HOME

French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
96
Varför dömdes Ahmed Rami ?!


JUDINNAN GRADIN OCH DEN JUDISKA STATEN

DEN JUDISKA FRÄCKHETEN

"JUDEA HOLIDAY INN"

"SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"!

BEN - GURIONS LIVVAKT

Istället för att bemöta kritiken - i sak - mot deras religion och politik, vänjer sig judarna vid att - istället - ropa efter polisen så snart de blir emotsagda i den offentliga politiska debatten.

  • DOMEN MOT AHMED RAMI, 1989, UTGÖR ETT SKANDALÖST JUSTITIEMORD,
  • EN POLITISK RÄTTEGÅNG, ETT POLITISKT UTTALANDE FRÅN DOMSTOLEN!
  • JURYN OCH DOMARNA HADE POLITISKA FÖRUTFATTADE MENINGAR OM SAKEN!
  • EN POLITISK DOMSTOL SOM ÄR JÄVIG: EN JUDISK HÄXPROCESS! 

Här återges bokstavligt ett offentligt dokument: utskrift från domen mot Ahmed Rami - från Sthlms Tingsrätt - Radio Islams program som innehåller de 18 fällda åtalade uttalandena (åtalspunkterna). I JK:s stämningsansökningar har de åtalade uttalandena återgivits lösryckta ur sina sammanhang. Stockholms tingsrätt har utfört utskrifter av alla dessa fällda radioprogram satta i sin sammanhang.

Lägg märke till hur godtyckligt de "kriminella" uttalandena har valts från ofta längre texter. Det är inte klart vilken "logik" eller vilka kriterier som har använts av JK eller av tingsrätten för att åtala och fälla ett visst uttalande och inte ett annat. Man vet inte t ex varför boken "Vad ar Israel? har frikänts trots att den innehåller exakt samma tankegångar och texter som finns i de fällda åtalspunkterna! Tingsrätten har t o m frikänt Karl Marx' citat när det sändes i ett program och fällt det när det sändes i ett annat program. Detta, medan uttalandet om "den judiska fräckheten" har åtalats och fällts vid båda de två tillfällen det har sänts!! Allt detta bevisar att det inte finns några klara objektiva gränser eller kriterier för en (judisk?) juridisk bedömning och att det är enbart politiska sionistiska subjektiva luddiga kriterier som gäller. Hur är det med rättssäkerheten i detta fall? Juryn behöver inte motivera sin dom. Man kan göra vilket uttalande som helst till "missaktning" och "hets" om det innehåller kritik mot judendomen, mot judar eller mot en viss historieskrivning. En oskriven judisk implicit lag - utanför den officiella lagstiftningen - råder när det gäller den tabubelagda judendomen. Istället för att bemöta kritiken - i sak - mot deras religion och politik, vänjer sig judarna vid att - istället - ropa efter polisen så snart de blir emotsagda i den offentliga debatten. Med detta "privilegium" gör man judarna en björntjänst. Det är just illegitima privilegier som väcker sådan kritik och motstånd som judarna kallar "antisemitism".

Domen mot Ahmed Rami utgör ett viktigt dokument: den illusrerar den verkliga situationen som råder idag i Sverige när det gäller yttrandefriheten, mänskliga rättigheter, kulturell, massmedial och politisk maktkoncentration i Sverige, samt om den intellektuella terrorismen som förs for att "försvara" den judiska makten makten i landet! Det handlar om den judiska "rättvisan" vars princip tillämpades - redan i känd historia - när den krävde att dråparen och förbrytaren Barabbas skulle frigivas istället för Jesus! Det handlar om en judisk häxprocess med: Polisiära medeltidsförhör i en modern politisk Fäxprocess om "fisshagligas åsikter"! En politisk, kulturell och ideologisk debatt (som ägde rum i en rättssal!) där juryn och domarna bestämmer vilka åsikter, idéer, forskning och historieskrivningar som är de "rätta"! En kulturell debatt som borde ha sin plats i ett akademiskt seminarium eller på en kultursida! En åklagare, som har anlitat den sionistiske aktivisten Per Ahlmark och den judiske överrabbinen som "sakkunniga". En jury från de judaiserade politiska partierna och domare, med färutfattade meningar i ämnet, för att avgöra i en politisk rättegång! En "svensk" (?) åklagare som "informerar sig" hos en till Sverige speciellt utsänd israelisk "åklagare"! Läs själv här domen, de fällda texterna och Ahmed Ramis kommentarer. De fällda uttalandena i texten är skrivna med fet stil (med JK:s stämningsansökans referenser i början av varje citat och Tingsrättens utskriftsreferenser i slutet av varje fällt uttalande). Stockholms tingsrätt har frikänt 68 andra åtalade punkter (som inte åteges här) samt boken "Vad är Israel?" i alla punkter och fällde altså endast de följande 18 punkterna:JUDINNAN GRADIN

OCH DEN JUDISKA STATEN

[Aktbilaga 2, p 15. Det är samma uttalande (som sändes i repris) och fälldes: Aktb. 10 p 25: alltså båda fälldes medan Marx' två gånger sända uttalande fälldes i det ena och frikändes i det andra!]

Jag ska här ta upp den sionistiska propagandans grepp om den svenska opinionen för att stödja banditstaten Israel, denna judiska rasiststat som är en inkräktar- och ockupationsmakt. De flesta svenskar är nog inte medvetna om att Israel har ett starkt grepp om de stora svenska partierna. Hur sionisterna - efter förebild i USA - söker helt binda upp de politiska partierna i Sverige att stödja den judiska ockupationsstaten Israel det framgår bl a av en artikel i pingströrelsens prosionistiska organ, tidningen Dagen av den 13 september 1988, alltså strax innan svenskarna skulle gå till val. Där rapporteras att något, som kallas "Solidaritetskommittén för Israel" och "Samfundet Sverige-Israel", anordnat en så kallad "debatt" i Stockholm med företrädare för alla riksdagspartierna utom VPK och miljöpartiet, eftersom dessa båda partier anses vara propalestinska eller i varje fall inte prosionistiska.
Samtliga företrädare, för socialdemokraterna, folkpartiet, moderaterna, centern och förstås KDS, var rörande överens om, som det fräckt heter, att "en ensidig kritik mot Israel inte gynnar en fredlig utveckling i området".
Företrädarna för de proisraeliska partierna, i den av sionisterna arrangerade bekännelseträffen, var följande:

utrikeshandelsministern Anita Gradin, socialdemokraterna
Hadar Cars, folkpartiet
Lennart Daléus, centern
Dan Ericsson, KDS
Och som samtalsledare fungerade en av sionismens många nyttiga idioter, den före detta folkpartistiska riksdagsledamoten Bonnie Bernström.
Det mest anmärkningsvärda är väl ändå vad socialdemokraternas Anita Gradin hade att säga. Det hör till saken att hon har utnämnts till årets Kvinna av Världssionistiska kvinnoorganisationen. Hon är en dubbelsionist - och återfinns mitt i den svenska regeringen där hon har en statsrådspost som utrikeshandelsminister. Något som måste betraktas som en skandal och en skamfläck för det socialdemokratiska partiet för att inte säga en direkt säkerhetsrisk. Anita Gradin företräder nämligen inte Sveriges intressen utan Israels - och detta framgår av hennes utlåtanden i Dagen där hon säger bl.a. följande:"Vi har själva mycket att lära av Israel, till exempel i fråga om omhändertagande av invandrare, för att inte tala om vårt gemensamma kulturarv."!

