HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
22
ISRAELMAFFIANS KAMPSÅNG

På med dom roliga mössorna grabbar,
nu ska vi garva åt arabernas tabbar,
för Israels sak är vår
och kampen blir varken lång eller svår.
Israels soldater gör hjältedater,
araberna knatar hem till sin mamma
ryssar och kineser
kan göra detsamma.

- LARS GUSTAVSSON -


JKs "DOM"
- UTAN RÄTTEGÅNG! 1988-03-30 (KOMMENTARER)

 

Justitiekanslern säger att bibelcitaten i det JK-anmälda Radio Islams program den 3 oktober förra året "används på ett sådant sätt att lyssnaren skall inges föreställningen att den till biblisk tid hänförliga karakteristiken av den judiska folkgruppen som kommer till uttryck i bibelcitaten är giltig även i fråga om nutides judar". "Härigenom", tillfogar JK, "uttrycks i programmet missaktning för folkgruppen judar." I P1s Kanalen den 31 mars säger JK Hans Stark i en intervju att Radio Islam begått ett lagbrott, men att JK trots detta underlåter att väcka åtal mot Radio Islam för rättslig prövning, eftersom en ny rättegång enligt JK skulle kunna leda till ytterligare smädelser av judar och föranleda diverse teologiska tvister om olika tolkningar av anförda bibelcitat.

Jag protesterar mot JKs egenmäktiga förfarande och bestrider riktigheten i JKs godtyckliga omdöme. Låt mig framhålla följande:

* JK förbigår helt orsaken till att Radio Islam så utförligt behandlade Bibeln med citat från Nya Testamentet i den första tredjedelen av det anmälda programmet. Orsaken var ett officiellt meddelande från det israeliska utbildningsdepartementet att Israels regering beslutat att Nya Testamentet skall utgå från bibelutgåvor i den israeliska skolundervisningen och att Gamla Testamentet förklaras komma från Gud, medan Nya Testamentet är skrivet av människor och alltså inte kan betraktas som likvärdig med Gamla Testamentet.

* Det är alltså Israels koalitionsregering med dess breda väljarunderlag över blockgränserna som uttalat en generell förkastelsedom över Nya Testamentet, kristendomens heliga urkund, och utrensar den som mindervärdig eller farlig i den israeliska skolundervisningen! Tydligen innehåller Nya Testamentet sådant som väcker svår anstöt hos stora delar av Israels judiska befolkning eller anses på något sätt farlig av den israeliska koalitionsregeringen

* Eftersom Radio Islam - efter måttet av sina blygsamma resurser - bedriver undersökande journalistik, fanns det sålunda vägande skäl att ånyo granska innehållet i Nya Testamentet för att undersöka vad som där kan uppfattas som särskilt anstötligt för också vår tids judar i den judiska staten Israel. Syftet var alltså inte, som JK hävdar, att med illasinnat utvalda bibelcitat uttala "nedsättande omdömen om den judiska folkgruppen", utan syftet var att efterforska orsakerna till att Nya Testamentet väcker sådan anstöt bland Israels judar att den israeliska koalitionsregeringen utrensar och fördömer Nya Testamentet ur principiell religiös synpunkt. Därefter såg Radio Islam som sin uppgift att påvisa detta med adekvata bibelcitat, åtföljda av förtydligande kommentarer. Någon annan metodik står inte till buds för den undersökande och seriösa journalistiken.

* JK har uppenbarligen inte med erforderlig observans studerat Radio Islams programinslag, när han påstår att de anförda bibelcitaten skulle åsyfta även "nutidens judar". Redan från början - efter citaten från Matteusevangeliet, 23 kapitlet, verserna 23-33, och Johannesevangeliet, 8 kapitlet, verserna 37 och 44 - noteras särskilt i den därpå följande kommentaren: "Alltså, Jesus fördömer sin samtids judar som hårdnackat höll fast vid sin judendom ..." Här sägs sålunda klart att de i dessa evangelietexter omtalade händelserna och omdömena berör judarna på Jesu tid och dessutom endast de judar i det dåtida Judeen som höll fast vid den judiska lagtroheten och formalismen som Jesus gick till storms mot. Följaktligen handlar det inte om vår tids judar som utgör en synnerligen heterogen befolkningsgrupp spridd i många länder på flera kontinenter!

