HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
2

FÖRSÅTLIG
JUDISK-PROPAGANDA TEKNIK


CITAT  
Citat från JUDISK KRÖNIKA , Nr. 1, februari, 1988:

"I en tidigare rapport till Socialistiska Internationalen om antisemitismen i Sovjet citeras en artikel i en sovjetisk tidning där man kan läsa följande:

"Sionismen består av ett osynligt, men stort och mäktigt imperium av finans- och industrimän, ett imperium som inte återfinns på någon världskarta, men som existerar och opererar överallt i det kapitalistiska lägret. Sionismens anhängare bland de amerikanska judarna äger 80 % av de lokala och internationella informationsorganen."

Ungefär samtidigt skriver Sigbert Axelson i en artikel i tidskriften Kristet Forum:

"Sionisterna är vana att totalt dominera Västvärldens massmedia, och de är säkra på sin hegemoni i det avseendet. De brukar lyckas i sina föresatser att förhindra information till folkets breda lager."

I en nyutkommen bok av DNs tidigare Mellanöstern-korrespondent Åke Ringberg "Blodet i Beirut" skriver författaren om den judiska minoriteten i USA:

Judarnas maktställning är "ett hot mot yttrandefriheten och en öppen debatt" och "detta hot tar sig uttryck i mord, mordhot, mordbrand, smädelser, sabotage av offentliga möten" etc.

Och i Radio Islam låter det så här:

"Den sionistiska propagandans grepp om viktiga opinionsmedia bygger på vissa förberedande operationer: Att sionisterna skaffat sig nära nog total kontroll över amerikansk film, TV, press och bokproduktion, som sprids över hela världen. Sionisterna i bland annat Sverige har målmedvetet lyckats placera sina trogna anhängare på strategiskt viktiga poster i opinionsmedia...""Finns det, i Sverige, en debatt om Palestinakonflikten ? Egentligen är det en besynnerligt overklig "debatt", som huvudsakligen pågår: en intern debatt mellan Israels vänner om Israels interna kris, där debattörerna oroas över hur Israel bäst skall kunna lösa denna interna israeliska kris för att kunna överleva som judisk ockupations stat.

Palestinierna som berövats sitt land av sionistiska inkräktare från all världens länder och som utsätts för de mest skändliga övergrepp, de kommer i denna pressdebatt helt i bakgrunden: de är ansiktslösa, avpersonifierade massor: unga män och även medelålders kvinnor som kastar sten, en och annan åldring som vemodigt talar om den lilla bondgård med fruktträd och olivträd som han och hans familj en gång ägt, men som för länge sedan är borta, medan han själv och många andra palestinier lever som främlingar i något eländigt flyktingläger.

Bland palestinierna möter vi inga passionerade och starka personligheter i TV och övriga massmedia - möjligen med undantag av PLO-ledaren Yassir Arafat. Men han bor i Tunisien och är ständigt på resande fot utanför Palestina, en man som presenteras som en patetisk ledare, som gör diverse uttalanden och som tycks leva i en verklighetsfrämmande drömvärld. Palestinierna, som är ett folk på över 5 miljoner och som är Mellanösterns högst utbildade folk med mängder av kompetenta och högt kvalificerade akademiker, författare och publicister, av vilka många är starka personligheter med starkt engagemang för sitt folks rättvisa sak. Detta palestinska folk har i svenska massmedia minimerats och reducerats till blott en huvudsakligen anonym massa.

Vilken kontrast mot den bild av judarna i Israel liksom i andra länder som alltid lyfts fram som inte bara det historiskt lidande folket med dess smärtsamma minnen av det förflutnas skuggor av orättfärdigheter. Judarna presenteras också som begåvade, så ömsint humanistiska och ofta även geniala: som mänsklighetens adel och blomma. Denna föreställning överensstämmer helt med den judiska tron att judarna är Guds eller Herrens utvalda egendomsfolk.

Vad israeliska författare känner och tycker anses alltid vara av största intresse, i synnerhet när de skriver om sin vånda och om Israels själ, som är själva mänskligheten. Men palestinska författare förbigås nära nog totalt.

Observera nu: det är på detta sätt som man tar död på ett folk. Folkmord är inte fysiska massmord på medlemmar av ett visst folk så länge det finns överlevande som bibehåller folkets själ, dess traditioner och andliga representanter. Judarna talar ständigt om att de drabbats av förintelsen - men detta är i djupare och egentlig mening fel: det stora flertalet judar som bodde i Amerika liksom i dåvarande brittiska imperiet och även i Sovjetunionen bakom de tyska stridslinjerna drabbades inte av någon förintelse. Inte heller judar i flera neutrala länder och i hela arabvärlden. Och bland judarna i koncentrations- och förintelselägren överlevde hundra- tusentals. Men framförallt: det judiska kulturarvet och de judiska traditionerna överlevde och dessutom med en aldrig tidigare skådad styrka och ett aldrig tidigare i historien förekommande starkt inflytande i hela västvärlden, främst i USA och naturligtvis i det av judiska sionister erövrade Palestina, den judiska staten Israel.

Nej, judarna har inte drabbats av folkmord. Däremot är det - och det är detta som är så fruktansvärt ironiskt och tragiskt - judarna som genom sionismens Israel begår folkmord på palestinierna. Och inte bara genom att utsätta kvarvarande palestinier för den skändligaste behandling. Sionismens Israel med dess starka sionistiska propaganda i hela västvärlden, också i Sverige, begår så gott man förmår det verkliga, slutgiltliga folkmordet på sina offer palestinierna genom att beröva dem deras själ; genom att reducera palestinierna kulturellt och massmedialt till huvudsakligen en anonym massa, där man som kultur- och massmediakonsument inte kan urskilja palestiniernas själ i levande och starka personligheter som representanter för detta folk.

Med all rätt upprörs många över Israels ovilja och oförmåga att återlämna de sedan 21 år ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza, och än mer upprörs ännu fler över de israeliska soldaternas grymma framfart mot den värnlösa palestinska befolkningen som under de senaste månaderna lidit fruktansvärt: över 120 värnlösa palestinier har kallblodigt dödats, flera tusen, sannolikt tiotusentals palestinier har drabbast av livshotande skador eller invalidiserats. Gravida palestinska kvinnor har misshandlats så svårt av israeliska soldater att de inte kan föda sina barn. Och till detta kommer den mardrömslika ångest och fruktan som de israeliska soldaterna framkallar hos de ständigt överfallna palestinierna, något som bara kan föda en ursinnig vrede och ett lågande hat mot Israel och judarna. Till fullo förstår väl alla inte detta, eftersom det kräver stor inlevelseförmåga eller att man själv varit på platsen och upplevt det med alla sina sinnen.

Att israelerna begår grymma orättfärdigheter och svåra övergrepp på en värnlös palestinsk befolkning, detta har ändå framställts så konkret i TV, att man upprörs och även känner vanmakt över att inget eller så litet kunna göra. Men vad alltför få har insett, det är att det ännu djupare och länge pågående sionistiska folkmordet är det kulturella: att massmedia i västvärlden, också i Sverige, så gott som dödat den palestinska folksjälen genom att - medvetet eller aningslöst inför sionistpropagandan - avindividualisera och avpersonifiera palestinierna, som man visserligen kan känna ett tillfälligt deltagande med, men aldrig identifiera sig med. Att beröva en människa hennes individualitet, hennes själ - det är att beröva henne livet. Det liv som hon har rätt till och som gör henne till en människa i sig. Att beröva ett helt folk dess starka och levande representanter, det är att beröva detta folk dess själ och att förinta det, göra det till intet, en nullitet.

Låt oss erinra om vad Israels i hela västvärlden så uppburna premiärminister Golda Meir en gång sade: "Det finns inga palestinier". Ett sådant förnekande av palestiniernas existens, detta folk vars land Golda Meirs och sionismens Israel hade stulit från just palestinierna, är tydligaste möjliga exempel på verkligt folkmord: ett folk tar ett annat folks land och förnekar sedan det bestulna folkets existens. Och det finns naturligtvis en logik i detta israeliska förnekande av palestiniernas existens. För om palestinierna aldrig har funnits, så har ju sionisterna inte kunnat ta deras land och inte heller kunnat fördriva 750 000 palestinier 1948 och sedan förtrycka de kvarvarande palestinierna: de finns ju inte, det är bara fantomer, helt avhumaniserade varelser, som bara är i vägen för det utvalda herrefolket i det av dess Gud utlovade landet: dvs Palestina, där de upprättat sin judiska stat Israel, som f.ö. betyder folket som strider med Gud - se judendomens Torah, Första Moseboken, 32 kapitlet, verserna 24-28.

Och kom ihåg hur Israels dåvarande premiärminister Golda Meir, som förnekade palestiniernas existens, hyllades och prisades i västvärlden, inte minst här i Sverige. Vilken gripande och storslagen bild man gav av henne som den varma upphöjt ädla judiska modergestalten, som den outtröttliga kämpen för Israel och för all världens judar, den gråtande Golda Meir, den glada och spjuveraktiga Golda Meir, den för social rättvisa ivrande Golda Meir - den i Ryssland födda och sedan i USA uppvuxna Golda Meir, som greps av den ädla sionistiska idén om ett judiskt land och hur hon strävsamt arbetade på en judisk kibbutz och anslöt sig som osjälvisk kämpe i den israeliska arbetarrörelsen. I amerikansk TV - naturligtvis i samförstånd mellan amerikanska sionister och israeliska - gjordes en gripande film i flera avsnitt om Golda Meirs liv med Ingrid Bergman i huvudrollen som själva Golda. Och Ingrid Bergman intervjuades och var så rörd och tacksam att få gestalta Golda. Det är på detta sätt den sionistiska propagandan arbetar: genom att upphöjt glorifiera judar som stora, varma, ädelt kämpande personligheter samtidigt som palestinier - likson araber överhuvudtaget - avpersonifieras på allt gott och ädelt. De reduceras till bara anonyma massor, eller så fokuserar man bilden på araber som grymma och intriganta och inbördes käbblande politiker, svartmuskiga och högst tvivelaktiga typer, eller som oljeshejker med flotta Cadillac-bilar och något aldrig fullt identifierbart lyxharem någonstans i bakgrunden, stormrika och likaledes naturligtvis skumma typer. Om palestinska personligheter tiger man: de existerar inte. I västerländska media, styrda av sionistisk propaganda, ingår palestinierna bara på ett obestämt sätt i det arabiska folkhavet, där man ser antingen kokande massor i upprörda sinnestillstånd eller en hop bedjande gubbar på knä i någon dunkel moské. I dessa massmedia bilder kan man inte urskilja palestinier som ett folk för sig, ännu mindre som ett storslaget och tragiskt folk... Och just detta är också avsikten i det försåtliga sionistiska folk- mordet på palestinierna!

***

 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.