HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
65
 

SAMARBETET
MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER 

 

Följande är väldokumenterade fakta och hänvisningar sker till välrenommerade judiska forskare och författare. Det är sålunda inte fråga om några subjektiva tyckanden för att ogrundat söka misstänkliggöra sionismen för dess samröre med nazismen, utan det är här fråga om historiska fakta och saklig information - att dessa fakta om sionismen är okända för det stora flertalet, också bland opinionsbildare och debattörer i våra massmedia, detta visar bara hur framgångsrik den sionistiska propagandan har varit och fortfarande är att förfalska och förvanska verkligheten om sionismen och hur inflytelserika sionisterna är att kunna hemlighålla för dem synnerligen obekväma och komprometterande fakta: att dessa sionister styr både historieskrivningen och åsiktsbildningen i nyhetsförmedling och debatter om Israel och det världsomfattande stödet till det ockuperade Palestina, den sionistiska staten Israel. 

Först måste man göra klart för sig att förutsättningen för samarbetet mellan sionisterna och det nazistiska Tyskland under Hitler var en ideologisk gemenskap mellan sionismen och nazismen. Sionismen är helt enkelt judisk nazism - med två undantag som bör noteras:

1) Sionismen grundas på föreställningen att judarna är ett av Gud utvalt folk som fått Guds löfte att erövra ett annat folks land, Palestina, enligt Moseböckerna i Bibelns Gamla Testamentet, judendomens Torah (1 Mos. 15:18, 2 Mos. 19:5-6), 2 Mos. 23:31, 5 Mos. 34:4): "Ta bort föreställningen om det utvalda folket och det utlovade landet. och sionismens grundval faller samman", säger Nathan Weinstock i sin bok Le Sionisme contre Israel (förlaget Maspero, Paris 1969, s. 324). Någon motsvarighet till denna religiöst sanktionerade rasism med ett gudomligt löfte att erövra andra folks land fanns aldrig hos nazismen, vars rasism var mer renodlat nationalistisk och rasbiologisk.

2) Sionismen accepterar i sin stat Israel en parlamentarisk demokrati för sina judiska medborgare, medan nazismen i Hitlers Tyskland avvisade denna styrelseform och ersatte den med en "folkstat med ledarprincipen", i realiteten en diktatur.

I övrigt är överensstämmelserna slående mellan sionismen och nazismen: den extrema nationalismen, rasismen med stränga förordningar mot ras eller folkblandning, herrefolkstänkandet och den oförsonliga kampinställningen till utpekade fiender liksom läran om Lebensraum, livsrum, och Eretz Israel är alla gemensamma drag hos sionismen och nazismen. 

Man bör lägga märke till, att staten Israel aldrig har fastställt sitt lands gränser utan ständigt utvidgar sitt territorium på arabernas bekostnad och ser fram emot att förverkliga ett Storisrael - enligt det bibliska löftet av Jahve till Abraham om att hans ättlingar skall få "detta land, från Egyptens flod (d v s Nilen) ända till den stora floden Frat (Eufrat i Irak)". (1 Mos. 15:18, 2 Mos. 23:31, 5 Mos. 3:4 osv) 

Att det inte bara är vissa enstaka judiska religiösa fanatiker och bibelfundamentalister utan också ledande sionister som israeliska toppolitiker alltifrån David Ben-Gurion och Golda Meir, Moshe Dayan och Menachem Begin till Israels nuvarande premiärminister Yitzhak Shamir som åberopar sig på Gamla Testamentet för att rättfärdiga både staten Israel och dess ständiga erövringar, det framgår av talrika uttalanden av dem.

En framstående judisk filosof, Morris R. Cohen, professor vid flera välkända amerikanska universitet som Harvard, Stanford, Yale, Chicago, City College of the City of New York, har i sin bok The Faith of a Liberal, utgiven på förlaget Henry Holt & Co. i New York 1946, förklarat:

"Sionisterna godtar i grunden antisemiternas rasideolgi men drar därur olika slutsatser. I stället för teutonerna eller germanerna är det judarna som är den rena överlägsna rasen."

Och en av vårt århundrades mest berömde och lovprisade historiker engelsmannen Arnold J. Toynbee, förklarade inför ett årsmöte som hölls av American Council for Judaism i maj 1961 i Philadelphia i USA:

"Sionism och antisemitism är uttryck för identiskt samma åsikter, nämligen att det är omöjligt för judar och icke-judar att leva samman i ett och samma samhälle."

Professor Toynbee hade den 31 januari samma år, alltså 1961, hållit ett tal till studenterna vid det kända McGill-universitetet i Montreal i Kanada, där han bl a sade: 

"Behandlingen av de palestinska araberna åren 1947 och 1948, när sionisterna med terror erövrade större delen av Palestina, var moraliskt lika oförsvarligt som nazisternas slakt av miljoner judar under andra världskriget i Europa. Därtill kommer en ännu svårare belastning, nämligen att palestinierna blivit bestulna på sitt land." (Detta senare citat är hämtat från ett referat i New York Times den 1 februari 1961 ).

Alltså, både ideologiskt och i maktpolitisk gärning finns det frappanta överensstämmelser mellan sionismen och nazismen! Vi skall senare återkomma till detta och belysa det ännu tydligare med dokumentära belägg. 

Den i USA verksamma och ytterst välkända historikern Lucy Dawidowicz återger i sin bok A Holocaust Reader (s.150-153) följande resolution från Tysklands Sionistiska Federation den 21 juni 1933, alltså knappt fem månader efter Hitlers makttillträde:

"Sionismen tror", heter det i denna sionistiska deklaration, "att en pånyttfödelse av det nationella livet, som sker i tyskt liv genom anslutning till kristna och nationella värden även måste äga rum i den judiska nationella gruppen. Också för juden måste ursprung, religion, ödesgemenskap och gruppmedvetandet vara av avgörande vikt för att forma hans liv ... Vårt erkännande av den judiska nationaliteten sörjer för ett klart och uppriktigt förhållande till det tyska folket och dess nationella och rasmässiga realiteter. Vi önskar inte förfalska dessa grundläggande frågor, eftersom också vi är emot blandäktenskap och för bevarandet av den judiska folkgruppens renhet, och vi avvisar varje överträdelse på det kulturella området "

Den ledande nazistiske ideologen Alfred Rosenberg, författaren till den i över 350 000 exemplar utgivna boken Der Mythus des 20. Jahrhunderts och som 1934 tillträdde befattningen som "världsåskådningsledare för nazistpartiet", förklarade följande i sin år 1937 utgivna bok Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten, s. 153:

"Sionismen måste understödjas kraftfullt, så att ett visst antal judar årligen transporteras till Palestina eller åtminstone kan förmås att lämna Tyskland." (Citatet är återgivet av den tyske historikern Karl Pokehn i dennes uppsats The Secret Contacts, Zionist-Nazi relations 1933-1941 i Journal of Palestina Studies, nr 19/20, 1976.

Och Alfred Rosenberg hade fullt stöd av Hitler själv så sent som år 1938, vilket framgår av Jakob och David Kimches bok "Des Zornes und des Herzens Wegen", utgiven i Berlin 1956 (s. 26). 

Professor Lucy Dawidowicz framhåller i sin tidigare omnämnda bok, att Tysklands Sionistiska Federation redan 1933 starkt motsatte sig en ekonomisk bojkott av det nazistiska Tyskland som "osionistiskt", och de tyska sionisternas huvudorganisation verkade aktivt för att upphäva handelsbojkotten av Tyskland.

"I slutet av 1937 etablerade sig den sionistiska organisationen Mossad Alyrah Beth i Berlin för att leda utvandringen av tyska judar till Palestina. året därpå 1938, kom sionisten Bar-Gilead från Mossad överens med den sedermera så beryktande Adolf Eichmann om att upprätta särskilda utbildningsläger i bland annat modernt jordbruk, så att de judiska emigranterna skulle vara bättre förberedda, när de anlände till Palestina. Denna verksamhet övertog nazisterna själva 1939, efter krigsutbrottet den 1 september." (Kimche, ibid. s. 433-444).

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.