HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

35

SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDE HOS KRISTNA

 

Det ligger i sionismens intresse att härska genom andras söndring: att genom ett inpiskat kollektivt skuldmedvetande hos andra folk för begångna oförrätter eller försummelser mot judarna angripa själva livsnerven och tågan hos andra folk: att de skall känna avsky för sin egen historia, förlora all självaktning och därmed bli så förvirrade och försvagade att de kan manipuleras och styras av sionisterna. Detta är inte något påfund från "Sions Vises Protokoll", som Expressens sionistiska propagandaskribenter typ Per Ahlmark eller Jackie Jakubowski med alltid samma uppsyn av fasa kommer dragande med.

Detta överensstämmer helt med deras sionistiska bibel, deras Torah:

"Herren, din Gud, skall giva dem i ditt våld och sända stor förvirring bland dem, till dess att de förgöras. Och han skall giva deras konungar i sin hand, och du skall utrota till och med deras namn, så att de icke mer finnas under himmelen. Ingen skall kunna stå dig emot, till dess du har förgjort dem."

(5 Mos. 7:23-24)

 17. Radio Islam vill erinra om att alla sionistledare har åberopat sin sionistiska stat i Palestina på bibliska anspråk, att deras gud skall ha lovat dem detta land.

 Den store sionistledaren Chaim Weizmann, som sedan blev Israels förste statspresident, säger i sina memoarer att den sionistiska rörelsen hade sitt bibliska valspråk från Psaltaren 137:5:

"Om jag förgäter dig Jerusalem, så förgäte min högra hand sin tjänst"

(C. Weizmann: Ett liv i kamp för Israel, Sthlm 1951, s 124)

179

Tre verser senare i Psaltaren 137, nämligen i vers 9 heter det:

"Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan."

Det spelar ingen roll om sionistledarna är vänster eller höger, tillhör arbetarpartiet eller Likud, de är ändå blint övertygade om att deras gud har gett dem rätt att erövra palestiniernas land.

 Golda Meir sade den 15 oktober 1971 i den franska tidningen Le Monde:

"Detta land existerar som ett resultat av ett löfte givet av Gud själv. Det skulle vara löjligt att be om erkännande av dess legitimitet."

 

SIONISMENS LÖFTE FRÅN GUD - LEGITIMERAR SIONISTISKA ÖVERGREPP OCH ISRAELS EXPANSION

 När Menachem Begin, Israels premiärminister under den sionistiska invasionen av Libanon sommaren 1982, mottog Nobels fredspris (!) i Oslo hösten 1978, sade han: "Detta land (dvs Palestina)har lovats oss av Gud och vi har rätt till det." (Davar 12/12 -78). Och den sionistiske härföraren och politikern Moshe Dayan, starkt glorifierad som ett slags hjälte à la kung David i Israel, sade i augusti 1967: "Om man har bibelns bok och bibelns folk, då har man ju också bibelns land - domarnas och patriarkernas i Jerusalem, Hebron, Jeriko och runt där omkring som naturligtvis är vårt." (Jerusalem Post 10/i -67).

I den påkostade sionistiska kvartalstidskriften Menorah, utgiven av Förenade Israelinsamlingen i Stockholm, publiceras i nr 4, 1985 en artikel med rubriken "Israels sanna rätt till sitt land", där författaren, en viss Lubavitcher Rebben skriver följande, som går helt i stil med ovannämnda sionistledaren bibliska sionism:

 

"Vad som först och främst krävs för att ge

180

sann klang i våra argument är att de människor som representerar Israels anspråk klart och tydligt uttalar att Israels folk inte existerar tack vare icke-judarnas välvillighet, utan tack vare världens Skapare, som valt ut oss och skilt oss från alla andra folk.

  För icke-juden står det klart att varje jude ingått förbund med G-d (dvs Gud eller JHV, gemenligen kallad Jahve eller Jehova), såsom det berättas i vår muntliga lära (Midrash Devarim Rabba)... Den som vill veta det sanna judiska argumentet behöver bara öppna Första Mosebok 15:18, där det står (efter det att Abraham rest genom landet på G-ds befallning): "På den dagen slöt G-d förbund med Abraham och sade: Till din säd har Jag givit detta land...".

 Som vanligt när sionister är i farten är det angivna bibelcitetet stympat - fortsättningen lyder (och är återgivet i Knesset, Israels parlament):

"... från Egyptens flod (dvs Nilen) ända till den stora floden Frat."

