HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
68 

SIONISM OCH APARTHEID:
ISRAEL OCH SYDAFRIKA  

 

Israel är officiellt en judisk stat, alltså en stat där endast judar är fullvärdiga medborgare, medan landets ursprungliga invånare, palestinierna, vare sig de är muslimer, kristna eller ateister, är förtryckta och diskriminerade - eller folkåtskillnadssystem där man skiljer på fullvärdiga medborgare och andra som bor och arbetar i landet. Sydafrika har infört ett apartheidsystem, där endast de vita, folk av europeisk härkomst, är fullvärdiga medborgare. Asiater och de s k färgade - av blandad ras - har emellertid sina valda ombud i det sydafrikanska parlamentet, medan den svarta räknas som "gästarbetare" och är hänvisade till sina s k bantustan eller hemländer alltefter sin svarta stamtillhörighet.

I grunden tillämpar alltså både Israel och Sydafrika samma diskriminerande och repressiva rasåtskillnadspolitik.

Men det finns vissa skillnader: 

För det första, har de sionistiska judarna erövrat palestiniernas land genom massinvandring av europeiska och senare orientaliska judar. Israel har genom lagen om återvändande 1950 förklarat att alla judar i hela världen är israeliska medborgare, medan Sydafrika koloniserade sitt område under flera hundra år, först som en holländsk koloni längst i söder över ett stort obebott område, sedan som en del av det brittiska imperiet.

För det andra, har Sydafrika aldrig infört någon lag om att alla vita i hela världen är sydafrikanska medborgare som har rätt att fritt strömma in i landet och som bosättare tilldelas rätt att ta de inföddas jord som fallet är med Israel och världens judar.

För det tredje, har alltså Sydafrika upplåtit ganska stora arealer av sitt territorium till de svarta för egna svarta svartstyrda stater, ett av dessa svarta hemländer Transkai är 40 000 kvadratkilometer, alltså dubbelt så stort som själva Israel utom Gazaremsan och Västbanken.

Fär det fjärde, bistår faktiskt Sydafrika med betydande ekonomisk och teknisk hjälp till de svarta hemländerna, också inom läkarvård och undervisning, både skol- och universitetsutbildning, medan Israel inte bidrar med något för de fördrivna och förtryckta palestinierna, av vilka tiotusentals lever i eländiga flyktingläger. I stället angriper Israel de palestinska flyktinglägren med flygbomber ... Efter denna korta orienterande inledning om den judiska staten Israel och apartheidens Sydafrika skall jag mera ingående beröra likheter och olikheter mellan dessa båda stater.

Likheter: 1. Både Israel och Sydafrika har i flera resolutioner fördömts av FN, dels för att ha brutit mot de mänskliga fri- och rättigheterna, dels för att ha kränkt grannstaterna genom militära interventioner för att destabilisera dem, dels för att olagligen ha ockuperat vissa angränsande områden: Israel genom att ockupera östra Jerusalem, Västbanken, Golanhöjderna och Gazaremsan i samband med sexdagarskriget i juni 1967; Sydafrika genom att ockupera Sydväst-afrika eller Namibia och där tillsätta en sydafrikansk marionettregim.

2. Både Israel och Sydafrika är för den privilegierade befolkningen, alltså för den judiska i Israel och för den vita eller europeiska, västerländska parlamentariska "demokratin" med olika partier som i återkommande fria val tävlar om regeringsmakten. Den interna politiska debatten inom "Herrefolket" handlar mest om man effektivt ska försvara den rasistiska staten.

3. Både Israel och Sydafrika är stater som bygger på en rasistisk ideologi, sionismen respektive aparheid, som båda fördömts av en stor majoritet av FNs generalförsamling.

4. Både Israel och Sydafrika är teknologiskt framskridna stater som kan bereda den privilegierade befolkningen en jämförelsevis hög levnadsstandard, i Sydafrika dock i stort betydligt högre än i Israel.

5. Både Israel och Sydafrika har ett mycket avancerat militärt försvar, en krigsmaskin som ofta används offensivt mot grannstaterna och som är ojämförligt mycket starkare än omvärldens. Men Israel skulle inte kunna klara sig på sikt militärt utan USAs hjälp.

