin, että asia on juuri päinvastoin. 

KEINOT, JOIDEN AVULLA VAPAAMUURARIUS ANASTAA VALLAN. Niin kauan kuin kansat pitivät yksinvaltiaitaan Jumalan tahdon ruumiillistumina, he alistuivat napisematta heidän valtaansa, mutta siitä päivästä alkaen, jolloin me herätimme heissä ajatuksen heidän omista oikeuksistaan, he ovat alkaneet pitää hallitsijoitaan tavallisina kuolevaisina. Jumalallisen viisauden voitelu on ikäänkuin valunut maahan hallitsijan päälaelta kansojen silmissä, ja sen vuoksi, että me olemme riistäneet kansoilta uskon Jumalaan, on hallitusvalta heitetty kadulle, mistä me olemme sen korjanneet omiin käsiimme. 

Sitäpaitsi meillä on taito johtaa joukkoja ja yksilöitä, oman tahtomme mukaisesti taitavasti harkittujen teoriain lauseparsien avulla laatimalla sääntöjä yhteiskuntaelämälle ja kaikenlaisilla muilla, yli gojimien ymmärryksen menevillä keinoilla. Me johdamme heitä meille ominaisella hallinnollisella taidolla, minkä erittelyjen ja havaintojen tekeminen ja hienonhienojen yhdistelmien sommitteleminen on kasvattanut, niin että kukaan ei niissä pysty kilpailemaan kanssamme. Samaan päämäärään pääsemme myöskin laatimalla suunnitelmia valtiotekoja ja poliittisia yhtymiä varten. Ainoastaan jesuiitat pystyvät näissä suhteissa kilpailemaan kanssanime, mutta me olemme ymmärtäneet saattaa heidät huonoon valoon vähäjärkisen kansan silmissä Ja sitäpaitsi heidän järjestönsä on näkyvä, kun meidän taas on pysynyt varjossa, Eikö maailmalle muuten ole samantekevää, kuka sitä hallitsee, katolisen kirkon pääkö vai meidän Siionin heimoa oleva yksinvaltiaamme? Meidän valitulle kansallemme se ei suinkaan ole yhdentekevää. 

SYYT VALTAKUNTIEN EPÄSOPUUN. Gojimien yhtynyt maailma saattoi jonkin aikaa tulla toimeen kanssamme ja vastustaa meitä, mutta tältä väärältä olemme nyt turvassa, sillä heidän eripuraisuutensa juuret ovat jo niin syvälle juurtuneet, ettei niitä enää voi kiskoa maasta. Olemme korostaneet gojimien yksilöllisiä ja kansallisia vastakohtaisuuksia, lietsoneet uskon- ja rotuvihaa. Tätä kaikkea olemme kahdenkymmenen vuosisadan aikana taidokkaasti heidän sydämissään viljelleet. Tästä seuraa, ettei ainoakaan kristillinen valtio saa muualta tukea, sillä kaikki kuvittelevat, että liittoutuma meitä vastaan on heille itselleen epäedullinen. Olemme heille liian voimakkaita, ja meidät on tarkoin otettava laskelmissa lukuun. Valtiot eivät edes voi tehdä vähäisiäkään sopimuksia keskenään ilman, että meidän tahtomme olisi salaisesti niihin vaikuttamassa. 

JUUTALAISET - JUMALAN VALITUT. Per me reges regnant - minun kauttani kuninkaat hallitsevat. Ja profeetat ovat meille sanoneet, että me olemme Jumalan kansa, jonka hän on valinnut hallitsemaan koko maailmaa. Jumala on antanut meille tarpeellisen nerouden voidaksemme täyttää tämän tehtävämme. Jos gojimien leiristä vielä löytyisi joku nero, hän voisi nousta taisteluun meitä vastaan, mutta alokas ei ole vanhan soturin vertainen. Taistelustamme tulisi niin armoton, ettei maailma vielä koskaan ole sellaista nähnyt. Sitäpaitsi gojimien nero astuisi liian myöhään esiin. 

KULTA - VALTIOKONEISTON KÄYTTÖVOIMA. Kaikki valtiokoneiston pyörät pyörivät meidän käsissämme olevan käyttövoiman, kullan, avulla. Meidän viisaittemme keksimä kansantaloustiede on tunnustanut pääoman hallitsijanvaltuudet jo aikoja sitten. 

KAUPAN JA TEOLLISUUDEN YKSINOIKEUS. Jotta pääoma pääsisi esteittä hallitsemaan, täytyy sen saada vapaa yksinoikeus kauppaan ja teollisuuteen. Näkymättömät kädet toimivatkin tämän hyväksi jo kaikkialla maailmassa. Sellainen yksinoikeus antaa teollisuudenharjoittajille valtiollista valtaa, mikä taas koituu kansan vahingoksi. Nykyisin on tärkeämpää riisua kansat aseista kuin lähettää ne sotiin, tärkeämpää käyttää kuohahtelevia intohimoja meidän eduksemme kuin koettaa hillitä niitä, tärkeämpää perehtyä toisten ajatuksiin ja tulkita niitä omalla tavallaan kuin ryhtyä niitä lannistamaan. 

ARVOSTELUN MERKITYS. Valtamme tärkein tehtävä on yleisen mielipiteen heikontaminen hajoittavan arvostelun avulla, ihmiskunnan vieroittaminen kaikesta vastustushalua herättävästä pohdinnasta ja sen hengenvoimien suuntaaminen kaunopuhujien tyhjänpäiväisiin sanasotiin. 

»NAÖN VUOKSI» PERUSTETTUJA LAITOKSIA. Kaikkina aikoina ovat kansat samoinkuin yksityisetkin tyytyneet sanoihin vaatimatta tekoja, koska yleensä tyydytään siihen, mitä näytetään, eikä huomata tarkastaa, tulevatko kaikki annetut lupaukset täytetyiksi. Tämän takia me perustamme näön vuoksi erilaisia laitoksia, joide-n tehtävänä on kaunopuheisesti ilmentää edistyksen hyväksi suorittamiamme hyviä töitä. 

KYLLASTYMINEN LIIALLISEEN PUHELIAISUUTEEN. Meidän on omaksuttava itsellemme kaikkien puolueitten ja suuntien vapaamieliset ajatukset ja annettava ne myöskin kansanpuhujille, joitten on loputtomalla puhetulvallaan saatava kansat kyllästymään sekä puheisiin että puhujiin. 

MITEN HALLITSEMME YLEISTA MIELIPIDETTÄ? Voidaksemme hallita yleistä mielipidettä on meidän kylvettävä epäröintiä ja eripuraisuutta esittämällä eri tahoilta keskenään ristiriitaisia ajatuksia ja mielipiteitä, kunnes gojimit täydellisesti eksyvät tässä labyrintissa ja ajattelevat, että parasta on olla omaksumatta minkäänlaista mielipidettä valtiollisissa kysymyksissä, koska kansalla ei näissä asioissa kuitenkaan ole tarpeellista selvänäköisyyttä, ja koska ainoastaan kansan johtaja ne täydellisetsi käsittää! Tämä on ensimmäinen salaisuutemme. 

Toinen valtamme menestymisen yhtä tärkeä salaisuus on siinä, että se siinä määrin kiihoittaa kansan ja yhteiskunnan paheita - huonoja tottumuksia, intohimoja jne. - ettei kukaan pysty selvittämään tätä kaaosta ja että ihmiset siten vähitellen lakkaavat ymmärtämästä toisiaan. Tämän menettelyn avulla on meidän helppo kylvää epäsopua ja epäilystä puolueiden keskuuteen ja pirstota kaikki kokoavat voimat, jotka eivät vielä tahdo alistua valtaamme sekä kukistaa jokainen aloite, joka jollakin tavalla voisi muodostua esteeksi asiallemme. 

PERSOONALLISUUDEN MERKITYS. Ei mikään ole vaarallisempaa kuin voimakas persoonallisuus sekä sen omaama aloitekyky ja toimintatarmo. Jos persoonallisuus samalla on nerokas, se voi saada aikaan enemmän kuin miljoona ihmistä, joiden keskuuteen olemme kylväneet eripuraisuutta. Meidän on johdettava gojimien yhteiskunnallista kasvatusta siihen suuntaan, että kansat ovat epätietoisia ja masentuneita aina, kun tarvittaisiin aloitekykyä. Ponnistukset, joihin ihmisten toimintavapaus pakottaa, heikentävät voimia niiden törmätessä yhteen vieraan vapauden kanssa. Tästä aiheutuu pahoja moraalisia vastakohtaisuuksia, pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. 

KORKEIN VALTA. Kaiken tämän avulla väsytämme gojimit niin, että saamme heidät pakoitetuiksi tarjoamaan meille maailmanvallan. Lahjakkuutemme ja taipumustemme avulla kykenemme hankauksettomasti kokoamaan käsiimme maailman kaikki valtiolliset voimat, ja saamaan korkeimman vallan. Nykyisten hallitsijoiden tilalle tulemme asettamaan kauhuvallan, jota tullaan kutsumaan valtioiden yläpuolella olevaksi hallinnoksi. Sen käsivarret tulevat pihtien tavoin ulottumaan kaikkialle niin valtavan järjestelmän avulla, että kaikkien kansojen on alistuttava herruuteemme. 

 

6. PÖYTÄKIRJA 

JUUTALAISTEN YKSINOIKEUDET (MONOPOOLIT) JA GOJIMIEN OMAISUUDEN RIIPPUVAISUUS NIISTÄ. Tulemme hyvin pian hankkimaan ja varmistamaan itsellenime jättiläismäisiä yksinoikeuksia (monopooleja), jotka kykenevät estämään vieraan kilpailun, ja jotka meille ovat valtavien rikkauksien lähteinä. Gojimien suuretkin omaisuudet riippuvat näistä juutalaisista yksinoikeusyrityksistä sillä tavalla, että ne vanhan hallitusjärjestelmän kukistumisen jälkeisinä päivinä häviävät samalla kertaa kuin valtion maksukykyyn perustuva valtionluottokin. 

Herrat taloustieteilijät, jotka olette täällä läsnä, punnitkaa tämän järjestelmän merkitystä! 

Kaikin käytettävissä olevin keinoin on meidän kehitettävä valtaamme ilmoittaen sen muka kaikkien niiden suojelijaksi ja palkitsijaksi, jotka vapaaehtoisesti alistuvat siihen. 

YLIMYSTÖN MAAOMAISUUS. Valtiollisen vallan haltijana gojimien ylimystö on näytellyt osansa loppuun, eikä meidän tarvitse siitä enää välittää. Mutta maataomistavana luokkana se on meille vaarallinen siksi, että se voi meistä riippumatta tyydyttää elintarpeensa. Meidän on siksi tehtävä kaikkemme riistääksemme siltä sen hallussa olevan maan. 

MAAOMAISUUDEN VELKATAAKKA. Paras keino tässä suhteessa on maaomaisuuteen kohdistuvan verotuksen lisääminen eli toisin sanoen maan velkaannuttaminen. 

Näiden keinojen avulla saadaan maanomistus täydellisesti riippuvaiseen asemaan. 

Kun ylimystö perittyjen taipumustensa takia ei osaa tyytyä vähään, se joutuu pian vararikkoon. 

KAUPPA, TEOLLISUUS JA KEINOTTELU. Samalla meidän on voimakkaasti tuettava kauppaa, teollisuutta ja erityisesti keinottelua, jonka tehtävänä on olla teollisuuden lisääntyvän mahdin vastapainona. Ilman keinottelua teollisuus lisäisi yksityisten omaisuutta ja kohottaisi maanviljelystä vapauttaen sen velkataakasta, joka perustuu maataloutta tukevien pankkien antamiin lainoihin. Teollisuuden on riistettävä maaomaisuudelta sekä työvoima että pääomat ja luovutettava keinottelun välityksellä meidän käsiimme maailman kaikki pääomat ja siten syöstävä gojimit köyhälistön riveihin. Silloin he jo alistuvat valtaamme vain saadakseen olemassaolon oikeuden. 

YLELLISYYS. Gojimien teollisuuden tuhotaksemme meidän on keinottelun avulla edistettävä tuhlausta ja yllellisyyttä, joka nielee kaiken. 

TYöPALKKOJEN KOHOTTAMINEN JA VALTTÄMÄTTÖMYYSTARVIKKEIDEN HINTOJEN NOSTAMINEN. Meidän on nostettava työpalkkoja. Siitä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä työmiehille, sillä samalla kertaa kohotamme välttämättömyystarvikkeiden hintaa väittäen hinnankorotuksen johtuvan maa- ja karjatalouden huonosta tilasta. Sen lisäksi meidän on taitavasti kaivettava maata tuotantolähteiden alta, totutettava työväestö laittomiin tekoihin ja juoppouteen sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin etevien gojimien karkoittamiseksi maataloudesta 

TALOUDELLISTEN TEORIOIDEN LEVITTAMISEN SALAINEN TARKOITUS. Jotta gojimit eivät huomaisi politiikkamme todellista luonnetta ja tarkoitusta liian aikaisin, on meidän verhottava se sellaiseen inhimilliseen pyrkimykseen, että vaikuttaa siltä, kuin haluaisimme palvella juuri työväestöä ja noudattaa suuria kansantaloudellisia periaatteita, joiden hyväksi talousteoriamme tekevät tehokasta propagandaa. 

 

7. PÖYTÄKIRJA 

ASEISTAUTUMISEN TARKOITUS. Voimakas varustautuminen ja poliisilaitoksen vahvistaminen - tämä kaikki on välttämätöntä ylläesitettyjen suunnitelmien toteuttamiseksi. Täytyy päästä siihen, että meitä lukuunottamatta maailman kaikissa valtioissa on ainoastaan joukko proletääreja, muutamia meille uskollisia miljoonainomistajia sekä sitten poliiseja ja sotilaita. 

LEVOTTOMUUKSIA, KIISTOJA JA VIHAMIELISYYTTÄ KOKO MAAILMASSA. Meidän on aikaansaatava koko Euroopassa ja suhteittemme avulla sieltäkäsin myös muissa maanosissa riitaisuuksia ja vihamielisyyttä. Siitä seuraa kaksinkertainen hyöty. 

Ensinnäkin pakoitamme kaikki maat pelkäämään meitä, koska nämä tietävät, että me tahtomme mukaisesti voimme joko aiheuttaa levottomuuksia tai palauttaa järjestyksen. Kaikki nämä maat ovat tottuneet näkemään meissä välttämättömän pahan. 

Toiseksi sekoitamme juonitteluillamme kaikkiin hallituksiin valtio-oikeudellisten ja taloudellisten sopimusten tai velkasitoumusten avulla vetämämme langat. Päästäksemme tähän päämäärään täytyy meidän käyttää viekkautta ja salajuonia suullisia neuvotteluja käydessämme ja sopimuksia tehdessämme, mutta julkisuudessa, niin sanotuissa »virallisissa asiakirjoissa», meidän on noudatettava päinvastaista menettelytapaa ja osoittauduttava kunniallisiksi ja mukautuviksi. Siten gojimien kansat ja hallitukset, jotka olemme opettaneet näkemään ainoastaan näkyvissä olevan puolen kaikesta siitä, minkä heille esitämme, tulevat pitämään meitä hyväntekijöinään ja ihmissuvun pelastajina. 

GOJIMIEN VASTARINNAN MURTAMINEN SOTIEN JA YLEISEN MAAILMANSODAN AVULLA. Niinpian kuin jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua meitä vastustamaan, täytyy meidän kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta jos vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä meitä vastaan, on meidän vastattava yleisellä maailmansodalla. 

SALAPERAISYYS - POLITIIKAN MENESTYMISEN EHTO. Menestyksellisen valtiotaidon ensimmäinen periaate ja ehto on se, että kaikki aikeet ja toimenpiteet pidetään mitä ankarimmin salassa. Valtiomiehen sanojen ei tarvitse pitää yhtä hänen tekojensa kanssa. 

SANOMALEHDISTÖ JA YLEINEN MIELIPIDE. Meidän on pakotettava gojimien hallitukset toimimaan sen suurisuuntaisesti laaditun suunnitelmamme hyväksi, joka jo alkaa toteutua. Tämän teemme yleisen mielipiteen avulla, jota me salaisesti kiihoitamme ns. kahdeksannen suurvallan, sanomalehdistön, avulla, joka on muutamia vähäpätöisiä poikkeuksia lukuunottamatta täydellisesti hallussamme. 

AMERIKAN, KIINAN JA JAPANIN TYKIT. Voimme esittää muutamin sanoin suunnitelmamme Euroopan gojim-valtioiden kurissapitämiseksi: yhdelle niistä tulemme esittämään valtamme voiman suurtekojen, siis terrorin muodossa; mutta jos olisi mahdollista, että Euroopan kaikki valtakunnat nousisivat meitä vastaan, vastaisivat Amerikan, Kiinan ja Japanin tykit meidän puolestamme niille. 

 

8. PÖYTÄKIRJA 

OIKEUDEN KAKSIMIELINEN KÄYTTÄMINEN. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme haltuumme kaikki aseet, joita vastustajamme voisi käyttää meitä vastaan. Meidän on sentähden tutustuttava ja perehdyttävä lakikirjojen kaikkiin hienouksiin siltä varalta, että joutuisimme tekemään päätöksiä, jotka näyttävät liian rohkeilta ja epäoikeudenmukaisilta. On nimittäin erityisen tärkeätä, että tällaiset päätökset laaditaan sellaiseen muotoon kuin ne olisivat siveellisesti. korkeinta luokkaa olevan oikeusjärjestyksen mukaisia. 

VAPAAMUURARIHALLINNON AVUSTAJAT. Meidän johtomme on liitettävä itseensä kaikki sivistyksen voimat, joiden keskuudessa se tulee vaikuttamaan. Näihin voimiin kuuluvat sanomalehtimiehet, käytännölliset lakimiehet, virkamiehet, diplomaatit ja lopuksi erikoiskouluissamme korkeimman koulutuksen saaneet henkilöt. 

ERIKOISKOULUT JA KORKEIN SIVISTYSLAITOS. Tutustutamme näin henkilöt yhteiskunnallisen elämän kaikkiin salaisuuksiin. Heidän tulee osata poliittiset kielet ja tuntea niitten sanankäänteet ja heidän tulee samoin tuntea kaikki inhimillisen luonteen huonoimmat puolet ja sen heikommat »kielet», voidakseen sitten käyttää niitä hyväkseen. Tällaisia »kieliä» ovat gojimien erityinen ajattelutapa, heidän pyrkimyksensä, vikansa, paheensa ja hyveensä sekä luokka- ja säätyeroavaisuudet. On selvää, ettei näitä meidän nerokkaita avustajiamme, joista Puhun, tulla valitsemaan gojimien keskuudesta, jotka ovat tottuneet suorittamaan hallinnolliset tehtävänsä edes ajattelematta mihin sen kautta pyritään ja miksi se on tarpeellista. Gojimien hallitusmiehet allekirjoittavat papereita lukematta niitä ja palvelevat joko voiton- tai kunnianhimosta, mutta heidän työllään ei ole varsinaista päämäärää. 

TALOUSMIEHET JA MILJOONAINOMISTAJAT. Tulemme liittämään johtoomme tavattoman suuren mä . ärän talousmiehiä, Tämän takia taloustieteet ovatkin juutalaisten tärkeimmät oppiaineet. Läheisyydessämme on pankkiireja, teollisuudenharjoittajia, rahamiehiä ja ennen kaikkea miljoonainomistajia, koska kaikki itse asiassa ratkaistaan rahan voiman avulla. 

KENELLE ON HALLITUSTEN VASTUUNALAISET PAIKAT USKOTTAVA? Siksi ajaksi, jolloin vielä on vaarallista, uskoa valtioittemme vastuunalaisia paikkoja omille veljillemme, on meidän uskottava ne sellaisille henkilöille, joitten menneisyys ja luonne muodostavat kuilun heidän ja kansan välille, ja jotka tietävät joutuvansa tuomituiksi tai ajetuiksi maanpakoon kieltäytyessään tottelemasta meitä - tämä siksi, että heidän täytyy puolustaa meidän etujamme viimeiseen hengenvetoon saakka. 

