HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

 

63 

RASISMEN
HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

  

I den sionistiska propagandan sägs det ständigt att antisionister, alltså de som kritiserar sionismen och ifrågasätter den sionistiska staten Israel med dess förtryck och ockupation av palestinierna, är "rasister" och "antisemiter" på samma sätt som nazisterna. I själva verket förhåller det sig tvärtom: det är sionisterna som är rasister och det är sionisterna som samarbetade med det nazistiska Tyskland. Flertalet människor känner inte till den sanna historien utan tror på sionistpropagandans förfalskning av historien. Och beklagligtvis är det så som alla propagandister vet: om en lögn upprepas tillräckligt ofta och aldrig blir offentligt motsagd, så tror flertalet människor att lögnen är sanning. 

Vi bör nämna, att de källor vi hänvisar till genomgående är sionistiska och - beträffande sionisternas samverkan med nazisterna - delvis nazistiska. Det är alltså inte fråga om någon falsk hetspropaganda mot sionismen av dess fiender. Det är sionisterna själva som avslöjar sin rasism och sin periodiska samverkan med nazisterna. 

Theodor Herzl, sionismens grundare, var inte någon motståndare till antisemitismen, i varje fall inte någon aktiv motståndare. Han betraktade antisemitismen som något oundvikligt och obotligt. I sina dagboksanteckningar säger han: "Jag förstår antisemitismen. Vi judar har som främlingar i olika nationer själva ådragit oss detta. I själva verket är antisemitismen en följd av den judiska emancipationen ... Antisemitismen kommer emellertid inte att skada judarna, jag anser att antisemitismen är en nyttig rörelse för den judiska karaktärsfostran" (Tagebucher, Berlin 1922). 

Den tidigaste politiske sionisten var faktiskt inte Theodor Herzl utan Moses Hess, en äldre vän till den unge Karl Marx. "Genom Moses Hess grundades den judiska nationalidén på begreppet ras", framhåller Edmund Silberner, professor vid hebreiska universitetet i Jerusalem, i sin bok Socialists and the Jewish Question (Princeton University, 1969). Att Hess verkligen var den förste sionisten fastslås även av 

248 

Chaim Weizmann i dennes självbiografi (Ett liv i kamp för Israel, Stockholm 1951, s. 60). 

I sin bok Rom und Jerusalem, som utkom 1862, förklarar Moses Hess ordagrant: 

"Hela historien har hittills handlat om en ras- och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två mot varandra konfronterande raser: arier och semiter." 

Detta är exakt samma historiesyn som nazisterna långt senare skulle framföra, inspirerade av fransmannen Arthur de Gobineaus digra verk om rasernas olikhet och den förtyskade engelsmannen Houston Stewart Chamberlains bok "Nittonde århundradets huvudlinjer". 

Moses Hess framhöll dock, att "erkännandet av olika raser inte får leda till något över- och underordnande. En harmonisk samverkan mellan olika folk kan endast uppnås, när varje folk frigör sig från främmande herradöme. Nationell självständighet är en förutsättning för varje politiskt och socialt framsteg." 

Moses Hess myntade först begreppet nationalsocialism, gemenligen förkortat till nazism, som han avsågo för den judiska nationalismen - och detta alltså redan år 1862. Sambanden mellan sionismen och den tyska nazismen fanns alltså redan från begynnelsen och skulle sedan både ideologiskt och politiskt utvecklas alltmer. 

Theodor Herzls efterträdare som ordförande för Världssionistiska Organisationen blev den kände författaren Max Nordau. Trots att han var gift med en kristen kvinna av icke-judisk härkomst och lät döpa sina barn, var Max Nordau en utpräglat judisk eller sionistisk rasist. Den 21 december 1903 yttrade han i Edouard Drumonts militanta antisemitiska tidning La Libre Parole (Det fria ordet) i Paris följande: 

"Sionismen är inte en fråga om religion utan uteslutande 

249 

en fråga om ras, och det finns ingen som jag är mer överens om i detta avseende än Monsieur Drumont:" (Desmond Stewart: Theodor Herzl, s. 322). 

Sionisterna - till skillnad från flertalet emanciperade judar -accepterade rasismens grunduppfattning att judarna är ett folk för sig i främmande länder bland främmande folk med vilka de inte kan assimilera sig. Judarnas enda hemortsrätt är i deras fäders land, Palestina. Därvidlag var sionisterna helt överens med antisemiterna. Sionisterna var också överens med antisemiterna om att blandäktenskap är av ondo, inte av religiösa eller kulturella skäl utan därför att det egna blodet, den egna rasen måste hållas ren, varvid de kunde åberopa sig på Torah, Femte Moseboken, 7 kapitlet, verserna 3-4, och på lagstiftarna Esra och Nehemja i Gamla Testamentet. Den av många judar lovprisade filosofen Martin Buber, av många ansedd som vårt århundrades mest framstående judiske tänkare, skriver i sin bok Drei Reden uber das Judentum, som utkom år 1911: 

"Det är blodet som juden känner som ett arv från årtusenden och som gör honom odödlig. Denna insikt om att det är blodet som skapar den närande kraften hos varje enskild är det väsentliga: att de djupaste lagarna för vårt vara bestäms av blodet, att vårt innersta tänkande och vår vilja bestäms av det ... Vem det vara må som ställs inför valet mellan miljöpåverkningar och blodets substans och kraftkälla väljer blodet, om han vill vara en verklig jude." (Martin Buber, On Judaism, s. 15-19) 

Denna Bubers blodsmystik företer frappanta överensstämmelser med nazisternas "Blut und Boden". 