Den sionistiska staten Israel, som ju aldrig fixerat sina landgränser, håller enligt detta heliga bibelord på att Israel skall omfatta hela Sinaihalvön, hela Jordanien, en bra bit av Saudiarabien, hela Libanon och hela Syrien och en bra bit även av Irak fram till Eufrat - och detta utöver det Palestina som man redan rövat till sig!

 Den sionistiska expansionen på allt fler folks bekostnad skall uppenbarligen fortgå. Sionisterna räknar med att kunna mobilisera sitt folk för nya härnadståg: "deras styrka är som vildoxars... ett folk som står upp liksom en lejoninna, ett folk som reser sig

181

likasom ett lejon. Det lägger sig ej ned förrän det har ätit rov och druckit blod av slagna män" (4 Mos. 23: 22,24).

Eller kanske skall man lyssna till deras profet Mika som utropar: "Hedningarna (icke-judar) skola komma på skam med all sin makt... De skola slicka stoftet såsom ormar; lika maskar som kräla på jorden skola de med bävan övergiva sina borgar och städer. Med förskräckelse skola de söka Herren, vår Gud: ja, för dig skola de frukta." (Mika 7: 16-17).

Eller skall vi tro på "Sions kommande härlighet" hos deras profet Jesaja: "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras." (Jes. 60:12).

Eller skall vi tro på deras profet Sefanja att deras gud skall ödelägga hela världen, varefter alla folk slaviskt skall tillbedja honom: "Ty mitt domslut är, säger Herren: jag skall församla alla folk och hämta tillhopa konungariken, för att utgjuta över dem min ogunst, all min vredes glöd: ty av min nitälskande eld skall hela jorden förtäras. Se, då skall jag giva åt folken nya, renade läppar, så att de allesamman åkalla Herrens namn och endräktigt tjäna honom." (Sef. 3: 8-9).

Eller skall vi mera tro på de förbannelser som skall drabba de arma judarna själva i deras heliga Torah: "Ock det skall ske, att likasom Herren förut fröjdade sig över eder, när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall Herren nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör eder. Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning." (5 Mos. 28:63).

 

BITER HUMANITÄRA OCH RATIONELLA ARGUMENT PÅ BIBELFANATISKA SIONISTER?

 18. Radio Islam frågar: - Hur kan förnuftiga svenska politiska ledare - liksom

182

politiska ledare i andra västliga demokratier som säger sig respektera rationella argument - vänta sig att de fördrivna och förtryckta palestinierna skall kunna uppnå några rättvisa resultat i förhandlingar med sionismens ledare, som helt försvurit sig åt en barbarisk gammal stamreligion med en helig bok, där det står att dessa sionister är ett utvalt folk, som genom ett kontrakt fått löfte av sin gud om att med våld erövra andra folks land? Måste inte en upplyst opinion i Sverige och övriga västvärlden med skärpa vända sig mot sionisternas bibliska anspråk som fullständigt löjeväckande, hårresande egenmäktigt och fullkomligt irrelevant i vår tid, som för länge sedan lämnat bakom sig en vilt barbarisk forntid?

 19. Radio Islam föraktar inte judar vare sig enskilt eller kollektivt. Vi respekterar dem som våra medmänniskor, och vi hyser en särskild medkänsla med dem, ty det tragiska är att just judarna är de främsta offren för sionismen med dess frenetiska propaganda och gränslösa maktsträvanden som i historien och i denna dag framkallat denna antisemitism, denna misstro som kulminerar i förakt och hat till judarna för deras arrogans att anse sig vara förmer än andra folk, ett utvalt folk, ett herrefolk, Guds egendomsfolk, som civiliserade s k assimilerade judar för länge sedan övergivit men som sionisterna väckt till liv. Förstår man inte att sionismen är oerhört provocerande med allt detta delirerande prat om Guds löfte till det utvalda folket?

 Gud har inte utvalt något visst folk framför andra, han - eller hon - är alla människors Gud; jude, grek, turk, arab, svensk eller vad vi må vara. Vill ett folk tillbe en särskild gud må så vara, men det får inte och kan inte

183

gå ut över andra folk utan vara en rent intern angelägenhet i bönehus, inte i världspolitiken med godtycklig rätt att erövra ett annat folks land och för- trycka det!
 

Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.