 

9. PÖYTÄKIRJA 

VAPAAMUURARIPERIAATTEIDEN SOVELTAMINEN KANSAN KASVATUKSEEN. Kun teidän on sovellutettava periaatteitamme, pyydän teitä kiinnittämään huomionne sen kansan luonteeseen, jonka keskuudessa oleskelette ja toimitte. Vapaamuurariuden periaatteiden yleinen ja yhtäläinen toteuttaminen ei voi menestyä ennenkuin kansa on kasvatettu meidän esikuviemme mukaan. Mutta jos toimitte varovaisesti niitä soveltaessanne, niin saatte nähdä, että ennenkuin vuosikymmenkään on kulunut, on vahvinkin luonne muuttunut ja voimme liittää uuden kansan niiden joukkoon, jotka jo ovat alistuneet valtaamme. 

VAPAAMUURARIUDEN TUNNUSSANAT. Vapaamuurariutemme itse asiassa vapaamieliset tunnussanat ovat »vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus». Päästyämme valtaan me vaihdamme ne toisiin, ei tunnussanoihin, vaan aatteisiin, joita kutsumme nimillä »vapauden oikeus», »veljeyden ihanne» ja »tasa-arvoisuden velvoitus». Näin me sanomme ja käymme suoraan asiaan. Tosiasiassa me olemmekin jo hävittäneet jokaisen hallituksen omaamme lukuunottamatta, vaikka niitä onkin vielä oikeudellisesti olemassa. useita. Jos nykyisin jokin valtio panee vastalauseensa toimintaamme vastaan, niin se tapahtuu vain näön vuoksi ja meidän aloitteestamme, sillä me tarvitsemme heidän antisemitismiänsä alempien veljiemme kurissapitämiseksi. Tätä minun ei tarvitse selostaa tarkemmin, koska olemme jo monasti sitä käsitelleet. 

VAPAAMUURARIUDEN ITSEVALTIUS. Itse asiassa ei tiellämme ole mitään esteitä. Korkein johtomme toimii sellaisessa lakien yläpuolella olevassa asemassa, jota tavallisesti nimitetään voimakkaalla sanalla diktatuuri. Hyvin ominitunnoin uskallan väittää, että me nykyisin olemme lainsäätäjiä, tuomareita ja tutkijoita, me rankaisemme ja. armahdamme. Me hallitsemme voimakkaan tahdon avulla. koska meillä on hallussamme aikoinaan voimakkaan, mutta nyt lannistamanime puolueen rippeet. Me voimme käyttää hyväksemme hillitöntä kunnianhimoa, palavaa halua armottomaan kostoon ja pahansuopaista vihaa. 

TERRORI. KUKA PALVELEE VAPAAMUURARIUTTA? Me toimeenpanemme kaiken käsittävän, laajan terrorin. Meidän palveluksessamme on kaikkia katsomuksia ja oppisuuntia edustavia henkilöitä: miehiä, jotka haluavat palauttaa kuninkaita valtaistuimilleen, kansankiihoittajia eli demagoogeja, sosialisteja, kommunisteja ja kaikenlaisia haihattelijoita. Me olemme pakoittaneet kaikki työhön ja meidän toimestamme kaivetaan maata valtiovallan viimeisten jäännösten alta ja koetetaan tuhota lainalainen järjestys. Tämä toiminta piinaa kaikkia valtioita; ne kehoittavat rauhallisuuteen ja ovat valmiita rauhan vuoksi uhraamaan kaiken, mutta me emme anna niille rauhaa, ennenkuin ne tunnustavat maailmanherruutemme avoimesti ja ehdoitta. 

Kansa on kovaäänisin valituksin vaatinut yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemista kansainvälisten sopimusten avulla. Mutta koska kansat ovat hajaantuneet puolueisiin, ja puolueiden taistelu vaatii suuria varoja, ovat puolueet ja kansat riippuvaisia meistä, sillä kulta on meidän hallussamme. 

NÄKEVIEN» JA »SOKEIDEN» EROITTAMINEN TOISISTAAN GOJIMIEN VALTIOISSA. Saattaisi pelätä, että gojimien johtajien näkevät voimat voisivat tehdä liiton sokeiden kansanvoimien kanssa, mutta tämän mahdollisuuden varalta olemme ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin vastatoimenpiteisiin: me olemme nostattaneet muurin näitten kummankin voiman välille ja tämä muuri on niiden välinen molemminpuolinen terrori. Siten sokea kansa tukee meitä ja ainoastaan me olemme sen johtajia, ja me ohjaamme sen lopulta omaa päämääräämme kohti. 

YHTEYTEMME JOUKKOJEN KANSSA. Jotta sokean käsi ei vapautuisi vaikutusvallastamme, on meidän aika ajoin pakko tehdä läheisiä liittoja kansanjoukkojen kanssa. Jollemme itse voisi näitä liittoja henkilökohtaisesti tehdä, jäävät ne luotettavimpien veljiemme huoleksi. Kun valtamme tulee tunnetuksi, tulemme henkilökohtaisesti puhumaan kansalle kaduilla ja toreilla ja johdattamaan sen poliittisissa kysymyksissä haluamaamme ja meille tarpeelliseen suuntaan. 

Kuinka voitaisiinkaan valvoa, mitä kansalle maaseudun kouluissa opetetaan? Mutta mitä hallituksen edustajat tai itse hallitsijat sanovat, leviää kulovalkean tavoin, ja itse kansa vie ne sanat kaikkialle. 

VAPAAMIELINEN MIELIVALTA. Jotta emme hävittäisi gojimien laitoksia liian aikaisin olemme kajonneet niihin varoen ja koonneet ensiksi käsiimme niitten liikkeellepanevan koneiston vieterit. Ne olivat ennen ankarassa, mutta oikeudenmukaisessa järjestyksessä, mutta me olemme asettaneet niitten tilalle vapaamielisen mielivallan. 

Tällä tavoin heikonnamme oikeudenkäyttöä, vaalijärjestystä, lehdistöä ja henkilökohtaista vapautta, mutta ennenkaikkea kansan sivistystä ja kasvatusta vapaan olemassaolon kulmakivenä. 

VÄÄRIA OPPEJA. Me olemme pettäneet, johtaneet harhaan ja siveellisesti turmelleet gojimien nuorison kasvattamalla sen ehdoin tahdoin väärien periaatteiden ja oppien mukaan. 

LAKIEN TULKITSEMINEN. Voimassaolevien lakien ulkopuolella ja niitä olennaisesti muuttamatta, mutta vääristelemällä niitä vastakohtaisten tulkintain avulla olemme päässeet suorastaan jättiläismäisiin tuloksiin. Aluksi nämä tulokset näkyivät lakien erilaisissa tulkintamahdollisuuksissa ja sitten lait muuttuivat alkuperäiseen tarkoitukseensa nähden aivan vastakkaisiksi. Valtionjohdon oli mahdotonta enää päästä selville tällaisesta sekasotkuisesta lainsäädännöstä. Tästä asiantilasta kehittyy lakikirjojen edellyttämän lainkäytön tilalle hyvän omantunnon mukaisen lainkäytön teoria. 

TURVAKEINO ILMITULEMISTA VASTAAN. Voinette huomauttaa, että gojimit nousisivat ase kädessä meitä vastaan, jos he meihin nähden liian aikaisin huomaavat asioiden todellisen tilan. Tältä varalta meillä kuitenkin on käytettävänä viimeinen, julma keino, joka saa urhoollisimmankin sydämen vapisemaan. Maailman kaikissa pääkaupungeissa on pian maanalaisia rautateitä. Niistä käsin räjäytämme vaaran uhatessa pääkaupungit ilmaan, ja ,silloin tuhoutuu kaikki, niin laitokset kuin niissä olevat tärkeät asiakirjatkin.

 

 

10. PÖYTÄKIRJA 

POLITIIKAN NÄKYVÄT PUOLET. Aloitan tänään huomauttamalla siitä, minkä jo aikaisemmin olen puhunut, nimittäin, että hallitukset ja kansat tyytyvät politiikassa siihen, mitä niille näytetään. - Niin, miten he tuntisivatkaan asioiden sisintä olemusta, kun niiden edustajain päätarkoituksena on huvittelu? Tämän seikan tunteminen merkitsee meille tavattoman paljon. Se on meille hyödyksi neuvotellessamme valtiovallan jaosta, sananvapaudesta, sanomalehdistön vapaudesta ja uskonnonvapaudesta, kokoontumisoikeudesta, samanarvoisuudesta lain edessä, omistusoikeuden pyhyydestä, epäsuorasta verotuksesta, ja lakien taannehtivasta vaikutuksesta. Mitään näistä kysymyksistä ei saa koskaan käsitellä avoimesti ja rehellisesti kansan kanssa. Milloin taas niiden kosketteleminen näyttää välttämättömältä, ei niitä pidä luetella, vaan ainoastaan ilmoittaa ilman tarkempaa ja yksityiskohtaista erittelyä, että me hyväksymme nykyaikaiset oikeusperiaatteet. Tästä tahallisesta mainitsematta jättämisestä on se hyöty, että tarkemmin määrittelemätön periaate antaa meille toimintavapauden ja tilaisuuden jättää siitä pois sitä ja tätä; jos ne luetellaan, niin ne samalla myönnetään. 

HALPAMAISUUDEN SUURUUS. Kansa tuntee erityistä kunnioitusta valtiomiesten keskuudessa tavattavia neroja kohtaan, ja heidän väkivallanteoistaan se sanoo: »Se on tosin halpamaista, mutta samalla nerokasta - se oli todellinen taidonnäyte suoritustavaltaan, ja samalla häikäilemätön teko!» 

Luotamme siihen, että saamme kaikki kansat mukaan pystyttämään täysin uutta valtiorakennelmaa, jota jo kauan olemme suunnitelleet. Sentähden meidän on ennenkaikkea huolehdittava siitä, että johtajamme ovat persoonallisuuksia, jotka esimerkillisen rohkeuden ja suurten hengenvoimien avulla käyvät päämääräänsä kohden. Silloin murramme tieltämme kaiken vastustuksen. 

MITA VAPAAMUURARIVALLANKUMOUS LUPAA! Ollessamme valmiit suorittamaan vallankumouksemme me sanomme kansalle: »Kaikki on mennyt huonosti, kaikki ovat kurjassa asemassa. Me hävitämme teidän kärsimystenne syyt: kansallisen eristäytyneisyyden, valtakuntien rajat, erilaiset rahajärjestelmät. Te voitte kyllä tuomita meidät, mutta voiko tämä tuomio olla oikeudenmukainen, jos langetatte sen ennenkuin olette koetelleet sitä, mitä teille tarjoamme?» Silloin he riemuitsevat ja kantavat meitä käsillään yksimielisen innostuksen, toivon ja luottamuksen vallassa. Äänestys, jonka avulla olemme päässeet valtaan ja johon olemme totuttaneet ihmiskunnan vähäisemmätkin jäsenet toimeenpanemalla joukkokokouksia ja laatimalla sopimuksia, tekee meille nyt viimeisen palveluksensa; sen avulla kansa esittää yksimielisen toivomuksensa päästä läheisempään kosketukseen kanssamme ennenkuin se lausuu tuomionsa ja arvostelunsa meistä. 

YLEINEN ÄÄNIOIKEUS. Tämän vuoksi meidän on aikaansaatava yleinen äänioikeus luokista ja säädyistä välittämättä hankkiaksemme itsellemme enemmistön ehdottoman vallan, mitä emme tietenkään voisi koskaan saada yksinomaan sivistyneistöltä. 

OMA ARVOSTELU. Totuttamalla tällä tavalla kaikki itse arvostelemaan asioita me revimme kaikki gojimperheen ja sen kasvatusarvot ja ehkäisemme älykkäitä ja kyvykkäitä astumasta esiin, eikä meidän johtamamme kansanjoukko anna heidän esiintyä eikä edes lausua mielipiteitään. Massat ovat tottuneet tottelemaan ainoastaan meitä, sillä me maksamme heille hyvin siitä, että he tottelevat ja pysyvät tarkkaavaisina. Tällä tavoin luomme itsellemme sokeasti mukautuvan vallan, joka ei kykene suorittamaan mitään vastoin edustajiemme tahtoa. Näille edustajillemme olemme antaneet tehtäväksi kansanjoukkojen johtamisen. 

VAPAAMUURARlUDEN JOHTAJAT. Kansanjoukko alistuu tähän järjestelmään, sillä se tietää, että työmahdollisuuksien ja monenlaisten muiden etujen saaminen riippuu meidän edustajistamme. 

VAPAAMUURARIUDEN NEROKAS JOHTAJA. Hallitussuunnitelmamme täytyy syntyä yksien ainoiden aivojen työnä, sillä se ei koskaan kehittyisi kyllin tehokkaaksi, jos liian monet olisivat sitä laatimassa. Siksi meille on sallittua suunnitelman tunteminen, mutta ei sen arvosteleminen, jotta emme repisi rikki sen eri osien nerokasta kokonaisuutta ja sen jokaisen yksityiskohdan, joiden salainen merkitys jää kätketyksi, käytännöllistä vaikutusta. Jos tällaista työtä arvosteltaisiin ja se alistettaisiin aateveljien äänestettäväksi, niin ilmenisi siinä kaikkien niitten eriasteisten kykyjen vaikutusta, jotka eivät ole jaksaneet täydellisesti syventyä sen ajatuksiin ja asioiden yhteyteen. On välttämätöntä, että suunnitelmamme ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita. Siksi me emme saa antaa kansanjoukkojen emmekä edes minkään pienemmän piirin repiä rikki johtajamme nerokasta työtä. 

Nämä suunnitelmat eivät vielä toistaiseksi tule kumoamaan nykyisiä yhteiskuntalaitoksia. Ne tulevat ainoastaan muuttamaan niiden taloudelliset perusteet, ja siitä johtaen koko niiden kehittämissuunnitelman, joka täten tulee noudattamaan meidän viitoittamaamme suuntaa. 

YHTEISKUNNALLISET LAITOKSET JA NIIDEN TEHTAVAT. Melkein kaikissa maissa on toisiaan vastaavia valtioelimiä, vaikka ne nimiltään eroavatkin toisistaan. Niitä ovat eduskunta, ministeristö, senaatti, valtioneuvosto, korkein oikeus, sekä muut lakiasäätävät ja toimeenpanevat yhteiskuntaelimet. On turhaa selittää teille näiden valtioelimien keskinäisiä suhteita ja toimintatapoja, koska tunnette ne jo hyvin. Kiinnittäkää huomionne vain siihen, että jokaisella näistä elimistä on suoritettavanaan valtion toiminnalle tärkeä tehtävä. Sanalla »tärkeä» en tarkoita itse elintä, vaan sen tehtävää. Nämä laitokset ovat jakaneet keskenään kaikki tärkeät hallitustehtävät, kuten hallinnolliset, lakiasäätävät ja toimeenpanevat tehtävät. Siksi niitä voidaan verrata ihmisruumiin eri elimiin. Jos vahingoitamme vakavasti jotakin valtiotärkeätä osaa, sairastuu valtio aivan samoin kuin ihmisruumis ja kuolee lopulta. 

VAPAAMIELISYYDEN MYRKKY. Kun istutimme valtioelimistöön vapaamielisyyden myrkyn, muuttui koko sen valtio-oikeudellinen rakenne. Nykyisin ovat valtiot sairastuneet kuolettavaan tautiin, verenmyrkytykseen, ja jäljellä on enää vain niiden loppukouristusten odottaminen. 

PERUSTUSLAKI - PUOLUERIITOJEN KOULU. KANSANVALLAN AIKAKAUSI. PRESIDENTIT - VAPAAMUURARIUDEN LUOMUKSET. Vapaamielisyyden vaikutuksen johdosta syntyi yksinvaltaisten valtioiden tilalle perustuslaillisia valtioita, vaikka gojimit olivat asettaneet toivonsa juuri yksinvaltiuteen. Perustuslaillinen hallitusmuoto on, kuten tiedätte, puolueriitaisuuksien korkeakoulu, eripuraisuuden, riitojen, erimielisyyksien, hedelmättömän puoluekiihoituksen ja puoluepyyteiden oppilaitos, - sanalla sanoen koulu, jonka opit lamaannuttavat valtion voiman. Puhujalava on yhtä suuressa määrässä kuin sanomalehdistökin tuominnut hallitsijat toimettomuuteen ja heikkouteen ja siten tehnyt heidät tarpeettomiksi ja turhiksi. Tämän takia heidät onkin monessa maassa syösty vallasta. Siten tuli tasavallan aikakausi mahdolliseksi ja me vaihdoimme hallitsijat nukkeen, presidenttiin, joka on valittu kansanjoukon keskuudesta, orjien tavoin meille kuuliaisten suosikkien joukosta. Tämä on se räjähdysaine, jonka avulla - uskokaa minua - tuhoamme kaikki gojimkansat, emmekä vain yhtä niistä. 

PRESIDENTIN VASTUUNALAISUUS. Lähimmässä tulevaisuudessa tulemme tekemään presidentit vastuunalaisiksi toiminnastaan. Silloin emme toimenpiteittemme toteuttamisessa tarvitse enää välittää minkäänlaisista esteistä emmekä rajoituksista, sillä koko vastuu lankeaa silloin noille nukeille, presidenteille. Meille tulee olemaan vain hyödyksi, jos valtaan pyrkivien rivit tämän johdosta harvenevat. Voidaanpa olettaa, että useinkin käy mahdottomaksi löytää presidentiksi sopivia henkilöitä. Tällöin syntyy vain levottomuuksia, jotka lopullisesti rappeuttavat valtakunnat. 

»PANAMA». EDUSKUNNAN JA PRESIDENTIN MERKITYS. Päästäksemme tähän toivomaanime päämäärään järjestämme niin, että presidentiksi valitaan miehiä, joilla on takanaan jokin häpeällinen teko tai liikeyritys, jokin »Panama»-juttu, sillä silloin heistä tulee meidän suunnitelmiemme luotettavia toteuttajia, koska he pelkäävät paljastusta. Heidän luotettavuuttaan lisää vielä jokaiselle valtaan päässeelle luonteenomainen halu koettaa säilyttää erikoisoikeutensa ja nauttia presidentille kuuluvia etuoikeuksia ja kunniaa. Eduskunta tulee heidät valitsemaan, heitä suojelemaan ja puolustamaan, mutta me tulemme riistämään eduskunnalta lakien säätämis- ja muuttamisoikeudet. Nämä oikeudet luovutamme vastuunalaiselle presidentille, joka on vain marionettinukke meidän käsissämme. Presidentin valta joutuu tietysti silloin monenlaisten hyökkäysten kohteeksi, mutta me annamme hänelle itsepuolustukseksi oikeuden kääntyä suoraan kansan puoleen ja vedota sen ratkaisuun sivuuttamalla kansanedustajat. Tästä riippumatta jätämme presidentille oikeuden sodan julistamiseen. Tämän oikeuden antaessamme tulemme perustelemaan sitä sillä, että maan koko armeijan ylipäällikkönä presidentillä tulee olla mahdollisuus käyttää valtaansa siinä tapauksessa, että hän joutuisi puolustamaan uutta tasavaltaista perustuslakia ja hallitusmuotoa, jonka suojelemiseen hänellä on oikeus saman hallitusmuodon vastuunalaisena edustajana. 

VAPAAMUURARIUS - LAKIASÄÄTÄVÄ VALTA. On selvää, että pyhätön avain tulee tällaisten olosuhteiden vallitessa pysymään meidän käsissämme ja että me eikä kukaan muu tulemme johtamaan lakiasäätävää valtaa. 

UUSI TASAVALTAINEN HALLITUSMUOTO. Ottaessamme käytäntöön uuden tasavaltaisen hallitusmuodon riistämme edustajakamarilta oikeuden hallituksen toimenpiteitä koskevain välikysymysten tekoon sillä tekosyyllä, että poliittisia ja valtiollisia salaisuuksia on pakko suojella. Uudessa hallitusmuodossa supistamme edustajain lukumäärän mahdollisimman pieneksi. Tämän toimenpiteen avulla hillitsemme huomattavasti poliittisia intohimoja ja ihmisten pyrkimyksiä hankkia itselleen poliittista valtaa. Mutta jos vastoin odotuksia tässä vähemmistössä puhkeaa vastarintaa, murramme sen kääntymällä koko kansan puoleen. 

Eduskunnan ja senaatin puhemiehen ja heidän varamiestensä nimittäminen tulee olemaan presidentin tehtävä. Pitkälliset istuntokaudet tulemme lyhentämään vain muutamia kuukausia kestäviksi. Presidentillä tulee sitäpaitsi olemaan oikeus toimeenpanevan vallan ylimpänä käyttäjänä kutsua kokoon ja hajoittaa parlamentti ja hajoittamisen jälkeen kutsua kokoon uusi oman harkintansa mukaan. Mutta jotta näitten itseasiassa laittomien toimenpiteitten seuraukset eivät kohtaisi presidenttiä liian aikaisin, on meidän annettava ministereille ja muille presidenttiä lähellä oleville virkamiehille neuvo kiertää hänen toimenpiteensä omin keinoin, jolloin be presidentin asemesta joutuvatkin vastuuseen. Tällaiset valtuudet annamme korkeimmille tuomioistuimille, valtioneuvostolle ja ministerineuvostolle, mutta emme yksityisille henkilöille. 

Sellaiset voimassaolevat lait, joita voidaan tulkita useammalla tavalla, on presidentin tulkittava meidän ajatustapamme mukaisesti; hänen on myöskin kumottava lait, jos me ilmoitamme hänelle kumoamisen välttämättömyyden. Lisäksi hänellä tulee olemaan oikeus esittää väliaikaisia lakeja ja jopa muutoksia hallituksen perustuslaillisen hallitusmuodon mukaiseen työjärjestykseenkin perustellen tätä kaikkea sillä, että huolenpito maan parhaasta sitä vaatii. 

SIIRTYMINEN VAPAAMUURARIEN YKSINVALTAAN. Yllämainituilla keinoilla onnistuu meidän vähitellen, askel askeleelta, hävittää kaikki se, minkä meidän valtaanpääsymme alkutaipaleella täytyi sisällyttää hallitusmuotoihin. Huomaamatta hävitämme perustuslaillisen oikeuden viimeisetkin jäännökset, kunnes lopulta on tullut aika, jolloin avoimesti riistämme itsellemme hallitusvallan yksinvaltiutemme nimessä. 

MAAILMANHALLITSIJAN KRUUNAAMISEN HETKI. Maailmanhallitsijamme voidaan kruunata jo ennen perustuslaillisten hallitusmuotojen kumoamista. 

Suotuisa hetki on tullut silloin, kun kansat sisäisten levottomuuksien ja meidän valitsemiemme johtajien kehnouden piinaamina huutavat: »Viekää heidät pois ja antakaa meille maailmanhallitsija, joka yhdistää meidät ja hävittää ikuisen riidan aiheet - valtiolliset rajat, uskonnon ja valtiovelat - ja antaa meille levon ja rauhan, mihin meidän johtajamme ja kansanedustajamme eivät voi meitä auttaa». 

TAUTIEN LEVITTÄMINEN JA MUUT VAPAAMUURARIEN SALAVEHKEET. Mutta te tiedätte itse aivan hyvin, että tällaisen huudon aikaansaamiseksi tarvitaan pitkä-aikaista ja uupumatonta työtä. Saadaksemme kaikki kansat yhdessä lausumaan tällaisia toivomuksia meidän on aina ja kaikkialla kiihoitettava kansoja ja hallituksia ja siten väsytettävä kaikki epäsovun, vihamielisyyden, ristiriitojen, vihan ja vieläpä marttyyriudenkin, nälän, tautien tarttumisen, puutteen ja kaikenlaisen kurjuuden avulla. Tämä on tehtävä, jotta gojimit huomaisivat antautumisen meidän rahavaltaamme ja täydelliseen herruuteemme ainoaksi pelastuskeinoksi. 

Jos annamme kansoille hengähdysaikaa, niin ei toivomamme hetki luultavasti koita koskaan. 

 

11. PÖYTÄKIRJA 

VALTIONEUVOSTO tulee esittämään hallitsijan vallan vahvistajan osaa: lainsäätäjäelimen näkyvänä osana sen tehtävänä on lakien ja asetusten sanamuotojen yksityiskohtainen laatiminen. 

UUDEN HALLITUSMUODON OHJELMA. Uuden hallitusmuodon perusteet ovat siis siinä, että me luomme lait ja harjoitamme oikeutta. Tämä tapahtuu ensiksikin lakiasäätävien elinten päätösten kautta, näitä päätöksiä varten annamme »ehdotuksiemme» avulla tarpeelliset ohjeet, toiseksi presidentin, valtioneuvoston ja ministereitten antamien yleisten asetusten muodossa sekä kolmanneksi valitsemalla sopivan ajankohdan vallankaappausta varten. 

MUUTAMIA TULEVAN VALLANKUMOUKSEN YKSITYISKOHTIA. Sovittuamme pääpiirteissään menettelytapojemme käytännöllisistä puolista, tarkastelemme lähemmin vielä eräitä yksityiskohtia, jotka tulevat auttamaan meidät täydelliseen voittoon. Näillä yksityiskohdilla minä ymmärrän painovapautta, kokoontumis- ja omantunnonvapautta, yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta ja monia muita seikkoja, joiden täytyy kokonaan hävitä ihmisten sanakirjoista tai sitten ne on perinpohjin uusittava heti, kun uusi hallitusmuoto on saatettu voimaan. Vallankaappaus antaa meille ainoan mahdollisuuden saada yhdellä iskulla toivomamme hallitusmuodon hyväksytyksi. Myöhemmin tulee jokainen muutos olemaan vaarallinen. Jos tällainen muutos suoritettaisiin raakaa voimaa ja ankaruutta käyttäen käskyjen ja määräysten avulla, se saattaisi johtaa epätoivoon, jonka synnyttäisi uusien, samaan suuntaan käyvien muutosten pelko. Jos vallankaappaus taas merkitsisi lievennyksiä, niin voitaisiin sanoa meidän tunnustavan, että olemme menetelleet väärin, ja se himmentäisi valtamme erehtymättömyyden sädekehän ainaiseksi. Voidaan myös sanoa, että pelkäämme ja että meidät on pakoitettu myönnytyksiin. Kukaan ei tunne kiitollisuutta meitä kohtaan, sillä kaikki pitävät lievennyksiä luonnollisena velvollisuutenamme. Uuden hallitusmuodon arvovallalle on kumpikin näistä mahdollisuuksista siis vahingoksi. Meille on välttämätöntä, että vallankumouksen julistamisen ensi hetkestä saakka kansat, kun ne vielä ovat tapahtuneen lumouksen lamaannuttamia, vielä epäröivät ja ovat ankaran terrorin alaisina sekä tunnustavat meidän olevan niin voimakkaita ja haavoittumattomia, niin väkeviä ja mahtavia, että me emme missään tapauksessa tule neuvottelemaan heidän kanssaan ja että me emme ainoastaan väheksy heidän mielipiteitään ja toivomuksiaan, vaan myöskin olemme valmiit ja pystymme lannistumattomalla voimalla kukistamaan pienimmänkin vastustuksen koska ja missä tahansa, että me yhdellä kertaa otamme kaiken, minkä tarvitsemme ja että me emme missään tapauksessa aio jakaa valtaa heidän kanssaan. Silloin he tulevat pelon vallassa sulkemaan silmänsä kaikelta ja odottamaan, mitä tuleman pitää. 

GOJIMIT OVAT LAMPAITA. Gojimit ovat lammaslauma ja me juutalaiset olemme heille susia. Ja te tiedätte, kuinka lampaitten käy, kun susi on päässyt niiden karsinaan! 

He sulkevat vielä silmänsä ja ovat hiljaa, koska me lupaamme antaa heille takaisin kaikki heiltä ryöstetyt oikeudet kukistettuamme rauhan viholliset ja taltutettuamme kaikki puolueet. 

Tarvinneeko minun mainita mitään siitä, kuinka kauan he saavat näiden oikeuksiensa palauttamista odottaa? 

SALAINEN VAPAAMUURARIUS JA SEN »NÄKYVÄISET» OSASTOT. Me olemme suunnitelleet ja istuttaneet gojimeihin koko tämän valheellisen valtio-opin antamatta heille ajatusaikaa. Olemme menetelleet näin saavuttaaksemme kiertotietä käyttäen päämäärämme, koska hajanaisen heimomme voimat eivät riittäisi suoran tien kulkemiseen. Tämä on ollut salaisten vapaamuurariloosiemme perustana. Näitä looseja ja niiden päämääriä ei kukaan tunne, kaikkein vähiten ei-juutalaiset tyhmyrit, joita olemme houkutelleet julkisen vapaamuurariuden osastoihin johtaaksemme heidän heimolaistensa huomion harhaan. 

Jumala (Jehova) on armossaan hajoittanut meidät, valitun kansansa, ympäri koko maailman ja tässä meidän näennäisessä heikkoudessamme onkin ollut koko voimamme, joka nyt on johtanut meidät maailmanherruuden kynnykselle. 

Peruskivi on jo asetettu paikalleen, rakennustyötä on enää vain täydennettävä. 

 

12. PÖYTÄKIRJA 

MITEN VAPAAMUURARIT TULKITSEVAT VAPAUDEN. 'Vapaus'-sanan, jonka voi tulkita eri tavoin, me selitämme näin: vapaus on oikeus tehdä sitä, minkä laki sallii. Tästä tulkinnasta seuraa, että kaikki vapaus jää meidän käsiimme, koska me huolehdimme siitä, että lait tulevat hävittämään tai rakentamaan vain sellaista, mikä meidän kannaltamme ja omaksumiemme suuntaviivojen mukaisesti on toivottavaa. 

SANOMALEHDISTÖN TULEVAISUUS JUUTALAISTEN MAAILMANHERRUUDEN AIKANA. Lehdistön suhteen tulemme menettelemään seuraavalla tavalla. Lehdistön tehtävänä meidän päivinämme on herättää kansassa meidän toivomiamme intohimoja ja itsekkäitä puoluepyyteitä. Se on sisällyksetön, epäoikeudenmukainen ja valheellinen. Useimmat ihmiset eivät edes tiedä, ketä lehdistö oikeastaan palvelee. Me satuloimme sen ja otamme jyrkästi sen ohjat käsiimme ja samoin menettelemme muidenkin painotuotteiden suhteen, sillä mitä hyötyä meille olisi siitä, että vapaudumme sanomalehdistön hyökkäyksistä, jos jäisimme lentolehtisten ja kirjojen maalitauluksi? Me teemme yleisestä mielipiteestä huolehtimisen, joka nyt jo tulee kalliiksi, sensuurin avulla valtion tulolähteeksi, sillä me määräämme julkisen sanan maksamaan erityistä leimaveroa sekä suorittamaan maksun sanomalehtien ja kirjapainojen perustamisluvasta. Nämä maksut suojelevat hallitustamme lehdistön hyökkäyksiä vastaan. Sellaiset keinot kuin leimavero, lupamaksut ja rahasakot tuottavat suunnattomia tuloja valtiolle. Puoluelehdet tosin eivät ehkä säiky raharangaistuksia, mutta tulemme lakkauttamaan ne heti toisen, meitä vastaan tehdyn hyökkäyksen jälkeen. Kukaan ei saa rankaisematta koskea hallituksemme erehtymättömyyden sädekehään. Sanomalehtien ja muiden julkaisujen takavarikoimisen syyksi tulemme ilmoittamaan, että takavarikoitu lehti on kiihoittanut mieliä aiheettomasti. Pyydän, että huomaisitte meitä vastaan hyökkäävien lehtien joukossa olevan sellaisiakin, joita me itse johdamme ja julkaisemme, mutta ne tulevat käymään käsiksi ainoastaan sellaisiin seikkoihin, jotka jo itse olemme edeltäpäin päättäneet muuttaa. 

SANOMALEHDISTÖN VALVONTA. TIETOTOIMISTOT. Yleisön tietoon ei saa tulla ainoatakaan tiedoitusta meidän sitä etukäteen tarkastamatta. Tähän olemmekin jo osittain päässeet sen kautta, että kaikki uutiset saadaan muutamien harvojen uutistoimistojen välityksellä, joihin ne keskitetään maailman kaikilta kulmilta, ja jotka levittävät uutisia tarpeellisesti muokattuina lehtien toimituksiin, viranomaisille jne. Nämä toimistot joutuvat vähitellen meidän käsiimme, ja ne julkaisevat vain sellaisia uutisia, jotka me hyväksymme. 

Jos meidän nyt on onnistunut siinä määrin vallata gojim-yhteiskunnat, että ne suurin piirtein katselevat asioita meidän värittämiemme silmälasien läpi, ja jollei meidän tiellämme enää ainoassakaan maassa ole esteitä, jotka salaisivat meiltä ne tiedot, joita gojimit tyhmyydessään kutsuvat valtiosalaisuuksiksi, niin kuinka käykään silloin, kun meidät tunnustetaan maailman hallitsijoiksi maailmankuninkaamme persoonassa! 

Palatkaamme lehdistön tulevaisuuteen. Jokainen kustantaja, kirjanpainaja ja kirjakauppias on velvollinen ammattinsa harjoittamista varten hankkimaan erityisen lupakirjan, joka otetaan häneltä pois, jos hän vähänkin rikkoo ohjeitamme vastaan. 

MITÄ VAPAAMUURARIUS TARKOITTAA EDISTYKSELLÄ? Jokainen tietää, että vapaamielisyyden epämääräisillä lupauksilla on päällystetty tie mielettömiin unelmiin, jotka repivät rikki kurin ja järjestyksen niin ihmisten omassa keskuudessa kuin heidän suhteessaan valtioonkin. Edistys tai paremminkin edistyksen aate on johtanut kaikenkaltaiseen väärään, rajoittamattomaan vapautuneisuuteen. Kaikki n.k. vapaamieliset ovat vallankumouksellisia, elleivät teoissa, niin ainakin ajatuksissaan, Kaikki he tavoittelevat vapauden harhakuvia langeten omavaltaisuuteen, s.o. anarkiaan, joka johtuu vastustuksen harjoittamisesta vain sen itsensä vuoksi. 

VIELÄ LEHDISTÖSTÄ. Palatkaamme vielä kerran lehdistöön. Me verotamme sitä niinkuin muutakin painettua sanaa, säädämme leimaveron sekä lupamaksun jokaiselta arkilta, ja kirjoista, jotka ovat alle 30 sivun, kannamme kaksinkertaiset maksut. Täten toivomme voivamme vähentää aikakausjulkaisujen lukumäärää. Aikakauslehdet ovat pahimpia myrkynlevittäjiä lehdistön joukossa. Toisaalta pakoitamme kirjailijat kirjoittamaan niin laajoja teoksia, että vain harvat voivat lukea niitä, erittäinkin kun niitten hinnan tämän tähden täytyy tulla korkeaksi. Se taas, mitä itse julkaisemme henkisen kehityksen hyväksi viitoittamaamme suuntaan, tulee olemaan halpaa ja kaikkien luettavissa. Verojen avulla hillitsemme liiallista kirjallista tuotantoa, ja kirjailijat joutuvat rangaistuksien takia meistä riippuvaan asemaan. Ja vaikka olisikin sellaisia, jotka tahtoisivat kirjoittaa meitä vastaan, niin he eivät saa kustantajia teoksilleen. Ennenkuin kustantaja tai kirjapaino ottaa työn suorittaakseen, on hänen anottava siihen meidän asettamamme virkamiehen lupa. Siten me saamme ennakolta tietää, mitä meitä vastaan suunnitellaan, ja ennätämme aina ajoissa antaa selityksemme kysymyksessä olevista asioista. 

Kirjallisuus ja lehdistö ovat kasvatuksen tärkeimpiä välineitä, ja siksi hallituksemme tulee hankkimaan itselleen useimpien sanomalehtien ja aikakauslehtien omistusoikeuden. Täten voidaan ehkäistä yksityisen sanomalehdistön vahingollinen vaikutus ja saadaan suunnaton vaikutusvalta ihmisten mieliin. Jos sallimme kymmenen sanomalehden ilmestyvän, niin julkaisemme itse kolmekymmentä jne. samassa suhteessa. Mutta tätä ei yleisö saa missään tapauksessa edes aavistaakaan, minkä vuoksi kaikki meidän julkaisemamme lehdet tulevat ulkonaisesti edustamaan mitä vastakkaisimpia käsityskantoja ja suuntia. Tämä herättää luottamusta niitä kohtaan ja vetää herkkäuskoiset meidän puolellemme, Siten he joutuvat pian pauloihimme ja heidät tehdään vaarattomiksi. 

Ensimmäiseen ryhmään asetamme viralliset lehdet. Niiden on aina vartioitava etujamme, ja siksi niiden vaikutus tulee olemaan melkoisen vähäinen. 

Toiseen ryhmään asetamme puoliviralliset lehdet, joiden tehtävänä tulee olemaan välinpitämättömien taivuttaminen puolellemme. 

Kolmanteen ryhmään asetamme näennäiset vastustajamme, joista ainakin yhden on esiinnyttävä hyvin jyrkästi meitä vastaan. Todelliset vastustajamme luulevat silloin tämän opposition lähteneen heidän omista piireistään ja paljastavat suunnitelmansa meille. 

Sanomalehtemme tulevat edustamaan kaikkia mahdollisia aatesuuntia - aristokraattisia, tasavaltaisia, vallankumouksellisia ja vieläpä anarkistisiakin mielipiteitä, mutta luonnollisesti vain niin kauan kuin perustuslaillinen hallitusmuoto on voimassa. Samoin kuin intialaisella Vishnu-jumalalla on sanomalehdistöllämme sata käsivartta, joista jokainen tutkii yleisen mielipiteen määrättyä osaa. Kun jonkun suunnan valtiino muuttuu liian kuumeiseksi, niin näkymättömät voimat johtavat tämän suunnan kannattajat meidän asettamaamme päämäärään, koska mielenliikutuksen valtaama henkilö menettää terveen arvostelukykynsä ja joutuu helposti vieraan vaikutuksen valtaan. Tyhmyrit, jotka luulevat esittävänsä puoluelehdistönsä ajatuksia, tulevatkin toistamaan meidän mielipiteitämme tai sellaista, minkä me katsomme suotavaksi. Kuvitellessaan seuraavansa oman puolueensa suuntaviivoja ne seuraavatkin sitä lippua, jonka me heille kohotamme. Kasvattaaksemme sanomalehdistömme tähän henkeen, on tämä asia järjestettävä erittäin huolellisesti. Lehdistön keskusjärjestön nimessä perustamme lukuisia kirjallisia yhtymiä, joissa asiamiehemme sitten huomaamatta esittävät iskusanansa ja tunnusmerkkinsä. Tuomitessaan pintapuolisesti arvostellen toimenpiteitämme niiden ytimeen kajoamatta meidän äänenkannattajamme aloittavat eräänlaisen valetaistelun virallisten lehtien kanssa vain antaakseen meille aiheen esittää sanottavamme yksityiskohtaisemmin kuin mitä olisimme voineet tehdä ensimmäisissä virallisissa julistuksissa. Näin kuitenkin tietysti vain niissä tapauksissa, joissa se osoittautuu meille edulliseksi. 

Nämä hyökkäykset meitä vastaan ovat hyödyllisiä siinäkin mielessä, että kansa siten saa käsityksen, että maassa vallitsee sananvapaus. Jos meitä vastaan todella hyökätään meille vihamielisessä lehdistössä sentakia, että olemme rajoittaneet sananvapautta, on luottamusmiehillämme helppo tehtävä. He tulevat sanomaan, että nämä lehdet esittävät mielettömiä väitteitä, koska niillä ei ole asiallisia perusteita syytöksiin meitä ja meidän toimintaamme vastaan. 