För Buber var de sedan över ett årtusende i Europa bosatta judarna fortfarande asiater med hemortsrätt endast i Palestina. År 1911 skrev Martin Buber: 

"Judarna har drivits bort från sitt land och skingrats i västerns länder, men trots detta har de förblivit orientaler, judar och endast judar ... Man kan upptäcka detta också hos de mest assimilerade judar, bara man förstår att nå deras själar ... När juden en gång får kontakt med sin moders- 

250 

jord, kommer han ännu en gång att bli skapande." (Ibid. s. 75-77) 

Vad är väl detta om inte precis samma nationalistiska rasmystik som nazisterna använde mot judarna i deras antisemitiska propaganda: - Juden är och förblir jude, en obotlig främling bland oss tyskar, en fiende till oss som rotlös främling! 

Också i sin långt senare utgivna bok Kampf um Israel återkommer Buber till samma tema: "Sionism är bekännelse till något enastående, oförlikneligt och unikt: den judiska själens bestämmelse". 

Bubers mystiska sionism blev inte den folkligt rasistiska sionismen, som i stället kom att företrädas av Ignatz Zollschan från Österrike. Denne förkunnade följande: "Judarna är en nation av rent blod, av en högt utvecklad känsla för familjens renhet och av djupt rotade dygder, som kommer till uttryck i ojämförligt överlägsen intellektuell verksamhet. Förbudet mot blandäktenskap med mindervärdiga främmande folk skapade förutsättningarna för dessa moraliska värden och intellektuella prestationer som inte får gå förlorade genom beblandning med lågtstående raser. Om en ras som är så högt begåvad skulle få möjligheter att än en gång utveckla sin ursprungliga kraft, skulle ingen kunna jämföras med vad den skulle åstadkomma." (Jiidische Fragen/Jewish Questions, 1914, s. 17-18). 

Detta nationalrasistiska skrävel är som hämtat ur en vulgär-nazistisk pamflett från Tredje Rikets dagar! Om man i stället för judar läser "tyskar" och "germaner"! 

Vårt århundrades kanske främste naturvetenskapsman och den jude som alla judar är så stolta över, nämligen Albert Einstein, hemföll också åt rasistiska tankar. Så här sade Einstein i Solomon Goldmans bok Crisis and Decision (s. 116, 1938): 

"Nationer med olika raser tycks ha en instinkt att motverka 

251 

rasernas sammansmältning. Judarnas assimilering i europeiska nationer kan inte utplåna den bristande känsla av frändskap mellan judarna och deras värdfolk. Som en sista utväg är den instinktiva känslan av brist på frändskap en hänvisning till energins bevarande. Därför kan inte denna grundläggande brist på frändskap mellan judar och icke-judar utplånas genom aldrig så stora och välmenande påtryckningar." 

Den världsberömde nobelpristagaren Albert Einstein med sin epokgörande relativitetsteori lade alltså under Hitlertiden sin stora prestige i vågskålen för det rasistiska tänkesätt som de antisemitiska nazisterna vände just mot Einsteins stamfränder judarna. Det var också Albert Einstein som i ett antal brev till USAs president Franklin D. Roosevelt övertygade denne om att USA måste tillverka atombomber och därmed inledde kärnvapnens tidsålder, under vars hotfulla slagskugga hela vår värld lever i fasa. (Se t ex Max I. Dimont: Judarna, Gud och historien, Stockholm 1980, s. 305) 

En fanatisk rasist bland sionisterna som torde överträffa alla de andra sionisterna är Maurice Samuel, densamme som Chaim Weizmann framför ett särskilt varmt tack till vid utarbetandet av sin självbiografi Trial and Error, på svenska Ett liv i kamp för Israel. Denne Samuel, som på sin tid var en välkänd författare i USA, utgav 1927 boken 1, the Jew, där han med passionerad indignation fördömer en stad som han aldrig besökt utan endast ryktesvis hört talas om, nämligen staden Taos i New Mexico, dit konstnärer och författare från hela världen drogs på 20-talet: 

"På denna lilla plats", skriver Samuel, "finns representanter för alla raser, afrikanska negrer, amerikanska och kinesiska mongoler, semiter och arier i en enda röra och som beblandar sig med varandra. Varför framkallar hos mig denna halvt verkliga halvt overkliga bild en sådan vämjelse och avsky som något skamligt och dystert djuriskt? Det hela verkar som en hop sammangyttrade kräldjur som ynglar av sig i en slaskhink." 

Denna rasistiska tirad torde knappast kräva några kommentarer!  

Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.