HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
19

JKs BESLUT
OM RADIO ISLAM 1987-08-24

 

"Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott"

Den 1 juli 1987 inkom till närradionämnden en anmälan mot ett närradioprogram som sänts av Radio Islam över Stockholm den 28 maj 1987 klockan 00-06. Enligt anmälaren förekom i programmet yttranden av beskaffenhet att böra föranleda ansvar för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Närradionämnden har med skrivelse den 1 juli 1987 överlämnat ärendet till justitiekanslern för prövning av om yttrandefrihetsbrott har blivit begånget.

Justitiekanslern har tagit del av en bandupptagning av det anmälda närradioprogrammet.

Ingripande från min sida med anledning av innehållet i närradioprogram kan ske endast om yttrandefrihetsbrott föreligger. Detta följer av 1 § andra stycket lagen om ansvarighet för närradio jämfört med 2 § och 8 § radioansvarighetslagen (1966:756). Med yttrandefrihetsbrott avses framställning eller offentliggörande som enligt 7 kap. 4 eller 5 § tryckfrihetsförordningen skulle ha varit att anse som tryckfrihetsbrott om gärningen begåtts genom tryckt skrift.

Efter att ha tagit del av bandupptagningen av närradioprogrammet i fråga har jag funnit att det yttrandefrihetsbrott som skulle kunna komma i fråga i detta fall är hets mot folkgrupp. Brottet hets mot folkgrupp består enligt 16 kap. 8 § brottsbalken av att någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Enligt den parallella bestämmelsen 7 kap. 4 § 8 i tryckfrihetsförordningen skall - med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän tryckfrihet - såsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt lag straffbar framställning som innefattar hot mot eller missaktning för sådan folkgrupp eller annan sådan grupp av personer som angivits ovan.

Enligt 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen står det varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som är meddelade i tryckfrihetsförordningen till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst. Enligt bestämmelserna i 1 kap. 4 § första stycket samma förordning skall den som har att döma över missbruk av tryckfriheten alltid fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla. Det sistnämnda stadgandet, som i likhet med det förstnämnda bl a syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, understryker vikten av att framställningens egentliga syfte uppmärksammas.

Vid tillkomsten av bestämmelsen i 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp uttalade departementschefen följande (se Beckman m.fl. Kommentar till brottsbalken II, femte upplagan s.235). "I den politiska debatten förekommer ej sällan uttalanden som innefattar kritik mot en viss stat för handlingar, för vilka dess regering är ansvarig, men som kan uppfattas som ett angrepp mot medborgarna i den staten. Även om sådana uttalanden skulle kunna tolkas som uttryck för missaktning för dessa medborgare, får emellertid straffbarhet i sådana och liknande fall som regel anses utesluten redan på grund av att kravet på uppsåt från gärningsmannens sida att uttrycka missaktning för folkgruppen som sådan icke är uppfyllt".

Det anmälda närradioprogrammet har till större delen av sitt innehåll behandlat den s.k. Palestinafrågan. I det sammanhanget har omfattande och måhända i vissa avseenden osaklig kritik riktats mot staten Israel och mot sionismen. Däremot har jag inte kunnat finna att det i programmet har förekommit några nedsättande uttalanden om judar eller någon annan folkgrupp. Jag kan därför inte finna att vad som har förekommit i programmet innefattar något yttrandefrihetsbrott.

Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Hans Stark

Göran Persson

  Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.