Sverige, skulle alltså ta hand om invandrare som Israel gör! Vad menar Anita Gradin med detta? Att Sverige bara skall ta emot judar som invandrare? För det är ju vad Israel gör! Eller menar hon att Sverige också skall köra ut landets egna invånare, svenskarna, på samma sätt som Israel kört ut landets ursprungliga invånare palestinierna? Menar hon att Sverige skall ockupera ett grannland, till exempel Norge, liksom Israel har ockuperat Västbanken och Gaza och beskjuta och tortera fredliga vapenlösa demonstranter? Menar Anita Gradin att Sverige - som Israel gör - skall bomba flyktingläger i grannländerna och med cyniskt hyckleri kalla detta för kamp mot internationell terrorism?
Israel som föredöme för Sveriges invandrings- och flyktingpolitik, det vore i praktiken en återgång till den mest barbariska erövringspolitik från stenåldern fast med toppmoderna förintelsevapen, såsom gasgranater och höghastighetsvapen mot värnlösa civila, en krigisk roffar-, rövar- och mördarpolitik!

Och detta är alltså vad en socialdemokratisk före detta invandrarminister och nuvarande utrikeshandelsminister - denna sionismens årets Kvinna, Anita Gradin, - rekommenderar! Kan den judiska fräckheten och gemena verklighetsförfalskningen gå längre?
Sedan, i en gemensam deklaration, förklarar denna sionismens Anita Gradin tillsammans med folkpartiets Hadar Cars följande:
"I många länder finns en tilltagande antisemitism. Därför är det extra viktigt att det finns en judisk stat (Israel). Det är en omistlig tillgång på jorden."!!!
En veritabel banditstat som erövrat ett annat folks land och som suger ut och förtrycker kvarvarande palestinier, en stat som konsekvent bryter mot alla FN-deklarationer och alla FN-resolutioner om en fredlig uppgörelse med palestinierna, en stat som hart när varje vecka bombar värnlösa palestinier i flyktingläger i grannlandet Libanon, en stat som i hemlighet och i samverkan med Sydafrika tillverkar kärnvapen. En stat som genom sina judiska lobbygrupper (i alla länder) tilltvingar sig miljarder dollar årligen och mängder av sofistikerade förintelsevapen. En stat som utbildar dödsskvadroner åt centralamerikanska våldsdiktaturer - denna exempellösa banditstat förklaras av Anita Gradin och Hadar Cars vara: "en omistlig tillgång på jorden"! Man tar sig för pannan och frågar om man hamnat på ett dårhus! Det är dåraktigt, det är lögnaktigt. Det är typiskt sionistiskt och ingår som ett led i den fullständigt förvända sionistiska lögnpropagandan! Man kan bara sucka och tycka att det ändå är bedrövligt att denna sionistiska propagandist, Anita Gradin, skall ingå i den socialdemokratiska regeringen! Hon är Israels agent i Sverige!


DEN JUDISKA FRÄCKHETEN

[Aktb. 2, p 15 och Aktb. 10, p 25, 24/9/1988, 21/11/88.]

Jag ska nu tala om den judiska fräckheten som judarna själva - på hebreiska och sinsemellan - kallar chutzpeh, en sådan fräckhet som överstiger gojims (icke-judarnas) fattningsförmåga, eftersom gojim har uppfostrats med en viss anständighet som t ex att det är fult att ljuga och att självberöm är skryt som luktar illa mm. Innan jag kommer in på två exempel på judisk fräckhet hos två rabbiner, den i USA verksamme judiske rabbinen Avi Weiss och den från USA till Stockholm importerade överrabbinen Morton Narrowe, så måste jag erinra om att judisk fräckhet är själva livsvillkoret för sionismen: utan oerhörd fräckhet ingen sionism.

1. Att judarna enligt sin egen tro och heligaste bok, Torah, de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet, anser sig vara och ha stöd för att de är Guds eller Herrens utvalda egendomsfolk, förmer än alla andra folk med rätt att härska över andra folk genom att döda eller bedra dem. Detta är ju en gränslös fräckhet, chutzpeh, en judisk fräckhet! Jag hänvisar här till andra Mosebok kap.19 vers 5!