* Till yttermera visso betonas detsamma i programmet i den därpå följande kommentaren: "I alla de fyra evangelierna i Nya Testamentet omtalas att det var de ledande samtida judarna som ville döda Jesus ..." Alltså, de ledande judarna på Jesu tid som befattade sig med honom för över 1 900 år sedan, inte vår tids judar! För människor med normala förståndsgåvor finns här inga möjligheter till missförstånd.

* Alla de följande långa citaten från evangeliernas texter berättar den välkända historien om hur Jesus dömdes enhälligt till döden av judiska Stora Rådet i Judéen under en storm av smädelser och även handgripligheter utan att några verkliga bevis på hans föregivna brott kunde företes, hur sedan de judiska rådsherrarna sökte övertala den romerske ståthållaren Pontius Pilatus att låta romarna verkställa dödsstraffet genom korsfästelse, hur Pilatus envetet spjärnade emot men till slut - efter hotelser att anmäla honom till kejsaren i Rom - föll till föga och beslöt villfara de enträgna judiska rådsherrarnas begäran. Här är det sannerligen inte fråga om några "ur sitt sammanhang lösryckta citat för att ge en skev bild av judendomen och den judiska folkgruppen", som JK gör gällande, utan här ges i ett adekvat koncentrat en bild av händelseförloppet sådant det skildras i evangelierna som torde vara välbekant för varje litterat och elementärt bibelkunnig person.

* Ett intressant spörsmål är varför samtidens ledande judar i Judeen (flertalet judar bodde redan på Jeus tid utanför Judéen, i Alexandria, på Cypern, i Mesopotamien, i Mindre Asien, även i själva Rom) var så ivriga att låta romarna verkställa dödsstraffet som de själva hade dömt Jesus till. Varför lät de inte själva verkställa dödsstraffet, när de i egna angelägenheter hade autonomi och kunde verkställa det genom stening som med den förste kristne diakonen i Jerusalem, Stefanus (vilket omtalas i Nya Testamentets Apostlagärningarna)? I den religionshistoriska litteraturen är detta ämne ganska ofta behandlat, så till exempel i den tyske religionshistorikern Josef Binzlers även till svenska översatta bok Dödsdomen mot Jesus (Diakonistyrelsens förlag, Stockholm 1960, med förord av Uppsalaprofessorn Harald Riesenfeld, som var en av experterna i Bibelkommissionens nyöversättning av Nya Testamentet häromåret). I Radio Islams program ansluter vi oss till professor Binzler genom att besvara denna fråga med hänvisning till ett explikativt ställe i den judiska lagen, i Femte Moseboken, 21 kapitlet, verserna 22 och 23. Detta är en relevant förklaring, alls inte någon illasinnad eller missriktad infamitet riktad mot dagens judiska folkgrupp.

* Efter denna sammanfattande redovisning av relevanta texter i Bibeln, främst från Nya Testamentet, summeras ett svar på själva huvudfrågan som ställdes i programmets inledning, nämligen frågan varför Nya Testamentet väcker sådan uppenbar anstöt bland dagens judar i Israel att den israeliska regeringen anser sig föranlåten att ingripa med censur och fördömande uttalanden som inte bara flagrant bryter mot religionsfriheten med vederbörlig respekt för främmande trosbekännare utan även måste skada Israels ofta redan ömtåliga relationer med kristna västerländska stater. Svaret anges i programmet: "Att det föreligger en skarp motsättning mellan judendomen och kristendomen, det framgår i alla händelser mycket klart av Nya Testamentet." (s.8, JKs avskrift) Att sedan vissa kristna - både enskilda och samfund - vill se saken på ett annat sätt genom att lyfta fram vissa andra bibelcitat, må vara teologiskt mer eller mindre acceptabelt men är likväl i detta sammanhang skäligen irrelevant som svar på själva huvudfrågan varför det officiella Israel förbjuder och religiöst förkastar Nya Testamentet.

* I slutet av denna framställning om Nya Testamentet i Radio Islams anmälda program föregrips JKs anmärkningsvärda "dom" mot Radio Islam utan väckt åtal och rättegång, nämligen när vi säger: "Det återstår att se om Radio Islam i det kristna Sverige, där man respekterar religionsfriheten, skall dömas för antisemitism eller judehets, när vi ordagrant citerar ur de kristnas bibel, Nya Testamentet. I så fall är det tydligen den sionistiska makten att tolka lagarna som gäller i Sverige ... att det är sionisterna som dikterar villkoren i detta land." Detta är hårda ord. Men har de inte visat sig vara riktiga i detta fall? Den sionistiske aktivisten Per Ahlmark säger mycket belåtet i en intervju i Sydsvenska Dagbladet den 31 mars efter JKs utfall mot Radio Islam: "Det är viktigt att få en myndighet med sig, och JK är ju en tung instans som nu fått upp ögonen." När JK tidigare helt friade Radio Islam, var det annat ljud i skällan. Då förklarade Per Ahlmark i korus med sina sionistiska meningsfränder att JK var skumögd, ingenting begrep och en samhällsfarlig dåre. Men nu har alltså JK fått "upp ögonen" efter alla de energiska påtryckningar från framstående sionister, också hitkallade ända från USA efter Per Ahlmarks konsultationer i New York med Elie Wiesel och Israels FN-ambassadör (se Expressen den 20 oktober 1987)! Kan detta tolkas på annat sätt än att JK böjt sig för de starka sionistiska påtryckningarna och därmed satt både sitt höga ämbete och rättssäkerheten i fara?

* Det bör tilläggas att också i slutet av programmets framställning av Nya Testamentet betonas att bibelcitaten avser de samtida judarna: "Jesus och aposteln Paulus har sagt så vanvördiga sanningar om sin samtids judar/sionister". Om vår samtids sionister - drygt 1 900 år efteråt - känner sig illa berörda av dessa evangeliska uttalanden av Jesus och av Paulus i dennes brev i Nya Testamentet, så måste detta rimligen vara något som vår tids sionister måste göra upp med Jesus och Paulus eller möjligen med de kristna kyrkor och samfund som inhämtar sin lära och tro från Nya Testamentet och sprider den bland allmänheten, inte något som dessa sionister i vår tid kan förebrå Radio Islam med krav på att nedtysta oss när vi endast korrekt citerar från Nya Testamentet med förtydligande kommentarer. Är man ute efter att utrensa alla misshagliga ställen i Bibeln, också när de utgör omistliga element och ledtrådar i Nya Testamentets berättelser, högspänd dramatik och förkunnelse? Detta innebär införande av statlig censurmyndighet med ytterst långtgående befogenheter att strypa både kulturarvet och åsiktsfriheten. I totalitära stater förekommer ju sådant, vilket inte anses vara särdeles föredömligt ur demokratisk synpunkt. Själva metoden för dylika utrensningar beskrivs ingående av George Orwell i dennes lika kända som skrämmande framtidsroman från 1948, "1984", i det s k Sanningsministeriet, som i själva verket är ett Lögnministerium (vilket ingen får säga högt av rädsla för den allestädes närvarande STOREBROR). Är det ett dylikt sanningsministerium som föresvävar de nitiska JK-anmälarna av Radio Islam och nu även själve JK. Ett sionismens sanningsministerium för historie- och nyhetsförvanskning, också för vederbörlig utrensning av farliga eller allmänt misshagliga uttalanden i Bibeln liksom i annan litteratur också den klassiska som Shakespeares Köpmannen i Venedig (juden och procentaren Shylock är osympatisk, även om han är tragisk), Voltaires Essai sur les meurs et I'esprit des nations (där judarna avfärdas som ojämförligt grymma och barbariska), Immanuel Kants Die Religion inerhalb der Grenzen der blossen Verruft (där judendomen förklaras vara "världens pestsmitta"), Schopenhauers Parerga und Paraltpomena (där judarna blankt avfärdas som "lögnens stora mästare"), Nietzsches Zur Genealogie der Moral (där det heter att "judarna är ett den tillbakaträngda prästerliga hämndlystnadens folk"), Martin Luthers förbittrade sista skrifter Vom Scbem Hamphoras och Die Juden und ihre Lugen och Karl Marx' uppsats Om judefrågan (där judendomen avfärdas som en besatthet av guld och girighet) ... Skall all denna och mängder av annan klassisk litteratur, däribland Anatole France's mest lovprisade mästerverk Drottning Gåsfot (där juden Mosaide skildras som den mest infernaliska skurk), utrensas ur litteraturen? Eller vad är avsikten?

Det synes uppenbart att judendomens ledande representanter i dagens Israel betraktar den kristna tron och läran som djupt anstötlig och farlig - liksom det är lika uppenbart att Israels koalitionsregering med dess breda väljarunderlag har fogat sig därefter och i gärning gjort samma bedömning. I Jerusalem Post International Edition (26 February -3 March, 1984, s. 22) rapporteras att "Israels sefardiska och askenasiska överrabbiner enhälligt fördömde kristna missionärer och beslöt att det är förbjudet för judar att ha något att göra med sådana". I världspressen har vid flera tillfällen också rapporterats att troende judar i Israel, särskilt ortodoxa, gått till fysiska angrepp på kristna - liksom ännu oftare på muslimer - och trängt in i de kristnas församlingshus - liksom i moskéer - och ofredat de bedjande, i några fall har dessa judar bränt ned kristna församlingslokaler utan att drabbas av några straffpåföljder. Israels premiärminister Yitzhak Shamir höll på långfredagen i år ett brandtal utanför Betlehem på den Israelockuperade Västbanken, där han nedlåtande förklarade att "de där nere", d v s palestinierna, "till dem säger vi från denna höjd och från ett tusenårigt perspektiv att de inte är förmer än gäshoppor". Detta vanhelgande förakt av palestinska medmänniskor (vilkas land man erövrat och vilka man ständigt skändar och misshandlar) vittnar om en sådan inhuman arrogans att det svårligen kan överträffas. Tidigare har emellertid Israels ÖB, Rafael Eytan, kallat palestinierna "kackerlackor" (SvD,2 april 1988). Tidigare har förre israeliske premiärministern, Menachem Begin, kallat palestinierna för "den plåga som tidigare omnämnts i Bibeln", varmed han liksom senare Shamir torde åsyfta de sju "plågor" som Israels Gud sände över Egypten, däribland gräshoppssvärmar (2 Mos. 10;12-15). Här har vi i åratal fått höra, främst av judiska överlevande från "Förintelsen", att nazisternas förintelse av judar föregicks av antisemiternas föraktfulla och hätska språkliga tillvitelser mot judarna: att den som börjar med att kalla ett visst folk för parasiter eller ohyra slutar med att övergå från ord till handling och utrotar den förment plågsamma ohyran. Rabbinen och överstelöjtnanten i israeliska armén, Abraham Avidan, har till exempel förklarat att enligt gällande judisk lag, halascha, är det fullt tillåtet för den israeliska armen att "döda även goda civila bland icke-judar". (David Shacham: Al-Hamishmar Chotam supplement, Jerusalem, 28 mars 1975, citerat av prof. Israel Shahak: Begin and Co., Jerusalem, sept. 1977, s.70). Rabbinen Schlomo Ritskin, som anses tillhöra den moderata falangen bland de judiska bosättarna på Västbanken, sade i sitt hälsningstal till premiärminister Shamir på långfredagen: "Vi utkämpar ett trefrontskrig: mot araberna, mot massmedia och mot antisemiterna." (SvD, 2 april 1988).

* Det synes alldeles uppenbart att den israeliska regimen har fogat sig efter också de mer fanatiska rabbinernas påbud och krav och att därmed ett slags militant judisk teokrati, påminnande om de krigiska mackabeernas (vilkas grymma och blodbesudlade herravälde omtalas i Mackabeer-böckerna i Gamla Testamentets apokryfer), alltmer befästs i vår tids Israel. Ursprunget och förebilden i Torah, de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet. Det är av största vikt - och fullt relevant - när man skall försöka förklara de aktuella förhållandena i vår tids Israel med dess skändliga behandling av palestinierna, som är både muslimer och kristna, att här framföra skarp kritik mot Israels ingrepp mot religionsfriheten - och inte bara mot de fysiska övergreppen. Detta måste vara fullt legitim samhällskritik och har självfallet inget att göra med den (övervägande välassimilerade) judiska folkgruppen i Sverige. Om vissa medlemmar av denna judiska folkgrupp i Sverige tar anstöt av denna kritik, kan detta inte innebära annat än att dessa solidariserar sig med den fanatiska intoleransens Israel och att de därmed är principiella fiender till tolerans, religionsfrihet och upplyst demokrati, vilket måste stå för dem, inte för Radio Islam som är anhängare av tolerans, religionsfrihet och upplyst demokrati!

Vad beträffar den andra avdelningen i det anmälda programmet i Radio Islam, det som behandlar De sju dödssynderna och judendomens Torah (den judiska lagen och läran som omfattar de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet), så upprepas inledningsvis rapporten från det israeliska utbildningsministeriet att "Gamla Testamentet kommer från Gud, medan Nya Testamentet är skrivet av människor och att de därför inte är likvärdiga". (s. 9) Med judendomen avses här vissa bärande inslag i just Gamla Testamentet, judendomens Bibel, eftersom allt däri "kommer från Gud", också enligt den israeliska koalitionsregeringen, inte endast från vissa rabbiner eller från en eller några judiska trossamfund. Israels koalitionsregering, bestående av de två stora politiska blocken, representerar ju den övervägande majoriteten av Israels judiska befolkning.

JK hävdar i sitt fällande utslag mot Radio Islam att detta närradioprogram är "tendentiöst: att citaten skapar, lösryckta ur sitt sammanhang och utan historiskt perspektiv, enligt min (JKs) mening en skev bild av judendomen och av den judiska folkgruppen". Denna lika försåtliga som grundlösa beskyllning måste bestämt avvisas. De återgivna bibelcitaten är självfallet tendentiösa i den meningen att de är valda för att tydliggöra den bärande förkunnelsen och moraluppfattningen, vilket är även vetenskapligt fullt befogat. Men dessa bibelcitat är infe tendentiösa i den mening som JK här lägger in i ordet: de är inte valda för att framställa "en skev bild av judendomen och den judiska folkgruppen", eftersom det i Gamla Testamentet inte finns några motbilder, inte finns något som klart och entydigt motsäger vad som framkommer i de återgivna bibelcitaten - annat än enstaka uttalanden som endast kan ge just en skev helhetsbild av den gammaltestamentliga judendomen. Senare tillkomna teologiska spetsfundigheter och mer eller mindre godtyckliga omtolkningar av de bärande textställen som Radio Islam återgivit är i sammanhanget irrelevanta ur sanningens synpunkt.

* Radio Islam utmanar härmed JK att återge relevanta citat från Torah som motsäger eller bara modifierar de i programmet återgivna citatens klara innebörd om De sju dödssynderna (högmod, avund, vrede, lättja, vällust, girighet och frosseri). Så länge JK inte kan eller vill besvära sig med att göra detta - faller hela denna anklagelse mot Radio Islam platt till marken. För övrigt bör än en gång betonas att kritiken i Radio Islams anmälda program gäller judendomen som sanktionerats av Israels koalitionsregering, inte "den judiska folkgruppen", som ju omfattar personer av de mest skilda åskådningar, därav många ateister för vilka att religion, särskilt kanske judendomen, är förhatlig eller totalt främmande och likgiltig. Särskilt framhålls också i programmet att kritiken avser "den mosaiska judendomen" (s. 19) och att den "på Jesu tid förvaltades av sadducéerna, översteprästerna och fariseerna och som räknas till den nutida judendomens läromästare" (s. 20). Ledande rabbiner i vår tid har betygat detta. Vill och kan JK gendriva detta, så torde JK komma i konflikt med judendomens främsta representanter i Israel, USA och övriga världen, inklusive överrabbinen Morton Narrowe i Stockholm!

* Eftersom hela Gamla Testamentet och inte bara Torah (de fem Moseböckerna) sanktionerats av Israels koalitionsregering ("kommer från Gud"), så är det helt legitimt att Radio Islam med sitt starka engagemang för de fördrivna och förtryckta palestinierna och kritik av ockupations och världsmakten Israel, kritiskt granskar Gamla Testamentet, också Psaltaren, den judiska sång- och böneboken och de s k historiska böckerna som Gamla Testamentet och Andra Samuelsboken och därur återger vissa relevanta citat för att visa hur den i Israel än i dag lovprisade "hjältekonungen David" for fram mot ammoniterna ("Ammons barn"), som bebodde Kanaans land, alltså just Palestina och det nuvarande Israel, i synnerhet som vår tids palestinier fått plågsamt och tragiskt erfara hur vår tids sionistiska judar, som räknar sig som ättlingar och arvtagare till Davids israeliter: ammoniterna mördades metodiskt och kallblodigt för att sedan förintas i eld av Davids Israel (2 Sam. 12:29-31), medan Ben-Gurions, Begins och Shamirs Israel har med våld och terror fördrivit bortåt 750 000 palestinier från deras urgamla hembygder i samband med den judiska staten Israels utropande 1948 och sedan diskriminerat, förtryckt, skändat och misshandlat kvarvarande palestinier. Att det här finns ett djupgående ideologiskt samband mellan den sanktionerade gammaltestamentliga judendomen och det militant sionistiska Israels politik har ingående dokumenterats av professor Israel Shahak, som grundat och leder Kommitten för mänskliga rättigheter i Israel - så till exempel kan vi hänvisa till Shahaks även till engelska översatta antologi BEGIN AND C.O. AS THEY REALLY ARE. I denna dokumentationssamling redovisas hur många militant ortodoxa judiska rabbiner i stor omfattning också är högre officerare i Israels armé och bedriver en rent bibelfundamentalistisk propaganda för de israeliska officerarna och soldaterna - detta har vi refererat i ett annat program i Radio Islam.

Det är signifikant att JK helt förbigår det senare inslaget i det anmälda programmet i Radio Islam, där vi dokumentärt belyser det nära samröret mellan ledande sionister och antisemiter och även med det nazistiska Tyskland. Redan den politiska sionismens grundare och förste ordförande för Världssionistiska Organisationen, dr Theodor Herzl, betygade ofta att antisemiterna var sionismens nyttigaste välgörare. Och redan kort efter Hitlers maktövertagande 1933 samarbetade sionister i Tyskland och det dåtida Palestina med ledande nazister. Så sent som 1941, alltså under andra världskriget, uppvaktade en sionisisk deputation den tyske militärattachen i Ankara och anhöll om ett vapenbrödraskap mellan sionisterna och det nazistiska Tyskland - för att bekämpa Storbritannien som då var mandatmakt över Palestina! Här är det i hög grad modern historia om sionismen som belyses. Skall JKs fördömande av Radio Islams program tolkas som att det är förbjudet att beröra vissa känsliga historiska fakta, när de på något sätt kan misshaga sionisterna? Hur överensstämmer i så fall detta med JKs bedyranden i bland annat P1s Kanalen den 31 mars 1988 att "det är viktigt med en fri och öppen debatt"? Och när JK manar Radio Islam att undvika att beröra den på Gamla Testamentet grundade sionistiska ideologin (Israel skulle aldrig finnas utan Bibelns Gamla Testamentet), innebär då inte detta att JK låter JK-ämbetet förvandlas till en kamouflerad censurinrättning som gör allt JKs lovprisande av yttrandefriheten till en grym fars?

***

 

  Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.