HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
38

SIONISMEN LEGITEMERAR ANTISEMITISM
 

Denna grundinställning, som man möter ideligen hos de ledande sionisterna, t ex hos den moderna sionismens grundare Theodor Herzl, överensstämmer helt med den klassiska antisemitismens inställning till judarna. Detta insåg tidigt några framstående SS-män, däribland Leopold von Mildenstein, som med SS-ledaren Heinrich Himmlers samtycke, for två gånger - 1933 och 1934 - i sällskap med sionistiska funktionärer till Palestina, varefter han i den nazistiske propagandaministern Joseph Goebbels tidning "Der Angriff" skrev flera reportage om de judiska bosättningarna och sionismens kampvilja i de mest hänförda ordalag. Förbrödringen mellan de ledande nazisterna och de aktivistiska sionisterna var stor och hjärtlig: nazisterna såg en fin möjlighet öppnas att skeppa i väg sina judar och sionisterna såg naturligtvis en möjlighet att få fart på invandringen till Palestina samtidigt som de kunde få bättre kontroll över motspänstiga judar som betraktade sig som tyskar...

 Den 23 december 1935 publicerade Goebbles tidning "Der Angriff" en intervju med ordföranden för den tyska statssionistiska föreningen, Georg Kareski, där denne sionistledare i varma ordalag hälsade de nazistiska Nürnberglagarna välkomna som en uppfyllelse av sionismens önskemål. Särskilt glad och tacksam var Kareski över att Nürnberglagarna strängt förbjöd sexuella förbindelser mellan "arier" och "judar", eftersom blandrasigt folk är ett sådant otyg och en sådan olycka. Det hör till saken att den kanske mest aggressiva av alla nazistiska antisemiter, Julius Streicher - densamme som senare dömdes för brott mot mänskligheten i segermakternas Nürnbergprocess till döden genom hängning - ägnade ett helt nummer av sin tidning "Der Stürmer" åt att prisa de antisemitiska Nürnberglagarna av år 1935 som en uppfyllelse av "judiska önskemål" genom att citera långa passager från de judiska lagstiftarna Esra och Nehemja i Gamla Testamentet. Den ledande tyske antisemiten och den ledande tyske sionisten var sålunda hjärtligt överens. Också Alfred Rosenberg - han hängdes också för brott mot mänskligheten i Nürnbergprocessen - uttryckte sin förtjusning i sin bok "Blut und Ehre", en av nazismens kampskrifter "Sionismen", förklarade riksledaren Alfred Rosenberg med kraft, "måste i handling understödjas för att vi årligen skall kunna få i väg ett visst antal judar till Palestina eller över huvudtaget få i väg dem över gränserna."

SIONISMENS NÄRA SAMVERKAN MED NAZISTISKA SS

 År 1933 slöts ett särskilt avtal mellan den tyska nazistregeringen och den sionistiska centralorganisationen, den så kallade Haavara-överenskommelsen, där alla judar som var villiga att utvandra från Tyskland erbjöds att utföra ur Tyskland en större del av deras förmögenhet till just Palestina. För detta ändamål inrättade det nazityska finansdepartementet i Berlin en särskild Palestinabyrå, kallad Paltreu, vilket ledde till att den judiska utvandringen från Tyskland till Palestina steg så brant, att många araber började allvarligt misstänka att Hitler själv var jude och förtäckt sionist.

 I slutet av februari 1937 sammanträffade Feiwel Polkes, en representant för Haganah, den största sionistiska kampgruppen som utgjorde kärnan till den israeliska armén, med Leopold Mildensteins efterträdare Herbert Hagen och dennes medarbetare inom SS, en viss Adolf Eichmann. Mötet ägde rum på en vinrestaurant Traube i Berlin under hjärtlig samvaro, varvid främst diskuterades hur man bäst skulle kunna överlista de brittiska mandatmyndigheternas stränga lagliga inskränkningar i invandringen till Palestina.

Polkes föreslog att den judiska utvandringen från Tyskland skulle uteslutande ske till Palestina, inte till något annat land. Som motprestation erbjöd sionistiska Haganahs representant Polkes att förse SS:s säkerhetstjänst, SD under chefskap av Himmlers förtrogne Reinhard Heydrich med "alla tänkbara hemliga uppgifter och samtidigt i hela Främre Orienten verksamt främja Tysklands intressen". På hösten samma år - alltså 1937 - begav sig Hagen och Eichmann till Kairo för att fortsätta förhandlingarna med Haganahs representant Polkes. Att förhandlingarna strandade berodde främst på att flertalet tyska judar föredrog att utvandra till andra länder, vilket sionisterna ogillade.

 Det kan dock vara av intresse att nämna, att SS:s ledande organ, veckotidningen "Das Schwarze Korps" av den 15 maj 1935 skrev på ledande plats: "De dagar är inte långt avlägsna förrän Palestina kommer att hälsa välkomna sina förlorade söner. Vi önskar dem lycka till, och den nya tyska statens välvilja är med er!" (Litteraturen om detta ämne är redan ganska omfattande, utöver skrifter av Klaus Polkehn, Heinz Höhne och Jakob Agus kan nämnas Andreas Bliss: "Der Stopp der Endlösung", Seewald, Stuttgart 1966, och Jörg von Uthtmann: "Doppelgänger, du bleicher Geselle", Seewald 1976).

 Det står utom varje skymt av tvivel att nazismen och sionismen inte bara är ideologiskt nära befryndade utan de har även politiskt samverkat för gemensamma mål: att särskilja judar från sina frändefolk i olika länder och att upprätta en särskild judisk stat i Palestina! Alltså, när sionismen i sin propaganda söker framställa sig som nazismens värsta fiende är detta bara en av sionismens många historielögner och försök att blanda bort korten.

SIONISMEN ÄR VÄRLDSOMSPÄNNANDE KONSPIRATION MOT SAMFÖRSTÅND OCH FRED

 22. Radio Islam erinrar om att sionismen inte endast är en intern nationell angelägenhet för den sionistiska staten, detta Israel som med list, våld och terror har lagt beslag på palestiniernas land. Sionismen är världsomfattande med Världssionistiska Organisationen, Judiska Världskongressen och talrika sionistiska underorganisationer i olika länder. Sionismen är Israels förlängda arm som ständigt utövar påtryckningar på allmänna opinionen och på partier och regeringar i olika länder. Sionismen eftersträvar sionistiskt herravälde i världen, inte blott i själva Israel. Denna konstanta sionistiska inblandning i andra staters interna angelägenheter utgör en fara.

 23. Radio Islam hävdar att den sionistiska propagandan är en ständig utmaning mot fred och samförstånd mellan folken och olika stater, främst därför att sionismen kunnat tillskansa sig ett grepp om supermakten USA:s högsta ledning som i stort för sin utrikespolitik efter israeliska agenters och inhemska amerikanska sionisters diktat. Därför måste den sionistiska propagandan blottställas inför opinionen i Sverige liksom i alla länder, så att sionismen kan oskadliggöras och Israel isoleras som ett hot mot världsfreden.


 

SIONISMENS MÅLGRUPPER 

24. Radio Islam vill fästa uppmärksamheten på att sionismen i sin propaganda vänder sig främst till två viktiga opinionsbildande målgrupper i Sverige liksom i andra västerländska demokratier: den religiösa bibelpropagandan till de kristna, och den moraliska och politiska propagandan till de skuldtyngda liberalerna, vari ingår både de partilösa och personer från alla de etablerade demokratiska partierna. I Sverige är folkpartiet sionismens parti framom alla de andra partierna. De sionistiska propagandisterna har insett att om de kan dupera de viktiga målgrupperna, så har sionismen ett fast grepp om det demokratiska samhället. Resultatet blir att Gud, Moralen och Demokratin står på Israels sida och att sionisterna och deras proselyter framstår som oförvitliga och aktningsvärda, att den sionistiska staten Israel blir okränkbar. Denna propagandamyt måste avslöjas.

 25. Radio Islam hävdar att den sionistiska propagandan har lyckats indoktrinera flertalet opinionsbildare att acceptera så gott som alla sionismens grundsatser om judarna som ett Guds herrefolk eller ett överlägset folk som alltid måste visas särskild beundran och ett särskilt överseende. Den sionistiska propagandan och dess eftersägare framhåller eller antyder ständigt följande:

 1) Judarna är ändå "Guds folk", "Biblens folk" och "Jesus var jude" - och eftersom Jesus enligt kristen tro var Gud i människogestalt, måste väl judarna vara nära Gud, rentav just "Guds folk".

 Att kritisera judarna är att kritisera Gud, en hädelse. Och än värre är det då att ifrågasätta judarnas rätt till en egen stat, det är ju att kullkasta Gud, hela Skapelsen! - Detta bitande argument är förstås särskilt avpassat till de fromt kristna, de bibeltrogna. Men även de kristet påverkade sekulariserade människorna, de som är ljumma i tron, påverkas ändå något av detta tal om judarna som "Guds folk" och "Bibelns folk". Ock de tror att Israel skulle vara Guds löfte.  

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.