2. Att judarna anser sig ha rätt att stjäla andra folks land, mörda och fördriva detta lands inbyggare, som ju fallet var - enligt judendomens Torah och heliga Bibel - när Israels folk rövade till sig Kanaans land, det nuvarande Palestina, och till på köpet på sin Guds och Herres befallning och med hans välsignelse och stöd. Detta är ju en sagolik fräckhet, i synnerhet när detta röveri och dessa folkmord maskeras som religion med ett prästvälde, rabbinerna, och särskilt heliga kultplatser, synagogorna, som judarna begär särskild respekt och aktning för i namn av religionsfrihet. Sådan fräckhet överstiger vanliga och anständiga människors fattningsförmåga. Detta är bara inte möjligt tror folk. Men för judarna finns det inget bedrägeri och ingen svindel som inte är möjlig. Ändamålet helgar judarnas medel, också bedrägeri mot gojim.

3. Att judarna faktiskt tror och verkar för att erövra hela världen och döda alla som motstår ett judiskt världsherravälde och förslava alla de andra folken samtidigt som judarna talar om rättvisa och fred. Detta är ju en fullkomligt makalös fräckhet som inga anständiga människor tror är möjlig. Men detta är judendom och detta är sionism. Läs vad judarnas störste profet i deras heliga Bibel, profeten Jesaja, säger i kapitel 60 med rubriken Sions kommande härlighet vers 12:"Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras." Här framgår ju klart vad de är ute efter med sin sionism, Sions kommande härlighet, ett judiskt världsherravälde med andra folk dödade eller förslavade!

4. Att judar som i ett par tusen år levt i olika länder, huvudsakligen Europa, med ett medborgarskap i dessa olika länder och som talar dessa olika länders språk och - åtminstone i stort sett - anpassat sig till dessa olika länders kultur och sedvänjor förklarar att de är ett folk med Palestina - bibelns Kanaans land - som sitt så kallade hemland och förklarar självsvåldigt att de har rätt till detta land, rätt att invadera detta land Palestina och rätt att döda eller fördriva landets invånare, palestinierna! Enbart detta är ju en fullkomligt otrolig fräckhet, judisk fräckhet, som övergår vanligt anständigt folks fattningsförmåga. Detta är sionismen! Tänk om andra folk skulle förklara något motsvarande: Nord - och Sydamerikas indianer skulle utplåna USA, Kanada och alla de många latinamerikanska staterna och driva iväg alla vita och andra invandrade folk eller döda dem och säga att de har gudomlig och mänsklig rätt till detta! Och om man går ännu längre tillbaka i historien - judarna gör ju anspråk på ett land som deras förfäder skulle ha haft för över två tusen år sedan - ja, då skulle italienarna återupprätta Romarriket och förklara alla medelhavsländer och dessutom Frankrike, Belgien, Holland, England, södra Tyskland, Schweiz, Österrike, Bulgarien, Rumänien och så vidare som romerska provinser med romerska ståthållare. Hela tanken om att vrida historien tillbaka två tusen år eller ännu längre - ty redan på Jesu tid levde flertalet judar utanför Palestina som ju då var en romersk provins - är så absurd och så alltigenom orimlig. Men judisk fräckhet förnekar sig inte. Sionisterna har med list, våld och terror tilltvingat sig palestiniernas land och fått mängder av andra stater, däribland snälla Sverige, att försvara judarnas rätt till det ockuperade Palestina, den judiska staten Israel! Ty kom ihåg, hela Israel är det ockuperade Palestina!

5. Och inte nog med att de judiska sionisterna faktiskt har lagt beslag på Palestina och med hjälp av utländskt kapital byggt upp sin judiska stat Israel till en veritabel vapenarsenal med bland annat hemliga kärnvapen och missiler, i nära samarbete med en annan rasiststat, apartheidens Sydafrika, sionisterna bygger även målmedvetet upp femtekolonnstyrkor och agenturer åt detta Israel i alla länder där det bor judar - flertalet judar bor ju inte alls i denna judiska inkräktar- och ockupationsstat Israel utan huvudsakligen i USA, i Sovjet och i Västeuropas stater liksom i många andra stater i världen - och alla dessa judar - i diasporan som de själva säger - organiseras av Israel som Israels agenter och utan att dettaens får påtalas i opinionsmedia, eftersom judarna då med ett unisont galltjut skriker om "antisemitism" och annalkande judeförföljelser och judemord,vilket är ett effektivt sätt att styra opinionen och sätta munkav- le på alla oppositionella.

