HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
15

SAKLIG KRITIK AV ISRAEL
ÄR NOG DRABBANDE

I sin artikel "Judar är inga metaforer" (Dagens Nyheter, 7 mars 1988) klagar Henrik Bachner över att så många kritiker av Israel gör - enligt honom - otillåtna jämförelser mellan det sionistiska staten och den nazistiska i Tyskland. Bachner hör till de sionistanhängare som säger sig acceptera saklig kritik av Israel. Just saklig kritik av Israel är drabbande nog - för Israel och sionismen.

Sionisterna säger sig respektera saklig kritik av Israel. Alla jämförelser mellan Israels grymma framfart mot palestinierna och det nazistiska Tysklands mot judarna avfärdas emellertid av sionisterna som upprörande och "osaklig kritik": en antisionism som i grunden är antisemitisk.

Låt oss då sammanfatta den sakliga kritiken av Israel: kritik av den judiska staten Israels gärningar:

1. Israel är en stat som upprättats på palestinskt territorium, i Palestina, befolkat av övervägande - till över 95% - muslimska och kristna palestinier före den stora judiska invandringen av sionister efter första världskriget 1918 och i synnerhet efter andra världskriget 1945. De sionistiska judarna har alltså lagt beslag på palestiniernas land, ett annat folks land.

2. Israels judiska befolkning, sionisterna, har med våld och terror fördrivit omkring 750 000 palestinier, alltså vid den tiden hälften av det palestinska folket, från deras land enbart under åren 1947 och 1948 i samband med att sionisterna utropade sin judiska stat Israel. Därefter har Israel konstant vägrat dessa fördrivna palestinier och deras anhöriga att få återvända till sitt gamla hemland. Detta är i strid inte blott mot humaniteten utan även mot gällande internationell folkrätt. I dag är palestinierna 5 miljoner och hälften av dem lever under ockupation och resten som eviga flyktingar.

3. Samtidigt har den judiska staten Israel infört lagen om återvändande som innebär att judar i hela världen automatiskt har rätt till israeliskt medborgarskap. Detta har lett till att hundratusentals judar från hela världen strömmat in i landet, det land som rättmätigt (enligt gällande folkrätt) är palestiniernas land. Genom denna massinvasion av främmande judar har den judiska staten Israel kunnat tillförsäkra sig en betryggande judisk majoritet i det erövrade landet. Också detta i strid mot gällande internationell folkrätt.

4. Israel åberopar sin rätt att existera som stat på ett FN-beslut antaget av generalförsamlingen 1947 om en delning av det dåvarande brittiska mandatet Palestina (mot all arabstaters uttryckliga fördömanden och utan att den palestinska befolkningen tillfrågats) i en judisk stat (57% av Palestina) och en arabisk stat (43%). Sionisterna bröt emellertid mot denna FNs delningsplan, dels genom att låta mörda FN-medlaren greve Folke Bernadotte, dels genom att lägga beslag på ytterligare palestinskt territorium, dels genom att konstant vägra palestinierna FN-beslutet om en egen palestinsk/arabisk stat. Därmed har Israel alltså egenmäktigt trotsat världssamfundet FN och raserat den grundval på vilken den folkrättsliga rätt är grundad och på vilken den judiska staten vilar. De som förfäktar Israels rätt att existera med hänsyn till att "FN erkänt den judiska staten Israel" ogiltigförklarar sålunda FNs villkor för detta erkännande och gällande folkrätt. Israel och dess försvarare gör FN och folkrätten till en fars. Shamir och hans parti har för övrigt aldrig erkänt FNs delningsplan.

5. Israel är officiellt förklarat som en "judisk stat", och detta innebär i praktiken att endast judar (ras- eller befolkningsmässigt och religiöst judiska/mosaiska trosbekännare) är fullvärdiga medborgare, medan kvarvarande palestinier i alla avgörande hänseenden är diskriminerade: de får inte göra krigstjänst (eller bära vapen) och därmed får de inte samma utbildningsförmåner som judar, de får inte äga mark och hus på samma villkor som judar, de får inte bilda egna fackföreningar, de får inte bilda egna partier, de får inte tillträde till högre ämbeten och tjänster inom den israeliska staten och inom näringslivet, de får inte fritt röra sig inom landet, de får inte resa utomlands en längre tid och sedan återvända, de får inte fri tillgång till litteratur utan är underkastade den israeliska censuren, de får inte manifestera sin palestinska nationalitet och öppet solidarisera sig med PLO, den palestinska befrielserörelsen, de får inte ens automatiskt israeliskt medborgarskap utan måste för varje nyfött barn särskilt anhålla därom hos de judiska/israeliska myndigheterna m m. Allt detta är också i flagrant strid mot både folkrätten och FN-deklarationerna om mänskliga fri- och rättigheter.

