HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
56

ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET
- och försöker i Sverige förbjuda Radio Islam som rapporterat och kommenterat nyheten (och JKs granskning och beslut)

Varför är staten Israel så rädd för Nya Testamentet och förbjuder det i israelisk undervisning?

Svaret är att de fyra evangelierna, Apostlagärningarna och flera av aposteln Paulus brev, som ju alla ingår i Nya Testamentet, innehåller ett enda stort generalangrepp på den samtida judendomen. Särskilt häftigt angriper Jesus de judiska skriftlärda och de judiska fariséerna, vilka judendomen än i dag prisar och hyllar.

___________* * *___________

(Radio Islams program som sändes den 3 oktober 1987 kl 11.00 - 12.00 (sid. 219-251 i denna bok).

Programmet anmäldes till Justitiekanslern. Enligt JKs beslut av den 10/2 1988:

"Det yttrandefrihetsbrott som kan komma i fråga är hets mot folkgrupp. Jag anser att programmet i dess helhet syftar till att uttrycka missaktning för den judiska folkgruppen. Sålunda innefattar programmet enligt min mening en sådan sammanställning av olika bibelcitat och citat ur litteratur samt kommentarer som är avsedda att vara nedsättande för den judiska folkgruppens anseende. Förundersökning skall därför inledas mot programutgivaren Ahmed Rami." (JK)

* * *

Här följer en avskrift av hela programmet som sändes den 3 oktober 1987 kl 11.00 - 12.00:

Den allkristna rikstidningen, Hemmets vän, som utges av Evangeliepress i Örebro rapporterar i sitt senaste nummer den 17 september följande:

"Det israeliska utbildningsdepartementet har fattat ett beslut att Nya Testamentet inte längre kommer att finnas med i de bibelutgåvor som finns i de israeliska skolorna". Landet, bibelssällskapet ser det som en mycket dålig nyhet. Enligt en talesman för utbildningsministeriet i Israel kommer Gamla och Nya Testamentet inte längre att betraktas som likvärdiga. "Gamla Testamentet kommer från Gud medan Nya Testamentet är skrivet av människor", menar man i det israeliska utbildningsdepartementet."

ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

Detta officiella israeliska meddelande om att Nya Testamentet, kristendomens heliga skrift, inte får användas i israeliska skolor inom religionsundervisningen är synnerligen intressant. Därmed saboterar alltså den sionistiska staten Israel all grundläggande förståelse för den kristna läran och tro och allt samförstånd mellan judendom och kristendom.

Än mer anmärkningsvärt är att det officiella Israel samtidigt förkunnar att Gamla Testamentet, judendomens Bibel och heliga skrift, är skriven av Gud medan Nya Testamentet är skrivet av människor och alltså en falsk tro, en irrlära, ett grov avsteg från den enda rätta tron och läran, judendomen. Palestinas kristna blir här de främsta offren.

Detta skall ses mot bakgrund av att judar i kristna länder, i muslimska länder, ja, i alla länder utanför Israel, ivrigt och högljutt säger sig försvara religionsfriheten och angriper var och en som på minsta sätt kritiserar eller ifrågasätter judendomen. Ideligen uppvaktar olika deputationer av troende judar de kristnas överhuvuden och själve påven att tillmötesgå olika judiska krav i den kristna förkunnelsen, alltså inblandning i de konfessionellt kristnas inre trosangelägenheter.

Senast vid påvens besök i USA framförde judiska ledare klagomål över att påven hade mottagit Österrikes statspresident och förre generalsekreteraren i FN, Kurt Waldheim och över att Vatikanen inte diplomatisk erkänt den sionistiska ockupationsmakten Israel. Fräckheten kan inte vara större. Det är som om påven och andra kristna ledare skulle uppvakta ledande judiska rabbiner och be dem att sluta med att fira judiska högtidligheter som är fientligt riktade mot icke-judar och uppmana alla kristna att bojkotta judendomen som en farlig irrlära.

Den judiska påsken t ex firas ju till minne av massmord på alla förstfödda egyptier och hur israeliterna plundrade egyptierna på alla deras dyrbara ägodelar (2 Mos 12 kap) och Purimfesten firar de ännu varje vår till minne av hur judarna dödade 75 000 perser. (Se Esters bok 9 kap i GT).

Men varför är då staten Israel så rädd för Nya Testamentet och förbjuder det i israelisk undervisning?

Svaret är att de fyra evangelierna, Apostlagärningarna och flera av aposteln Paulus brev, som ju alla ingår i Nya Testamentet, innehåller ett enda stort generalangrepp på den samtida judendomen. Särskilt häftigt angriper Jesus de judiska skriftlärda och de judiska fariséerna, vilka judendomen än i dag prisar och hyllar.

I till exempel Matteusevangeliet 23:e kapitlet, verserna 27-33 säger Jesus: "Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser ni prydliga ut, men inuti är ni fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger 'Om vi hade levt på våra fäders tid, skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod.' Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era fäder, tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur skulle ni kunna undgå att dömas till helvetet?"

Men Jesus går ännu längre i sina våldsamma angrepp på de ledande samtida judarna. I Johannesevangeliet, åttonde kapitlet, vers 37 säger Jesus till judarna: "Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Och Jesus fortsätter sedan i vers 44: "Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar.

Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning finns inte i honom. När han ljuger, talar han med egna ord, ty han är en lögnare och en lögnens fader."

Alltså, Jesus fördömer sin samtids judar som hårdnackat höll fast vid sin judendom som Satans anhang, mordlystna och lögnaktiga alltigenom!

Men det stannar inte vid detta. I alla de fyra evangelierna i Nya Testamentet omtalas att det var de ledande samtida judarna som inte bara ville döda Jesus, de dömde honom också till döden i judarnas stora råd av överstepräster, de äldste och de skriftlärda.

I Markusevangeliet 14:e kapitlet verserna 53-65 heter det:

"De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla överstreprästerna och de äldste och de skriftlärda... Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga: 'Jag skall riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat, som inte är gjort av människohand.' Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: 'Skall du inte svara på deras beskyllningar?' Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: 'Är du Messias, den Välsingnades son?' Jesus svarade: 'Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.' Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: 'Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?' Alla fann att han förtjänade döden. Och några började spotta på honom, de band för ögonen på honom och slog honom och sade: 'Visa att du är profet!' Och vakterna gav honom örfilar."

Alltså, det var de högsta ansvariga judiska myndigheterna som dömde Jesus till döden utan att kunna framföra någon annan anklagelse mot honom än att han predikade en lära som de inte tålde.

Men det stannar inte vid detta. Den judiska ledningen ville inte själva verkställa dödsstraffet utan judarna ville förmå den högsta romerska ledningen i landet att verkställa dödsdomen - och därmed vältra över skulden på romarna. Därför heter det ständigt än i dag i den judiska propaganden att det inte var judarna utan romarna som dödade Jesus! Ett infernaliskt trick att förvanska och förfalska historien. Den romerske ståthållaren Pilatus utsattes för starka påtryckningar att låta romarna verkställa dödsstraffet genom korsfästelse. I Johannesevangeliet 18:e kapitlet verserna 28-38 heter det:

"Från översteprästen Kaifas förde de Jesus till det romerska residenset. Det var tidigt på morgonen. Själv stannade de utanför, för att inte bli orena utan kunna äta sin påskmåltid. Pilatus gick då ut till dem och frågade: Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade: 'Om han inte hade varit en förbrytare, skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig.' Pilatus sade: 'Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag.' Men judarna svarade: 'Vi har inte rätt att döda någon.' (Detta var lögn, ty judarna hade stening som dödsstraffets verkställande, sålunda stenade de senare den judekristne diakonen Stefanos till döds, vilket omtalas i Apostalagärningarna, 7:e kap, verserna 54-60).

Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: 'Så du är judarnas konung?' Jesus svarade: 'Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?' Pilatus sade: 'Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?' Jesus svarade: 'Mitt rike hör inte till denna världen.

Om mitt rike hörde till denna världen, hade mina fö1jeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.' Pilatus frågade: 'Du är alltså kung?' Jesus svarade: 'Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.' Pilatus sade till honom: 'Vad är sanning?' Sedan gick han ut igen till judarna och sade: 'Jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag skall frige judarnas konung?' Då ropade judarna igen: 'Inte honom utan Barabbas!' Barabbas var en rövare."

I 19:e kapitlet, verserna 5-12 heter det:

"Pilatus sade: Här är mannen. Så snart översteprästerna och deras folk fick se honom ropade de: 'Korfäst, korsfäst!' Pilatus sade: 'Ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något.' Judarna svarade: 'Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son.' När Pilatus hörde detta, blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: 'Varifrån är du?' Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade då: 'Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?' Jesus svarade: 'Du skulle inte ha någon makt över mig, om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld.' Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: 'Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren."'

Detta var alltså en infernalisk påtryckning: Judarna hotade den romerske ståthållareri. om han inte villfor deras krav på att korsfästa Jesus, skulle judarna anmäla detta till den romerske kejsaren och Pilatus skulle riskera att komma i allvarliga svårigheter för att framkalla ännu ett judiskt uppror mot Rom.

Inför denna judiska utpressning föll han småningom till föga och lät korsfästa Jesus.