6. Både Israel och Sydafrika uppfattas ideologiskt som en utmaning och politiskt och militärt som ett hot mot omvärlden - detta i så hög grad att båda dessa stater permanentar konflikter som kan få oförutsebara konsekvenser och rentav utlösa ett tredje hett världskrig. Ty både Israel och Sydafrika intar en kompromisslös inställning mot alla radikala förändringar av deras ideologier och politiska system samtidigt som båda dessa stater förfogar över kärnvapen utom all internationell kontroll. Det hör också till saken, att Israel och Sydafrika sedan flera år har ett nära och alltmer omfattande samarbete ekonomiskt och militärt, särskilt på kärnvapenteknologins område.

Det finns alltså flera påfallande likheter mellan den judiska staten Israel och apartheidens Sydafrika: båda är i grunden rasistiska och båda är utmanande aggressiva och oresonliga i sin självrättfärdighet. Men det finns även vissa olikheter.

Olikheter:

1. Israel är ett litet land, endast ca 20 000 kvadratkilometer utan värdefulla naturtillgångar, medan Sydafrika är ett stort land, 1,2 miljoner kvadratkilometer eller 60 gånger så stort som Israel. Även om endast 15% av Sydafrikas totala areal är odlingsbar, blir det ändå 180 000 kvadratkilometer eller nio gånger Israels yta. Dessutom har Sydafrika många värdefulla - och på världsmarknaden mycket åtråvärda - naturtillgångar som guld, diamanter krom, platina m m. Det är inte Sydafrika som är i så starkt behov av den övriga världen utan tvärtom den övriga världen som behöver Sydafrika. Med Israel råder det omvända förhållandet. Utan hjälp från omvärlden skulle Israel inte överleva mer än några veckor.

2. En viktig skillnad mellan Israel och Sydafrika är att Israel har ett starkt stöd av den rika och inflytelserika västvärlden, medan Sydafrika saknar allt sådant politiskt och moraliskt stöd (åtminstone öppet) p g a politiskt hyckleri. Större delen av den judiska befolkningen lever utanför Israel, bara i USA bor det dubbelt så många judar som i själva Israel. Och judarna är organiserade i alla länder i hela världen i mäktiga sionistiska lobbygrupper till stöd för Israel. Främst i supermakten USA har de sionistiska lobbygrupperna ett starkt grepp om både opinionsbildningen och själva regeringen i dess Mellanösternpolitik. Även om Israel starkt fördöms i FN och jämställs med Sydafrika av de arabiska och afroasiatiska länderna som utgör majoriteten av generalförsamlingens medlemsstater, så har Israel ändå alltid stöd från USA och flertalet av de andra rika västliga "demokratierna", även om dessa stater ibland kan uttala viss "kritik" mot en alltför flagrant israelisk våldspolitik. Sydafrika däremot fördöms och brännmärks enhälligt av alla världens nationer och avskys som en pestsmittad under Medeltiden. Sydafrika bojkottas - utom när det gäller de allra viktigaste sydafrikanska metallerna. Inte ens svarta sydafrikanska idrottsmän får tävla i Sverige, till exempel, medan det aldrig får vara tal om någon bojkott av Israel. När fyra svenska riksdagsmän för några år sedan besökte Sydafrika för att själva se hur förhållandena var där, så haglade fördömelserna mot dem i svenska massmedia för att bryta bojkotten av Sydafrika, medan det inte väcker några som helst protester att tusentals svenskar - judar liksom icke-judar - besöker Israel som turister eller att vissa svenska judar bosätter sig i Israel och automatiskt får israeliskt medborgarskap. Dubbelmoralen och hyckleriet kan knappast vara större. Svenska polisen och SÄPO samarbetar officiellt med israeliska polisen, medan man straffar några svenska polismän, som åkt på privat semester till Sydafrika.

3. En annan skillnad är att Sydafrika är ekonomiskt självbärande, inte erhåller någon u-hjälp och inte organiserar stora insamlingskampanjer utomlands för sin stat, medan Israel årligen mottar 3,5 miljarder dollar enbart från USA, vilket är ett större bistånd än vad alla de 50 amerikanska staterna tillsammans får från USAs regering. Dessutom får Israel alla toppmoderna amerikanska vapen från USA, medan Sydafrika byggt upp en helt och hållet egen vapen-industri, delvis genom tidigare dyrbara inköp av utländska vapentyper. Skillnaden är kort sagt den, att Sydafrika får klara sig själv, medan Israel endast kan överleva genom att utpressa gåvor från andra. Israel är ett stort intenationellt socialfall. En bandit och terrariststat, som lever på bl a USA.