6. Israel är den enda stat i världen som aldrig klart fastställt sitt lands gränser. Dayan sade en gång att "Israels gräns är så långt vår armé kan nå". När därför sionisterna talar om "Israels rätt att existera inom säkra gränser", får man från officiellt israeliskt håll aldrig klara och entydiga besked om var dessa gränser går, utan den frågan lämnas öppen - för nya israeliska erövringar som det visade sig efter Sexdagarskriget i juni 1967. Faktum är att alla israeliska ledare - från David Ben-Gurion till Golda Meir, Menachem Begin och Yitzhak Shamir (den senare f ö en av Sternligans medlemmar som mördade Folke Bernadotte) - har förklarat att Israel skall sträcka sig från Nilen till Eufrat i Irak, vilket tyder på att Israel är inställt på mycket betydande nya erövringar på bekostnad av Egypten, Jordanien, Syrien, Libanon och Irak. I Knesset, det israeliska parlamentet, återges f ö ett stycke ur den judiska Bibeln att Eretz Israel skall sträcka sig från Nilen till Eufrat, enligt ett löfte från judarnas Gud till dennes utvalda egendomsfolk (1 Mos. 15:18-21). Därmed utgör Israel ett ständigt hot mot freden i Mellanöstern, ja, mot världsfreden.

7. När Israel i Sexdagarskriget i juni 1967 erövrade Sinai-öknen och Gazaremsan från Egypten, Golanhöjderna från Syrien och de av palestinier befolkade östra Jerusalem och Västbanken från Jordanien, ställdes dessa nya erövrade områden under israelisk militärförvaltning. Efter en tid införlivades östra Jerusalem och Golanhöjderna med "själva Israel", Sinaiöknen återlämnades till Egypten (enligt det s k Camp David-avtalet med USA och Sadats Egypten som i utbyte mot ett fredsavtal med Israel erhöll betydande amerikanskt miljardbistånd), medan Gazaremsan och Västbanken förblev "ockuperade områden" som Israel hårdnackat vägrat överlämna åt (den palestinska) befolkningen för bildandet av en egen stat, ett Mini-Palestina. Israel har här år efter år - i över 21 år - trotsat FNs resolution om att utrymma dessa ockuperade områden. I stället har Israel med exempellös brutalitet farit fram mot den därvarande palestinska befolkningen, dödat inemot ett hundratal palestinier, misshandlat svårt och fängslat långt fler. Återigen i strid mot gällande internationell folkrätt och humanitet.

8. Israel har år efter år fört ett grymt och hänsynslöst terrorkrig mot den palestinska befrielseorganisationen PLO - dels genom att i våg efter våg flygbombardera värnlösa män, kvinnor, barn och åldringar i palestinska flyktingläger i Libanon, dels genom att sommaren 1982 invadera i stor skala Libanon, där värnlösa libanesiska städer, inklusive Beirut, bombades samtidigt som de israeliska trupperna förhindrade hjälpsändningar från FN, Röda Korset och Röda Halvmånen att komma fram för att bistå den nödställda civilbefolkningen. Till yttermera visso överlät de israeliska soldaterna åt sina libanesiska legotrupper att skjuta ihjäl flera hundra värnlösa palestinska flyktingar i flyktinglägren Sabra och Shatila - på order av den dåvarande israeliske försvarsministern, general Ariel Sharon. Dessa israeliska illdåd var alltför uppenbara för att inte en hel värld skulle kunna undgå att kraftfullt fördöma Israel.

9. Enligt Amnesty International, som undersöker brott mot de mänskliga rättigheterna i olika länder, har Israel under en lång följd av år torterat tillfångatagna palestinier, också minderåriga barn, i israeliska fängelser. Ytterligare ett flagrant brott mot folkrätten och FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

10. Israel betalar inte ett öre till de palestinska flyktingar som man med våld och terror drivit iväg från deras hem och härd, utan de palestinska flyktinglägren finansieras huvudsakligen genom FNs flyktingorgan UNRWA.

11. Israel säger sig bekämpa "den internationella terrorismen", men i själva verket bedriver Israel just internationell statsterrorism, dels genom attentat på palestinier i främmande länder, dels genom bombangrepp på värnlösa palestinska flyktingar i Libanon och annorstädes, dels genom ett flygangrepp mot PLOs högkvarter ända bort i Tunisien, varvid flera civila omkom, dels genom det israeliska flygbombangreppet på Iraks kärnkraftsreaktor, trots att detta stod under internationell inspektion.

12. Israel tillverkar sedan många år egna kärnvapen i en ytterst hemlig anläggning och vägrar varje internationell inspektion. Som den enda kärnvapenmakten i den explosiva Mellanöstern utgör sålunda Israel ett fruktansvärt hot mot hela världsfreden!

13. Israel har sedan många år ett väldokumenterat samarbete med apartheidens Sydafrika, bl a på det militära området, sannolikt också inom kärnvapenteknologin. Därmed bryter Israel mot den handelsbojkott av Sydafrika som rekommenderats av FN.

14. Israel har dessutom genom stölder och spionage samt nära samarbete med USA tillägnat sig en egen avancerad teknologi för tillverkning av egna toppmoderna vapen, som Israel säljer på den internationella marknaden, bl a till Sydafrika och reaktionära diktaturregimer i Latinamerika, som är utsatta för vapenembargo av andra vapenproducerande länder.

15. Israel är inte ekonomiskt självbärande utan en parasitär stat, ett internationellt socialfall och helt beroende av att miljarder och åter miljarder dollar årligen pumpas in i landet från utländska biståndsgivare, främst från USA och även Västtyskland. Enligt färska studier kan inte Israel leva mer än några veckor utan USAs hjälp. Enbart från Västtyskland har Israel mottagit - genom taktisk utpressning - över 140 miljarder DM som "gottgörelse" för det nazistiska Tysklands judeförföljelser och judemord före och under andra världskriget, alltså då staten Israel ännu inte existerade. Från USA erhåller staten Israel cirka 3,5 miljarder dollar årligen, vilket är mer än vad alla USAs delstater erhåller i federala bidrag tillsammans. Därtill kommer dels de stora summor som USA ger i lån till Israel (som Israel aldrig återbetalar), dels de stora summor som judiska organisationer i USA och andra västländer insamlar, vilka är avdragsgilla på bidragsgivarnas deklarationer. Allt detta genom omfattande och skrupelfria politiska påtryckningsaktioner.

16. Allt detta ofantliga ekonomiska stöd från utlandet till lilla Israel (med knappa 4 miljoner judiska invånare) beror på att Israel understöds av Världssionistiska organisationen och Världsjudiska kongressen, under vilka sorterar en mängd judiska lobbygrupper som AIPAC och ADL (Anti-Defamation League) i USA. Dessa judiska lobbygrupper har ett starkt grepp om Vita Huset (den amerikanske presidenten och hans stab), kongressen och senaten i Washington. USAs utrikespolitik i hela Mellanösternområdet är helt dikterad av att främst tjäna Israels intressen och detta oavsett om den amerikanske presidenten är demokrat och liberal som Jimmy Carter eller republikan och konservativ som Ronald Reagan. Att det verkligen förhåller sig så har mycket ingående dokumenterats bl a av förre republikanske kongressmannen Paul Findley i dennes bok They dare to speak out. En stat - som Israel - som är helt beroende av omfattande stöd från den rika västvärlden, främst från supermakten USA, är en stat som legitimerar lobbyism i främmande stater och därmed kränker dessa staters nationella oberoende och integritet med sina politiska femtekolonnare för utpressning och styrning.

17. Israel vägrar att utlämna efterspanade judiska förbrytare, som söker asyl i Israel och - som judar - automatiskt erhåller israeliskt medborgarskap. Sålunda har Israel skyddat inte bara maffialedare och massmördare som Meyer Lansky utan även en mängd judiska terrorister, tillhörande JDL (Jewish Defence League), en judisk terrororganisation som fungerar som Israels stormtrupper utanför själva Israel, främst i USA. Grundaren av denna judiska terrororganisation är en viss rabbin Meir Kahane, som i Israel har grundat ett extremistparti Kach. Denne Kahane från New York innehade länge både amerikanskt och judiskt/israeliskt medborgarskap, men fick avsäga sig sitt amerikanska, rent formellt, när han invaldes i Knesset. Alltså, också här bryter Israel mot folkrätten, när man egenmäktigt skyddar efterspanade förbrytare, bara därför att de är judar.

18. Israel är en i grunden teokratisk stat av samma modell som mackabeernas Israel långt före Kristi födelse. I Israel har den gammaltestamentliga och talmudiska judendomen en helt dominerande ställning. Självfallet är det helt omöjligt för en israelisk jude att konvertera till någon annan religion som islam eller kristendomen, ja, en israelisk jude tillåts inte ens gifta sig med en muslim eller kristen. I den israeliska krigsmakten återfinns mängder av lägre och högre officerare som samtidigt är strängt ortodoxa rabbiner, bland dem överstelöjtnanten och rabbinen Abraham Avidan, som i samband med Yom Kippurkriget hösten 1973 utgav en av krigsmakten godkänd order att fientliga civila skall dödas liksom fientliga soldater, vilket utförligt redovisas i den israeliska hebreiskspråkiga tidningen Häolam Hazeh den 15 maj 1974. (Se prof. Israel Shahak: Begin and Company as they really are, Jerusalem, september 1977, s. 67).

Man behöver inte jämföra Israel med det nazistiska Tyskland eftersom Israel är exempelöst i sin maktbesatthet, brutalitet, girighet och arrogans. Israel kan lämpligen jämföras med det forntida Israel, sådant det framträder i den judiska Bibeln, i judendomens Torah, när Israels barn med sin Herres välsignelse plundrade och mördade först egyptierna och sedan de kananeiska stammarna, förfäderna till dagens palestinier, i det forntida Palestina, Kanaans land. Det är ju detta Bibelns Israel som tillbedjes. Om det är farlig och föraktlig "antisemitism" att fördöma den sionistiska staten Israel som sionisterna och en del av Israels vänner ständigt hävdar, är det inte ännu mer förnedrande för rättvisans sak att i stort acceptera Israels övermod och våldsövergrepp i synnerhet som Israel utrustat sig med kärnvapen och vidmakthåller en fanatisk främlingsfientlighet som riskerar att kunna utlösa ett förödande kärnvapenkrig?

  Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.