-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOMEEtt liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami


ZIP

© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.Vad avslöjar
UD:s "hemliga" dokument
om
Ahmed Rami?


1) Brev från den svenska ambassadören i Marocko
till det svenska Utrikesdepastementet i Stockholm.

.."om Rami haft något att berätta.."KUNGL.

SVENSKA AMBASSADEN

RABAT

ST0CKH0LM

(Ank.21/9-1973, Avd.UP, Gr. 1, Mål Ym, R 68 K)

General Oufkirs adjutant i Sverige

(2 bil.)

Pol II ds Schori, LA, HP 1

Hbr Wachtmeister-Sjölin 73-09-25

1973-09-13

Utrikesrådet, Greve Wachtmeister

Broder,

Dagens "Le Matin" och "Maroc Soir" (båda regeringsorgan) innehålla närslutna ganska intressanta AFP-telegram från Stockholm angående en marockansk löjtnant, Ahmed Rami. Denne, som uppger sig ha varit general Oufkirs adjutnnt säges ha sökt politisk asyl i Sverige.

Jag är givetvis intresserad av att få veta, hur det går med denna ansökan, och av om Rami haft något att berätta utöver, vad som publicerats här.

Åke Sjölin

______________________________________________
Gatuadress: 6, rue d'Armagnac, Rabat, Marocko
Telefon: 710-81, 711-85310 41

Originalet
2) FRÅN UD:S HEMLIG ARKIV OM AHMED RAMI:

" Ambassadören hoppades på att
Rami skulle avlägsnas ur riket.
"UTRIKES

DEPARTEMENTET

Rättsavdelningen

1973-12-10

Ex. till

Kab. Sekr.

Polchefen

chefen Pol II

Larsson

Tornberg

Ur Kellberg, Mo

A f k t Bch Wiman, SIV, m hemst om medd då ärendet under A avgjorts.

A + noteväxling f k t

Amb . i Rabat, nr 111.

Amb . i Köpenhamn, nr 317

I tj: Kellberg

 
Förtrolig

Vissa svensk-marockanska ärenden

 

A. 1. Marockos ambassadör M. Abdelhadi Sbihi med Köpenhamn som stationeringsort, uppsökte mig idag.

Han tog upp ärendet om den marockanske medborgaren Ahmed Rami, som hade uttalat sig i TV i höstas om sin delaktighet i mordförsöket på kung Hassan II i augusti. Ambassaden i Köpenhmn hade i note till UD i Stockholm hemställt om uppgift om vederbörandes "statut", eftersom denne hade förklarat sig vara politisk flykting.

2. Efter att ha förhört mig hos byråchefen Wiman, SIV, meddelade jag ambassadören att den polisundersökning ("enquête" ), som alltid företogs- i utlänningsärenden, just var avslutad och att SIV ("Office de l'Immigration" ) inom en snar framtid skulle fatta beslut i ärendet. Jag underströk, att SIV fattade sina beslut helt självständigt och utan inblandning av regeringen.

3. Ambassadören förklarade att han givetvis fullt ut respekterade Sveriges suveräna rätt att besluta i angelägenheter av detta slag men det kunde inte undgås att ärendet generade förbindelserna och vid beslut i viss riktning skulle besvära dem än mer.

4. Det var helt klart att ambassadören hoppades på att Rami skulle avlägsnas ur riket. Han syntes emellertid inse att brottet var politiskt och att en eventuell utlämningsframställning sannolikt skulle stupa härpå. Min antydan om att samma hänsyn måste av oss tagas i avlägsningsärenden gjorde ej djupare intryck. Ej heller hade min hänvisning till den svenska välkända toleransen i hithörande frågor ("liberalisme traditionel") någon verkan utan föranledde honom enbart till en allt större verbal yvighet.

5. Avslutningsvis sade jag mig skola omgående underrätta ambassaden om SIV:s ställningstagande, då detta förelåg.

B. 1. Under samtalet bestämde han sig även över två artiklar i DN:

a) den ena av 13.11.73, vari - om jag förstod rätt - omnämndes att svensk polis (en inspektör Swärd) hade utverkat asyl för en marockan vid namn Ommar Arachid;

b) den andra om ett besök i Marocko av företrädare för Amnesty Internationals svenska sektion (bl.a. rådman L. Aspegren), vilken föranlett honom att rikta ett brev till A.I. via UD med note 17.11.73. Från A.I. hade han fått svar direkt i form av dess stadgar.

2.Ambassadören påkallade i intet av dessa fall någon åtgärd. Men han kunde, ehuru själv liberal i sina åsikter och, med förståelse för en fri press, ej annat finna än att "ces agissements allaient au-delà de ce qui fut admissible".

L. Kellberg

_______________________________
Gatuadress: Gustaf Adolfs torg 1
Postadress: Box 18121, 103 23 STOCKHOLM 16

Originalet
3) Marockos ambassadör:

"det gällde ju trots allt ett mordförsök på Marockos statschef"UTRIKESDEPARTEMENTET

Rättsavdelningen

PM , 1974-01-14 HP 1 Ym, R 191 Ym

bio C I Nr. 4 v

Ex. till

Kab.sekr.

Polchefen

Chefen Pol II

Kellberg

Danelius

Larsson

Tornberg

Ur L Kellberg, Mo, Nr4

A f k t RABAT i a t 3 U 10.1.74

"Utdrag ur 1/ prop 1973:90 ang. ny RF och RO, sid 392-398

2/ KU 1973:26, sid 71, bifogas."

I tj: Kellberg

Nr. 14

A f k t KÖPENHAMN i a t 10 U 10.1.74.

I tj: Kellberg FÖRTROLIG

Ahmed Rami

Marockos ambassadör Sbihi ringde mig från Köpenhamn i dag och uttryckte sitt stora bekymmer över meddelandet (UD:s note 10.1.74) om att Ahmed Rami hade fått uppehållstillstånd i Sverige. Ambassadören hade svårt att förstå beslutet - det gällde ju trots allt ett mordförsök på Marockos statschef - och det måste påverka förbindelserna mellan våra båda länder. Kunde det verkligen förhålla sig så att invandrarverket fattade sina beslut utan hänsyn till utrikespolitiska aspekter och utan eventuella direktiv från regeringen? Nu vore det fritt för äventyrare och brottslingar att resa till Sverige för att där erhålla skydd mot lagföring osv., osv.. Han skulle ha de Största svårigheter att förklara för Rabat de svenska myndigheternas hållning.

Jag försökte - liksom vid tidigare samtal - förklara det svenska systemet med självständiga ämbetsverk men ambassadören vädjade till mig :("il vous faut m'aider") "ni måste hjälpa mig" att åtminstone sända honom lagtexter m.m. som bevis på vad jag sagt, så att regeringen i Rabat om möjligt kunde övertygas. Jag förklarade för ambassadören att det ej - såvitt jag visste - fanns någon speciell lagtext eller författning, som i dag direkt utsade vad jag meddelat honom; den var snarare grundad på en långvarig konstitutionell praxis. Men jag lovade att söka tillställa honom skriftliga upplysningar till stöd för min utsaga.

Exkurs: I prop 1973:90 om förslaget till ny RF och RO finns det senaste och auktoritativa belägget för mitt påstående (se sid 392-398).

L. Kellberg

Originalet

4) De Kungliga beväpnade styrkorna

I Hans Majestäts namn...
(Översättning från arabiska)De Kungliga beväpnade styrkorna

- Rabat-

Nationella Försvarets Förvaltning

- Det militära Rättsväsendet

Mål nr 1837/9060

Befallning om att väcka åtal i svarandens frånvaro

 

I Hans Majestäts namn

Vi Mohamed Amin Senhaji, ordförande av den Permanenta militära Domstolen av de Kungliga beväpnade styrkoma i Rabat:

På grund av den pågående stämningen mot RAMI AHMED, son till Mubarak, f d löjtnant, och på grund av den militära undersökningsdomarens beslut, av den 23 april 1974, att stämma den ovan nämnde åtalad inför de permanenta kungliga styrkornas militärdomstol efter att han begått brottet: deltagande i förberedelsen och genomförande av sammansvärjningen riktad mot Hans Majestäts och medlemmar av den kungliga familjens liv och mot monarkiregimen för att istället upprätta en ny regim och ta makten. Dessutom har han begått två brott mot lagen gällande vapnen och explosiva ämnen samt desertering från armén i fredstid. Dessa brott och dess straff är stipulerade i straffrättens paragrafer: 129, 130,163,167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 och i paragraferna 1, 2, 3 av den kungliga lagen av den 2 september 1958 samt paragraf 143 av den militära straffrätten. .

Och p g a åtalsdossiern som den kungliga åklagaren hos den militära domstolen har inrättat mot den åtalade den,

P g a att det inte var möjligt att komma i kontakt med den ovannämnde åtalade, och på begäran av den kungliga åklagaren hos militärdomstolen.

Och med stöd av paragraf 127 av den militära straffrätten, befaller vi den ovan nämnde åtalade att inställa sig inför de kungliga beväpnade styrkomas permanenta militära domstol inom 10 dagar från denna dag, för att dömas för det ovannämnda åtalet. Om han inte hörsammar detta, kommer vi att förkrklara hans olydnad mot lagen och befaller att beröva honom hans medborgerliga rättigheter och konfiskera hans egendomar enligt frånvarosproceduren och förbjuda honom att plädera inför varje domstol under samma period och döma honom enligt lagen i sin frånvaro och utan närvaro av någon advokat.

Och vi förklarar att det är en skyldighet för varje person, att informera myndigheterna om var den åtalade befinner sig, och vi befaller att affischera denna vår befallning på dörren till den ovannämndes senaste kända bostad samt i det administrativa och lokala Rådhuset och i Militära Domstolens förhandlingssal och vi befaller att sända två kopior av denna order till den statliga inskrivnings administrationen gällande fastighetsbestämning i den åtalades sista bostadsort. Vi befaller att sända detta meddelande (enligt straffrättens paragraf 501) tre gånger inom en period av åtta dagar genom den kungliga marockanska radion och televisionen.

Skriven i Rabat: 20/9/74

Militära Domstolens ordförande, (stämpel med följandc text: "Ordförande. Den Permanenta Militära Domstolen av de Kungliga beväpnade styrkorna") (på stämpeln: handskriven namntäckning:Mohamed Amin Senhaji, ordföranden)

Arabiska originalet

Svenska originalöversättningen
Föreg. sida

Nästa sida

Index

ZIP
Index över boken
Ett liv för frihet


1 -
Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

25a-
UD:s "hemliga" dokument om Rami

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

37jk-
Justitiekanslern eller judekasnslen?

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!
Ahmed Rami´s biograhie in other languages:
French
Russian
Português
EngelskAhmed Ramis andra böcker:


Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


FAKTA
istället för
judisk
PROPAGANDA

Presenterad av Ahmed Rami


Principfrågan: Yttrandefrihet

Ska en historieskrivning "lagstiftas fram" till lagparagrafer eller forskas fram...?

Ett påstående som behöver polisens skydd kan man misstänka är en myt !

 • "De flesta av oss har helt enkelt accepterat en allmänt etablerad version av vad som hände under nazismen. En del sådana etablerade sanningar om historiska händelser har visat sig vara myter. Människor med inflytande, även intellektuella, har fått många att tro på grova historieförfalskningar. Varför kan då en endast måttligt historiekunnig person känna sig säker på att Förintelsen ägde rum? Det kunde ju röra sig om en myt. Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten, har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt." (Svante Nycander (Dagens Nyheters f.d. politiska chefredaktör) i DN av den 1992, sid 2:)


  Historia eller dogm ?!
 • "Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären."
  (Jan Hjärpe:professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet, under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam.)

  There is no business like Shoah- business !

  " Det skall bli ränta på skuldkänslor."
  ( Tikkanen i DN 87 12 21)
Har staten erövrats och ockuperats av en viss maffia ?
 • Ska staten vara neutral mellan olika intressegrupperna i samhället, eller ska den verka enbart för en viss grupp och för en viss "historieskrivning? Ska regeringen och Rosenbad syssla med historieskrivning och anställa EN oficiell "historiker" ("saningsdepartementet") och driva en statlig propagandisk hemsida om "levande historia" ? Har regeringen den konstitutionella befogenheten till detta?


 

Vad är rasism?

 • Rasism enligt gängse definition är föreställningen att en vis "ras" eller ett visst folk anses eller anser sig vara överlägsna andra "raser" eller folk och i kraft därav tar sig rätten eller anspråken att dels särskilja sig från dem, dels härska över dem. I judendomen möter vi denna rasism i tron på att judarna - eller Israels folk - är ett av Herren eller Gud utvalt folk, i Torah, judendomens lag och lära (2 Mos. 19:5), med rätt att särskilja sig från andra folk, fördriva och även förinta dem (5 Mos. 6:10-19, 7:1-3, 16-24; 20:10-17). Denna judendomens rasism har tillämpats av sionismen vid den judiska erövringen av Palestina och tillämpas av sionismen vid den judiska erövringen av Palestina och tillämpas alltfort gentemot palestinierna i den judiska staten Israel, vilket även öppet erkänts av prof Israel Shahak, grundaren av Förbundet for Mänskliga Rättigheter i Israel, bl a i dennes skrift "The Jewish religion and its attitude to non-Jews" (Khamsin). Det är emot denna judiska rasism som revisionisterna och Radio Islam protesterar. Nazismen besegrades under andra världskriget, är död sedan 50 år och utgör idag ingen politisk maktfaktor.
  Det är sionismen, dess Israel med över 200 atombomber, dess rasism och ockupationen av Palestina som utgör dagens verkliga "nynazism" och antisemitism!

Varför hyllar man, i det sionistiska etablissemanget och dess medier, Salman Rushdies åsikter och "yttrandefrihet" medan man föföljer Faurisson och Ahmed Rami och vägrar de yttrandefriheten?

 • Enligt den sionistiska oskrivna "lagen" så får det finnas oliktänkande och dissidenter, men inte när det gäller judendomen och dess Holocaust- propaganda. Förtal, angrepp och rasism mot Islam och muslimer kallas av sionisterna kritik och hyllas i yttrandefrihetens namn (om Faurisson hade ifrågasatt den muslimska historieskrivningen om kolonialismen skulle han ha fått priser och utmärkelser som Rushdie. Och tänk om Rushdie hade angripit sionismen och judendomen i sin bok!?), medan legitim politisk kritik mot sionismen och judendomen i Palestinafrågan kallas rasism och kriminaliseras.

Vad är antisemitism?

 • Enligt den nyutkomna Stora Svenska Ordboken är det rasistisk fientlighet mot semiter (dvs folk som talar ett semitiskt språk som t ex araber, palestinier och judar) enbart på grundval av att de har en viss etnisk bakgrund. Denna form - som alla andra former av rasism - är motbjudande och förkastlig. Sionismen (som ockuperar, diskriminerar araber och palestinier och tar ifrån dem deras mänskliga och nationella rättigheter och priviligierar judarna och ger dom vissa rättigheter enbart p g a att de är judar) detta är antisemitism och sionisterna är därför rasistiska antisemiter.

Vad är "hets mot folkgrupp"?

 • Det är en uppmaning till någon form av förföljelse mot en viss folkgrupp, som sionismen utgör mot palestinierna.

Varför dömdes Ahmed Rami till fängelse?

 • För att bl.a., i Radio Islam, ha citerat Karl Marx' år 1844 publicerade uppsats "Om Judefrågan" (där Marx, själv jude, kritiserar judendomen som Rushdie idag kritiserar Islam!) trots att tidskriften Judisk Krönika och Clarté tidigare publicerat samma citat; och för att ha citerat en svensk socialdemokrat, Arthur Engberg, som själv citerades av BBG Montgomery i sin bok "Närmare stormcentrum".

Vad är Radio Islams budskap?

 • Det är att verka mot den judiska ockupationen och för en demokratisk stat i Palestina där (som i Sverige) judar, kristna, ateister, och muslimer skall ha samma rättigheter och skyldigheter.

Vad är sionismens budskap?

 • Det är att skapa en judisk stat i palestiniernas land genom att ockupera, förtrycka, fördriva och förinta det palestinska folket.

Vad är skillnaden mellan Radio Islam och antisemiterna?

 • Radio Islam tycker att judarna är medborgare i de länder där de bor och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare. En svensk jude t ex är svensk och har ingen rätt till Palestina. Detta, medan antisemiterna och sionisterna är överens om att judarna är främmande (i förskingring) i de länder där de bor och att det bör flytta till Palestina.

Vad är skillnaden mellan judendomen och sionismen?

 • Judendomen är den judiska nationalismen förvandlad till "religion" (som om man förvandlar svenskheten till en religion, "svenskdom"). Sionismen är judendomens politiska verkställande rörelse. För palestinierna är skillnaden mellan judendomen och sionismen som skillnaden mellan snickaren och hans hammare: ingen sionism utan judedomen och inget Israel utan sionismen.

Var 2:a världskriget ett krig mellan det goda och det onda?

 • Nej! Det var ett krig mellan onda rasistiska imperialistiska makter. Hitler utförde i Europa vad de allierade utförde mot indianer, araber, afrikaner, japaner, asiater och som sionisterna planerade att utföra i Palesina!

Har sionisterna samarbetat med nazisterna under 2:a världskriget?

 • Den judiska terrororganisationen Irgun Zwai Leumi erbjöd 1941 nazisterna ett vapenbrödraskap p g a gemensamma ideologiska och politiska band och intressen. Två ledare inom denna terrorgrupp blev senare Israels premiärministrar: Menachem Begin och Yitzhak Shamir! Deta samarbete fortsätter idag mellan Israel och Sydafrika.
  Beträffande gravskändningarna i Stockholm kan man exempelvis hänvisa till skändningarna av judiska gravar i Carpentras 1990 i Frankrike. Där anhölls senare två - judiska - ungdomar som skyldiga.
  Och det är sionisterna som propagandistiskt utnyttjar dessa motbjudande ritualer mot politiska motståndare.

Vad kan man lära sig från 2:a världskrigets historia?

 • Det är att inte upprepa de misstag och brott som man tillskriver Hitler och nazismen, d v s rasism, erövringspolitik, expansionism etc... Men idag, framför våra ögon, utövar Israel, Serbien, Sydafrika, med hyckleri, och kamouflerad under skicklig propaganda, samma ideologi, politik och krig som man tillskriver nazismen under 2:a världskriget. Därför säger Robert Faurisson: "Sanningen är att Hitler, som person, liksom hans idéer och politik, är mig lika obehagliga som Napoleon Bonapartes, det är bara det, att jag vägrar godta segrarens propaganda som beskriver Napoleon som Ogre och Hitler som Satan." Sionisterna driver idag, mot sina politiska motståndare, ett politiskt och intellektuellt terroristiskt "tredje världskrig" och kamouflerar detta med en massmedial fixering och indoktrineringspropaganda om andra världskriget för att skydda sig från all kritik och legitimera den idag pågående förintelsen som förs mot det palestinska folket. Det som har skett under andra världskriget går inte att göras ogjort, men det som sker idag kan vi påverka och rätta till.

Vem har grundat revisionismen?

 • Paul Rassinier (1906-1967), f d deporterad motståndsman mot den nazistiska ockupationen i Frankrike, f d socialistisk deputerad, förföljd och dömd i domstol efter en sionistisk hetskampanj mot honom. Professor Robert Faurisson blev den ledande revisionisten i Frankrike tillsammans med Pierre Guillaume, maoist och vänsteraktivist och journalist. Professor Robert Faurisson är en oberoende, opolitisk vetenskapsman, men i de senaste valen röstade han i Frankrike på socialisterna och under andra världskriget var han antinazist och mot Laval som var nazisternas man i det ockuperade Frankrike.

Finns det några prominenta vittnen till förintelsen?

 • Ett exempel på historieförfalskningar och på hur många f d koncentrationslägerfångar handskas med "sanningen" när de offentligt framträder som "vittnen till förintelsen" framgår av den franske katolske prästen abbé Renards uttalande till Paul Rassinier. De hade båda varit fångar samtidigt under kriget i det tyska koncentrationslägret Buchenwald. Efter kriget utgav abbé Renard en bok om sina upplevelser i Buchenwald, där han bl a skrev: "Jag har sett tusentals och åter tusentals människor gå in i duschrummen där gasen istället för vatten strömmade ned och kvävde dem till döds." Detta föranledde Rassinier att personligen uppsöka sin f d medfånge abbé Renard - det var i början av år 1947 - och erinra honom om att det ju var allmänt bekant bland fångarna i Buchenwald att där inte förekom några gaskammare för massavlivning av människor.
  "Visst", svarade abbén, "men det är ju här dock en fråga om en litterär vändning, en fras, ett gängse uttryckssätt, och då saknar det ju all betydelse att dessa saker inte har förekommit." (Från Rassiniers bok "Le mensonge d'Ulysse").
  Mållös av häpnad (över hur denna andens gudsman, så fullständigt obekymrat, ansåg sig ha rätt att ljuga) kunde Rassinier inte göra annat än diskret ta avsked från abbén. På sådana "vittnesmål" - som abbé Renards - har man byggt mycket av 2:a världskrigets historieskrivning! Och då förstår man rädslan för den vetenskapliga forskningen!
  Ett annat exempel är: Elie Wiesel: Nobels fredspristagare, professionellt vittne som åker från land till land och berättar om Auschwitz - "jag är ett levande bevis"; han var i Auschwitz med sin far. På 50-talet skrev han en mycket tjock bok på jiddish. I boken, med titeln "La nuit" - i fransk översättning - finns inget, absolut inget om gaskammare. Han säger i boken: att i Auschwitz brukade tyskarna bränna judarna levande, och speciellt spädbarn, i jättelika eldar. I slutet av boken skriver han att, under senare delen av 1944 (lägret intogs av ryska trupper den 20:e januari 1945; han var då c:a 15 år) skulle han genomgå en operation (Vi har fått höra att tyskarna i Auschwitz brukade döda unga och gamla personer samt personer som var sjuka). Hur kommer det sig då att det fanns ett sjukhus för fångarna i ett förintelseläger? Den unge Wiesel fick alltså, i detta s.k "utrotningslägret", vita sjukhuskläder och opererades. Senare sade tyskarna: "Några av er som är sjuka, konvalescenter, har samma rätt att stanna och kommer då att ha läkare med er, när ryssarna kommer." Och Elie Wiesel berättar att han och hans far kunde välja att gå med tyskarna, som antas vara "bödlar", eller stanna och vänta på "befriarna" - ryssarna. Far och son bestämde sig för att gå med tyskarna, inte att vänta på ryssarna. Hur förklarar ni det? Den frågan ska ni ställa till Elie Wiesel. Det intressanta är att när Wiesels bok översattes nyligen tyska, så översattes, på alla ställen där det omnämndes, ordet "krematorieugnar" med ordet "gaskammare"!! Wiesel är inte en "överlevande" men en f d fånge. Han är ett levande bevis på att förintelsen inte ägde rum.

Vad säger revisionisterna?

Detta är vad revisionisterna säger:

 • - Det har existerat: rasförföljelser, deporteringar, koncentrationsläger, krematorieugnar (som är oumbärliga för att bekämpa epidemier), gaskammare för desinfektion (av hygieniska skäl för att hejda farlig smittospridning, varvid man använt desinfektionsmedlet Cyklon B, en ytterst farlig cyan-vätegas);

 • - det har inte existerat: gaskammare för massavlivning av människor (eftersom detta är omöjligt, fysiskt och kemiskt).

 

 • - det har inte existerat: någon order eller plan om utrotning av människor;

  - revisionisterna tillägger:
 • de människolik som visades vid befrielsen av koncentrationslägren var offren för de epidemier som härjade i lägren i slutet av kriget (då inga förnödenheter kunde komma fram på grund av sammanbrott i kommunikationsväsendet genom främst flygbombardemang);
 • högarna med glasögon och hårlockar i lägren var, som för övrigt överallt i Europa, en effekt av hopsamling för återvinningsanvändning;

 • vittnesmål räcker inte, man måste ha bevis;

 • antalet döda har överdrivits kraftigt.


Historien bör forskas fram och bevisas, inte lagstiftas!!

 • Historikern - och även elever, studenter, journalister och forskare - bör vetenskapligt kritiskt efterforska noggrant sanningshalten i alla fakta.
  Denna metod har lett till berömda ifrågasättanden och revideringar: * under första världskriget försäkrade man att tyskarna högg händerna av små belgiska barn och i särskilda "likfabriker" gjorde tvål eller gödningsämnen av stupade franska och brittiska soldater. Några år senare övergav man dessa myter;
 • * under åren 1945-46 försäkrades, under Nürnbergrättegången, att tyskarna var ansvariga för Katynmorden (på inalles 11 000 polska officerare); idag vet alla att det var Sovjet som hade begått dessa massakrer, sedan det officiellt erkänts även av Moskva;

 

 • * de dramatiska händelserna som ägt rum under Gulf-kriget, i Rumänien och i Bosnien och många avslöjanden om propagandan kring dessa händelser visar att man måste kunna revidera sina tidigare informationer.

Även när det gäller andra världskriget så har de flesta officiella historiker, på senare år, övergivit vissa trosföreställningar:

 • - De tror inte längre att det funnits gaskammre, för avlivning av människor, i Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen och andra koncentrationsläger i Tredje Riket.

 • - De tror inte längre att det har funnits en plan för utrotning av människor (i den s k Wannseekonferensen om "den slutgiltiga lösningen").

 • - De tror inte längre på historier om "judetvål" eller om mänsklig hud förvandlad till lampskärmar.

 • - De tror inte längre på ett vidrigt vittne som Martin Gray (författaren till boken "Au nom de tous les miens", också utgiven i svensk översättning).

 • - De tror inte längre på många andra "sanningar" som "fastslogs" under Nürnbergrättegången och av många senare "krigsförbrytardomstolar" som "notoriska fakta".

Tack vare revideringsmetoden (revisionismen) se vet de idag att dokument har förfalskats, att vittnen framfört lösa rykten utan sanningshalt och att bekännelser framtvingats under utpressning och tortyr.


Hur många personer har dött i Auschwitz enligt de judiska "officiella" källorna?


8 000 000
enligt ett dokument från franska staten (Office desrecherches des crimes de guerre)
5 000 000
enligt tidningen Le Monde (20 april 1978)
4 000 000
enligt monumentet i Auschwitz (nedmonterat 1990)
3 000 000
enligt Auschwitzkommendanten Höss'"bekännelser"
2 000 000
enligt Bonniers Lexikon, del I, Sthlm 1964, sid. 966
1 600 000
enligt Yehuda Bauer chef för Institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem
1 433 000
enligt tidningen Le Monde (1 september 1989)
1 250 000
enligt R Hilberg (i sin bok "The Destruction of the European Jews" - 1988)
1 100 000
enligt "uppskattningar" i Le Monde (19 Juli 1990)
850 000
enligt Gerald Reitlinger (författare till boken "The Final Solution" - utgiven 1953
74 000
enligt de nyligen av Gorbatjov frisläppta sovjetiska beslagtagna tyska arkiven

Den judiska muséet i Auschwitz har 1990 monterat ned sitt monument där - sedan 2:a världs kriget - det stod att "4 miljoner har dött i detta läger" och sänkte "officiellt" (vilken hädelse!) denna siffra till 1 200 000 (!). (Men denna "sänkning" på c:a 2.8 miljoner (!) kommer inte att påverka den heliga siffran på 6 miljoner dödade judar!!!)

?
Vilken av de ovan exempelvis angivna motsägelsefulla siffror ska officiellt "lagstiftas" (och förbjudas att ifrågasättas) och vilken ska förbjudas som "missaktning" och "hets mot folkgrupp" ( och ska ifrågasättas)
?
!
Sanningen är att - i praktiken-
Sionisterna vill förbjuda all forskning (kritisk granskning) av sionisternas propagandaversion av andra världskrigets historia.
!

Hur många människor dog under andra världskriget?

 • C:a 60 miljoner människor.

Hur många judar dog i de nazistiska koncentrationslägren?

