Moses Smith

Martin Brandt

 
28

 

Kap. XXVIII.

 

MOSES JUNIOR.

 

När det gäller att bilda sig en uppfattning av den numera och för den närmaste framtiden aktiva Bonnierfronten, har man, förutom den gamle Karl Otto Bonnier, som redan är ett gott stycke på väg på sitt åttonde decennium, företrädesvis att räkna med de tre av sönerna, som inträtt i husets styrelse. Liksom för hundra år sedan är det alltså även nu fråga om en

(171)

brödratrio; då voro de Adolf, Albert och David Felix, nu äro de Tor, Åke och Kaj.

Idel nordiska namn, som man ser, inom den nuvarande generationen, namn vilkas klang omöjligen kunna väcka idéassociationer om något samband med eller någon härstamning från Abraham, Isak och Jakob. Herrarna ifråga ha emellertid, fast de tillhöra familjens tredje generation här i landet, icke en svensk blodsdroppe i ådrorna. Modern hette Josephson, farmodern Rubenson och farfaderns mor Elkan, sålunda judiska namn hela vägen. Av de nutida bröderna Bonnier, har åtminstone en, Åke B., äktat en tvättäkta, hundraprocentig ras- och trosförvant, fast från U. S. A. Åke B., som är född den 4 aug. 1886, gifte sig nämligen 1911 med Eva Bachner, född den 23 mars 1894 av Joseph B. och Lee Goldbaum, Gloversville, U. S. A., i vilket äktenskap de ha en son Gerard, född 1917.

Den äldste brodern synes däremot vara mera polygamiskt lagd. Albert j:r, Tor Bonniers äldste son, är också en tämligen tvättäkta hebré, född som han är i faderns första äktenskap med en dotter till skådespelaren och Hamlet-entreprenören August Lindberg, som trots sitt svenska namn inte torde ha varit så värst mycket utspädd med svenskt eller icke-judiskt blod. På grund av sin relativa ungdom har emellertid denne Albert Bonnier ännu ingenting att säga till om inom huset; han uppges vara tillförordnad teknisk chef inom f. d. Åkerlundska kolorerade bihanget, tills vidare. Men mänskligt att döma torde han en gång komma att bli en av de ledande männen i den fjärde generationen. Något liknande vågar man däremot knappast förutspå beträffande sönerna i ett andra äkten-

(172)

skap, som Tor Bonnier år 1928 ingick med fru - numera "succèsförfattarinnan" - Tora Nordström, född den 1 nov. 1895 i Strängnäs, och dotter till lektor Thor N., och vilkas namn är Simon Torben Felix, född 1929, och Otto Karl Adam, född 1934. Det första äktenskapet vill tydligen Tor Bonnier en gång för alla ha begravt i glömskans hav, eftersom han låtit omsorgsfullt utplåna alla spår därav i matriklarna, men av sin broder, professorn i ärftlighetslära och chef för Institutet för husdjursförädling torde han, om han så önskar, kunna få svart på vitt på, att han har mera glädje att vänta av avkomman i det första äktenskapet, som förefaller att ha varit långt mera renrasigt än det senare.

Tor Bonnier är född den 3 jan.1883 och yngste brodern Kaj den 16 mars 1901. Den senare gifte sig 1923 med Ulla Wetterlind, dotter av grosshandl. Joseph W. och Fredrique Ericsson, men det svensktklingande föräldranamnet behöver ingalunda innebära, att makan inte kan vara av en rätt oblandat judisk härkomst, till och med både fadern och modern, ty så ogenerade äro barnen av Juda stam numera på svensk botten. Om de tre bröderna Bonnier heter det i den ovannämnda Kreugerbokens uttalande om Bonnier-familjerna bl. a.:

"Efter Karl Otto har en ny generation av familjen växt fram i Sverige, ja, två, tre nya generationer. Och de ha utgrenat den Hirschelska mentaliteten åt skilda håll. Karl Otto ville ju vara 1880- och 90-talsidéernas banérförare i Sverige, men sönerna omspänna ett betydligt vidare fält. Den äldste är rättrogen konservativ och kan rycka i trådarna bakom kulisserna till yttersta högern, med anspråk på att kunna, om så

(173)

kniper, dirigera "den nationella samlingens" stridsfront. Bror Åke åter håller sig mera så där mitt emellan, håller sig på god fot med frisinnade och liberaler, i pressen, politiken, litteraturen. Medan de tredje brodern till sist intet har emot att snobba som rent av ett stycke av en kommunist, bevakande "den ultraradikala kulturfronten", god vän med Madame Kollontay och USSR. Denna generation har rakat av sig skägget, som prydde far och farfar, onklar och grandonklar, men samma gamla fina affärsnäsa pryder dem som prydde de äldre generationerna."

Två av dessa yngre bröder ha, som vi redan nämnt, tillbragt några år på andra sidan Atlanten, där de sökt tjäna pengar bland Amerika-svenskarna, dock näppeligen med några mera glänsande resultat. Däremot torde de ha lyckats inleda en del rent ekonomiska, finansiella förbindelser mellan det svenska huset å ena sidan och å andra sidan jude- eller yankeehus, förbindelser, som sammanhänga med firmans utveckling från ett vanligt bokförlag till ett internationellt jobberi-, börs- och spekulationsföretag. Det har ej heller saknats antydningar om, att på den vägen det svenska huset haft omtänksamheten att på olika sätt deponera delar av den Bonnierska rikedomen på andra sidan Atlanten. De försänkningar, med helt visst ej oansenliga depositioner och värdeplaceringar, som före, under och de närmaste åren efter världskriget gjordes av Moses i Tyskland, som ju varit familjens närmaste hemland före den skandinaviska Norden, dessa försänkningar och placeringar tillhöra numera det förflutna, och man må väl för Moses skull hoppas, att han i tid räddade dem, innan Hitler ödelade det tyska Kanaan. Det är numera Frankrike, England och U. S.

(174)

A., som kunna locka Moses till placeringsspekulationer, och det har ej saknats antydningar, som satt Bonniernamnet i förbindelse med bl. a. den från Sverige undan sina fordringsägare utvandrade, då "medellöse", svenske juden Aschberg, omedelbart därpå rik fransk slottsherre, konstmecenat m. m. Vi betvivla dock, att detta rykte har någon grund i verkligheten, inte så mycket med hänsyn till den Bonnierska högfärden, som på sin tid gjorde, att Bonnierna alltid såg ned på den mindre välansedde Aschberg, utan mer med hänsyn till den Bonnierska slugheten, som nog aktar sig för att på något sätt anförtro sig åt en sådan herre som Olof Aschberg - åtminstone inte några sparkapital! Hirschel-herrarnas håg står mera till U. S. A. än till Frankrike numera - vem vet väl i våra dagar vad som kan hända i Frankrike?

Alla tre bröderna Hirschel äro naturligtvis styrelse-ledamöter såväl i Pressbyrån som i f. d. Åkerlunds-förlaget, där bror Åke sitter som verkställande direktör med madame Ehlin som första press-ragata och hushållerska, m. m. Åtminstone två av bröderna äro också styrelsemedlemmar i Dagens Nyheters bolag. Att alla tre bröderna också äro delägare i såväl själva bok-förlaget som i handelsfirman Albert Bonnier, följer naturligtvis av sig självt.


 


INNEHÅLL.

 

 Index

1. Ett 100-årsjubileum

2. Från 66 riksdaler till 40 miljoner

3. Hur ghettojuden Hirschel stal franska familje-namnet Bonnier

4. Varför Bonnier ej fick bli svensk medborgare

5. Hur Hirschel blev Moses Smith

6. Moses Smiths ogenerade affärsmetoder

7. Moses slår ihjäl sina konkurrenter

8. Moses bjuder Pelle Snusk-honorar

9. Hur man skapar litterära storheter

10. "Jag skall bli Sveriges Hegel!"

11. Den gamle lumpjuden som litteraturbedömare

12. "Ad Helvede til med disse svenske Digteres uforskammede Fornærmelser, hvis bare vi tjener mange Penge..."

13. Moses blir skrämd och gömmer sig bakom busken

14. Svenskarna protestera mot Mosesmetoderna

15. Bokschackrarens debut som tidningsägare

16. Herodes och Pilatus bliva vänner

17. Moses & Wallenberg contra Kreuger

18. Moses klappar på högfinansens port

19. Bonnierska Pressbyrån

20. "Låt Jerusalem brinna!"

21. Svarta Handen från Sveavägen

22. Bonniersk Epa-litteratur - och författare som sprängts

23. Svenska bokmarknadens största bluff- och svindelaffär

24. Mecenatskap och Waluta-Schweinerei

25. Död åt konkurrenterna!

26. Hämnaren Hirschel

27. Bonnier-deklarationer

28. Moses Junior

29. Bonnierska pristävlingsbedrägerier

30. Kristna fronten


No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME