HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
4

VAD ÄR SIONISMEN?
-Maffian som hotar yttrandefriheten

 

Alla ideologier och all politik får öppet kritiseras, ifrågasättas och analyseras. Men det finns ett undantag - sionismen. Genomgripande kritik av sionismen avfärdas som antisemitism, judehat och missaktning av judar som folkgrupp - och därmed stryps den demokratiska yttrandefriheten om sionismen.

Den sionistiska propagandans huvudtes är: Israel är sakrosankt, en helig ko som inte får ifrågasättas. Och eftersom Israel är en sionistisk stat, får följaktligen inte sionismen ifrågasättas. Detta har fått bred genomslagskraft i opinionsförmedlingen och debatten, vilket är en triumf för Israel och dess sionistiska propaganda, men ett nederlag för demokratin.

Sionisterna och deras ofta okritiska och okunniga anhängare har redan tidigt insett att om sionismen ifrågasätts och okritiskt analyseras, skulle det berättigande i den sionistiska staten Israels själva existens också ifrågasättas med ett växande opinionsstöd för de fördrivna liksom för de i Israel förtryckta palestinierna. Det skulle bara vara en tidsfråga innan Israel stod totalt isolerat, vilket vore katastrofalt för sionismen och dess stat.

Alla inser att utan det stora ekonomiska stödet från västvärlden, främst från supermakten USA, skulle Israel gå i ekonomisk bankrutt inom ett halvår och inte kunna överleva som stat med en oerhört överdimensionerad krigsmakt. Detta måste till varje pris förhindras - därav den sionistiska propagandans intensitet och omfattande effektivitet genom talrika påtryckningsaktiviteter i nästan lika talrika sionistiska påtrycknings- organisationer. Israel får på inga villkor bojkottas som Sydafrika!

Sionisternas främsta propagandates är att likställa kritik av sionism med antisemitism och och nazism. Därmed har man bitit huvudet av skammen. Det förhåller sig ju tvärtom: det är ju sionismens offer, palestinierna, som kan likställas med judarna i det nazistiska Tyskland. Sionismen är en sorts spegelvänd antisemitism och nazism med judarna som ett utvalt herrefolk och palestinierna som hatobjekt och diskriminerade i det egna landet som berövats dem av sionisterna.

Vad är då egentligen sionismen som det blivit - genom framgångsrik sionistisk propaganda - så otillåtet att påtala i den offentliga massmediadebatten?

1. Sionism är inte bara israelisk nationalism, lokaliserad till den sionistiska staten Israel. Om så hade varit fallet hade Israel aldrig kunnat bildas och heller aldrig kunnat överleva. Nej, sionismen är väsentligen en världsomspännande ideologi och politik, eftersom sionismen gör anspråk på all världens judars lojalitet till Israel. Detta framhålls och inskärps ständigt för judar i olika länder, bl.a. vid Världssionistiska Organisationens och Världsjudiska Kongressens konferenser och möten årligen på skilda håll i världen. Det tragiska, främst för många judar, är att sionismen organiserar ett slags femtekolonnverksamhet och därmed får också sionistkritiska judar att i sina hemländer framstå som nationellt opålitliga förrädare.

2. Sionismen är kolonialistisk och imperialistisk. Den är kolonialistisk därför att Israel är en skapelse av judar i utlandet som trängt undan landets egna invånare, palestinierna, fördrivit dem med terror och ständigt förtrycker de kvarvarande i ett sionistiskt apartheidsystem, och sionismen är imperialistisk därför att Israel är ekonomiskt och politiskt beroende av sionisternas stöd och inflytande i andra länder, främst i USA.

3. Sionismen är arrogansens och föraktets politik genom att de sionistiska Israel konsekvent bryter mot alla FN-resolutioner och FN-stadgar som riktas mot Israel, varvid Israel alltid räknar med att dess sionistiska påtryckare kan förmå USA att ge Israel sitt stöd, t.ex. i säkerhetsrådet, där USA har vetorätt. Sionismens politiska makt i USA är väl dokumenterad.

4. Sionismens grepp om västvärldens opinionsförmedling är betydande, främst genom den amerikanska film-, TV- och underhållningsindustrins produkter som sprids över nästan hela världen. Detta är av ovärderlig betydelse för Israel, som ständigt skildras i ljusa färger mot en mörk fond av förflutna tragedier och aktuella hot från lömska palestinska terrorister och glupska och hatfyllda grannstater: det lilla och heroiska Israel i vaksam och ädel kamp mot ett brokigt byke av arabiskt patrask.

5. Den andra infallsvinkeln i en sionistiska massmediapropagandan är det ständiga utpekandet av sionismens motståndare som besinningslösa vettvillingar, en skock judehatare och verkliga eller potentiella nazister som är på väg att anställa en ny jättelik förintelse i nya gaskammare. Därmed har den sionistiska propagandan uppnått sitt främsta syfte: att få sionismen fridlyst, fredad från ingående kritisk bevakning och granskning samtidigt som man kunnat skaffa sig ett förkrossande psykologiskt och moraliskt övertag genom att idiotförklara alla sionismens motståndare som förskräckligt dumma, obotligt fördomsfulla och dessutom mentalt störda "judehatare", medan sionisterna och deras trogna anhängare lyser i egen glans som särdeles intelligenta, storsint toleranta och sensibelt humana.

6. Sionism är en ideologi och en viss politik, inte en folkgrupp. Därför kan kritiskt ifrågasättande av sionismen aldrig vara "hets mot folkgrupp" som sionisterna ständigt söker göra gällande när det utsätts för kritisk granskning och deras hegemonianspråk på viss åsiktsbildning avslöjas.

Ideologiskt är sionismen rasistisk, eftersom man ockuperat Palestina som sitt land (Israel) för att uppfylla ett löfte som Gud (Jahve) skall ha gett sitt utvalda folk och sedan - enligt Gamla Testamentet eller Torah - gett befallning om en utrotning eller fördrivning av det utlovade landets inbyggare, de kananeiska stammarna. Politiskt är sionismen mest kännbart ett apartheidsystem genom att i staten Israel och dess ockuperade områden priviligiera judarna och diskriminera och trakassera palestinierna.

7. Sionismen är ett slags maffia eller militant och konspiratoriskt frimureri genom att överallt i världen organisera den judiska befolkningen till förmån för en främmande makt, ett hemlighetsfullt förfarande som aldrig öppet redovisas och som aldrig får öppet och kritiskt diskuteras, då sådant automatiskt avfärdas med skrämsel- propagandans värsta smädesord: antisemitism och judehat.

För oss muslimer - och vi är dock i Sverige över 75 000, mer än fyra gånger så många som den judiska befolkningsgruppen här - är sionismen en utmanande motståndare, kanske inte enbart av ondo, eftersom utmaningar är till för att övervinnas, helst inte med våld utan med ökad information och förnuft. Också sionister skall väl kunna bli bättre informerade, mera kritiskt medvetna och ta sitt förnuft till fånga för att överge den sterilt krampfyllda sionismen, som den store engelske historiefilosofen Arnold Toynbee betecknade som en fossil i idéernas och politikens värld av idag.

"Israel kan inte ta hänsyn till världsopinionen, då det gäller judisk bosättning på gammalt bibliskt land."

Ariel Sharon,
jordbruksminister, 1977

Nästa sida 


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.