Därför har sionisterna också sett till att skaffa sig makt och inflytande över alla opinionsmedia i västvärlden, pressen, radion, televisionen, filmindustrin, teatern, bokproduktionen och så vidare som går sionismens, alltså Israels, ärenden eller i varje fall inte protesterar mot sionismen och dess förehavanden! Vad är väl detta om inte judisk fräckhet, en chutzpeh så oerhörd att vanligt anständigt folk bara inte fattar att sådan fräckhet är möjlig.

Eftersom flertalet människor i Sverige liksom i andra västländer har blivit så totalt indoktrinerade och hjärntvättade av den sionistiska propagandan, så är det nödvändigt att upprepa dessa grundläggande fall av judisk fräckhet: att judarna anser sig vara ett herrefolk, ett utvalt Gudsfolk, att judarna anser sig ha rätt till palestiniernas land där de "tror" att de bodde för två tusen år sedan och aldrig då som enda folk, att judarna faktiskt - enligt deras egen tro - är ute efter ett världsherravälde där alla andra folk är deras slavar, och att judarna med sin sionism erövrat inte bara Palestina utan där byggt upp en väldig krigsmaskin med utländskt kapital och dessutom håller sig med femtekolonnare och agenter för Israel i andra länder. Fräckheten ligger inte minst däri att Sverige och många andra västländer, särskilt USA, har fallit till föga för denna judiska fräckhet.

De sionistiska judarna - som vill tvinga omvärlden att stödja den sionistiska ockupationen av Palestina - är klart och avsiktligt ute efter att upprätta "ett Stort Israel" !

"JUDEA HOLIDAY INN"

Låt mig så nämna några konkreta exempel på typisk judisk fräckhet! Det första fallet: rabbinen Avi Weiss. Denne rabbin Avi Weiss verksam i USA begav sig till New Orleans i den sydliga delstaten Louisiana i mitten av augusti för att närvara vid det republikanska partiets nationalkonvent där man skulle utse vice presidenten George Bush till republikanernas presidentkandidat inför 1988 års presidentval i USA. Rabbinen Weiss är anhängare av Gush Emunim, en sionistisk organisation, som mycket energiskt , mycket påstridigt och mycket öppet förklarar att Västbanken är Guds löfte till judarna som på inga villkor får bli - vad det är - det vill säga palestinskt utan måste vara rent judiskt. Denne rabbin Weiss blev mäkta upprörd i sin innersta judiska känslor, när han tog in på ett motell strax utanför New Orleans och fann att detta motell hade namnet West Bank Holiday Inn. Detta betyder helt enkelt att det är ett värdshus för semesterfirare beläget på västra stranden av den stora floden Missisippi, och har alltså inget i sak att göra med Västbanken, det vill säga västra Jordanstranden i Palestina. Men rabbinen Weiss, som den fanatiske jude han är, blev mycket förtörnad och tog våldsam anstöt. Rabbinen Weiss sökte därför upp ägaren till detta motell och begärde att man snarast skulle byta ut detta, som han sade, skändliga namn till Judea and Samaria Holiday Inn. För judarna finns nämligen inte Västbanken eller västra Jordanstranden, eftersom denna benämning döljer att detta är helig judisk mark som med biblisk benämning heter Samarien och Judéen. Rabbinen Weiss har med sin judiska lobbygrupp redan arbetat hårt för att tvinga ägarna till detta motell att byta namn till Judea and Samaria Holiday Inn.

Från arabiskt - amerikanskt håll har man gjort följande kommentar:

Om denne rabbin Weiss lyckas i sitt uppsåt, blir det med all sannolikhet ett prejudikat och vi kommer att få se energiska judar överallt som i alla länder där det finns en flod yrkar på att varje krog och varje firma uppkallad efter vänstra flodstranden byter namn till Judea och Samaria, och Rive Gauche, Vänstra stranden i Paris måste då naturligtvis heta Judéen och Samarien, alltså hela området med studentkvarteren Quartier Latin måste då också byta namn till judiska kvarteren! Och om de arabiska studenterna i Paris skulle protestera och säga att de inte vill finna sig i detta, skulle de förstås bemötas med hetsiga demonstrationer av de judiska som anklagar dem för antisemitism och att vilja driva judarna ner i floden Seine!

"SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"!

Låt mig så övergå till det andra exemplet på konkret judisk fräckhet och detta i Sverige. I en insändare i Dagens Nyheter onsdagen den 21 september 1988 under rubriken Sverige har aldrig bett om ursäkt skriver den från USA importerade överrabbinen i Stockholm, Morton H Narrowe, att det var fräckt och oförsynt av Sveriges utrikesminister Sten Andersson, kabinettssekreterare Pierre Schori och ambassadören på UD Torsten Örn att kräva att Israels regering borde be om ursäkt för Israels mord på FN-medlaren och juderäddaren greve Folke Bernadotte för 40 år sedan.

Observera nu noga, vad den judiska församlingens överhuvud i Stockholm, överrabbinen Morton H. Narrowe verkligen säger, ty det är så obetalbart i sin judiska fräckhet att man bara inte tror att det kan vara sant: en judisk rabbin, importerad från USA för att styra den judiska församlingen i Sveriges huvudstad, läxar upp ledande representanter för Sveriges regering för att de ger uttryck åt sitt - och svenska folkets - stora bestörtning över att den judiska staten Israel i TV släpper fram Folke Bernadottes mördare som inte bara stolt bekänner att de utfört mordet utan sedan också förklarar att dessa mördare utfört - vad de kallar - en vällovlig avrättning, därför att de anser att ett sådant mord skall upprepas, om FN försöker att genomdriva en delning av Israel, så att de sedan 1967 av Israel ockuperade Västbanken, Gaza och östra Jerusalem skulle utgöra en palestinsk stat - och Israels nuvarande regering har tigit och därmed samtyckt. Lägg märke till, att Israels regeringschef, premiärministern Yitshak Shamir var en av dem som gav order om mordet på FN-medlaren Folke Bernadotte! Denne Shamir har aldrig straffats, tvärtom har han gjort lysande politisk karriär och innehar den judiska statens högsta ämbete! Och nu jämrar sig överrabbinen i Stockholm över att den svenska regeringen finner anledning att rikta en allvarlig förebråelse till Israels regering! Kan fräckheten gå längre? Jo, då, vänta bara! Det är inte slut med detta!

Överrabbinen Narrowe tar nu Sverige i upptuktelse för att Sverige inte har, som denne fräcke jude har mage att säga, bett om ursäkt för att Sverige för ett halvt århundrade sedan inte tog emot alla judar från Tyskland, eftersom Sverige bad de tyska myndigheterna att stämpla ett J i de tyska judarnas pass, så att de svenska myndigheterna kunde skilja agnarna från vetet eller judar från icke-judar. Överrabbinen Narrowes fräckhet består däri, att han rimligtvis måste känna till vad hans företrädare som överrabbin i Stockholm, Marcus Ehrenpreis och andra samtida judar då - för 50 år sedan - krävde, nämligen ett stopp för den judiska invandringen till Sverige från Tyskland. Det var alltså en direkt uppmaning från ledande judiskt håll i Sverige till den svenska riksdagen och regeringen som var orsaken till att Sverige fattade beslut om att stoppa ytterligare judisk invandring från Tyskland och att svenska regeringen i sin tur bad Tyskland att stämpla ett J i de tyska judarnas pass. Och nu kommer den fräcka från USA importerade Morton H. Narrowe och säger i DN att "Sverige var delansvarigt för tusentals mördade judar som dog på grund av att dåtidenssvenska regering aktivt ingrep i ett historiskt skeende", när det verkliga förhållandet var den svenska regeringen då rättade sig efter judiska krav. Om någon är medskyldig till att tusentals judar dog, så är det självfallet de ledande svenska judarna med den dåvarande överrabbinen Marcus Ehrenpreis i spetsen! Alltså, också de som följer judiska uppmaningar anklagas för medskyldighet till andras brott, när det så passar judarna! För övrigt är det inte alls fastställt att några tusentals judar dog därför att de inte fick komma till Sverige - lika litet som det är dokumentärt fastställt att sex miljoner judar mördades i gaskammare som den sionistiska propagandan ideligen trumpetar ut som ett slags medlidandeargument för att de sionistiska judarna skall ha rätt att lägga beslag på palestiniernas land, Palestina.

För att till sist återvända till överrabbinen Narrowe, så märker man hur den monumentala judiska fräckheten hos honom - på ett mycket typiskt sätt - blandas med inställsamt smicker. Så här säger överrabbinen i sitt inlägg i DN den 21 september 1988:

"Bernadotte får inte glömmas. Han var en stor hjälte, men han var också endast en enskild person för vars död en ursäkt utfärdats av dåvarande Israels regering, även om mordet begicks av en extrem terrorgrupp som stod utanför den israeliska regeringens kontroll."

Observera här hur denne hale och alltigenom falske judiske överrabbin med glidande formuleringar söker försvara det skändliga mordet på den högt respekterade svenske FN-medlaren Folke Bernadotte:
För det första säger överrabbinen, att Bernadotte - som han typiskt nog berövar sin fulla identitet genom att utesluta hans förnamn Folke - "endast var en enskild person". Men detta är ju just vad han inte var: Folke Bernadotte var ju FN-medlare och representerade sålunda de Förenta Nationerna och faktiskt även den då nyligen utropade judiska staten Israel.

För det andra söker överrabbinen dölja att Folke Bernadotte kallblodigt och mycket avsiktligt mördades. Istället talar överrabbinen om hans "död" som om han förolyckades! För det tredje påstår överrabbinen Narrowe att det judiska mordet på Folke Bernadotte ledde till att "en ursäkt utfärdades av dåvarande Israels regering" och tillägger "även om mordet begicks av en extrem terrorgrupp som stod utanför den israeliska regeringens kontroll". Därmed vill överrabbinen säga att den dåvarande isreliska regeringens ursäkt, som var uteslutande rent formell, och som kom först efter påstötningar från FN och en enad världsopinion, i själva verket skulle ha varit mycket generös och egentligen obehövlig. Att hävda något dylikt är en gränslös fräckhet. Förargligt nog för överrabbinen Narrowe är det att samma dag som hans insändare publicerades i DN, den 21 september 1988, så var på DN:s utrikessida en artikel införd av tidningens Israelkorrespondent, Nathan Shachar med rubriken Kraftigt angrepp på Shamir, där ett referat ges av en artikel i den israeliska tidningen Ha'aretz, där denna israeliska tidning bland annat skriver:

"Låt vara att Shamir inte alls är upprörd över bekännelserna (i israelisk TV) om hans medverkan, men han vilseleder allmänheten när han säger att mordet på Bernadotte utfördes 'under den underjordiska tiden'. Mordet ägde rum fyra månader efter staten Israels tillkomst, en stat vars rättsapparat hade kunnat döma dem (Shamir och kompani) till livstids fängelsestraff om man hade haft tillgång till dessa bekännelser." - Ett tidningshopkok, säger Shamir föraktfullt om allt detta! "Denna likgiltighet för lagen, för människoliv och för moraliska värden är på väg att bli vår undergång.", avslutar den israeliska tidningen Ha'aretz' ledarskribent Joel Marcus.

