HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
67 

DOKUMENTATION
AV SAMARBETET MELLAN SIONISTER - NAZISTER   

 

Den västtyske diplomaten - han har bl a varit ambassadsekreterare vid Förbundsrepublikens legation i Israel och västtysk ambassadör i FN - Jörg von Uthmann har i sin Doppelgänger, du bleicher Geselle, Zur Pathologie des deutsch-judischen Verhältnisse (Seew ald, Stuttgart 1976), redovisat detta samröre och bl a framhållit följande:

1) att ledaren för de judiska frågorna inom den nazityska säkerhetstjänsten, underställd SS-ledaren Heinrich Himmler, Untersturmführer Leopold von Mildenstein två gånger, 1933 och 1934, for till Palestina i sällskap med sionistiska funktionärer för att undersöka möjligheter för tyska judar att invandra till Palestina.

2) att i den tyska propagandaministern Joseph Goebbels tidning Der Angriff, publicerades flera artiklar om de judiska bosättningarna i (dåvarande) Palestina och "i ljusaste färger". Goebbels blev så hänförd över dessa vackra skildringar, att han lät tillverka ett minnesmynt över dessa tappra judiska pionjärers insatser, som på ena sidan visade David -stjärnan och på den andra hakkorset.

3) Den 23 december 1935 publicerades i Der Angriff en intervju med ordföranden för Tysklands Sionistiska Federation, Georg Kareski, i vilken denne framhöll (de nazistiska) Nürnberglagarna (av år 1935) i lovprisande ordalag såsom en uppfyllelse av gamla sionistiska önskemål, varvid han särskilt betonade vikten av förbud mot rasblandning och blandäktenskap.

4) Medan andra judiska organisationer fick sin rörelse- och yttrandefrihet inskränkt i det nazistiska Tyskland kunde sionistiska skrifter utges (i Nazityskland).

5) Hösten 1933 hade den tyska riksregeringen slutit en överenskommelse med sionistledare, den s k Haavara-överenskommetsen, om judisk utvandring från Tyskland till Palestina, varvid ingick transferering av pengar till dessa judiska utvandrare. För detta ändamål upprättades i Berlin ett särskilt förvaltningsorgan, Palestina-Treuhandstelle, förkortat Paltreu. Utvandringen av judar från Tyskland till Palestina steg så snabbt och i så stor skala, att araberna blev allvarligt övertygade om att Hitler själv måste vara jude och därför var intresserad av att skapa ett judiskt Mellanöstern.

6) I slutet av februari 1937 sammanträffade Feiwel Polkes, representant för den största sionistiska väpnade gruppen Haganah (som skulle utgöra kärnan i den kommande israeliska armén), med Mildensteins efterträdare Herbert Hagen på en vinrestaurang "Traube" i Berlin för att dryfta möjligheterna av hur man med tysk ("nazistisk") hjälp skulle kunna kringgå den brittiska mandatmyndighetens invandrarbestämmelser. Polkes lät förstå, att man i nationella judiska (sionistiska) kretsar såg med välvilja på den radikala tyska (nazistiska) judepolitiken, varvid man fäste särskild vikt vid, "att de från Tyskland utvandrade judarna förpliktigade sig att uteslutande bosätta sig i Palestina, inte i något annat land". Som motprestation erbjöd Polkes sig, att förse den tyska säkerhetstjänsten (SD) med hemliga informationer och att "med energi understödja tyska utrikespolitiska intressen i Främre Orienten".

7) På hösten samma år (1937) begav sig Hagen och Adolf Eichmann till Kairo för att fortsätta sina (i Berlin inledda) förhandlingar med Polkes, Haganahs representant. 

8) Inte bara Haganah utan även dess sionistiska rivalorganisation Irgun Zwai Leumin uppvaktade den tyske marinattachén så sent som i januari 1941 i Istanbul, där denna judiska organisation (som bl a Shamir tillhörde) erbjöd det nazistiska Tyskland ett tyskt-judiskt vapenbrödraskap i kriget mot britterna. (Man bör därvid observera att vid denna tidpunkt befann sig England ensamt i krig mot Tyskland och Italien. Tysklands krig mot Sovjet började ju först den 22 juni 1941 och mot USA först den 12 december samma år.)

9) Den tyske marinattachéns kvarlämnade anteckningar från det sionistiska besöket på den tyska legationen i Istanbul visar med all önskvärd tydlighet att det rådde stort samförstånd mellan parterna: "välvillig inställning till den tyska riksregeringen ... till de sionistiska emigrationsplanerna ... och intressegemenskap beträffande strävanden till Europas nyordning enligt den tyska konceptionen och det judiska folkets sanna nationella aspirationer" o s v. 

10) Och "den israeliska frihetsrörelsen erbjöd även ett aktivt deltagande i kriget på Tysklands sida".

Jörg von Uthmann framhåller även:

1) att "skaparen av begreppet nationalsocialism (nazism) härrör från den tidige sionisten Moses Hess, medan Marx förutsåg en statslös socialism, ja, han (Hess) jämställde judendom med socialism - liksom senare Hitler, fast med omvända förtecken".

2) att de judiska socialisterna inom "Bund" avfärdade sionismen liksom den judiska nationalsocialismen, hindrade inte att den judiska nationalsocialismen senare fick en ny företrädare i Chaim Arlosoroff, teoretiker för den första palestinska arbetarrörelsen "Hapoel Hazair" i den år 1919 utkomna skriften "Den judiska folksocialismen", där de marxistiska teserna uttryckligen avvisades.

3) att samma tongångar hördes hos Robert Weltsch, chefredaktörer för Jiidischen Rundschau, där det hette: "Den sanna socialisten måste vara nationell. Ty människornas väsentliga sammanhang ligger i den inre, blodbestämda och mytbestämda förbundsenheten, inför vars hemlighet den sanne socialisten måste buga sig med vördnad". I nästan identiska ordalag uttalade sig Alfred Rosenberg: "Den som i dag vill vara nationalist måste vara socialist, och omvänt". Och i ett Führermeddelande den 21 mars 1935 heter det kortfattat: "I stället för klasskampen har inträtt folkgemenskapen".

4) Också dr Martin Buber (allmänt ansedd som 1900-talets störste filosof) har uttalat sig på samma mystiskt nationalistiskt rasistiska sätt och i den Rosenbergska nazismens anda: "Det djupaste skiktet i vårt väsen är bestämt av blodet".

Ernst Bloch, en annan av vårt århundrades betydande judiska filosofer och författare säger:

"Nationalsocialismen måste bemötas med en motsvarande judisk rasideologi". 

Det är också betecknande, säger Jörg von Uthmann, att i dagens Israel har man genomfört lagar och förordningar som påfallande överensstämmer med det nazistiska Tysklands raslagar (Nürnberglagarna av år 1935), så t ex råder i Israel förbud mot äktenskap - och sexuella förbindelser - mellan judar och icke-judar. Och det är även frapperande överensstämmelser mellan det nazistiska Tysklands lovsånger till "jord och blod" och Israels intellektuellas hyllningar till "jordens bröst" o s v. 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.