 • Enligt före krigets judisk officiell statistik så fanns INTE, i Tyskland och i de länderna som Hitler ockuperade i Europa, mer än tre miljoner judar. Och majoriten av dem flydde från dessa länder redan före ockupationen. Man vet med säkerhet att c:a 2 miljoner judar flydde österut, bl a till det mini-Israel, Birobidjan, som Stalin skapade redan 1936.
 • Av över 60 000 000 människor (icke judar) som har dött i 2:a världs kriget räknar revisionisterna med att högst c:a 200 000 judar skall ha dött i samtliga koncentrationsläger p g a umbäranden i form av överarbete, sjukdomar, köld, svält och i vissa fall arkebuseringar p g a brott mot krigets militära krigslagar.

Hur många judar omkom i de tyska koncentrationslägren inalles?

 • Högst 200 000

Hur omkom de?

 • Många omkom i tyfusepidemier. En del omkom också av undernäring och brist på medicinsk vård under de kaotiska förhållanden som rådde i krigets slutskede.

Vad är det för skillnad mellan 200 000 judar och de påstådda sex miljoner judar?

 • Skillnaden är 5 800 000. Skillnaden är det som skiljer sanningen från propagandan. Dessutom blev ingen, som sionistpropagandan påstår, avsiktligt "förintade" enbart för att personen är jude.


Är filmer som "Schindlers List", "Förintelsen" och "Krigets Vindar" dokumentära?

 • Nej! Dessa filmer är propagandans fantasiprodukter som presenterats på ett sådant sätt att folk skall uppfatta dem som fakta.


Finns den bevis för att den s k "industriella massutrotningen" av judarna har ägt rum?

 • Inga skriftliga dokument om order från Hitler eller planer på utrotning har hittats i de tyska arkiven. Inga bevis har funnits t ex i form av askberg, krematorieugnar kapabla att klara av detta. Inga riktiga bevis på att gaskammare har existerat i koncentrationslägren har funnits, och ingen trovärdig demografisk statistik.
  Vad Hitler däremot gav order om är en "territoriell slutgiltig lösning" på vad nazisterna såg som den s k "Judiska frågan". I sin önskan att skapa ett "Judenrein" Tredje Rike, står det ordagrant i de tyska dokumenten att detta skall ske via immigration, och evakuering av judarna, främst österut - mot Sovjet.

 

 • Vid Wannsee-konferensen i januari 1942, som medierna ofta refererar till som det tillfälle då judeutrotningsplanerna skall ha debatterats mellan de högre nazistiska ledarna, står det intet i konferensens protokoll om en utrotningsplan.
Varför deporterades judarna från hela Europa till dessa läger?

 • Revisionisterna säger att alla tyska koncentrationsläger - även i Polen - var koncentrations- och arbetsläger och inte förintelseläger.

Nazisterna deporterade judarna från hela Europa till dessa läger :

 • 1. I enlighet med nazisternas planer på att deporterade den europeiska judenheten österut.
 • 2. För att internera de judar som ansågs utgöra en säkerhetsrisk, sedan Världsjudiska Kongressen förklarat krig mot Tyskland 1939.

 • Även USA internerades 100 000-tals amerikanska japaner under samma period, och Sverige har internerat över 700 kommunister under kriget enbart för att de var kommunister.


Har nazisterna förstört alla dokument som kunde utgöra bevis mot dem i krigets slutskede?

 • Den nazistiska maktapparaten lämnade efter sig 100-tals ton dokument. Tyskarna påstås ofta med pedantisk noggrannhet dokumentera allt de gör. 10 000-tals SS-män och byråkrater skulle ha varit inblandade och skulle kunna vittna idag.


  FÖLJANDE INTERVJU PUBLICERAD PÅ FLASHBACK NEWS AGENCY #99, DEN 3/4/1998
Jan Axelsson
INTERVJUVAR
AHMED RAMI:
Är Sverige ockuperat?


Förord

Redan 1997 planerade jag att göra en intervju med Ahmed Rami. Ännu mer aktuellt blev det efter Expressens uppmärksammanden kring Ahmed Rami och Radio Islam i vintras. Denna intervju är Ahmed Ramis version och syn.

Jag har medvetet valt att inte kommentera Ahmed Ramis svar, och valt att publiceras samtliga svar i sin helhet.

Egentligen borde någon motståndare (eXpo, Svenska Kommitten Mot Antisemitism etc.) fått kommentera svaren efteråt, men då ingen var intresserad så publicerar jag intervjun helt okommenterad.

Den huvudsakliga orsaken till varför jag publ. denna intervju var för att samtliga artiklar och intervjuer med Rami i övrig media var oerhört vinklade och enbart skrivna från ett perspektiv. Jag påstpår inte att deras perspektiv skulle vara felaktigt, men att det är oerhört farligt om man bara tillåts höra och se den ena versionen av ett ämne.

Slutligen. Många svar borde följas upp med följdfrågor, men för att inte göra intervjun allt för lång och utdragen, så har jag enbart fokuserat på de viktigaste frågorna.

Har du åsikter i ämnet? Skicka då feedback till: fna@flashback.se

Jan Axelsson

Flashback

 

1. Vad är Radio Islam ?

 • Radio Islam började 1987 med den palestinska intifadan mot den judiska ockuptionen. Men i stället för att kasta sten mot dagens judiska nynazister som utövar eller stöder ockupationen här i Sverige och deras politiskt prostituerade lakejer, så utövade Radio Islam intifadan enbart med ord, åsikter och information. Alltså en sorts intellektuell "motståndsguerillakrig" mot ockupationen och mot ideologin (sionismen) som legitimerar ockupationen.

2. Anser du att det finns en sådan ockupation här i Sverige?

 • Ockupationen kan vara militär, ekonomisk, politisk, kulturell eller massmedial. Sverige lever under den värsta ockupationen, den kulturella, politiska och massmediala. Vad hjälper det militära försvaret om det är hjärnorna som är ockuperade? Fråga inte mig hur många divisioner Bonniers har!
  Bonniers "virus" angriper direkt nationens immunförsvar.
  Ockupationen är enbart militär i Palestina. Och tack vare att hjärnorna i Palestina ej är ockuperade, kan det palestinska samhället behålla immunförsvaret levande och göra motstånd mot ockupanterna.

3. Och vilket är ditt vapen mot detta?

 • Det är information mot desinformation. Fakta mot propagandan. Sanningen mot lögnen. Jag har under tio år sänt hundratals radioprogram. Gav ut fem böcker som har spritts i över 40 000 exemplar i Sverige. Flygbladet "Fakta istället för propaganda" har spridits i över 1 miljon exemplar i skolor och bland ungdomar. Jag har gett ut informationsbrevet "Radio Islam" i tusentals exemplar. Och nu överförs hela Radio Islams produktion till Internet.

4. "Föreningen Förintelsens Överlevande" anmälde i vintras Radio Islamsnärradiosändningar till Justitiekanslern för yttrandefrihetsbrott (hets motfolkgrupp). Hur gick det, och hur ofta brukar ni bli anmälda?

 • Judedomen är ingen religion. Det är en agressiv chauvinistisk nationalism kamouflerad till religion. Det är som om svenskarna eller apartheidregimen i Sydafrika (som har upphört) förklarar sin nationalism som religion: "Svenskdom" eller "Apartheiddom". Judendomen är den enda "religion" som har klagandet som helig ritual med Klagomur och klagosånger etc. Det är ockupanter som känner sig ockuperade. Det är en "religion" som har som princip, redan från Jesu tid, "rättvissan" att att hänga Jesus och fria Barrabas. I Sverige utgör Justitiekanslern både Klagomuren och Pilatus.
  "Fariséerna" med deras anmälningar mot Radio Islam har tvingat JK att läsa tusentals utskrifter från Radio Islams sändningar. Och lyssnat på tusentals bandupptagningar från våra program. Det var en tid när judiska församlingen i Stockholm hade inrättat en "värnskatt" för att "bekämpa Radio Islam" med fem heltidsanställda som hade som uppgift att banda kontinuerligt allt vi sände, göra utskrifter av det och anmäla det till JK för "hets mot folkgrupp". Under en viss tid var hela Justitiekanslersämbetet mobiliserat för att granska Radio Islams sändningar ord för ord. Jag antar nu att Jks folk måste vara mycket kunniga och välinformerade om Palestinafrågan. Och därför har
  alla anmälda program den senaste tiden friats. Journalisterna borde också tvingas att först läsa fakta innan de skriver på uppdrag!

5. Radio Islam har givit ut ett flertal böcker och som även de blivit anmälda. Kan du berätta lite mer om dessa böcker och vad anmälningarna har gällt.

 • Alla mina böcker har blivit anmälda till JK för "hets mot folkgrupp".Enbart boken "Vad är Israel?" blev åtalad, och blev slutligen frikänd av Tingsrätten. Tre av mina böcker har blivit översatta till andra språk såsom tyska, franska, engelska och arabiska. Radio Islam har aldrig blivit anmäld eller dömd för att i sak ha sagt en osanning. I hetskampanjen mot Radio Islam gäller enbart djungelns lag och oskrivna lagar: makt mot åsikter och paragrafer mot argument. Jag har blivit dömd till sex månaders fängelse för att bl a ha citerat Karl Marx och Jesus i Radio Islams sändningar! Nya Testamentet är förbjudet i de israeliska skolorna och det är säkert att om Jesus skulle komma tillbaka, så skulle han genast gripas och dömas för "hets mot folkgrupp".

6. Radio Islams hemsida blev 1997 polisanmäld. Vad har hänt sedan dess?

 • Förundersökningen pågår fortfarande.

7. Radio Islams hemsida ligger idag hos den amerikanska Internetuppkopplaren CleverNet. Flera har kontaktat dem och försökt få sidan stoppad. Kan du ikorthet berätta vad som har hänt?

 • När sionisterna talar om "frihet", "demokrati", "yttrandefrihet", "mänskliga rättigheter", så menar de frihet enbart för judar, demokrati enbart för judar, yttrandefrihet enbart för judar och mänskliga rättigheter enbart för judar. De tål inte och accepterar inte att hävda sig i en fri, jämlik och öppen debatt. Enligt deras synsätt, när en debatt, om t ex palestinafrågan, ska äga rum i medierna så ska den inte äga rum mellan motståndarna utan enbart judarna emellan eller med deras lakejer. T ex mellan överrabinen och Per Ahlmark. Du förstår vilken intressant och saklig debatt! Den andra parten i konflikten ska totalt berövas alla rättigheter under en hätsk intellektuell terrorism. Internet blev bräsch i det kompakta monopolet som den judiska makten utövar över medierna. Den judiska kampanjen mot Radio Islam på Internet ingår i den intensiva kampanjen mot yttrandefrihet på Nätet. Ockupationsmakten här i Europa har snabbt och effektivt lyckats i att slå till mot yttrandefriheten på Internet utan något större motstånd. Man har, som Hitler gjorde, utnyttjat flockmentalitet som råder i de etniska homogena samhällena. I USA som har byggts från början på etnisk och kulturell pluralism har ockupanterna mött större motstånd. Ockupanterna där är medvetna om att även om repressiva lagar skulle stiftas, så skulle de inte lydas. Den intellektuella, religiösa och kulturella autnomi som t ex den svarta etniska folkgruppen äger, skulle inte lätt förintas av den judisk makten. Från denna pluralism kommer den politiska och intellektuella pluralismen som fortfarande råder i USA. Detta även om den judiska maffian har den totala politiska makten på den styrande eliten i USA. Internetleverantören Clevernet som har vägrat kapitulera inför den judiska fräckheten är ganska representativ för de flesta medborgarna i dagens USA och det hedrar det amerikanska folket.