Vad säger väl Stockholms överrabbin Morton H Narrowe om denna svidande vidräkning med Israels premiärminister Yitshak Shamir, en av FN-medlaren Folke Bernadottes mördare? Vill kanske överrabbinen beskylla den israeliska tidningen Ha'aretz ledarskribent för avskyvärd "antisemitism"? Man bör här lägga märke till att överrabbinen talar om att "mordet begicks av en extrem terrorgrupp som stod utanför den israeliska regeringens kontroll" när det i själva verkat var så - som den israeliska tidningen Ha'aretz säger - att "mordet ägde rum fyra månader efter staten Israels tillkomst" och att denna judiska terrorgrupp, Sternligan, hade medlemmar som ingick i den israeliska folkförsamlingen, knesset, och dessutom har bevisats agera i mordet på Folke Bernadotte med den dåtida israeliska regeringens samtycke. Och en av Sternligans medlemmar och en av dem som mördade Folke Bernadotte, en viss Israel Eldad, säger till DN:s korrespondent i Israel, Nathan Shachar följande:

BEN - GURIONS LIVVAKT

"Till och med David Ben-Gurion, Israels premiärminister 1948 till 1963, skriver i sina memoarer att 'påståendet att Bernadotte var en brittisk agent var inte helt gripet ur luften'. Dov Joseph, den sionistiske arbetarledaren som Bernadotte var på väg till då han sköts, har en liknande formulering i sin självbiografi".

Den man som sköt det dödande skottet mot Folke Bernadotte var juden Yeshayahu Cohen som senare blev mycket god vän med David Ben-Gurion och fick uppdraget som dennes livvakt sedan Ben-Gurion dragit sig tillbaka från posten som Israels premiärminister, uppger Roni Shaked i den israeliska tidningen Yediot Aharonot, enligt DN:s reporter Nathan Shachar.

DN:s man i Israel berättar också att Folke Bernadottes israeliske förbindelseofficer, kapten Moshe Hillman, hade känt igen mördarna, men att denne jude utsattes för utpressning att tiga om saken. Dock hade denne Hillman underrättat den sedermera så beryktade Moshe Dayan om saken och denne hade då sagt till Hillman:
"Bry dig inte om det här, vi har inte sett något och vi har inte hört något."

Och Hillman höll också tyst om saken. "Idag", säger Hillman, "är jag säker på att deras avsikt var att döda mig också, så att jag inte skulle kunna ange dem."

Sammanfattningsvis är saken helt klar: den judiska staten Israel är skyldig till mordet på Folke Bernadotte. Den judiska terrorgrupp som bär det direkta ansvaret för mordet på FN-medlaren Folke Bernadotte hade hela den dåtida judiska statens ledares samtycke. Och man bör observera att vad som så starkt upprört den svenska regeringen och självfallet den svenska opinionen idag är inte bara själva detta mord på en aktad svensk och en av FN utsedd medlare för fyrtio år sedan, utan att mördarna öppet framträder i TV och hotar med att begå liknande illgärningar ännu en gång mot varje ny FN-medlare och dessutom att en av FN-medlaren Folke Bernadottes mördare var Yitshak Shamir, densamme som idag är Israels premiärminister! Om det gällde ett annat land, så skulle en väldig proteststorm resas och Sverige skulle markera sitt starka ogillande genom att kalla hem sin ambassadör för konsultationer och därmed avbryta de diplomatiska förbindelserna. Men när det gäller den judiska staten Israel med dess starka lobbygrupper, som inkluderar de judiska församlingarna och bland annat överrabbinen i Stockholm Morton H Narrowe, en från USA importerad israelisk agent, så visar man en häpnadsväckande medgörlighet och det största överseende med den monumentala judiska fräckheten!

Efter överrabbinens insändare i DN den 21 september 1988 torde det stå klart att denne är en fräck judisk lögnare och bluffmakare liksom att han är den judiska inkräktar - och ockupationsstaten Israels agent i Sverige liksom den israeliske ambassadören! Bevisen för detta är ju som jag här har visat överväldigande!

Mer om den judiska fräckheten avslöjas och analyseras i boken "Vad är Israel?" [Från Sthlms tingsrätts utskrifter av de åtalade radioprogrammen: Akt. B8-4-89.]


Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.