HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

21

JKs BESLUT
OM RADIO ISLAM 1988-03-30

 

Angående ifrågasatt yttrarandefrihetsbrott i närradioprogram

Ett närradioprogram som har sänts över Stockholm av Svensk-Arabislamiska förbundet den 3 oktober 1987 mellan klockan 11.00 och 12.00 har anmälts hit för granskning. Anmälaren har påstått att den som är ansvarig för programmet har gjort sig skyldig till yttrandfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Med anledning av anmälan uppdrog jag genom beslut den 10 februari 1988 åt överåklagaren vid åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt att inleda förundersökning mot ansvarige programutgivaren Ahmed Rami, Stockholm, såsom misstänkt för det anmälda brottet. Förundersökningen är numera genomförd och protokoll från denna har överlämnats till mig. Efter att ha tagit del av innehållet i förundersökningen gör jag följande bedömning.

Programmet, varav en utskrift fogas som bilaga till detta beslut, innefattar främst en sammanställning av bibelcitat samt kommentarer till dessa. Citaten används, såsom jag har uppfattat programmet, på ett sådant sätt att lyssnaren skall inges föreställningen att den till biblisk tid hänförliga karakteristik av den judiska folkgruppen som kommer till uttryck i bibelcitaten är giltig även i fråga om nutidens judar. Härigenom uttrycks i programmet missaktning för folkgruppen judar.

Såvitt Rami kan uppfattas förnekar denne att syftet med programmet har varit att uttrycka missaktning för judar såsom folkgrupp. Rami anser i stället att programmet skall ses som ett ställningstagande mot staten Israel och ett fördömande av dess ideologi, sionismen. Utgångspunkten har därvid enligt Rami varit att genom tolkning av Bibeln dra paralleller mellan den förkristna judiska statsbildningen och den nuvarande staten Israel.

139

Det är viktigt att i vårt land skall kunna föras en öppen och obunden debatt om olika samhällsförhållanden här och i andra länder. Kritik skall kunna uttalas om förhållandena i en viss stat och den politik som förs där.

Enligt min mening är det även med beaktande av det sist sagda inte godtagbart från yttrandefrihetsrättslig synpunkt att utforma ett närradioprogram på det sätt som har skett i detta fall. Jag vill inte förneka att syftet med programmet kan ha varit det av Rami uppgivna. Detta kommer dock inte till uttryck i den framställning som görs. En viss diskussion rörande förhållandena i Israel förekommer visserligen i programmet. Programmet betraktat såsom en helhet domineras emellertid av nedsättande omdömen om den judiska folkgruppen. I programmet tillskrivs medlemmar av denna folkgrupp karaktärsegenskaper som uttrycker missaktning för dem. Detta förfaringssätt faller inom straffbudet hets mot folkgrupp även om ett övergripande syfte med programmet må ha varit att driva en åsikt i en aktuell samhällsfråga.

Med hänvisning till det anförda har jag kommit till den uppfattningen att det föreligger laga grund för att väcka åtal mot Rami för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Det ankommer emellertid på mig att även göra en prövning av om det är från allmän synpunkt lämpligt att åtal väcks. Vid denna prövning har jag bland annat att söka bilda mig en uppfattning om verkningarna av ett rättegångsförfarande i saken. I denna fråga vill jag anföra följande.

Urvalet av de bibelcitat som har använts i närradioprogrammet är tendensiöst. Citaten skapar, lösryckta ur sitt sammanhang och utan historiskt perspektiv, enligt min mening en skev bild av judendomen och av den judiska folkgruppen. Bibelcitaten är i och för sig i stort sett riktigt återgivna men olika uppfattningar kan framföras om citatens innebörd och deras betydelse för nutida förhållanden. Det föreligger därför en uppenbar risk för att ett åtal för hets mot folkgrupp kommer att mynna ut i en debatt

140

inför domstolen om Bibelns innebörd och rätta tolkning. Härigenom kan komma att fördöljas vad saken verkligen gäller, nämligen att en grupp människor i samhället genom programmet har blivit utsatta för andras missaktning. Redan med hänsyn härtill kan man hysa tvekan huruvida ett åtal verkligen bör komma till stånd.

Det är viktigt att ta hänsyn till att det förekommer en intensiv, seriös debatt i massmedierna och i andra offentliga sammanhang rörande förhållandena i Israel som otvivelaktigt tjänar som motvikt till meningsyttringar av det slag som programmet representerar. Det har också sin betydelse att det inte kan uteslutas att domstol kommer att anse att det brott som har blivit begånget genom programmet är att anse som ringa och därför inte föranleder annan påföljd än böter.

Vid ett övervägande av samtliga omständigheter har jag kommit fram till den uppfattningen att åtal inte skall väckas mot Rami i detta fall.

Ärendet är härmed avslutat.

Hans Stark

Harald Dryselius

  Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.