HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
58

HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

 

1. Högmod - "Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min, och I skolen vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du (Moses) skall tala till Israels barn." (2 Mos 19: 5-6)

2. Avund - Avund parad med Vrede återkommer ständigt i Jahves/Herrens bud gentemot andra folk med andra gudar: "Du må icke tillbedja deras gudar, eller tjäna dem, eller göra såsom man där gör, utan du skall slå dem ned i grund och bryta sönder deras stoder... Förskräckelse för mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till..." (2 Mos. 23: 24, 27-)

3. Lättja/Girighet - Lättja parad med Girighet är den belöning som Jahve/Herren ständigt ställer i utsikt för sitt utvalda folk: "När nu Herren, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dig - stora och vackra städer, som du icke har byggt, och hus, fulla med allt gott, vilka du icke har fyllt, och uthuggna brunnar, som du icke har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du icke har planterat - och när du då äter och bliver mätt, så tag dig till vara för att förgäta Herren, som har fört dig ut ur Egyptens land..." (5 Mos 6: 10-12-) Ja, här ryms även Frosseri.

4. Vällust - "Och om Herren, din Gud, då giver den (En främmande stad) i din hand, skall du slå allt mankön där med svärdsegg. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finnes i staden, allt rov du får där, skall du hava såsom ditt byte: och du må då njuta av det rov som Herren, din Gud, låter dig taga från dina fiender." (5 Mos. 20: 13-14)

Hur skall de mosaiska trosbekännarna - "de religiösa judarna" - kunna bortförklara alla dessa vedervärdigheter som frappant strider mot såväl kristen som sekularistisk humanistisk etik...? De fem Moseböckerna - Genesis, Exodus, Leviticus, Nuneri och Duteronanium - utgör ändå alltjämt judendomens Torah, Lagen, och är som enbart framgår av namnet den bärande beståndsdelen i den mosaiska trosbekännelsen. Att åtminstone vissa av profeterna senare, i varje fall i någon mån vid vissa enstaka tillfällen modifierade eller reformerade den mosaiska gudsbilden av den hämndgirige, grymme och hejdlöst frossande Jahve torde i sak inte ändra så värst mycket.

Hos Jesaja som räknas som den störste av de stora judiska profeterna, heter det i sista kapitlet ("Slutdomen över det falska och sanna Israel"): "Ty, se, Herren skall komma i eld, och hans vagnar skola vara såsom en stormvind; och han skall låta sin vrede drabba med hetta och sin näpst med eldslågor. Ty Herren skall hålla dom med eld, och med sitt svärd skall han slå allt kött, och många skola de vara, som bliva slagna av Herren." (Jes. 66: 15-16)

Ständigt denna mordlystne vredgade gud, fixerad till att förgöra och förinta - och just i eld. Den som observerat och besinnat detta kan förstå varför "Holocaust" blivit en sådan fixering och föremål för en sådan sällsam dyrkan, uppblandad med hat och långmod hos de troende judarna.

Ett mycket frapperande drag i mosaismen är att det inte där förekommer någon klar boskillnad mellan Gott och Ont, inkarnerad i två skilda mot varandra stridande krafter (Gud och Djävulen), även om Satan dyker upp i Job som "åklagaren", men denne "åklagare" är samtidigt Jahves verktyg, utsänd för att pröva "den rättfärdige Jobs gudsfruktan" genom att utsätta honom för de mest vedervärdiga djävulstyg. Det är även anmärkningsvärt, att Jahve/Herren sammanblandas med Satan. Så här heter det i Första Krönikerboken 21:a kapitlet, vers 1: "Men Satan trädde upp mot Israel och uppeggade David till att räkna Israel." Och samma sak omtalas i Andra Samuelsboken 24:e kapitlet, vers 1 så här: "Men Herrens vrede upptändes åter mot Israel, så att han uppeggade David mot dem och sade: Gå åstad och räkna Israel och Juda." Är då Jahve densamme som Satan?

Och i Andra Krönikerboken ger Jahve/Herren sin välsignelse åt lögnens ande":

"Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade: - 'Jag vill gå ut och bliva en lögnens ande i alla hans profeters mun. Herren frågade honom: 'På vad sätt?' Han svarade: 'Jag vill gå ut och bliva en lögnens ande i alla hans profeters mun.' Då sade Herren: 'Du må försöka att locka honom därtill, och du skall också lyckas, gå ut och gör så.' Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka skall komma över dig."(2 Krön. 18: 20-22) 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.