Koska todelliset tapahtumat eivät pääse julki suuteen, niin voitamme tällaisten olosuhteiden vallitessa kansan luottamuksen. Tähän luottamukseen nojautuen voimme tarpeen mukaan kiihoittaa tai rauhoittaa mieliä poliittisissa kysymyksissä. Julkaisemme lehdistössämme milloin totuuden, milloin valheen, milloin tosiasian tai oikaisun, aina sen mukaisesti, miten uutiseen suhtaudutaan. Periaatteisiimme kuuluu, että tutkimme maaperän tarkoin, ennenkuin asetamme sille jalkamme. Me tulemme varmasti voittamaan vastustajamme, koska sillä ei ole käytettävissään lehdistöä, mikä taas johtuu ylläesitetyistä syistä. Meidän ei edes tarvitse täydellisesti kumota tietoja. 

Tarpeen vaatiessa voimme tarmokkaasti virallisissa lehdissämme väittää perättömiksi kolmanteen ryhmään, näennäisiin vastustajiimme, kuuluvissa lehdissä esittämämme koepallot. 

VAPAAMUURAREIDEN SOLIDAARISUUS NYKYAIKAISESSA LEHDISTÖSSÄ. Jo nyt on olemassa, esimerkiksi Ranskan lehdistössä, vapaamuurareiden yksimielisyyden tunnusmerkkejä: kaikki sanomalehdet ovat velvollisia säilyttämään ammattisalaisuudet. Yhtä vähän kuin antiikin auguritkaan sen jäsenet eivät saa paljastaa tietojensa alkuperää yleisölle saamatta siihen käskyä. Ei yksikään sanomalehtimies uskalla vastustaa tätä määräystä, sillä ainoakaan heistä ei pääse ammattikunnan jäseneksi, ellei hänen menneisyytensä ole enemmän tai vähemmän kirjava. Nämä häpeätahrat paljastettaisiin heti, jos hän ryhtyisi ilmaisemaan ammattisalaisuuksia. Koska ainoastaan muutamat harvat tuntevat tuon hämärän menneisyyden, esiintyy lehtimies suuren yleisön silmissä moitteettomana, ja kaikki seuraavat häntä ihastuneina. 

MAASEUDUN VAATIMUKSET. Me odotamme maaseudulta erityisen voimakasta apua. Siellä on meidän herätettävä toiveita ja pyrkimyksiä, joilla voimme aina ahdistaa pääkaupunkia esittämällä ne maaseudun itsenäisinä toiveina ja pyrkimyksinä. On selvää, että nämäkin purot virtaavat aina samasta lähteestä, nimittäin omasta pyrkimyksestämme valtaan. Niinkauan kuin emme vielä ole saavuttaneet vallan täydellisyyttä, on meille välttämätöntä, että pääkaupungin asukkaat joskus saavat tuntea maaseudun meidän asiamiestemme kiihoittaman yleisen mielipiteen painon. Meille on välttämätöntä, että pääkaupungit eivät määrättyinä psykologisesti ratkaisevina hetkinä saa tilaisuutta enää harkita jo toteutettua tosiasiaa. Tämä jo siitä syystä, että maaseudun enemmistön mielipide on asian hyväksynyt. 

UUDEN JÄRJESTELMÄN EREHTYMATTÖMYYS. Kun pääsemme uuden järjestelmän aikaan, joka muodostaa ylimenoasteen siirtyäksemme sitten valtaistuimellenousumme kauteen, emme voi antaa lehdistön paljastaa yhteiskunnallista epärehellisyyttä. Lehdistön on päinvastoin uskoteltava uuden järjestelmän olevan niin erinomaisen, että ihmisillä ei ole aihetta ryhtyä epärehellisiin tekoihin. Rikostapaukset eivät saa tulla ilmi muuten kuin rikosten uhrien ja tilapäisten todistajien kautta. 

 

13. PÖYTÄKIRJA 

JOKAPAIVAISEN LEIVÄN TARVE. Jokapäiväisen leivän tarve pakoittaa gojimit vaikenemaan ja ryhtymään meidän nöyriksi palvelijoiksemme. Heidän keskuudestaan etsimme lehdistöömme sopivat henkilöt ja heidän tulee käsitellä käskyjemme mukaan niitä asioita, joita emme välittömästi voi julkaista virallisissa asiakirjoissa. Kun riitakysymys näin on otettu esille, voimme me toisten riidellessä toteuttaa haluamamme toimenpiteet ja asettaa kansan tapahtuneen tosiasian eteen. Eikä kukaan uskalla vaatia toimenpiteemme kumoamista tai muuttamista, kun esitämme sen parannuksena tähänastisiin oloihin. Sanomalehdistö kiinnittää yleisön huomion nopeasti uusiin kysymyksiin. Me juutalaisethan olemme opettaneet ihmisille ikuisen kaipuun uuteen ja tuntemattomaan. 

VALTIO-OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ. Syvempään ajatteluun kykenemättömät poliitikot heittäytyvät nyt tutkimaan näitä uusia kysymyksiä, poliitikot, jotka tähän päivään mennessä eivät vielä ole käsittäneet, etteivät he ymmärrä mitään niistä asioista, jotka ottavat arvostellakseen. Valtiollisia kysymyksiä ymmärtävät vain ne, jotka ovat nämä kysymykset alunperin luoneet ja sitten vuosisatojen aikana johtaneet politiikkaa. 

Kaikesta tästä selviää teille, että me, pyrkiessämme voittamaan joukkojen yleisen mielipiteen, siten ainoastaan helpotamme koneistomme toimintaa. Te ymmärrätte, että etsimme julkisen mielipiteen hyväksymistä teoillemme vain silloin, kun on kysymys ainoastaan pelkistä sanoista, kysymyksistä, jotka itse olemme maailmalle antaneet. Todellisuudessa me teemme, mitä itse haluamme. Me julistamme jatkuvasti, että toimintaamme ohjaa vakaumukseen perustuva halu palvella yleistä hyvää. 

TEOLLISUUTTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ. Johdattaaksemme liian levottomien ainesten huomion pois poliittisista kysymyksitä käymme käsiksi uusiin aiheisiin - teollisuutta koskeviin kysymyksiin. Tällä alalla he saavat raivota niin paljon kuin haluavat ja jaksavat! Kansanjoukot suostuvat pysymään toimettomina ja erillään niin kutsutusta valtiollisesta toiminnasta (jonka me olemme heille opettaneet taistellaksemme heidän avullaan gojimien hallituksia vastaan) ainoastaan sillä ehdolla, että saavat jotakiri uutta toimitettavaa, jenka avulla osoitamme heille puolittain poliittisen suunnan. Jotta he itse eivät keksisi mitään, on meidän kulutettava heidän aikansa huvitusten, pelin, intohimojen ja työväentalojen avulla. Pian esitämme heille sanomalehdissämme ajatuksen kilpailujen toimeenpanosta taiteen ja urheilun alalla. Nämä harrastukset kääntävät vihdoin kansojen ajatukset pois sellaisista kysymyksistä, joissa meidän muuten täytyisi taistella ankarasti heitä vastaan. Sitä mukaa kuin ihm"set yhä suuremmassa määrässä vieroitetaan itsenäisestä ajattelusta, he tulevat seuraamaan meitä. Ainoastaan me tulemme viitoittamaan uusia ajatussuuntia - tietysti sellaisten henkilöitten välityksellä, joiden kanssa meidän ei uskota olevan yhteisymmärryksessä. 

ON OLEMASSA VAIN YKSI TOTUUS. Niin pian kuin meidän herruutemme tunnustetaan, on vapaamielisten haaveilijoiden aika oleva lopussa. Siihen saakka he tekevät meille parhaimpia palveluksia. Tämän vuoksi on meidän vielä suunnattava heidän ajatuksensa pohtimaan kaikenlaisia mielikuvituksellisia oppeja, jotka ovat uusia ja näennäisesti edistystä tukevia. Mehän olemme edistyksen avulla panneet heikkoaivoisten gojimien päät niin pyörälle, että heidän keskuudessaan on tuskin yhtäkään niin järkevää, että hän huomaisi, että tämä käsite edistys himmentää totuuderi, kaikissa muissa tapauksissa paitsi niissä, joissa on kysymyksessä aineelliset keksinnöt. On olemassa vain yksi totuus, eikä siihen mahdu edistystä. Edistys on jokaisen väärän ajatuksen tavoin omansa pimittämään totuuden, niin ettei sitä tuntisi kukaan kuin me totuuden vartijat, Jumalan valittu kansa. 

SUURISUUNTAISIA KYSYMYKSIÄ. Ottaessamme vallan täydellisesti käsiimme tulemme puhumaan ihmisyyden suurisuuntaisista kysymyksistä, jotka ovat kuohuttaneet ihmiskuntaa, kunnes se vihdoin on johdettava meidän onnellisen hallituksemme alaiseksi. 

Kuka voisi silloin epäillä, että me olemme keksineet kaikki näinä kysymykset oman poliittisen suunnitelmamme perusteella, johon ainoakaan ei-juutalainen ei edes vuosisatojen aikana ole päässyt tutustumaan? 

 

14. PÖYTÄKIRJA 

TULEVAISUUDEN USKONTO. Kun valta siirtyy meidän käsiimme, on meidän kannaltamme toivottavaa, että ei mikään muu uskonto saa säilyä kuin meidän oma uskomme ainoaan Jumalaan, johon kohtalomme liittyy hänen valittuna kansanaan ja jonka kautta oma kohtalomme on kytketty maailman kohtaloon. Tämän vuoksi meidän täytyy tuhota kaikki muut uskontunnustukset. Jos silloin jumalankieltäjien lukumäärä tilapäisesti lisääntyy, ei tämä väliaikainen asiantila häiritse suunnitelmiamme, vaan siitä tulee ennemminkin varoittava esimerkki niille sukupolville, joille tulemme saarnaamaan Mooseksen uskonnosta, joka lujan ja perinpohjaisesti harkitun suunnitelman mukaan ehkä on johtava kaikkien kansojen alistamiseen meidän valtamme alle. Menestyksemme selitämme johtuvan oppimme salaisesta voimasta, josta myöskin lähtevät, kuten me sanomme, ihmiskunnan kaikki kasvattavat vaikutukset. 

TULEVAISUUDEN ORJUUS. Silloin me jokaista tilaisuutta hyväksemme käyttäen julkaisemme kirjoituksia, joissa vertaamme oman valtamme siunauksellisuutta entisen ajan epäkohtiin. Rauhasta johtuvat hyvät teot, vaikka vuosisataiset levottomuudet edeltävätkin niitä, ovat vain omiaan entistä selvemmin osoittamaan omat ansiomme. 

Gojim-hallitusten erehdykset ja väärinkäytökset me tulemme esittämään mitä räikeimmin värein. Me kylvämme sellaisen kauhun ja inhon niitä kohtaan, että gojimit tulevat pitämään orjuudenikeenalaista rauhaa paljon parempana kuin paljon huudettua vapautta, joka on näännyttänyt heitä ja myrkyttänyt ja tyhjentänyt inhimillisen olemassaolon lähteet. He ovat joutuneet onnenonkijoiden saalistettaviksi. Tarkoituksettomat vallankumoukset, joihin johdimme gojimit syövyttääksemme heidän valtiollisen elämänsä perusteita, ovat väsyttäneet kansoja siinä määrässä, että ne tulevat sietämään meiltä mitä tahansa, kunhan heidän ei vain tarvitse kokea uudelleen sodan ja vallankumouksen julmuuksia. Me tulemme erityisesti painostamaan gojim-hallitusten historiallisia erehdyksiä. Me tulemme osoittamaan, että kansoja on vuosisatojen aikana kiusattu vain siksi, että ei ole ymmärretty, mikä ihmisille on parhaaksi, samalla kuin on ajettu takaa sosiaalista onnea koskevia mielikuvituksellisia suunnitelmia huomaamatta, että ne ovat vain pahentaneet ihmiselämän yleisiä edellytyksiä. 

Periaatteittemme ja toimenpiteittemme koko voima tulee perustumaan siihen, että ne selitetään ja esitetään entisen yhteiskunnallisen hallinnon vanhojen ja mädäntyneiden järjestelyitten vastakohtana. 

TULEVAISUUDEN USKONNON SALAISUUDET. Filosoofimme tulevat arvostelemaan gojimien uskontunnustusten kaikkia puutteellisuuksia, mutta kukaan ei koskaan voi arvostella meidän uskontomme sisintä olemusta, sillä muut kuin meikäläiset eivät tunne sitä perusteellisesti, ja me juutalaiset varjelemme huolellisesti omia salaisuuksiamme. 

EPASIVEELLINEN KIRJALLISUUS JA TULEVAISUUDEN PAINETTU SANA. Niin sanotuissa edelläkävijämaissa olemme luoneet mielettömän, likaisen ja iljettävän kirjallisuuden. Vielä jonkin aikaa valtaanpääsymme jälkeen tulemme tukemaan sen olemassaoloa, jotta meidän valtiooikeudelliset suunnitelmamme ja puheemme ilmenisivät riittävän vastakohtaisina. Viisaat miehet, jotka on kasvatettu johtamaan gojimeja, tulevat laatimaan puheita, suunnitelmia, esityksiä ja artikkeleita, joiden avulla vaikutamme mieliin suunnaten ne itse viitoittamillemme käsitteitten ja tietojen tielle, 

 

15. PÖYTÄKIRJA 

YHDEN PÄIVÄN VALLANKUMOUS. Tulee kestämään vielä kauan aikaa, ehkä kokonaisen vuosisadan, ennenkuin valmistelemamme, kaikki valtakunnat käsittävä vallankumous yhtenä ainoana päivänä toimeenpannaan, ja siihenastisten hallitusten kykenemättömyys tulee kaikkien tiedoksi. Kun kerran olemme saavuttaneet täydellisen vallan, osaamme kyllä pitää huolen, ettei meitä vastaan perusteta ainoatakaan salaliittoa. Siksi tulemme säälimättä rankaisemaan kuolemalla jokaisen, joka ase kädessä vastustaa valtaistuimelle nousemistamme. 

RANGAISTUKSET. Uusien salaseurojen perustaminen rangaistaan niinikään kuolemalla. Nykyisin olemassaolevat salaseurat me tunnemme, ja ne palvelevat tai ovat palvelleet meidän asiaamme. Me hajoitamme ne ja siirrämme niiden jäsenet Euroopan ulkopuolella oleviin kaukaisiin maihin. 

GOJIM-VAPAAMUURAREITTEN TULEVA KOHTALO. Samalla tavalla tulemme kohtelemaan niitä vapaamuurareitten joukossa olevia gojimeja, jotka tietävät liian paljon, Ne taas, jotka syystä tai toisesta armahdamme, tulevat elämään ainaisen maastakarkoituksen pelossa. Me säädämme lain, jonka mukaan kaikkien entisten salaseurain jäsenet karkoitetaan Euroopasta, hallituksemme keskuksesta. Hallituksemme ratkaisut tulevat olemaan ehdottomia eikä niistä voi valittaa. 

VALLAN SALAPERÄISYYS. Kaikissa gojimien yhteiskunnissa, joihin olemme kylväneet eripuraisuutta ja oppositioita, voidaan järjestys palauttaa vain ankarin keinoin ja järkkymättömän voiman avulla. Hallituksemme pystyy luonnollisesti aina rautaisella kädellä toteuttamaan tahtonsa. On turhaa kiinnittää huomiota uhreihin, jotka täytyy antaa tulevaisuuden hyväksi. Jokaisen hallituksen on huolehdittava kansan parhaasta, vaikkapa se vaatisikin uhreja, ja hallituksen täytyy ymmärtää, ettei sen olemassaolo riipu ainoastaan etuoikeuksista, vaan myöskin velvollisuuksista. Mitä paremmin hallitus ymmärtää pitää valtansa sädekehän kirkkaana lujien toimenpiteiden avulla, sitä järkkymättömämpi sen asema on. Vallan täydellisyys voidaan kuitenkin saavuttaa vain silloin, kun se johdetaan salaperäisistä voimista, kuten Jumalan valitut tekevät. Sellainen valta on viime aikoihin saakka ollut Venäjän itsevaltius - ainoa vakava vihollisenime tässä maailmassa paaviutta lukuunottamatta. Muistakaa esimerkiksi vereenhukutettua Italiaa, joka ei riistänyt hiuskarvaakaan Sullan päästä, vaikka tällä oli paljon verta omallatunnollaan. Sullaa jumaloitiin sen voiman takia, joka hänellä oli kansan silmissä, vaikka hän olikin sitä kiusannut, ja hänen peloton paluunsa Italiaan kohotti hänet kaikkien loukkauksien yläpuolelle. Kansa ei koskaan kajoa siihen, joka lumoaa sen rohkeudellaan ja tahdonvoimallaan. 

VAPAAMUURARIOSASTOJEN LISÄÄMINEN. Toistaiseksi, kunnes nousemme valtaistuimelle, meidän on perustettava ja lisättävä vapaamuurarilooseja kaikkialla maailmassa. Loosien vaikutusvallan lisäämiseksi on niihin houkuteltava jäseniksi eteviä persoonallisuuksia, koska nämä loosit tulevat olemaan meidän parhaimpia tietotoimistojamme ja vaikutusvaltaisimpia taisteluvälineitämme. 

JUUTALAISTEN VIISAITTEN KESKUSHALLITUS. Me keskitämme kaikki nämä loosit yhden ainoan, ainoastaan meidän itsemme tunteman, mutta kaikille muille tuntemattoman, viisaistamme muodostetun hallituksen alaisiksi. Looseilla on oma puheenjohtajansa, joka salaisesti noudattaa ylimmän johdon ohjeita. Näissä looseissa yhtyvät kaikkien kumouksellisten ja vapaamielisten pyrkimysten johtolangat. Loosien jäsenet ovat kotoisin kaikista yhteiskuntaluokista. Me saamme tiedon kaikkein salaisimmistakin poliittisista suunnitelmista, ja ne joutuvat meidän johdettaviksemme- samana päivänä kuin ne syntyvät. 

URKINTA. Loosien jäseninä ovat melkei-n kaikki kansainvälisen ja kansallisen poliisin asiamiehet, joiden toiminnasta on meille hyötyä. Poliisi voi tehdä meille korvaamattomia palveluksia siksi, että se voi oman halunsa mukaan kohdella sellaisia, jotka eivät alistu suunnitelmiimme ja siksi, että se voi peittää tekojemme jäljet, luoda tyytymättömyyden syitä jne. 

VAPAAMUURARIUS KAIKKIEN SALASEUROJEN JOHTAJANA. Salaseuroihin liittyy tavallisesti etupäässä keinottelijoita, kiipijöitä ja yleensä kevytmielisiä ihmisiä. On helppoa saada nämä ihmiset liittymään meihin ja palvelemaan tarkoitusperiämme. Kun levottomuudet valtaavat maailman, niin merkitsee se sitä, että me olemme aiheuttaneet nämä levottomuudet järkyttääksemme ei-juutalaisten valtioiden meille liian lujia liitoksia. Jos taas jossakin perustettaisiin salaliitto, niin me asettaisimme sen johtoon jonkun uskollisimmista palvelijoistamme. On selvää, että me juutalaiset, ja ainoastaan me ohjaamme vapaamuurareitten toimintaa, sillä me tiedämme, mihin ihmiskuntaa johdatamme ja tunnemme jokaisen teon lopullisen tarkoituksen. Gojimit sensijaan ovat sokeita - he eivät käsitä edes tapahtumani välittömiä seurauksia. Tavallisesti he tavoittelevat itserakkautensa välitöntä, silmänräpäyksellistä tyydyttämistä toteuttaessaan suunnitelmiaan, eivätkä edes huomaa, että itse suunnitelma ei ole alunperin heidän keksimänsä, vaan että me olemme johdattaneet heidät sitä harkitsemaan. 

JULKISEN MENESTYMISEN MERKITYS. Gojimit liittyvät näihin looseihin tavalliseesti uteliaisuuttaan tyydyttääkseen tai siinä toivossa, että saavuttaisivat niiden avulla vaikutusvaltaisen yhteiskunnallisen aseman. Muutamat taas liittyvät niihin saadakseen siten tilaisuuden julkisesti esittää joitakin mahdottomia mielikuvituksensa tuotteita. He janoavat menestyksen ja suosionosoitusten herättämää kiihoitusta, ja suosionosoituksiahan me aina jaamme erittäin auliisti. Me suomme heille nämä menestykset käyttääksemme sitten hyväksemme niiden aiheuttamaa tyytyväisyyttä, minkä juovuttamina ihmiset alistuvat sokeasti vaikutusvaltaamme. He eivät osaa varoa meitä, ja he ovat aivan varmoja siitä, että he itse ovat luoneet suuret ajatuksensa. Te ette voi kuvitellakaan, miten helposti viisaimmatkin gojimit voi saattaa itsetiedottomaan lapsellisuuden tilaan, jos heidät on saatu jumaloimaan itseään, ja kuinka helppo heidät on sitten lannistaa pienimmänkin vastoinkäymisen sattuessa ja taas saada heidät orjien tavoin tottelemaan antamalla heille lupauksia -uusista menestyksistä. Yhtä paljon kuin meikäläiset halveksivat ulkonaista menestystä, kunhan vain ovat tilaisuudessa toteuttamaan suunnitelmansa, yhtä paljon gojimit ovat valmiituhraamaan ja luopumaan suunnitelmistaan yksin menestyksen takia. Tämä heidän luonteenominaisuutensa helpottaa suuresti työtämme pyrkiessämme johtamaan heitä. He ovat ulkonäöltään tiikereitä, mutta sisimmältään lampaita, ja heidän aivonsa toimivat hitaasti. Me olemme hämäännyttäneet heidät ja saaneet heidät kuvittelemaan, että yksityisten persoonallisuuksien on uhrauduttava kokonaisuuden hyväksi niin sanotun kommunistisen opin mukaisesti, 

KOMMUNISMI. Gojimit eivät ole kyenneet käsittämään sitä, että kaikkien tasa-arvoisuuden unelma on rikos luonnon ylevintä lakia vastaan. Tämän lain mukaisesti on maailman alusta lähtien ollut erilaisin ominaisuuksin varustettuja ihmisiä, ja sen mukaisesti on persoonallisuuksilla ollut määräävä osuus ihmiskunnan kehityksessä. 

Eikö se, että olemme voineet sokaista gojimit tällä tavoin, jo todista, miten paljon kehittymättömämpi gojimien äly on meidän älyymme verrattunag Juuri tämä on menestyksemme paras tae. 

UHRIT. Kuinka kaukonäköisiä meidän vanhat viisaamme olivatkaan sanoessaan, ettei saa kaihtaa minkäänlaisia keinoja eikä pelätä, uhreja, jotka tärkeän päämäärän saavuttaminen vaatii. Me emme ole koskaan laskeneet, kuinka monta tällaista eläimellistä gojimia olemme uhranneet, vaikka olemmekin samalla joutuneet uhraamaan myös omia miehiämme. Sensijaan olemme antaneet omillemme sellaisen aseman täällä maan päällä, että he eivät ole osanneet sellaisesta edes rohkeimmissa unelmissaan haaveilla. Suhteellisen vähälukuisin uhrein olemme voineet pelastaa kansamme tuhosta. 

VAPAAMUURAREITTEN TELOITTAMINEN. Kuolema merkitsee jokaisen ihmisen väistämätöntä loppua. On parempi, että joudutetaan sellaisten henkilöiden loppua, jotka vahingoittavat asiaamme, kuin että odotetaan, että tuo loppu kohtaa myös meitä, työn luojia. Vapaamuurarilooseissa toteutamme kuolemanrangaistuksen sellaisella tavalla, ettei kukaan veljeskunnan ulkopuolella voi edes aavistaakaan mitään, eivät edes uhrit itse: kun tarvitaan, he kuolevat kaikki kuin luonnollisen sairastumisen seurauksena. Tästä tietoisina eivät edes veljeskunnan omat jäsenet uskalla esittää minkäänlaisia vastalauseita. Tällaisin keinoin me olemme tukahduttaneet vapaamuurareitten keskuudesta kaikki vastaväitteiden mahdollisuudet tekojamme vastaan. Samalla kuin me saarnaamme vapaamielisyyttä gojimeille, me pidämme oman väkemme ja asiamiehemme ankarassa kurissa ja kuuliaisuudessa. 

LAKIEN JA HALLITUSVALLAN ARVON ALENEMINEN. Meidän ansiostamme on gojimien lakien arvovalta ja kunnioitus niitä kohtaan laskenut vähimpään mahdolliseen määräänsä. Lakien arvovalta on hävitetty meidän esittämienime vapaamielisten tulkintojen avulla. Tärkeimmissä poliittisissa ja periaatteellisissa käsittelyissä ja kysymyksissä tuomarit ratkaisevat asiat meidän tahtomme mukaan, sillä he näkevät ne meidän haluamassamme valossa. Tämän aikaansaamme asiamiestemme avulla, joitten kanssa meillä näennäisesti ei ole vähintäkään tekemistä, tai sitten sanomalehdistön avulla ja muita keinoja käyttäen. Vieläpä senaattoritkin ja korkeimmatkin virkamiehet kuuntelevat ja noudattavat sokeasti neuvojamme. Gojimien täysin eläimellinen äly ei kykene käsitteiden erittelyyn eikä huomioiden tekoon, vielä vähemmän he kykenevät näkernään, miten kauaskantoisia seurauksia voi niäärätyistä ratkaisuista johtua. 

VALITTU KANSA. Tässä gojimien ja meidän ajatuskykymme suuressa eroavaisuudessa voi selvästi havaita, että me juutalaiset olemme valittu kansa ja ainoita todellisia ihmisiä. Otsaltamme loistaa suuri hengenvoima, kun taas gojimien ymmärrys on viettiin perustuva ja eläimellinen. Gojimit kyllä näkevät tapahtumat, mutta he eivät voi arvioida niiden kulkua, eivätkä he kykene tekemään keksintöjä, lukuunottamatta joitakin puhtaasti aineellisiin seikkoihin kuuluvia. Tästä selviää, että itse luonto on valinnut meidät johtamaan ja ohjaamaan maailmaa. 

TULEVAISUUDEN VALTAKUNNAN YKSINKERTAISET JA SELVÄT LAIT. Kun julkisen maailmanvaltamme aika on tullut, tulemme uudistamaan kaiken lainsäädännön osoittaaksemme valtamme hyödyllisyyden. Lakimme tulevat olemaan lyhyitä, selviä ja järkkymättömän ankaria. Jokainen kykenee perinpohjin perehtymään niihin, eikä niissä ole minkäänlaisia tulkinnanmahdollisuuksia. Niiden tärkein määräys on sokean tottelemisen vaatimus. 

ESIMIESTEN TOTTELEMINEN. Silloin häviävät kaikki väärinkäytökset, koska jokainen yksityinen on vastuussa ylimmän vallan edustajalle. Ja hänen alaistensa vallanpitäjäin väärinkäytökset rangaistaan niin ankarasti, että jokainen menettää halun ylittää valtuuksiaan. 

TOIMENPITEET VALLAN VÄÄRINKÄYTTÄMISTÄ VASTAAN. Me tulemme hyvin tarkkaavaisesti seuraamaan niiden hallintoviranomaisten toimintaa, joista valtiokoneiston käynti riippuu, koska hallinnon velttous herättää velttoutta kaikkialla. Yksikään laittomuuden tai väärinkäytöksen tapaus ei tule jäämään rankaisematta. 

RANGAISTUKSEN ANKARUUS. Hallitusviranomaisten velttous omien tehtäviensä suorittamisessa, jonka he kaikki yhdessä pyrkivät salaamaan, on häviävä ensimmäisten, esimerkin vuoksi toimeenpantujen ankarien rangaistusten jälkeen. Hallituksemme arvovalta vaatii tarkoituksenmukaisia, siis ankaria rangaistuksia pienimmistäkin rikoksista. Jos yksityistä ehkä rangaistaankin ankarammin kuin hän ansaitsee, on häntä kuitenkin verrattava sotilaaseen, joka sisäisen hallinnon kentällä kaaluu lakien ja vallan maineen vuoksi. Lait ja valta eivät suvaitse virkamiehiltä - valtiolaivan ohjaajilta - poikkeamista yhteisen hyvän suoralta tieltä yksityisedun syrjäkujille. Meidän tuomareiltemme täytyy esimerkiksi tietää, että he loukkaavat ensimmäisiä perussääntöjä, jos he antavat liian suuren lempeyden sanella tuomionsa. Oikeudenkäyttö opettakoon ihmisiä pysymään oikealla tiellä. Se ei ole sitä varten, että tuomari sen avulla osoittaisi lempeätä luonnettaan. Tehtäköön niin yksityiselämässä, mutta ei virantoimituksessa, muussa tapauksessa katoaisivat julkisen elämän kasvattavat vaikutukset kokonaan. 

TUOMARIN IKÄRAJA. Meidän tuomarimme saavat palvella ainoastaan 55 vuoden ikärajaan saakka ensiksikin siitä syystä, että vanhukset tavallisesti pitävät itsepäisesti kiinni aikaisemmista mielipiteistään kykenemättä enää mukautumaan uusiln toimenpiteisiin ja toiseksi siksi, että meidän on täten helpompi toimeenpanna vaihdoksia alaistemme keskuudessa. Tämän kautta tulee tuomarikunta meistä yhä riippuvaisemmaksi. Joka haluaa säilyttää asemansa, hänen täytyy sokeasti alistua tahtoomme. Yleensä valitsemme tuomarimme ainoastaan niiden keskuudesta, jotka ymmärtävät, että heidän tehtävänsä on rangaista ja sovelluttaa lakeja eikä loistaa vapaamielisyydellään valt'onjohdon kasvattavan vaikutuksen kustannuksella, niinkuin monet gojim-tuomarit nyt tekevät. 

TUOMARIN JA VALLAN VAPAAMIELISYYS. Virkamiesten usein tapahtuva vaihtaminen tuo meille myös sen edun, että virkamieskunnan yhtenäisyys rikkoutuu. Tulevaisuuden virkamies on oleva enemmän valtion kuin määrätyn säädyn edustaja, sillä hänen kohtalonsa riippuu kokonaan valtionjohdosta. Nuoret tuomaripolvet kasvatetaan ymmärtämään, ettei voida sallia sellaisia väärinkäytöksiä, jotka voisivat loukata säädettyä, alamaistemme keskeistä riippuvaisuussuhdetta koskevaa järjestystä. 

Nykyjään ei-juutalaiset tuomarit osoittavat usein leväperäisyyttä rikosasioissa, koska heillä ei ole selvää käsitystä asemastaan, eivätkä tällä hetkellä vallassa olevat piirit välitä tuomarintoimia täyttäessään herättää tuomareissa velvollisuudentuntoa eivätkä opettaa heitä ymmärtämään toimintansa tärkeyttä. Niinkuin eläimet päästävät poikasensa ajamaan takaa saalista, samoin jakavat gojimit alaisilleen edullisia virkoja edes selittämättä heille, mitä varten nämä toimet on perustettu. Juuri siitä syystä gojimien omien virkamiesten toiminta heikontaa heidän hallituksensa asemaa. 

Olkoon näitten olosuhteiden antama esimerkki hyvänä opetuksena meidän omalle hallituksellemme. 

Me tulemme huolehtimaan siitä, ettei vapaamielisyys pääse vaikuttamaan mihinkään tärkeään hallintopaikkaamme, jonka haltijan tehtävänä on kasvattaa kansanjoukot meitä ja meidän yhteiskuntajärjestystämme kohtaan kuuliaisiksi. Annettakoon nämä paikat ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka itse olemme kasvattaneet hallinnollisia tehtäviä varten. 

MAAILMAN RAHAT. Jos joku esittäisi sen vastaväitteen, että erotetut virkamiehet tulisivat valtiolle kalliiksi, niin voin vastata, että heitä varten voidaan ensinnäkin löytää yksityisiä toimia menetettyjen tilalle ja toiseksi, että kaikki maailman rahavarat keskitetään meidän käsiimme, joten hallituksemme ei tarvitse pelätä menojen suuruutta. 

VAPAAMUURARIUDEN ABSOLUTISMI. Tulemme hallitsemaan ehdottoman yksinvaltiaasti, ja olemaan tällöin ehdottoman johdonmukaisia. Sentähden hallitustapamme jokaista ilmenemismuotoa tullaan kunnioittamaan ja elidottomasti tottelemaan. Napinan ja tyytymättömyyden suhteen voimme olla rauhallisia, mutta jos joku ryhtyy suoranaisiin tekoihin meitä vastaan, kohtaa häntä esimerkin vuoksi lakimme koko ankaruus. 

VETOAMIS- JA VALITUSOIKEUS. Me lakkautamme valitusoikeuden ja siirrämme sen kokonaan hallitsijallemme, sillä me emme voi sallia, että kansassa edes heräisi ajatusta siitä, että nimittämämme tuomarit voisivat langettaa vääriä tuomioita. Jos jotakin tällaista kaikesta huolimatta tapahtuisi, kumoamme me itse tällaisen päätöksen, mutta rankaisemme samalla tuomaria hyvin ankarasti virkavelvollisuuksiensa laiminlyönnistä ja sentakia, etteivät tämänkaltaiset tapaukset uusiutuisi. Vielä kerran: mehän valvomme hallitusviranomaistemme jokaista askelta ja meidän on aina toimittava vain hallituksemme ohjeiden mukaan, jotta kansa olisi meihin tyytyväinen, sillä kansalla on oikeus vaatia hyvältä hallitukselta hyviä viranomaisia. 

UUDEN HALLITSIJAN VALLAN PATRIARKAALISUUS. Hallituksemme tulee olemaan tulevan maailmanvaltijaamme vaikutuksesta patriarkaalinen alamaisiaan kohtaan ja huolehtimaan isällisesti heistä. Kansamme ja alamaistemme tulee nähdä hänen persoonassaan isän, joka pitää huolta kaikista, joka tietää kaikki asiat ja koettaa parantaa puutteellisuudet sekä huolehtii alamaistensa keskinäisistä suhteista ja heidän suhteistaan hallitsijaansa. 

Heihin syöpyy silloin niin syvälle ajatus, etteivät he voi tulla toimeen ilman tätä huolenpitoa ja johtoa, jos he haluavat elää levossa ja rauhassa, että he tunnustavat hallitsijamme yksinvaltiuden sellaista kunnioitusta osoittaen, että se lähentelee jumalointia. 

HALLITSIJAN JUMALOINTI. Näin he tekevät sitäkin suuremmassa määrässä, kun he huomaavat, että virkamiehemme eivät voi väärinkäyttää valtaansa, vaan heidän on sokeasti toteltava hallitsijan määräyksiä. Kansat tulevat iloitsemaan siitä, että olemme säännöstelleet koko heidän elämänsä niinkuin kunnon vanhemmat tekevät halutessaan kasvattaa lapsensa velvollisuudentuntoisiksi ja tottelevaisiksi. 

Kansathan ovat aina suhteessaan valtiotaitomme salaisuuksiin ikuisesti alaikäisiä lapsia niinkuin heidän nykyiset hallituksensakin. 

VAHVEMMAN OIKEUS ON AINOA OIKEUS. Kuten näette, perustan rajoittamattoman yksinvaltamme oikeuteen ja velvollisuuteen. Oikeus pakoittaa velvollisuuksien täyttämiseen on sen hallituksen suoranainen velvollisuus, joka haluaa olla alamaistensa isä. Hallitus on saanut vahvemman oikeuden sentakia, että se käyttäisi sitä ihmiskunnan omaksi parhaaksi johtaakseen sen luonnon määräämään järjestykseen, tottelemiseen, Kåikki tässä maailmassa on alistetussa suhteessa, ellei aina ihmisiin nähden, niin ainakin olosuhteisiin ja omaan luonteeseensa, siis joka tapauksessa vahvempaan nähden. Meidän on siis oltava voimakkaimpia yleisen hyvän vuoksi. 

Meidän velvollisuutemme on uhrata empimättä sellaiset yksityiset, jotka rikkovat vahvistamaamme maailman järjestystä vastaan. Sillä pahan esimerkillisellä rankaisemisella on suuri kasvatusarvo 

ISRAELIN KUNINGAS MAAILMAN PATRIARKKANA. Kun Israelin kuningas asettaa pyhääli päähänsä kruunun, jonka alistettu Eurooppa hänelle ojentaa, tulee hänestä. samalla maailman patriarkka. Tällöin joudutaan kyllä antamaan uhreja, mutta ne eivät kuitenkaan nouse niin suuriksi, kuin mitä gojimien hallitusten keskinäisen kilvoittelun ja niiden suuruudenhulluuden takia on vuosisatojen aikana uhrattu. 

Kuninkaanime tulee olemaan alituisessa kosketuksessa kansaan pitäen sille puheita, joiden maine kantaa ne nopeasti maailman kaikkiin ääriin. 

 

16. PÖYTÄKIRJA 

YLIOPISTOJEN TEKEMINEN VAARATTOMIKSI. Hävittääksemme meitä vastaan toimivien voimien keskittymismahdollisuudet, on meidän käytävä käsiksi yliopistoihin ja annettava niiden toiminnalle uudet suuntaviivat. Yliopistojen hallinto ja professorit valmennetaan tehtäviään varten yksityiskohtaisten, salaisten suunnitelmain mukaan, joista he eivät saa rankaisematta poiketa hivenenkään vertaa. Heidät nimitetään mitä suurinta varovaisuutta noudattaen ja asetetaan ankaraan riippuvaisuussuhteeseen hallituksestamme. 

Valtio-oikeus jätetään opetussuunnitelman ulkopuolelle samoinkuin kaikki, mikä on tekemisissä valtio-oikeudellisten kysymysten kanssa. Näihin aineisiin perehdytetään ainoastaan pieni ryhmä henkilöitä, jotka valitaan salaisuudesta perillä olevien piiristä heidän erityisten luonnonlahjojensa perusteella. Yliopistojen ei tule tuottaa kokemattomia keltanokkia, jotka haaveksivat uusien hallitusmuotojen kokoonpanosta samalla tavalla kuin huvinäytelmien ja murhenäytelmien kirjoittamisesta, tai harrastavat poliittisia kysymyksiä, joista eivät edes heidän isänsä ymmärtäneet mitään. 

Suuren kuulijakunnan pintapuolinen poliittisten kysymysten käsittely kasvattaa vain haaveilijoita ja huonoja kansalaisia. Tästä voitte itse vakuuttautua nähdessänne gojimien kasvatuksen tuloksia silmienne edessä. Meidän on ollut pakko soveltaa heidän kasvatukseensa juuri kaikkia niitä periaatteita, jotka niin loistavalla tavalla ovat saaneet heidän yhteiskuntansa luhistumaan. Mutta niin pian kuin me pääsemme valtaan, poistamme oppiaineitten joukosta kaikki hajoittavat aineet ja teemme nuorisosta esivaltamme kuuliaisia lapsia, jotka rakastavat hallitsijaa rauhan ja järjestyksen tukena ja turvana. 

KLASSILLISUUDEN KORVAAMINEN. Klassillisuuden samoin kuin kaiken menneen, enemmän huonoja kuin hyviä esimerkkejä tarjoavan historian tutkimisen tulemme korvaamaan tulevaisuuden ohjelman opettamisella. Me pyyhimme ihmisten mielistä kaikki ne menneitten vuosisatojen aikana sattuneet tosiasia, jotka ovat meille epämieluisia, ja jätämme jäljelle vain ne, jotka paljastavat kaikki gojim-hallitusten virheet ja erehdykset. Tärkeimpinä aineina tulevat opetussuunnitelmaamme kuulumaan ihmisten jokapäiväisen elämän kysymykset, yhteiskunnallinen järjestys, kansojen keskinäiset suhteet, taistelu kaiken pahan alkujuurta, itsekkyyttä, vastaan sekä monet muut samantapaiset kasvatuskysymykset. Tämä opetussuunnitelma laaditaan jokaista ammattia varten erikseen, koska opetusta ei missään tapauksessa saa yleistää samanlaiseksi kaikkia varten. Tällaisella opetuslaitoksen järjestelyllä on erityisen suuri merkitys. 

KASVATUS JA SÄÄTY. Jokainen yhteiskuntaluokka on kasvatettava ankarasti rajoitetuissa puitteissa oman tarkoituksensa ja tehtävänsä mukaisesti. 

Tilapäiset nerot ovat aina osanneet siirtyä ja tulevat vastaisuudessakin siirtymään ylempään säätyyn tai ammattiin, mutta olisi mieletöntä päästää näitten harvinaisten poikkeustapausten vuoksi keskinkertaisia kykyjä ylemmille virkapaikoille ja sen kautta riistää paikat niiltä, joilla syntyperänsä ja kasvatuksensa nojalla on niihin oikeus. Tiedätte itse, mihin tämä räikeä mielettömyys on lohtanut gojimien keskuudessa. 

HALLITUKSEN YLISTAMINEN KOULUISSA. Jotta alamaiset oppisivat syvästi rakastamaan ja kunnioittamaan hallitsijaansa, on meidän hänen hallitusaikanaan puhuttava koko kansalle, sekä kouluissa että julkisuudessa. hänen merkityksestään, saavutuksistaan ja hyvistä töistään. 

VAPAAN OPETUKSEN LAKKAUTTAMINEN. Me rajoitamme kaikkea vapaata opetustoimintaa. Oppilaat saavat oikeuden kokoontua kouluissa aivan kuin yhdistyksissä yhteen lähimpien omaistensa kanssa. 

UUSIA TEORIOITA. Tällaisissa kokouksissa, joita luonnollisesti pidetään pyhäpäivisin, tulee opettajien pitää näennäisesti vapaita esitelmiä kysymyksistä, jotka koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita sekä myöskin uuden opin filosofiaa, jota maailma ei vielä tunne. Näissä esitelmissä siirrytään vähitellen ihmiskunnalle vielä tuntemattomiin uuden ajan oppeihin. Nämä opit me korotamme uskonkappaleiksi, ja ne merkitsevät ylimenoaskelta meidän uskoamme kohti. Lopetettuani nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten laaditun toimintaohjelmamme selostamisen esitän teille nämä uskonkappaleet. 

AJATUKSEN RIIPPUMATTOMUUS. Lyhyesti sanoen: koska me tiedämme vuosisatojen kokemusten perusteella, että määrätyt aatteet ja ajatukset johtavat ihmisten toimintaa ja tekoja, sekä että he saavat nämä aatteensa yksinomaan kasvatuksen kautta, joka voidaan kohdistaa samalla menestyksellä, joskin erilaisia opetusmuotoja käyttäen, kaikkiin ikäluokkiin. Tähän elämänkokemukseen nojautuen tulemme onnistumaan tehtävässämme tukahduttaessamme riippumattomien ajatusten välähdykset sen jälkeen, kuin yleinen mielipide on jo aikoja sitten saanut meidän haluamamme suunnan. Tämä ajatuksen tyrehdyttämisjärjestelmä on jo nyt käynnissä niin sanotussa havainto-opetuksessa. 

HAVAINTO-OPETUS. Havainto-opetuksen päämääränä cn gojimien muuttaminen ajatuksettomiksi ja tottelevaisiksi. eläimiksi, jotka eivät kykene näkemään mitään ilman havainnollisia esimerkkejä. Ranskassa on muuan meidän parhaista asiamiehistämme, Bourgeois, jo saattanut julkisuuteen uuden havainto-opetussuunnitelman. 

 

17. PÖYTÄKIRJA 

ASIANAJOTOIMI. Asianajajan ammatti tekee harjoittajansa kylmäksi, kovaksi, vastustushaluiseksi, periaatteettomaksi ja taipuvaiseksi asettumaan kaikissa elämän olosuhteissa ja tapauksissa persoonattomalle, puhtaasti liikemiesmäiselle kannalle. Asianajajat ovat tottuneet käyttämään puolustustoimenpiteissään hyväkseen kaikkia keinoja välittämättä mitään siitä merkityksestä, mikä tuollaisella menettelyllä on koko yhteiskunnan edun kannalta. He tekevät kaikkensa saadakseen asiakkaansa vapautetuiksi, käyttäen asianajotaidon kaikkein alhaisimpiakin hienouksia. Täten he halventavat tuomioistuinten mainetta. Siksi me tulemme puristamaan asianajaj ien ammatin ahtaisiin rajoihin: asianajajien tulee olla ainoastaan pelkkiä valtionvirkamiehiä. Samoinkuin tuomareilta kielletääri asianajajiltakin oikeus mieskohtaiseen kosketukseen asianosaisten kanssa siten, että he saavat juttua koskeva. asiakirjat suoraan tuomioistuimelta ja tutustuvat niihin tutkintopöytäkirjojen ja asiakirjojen avulla puolustaen asiakkaitaan vain tuomioistuimessa suoritettujen kuulustelujen paljastamien tosiasioitten pohjalla. Ileidän palkkionsa ei tule riippumaan puolustuksen menestyksestä. Heistä tulee lainkäytön eduksi tavallisia asiakirjain esittelijöitä syyttäjän vastakohtana. Tämä lyhentää asiainkäsittelyä tuomioistuimissa. Siten saadaan aikaan kunniallinen ja puolueeton puolustus, jota johtaa vakaumus eikä oma etu. Täten vältetään esimerkiksi nykyisin vallalla oleva virkatovereitten lahjominen heidän kannatuksensa saamiseksi, jotta se, jolla on varaa maksaa, voittaisi oikeusjutun. 

GOJIMIEN PAPISTON VAIKUTUSVALTA. Me olemme jo huolehtineet siitä, että gojimien papisto on menettänyt kansan silmissä ennen nauttimansa arvovallan ja maineen, ja olemme siten tehneet tyhjäksi tämän papiston toiminnan, mikä muuten olisi saattanut muodostua meille vakavaksi esteeksi. Sen vaikutusvalta kansan keskuudessa vähenee päivä päivältä. 

OMANTUNNONVAPAUS. Omantunnonvapautta on nyt julistettu kaikkialla. Ainoastaan aika siis eroittaa meidät siitä hetkestä, jolloin kristillinen maailmankatsomus on kokonaan luhistuva. Muista uskonnoista selviämme vielä helpommin, mutta siitä on vielä liian aikaista puhua. Päästyämme kerran valtaan kiedomme ei-juutalaisen papiston niin pauloihimme, että sen vaikutus käy mahdollisimman vähäiseksi. 

PAAVIN VALTA. Kun aika on tullut täydellisesti hävittää paavin valta, tulee näkymättömän käden sormi saattamaan kansat liikkeelle sitä vastaan. Tällöin me esiinnymme sen puolustajina, jottei tapahtuisi liian suurta verenvuodatusta. Tällaisen hämäämisen avulla me pääsemme heidän sisimpäänsä emmekä poistu sieltä, ennenkuin olemme kaivaneet maan sen vallan alta. 

JUUTALAISTEN KUNINGAS TODELLISENA PATRIARKKANA JA PAAVINA. Juutalaisten kuninkaasta tulee todellinen maailmanpaavi, juutalaisen maailmankirkon patriarkka. 

TAISTELUKEINOJA NYKYISTÄ KIRKKOA VASTAAN. Niin kauan kuin kasvatamme nuorisoa uusiin ylimenokauden uskonkappaleisiimme, emme voi avoimesti koskea nykyisiin kirkkokuntiin, vaan taistelemme niitä vastaan arvostelun avulla, herättämällä hajaannusta ja saattaen ne rappeutumistilaan. 

NYKYISEN SANOMALEHDISTÖN TEHTÄVÄ. Nykyisen -lehdistömme tehtävänä on esittää gojimien kykenemättömyys valtiollisen ja uskonnollisen elämän kaikilla aloilla. Täten heidät häväistään niin perusteellisesti kuin mihin ainoastaan meidän nerokas heimomme pystyy. 

POLIISIN JÄRJESTÄMINEN. VAPAAEHTOINEN POLIISI. Meidän hallituksemme muistuttaa intialaisten Vishnu-jumalaa: sen sadat kädet hallitsevat yhteiskunnan koneiston eri osia. Me tulemme saamaan tietoomme kaiklki ilman virallisen poliisin apua, joka ei kykene näkemään mitään oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa kaavoihin kangistamana ja sen järjestelmän puitteisiin sidottuna, jonka olemme luoneet gojimeja varten. Oman ohjelniainme mukaan tulee kolmannes alamaisistamme pelkän velvollisuudentunnon takia pitämään silmällä toisia sen periaatteen nojalla, että heidän on vapaaehtoisesti palveltava valtiota. Kukaan ei silloin pidä häpeällisenä olla vakooja tai ilmiantaja, vaan sellaisten henkilöiden toimintaa pidetään päinvastoin kunniallisena. Perättömät ilmiannot kuitenkin rangaistaan mitä ankatammin, jottei tämä oikeus johtaisi väärinkäytöksiin, 

Me valitsemme asiamiehemme sekä ylä- että alaluokista, huvittelunhaluisen virkamiehistön, kustantajien, latojien, kirjakauppiaideri, kauppiaiden, työläisten, liikeapulaisten ym. keskuudesta. Tämä voimaton Poliisi, joka ei tule saamaan minkäänlaisia valtuuksia oma-aloitteiseen toimintaan, tulee tekemään ainoastaan ilmiantoja ja antamaan todistajalausuntoja, mutta heidän todistuksensa ja suorittamansa pidätykset tulevat riippumaan vastuunalaisista poliisitarkastajista; vangitsemiset suorittaa santarmisto tai valtiollinen poliisi. Joka todistettavasti laiminlyö ilmoittaa poliittisista asioista saamiaan tärkeitä tietoja, tullaan asettamaan syytteeseen henkisestä rikoksensalaamisesta. 

KAGAALIEN TAVOIN SUORITETTU VAKOILU. Samoinkuin meikäläisten on nykyisin ilmiannettava seurakunnalleen, kagaalille, luopiot ja sellaiset henkilöt, jotka on havaittu sille jollakin tavalla vaarallisiksi, samalla tavalla täytyy meidän tulevassa maailmanvaltakunnassamme kaikkien alamaistemme muistaa valtiolliset velvollisuutensa tässä suhteessa. 

VALLAN VÄÄRINKÄYTÖKSET. Tällainen vakoilu- ja ilmiantojärjestelmä hävittää perusteellisesti kaikki vallan, virka-aseman ja lahjomisen avulla tehdyt väärinkäytökset - kaiken sen, minkä me olemme tuoneet gojimien tapoihin ja lakeihin neuvojemme ja korkeinipia ihmisoikeuksia koskevien oppiemme avulla. Mutta kuinka olisimmekaan muuten voineet aiheuttaa yhä suurempaa epäjärjestystä heidän hallinnossaan? Tällaisessa epäjärjestyksen synnyttämisessä ovat tärkeimpiä auttajiamme juuri järjestyksen valvojat, koska heille on tarjolla hajoittavaa tointaan harjoittaessaan mahdollisuus vapaasti kehittää huonoja taipumuksiaan: itsepäisyyttä, omavaltaisuutta ja ennenkaikkea lahjottavuuttaan. 

 

18. PÖYTÄKIRJA 

TURVATOIMENPITEITÄ. Ankarat turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet vaikuttavat hyvin vahingollisesti hallituksen maineeseen. Milloin meidän on puolestamme pakko lisätä turvallisuustoimenpiteitämme, tulemme etevien puhujiemme avulla keinotekoisesti aikaansaamaan levottomuuksia ja tyytymättömyydenilmauksia. Nämä puhujat saavat joukottain kannattajia. Tämä antaa meille aiheen kotitarkastuksiin ja gojim-poliisin keskuudesta palkkaamiemme asiamiesten suorittamaan tarkkailuun. 

JUONITTELIJAIN VALVONTA. Niin kauan kuin useimmat juonittelijat toimivat seikkailunhalunsa ja turhamaisuutensa innoittamina, emme häiritse heitä, elleivät he ryhdy rikollisiin tekoihin. Ollaksemme kuitenkin perillä tapahtumien kulusta sijoitamme heidän keskuuteensa tarkkailijoita. Emme saa unohtaa, että hallituksen arvovalta laskee, jos se paljastaa liian usein salaliittoja itseään vastaan. Tällaisten salaliittojen paljastaminen viittaa hallitusvallan heikkouteen tai - mikä vielä pahempaa - oman erehtyväisyyden ja epäoikeudenmukaisuuden tunnustamiseen. Tehän tiedätte, että olemme hävittäneet hallitsevien gojimien arvovallan antamalla asiamiestemme tehdä toistuvia murhayrityksiä heidän hallitsijoitaan vastaan. Nämä asiamiehet ovat laumamme sokeita lampaita ja helposti johdettavissa rikoksiin vapaamielisten korulauseiden avulla, jos vain on kysymys politiikasta. Olemme pakoittaneet hallitsevat piirit tunnustamaan voimattomuutensa senkautta, että heidän on ollut ryhdyttävä julkisiin suojatoimenpiteisiin, ja siten tuhoamaan oman arvovaltansa. 

JUUTALAISEN KUNINKAAN HENKIVARTIO. Meidän hallitsijaamme tulee suojelemaan ainoastaan täysin näkymätön henkivartio, koska emme saata edes olettaa sellaista mahdollisuutta, että häntä vastaan nousisi levottomia aineksia, joita hän ei voisi lannistaa. Jos sallisimme ajateltavan gojimien tavoin, niin me samalla allekirjoittaisimme kuninkaamme tai ainakin hänen jälkeläistensä kuolemantuomion. 

Meidän hallitsijamme tulee antamaan kansalle sen harhakäsityksen, että hän käyttää valtaansa ainoastaan kansan parhaaksi, eikä ollenkaan omaksi tai sukunsa hyväksi. Senvuoksi tulevat hänen kansansa jäsenet kunnioittamaan ja suojelemaan hänen valtaansa. Tätä valtaa jumaloidaan tietoisina siitä, että siitä riippuu koko valtakunnan ja sen jokaisen kansalaisen menestys. Joka tahtoo suojella kuningasta ulkonaisin voimakeinoin, tunnustaa samalla kuninkaan heikkouden. 

Hallitsijamme liikkuessa kansan keskuudessa häntä tulee aina ympäröimään joukko näköjään uteliaita miehiä ja naisia, jotka sijoittuvat, niinkuin näyttää, aivan sattumalta hänen läheisyyteensä muodostaen ensimmäisen rivin häntä ympäröivässä kansanjoukossa. He pysyttävät muut kauempana ikäänkuin järjestystä ylläpitääkseen ja sitä kunnioittaakseen. Tämä antaa hyvän esimerkin muille, ja järjestys säilyy moitteettomana. Jos väkijoukosta ilmestyisi henkilö, joka koettaa jättää anomuskirjelmän kuninkaalle, tulee tuon ensimmäisen rivin ottaa se häneltä ja antaa se kaikkien nähden hallitsijalle. Silloin näkee jokainen, että anomuskirjelmä todella joutuu kuninkaan käsiin ja hänen tarkastettavakseen. Valta voidaan vain silloin säilyttää järkkymättömänä, kun kansa voi sanoa: »Jospa kuningas tietäisi sen» tai »Kuningas sai tietää asiasta». 

HALLITUSVALLAN MYSTILLINEN ARVO. Vallan mystiikka häviää, jos julkisiin suojelutoimenpiteisiin ryhdytään. Jokainen, jolla on määrätty annos henkilökohtaista rohkeutta, pitää itseään julkista suojelua parempana; kapinanlietsoja tuntee voimansa ja ainoastaan etsii tilaisuutta tehdäkseen murhayrityksen hallitsijaa vastaan. Gojimeille olemme saarnanneet toista, mutta olemme havainneet, mihin julkisen suojavartion toimenpiteet ovat johtaneet. 

VANGITSEMINEN HETI EPÄLUULON SYNTYESSÄ. Meillä tullaan rikolliset vangitsemaan heti ensimmäisen enemmän tai vähemmän perustellun epäluulon perusteella: wahdollisen erehdyksen pelosta ei voida antaa poliittisista laiminlyönneistä tai rikoksista epäillyille tilaisuutta päästä pakoon, sillä heitä kohtaan tulemme olemaan todella armottomia. Vaikkapa keinotekoisten selitysten avulla voitaisiinkin keksiä syitä joihinkin vähäisempiin rikkomuksiin, niin ei kuitenkaan voida antaa anteeksi henkilöille, Jotka harrastavat asioita, joista hallitusta lukuunottainatta kukaan ei voi ymmärtää mitään. Eivät edes kaikki hallitukset ymmärrä todellista valtiotaitoa. 

 

19. PÖYTÄKIRJA 

OIKEUS ANOMUSTEN JA SUUNNITELMIEN ESITTAMISEEN. Vaikkapa emme sallikaan poliittisten kysymysten itsenäistä käsittelyä, niin tulemme kuitenkin suhtautumaan suosiollisesti jokaiseen selontekoon ja hallitukselle osoitetun ehdotuksen sisältävään anomukseen, ja tarkastamme huolellisesti kaikenlaiset kansan elintason parantamista tarkoittavat suunnitelmat, sillä ne paljastavat meille alamaistemme tarpeet ja mielijohteet, jolloin voimme vastata niihin joko toteuttamalla ne tai täysin perustellusti oikaisemalla ne, jolloin tarkoituksemme on osoittaa ehdotuksen tekijän tai anojan lyhytnäköisyys.

 

LEVOTTOMUUDENLIETSOJAT. Hallitukselle, joka ei nojaudu ainoastaan poliisivaltaan, vaan jonka voiman juuret ovat itse kansassa, ovat levottomuuksienlietsojat vain kuin, koirapahaisia, jotka haukkuvat norsua, koska eivät tunne sen todellista voimaa. Silloin on ainoastaan sopivien esimerkkien avulla osoitettava asioiden todellinen merkitys, jotta koirat lopettaisivat haukkumisensa ja alkais;vat osoittaa ystävyyttään heti norsun nähdessään. 

VALTIOLLISTEN RIKOSTEN OIKEUSKÄSITTELY. Jotta poliittisten rikosten tekijät menettäisivät rohkeutensa ja heitä ympäröivän sädekehänsä, tulemme asettamaan heidät syytettyjen penkille rinnan murtovarkaiden, murhaajien ja muitten ala-arvoisten ja inhoittavien rikosten tekijäin kanssa. Silloin yleinen mielipide tulee halveksimaan näitä rikoksia yhtä paljon kuin kaikkia muitakin. 

POLIITTISTEN RIKOSTEN MAINONTA. Me olemme pyrkineet ja toivoni mukaan myöskin päässeet siihen, etteivät gojimit hyväksy tätä taistelukeinoa levottomuuksien aiheuttajia vastaan. Siksi me olemme lehdistössä, esitelmissä ja viisaasti kirjoitetuissa historian oppikirjoissa ylistäneet kapinallisten marttyyriutta, johon he ovat joutuneet yhteishyvän aatetta ajaessaan. Tämä on lisännyt vapaamielisten lukumäärää ja saattanut tuhansia gojimeja lammaslaumoina riveihimme. 

 

20. PÖYTÄKIRJA 

TALOUSOHJELMA. Tänään käsittelemme talousohjelmaamme, jonka olen jättänyt esitykseni loppuun suunnitelmiemme vaikeimpana ja ratkaisevimpana osana. Siihen siirtyessämme pyydän teitä muistamaan, että olen jo edellä viitannut siihen, että voimme olla varmoja asiamme menestyksestä, koska käytettävissämme ovat miltei kaikki rahavarat. 

Ottaessamme vallan käsiimme tulee yksinvaltainen hallituksemme itsesäilytysvaiston nimissä välttämään massojen liian raskasta verottamista, sillä se ei saa unohtaa osaansa isänä ja suojelijana, Mutta kun valtionhallinto tulee kalliiksi, on sitä varten hankittava varoja. Tämän takia täytyy meidän saada verotuskysymys tasapainoon erittäin taitavasti ja varoen. 

ASTEETTAINEN VEROTUS. Hallituksemme, jonka kuninkaalla tulee olemaan lakiin perustuva näennäinen omistusoikeus kaikkeen, mitä hänen valtakunnassaan on, voi laillisesti ottaa tarpeen vaatiessa haltuunsa kaikki valtakunnassa liikkeellä olevat rahamäärät niiden iertokulun säännöstelemiseksi. Parhain keino valtion tarpeiden tyydyttämiseksi on asteettain kohoava eli progressiivinen verotus. Siten verot maksetaan vaikeuksitta ja ilman taloudellisen perikadon vaaraa määrätyssä prosenttisuhteessa omaisuuden arvoon. Rikkaitten täytyy tunnustaa, että heidän velvollisuutensa on luovuttaa osa ylijäämästään hallituksen käytettäväksi sen taatessa heille heidän omistusoikeutensa ja samoin oikeuden rehelliseen vuosituloon; puhun rehellisestä vuositulosta, koska omaisuuden muodostumisen valvonta ehkäisee ryöstöt, joita voitaisiin puolustaa lakiin perustuvina. 

Tämän sosiaalisen uudistuksen täytyy tulla ylhäältä, sillä se on ajan vaatimus ja sen toteuttaminen takaa rauhan ja järjestyksen. 

Varattomien verottaminen sisältää vallankumouksen siemenen ja vahingoittaa valtiota, koska siten menetetään enemmän kuin voitetaan. Tästä riippumatta ehkäisee kapitalisteihin kohdistuva verotus pääomain kasaantumisen yksiin käsiin, joihin me tällä hetkellä olemme ne koonneet vastapainoksi gojimien valtiovaltaa vastaan. 

Vero, joka kasvaa pääoman lisääntyessä, tuottaa paljon enemmän kuin nykyinen henkilökohtainen eli veroäyri- ja maaverotus, joka on meille tällä hetkellä edullinen vain siksi, että se herättää levottomuutta ja tyytymättömyyttä gojimien keskuudessa. 

Se voima, johon meidän kuninkaamme tulee nojautumaan, on tasapaino ja rauhan varmuus, jonka vuoksi pääomanomistajien täytyy luopua osasta tulojaan valtion koneiston toiminnan käynnissäpitämiseksi ja turvaamiseksi. Niiden, joilla on varaa siihen, ja joilla on jotakin, mistä ottaa, on tyydytettävä valtion rahantarve. 

Tällainen verorasituksen jakaminen hävittää köyhälistön kateuden rikkaita kohtaan, koska se tulee näkemään heissä valtakunnan tarpeellisen finanssituen. Se näkee rikkaissa samalla rauhan ja hyvinvomnin edistäjiä, koska se on vakuuttunut siitä, että rikkaat suorittavat sitä varten tarvittavat menot. 

Jotta älymystö taas ei huolestuisi liiaksi uusien verorasitusten johdosta, selostamme heille tarkoin, niihin näitä varoja tarvitaan ja käytetään, lukuunottamatta tietysti niitä summia, jotka käytetään valtaistuimen ja hallinnollisten laitosten tarpeisiin. 

Hallitsijalla ei tule olemaan henkilökohtaista omaisuutta, koska kaikki, mitä valtakunnassa on, kuuluu hänelle. Muuten syntyisi ristiriitainen tilanne: se tosiasia, että hallitsijalla olisi yksityisomaisuutta, hävittäisi hänen yleisen omistusoikeutensa. 

Hallitsijan sukulaisten, lukuunottamatta kruununperillistä, jonka menot maksetaan valtionvaroista, tulee antautua valtion palvelukseen tai hankkia itselleen jokin muu sopiva ammatti. Kuninkaallisen veren etuoikeus ei saa johtaa kruunun omaisuuden ryöstämiseen. 

PROGRESSIIVINEN LEIMAVERO. Kaupasta ja rahojen tai perinnön vastaanottamisesta säädetään maksettavaksi asteittain kohoava leimavero. Jokainen ilmoittamatta jätetty omaisuuden, rahavarojen tai muun sellainen siirtäminen toiselle henkilölle, jonka tarkoituksena on välttyä tästä aina nimettyyn henkilöön kohdistuvasta verosta, aiheuttaa sen, että aikaisemman omistajan on maksettava määräprosentti veroa lukien siitä ajasta, jolloin omaisuuden siirto tapahtui siihen hetkeen, jolloin hänen yrityksensä välttyä tästä leimaverosta tuli ilmi. Siirtopaperit on viikoittain jätettävä paikalliseen verotusvirastoon ja tällöin on ilmoitettava sekä aikaisemman että uuden omistajan nimi ja asuinpaikka. 

Laskekaa itse, kuinka monta kertaa enemmän tällaiset verot tuottavat kuin gojimien valtiontulot! 

POHJARAHASTO. Valtionrahastolla täytyy olla määrätty reservi, vararahasto, ja kaikki se, mitä rahastoon kertyy yli sen, on pantava uudelleen kiertämään. Näitten varojen avulla suoritetaan yleiset työt. Koska hallitus tekee aloitteen näihin töihin, seuraa siitä, että työväestö tuntee kuuluvansa yhteen hallitsevien piirien kanssa molempien etujen yhteisyyden takia. Näistä varoista erotetaan myöskin määrätty summa käytettäväksi palkintoihin, joita jaetaan keksinnöistä ja huomattavista tuotantosaavutuksista. 

Lukuunottamatta yllämainittuja tarkoin määrättyjä ja suurin piirtein laskettuja summia ei valtion kassassa saa pitää vähäisempiäkään rahamääriä, koska rahat ovat olemassa ollakseen aina liikkeessä, ja jokainen niiden kiertokulussa tapahtuva pysähtyminen vaikuttaa haitallisesti valtiokoneiston käyntiin, jossa raha esittää voiteluaineen osaa: öljyn puuttuminen voi häiritä koneiston säännönmukaista käyntiä. 

KORKOATUOTTAVAT PAPERIT JA RAHAN KIERTOKULUN PYSÄHTYMINEN. Seikka, että raha on korvattu osittain korkoa tuottavilla arvopapereilla, on jo aiheuttanut tällaisen pysähtyminen. Tämän seuraukset ovat jo riittävän selvästi havaittavissa, 

TILITYS. Me perustamme myöskin tilityslaitoksen ja sieltä hallitsija voi joka hetki saada täydellisen selvyyden valtion tuloista ja menoista lukuunottamatta kuluvan ja sitä edellisen kuukauden tilejä, joista edellisiä ei tietenkään vielä ole voitu laskea ja jälkimmäisiä ei vielä ole ehditty tilitysvirastolle jättää. 

Ainoa, jolla ei ovoi olla mitään etua valtion rahaston ryöstämisestä, on sen omistaja, valtionpäämies itse. Tämän vuoksi se, että juuri hän tarkastaa rahaston, tekee tappiot ja kavallukset mahdottomiksi. 

EDUSTUSVELVOLLISUUDEN LAKKAUTTAMINEN. Edustusvelvollisuus, joka vie hallitsijalta paljon kallista aikaa hovitapojen määräämien vastaanottojen vuoksi, lakkautetaan, jotta hän voisi omistaa aikansa valvontaan ja suunnitelmien laatimiseen. Näin hänen läheisyydessään ei enää ole suosikkeja, jotka ympäröivät valtaistuinta vain sen loiston takia ja ovat kiinnostuneita ainoastaan omista eivätkä valtion eduista. 

PÄÄOMAN JAATYMINEN. Gojimien taloudelliset kriisit me olemme saaneet aikaan yksinkertaisesti vetämällä pääomat pois liikkeestä. Meidän käsiimme on tällä tavoin kokoontunut jättiläismäisiä rahasummia, kun taas gojimien valtioitten on rahattomina ollut pakko kääntyä meidän puoleemme lainaa pyytäen. Nämä lainat rasittavat valtion kassaa korkeitten korkojensa takia, ja ne ovat saattaneet valtiot täydellisesti riippuvaisiksi suurista rahanlainaajista. Teollisuuden keskittäminen kapitalistien käsiin kotiteollisuuden harjoittajien kustannuksella on imenyt kansan ja sen kautta myös valt;on kaikki voimat. 

RAHOJEN PÄÄSTAMINEN LIIKKEESEEN. Valtiot päästävät nykyisin niin vähän rahaa liikkeelle, että rahan määrä ei vastaa yleistä tarvetta eikä siksi kykene tyydyttämään kaikkia työtätekevien luokkien tarpeita. Liikkeessä olevan rahamäärän tulee olla riippuvainen kansan lisääntymisestä, jolloin täytyy ottaa lapset huomioon rahavarojen käyttäjinä jo niiden syntymisestä alkaen. Rahavarojen kiertokulun uudelleenjärjestäminen on koko maailmaa koskeva tärkeä elinkysymys. 

KULTAKANTA. Tehän tiedätte, että kultakanta on tuottanut vahinkoa kaikille niille maille, jotka ovat sen omaksuneet, sillä se ei ole voinut tyydyttää rahantarvetta - sitäkin vähemmän, kun me olemme pidättäneet kullan liikenteestä niin laajassa mittakaavassa kuin se meille on ollut mahdollista. 

TYÖVOIMAN ARVO RAHAN ARVON MITTANA. Meidän on otettava työvoiman arvo rahakannaksi, olkoon raha sitten paperia tai puuta. Me tulemme laskemaan rahaa liikkeelle jokaisen kansalaisen normaalisten tarpeitten mukaan, lisäten sitä syntyväisyyden ja vähentäen kuolevaisuuden perusteella. 

Nämä laskelmat tekee jokainen departementti (tässä on edellytetty Ranskan hallinnollista jakoa) ja jokainen piirikunta. 

TULO- JA MENOARVIO. Jotta varojen luovuttamisessa valtion tarpeisiin ei syntyisi keskeytystä, määrää hallitsija asetuksella sekä varojen suuruudesta että niiden luovuttamisesta. Täten estetään viranomaisia suosimasta joitakin laitoksia toisten kustannuksella. Tulo- ja menoarviot tehdään rinnakkain, etteivät ne saattaisi toisiaan varjoon. 

Suunnittelemamme gojimien rahalaitosten perinpohjaiset uudistukset me puemme sellaiseen muotoon, etteivät ne milloinkaan herätä levottomuutta. Me osoitamme uudistusten tarpeellisuuden viittaamalla siihen epäjärjestykseen, johon gojimit ovat saattaneet raha-asiansa. Ensimmäisenä tällaisena seikkana me viittaamme siihen, että he laativat yksinkertaisen talousarvion, joka kasvaa pelottavasti vuodesta vuoteen seuraavista syistä: sitä voidaan noudattaa vain puolivuotiskauden loppuun, minkä jälkeen sitä on korjattava uudella lisätalousarviolla, joka käytetään loppuun kolmessa kuukaudessa, minkä jälkeen laaditaan jälleen lisämenoarvio, ja kaikki päättyy lopulta suoritusbudjettiin, ja kun seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio lasketaan näiden lopullisen summan mukaan, niin vuotuinen poikkeaminen säännönmukaisesta määrästä tekee jopa 50 %, mistä johtuen talousarvio kaksinkertaistuu kymmenen vuoden aikana kolmasti. Tällaisten suunnitelmien takia, joita gojim-hallitukset ovat suvainneet ja soveltaneet, ovat, heidän kassansa aina tyhjinä. Sitä seurannut lainaamisen aikakausi on s1tten tehnyt loput ja ajanut gojimien valtion vararikon partaalle. 

Havaitsette helposti, ettemme me itse suinkaan voi noudattaa samanlaista taloudenhoitoa, johon olemme gojiniit houkutelleet. 

VALTIOLAINAT. Jokainen valtiolaina osoittaa, että valtiota hallitaan huonosti ja että sen oikeuksia ei osata oikein käyttää. Lainat riippuvat Damokleen miekan tavoin hallitsijain pään yläpuolella. Sensijaan, että hallitsiJat maksattaisivat alainaisillaan tilapäisiä veroja, kääntyvät he ojennetuin käsin meidän puoleemme pyytäen almuja pankkiireiltamme. Ulkomaiset lainat ovat iilimatoja, joita ei voi irroittaa valtioruuntiista ennenkuin ne putoavat itsestään tai ennenkuin valtio itse väkivalloin heittää ne pois. Mutta gojim-hallitukset eivät menettele tällä tavalla, vaan keräävät velkoja yhä lisää, niin että ne lopulta tuhoutuvat omista suoneniskuistaan. Laina merkitsee valtion vekseleiden antamista, jotka velvoittavat maksamaan määrätyn prosentin lainasummasta. Jos lainasta maksetaan korkoa 5 %, joutuu valtio turhaan maksamaan kahdessakymmenessä vuodessa korkoina lainamäärän suuruisen summan, 40 vuoden aikana kaksin- ja 60 vuoden aikana kolminkertaisen määrän, ja itse velka on kuitenkin aina yhtä suuri. 

Tästä laskelmasta ilmenee selvästi, että valtio riistää yleisen verotuksen avulla viimeisetkin pennit olinettomilta veronmaksajilta suorittaakseen ne ulkornaalaisille pääomanomistajille, joilta se on lainannut rahaa, sensijaan että se keräisi nämä varat omia tarpeitaan varten maksamatta niistä mitään korkoa. 

Niinkauan kuin lainat olivat ainastaan kotimaisia, siirsivät gojimit rahat köyhien taskuista rikkaille, mutta kun me omia tarpeitamme ajatellen lahjoimme heidät siirtämään nämä lainat ulkomaisille pääomamarkkinoille, virtas~vat kaikkien valtioitten rikkaudet meidän kassoihimme, ja, kaikki gojimit alkoivat maksaa meille veroa alamaisten tavoin. 

Mutta samalla meidän on muistettava, kuinka paljon vaivaa ja varoja meiltä on vaatinut se, että gojimien kevytmielinen suhtautuminen hallitusasioihin, mitiistereitten iahjottavuus ja muitten johtavissa asemissa olevien tietämättömyys kaikista finanssikysymyksistä on täten saattanut heidän valtionsa niin suureen velkaan meille, ettei sitä voida maksaa! 

YHDEN PROSENTIN SARJAT. Me emme salli rahankierron pysähtymistä, ja siitä syystä ei pitkäaikaisia korkoatuottavia papereita 1asketa liikkeelle. Ainoa hyväksyttävä valtiolainan muoto ovat valtiokonttorin lyhytaikaiset, 1 prosentin velkasitoumukset (sarjat). Näin ei korkojen maksu jätä valtiota iilimatojen imemiselle alttiiksi. Tämän vuoksi saavat ainoastaan teollisuusyhtiöt oikeuden laskea liikkeelle korkoatuottavia arvooapereita. Näiden yhtiöiden ei ole vaikeata maksaa korkoja voitoistaan, Jo~ta lainatut rahat eivät tuota valtiolle samalla tavalla kuin yhtiöille, koska valtio lainaa menojensa peittämiseksi eikä yrittäjätoimintaa varten. 

TEOLLISUUSOSAKKEET. Valtio tulee meidän vaikutuksemme alaisena niinikään ostamaan teollisuusyritysten arvopapereita muuttuakseen siten nykyisestä korkojenmaksajasta lainojenantajaksi. Sellainen toimenpide ehkäisee rahavarain jäätymisen, koronkiskurien tyhjänpäiväisen ajan kuluttamisen ja laiskuuden, mitkä gojimien omaisuudet olivat meille aluksi hyödyksi, mutta valtaan päästyämme emme voi niitä enää sietää. 

Kuinka selvästi gojimien puhtaasti elämiellisten aivojen kehno ajatustoiminta ilmeneekään mm. siinä, etteivät he lainoja ottaessaan ajattele, että heidän on puristettava nämä samat rahat ja niiden lisäksi vielä korot oman valtionsa taskuista maksaakseen ne meille! Mikä olisikaan ollut yksinkertaisempaa kuin näitten varojen ottaminen suoraan alamaisilta, jolloin korot olisivat säästyneet. 

Todistuksena meidän poikkeuksellisen älymme nerokkuudesta on sekin, että olemme osanneeL esittää lainakysymyksen sellaisessa valossa, että he ovat pitäneet sitä jopa itselleen edullisena! 

Meidän talousarvioittemme tunnusomaisena piirteenä, sitten kun se hetki on tullut, jolloin joudumme niitä tekemään nojautuen gojimien valtioitten kustannuksella vuosisatojen aikana saamiimme kokemuksiin, tulee olemaan selvyys ja lujuus. Ne osoittavat täysin selvästi koko maailmalle meidän uudistustemme tuoman hyödyn. Ne tulevat lopettamaan sellaiset väärinkäytökset, joitten avulla olemme lannistaneet gojimit, mutta joita emme voi suvaita omassa kuningaskunnassamme. 

Me laadimme talousjärjestelmämme tarkastuslaitoksineen sellaiseksi, ettei hallitsija eikä alhaisinkaan virkamies pysty anastamaan pienintäkään summaa määrättyyn tarkoitukseen varatuista varoista tai käyttämään niitä toiseen tarkoitukseen kuin mihin ne on vahvistetussa talousarvioissa määrätty käytettäväksi. 

Onhan mahdotonta ajatella hallitsemista ilman selvää ja määrättyä suunnitelmaa. Parhaatkin soturit menehtyvät tiellä, jota he marssivat, ellei heillä ole reservejä, vaikkapa tämä tie sinänsä olisikin määrätty ja selvä. 

GOJIMIEN HALLITSIJAT. TILAPAISET VALLANHALTIJAT. VAPAAMUURAREIDEN SUOSIKIT. Gojim-hallitsijat, jotka me aikanaan houkuttelimme pois hallitusasioitten harrastamisesta edustusvelvollisuuksien ja huvitusten avulla, olivat ainoastaan verhoja, jotka peittivät meidän valtamme. Heidän suosikkinsa, joille varsinaiset hallitustehtävät jäivät, eivät myöskään ymmärtäneet asioista mitään; he antoivat vapaamuurariloosiemme luottamusmiesten valmistaa selontekonsa tapahtumista ja asioista, ja ne tyydyttivät aina herkäuskoisia kansalaisia,

koska niissä luvattiin vastaisuudessa tehdä säästöjä ja parannuksia. Mitä säästöjä? Uusien verojenko? Näin olisivat meidän selostustemme ja suunnitelmiemme lukijat saattaneet kysyä, mutta he eivät sitä tehneet. Tehän tiedätte, mihin tällainen kevytmielisyys on heidät jollidattanut jo millaisiin taloudellisiin vaikeuksiin he ovat joutuneet kansojensa ihailtavasta työtelläisyydestä huolimatta. 

 

21. PÖYTÄKIRJA. 

KOTIMAISET LAINAT. Edellisessä kokouksessamme esittämääni kertomukseen haluan vielä lisätä yksityiskohtaisen selonteon kotimaisista lainoista. Ulkomaisista lainoista on enää turha puhua, sillä ne ovat siirtäneet gojimien kansallisomaisuuden meidän käsiimme. Meidän vaitioomme nähden ei ulkomaalaisia tule olemaan, ja siten ulkomaisista lainoista ei voi tulla kysymystäkään. 

