HOME

French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
72 

HUR DEN JUDISKA
LOBBYN ARBETAR I USA

 

Den judiska lobbyn i USA - som ibland kallas Israel-lobbyn, ibland den sionistiska lobbyn - är den utan all jämförelse mäktigaste och fruktade av alla politiska påtryckningsgrupper. Men i själva verket är den judiska lobbyn något mycket mer än en vanlig politisk påtryckningsgrupp eller lobby: den består av flera samverkande organisationer som opererar på olika nivåer, både synligt och osynligt, både öppet och i hemlighet. Den judiska lobbyns verksamheter sträcker sig över alla USAs politiska livsformer.

Bland de synliga sionistiska organisationerna finns främst Amerikansk-israeliska kommitten för offentliga angelägenheter (AIPAC) och Anti-Defamation League, antiförtalsligan (ADL). Det är två mycket stora organisationer med en årsbudget på flera tiotals miljoner dollar.

AIPAC upprätthåller ständigt fortlöpande förbindelser mellan Israels regering och USAs kongress, motsvarande Sveriges riksdag. AIPAC påverkar USAs lagstiftare i alla frågor som är av intresse för Israel, t ex USAs bistånd till främmande stater, USAs utrikeshandel och USAs militära bistånd till allierade stater i världen. AIPAC opererar ungefär som en konventionell lobby i USA, man bjuder politiker på middagar och resor, man förser alla viktiga beslutsfattare med mängder av propagandaskrifter, s k information, man inbjuder särskilt utvalda politiker till Israel o s v.

ADL, å andra sidan, arbetar mer som en spionorganisation i en totalitär stat, som ett övervaknings- och kontrollorgan. ADL försöker förhindra varje person som offentligt ogillar Israels politik eller framför invändningar mot att USA reservationslöst stöder Israel att bli vald eller återvald till något offentligt ämbete i USA. För detta ändamål förfogar ADL över talrika agenter över hela USA - och också via systerorganisationer - i andra länder. Dessa agenter övervakar alla politiska uttalanden och yttringar och sänder fortlöpande in sina rapporter till en central databank i ADLs huvudkontor i New York och Jerusalem. Om t ex en student eller en skolelev uttalar sig kritiskt mot Israel till en kamrat och detta avlyssnas av en av ADLs agenter eller bara av en jude som har förbindelser med ADLs agenter, så inrapporteras detta och lagras i ADLs databank. Flera år senare kanske denne skolelev eller student kandiderar till ett offentligt ämbete eller står på en lista till ett politiskt parti. ADL för då - vad man kallar - en rutinkontroll i sitt datasystem, varefter han eller hon utsätts för en närgången intervju av en ADL-agent. Om han eller hon på ett övertygande sätt ber om ursäkt för sin tidigare fientliga inställning till Israel och visar sig ha en flexibel karaktär, blir det "grönt ljus", i annat fall blir det svartlistning. Den lokala judiska kommittén underrättas liksom massmedia att det här är en "antisemitisk kandidat". Om detta inte leder till stopp i karriären, varskos ADLs huvudkontor och en massiv samverkande propagandakampanj startar med en störtflod av protestskrivelser och insändare och motdemonstranter organiseras så fort den antisemitiske kandidaten gör ett offentligt framträdande. Inför dessa välorganiserade propagandakampanjer måste vederbörande helt enkelt ge upp liksom de som understött honom eller henne.

Men AIPAC och ADL utgör ändå bara toppen av isberget. Israel understöds dessutom av Världssionistiska organisationen, Världsjudiska kongressen och av en mängd lokala judiska organisationer i varje västerländsk stat, i Sverige t ex de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, vidare Förenade Israelinsamlingen, Svenska föreningen för judar och kristna, Svenska kommittén mot antisemitism m fl. Till alla dessa organisationer, som i USA uppgår till flera hundra, kommer då Simon Wiesenthals Center i Los Angeles i USA och densammes Judiska dokumentations-centrum i Wien, som indirekt verkar för Israels intressen genom att ständigt jaga "så kallade tyska krigsförbrytare mot judar" under andra världskriget för över 40 år sedan i syfte att hålla den s k Förintelsen levande. Utan att massmedia ständigt erinrar om denna förintelse skulle sionisterna inte kunna få den välvilliga sympati som möjliggör miljarder och åter miljarder dollar i gåvor och bidrag till den judiska staten Israel.

En viktig förutsättning för att den ekonomiskt bankruttmässiga sionistiska staten Israel skall kunna överleva genom utländska miljardbidrag är att inflytelserika massmedier i USA och övriga västvärlden utmålar Israel som en hjältemodig stat av goda och tappra judar som är omringade av grymma, barbariska och krigiska arabstater där särskilt palestinier och arabiska muslimer kan utmålas som "terrorister" och fullständigt fanatiska och oförsonliga till fred. Sedan länge - långt före den judiska staten Israels tillkomst 1948 - är också det sionistiska greppet om viktiga amerikanska opinionsmedia i sionistiska händer. De två viktigaste amerikanska dagstidningarna New York Times och Washington Post ägs av judar - New York Times ägs av den judiska familjen Sulzberger medan Washington Post liksom vecko-tidningen Newsweek ägs av Katherine Meyer-Graham, som är dotter till den stormrike judiske bankiren Eugene Mayer. Den amerikanska veckotidningen Time står under redaktionell ledning av juden Henry Grunwald, medan den tredje stora och politiskt inflytelserika amerikanska vecko-tidningen US News and World Report står under redaktionell ledning av juden Marvin Stone. USAs största veckotidning Parade ägs av den judiska förlagsfamiljen Newhouse.

Alla de tre stora amerikanska radio- och TV-bolagen ägs och kontrolleras av judar: ABC av juden Leonard Goldensohn, CBS av juden William Paley och NBC av David Sarnoff och dennes arvingar.

Till allt detta kommer att alla de stora amerikanska bokförlagen också är ägda och kontrollerade av prosionistiska judar.

Självfallet kan inte alla dessa amerikanska opinionsmedia hundraprocentigt gå Israels ärenden, eftersom det ändå finns många självständigt kritiska journalister och redaktörer som måste rapportera om sådant som går den israeliska regeringens intressen emot i flera uppenbara fall som när israeliska soldater dödar värnlösa civila på Västbanken och i Gaza. Men i stort kan man ändå dölja eller förvränga den djupare liggande sanningen om sionismens nazistiska ansikte och Israels brutala ockupations- och expansionspolitik - och man har ständigt en oerhörd press på sig från de sionistiska lobbygrupperna att ta hänsyn till: alltför frispråkiga journalister riskerar ständigt att få sparken och möta svårigheter som svartlistade i ADLs register att få nya jobb. 

Gäller nu samma förhållanden också i Sverige? Inte helt och hållet, men säkerligen delvis - med tanke på den oerhört starka aktivitet som de sionistiska grupperna i Sverige visar t ex mot vår lilla radiosändare Radio Islam, med mängder av JK-anmälningar mot oss, bara för att vi här i ett fåtal timmar i veckan i Stockholms närradio informerar om vad sionismen verkligen är och bakgrunden till Israels våldsamma brutalitet och politiska svekfullhet. Dessa sanningar tål inte sionisterna, de måste stoppas. Trots att vi inbjudit de mest passionerade sionisterna till debatt där de fritt får göra sina invändningar mot oss och rätta till våra misstag, så föredrar de att skrika om "antisemitism" och försöker få oss att sluta med våra sändningar. Frågan är om de skall lyckas i sitt skumma uppsåt att strypa yttrande- och informationsfriheten.

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.