4. Ännu en skillnad mellan Israel och Sydafrika är att Israel har erövrat ett annat folks land, palestiniernas Palestina, med våld och terror fördrivit halva den dåvarande befolkningen av palestinier 1948 i samband med utropandet av den sionistiska staten Israel, och sedan inte bara diskriminerar den kvarvarande palestinska befolkningen utan även håller större delen av den under hårt militärstyre i det ockuperade Västbanken och Gaza, av vilka tiotusentals lever i eländiga flyktingläger, som får hjälp av UNRWA, ett FN-organ, men inte en cent från Israel, som tvärtom suger ut palestinierna genom höga skatter och egendomskonfiskeringar och exproprieringar. Också Sydafrika diskriminerar och förtrycker sin svarta befolkning, en motsvarighet till Israels palestinier, men ändå lämnar Sydafrika faktiskt vissa bistånd till "sina" svarta i form av utbildning också till universitet och fackhögskolor liksom inom sjukvården, även om denna hjälp långt ifrån motsvarar behoven och inte kan jämföras med den mera kvalificerade utbildning och vård som de vita erhåller. Den avgörande skillnaden är trots allt ändå den, att Sydafrika faktiskt erkänner de olika svarta folkens autonomi, medan Israel vägrar kategoriskt att erkänna palestiniernas rätt till autonomi eller självstyre i ett eget land. Israel vägrar kategoriskt att ens erkänna det palestinska folkets existens. Detta måste var och en erkänna som inte är förblindad av propaganda, sedan må man med all rätt fördöma det rasistiska sydafrikanska apartheidsystemet som i grunden orättfärdigt och förnedrande: Israels politik gentemot palestinierna är en ren folkmordspolitik som går ut på att förinta det palestinska folket. Israels ockupation av Palestina är mycket värre än den nazistiska ockupationen i Europa under andra världskriget.

5. Den avgörande skillnaden politiskt och opinionsmässigt mellan Israel och Sydafrika är att den sionistiska propagandan till stöd för den judiska statens rätt att överleva beaktas i västvärlden och anses vara förpliktande moraliskt, medan apartheidpropagandan till stöd för Sydafrikas rätt att bestå blankt avfärdas som ett gement trick att hålla den svarta befolkningen nere. När krav reses från palestinskt håll att den rasistiska staten Israel med exklusiva rättigheter för judarna på den palestinska befolkningens bekostnad skall ersättas av en demokratisk palestinsk stat med samma rättigheter för alla landets medborgare, judar liksom muslimer och kristna, då avvisas detta - efter diktamen från Israels sionistiska propaganda - som omöjligt, eftersom det - säger man - skulle leda till en ny "förintelse" och att "judarna vräks i havet". Men när motsvarande krav reses från Sydafrikas svarta att Sydafrikas apartheidsystem skall krossas och ersättas av ett demokratiskt Sydafrika, ett Azania, med samma medborgerliga fri- och rättigheter för vita, färgade, asiater och svarta, då samtycker man allmänt i Sverige - liksom i övriga världen - och finner inte att de vita därnere skulle gå under i en "förintelse" eller "vräkas i havet", även om man nog medger att mycket blod kommer att utgjutas. Det är alltså skillnad på rasism och rasism, beroende på om rasismen utövas av judar i Israel eller av vita, huvudsakligen boer, i Sydafrika: den judiska rasismen är lovvärd och måste överleva, medan den vita kristna rasismen är förkastlig och måste försvinna. Är inte detta besynnerligt? Eller är det bara dubbelmoral och gammalt fariséiskt hyckleri som redan Jesus för två tusen år sedan så kraftfullt gisslade hos sin tids ledande judiska representanter, fariséerna och de skriftlärde? Men västvärlden - och Sverige - är ju kristet och ser i Jesus en förebild, inte judiskt som ser fariséerna som sin förebild, dem som Jesus så starkt fördömde. Eller hur är det egentligen med denna sak? Man kan fråga och undra. Hör och häpna: i Radio Islam och i den här boken stannar vi inte vid att bara ställa frågor, vi vill tränga vidare och djupare och gå till botten med denna sak, och då kommer vi in på ett i västerländska opinionsmedia farligt och tabubelagt område: Israels sionistiska lobbygruppers omfattande aktiviteter och den sionistiska propagandans oerhörda makt att påverka sinnena och att förtränga och förvränga verkligheten så att den passar Israel. 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.