Me olemme käyttäneet gojimien virkamiesten alttiutta lahjuksien ottamiseen ja heidän hallitsijainsa leväperäisyyttä hyväksemme pakoittaaksemme heidät maksamaan meiltä lainaamansa summat takaisin kaksin, kolmin Ja nelinkertaisesti. Kuka voisi menetellä samalla tavalla meidän suhteemme? Siksi rajoitun käsittelemään ainoasiaan kotimaisia lainoja. Ilmoittaessaan ottavansa sellaisen lainan valtiot laskevat liikkeelle omia vekseleitään, toisin sanoen korkoatuottavia arvopapereita. Jotta kaikki voisivat niitä merkitä, määrätään niiden hinta sadasta tuhanteen, ja niille, jotka suorittavat merkintänsä ensimmäisinä, annetaan alennusta hinnasta. Seuraavana päivänä niiden hintaa kohotetaan keinotekoisesti, jotta näyttäisi siltä kuin kaikki hyökkäisivät niitä ostamaan. Muutamaa päivää myöhemmin ilmoitetaan valtionkassojen olevan tulvillaan rahaa, joten enempää ei tarvita. Tavoiteltu lainamäärä on väittämän mukaan ylitetty merkinnässä moninkertaisesti: koko teho perustuu juuri tähän, sillä siten on todistettu, miten suurta luottamusta valtion tunnusteita kohtaan tunnetaan. 

VELAT JA VEROT. Mutta kun laina-näytelmä on lopussa, on valtion vain todettava, että sen velka on lisääntynyt. Korkoja varten on pakko ottaa uusia lainoja, jotka eivät poista edellistä, vaan ainoastaan lisäävät velkaa. Kun luotto on käytetty loppuun, on ainoa mahdollisuus maksaa uusilla veroilla - ei alkuperäistä lainaa, vaan ainoastaan korot. Nämä verot ovat siis velkaa, jonka avulla maksetaan toinen velka. 

VELKOJEN KONVERTOIMINEN. Tämän jälkeen on valtioiden tapana alentaa korkokantaansa. Se ei vähennä itse lainapääomaa, vaan ainoastaan korkoja ja voi sitäpaitsi. tapahtua ainoastaan lainanantajien luvalla. Siitä päätettäessä ja ilmoitettaessa ehdotetaan, että niille, jotka eivät siihen suostu, maksettaisiin rahat nimellisarvonsa mukaan takaisin. Mutta jos kaikki kieltäytyisivät, tarttuisivat hallitukset omaan koukkuunsa ja tulisivat maksukyvyttömiksi. Onneksi ovat gojim-hallitusten alamaiset, jotka eivät ymmärrä finanssikysymyksiä, aina suostuneet mieluummin kärsimään kurssitappion ja ottamaan vastaan pienemmän koron kuin sijoittamaan rahansa uudelleen, mikä aina tuntuu vaaralliselta, ja siten hallitukset ovat saaneet mabc1oMsuuden lyhentää velkaansa monta kertaa useilla miljoonilla. 

Ollessaan nykyisin riippuvaisia ulkomaisista lainoista eivät gojimit enää voi käyttää tällaisia keinoja tietäessään hyvin, että me tulisimme, mikäli korkoa alennettaisiin, vaatimaan kaikki rahamme takaisin. 

MAKSUKYVYTTÖMYYS. Maksukyvyttömyyden eli vararikon julistaminen osoittaa kaikissa maissa, että kansojen ja niiden hallitusten edut eivät ole yhteiset. 

SAASTÖKASSAT JA KOROT. Pyydän teitä erityisesti kiinnittämään huomionne edelliseen seikkaan sekä myös seuraavaan: nykyisin on kaikki kotimaiset lainat vakautettu n.s. lentävillä eli lyhytaikaisilla lainoilla, joiden määräaika on enemmän tai vähemmän lyhyt. Nämä velat ovat säästöpankkeihin ja vararahastoihin sijoitettuja varoja. Näitten rahastojen ollessa pitemmän tai lyhenimän ajan hallituksen käytettävissä ne kuivuvat kokoon ulkomaisten lainojen lyhennysten suorittamiseen, ja niiden tilalle on sijoitettu vastaava määrä valtion velkasitoumuksia. Tällaisten korkopapereitten avulla peitetään valtionkassoissa ilmenovät vajaukset. 

ARVOPAPERIPÖRSSIEN LAKKAUTTAMINEN. Meidän noustessamme valtaistuimelle tullaan kaikki tämänkaltaiset toimenpiteet lopettamaan meille epäedullisina, samoin myöskin kaikki arvopaperipörssit, koska emme voi myöntää valtamme horjuvan omien valtionpapereittemme heilahtelevan arvon mukana. Me annamme näille papereille laillasäädetyn pakkokurssin, joka on sama kuin niiden nimellisarvo. Tämä on siis pysyväinen arvo, jonka me olemme lailla säätäneet ilman, että sillä olisi mahdollisuutta nousta tai laskea. 

TEOLLISUUSLAITOSTEN ARVIOIMINEN. Me tulemme korvaamaan pörssit suurisuuntaisilla valtion luotonantolaitoksilla, joitten tehtävänä on arvioida teollisuuspapereiden arvo hallituksen laskelmien ja edun mukaan. Nämä kykenevät yhtenä ainoana päivänä laskemaan liikkeeseen teollisuuden arvopapereita viidensadan miljoonan edestä tai päinvastoin ostamaan niitä saman verran. Siten kaikki teollisuusyritykset joutuvat riippuvaiseen asemaan meistä. 

Voitte kuvitella, millaisen suunnattoman vallan valtiomme tällöin talouselämässä saa. 

 

22. PÖYTÄKIRJA. 

TULEVAISUUDEN SALAISUUS. Kaiken edellä esittämåni avulla olen koettanut kuvailla teille nykyisen olotilan - sekä menneen aikakauden että nykyhetken - salaisuuksia ja osoittaa teille, miten nykyisyys lopulta päättyy suurten tapahtumain sarjaan, joiden täyttymisen hetki pian koittaa. Te näette, miten suhteemme gojimeihin sekä rahatalouden alalla suorittamamme toimenpiteet ovat salaisten lakien alaisia. Tässä suhteessa on vielä pari sanaa sanottavana. 

Meidän käsissämme on nykyhetken mahtavin voima, kulta. Kahdessa päivässä me voimme hankkia sitä salaisista varastopaikoistamme niin suuret määrät kuin haluamme. 

MONIEN VUOSISATOJEN PAHA TULEVAISUUDEN HYVINVOINNIN EDELLYTYKSENA. Vieläkö on tarpeellista todistaa, että meidän hallituksemme on Jumalan määräämä? Emmekö me kykene tällaisten rikkauksien avulla todistamaan, että kaikki se paha, mikä meidän on ollut pakko tehdä menneitten vuosisatojen aikana, on lopulta johtanut todelliseen hyvinvointiin ja yleiseen järjestykseen? Ja me tulemme toteuttamaan tämän järjestyksen, vaikka meidän olisi käytettävä väkivaltaakin. Me todistamme olevamme ihmiskunnan hyväntekijöitä, jotka olemme antaneet rikkirevitylle maailmalle todellisen onnen ja henkilökohtaisen vapauden. Jokainen, joka kunnioittaa lakejamme, saattaa iloita rauhan ja järjestyksen siunauksesta. Samanaikaisesti selitämme, ettei vapaus suinkaan merkitse yksityisen hillitöntä mielivaltaa, ja niinikään osoitamme, etteivät ihmisen voima ja arvo suinkaan edellytä oikeutta julistaa sellaisia yhteiskunnanvastaisia periaatteita kuin omantunnonvapaus, tasa-arvoisuus jne. ja ettei persoonallinen vapaus merkitse oikeutta herättää levottomuutta itsessään tai muissa, eikä oikeutta puheiden avulla kiihoittaa kansanjoukkoja. Lopuksi osoitamme, että todellinen vapaus merkitsee henkilökohtaista koskemattomuutta ja edellyttää kaikkien yhteiskunnallisten lakien rehellistä ja huolellista noudattamista. Todellinen ihmisarvo perustuu omien oikeuksien, mutta myös rajoitusten tuntemiseen, eikä ainoastaan haaveilemiseen omasta itsestään. 

VALLAN LOISTO JA SEN MYSTILLINEN PALVONTA. Meidän hallitusvallastamme tulee kunniakas, koska se on oleva voimakas, se hallitsee ja johtaa, mutta ei seuraa puoluejohtajia eikä puhujia, jotka pauhaavat periaatteiksi nimittämistään suurista sanoista. Nämä sanat ovat todellisuudessa vain haaveita. Meidän hallitusvallastamme tulee sen järjestyksen toteuttaja, josta kaikkien ihmisten onni riippuu. Valtamme sädekehän loisteessa lankeaa kansa polvilleen ja kohdistaa meihin kunnioittavan katseensa. Todellinen valtius ei alistu kenenkään toisen, ei edes jumalallisen oikeuden edessä: kukaan ei rohkene käydä sen kimppuun anastaakseen siltä hivenenkään vertaa sen vallasta. 

 

23. POYTÄKIRJA 

YLELLISYYSESINEIDEN TUOTANNON RAJOITTAMINEN. Meidän on kasvatettava kansat kohtuullisuuteen, jotta ne tottuisivat olemaan meille kuuliaisia. Tämän takia on ylellisyysesineiden tuotantoa mahdollisuuksien mukaan rajoitettava. Täten me parannamme tapoja, jotka ylellisten elämäntapojen omaksuminen on suuresti turmellut. 

KOTITEOLLISUUS. Me tulemme kohottamaan kotiteollisuuden jälleen arvoonsa, mikä toimenpide puolestaan heikontaa suurteollisuudenharjoittajien valtaa. Tämä on välttämätöntä jo senkintakia, että suurten tehtaiden omistajat kiihoittavat usein, vaikkakaan eivät aina tietoisesti, kansan yleistä mielipidettä hallitusta vastaan. 

TYÖTTÖMYYS. Kotiteollisuudenharjoittajien keskuudessa ei ole työttömyyttä. Tämä seikka sitoo heidät voirnassaolevan järjestyksen kannattajiksi ja hallitusvallan tukijoiksi. Nykyisen suurteollisuuden aikana pelkää hallitus aina uhkaavaa työttömyyttä ja siitä johtuvia levottomuuksia. Niinpian kuin valta on siirtynyt meidän käsiimme, tulee työttömyys myöskin loppumaan. 

ALKOHOLIKIELTO. Alkoholijuomien nauttiminen tullaan meidän hallituskautenamme kieltämään lain avulla. Rikkomukset tätä lakia vastaan rangaistaan ihmisarvoa alentavina llekoina, koska ihmiset muuttuvat alkoholin vaikutuksesta eläinten kaltaisiksi. 

Toistan vielä kerran: kansanjoukot alistuvat vain voimakkaan, heistä täydellisesti riippumattoman käden johtoon, jossa he näkevät heitä yhteiskunnallisilta epäkohdilta suojaavan ja turvaavan miekan. Mitä hyötyä heillä on siitä, että heidän hallitsijallaan on vaikkapa enkelin sielu? Heidän täytyy nähdä hänessä voiman ja vallan ruumiillistuma. 

VANHAN YHTEISKUNNAN HÄVITTÄMINEN JA SEN HENKIENHERÄTTÄMINEN UUDESSA MUODOSSA. Gojimien hallitukset voivat vain vaivoin pitää valtaa käsissään. Me olemme turmelleet heidän ympäristönsä siveellisessä suhteessa, siinä määrin, että he ovat jopa kadottaneet uskonsa Jumalaan ja että kapinan liekki loimuaa alituisesti joka suunnalle heidän keskuudestaan. Maailmanhallitsijamme, joka seuraa nykyisiä hallituksia, tulee sammuttamaan tämän valtavan ja yhä leviämään pyrkivän liekin. Hänen velvollisuutensa on senvuoksi hävittää tällaiset yhteiskunnat, vaikkapa hänen sitten olisi pakko hukuttaa ne niiden omaan vereen, herättääkseen ne uudelleen henkiin hyvin järjestettyinä sotilasvaltioina, jotka tietoisesti taistelevat kaikkea sellaista tartuntaa vastaan, mikä saattaisi vahingoittaa valtioruumista. 

JUMALAN VALITUT. Taivas on määrännyt tämän Jumalan valitsemaan maailman;hallitsijan murtamaan kaikki mielettömät, kapinalliset voimat, jotka antavat eläimellisten vaistojen inhimillisen järjen asemesta johtaa itseään. Nämä voimat viettävät nyt riemujuhliaan ryöstellen ja harjoittaen väkivaltaa vapauden ja oikeuden periaatteiden varjolla. Ne ovat hävittäneet kaiken yhteiskunnallisen järjestyksen pystyttääkseen sen raunioille Juudan kuninkaan valtaistuimen. Heidän tehtävänsä päättyy kuitenkin samalla hetkellä, kun juutalaisten kuningas ottaa itselleen vallan. Heidät on silloin lakaistava hänen tieltään, jolla ei saa olla vähäisimpiäkään esteitä. 

Silloin voimme sanoa kansoille: ylistäkää Jumalaa ja polvistukaa Jumalan valitun edessä, sillä hänen kasvoiltaan loistaa ihmiskunnan kohtalon täyttymys, Jumala itse antoi hänelle johtotähden, jotta ei kukaan muu kuin hän voisi vapauttaa meitä pahoista voimista. 

 

24. PÖYTÄKIRJA 

KUNINGAS DAVIDIN SUVUN VALLAN LUJITTAMINEN. Tämänpäiväisessä esitelmässäni osoitan Teille, hyvät herrat, millä tavoin Davidin suvusta olevan kuninkaan valta lujitetaan kaikiksi ajoiksi koko maailmaan. 

Tämä tulee tapahtumaan etupäässä niitä samoja menettelytapoja noudattaen, joiden avulla viisaamme johtavat koko maailman toimintaa, nimittäin kasvattamalla ihmiskunta suunnitelmallisesti meidän haluamaamme suuntaan. 

KUNINKAAN VALMENNUS. Muutamat Davidin jälkeläiset kasvattavat kuninkaat ja heidän seuraajansa tehden valintansa ei perintöoikeuden, vaan heidän etevien ominaisuuksiensa perusteella tutustuttaen heidät politiikan salaisuuksiin ja hallitussuunnitelmiin. Perusehtona on, että heitä lukuunottamatta ei kukaan muu tunne näitä salaisuuksia. Tällaisen menettelytavan tarkoituksena on osoittaa kaikille, että hallitusvalta voidaan uskoa vain sellaisille, jotka ovat perehtyneet valtiotaidon salaisuuksiin. 

Vain nämä valitut henkilöt tulevat toteuttamaan periaatteemme vertaamalla vuosisatojen aikana saatuja kokemuksia keskenään ja tutkimalla poliittista ja taloudellista elämää - sanalla sanoen toimimalla niiden lakien hengessä, jotka itse luonto on järkähtämättömästi vahvistanut inhimillisten olosuhteiden järjestämiseksi. 

SUORANAISTEN PERILLISTEN SYRJÄYTTÄMINEN. Suoranaiset perilliset syrjäytetään usein kuningasta valittaessa, jos he ovat koulutusaikanaan Osoittaneet taipu muksia kevytmielisyyteen ja heikkouteen tai heillä on ollut muita sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ainoastaan tee heitä kykenemättömiksi hallitsemaan, vaan myöskin heikentävät hallituksen arvovaltaa, Ainoastaan se, joka on ehdottoman sopiva kehittyäkseen lujaksi, vaikkapa julmaksikin, hallitsijaksi, tulee saamaan viisailtamme ohjat käsiinsä. 

Jos hallitsijamme sairauden takia menettää tahdonvoimansa tai tulee muuten sopimattomaksi hallitsijantehtäväänsä, on hänen lain mukaan luovutettava hallitusohjat toisiin, voimakkaampiin käsiin. 

Kuninkaan nykyhetkeä ja vielä enemmän tulevaisuutta koskevat suunnitelmat tullaan pitämään salassa niiltäkin, jotka kutsutaan hänen lähimmiksi neuvonantajikseen. 

KUNINGAS JA KOLME VIISASTA. Ainoastaan kuningas ja ne kolme viisasta, jotka ovat perehdyttäneet hänet kaikkiin salaisuuksiin, tuntevat tulevaisuuden. 

KUNINGAS KOHTALON HENKILÖITYMÄNÄ. Kuninkaan persoonassa, joka hallitsee järkkymättömän tahdon avulla sekä itseään että koko maailmaa, tulevat kaikki näkemään kohtalon ja sen tutkimattomien säikeiden henkilöitymän. Kukaan ei voi tietää, mitä kuningas haluaa toimenpiteillään saavuttaa, ja siksi kukaan ei rohkene asettaa esteitä hänen tielleen. 

On selvää, että hallitsijan henkisten ominaisuuksien täytyy vastata näiden hallitussuunnitelmien suuruutta. Sen tähden hän saa astua valtaistuimelleen vasta suoritettuaan tutkinnon viisaillemme osoittaakseen henkiset ominaisuutensa. 

Jotta kansa tuntisi hallitsijansa ja rakastaisi häntä, on välttämätöntä, että hän esiintyy ja puhuu kansalle julkisesti. Tämä on välttämätöntä myöskin niiden kahden voiman toisiinsa liittämiseksi, jotka me tähän. asti olemme harjoittamamme terrorin avulla pitäneet erillään toisistaan. 

Tämä terrori oli jonkin aikaa meille välttämätön, jotta molemmat nämä voimat joutuisivat kokonaan vaikutusvaltamme alaisiksi. 

JUUTALAISEN KUNINKAAN ULKONAINEN SIVEELLINEN NUHTEETTOMUUS. Juudan kuningas ei saa olla himojensa orja, kaikkein vähiten hän saa olla aistillinen. Hän ei saa missään suhteessa antaa eläimellisten vaistojensa turmella järkeään eikä luonnettaan. Aistillisuus hävittää nopeammin kuin mikään muu kaikki järjenlahjat ja tarkkanäköisyyden johtaen ajatukset inhimillisen toiminnan huonoimpiin ja eläimellisimpiin puoliin. 

Davidin pyhää sukua olevan maailmanhallitsijan tulee uhrata kansamsa ja koko ihmiskunnan hyväksi kaikki henkilökohtaiset nautintonsa. 

Meidän maailmanhallitsijamme tulee siveellisessä suhteessa olla loistava esimerkki kaikille.

 

 

 


The Protocols of Zion
English | French | Deutsch | Svenska | Portug |  Slovakia | Russian
| Spanish | Italian | Danish | Arabic | Hungarian | Romanian | Finnish

Polish | Serb  | Croat

Some Selected Quotes from the Protocols:

English
German
Svenska
Danish
 Visiting "The Protocols"
The Jewish conspiracy
against the Muslim World

boxer.jpg
Boxer
fein.jpg
Feinstein
lantos.jpg
Lantos
liebrman.jpg
Lieberman
specter.jpg
Specter
madalb2.jpg
Albright
berger.jpg
Berger
rubin.jpg
Rubin
cohenlt.jpg
Cohen

HERE ARE SOME EXCERPTS FROM

"THE PROTOCOLS OF ZION"

7.1. The intensification of armaments, the increase of police forces - are all essential... there should be in all the States of the world, besides ourselves, only the masses of the proletariat, a few millionaires devoted to our interests, police and soldiers. 

7.2. Throughout Europe... we must create ferments, discords and hostility... we must use great cunning... during negotiations... we shall keep... the mask of honesty... In this way... the Goyim... will still continue to accept us as the... saviours... 

7.5. We must compel the governments of the GOYIM to take action in the direction favored by our widely conceived plan... by what we shall represent as public opinion, secretly promoted by us through the means... of the press, which, with a few exceptions that may be disregarded, is already entirely in our hands. 

15.4. We shall create... free masonic lodges... the members... will be almost all the agents of international and national police... the police is in a position... to use its own particular measures with the insubordinate... 

15.5. People who... enter into secret societies are... mostly light-minded, with whom we shall have no difficulty... but if there should arise in its midst a plot, then at the head of that plot will be no other than one of our most trusted servants... 

15.6. The GOYIM enter the lodges... in the hope... to get a nibble at the public pie... they thirst for the emotion of success and applause, of which we are... generous... 

15.7. To bring them to such a pitch of stupid blindness is it not a proof of the degree to which the mind of the Goyim is undeveloped in comparison with our mind? 

15.8. We have not counted the victims of the GOY cattle... but for that we have given them such a position on the earth as they could not even have dreamed of... 


© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.