Men varför var då den judiska ledningen så ivrig att låta romarna verkställa dödsdomen mot Jesus? Visst ville de vältra över skulden på romarna. Men det fanns ett djupare skäl: De ville för alltid få Jesus och hans lära fördömd bland judarna. I den judiska lagen, den mosaiska, står följande i Femte Moseboken 21:a kapitlet, verserna 22 och 23:

"Om på någon vilar en sådan synd som förtjänar dödas, och han så bliver dödad och du hänger upp honom på trä, så skall den döda kroppen icke lämnas kvar på träet över natten, utan du skall begrava den på samma dag, ty si Guds förbannelse är den som har blivit upphängd; och du skall icke orena det land som Herren, din Gud, vill giva dig till arvedel."

Eftersom romarna hade dödsstraff för de värsta förbrytelserna genom korsfästelse, medan judarna hade dödsstraff genom stening, så passade det judarna förträffligt att låta romarna verkställa dödsdomen mot Jesus genom korsfästelse - därmed blev enligt den judiska lagen Jesus "en Guds förbannelse".

Man förstår varför Jesus, kristendomen och den kristna Bibeln, Nya Testamentet, är så förhatligt för de troende judarna!

Allt judiskt tal, om att judarna respekterar religionsfrihet, är bara bluff och båg. Ty om de skulle respektera kristendomen, skulle de därmed upphäva sin egen judiska tro all giltighet.

Judarnas förföljelser av de första kristna omtalas mycket ofta i Nya Testamentet, främst i Apostlagärningarna och i flera av aposteln Paulus brev. Ideligen omtalas i Apostlagärningarna hur judarna försökte döda den till Jesu lära omvände juden Saulus, senare kallad Paulus, varför han såg sig nödd att söka sig till hedningarna (Apsg 18:6). I Första Thessalonikerbrevet Andra kapitlet, 15:e versen säger Paulus:

"Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." Och i Titusbrevet Första kapitlet, verserna 10-14 heter det: "Det finns särskilt bland de omskurna (d v s judarna) många som inte vet sin plats, pratmakare som förvrider huvudet på andra. Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp på hela familjer genom att för snöd vinnings skull sprida otillåtna läror.

En landsman till dem, en av deras egna profeter, har sagt: - Kreterna ljuger i ett och är odjur, glupska och lata. Det vittnesbördet är sant. Vederlägg dem därför med kraft, så att de blir sunda i tron och inte ägnar sig åt judiska legender och åt påbud från människor som vänder sig bort från sanningen."

Att det föreligger en skarp motsättning mellan judendomen och kristendomen. Det framgår i alla händelser mycket klart av Nya Testamentet. I Israel, det ockuperade Palestina, utsätts också de kristna liksom muslimer för stor missaktning. Det verkar som om det av kristna judar skrivna testamentet skulle vara antisemitiskt eller judefientligt.

Det återstår att se om Radio Islam i det kristna Sverige där man respekterar religionsfriheten skall dömas för antisemitism eller judehets, när vi ordagrant citerar ur de kristnas bibel, Nya Testamentet. I så fall är det tydligen den sionistiska makten att tolka lagarna som gäller i Sverige och, som om det inte räcker att sionisterna lagt beslag på Palestina, att kristendomen inte ens respekterar sin egen heliga urkund och att allt tal om religionsfrihet och yttrandefrihet bara är bluff och inget annat, att det är sionisterna som dikterar villkoren i detta land.

Kan vi vänta oss att sionisterna här i Sverige skall lyckas genomföra vad de nu genomfört i Israel? Ett förbud av Nya Testamentet, eftersom Jesus och även aposteln Paulus har sagt så vanvördiga sanningar om sin samtids sionister ?

* * *

I den allkristna rikstidningen Hemmets vän som utges av Evangeliepress i Örebro rapporteras i numret den 17 september 1987, följande: "Det israeliska utbildningsdepartementet har fattat ett beslut att Nya Testamentet inte längre kommer att finnas med i de bibelutgåvor som finns i de israeliska skolorna."

Enligt en talesman för det israeliska utbildningsministeriet kommer Gamla och Nya Testamentet inte längre att betraktas som likvärdiga. Gamla Testamentet kommer från Gud förklaras det, medan Nya Testamentet är skrivet av människor. Mot denna bakgrund kan det ha sitt intresse att närmare granska vad judendomen står för. Här skall vi nu redovisa för de sju dödssynderna och judendomen.DE SJU KRISTNA DÖDSSYNDERNA OCH
JUDENDOMENDEN KRISTNA
SYSTER MARIANNE OM JUDENDOMENVAD ÄR "JUDISK"?Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.