HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
57

DE SJU DÖDSSYNDERNA
OCH
JUDENDOMEN

 I den katolska kyrkan talas sedan länge om "De sju dödssynderna": Högmod, Avund, Vrede, Lättja, Vällust, Girighet och Frosseri. Från dessa "dödssynder" härrör sedan även andra - alltid närbesläktade - laster enligt högre kristen moral, så t ex Grymhet, Mordlystnad, Svekfullhet och Lögnaktighet. Den högmodige liksom den avundsjuke och den argsinte (vredgade) hemfaller lätt åt grymhet och även mordlystnad. Den vällustige (lättjefulle) och girige hemfaller lätt åt svekfullhet och lögnaktighet.

I judendomen - den mosaiske trosbekännelsen - talas inte om "de sju dödssynderna". I stället visar det sig att just dessa kristna "dödssynder" prisas som dygder, eftersom själve Jahve är hänfallen åt dem alla, utan möjligen Lättja (fastän även detta kan ifrågasättas). Och dessutom är det just i Högmod, Avund, Vrede, Lättja, Vällust, Girighet och Frosseri, som Jahve prisar hos sitt utvalda egendomsfolk eller utlovar som belöning vid sträng lydnad för hans bud och stadgar.

 

I. HOS JAHVE HETER DET

1. Högmod - enbart i detta att han sägs ha skapat världen och anser sig ha full rätt att förfara som han vill med den, förinta allt liv i en syndaflod eller ständigt hota med att slutgiltigt förinta den ligger ju ett våldsamt Högmod. Dessutom redan i första Budet: "Du skall inga andra gudar hava jämte mig." (2 Mos. 20:3) Ty det är här ej tal om att Gud verkligen är den ende, andra folk har andra gudar, endast att hans utvalda folk enligt ett löfte till (kontrakt med) Abraham, härstammande från Ur i Kaldeen, skall hålla sig till honom (Jahve). Därav den gudsinspirerade och gudaingivna rasismen eller etnocentrismen, det kollektiva högmodet i den yttersta avskildhet från andra folk, och hat och förakt till andra folk.

2. Avund - Detta första bud vittnar även om Jahves avund: att han inte tål att hans folk kan föredra andra folks gudar, utan då straffar de avfälliga, också deras efterkommande, vilket tydligast framkommer i följande tillägg: "du skall icke tillbedja sådana (andra folks gudar), ej heller tjäna dem, ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärningar på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig." (2 Mos. 20:5)

3. Vrede - Detta är det mest uttalade och utmärkande draget hos GT-guden Jahve. Och Jahves/Herrens vrede drabbar inte bara israeliternas fiender, utan även dem själva ideligen vid deras avfall eller ohörsamhet. I t ex Klagovisorna heter det: "Herren kom såsom en fiende och fördärvade Israel han fördärvade alla dess palats, han förstörde dess fästen: Så hopade han över dottern Juda jämmer på jämmer." (Klag. 2:5)

När Herrens utvalda folk drabbas av missöden eller nederlag av mäktiga fiender, så är detta ytterst Herrens vilja, ty han använder i sin vrede sitt utvalda folks fiender som sitt redskap: "Eftersom du icke tjänade Herren, din Gud, med glädje och hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt, skall du få tjäna fiender som Herren skall sända mot dig under hunger och törst och nakenhet och brist på allt; och han skall lägga ett järnok på din hals, till dess att han har förgjort dig..., så skall Herren sända underliga plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga krankhter." (5 Mos. 28: 47-48, 59)

Med dessa ord från Jahve i judendomens Torah är följaktligen "Holocaust" ett verk av Jahve/Herren, ty så högmodig och så full av vrede är han, så sataniskt grym.

4. Lättja - "Och Gud fullbordade den sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk, som han hade gjort. Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade." (1 Mos. 2: 2-3)

- Efter fullbordat verk utför alltså Gud inget arbete, den fullkomliga lättjan.

5. Vällust - Något mera vällustigt än Jahve är svårt att ens i sin vildaste fantasi föreställa sig, en vällust som paras med Frosseri, nämligen när han i Leviticus (3:e Moseboken) påbjuder "Lagen om brännoffer", "Lagen om spisoffer", "Lagen om tackoffer", "Lagen om syndaoffer" och tillägg till alla dessa lagar i 5:e, 6:e och 7:e kapitlet. "Men inälvorna och fötterna skola tvås i vatten. Och prästerna skall offra alltsammans och förbränna det på altaret: Det är ett brännoffer, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren." (3 Mos. 1:13) Detta om brännoffer av ungdjur i själva helgedomen såsom "välbehaglig lukt för Herren" återkommer ständigt, ja, redan i Exodus (2:a Moseboken 29 kapitlet "Föreskrifter om prästernas invigning och om det dagliga offret"). (Se även 1 Mos 17:16)

6. Girighet - Jahve/Herren utmärks av den fanatiska girighet som tar sig uttryck i dyrkan av guldet. Så t ex ges noggranna anvisningar om hur den heliga arken skall förses med guld: "Och du skall överdraga den med rent guld, innan och utan skall du överdraga den och du skall på den göra en rand av guld runt omkring. Och du skall till den gjuta fyra ringar av guld och sätta dem över de fyra fötterna... Och du skall göra stänger av akacieträd och överdraga dem med guld... Och du skall göra en nådastol av rent guld... Och du skall göra två keruber av guld... Du skall göra ett bord av akacieträd och du skall överdraga det med rent guld, och runt omkring listen skall du göra en rand av guld... Och lampstänger och brickor till den skall du göra av rent guld." (2 Mos 25: 11-13, 16-18, 23-25, 38)

En sak är klar: De kristna dygderna fattigdom, kyskhet givmildhet, anspråkslöshet och medlidande - vad man än må säga om dem och hur frekvent de än brytes av svaga människor - utmärker sannerligen inte Jahve och hans utvalda folk i dess lydnad för hans bud. Världen har heller aldrig sett en rabbin som den heliga Franciskus av Assisi, och om någon sådan ralr bin förekommit är han i alla händelser ej föremål för någon helgondyrkan. 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.