HOME

French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
16
RADIO ISLAM:
INFORMATION ELLER "HETS"

Kommentarer till
JKs beslut att fälla Radio Islams program den 3 oktober 1987 som uttryck för "missaktning" för den judiska folkgruppen"

Från Justitiekanslern (JK) meddelas i en skrivelse den 10 februari 1988, att "en anmälan har gjorts mot ett när radioprogram som har sänts över Stockholm av Svensk-Arab-islamiska förbundet den 3 oktober 1987 kl. 11.00-12.00. Enligt anmälan innehåller programmet uttalanden som innefattar yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp".

Observera att det här är fråga om en person som gjort denna anmälan till JK. I varje fall är det fråga om endast en anmälan mot detta program.

JK säger sig ha funnit att "programmet i dess helhet syftar till att uttrycka missaktning för den judiska befolkningsgruppen". Och JK tillfogar: "Sålunda innefattar programmet enligt min mening en sådan sammanställning av olika bibelcitat och citat ur litteratur samt kommentarer som är avsedd att vara nedsättande för den judiska folkgruppens anseende".

Detta föranleder följande kommentarer och explikationer: För det första: Är verkligen en anmälan, även om flera personer står bakom denna enda anmälan, representativ för hela den judiska folkgruppen (som lär omfatta bortåt 18 000 personer i Sverige)? Har JK tillfrågat alla - eller flertalet av dessa - cirka 18 000 personer i den judiska folkgruppen i Sverige om de samtycker till denna enda anmälan? Eller har JK låtit företaga någon opinionsundersökning inom den judiska folkgruppen för att utröna om denna enda anmälan är representativ för folkgruppen judar i dess helhet? Om så icke är fallet, hur kan JK då göra bedömningen att det anmälda programmet i Radio Islam verkligen "syftar till att uttrycka missaktning för den judiska befolkningsgruppen" och inte uppfattas så enbart av den - eller de - person som står bakom ifrågavarande anmälan? Det gäller ju ändå en hel folkgrupp på flera tusen personer, inte en eller ett fåtal personer inom denna folkgrupp. För rätt bedömning torde i alla händelser krävas ingående kännedom om kunskapsmaterialet.

För det andra: Är den judiska folkgruppen i Sverige enhetlig kulturellt, intellektuellt och religiöst och reagerar enhetligt på viss kritik som främst berör denna folkgrupp för flera tusen år sedan (i biblisk tid) och i ett annat avlägset land (i Palestina eller Kanaans land) och i viss mån i vår tids Israel men inte svenska judar? Är det inte tvärtom så att den judiska folkgruppen alls inte är enhetlig utan ganska splittrad? Kulturellt är den judiska folkgruppen i dagens Sverige splittrad mellan judiska traditionalister och välassimilerade judar, för vilka judendomen och de judiska traditionerna är helt betydelselösa. Intellektuellt finns det inom den judiska folkgruppen lika - eller i det närmaste lika - stora variationer som inom den helsvenska befolkningen och återfinns inom alla samhällsgrupper och intresseorganisationer liksom inom - och utanför - alla de politiska partierna i Sverige. Religiöst finns det ett fåtal s k ortodoxa judar, men främst inom den reformistiska och konservativa judendomen. Det övervägande flertalet judar i Sverige torde vara antingen ateister eller religiöst fullständigt likgiltiga. Hur kan man skäligen ens spekulera om att denna så splittrade judiska befolkningsgrupp upplever sig som allmänt missaktad av ett antal citat ur Bibeln och från en del litteratur om sionismen? Är det inte fördomsfullt att bortse från individuella olikheter?

För det tredje: Lagen om missaktning av och hets mot folkgrupp och mot människor av viss religiös tro har alldeles uppenbart tillkommit för att motverka spridning av antisemitism eller judehat och rasism eller rasfördomar samt förföljelse av avvikande religiösa. Antisemitism är ett allmänt förakt och hat till judar. Antisemitismen säger: Lita aldrig på en jude, juden är falsk och opålitlig. Antisemitismen har alltså en generaliserande nedsättande inställning till alla judar, oavsett om de är ortodoxa eller liberala i religiös mening, agnostiker eller ateister, är välassimilerade och skötsamma eller fanatiskt sionistiska. Antisemiten tycker, att inga judar hör hemma i Sverige eller andra icke-judiska länder, utan att de skall packa sig iväg till den judiska staten Israel. Även om judar inte är en ras i antropologisk mening, är ändå antisemitismen nära besläktad med rasismen. I Radio Islam har vi ständigt vänt oss mot antisemitism och rasism, också i det anmälda programmet från den 3 oktober 1987, varvid kan hänvisas till sid. 24 (andra stycket) - sid. 30 i avskriften, där bl a sionismens samverkan med antisemiter och ledande nazister i Hitlers Tyskland berörs. Detta berör förhållanden i Tyskland och i dåvarande Palestina, främst på 1930-talet, inte förhållanden i dag och inte i Sverige. Det bör tilläggas att på 30-talet var sionisterna en minoritet - dessutom en ganska liten minoritet - av den judiska folkgruppen i Diasporan, också i Sverige. Om dagens svenska judar känner solidaritet med de ledande sionister som Theodor Herzl i början av seklet som ansåg att antisemitismen gynnade deras sak och med de sionister som samverkade med Hitlers Tyskland och t o m erbjöd den nazistiska staten vapenbrödraskap i början av 1941, då är det deras sak! I radioprogrammet antyds inte ens något dylikt.

För det fjärde: När JK säger om det anmälda programmet att det är sammanställt med bl a bibelcitat så att avsikten skulle vara "avsedd att vara nedsättande för den judiska folkgruppens anseende", så måste man fråga sig hur detta kan vara möjligt. För de ortodoxa judarna är ju allt som står i Gamla Testamentet (GT) Guds ord och heligt, särskilt Torah eller de fem Moseböckerna. För denna - i Sverige - mycket lilla grupp kan självfallet inte några citat, oavsett hur de är sammanställda, vara en missaktning mot dem. För den något större gruppen konservativa och reformistiska judar kan inte några korrekt återgivna bibelcitat gärna vara en missaktning mot dem, oavsett hur dessa bibelcitat är sammanställda, eftersom dessa citat har sin speciella tolkning för dem. Hur dessa bibelcitat rätt skall tolkas är en renodlat teologisk tvist mellan olika grupper inom judendomen, främst mellan de ortodoxa och de reformistiska judarna, alltså en tvist som de religiösa judarna får göra upp inbördes, vilket också fortlöpande förekommer - se t ex Judisk Krönika, nr 5, 1987, sid. 2 (artikeln "Shabat-kriget" av chefredaktören Jackie Jakubowski), sid. 27 (artikeln "Judisk pluralism - en välsignelse" av Manfred Speier) och sid. 21 ("Antecknat i Jerusalem" av Arne Lapidus, där det rapporteras om de allt fler ultraortodoxa judarna i Jerusalem)! Så länge Gamla Testamentet, i synnerhet Torah, kvarstår som judendomens Bibel eller heliga bok, så måste det vara helt legitimt att bedöma judendomens bärande element efter vad där står. Om det stora flertalet av den judiska folkgruppen i Sverige, som ställer sig likgiltig eller främmande till Gamla Testamentets texter, skulle känna sig missaktade av dessa bibelcitat, så borde de vända sig mot sin bibel och de judar som sätter den högt som Guds ord, inte mot den som korrekt citerar därur. Man erinras osökt om historien om den konung i Antiken som hade för vana att låta avrätta budbäraren, när han framförde dåliga nyheter. Det är att missa själva saken.

För det femte: I det anmälda programmet finns också citat från Nya Testamentet, som ju är de kristnas heliga skrift. I citat från evangelierna berättas om hur de samtida judarnas högsta råd dömde Jesus till döden för hädelse och hur sedan översteprästerna och fariseerna förde Jesus till den romerske ståthållaren Pilatus för att få honom att låta verkställa dödsdomen, hur motsträvig Pilatus var, eftersom han inte kunde finna Jesus vara skyldig till något brott, men att de judiska översteprästerna och fariseerna då utsatte Pilatus för utpressning: om han inte skulle låta döda Jesus genom korsfästelse, så skulle de anmäla honom för kejsaren i Rom. Eftersom kejsar Claudius var känd för sin nyckfullhet och för sin orubbliga vilja att förhindra ett nytt jäsande missnöje i Judéen som kunde leda till ett nytt judiskt uppror, beslöt Pilatus att ge vika för översteprästernas och fariseernas ivriga övertalningsförsök sedan dessa hade uppagiterat den judiska pöbeln. Allt detta är mycket välkänt för varje kristen liksom för var och en som läst den dramatiska skildringen i evangelierna om dödsdomen och verkställandet därav mot Jesus. Hur det kan vara anstötligt för någon ett par tusen år senare att återberätta denna välkända episod, är fullständigt ofattbart. Skulle den judiska folkgruppen i Sverige solidarisera sig med de judar som dömde Jesus till döden och så här långt efteråt, i Sverige, känna sig "missaktade", när detta återberättas? Om så verkligen skulle vara fallet, så får väl någon deputation från den judiska församlingen uppvakta Svenska kyrkans råd eller regeringen att dessa ställen i evangelierna stryks och förbjudes som uttryck för "hets mot den judiska folkgruppen". Men så länge Nya Testamentet är allmänt tillgängligt att läsa för varje läskunnig person i Sverige, kan det väl inte gärna vara brottsligt att läsa upp valda ställen därur i ett radioprogram? Notera vad som sägs i det anmälda närradio-programmet, avskriften sid. 9, andra stycket!

För det sjätte: Det bör kraftigt framhållas, att ingenstans i detta anmälda program talas det om judar i Sverige, utan om den bibliska judendomen (genom flerfaldiga citat från Gamla Testamentet, judendomens bibel). Citaten är autentiska, kommentarerna är deduceringar och förtydligande explikationer, inga fria omtolkningar. Självfallet finns det en linje eller målinriktad tendens i valet av dessa bibelcitat, nämligen att åskådliggöra brutaliteten, grymheterna och rovgirigheten liksom det etnocentriska självförhärligandet i GT-läran, som också råkar vara den judiska bibeln och dessutom en relevant förlaga för hur sionisterna i vårt århundrade bemäktigat sig palestiniernas land, fördrivit hundratusentals palestinier och sedan förtryckt och förslavat de kvarvarande palestinierna, precis som forntidens Israel erövrade samma Patestina, Kanaans land, och grymt förfor med dess folk. (Se sid. 23 i avskriften av det anmälda programmet!) Hur kan svenska judar, vilka lever som fullvärdiga och jämlika medborgare i Sverige, känna sig "missaktade" av att dessa GT-citat återges och förklaras med hänsyftning på hur palestinierna berövats sitt land? De svenska judarna bär väl inget ansvar för vare sig GT-författarnas skriverier eller sionisternas erövring av Palestina och förtryck av den palestinska befolkningen? Om de ändå anser sig vara delaktiga i eller medskyldiga till allt detta, så får de väl göra upp den saken med sig själva. I det anmälda radioprogrammet omnämnes i varje fall aldrig de svenska judarna i sammanhanget.

För det sjunde: Ett lika välkänt som genomgående drag hos Gamla Testamentets Gud (JHV eller Jahve) är hans fasansfulla hämndgirighet, hans fruktansvärda straffdomar mot sitt utvalda egendomsfolk. Däri ligger de troende judarnas - liksom de kristna bibelfundamentalisternas - stora och ångestfyllda tragedi. I det anmälda radioprogrammet erinras om detta och framförs ett exemplifierande citat från Femte Moseboken, kapitel 28, verserna 47-48 och vers 59. (Se sista stycket på sid. 11 och första stycket på sid.12 i avskriften!) Den efterföljande kommentaren kan kanske verka chockerande ("Med dessa ord från Jahve i judendomens Torah är följaktligen Holocaust ett verktyg, ett verk av Jahve.") Men om man läser också vers 63 i detta 28 kapitlet i Femte Moseboken, så förstår man kanske denna kommentar bättre. Där står: "Och det skall ske, att liksom Herren förut fröjdade sig över eder, när Han fick göra eder gott och föröka eder, så skall Herren nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör eder ..." Man kan även tillfoga vad som står i Femte Moseboken, 32 kapitlet, verserna 21-25: "De hava retat mig med gudar som icke äro gudar, förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrka; därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem. Ty eld lågar fram ur min näsa och den brinner ända till dödsrikets djup; den förtär jorden med dess gröda och förbränner bergens grundvalar. Jag skall hopa olyckor över dem, alla mina pilar skall jag avskjuta på dem. De skola utsugas av hunger och förtäras av feberglöd, av farsoter och bitter pina; jag skall sända över dem vilddjurs tänder och stoftkrälande ormars gift. Ute skall svärdet förgöra deras barn och inomhus skall förskräckelsen göra det; ynglingar såväl som jungfrur, spenabarn tillsammans med gråhårsmän." Är inte detta en skildring av en fasansfull "förintelse", som alltså redan har sin religiösa sanktion i Torah?

För det åttonde: Det är välbekant att troende judar vanligen starkt protesterar när någon säger att den bibliska judendomen är rasistisk liksom sionister och prosionister livligt protesterar när någon framhåller att det sionistiska Israel är rasistiskt. Utvaldheten - eller utkorelsen - är inte en fråga om judarnas företrädesrätt framför andra folk sägs det från (troende) judiskt håll. Därvid brukar man citera Andra Moseboken, 22 kapitlet, vers 21: "En främling skall du icke förorätta eller förtrycka: I haven ju själva varit främlingar i Egyptens land." Liknande utsagor återkommer i Andra Moseboken 23:9 och Femte Moseboken 27:19. Men då måste man göra klart för sig att främling är den som helt underkastar sig Israels herravälde. Ty de som står Israels oinskränkta herravälde emot, de skall förgöras. Detta löper som en röd tråd genom hela Torah liksom i större delen av hela den judiska bibeln (GT). Så t ex i Femte Moseboken, 11 kapitlet, verserna 24 och 25: "Var ort som eder fot beträder skall bliva eder. Från öknen till Libanon, ifrån floden - floden Eufrat - ända till Västra havet skall edert område sträcka sig. Ingen skall kunna stå eder emot. Fruktan och förskräckelse För eder skall Herren, eder Gud, låta komma över hela det land i beträden, såsom han har lovat eder." Här kan vidare hänvisas till det anmälda radio-programmet, sid.22 och 23 i avskriften. Att den bibliska judendomen inte bara legitimerar imperialistisk erövring av andra folks land utan också är klart rasistisk, framgår bl a av Femte Moseboken, 7 kapitlet, verserna 2-3, liksom Esra 9:12, 10:2-3, 10-12 och Nehemja 13:3, 25, 29-31. Det kanske kusligaste draget i denna gammaltestamentliga tro är hämndgirigheten och den besinningslösa oförsonligheten, att den som en gång har varit Israels fiende för alltid skall förbli det och utrotas. I Andra Moseboken 17:16 heter det: "Och Moses sade: - Ja, jag lyfter min hand upp mot Herrens tron och betygar att Herren skall strida mot Amalek (amalkiterna) från släkte till släkte." I Femte Moseboken 25:17-19 heter det: "Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen när I drogen ut ur Egypten, huru han, utan att frukta Gud, gick emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad. Därför, när Herren, din Gud, har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring, i det land som Herren, din Gud, vill giva dig till besittning såsom arvedel, skall du utplåna minnet av Amalek, att det icke mer skall finnas under himmelen. Förgät icke detta!" Och i Femte Moseboken 20:16-17 heter det: "När du kommer till någon stad för att belägra den, skall du först tillbjuda den fred. Om den då giver dig ett fridsamt svar och öppnar sina portar för dig, så skall allt folket som finns där bliva arbetspliktigt åt dig och vara dina tjänare. Men om den icke vill hava fred med dig, utan föra krig mot dig, så må du belägra den. Och om Herren, din Gud, då giver den i din hand, skall du slå allt mankön där med svärdsegg. Men kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finns i staden, allt rov du får där skall du hava såsom byte: och du må då njuta av det rov som Herren din Gud låter dig taga ifrån dina fiender. Så skall du göra med alla de städer som äro mer avlägsna från dig och som icke höra till dessa folks städer. Men i de städer som tillhöra dessa folk, och som Herren, din Gud vill giva dig till arvsdel, skall du icke låta något som andra har bliva vid liv, utan du skall giva dem alla till spillo"

 För det nionde: Notera att själva upphovet till det anmälda närradioprogrammet är den inledningsvis återgivna nyhetsnotisen i den allkristna rikstidningen Hemmets vän av den 17 september1987, där det meddelas, att Nya Testamentet inte längre får finnas med i bibelutgåvor för israeliska skolor och att en talesman för israeliska utbildningsministeriet förklarat att Gamla Testamentet kommer från Gud, medan Nya Testamentet är skrivet av människor! Alltså betraktas Gamla Testamentet som heligt också av den israeliska regeringen! Detta är resultat av en långtgående process i Israel, där fundamentalistiska (bokstavstroende) rabbiner som Tzvi Yehuda Macohen Kook och Abraham Aidan intar ledande positioner inte bara inom den israeliska skolundervisningen utan även inom den israeliska krigsmakten och dess högre officerare sedan slutet av 60-talet. (Se professor Israel Shahaks Boken om den sionistiska terrorn, utgiven på hebreiska i Jerusalem i oktober 1975 och i ett utdrag på engelska i september 1977 under titeln Begin and Co. as they really are! Se även Judisk Krönika, november 1987 sid. 1!

För det tionde: Beträffande sionisternas samverkan med det nazistiska Tyskland, som förtigits i svenska massmedia och i den svensk-språkiga litteraturen, så finns det en ganska omfattande dokumentär litteratur i ämnet utomlands, bl a följande:

* Dr Jörgen von Uthmann (Västtysklands förste ambassadör i Israel): Doppelgänger, du bleicher Geselle, Zur Pathologie des deutsch-judischen Verhältnisses (Seewald, Stuttgart 1976)

* Lenni Brenner: Zionism in the Age of the Dictators (Croom Helm, London E Canberra och Lawrence Hill, Westport, Connecticut, USA, 1983).

* Edwin Black: The Transfer Ageement - The Untold Story of the Secret Pact between the Third Reich E Jewish Palestine, New York/London 1984).

 
Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.