8. I FNA #95 publicerades två artiklar kallade "Så avslöjades Radio Islams medarbetare på Karolinksa Institutet" och"Expressen räddade Radio Islam". De handlade om hur Expressen uppmärksammat att Radio Islams hemsidor styrdes från Karolinska Institutet. Vilken är din uppfattning kring dessa artiklar och påståenden?

 • "Journalisten" som står bakom Expressens bluff är ingen journalist. Han är en fanatisk aktivist från den rasistiska judiska terroristiska organisationen "JDL" som vill beröva icke judar samma friheter som de själva utövar på Internet. Expressen är den sionistiska maffians språkrör här i Sverige. Den använder lögnen som vapen. Hela Expressens kampanj i denna fråga är enbart en stor bluff. Polisens förundersökning som fortfarande pågår kommer - om den är saklig och opartisk - att bevisa detta.

9. Personer som är emot revisionismen säger att det inte spelar någon roll hur många bevis *ni* får, ni kommer ändå att neka. Vad anser du som ett godtagbart bevis för att 6 miljoner judar gasades till döds under andra världskriget?

 • Vi måste inrätta frihet som metod och inte som innehåll. Historien ska inte förvandlas till en religiös dogm eller lagstiftas till lagparagrafer. Sista ordet har inte sagts och kommer aldrig att sägas om andra världskrigets historia eller om någon annan historia. Forskningsfriheten måste hela tiden råda i denna fråga. Dagens sanning kan bli morgondagens lögn. Revisionisterna har stora frågor och inga säkra heliga officiella svar. Man lär barnen i skolan att vara kritiska, att lära att lära sig, som metod, och att ifrågasätta de etablerade "sanningarna". Låt oss alla utöva denna metod i alla frågor utan undantag. Det gäller inte en makaber kohandel med siffror utan friheten att tänka och forska. Det gäller även yttrandefriheten. Alla stora sanningar börjar son käterier!

10. Vilket är det vanligaste missförståndet kring Radio Islam?

 • Motståndarnas lögnaktiga kampanj vill få folk att tro att vi drivs av hat och att vi är rasistsika nazister och att judarna är änglar!. I verkligheten drivs Radio Islam av rättvisepatos, av kärlek till och medkänsla för den judiska ockupationens av världen svikna offer. Vår målsättning är att icke-judar ska få samma rättigheter som judarna har. Vi anser att den enda rättvisa lösningen av tragedin i Mellanöstern är (i stället för den judiska rasistiska ockupationstaten Israel) bildandet av en demokratisk och sekulär stat i Palestina där alla som idag bor i där, och alla som har drivits därifrån (judar, muslimer, kristna och ateister) ska vara jämlika medborgare med samma rättigheter och skyldigheter.
  Rasism? För mig finns det bara en ras som alla tillhör och det är mänskligheten, där alla etniska folkgrupper ingår. Jag vägrar att acceptera att "judar" eller "arier" - som nazismen och judendomen påstår - utgör utvalda etniska grupper förmer än andra folk. Idag har tyskarna övergett sin nazism. Vita sydafrikaner har övergett sin apartheid. Judarna måste överge sin judisk rasism, sin sionism och dess anspråk.

11. Expressen påstår återkommande att du ljugit dig in i landet på falskagrunder. Kommentar?

12. Hur uppfattas Radio Islam av övriga muslimer?

 • Radio Islam är mycket representativ för aspirationer, stämningar och drömmar hos den breda majoriten av muslimer och icke muslimer. Islam, som kristendomen, i motssatts till judendomen, är en universell religion och är mot rasism. Radio Islam har stöd från bl a Hizbollah, Hamaz, Jihad, alla islamistiska grupper i världen och från Louis Farakahn som för två år sedan samlade 1 miljon svarta män i en stor demonstration i Washington.
  Och inte bara muslimer: alla folk - som vi i Radio Islam - vill ha rättvisa, mindre förbud och mer frihet.

13. I en intervju i tidningen Nordland berättade du bl.a. att "Hitlers misstag var att han var för human". Kan du utveckla detta?

 • Självklart var han mer human relativt i jämförelse med sionisternas grymhet och förtryck av det palestinska folket. Och i jämförelse med judendomens anspråk och avsikter. Judendomen är, ideologiskt, källan till alla sorts rasismer och apartheidfilisofier. Den judiska ockupationen av Palestina har nu pågåt i 50 år. Jämför själv med den relativt mycket kortvariga nazistiska ockupationen. Jämför man den judiska Bibeln GT (Gamla Testamentet) med Hitlers Mein Kampf så är judendomen mycket mer babarisk, rasistisk och grym än nazismen!

14. Du blev 1992 avsked från din arbetsplats som fransk-lärare. Din dåvarande chef Britt Händig berättade i SvD den 4 juni 1992 att detta enbart berodde på dina åsikter, då du enl. henne var 'en mycket duktig lärare som hon gärna ville ha kvar'. Har du stött på mycket problem pga. dina åsikter?

 

 • Alla ideologier, politiska partier och religioner tolererar idag existensen av en opposition, förutom judendomen. Hade jag skrivit en bok mot nazismen, mot Islam, mot Sverige, mot kapitalismen, eller mot kristendomen skulle jag inte avskedats från mitt arbete. När jag kom till Sverige, fick jag politisk asyl och hyllades i medierna som hjälte för att jag har försökt avrätta kungen och med våld försökt störta regimen i Marocko. Men när jag bara med ord här i Sverige kritiserat judendomen, så dömdes jag som en vulgär kriminel till 6 månaders fängelse, avskedades från mitt arbete och fick i praktiken yrkesförbud. Det är detta som kallas judisk demokrati.

Ytterligare information i ämnet finns på följande platser:


Ahmed Ramis böcker: