Moses Smith

Martin Brandt

 
27

 

Kap. XXVII.

 

BONNIER-DEKLARATIONER.

 

Som bekant talar ju det Bonnierska husets mångårige chef gärna och med förkärlek om företaget som först och sist "en kulturell makt". Forvisso vilar emellertid den nuvarande Bonnierska makten ytterst på

(166)

en helt annan och under nuvarande materialistiska tidsålder vida stadigare och säkrare grund, än bara den kulturella storhet, som skulle bestå i att ge ut Agnes v. Krusenstiernas perversa romaner samt att ha förlagsrätten till en rad framstående, för länge sedan döda författares arbeten.

Allt detta betecknar bara en del av de miljoner, som stå bakom det namn, som på sin tid Gutkind Hirschel annekterade för att inte juden skulle så tydligt lysa igenom. Därför är det inte mer än fullt i sin ordning, att vi ägna en hastig blick också åt de ifrågavarande miljonerna, som kunna anses härstamma från de 8 skillingar banco, som utgjorde Albert Bonniers hela kassa, när han 1835 ankom till Stockholm för att bli bodbetjänt i bokhandeln hos sin bror Adolf,vilken åtta år förut anlänt till Sverige med ett kapital på hela 66 riksdaler riksgäld.

Vi kunna först säga några ord om Bonnierna i deras egenskap av tomt-, jord- och husägare. Av de Bonnierska miljontomterna i huvudstaden betecknas en del såsom Bokförlaget Albert Bonniers tomter, en annan som Handelsfirman Albert Bonniers tomter, vartill komma åtskilliga tomter, som ägas av patriarken K. O. Bonnier själv, samt vidare sönernas, vilka naturligtvis ha var sitt palats, varjämte en av dem dessutom äger och bebor herresätet Bisslinge i Stockholms närhet. Såsom N:r 1 kommer själva bokförlagets väldiga komplex, med de tre husnumren 54-56-58 vid Sveavägen, efterträdare till firmans gamla långvariga residens vid Mästersamuelsgatan, samt taxerat till det nätta beloppet av 2.800.000 kr.

Så ha vi den s. k. Handelsfirman Albert Bonnier, och inte heller dess tomt innehav gå av för hackor.

(167)

Denna handelsfirma har inte sina många egendomar samlade på ett och samma ställe såsom bokförlaget, men deras samlade taxeringsvärde springer upp till i det allra närmaste samma ansenliga belopp som det förutnämnda Bonnierkomplexet.

Tomten Norrtullsgatan 10-12 är taxerad till 600.000, tre tomter vid Luntmakaregatan, 35, 37 och 47, upptagas till sammanlagt omkring 700.000. Så följer Saltmätaregatan 12, värd nära 1/4 miljon samt sist den stora tomten Sveavägen 51, taxerad till 1 1/4 miljon. Och därmed äro vi uppe ifråga om handelsfirmans tomter vid taxeringsbeloppet 2.721.000 kr. Adderas så detta till taxeringen på Bonnierkomplexet på Sveavägens andra sida, 2.800.000 kr., blir ju totalsumman åtskilligt över 5 1/2 miljoner.

I omedelbart grannskap till den nyssnämnda Bonniertomten Sveavägen 51 sträcker sig den forna Åhlen & Åkerlundska firmans huskomplex Sveavägen 53. Och då detta är taxerat till närmare halvannan miljon samt numera som bekant också tillhör Bonnierna, växer den nyss anförda taxeringssiffran 5 1/2 miljoner till närmare 7 miljoner.

Sedan följer också den långa raden av Bonniernas privatpalats:

K. O. Bonnier residerar alltjämt i sitt gamla Djurgårdshem, med det egendomliga namnet "Kruthuset". Detta är taxerat till 370.000, och för det numera likaledes förvärvade s. k. Franska Värdshuset - där yngste sonen Kaj residerar - anges taxeringsbeloppet till 210.000; alltså för dessa K. O. Bonniers två Djurgårdstomter tillsammans nära 600.000 kr. Därtill kommer så det gamla patricierhuset Skeppsbron 10, som av okänd anledning också hamnat i Bonnierska hän-

(168)

der. Taxeringsvärdet är 350.000, och dessa tre K. O. Bonniers privathus skulle således representera ett värde av cirka 900.000 kr.

Sonen Tor bor i regeln på det nyssnämnda Bisslinge herresäte i Eds socken, men äger dessutom ett till 225.000 taxerat hus vid Nordenskiöldsgatan, där han hyst in sin äldste son Albert II, vilken redan är familjefar och framstående tjänsteman inom huset - kanske en kronprins? Direktör Åke till sist residerar i Diplomatstaden, vid Nobelgatan, och hans chateau upptages till 390.000 kr.

De yngre Bonniernas fasta egendom, frånsett Bisslinge gård, representerar sålunda ett belopp på något över 800.000, medan faderns som sagt är taxerat till ungefär 900.000. Summa alltså 1.700.000 vilket tillsammans med bokförlagets och handelsfirmans komplexer samt den f. d. Åhlen & Åkerlundska tomten bringar upp totalsumman till inemot nio miljoner kronor ensamt här i huvudstaden.

Om vi sedan skulle övergå till de många olika företagen, som numera representera det Bonnierska storgeschäftet, gör mångfalden av dessa bolag eller handelsfirmor det svårt att komma till några ens närmelsevis säkra beräkningar rörande resp. omsättnings-siffror, utdelningar o. s. v. Delvis stå de olika företagen varandra så nära. att det år svårt att göra någon åtskillnad mellan dem. Lägsta totalsumman för de kapital, som representeras av Bonnier-företagen, torde emellertid kunna beräknas till ett 35-40-tal miljoner kronor.

Att använda Hirschel-familjens egna deklarations-siffror som ledtråd, när det gäller att göra en uppskattning av vederbörandes inkomster är ganska vanskligt,

(169)

det behöver inte särskilt framhållas, men vi återge ändå dessa deklarationsbelopp, dock i runda tal samt angivande ungefär medelsiffrorna från de hittills gångna åren av 1930-talet.

För själve patriarken K. O. Bonnier torde årsinkomsterna kunna beräknas till mellan 1/2 miljon och 600.000 kronor. Nästan alldeles samma siffra synes framgå för äldste sonen Tor, herre till Bisslinge. Enbart för fadern och äldste sonen äro vi alltså uppe i en sammanlagd årsinkomst på en miljon och ett eller ett par hundra tusen. Inte mycket sämre är Åke B., f. d. herre till Pelman-skojerierna och Nu-chefredaktör, vars årsinkomst synes belöpa sig till ungefär en halv miljon. Anspråkslösare, som sig bör, är familjens Benjamin inom firman, ökenscheiken Kaj, som lyckats göra sig bara inemot 300.000 om året; hans huvudsakligaste arbete är också att figurera inför allmänheten och i tidningarna med sitt ansikte - det enda Hirschel-ansikte under 100 år, som haft gångbart värde. Brorsonen Albert d:r, Tor Bonniers son, har ännu ej lyckats komma upp till mer än mellan fattiga 30 och 40 tusen kronor, men så har han ännu inte kommit med något mer än att spela bolsjevik och Sandhamns-charmör.

För fullständighetens skull kan ju också erinras om, att den tredje av bröderna ifråga om ålder, Gert, alldeles saknas inom "handelsfirman". Han har i geschäftets ställe - eller kanske i geschäftets intresse - placerats på den lärda banan och tack vare Moses' pengar skaffats en professur i ärftlighetslära vid Stockholms Högskola. Hans årsinkomster stanna också vid ett så blygsamt belopp som bara 60.000, men hans syssla - nämligen att tillsammans med professor Katz

(170)

m. fl. lära svenska folket vetenskaplig rashygien - anses så värdefull för det Bonnierska huset, att han lär få litet extra fickpengar av Moses-förlaget, som kompensation för uppoffringen att avstå från geschäfts-yrket.

Allt som allt skattar emellertid, såsom av anförda uppgifter framgår, familjen Hirschel inalles för samlad årsinkomst på inemot två miljoner. När man tänker på unge Alberts fickpengar 1835, åtta skilling banco, måste man ju medge, att det är bra marscherat av en klädesmånglare frun Klareboderne i Köpenhamn.

Såväl en enstaka person som en familj eller familje-firma med mosaisk sammanhållning och med två miljoner i nettovinst om året kan därmed göra mycket nytta och skada. Man kan vara övertygad om, att talet om, att det kommer en räkenskapens dag, inte är gripet ur luften.

Den kommer, denna räkenskapens dag!


 


INNEHÅLL.

 

 Index

1. Ett 100-årsjubileum

2. Från 66 riksdaler till 40 miljoner

3. Hur ghettojuden Hirschel stal franska familje-namnet Bonnier

4. Varför Bonnier ej fick bli svensk medborgare

5. Hur Hirschel blev Moses Smith

6. Moses Smiths ogenerade affärsmetoder

7. Moses slår ihjäl sina konkurrenter

8. Moses bjuder Pelle Snusk-honorar

9. Hur man skapar litterära storheter

10. "Jag skall bli Sveriges Hegel!"

11. Den gamle lumpjuden som litteraturbedömare

12. "Ad Helvede til med disse svenske Digteres uforskammede Fornærmelser, hvis bare vi tjener mange Penge..."

13. Moses blir skrämd och gömmer sig bakom busken

14. Svenskarna protestera mot Mosesmetoderna

15. Bokschackrarens debut som tidningsägare

16. Herodes och Pilatus bliva vänner

17. Moses & Wallenberg contra Kreuger

18. Moses klappar på högfinansens port

19. Bonnierska Pressbyrån

20. "Låt Jerusalem brinna!"

21. Svarta Handen från Sveavägen

22. Bonniersk Epa-litteratur - och författare som sprängts

23. Svenska bokmarknadens största bluff- och svindelaffär

24. Mecenatskap och Waluta-Schweinerei

25. Död åt konkurrenterna!

26. Hämnaren Hirschel

27. Bonnier-deklarationer

28. Moses Junior

29. Bonnierska pristävlingsbedrägerier

30. Kristna fronten


No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME